MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 834/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.146. - Hotărâre privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.152. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar si darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile - constructii si terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “Dealu Spirii” al Municipiului Bucuresti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national “Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Bucuresti- Ploiesti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.97. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru stabilirea conditiilor privind achizitiile de tehnică si echipament, în tară, în regim de urgentă, precum si de bunuri, lucrări si servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor si operatiilor de către fortele armate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

809. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării a doamnei Nedelea Mariana, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială “Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L.

 

810. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

 

811. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OK Consulting Broker de Asigurare” - S.A.

 

812. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale BESTKLASS BROKERDE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere si prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea denumirii si a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării în conditiile legii, ale unor bunuri din anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a reevaluării în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune, a valorificării sau, după caz, a casării, în conditiile legii.

Art. 4. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias valorifică si, după caz, casează, în numele statului, bunurile prevăzute în anexele nr. 3 si 4, în conditiile legii.

Art. 5. - Se aprobă Actul aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 5*).

Art. 6. - Actul aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat potrivit art. 5, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1-3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.146.


*) Anexa nr. 5 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului a căror denumire si valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.P.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea veche

 

 

Denumirea nouă

 

 

Descrierea tehnică

Adresa Expl. Terit. (T.G.N.)

 

 

Anul P.F.

 

 

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică

Situatia actuală:

închiriere/

concesiune/date

cu titlu gratuit

 

 

Tip bun mobil/ imobil

 

 

D

(mm)

L

(km)

Baza legală

Administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

65441

8.14.02

ERNEI-CORUNCAFIR1

COND. ERNEI-COROI FIR1

600

1,280

MEDIAS

1966

101.814,76

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

2

65462

8.14.02

TIGMANDRU - PCI B

TIGMANDRU -BUCURESTI

500

24,000

MEDIAS

1957

2.755.604,80

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

3

65479

8.14.02

BOBOLIA -TR.RÂU IALOMITA

COND. BOBOLIA-FILIPESTI

500

47,000

BUCURESTI

1948

4.834.268,48

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

4

65480

8.14.02

TRAV. IALOMITA -LUCEANCA

COND BUTIMANU -LUCIANCA

500

4,000

BUCURESTI

1948

203.137,53

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

5

65481

8.14.02

TRAV. CĂTUNU (ODĂRĂSTI)

TRAV. RÂU IALOMITA FIR 2

500

0,802

BUCURESTI

1951

49.878,36

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

6

65497

8.14.02

M-TII PERSANI -PĂD. BISERICII

CODLEA- PĂDUREA BISERICII

250

34,200

BRASOV

1963

2.593.941,40

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

7

65546

8.14.02

PREDEAL-SINAIA

STÂLP 216-CIMITIR EROIAZUGA

300

13,952

BRASOV

1947

1.012.260,72

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

8

65563

8.14.02

TRAV AERIANĂ RÂU TELEAJEN

TRAV AERIANĂ BRAZI - TELEAJEN

500

0,200

BUCURESTI

1998

32.237,04

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

9

65572

8.14.02

NEDELEA- BLEJOI

COND. KM 65-PAULESTI

300

18,400

BUCURESTI

1958

734.237,27

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

10

65573

8.14.02

DEVIERE BLEJOI

COND BLEJOI-SCĂIENI

300

2,700

BUCURESTI

1995

228.542,24

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

11

65585

8.14.02

COND. FILIPESTI - TELEAJEN

COND. ARICESTI-KM 65

250

13,400

BUCURESTI

1964

715.672,48

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

12

65598

8.14.02

ILEANA-SAT CRÂNG

FUNDULEA-SAT CRÂNG

200

17,200

BUCURESTI

1981

2.076.724,29

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

13

65608

8.14.02

COND LASLĂU - ST US COROI

LASLĂU - SCV COROI

500

6,500

MEDIAS

1974

990.295,48

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

14

65612

8.14.02

CONDKM65-SRM TELEAJEN

CONDVEGA-SRM TELEAJEN

500

5,200

BUCURESTI

1964

313.450,05

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

15

65618

8.14.02

RACORD CRISTIAN -POIANA BV

RACORD LIZIERĂ PĂDURE MĂGURELE -POIANA BV

150

4,700

BRASOV

1963

168.302,05

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

16

65681

8.14.02

HUREZANI - OPORELU

HUREZANI -VERGULEASA

500

76,000

CRAIOVA

1961

8.383.882,56

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

17

65682

8.14.02

OPORELU-TEUL ALBENI

JITARU-TEUL ALBENI

500

53,155

CRAIOVA

1960

6.993.124,57

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

18

65714

8.14.02

CORBU-TR MĂGURELE

CORBU-TR MĂGURELE (Firi)

500

88,800

CRAIOVA

1965

11.764.312,78

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

19

65715

8.14.02

CORBU-TR MĂGURELE

CORBU-TR MĂGURELE (Fir II)

500

88,800

CRAIOVA

1997

14.855.328,30

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

20

65749

8.14.02

TICLENI - TURCINESTI

TICLENI-VĂDENI

500

20,800

CRAIOVA

1958

2.434.117,57

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

21

65782

8.14.02

RECAS- ARAD

COND. RECAS -MASLOC

500

39,622

ARAD

1974

4.971.265,35

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

22

65785

8.14.02

SEUSA(SÂNMARGHITA) -CERGHIZEL

SEUSA(SÂNMARGHITA) - LASCUD

600

8,400

CLUJ

1969

1.489.972,09

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

23

65843

8.14.02

ISACCEA -PECINEAGA

ISACCEA-MIHAI BRAVU- PECINEAGA

600

85,300

CONSTANTA

1978

17.258.011,86

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

24

65844

8.14.02

TRAV. BRAT MACIN (GROPENI 3 FIRE)

TRAV. BRAT MACIN LA PECINEAGA (3FIRE)

300

2,280

BRĂILA

1978

834.982,42

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

25

65847

8.14.02

ST. DUNĂRE LA IMP ISACCEA F 1

SUBTRAVERSARE DUNĂRE-VĂDENI (FIR2)

500

1,770

BRĂILA

1989

1.000.496,51

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

26

65848

8.14.02

ISACCEA-DUNĂRE (VADENI)

ISACCEA-MAL DREPT DUNĂRE (ZACLAU)

700

47,580

CONSTANTA

1986

10.506.950,22

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

27

65851

8.14.02

ISACCEA-MAL DREPT (GROPENI)

ISACCEA-MAL DREPT (SMÂRDAN)

1000

45,030

CONSTANTA

1990

18.142.182,40

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

28

65860

8.14.02

TRAV. HETIUR

TRAV. PORUMBENI

700

0,050

MEDIAS

1969

5.997,77

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

29

65885

8.14.02

GHERĂIESTI - IASI

GHERĂIESTI - IASI (Firi)

400

64,500

BACĂU

1963

7.423.361,14

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

30

65886

8.14.02

GHERĂIESTI - IASI

GHERĂIESTI - IASI (Firii)

400

67,000

BACĂU

1977

9.572.385,50

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

31

65888

8.14.02

MIHAI BRAVU -NĂVODARI

MIHAI BRAVU -COGEALAC -NĂVODARI

600

82,256

CONSTANTA

1979

16.870.120,24

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

32

65908

8.14.02

RACORD SRM CHISCANI

RACORD SRM CHISCANI (Fir II)

500

15,816

BRĂILA

1973

2.374.695,43

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

33

65926

8.14.02

CONDMOTOSENI-BÂRLAD

COND 10” CRÂNG -BÂRLAD

250

7,000

BRĂILA

1986

539.772,41

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

34

65938

8.14.02

MUGENI-FELICENI

MUGENI-FELICENI (Firii)

300

4,000

MEDIAS

1995

621.883,63

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

35

65939

8.14.02

FELICENI-ODORHEI

FELICENI-ODORHEI (Firii)

300

8,000

BRASOV

1995

677.162,17

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

36

65978

8.14.02

BAND-ULIES

BAND-ULIES FIR II

500

15,100

CLUJ

1972

2.233.850,46

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

37

65984

8.14.02

TA BUNESTI

SUBTRAVERSARE BUNESTI

300

0,302

CLUJ

1959

12.416,25

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

38

65986

8.14.02

CĂSEI - CORMENIS SJ

LUNCA CÎTCĂULUI-CORMENIS

300

25,000

CLUJ

1959

2.526.402,25

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

39

65995

8.14.02

TRAV. AER. SOMESUL MIC

TA. SOMESUL MIC (BUNESTI)

500

0,098

CLUJ

1963

8.222,65

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

40

66020

8.14.02

RACORD SRM DEJ IZVOR

RACORD SRM DEJ IZVOR (Fir I)

250

0,100

CLUJ

1983

7.331,80

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

41

66022

8.14.02

MEDIESU-TĂUTII MĂGHERĂUTI

MEDIESU-TĂUTII MĂGHERĂUS

700

27,500

CLUJ

1998

6.972.409,09

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

42

66023

8.14.02

TĂUTII MĂGHERĂUTI -ULMENI

TĂUTII MĂGHERĂUS -ULMENI

700

24,470

CLUJ

1998

6.204.176,38

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

43

66025

8.14.02

RACORD SRM DEJ IZVOR

RACORD SRM DEJ IZVOR (Fir II)

200

0,100

CLUJ

1962

4.114,68

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

44

66029

8.14.02

RACORD 20” SĂRMĂSEL-BAND

RACORD ISM LA COND. BAND-SĂRMĂSEL

500

1,200

CLUJ

1997

133.540,84

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

45

66078

8.14.02

CERGHID-TG. MURES

CERGHID-UNGHENI

250

10,744

CLUJ

1927

27.163,07

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

46

66092

8.14.02

CONDCORUNCA20”-CUCI

CONDCORUNCA-TG. MURES

300

2,413

CLUJ

1965

116.713,74

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

47

66126

8.14.02

CISNĂDIE-TĂLMACIU

COND. CISNĂDIE-TĂLMACIU

250

9,732

MEDIAS

1995

1.581.719,15

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

48

66158

8.14.02

COND CETATE -BOTORCA-COPSA

COND CETATE -BOTORCA-MEDIAS II

300

27,000

MEDIAS

1948

2.005.574,71

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

175.364.006,94

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe apartinând domeniului public al statului a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

(Expl. Terit.

T.G.N.)

Anul P.F.

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia actuală:

închiriere/

concesiune/date

cu titlu gratuit

Tip bun mobil/ imobil

D

(mm)

L

(km)

Baza legală

Administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

65442

8.14.02

OCOLIRE SUG CORUNCA

500

0,790

CLUJ

1985

73.261,99

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

2

65443

8.14.02

CORUNCA-COROIFIR1

600

12,740

CLUJ

1970

1.112.240,88

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

3

65444

8.14.02

COND. 28” COROI - BĂRCUT

700

51,000

MEDIAS

1973

9.454.668,52

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

4

65445

8.14.02

DEVIERE COND 700 ZONARETIS

700

3,000

MEDIAS

1976

291.982,41

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

5

65446

8.14.02

BĂRCUT-SINCA

700

51,100

BRASOV

1975

9.751.830,83

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

6

65447

8.14.02

TRAVERSARE OLT FĂGĂRAS

700

0,150

BRASOV

1975

81.787,79

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

7

65448

8.14.02

SINCA-PALTIN

700

10,600

BRASOV

1974

991.213,49

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

8

65449

8.14.02

PALTIN-VÂRF Dl HAM

700

34,100

BRASOV

1972

6.228.685,46

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

9

65450

8.14.02

VALEA CERBULUI - PLAT IZV SINAIA

700

19,700

BRASOV

1973

3.956.438,91

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

10

65451

8.14.02

PLAT IZV SINAIA- FILIPESTI

700

59,200

BUCURESTI

1970

10.490.647,19

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

11

65452

8.14.02

TRAVERSARE PRAHOVA + CFR P

700

1,410

BUCURESTI

1996

1.091.703,42

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

12

65453

8.14.02

FILIPESTI - MĂNESTIII

500

17,000

BUCURESTI

1975

1.313.769,91

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

13

65454

8.14.02

MĂNESTI-BUCIUMENI

500

38,000

BUCURESTI

1969

5.369.896,53

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

14

65455

8.14.02

COROI-SENEREUS

600

10,400

MEDIAS

1969

1.998.454,62

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

15

65456

8.14.02

SENEREUS-SELEUS

600

10,600

MEDIAS

1970

925.412,35

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

16

65457

8.14.02

SELEUS-BĂRCUT

600

22,600

MEDIAS

1969

4.008.734,42

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

17

65458

8.14.02

DEVIERE COROI - SINCA

600

3,000

MEDIAS

1976

296.830,37

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

18

65459

8.14.02

BĂRCUT -S.T.C. SINCA

600

49,900

BRASOV

1969

8.851.143,70

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

19

65460

8.14.02

TRAVERSARE OLT FĂGĂRAS

600

0,150

BRASOV

1969

73.168,27

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

20

65461

8.14.02

SINCA-PALTIN

600

10,600

BRASOV

1969

1.880.202,87

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

21

65463

8.14.02

PCT B - RODBAV

500

38,000

MEDIAS

1964

4.076.778,06

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

22

65464

8.14.02

RODBAV-S.T.C. SINCA

500

44,400

BRASOV

1964

5.784.120,45

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

23

65465

8.14.02

TRAV OLT FĂGĂRAS

500

0,150

BRASOV

1964

12.916,90

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

24

65466

8.14.02

INTERCONECTARE 20-24 D GALATI

500

0,010

BRASOV

1992

1.035,56

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

25

65467

8.14.02

SINCA-ST. 89

500

32,200

BRASOV

1964

4.194.790,06

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

26

65468

8.14.02

ST.89-ST216

500

6,700

BRASOV

1961

372.801,53

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

27

65469

8.14.02

ST 216-VALEA CERBULUI

500

22,200

BRASOV

1951

966.470,97

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

28

65470

8.14.02

VALEA CERBULUI - PLATOU IZVOR

500

15,700

BRASOV

1996

1.866.467,77

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

29

65471

8.14.02

TRAVERSARE VALEA CERBULUI

500

0,003

BRASOV

1951

172,23

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

30

65472

8.14.02

TRAVERSARE VALEA CERBULUI

500

0,003

BRASOV

1951

172,23

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

31

65473

8.14.02

TRAVERSARE VALEAALBĂ

500

0,003

BRASOV

1951

172,23

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

32

65474

8.14.02

TRAVERSARE CARBONIT SINAIA

500

0,007

BRASOV

1951

401,86

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

33

65475

8.14.02

SINAIA IZV - VALEA LARGĂ

500

2,000

BUCURESTI

1951

80.371,80

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

34

65476

8.14.02

VALEA LARGĂ-POSADA

500

7,000

BUCURESTI

1979

1.239.065,35

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

35

65477

8.14.02

TR. COND. 20” PRAHOVA-VAL

500

0,075

BUCURESTI

1979

6.259,73

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

36

65478

8.14.02

POSADA-BOBOLIA

500

14,400

BUCURESTI

1978

2.707.911,63

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

37

65482

8.14.02

LUCEANCA-BUCURESTI

500

26,500

BUCURESTI

1965

3.510.746,49

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

38

65483

8.14.02

COLIBI- PCT. B (FIRI)

500

33,350

MEDIAS

1950

3.313.681,00

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

39

65484

8.14.02

PCT B - N SAS - RODBAV

500

38,000

MEDIAS

1951

3.859.613,13

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

40

65485

8.14.02

RODBAV-M-TII PERSANI

500

40,200

BRASOV

1951

4.083.064,41

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

41

65486

8.14.02

TRAVERSARE OLT

500

0,150

BRASOV

1951

8.611,26

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

42

65487

8.14.02

M-TII PERSANI - ST. 89

500

47,250

BRASOV

1950

4.694.795,43

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil


43

65489

8.14.02

COLIBI - PCI B FIR 3

500

26,000

MEDIAS

1960

3.157.463,83

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

44

65490

8.14.02

TRAVTÂRNAVA

500

0,048

MEDIAS

1960

3.709,47

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

45

65491

8.14.02

DELENI - N SĂSESC

500

7,350

MEDIAS

1960

397.608,60

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

46

65492

8.14.02

PCT. B - ROTBAV

350

38,000

MEDIAS

1940

2.356.122,13

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

47

65493

8.14.02

RODBAV-ST89

350

86,100

BRASOV

1940

5.338.476,72

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

48

65494

8.14.02

TRAVERSARE VLĂDENI

350

0,050

BRASOV

1940

1.328,64

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

49

65495

8.14.02

PCT. B - ROTBAV

250

38,000

MEDIAS

1947

2.882.157,11

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

50

65496

8.14.02

ROTBAV-M-TII PERSANI

250

25,800

BRASOV

1947

717.505,43

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

51

65498

8.14.02

PĂDUREA BISERICII - ZĂRNESTI

300

5,500

BRASOV

1947

399.042,00

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

52

65499

8.14.02

TRAVERSARE OF. CODLEA

250

0,020

BRASOV

1947

794,58

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

53

65500

8.14.02

TRAVERSARE GHIMBAV

250

0,040

BRASOV

1947

1.589,16

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

54

65501

8.14.02

TRAV A P VULCANITA (ZĂRNESTI)

250

0,050

BRASOV

1947

1.986,45

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

55

65502

8.14.02

ST 89 - KM 5 PREDEAL

400

8,200

BRASOV

1956

353.090,85

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

56

65505

8.14.02

PLIZV SINAIA-BREAZA

400

25,500

BUCURESTI

1965

1.416.808,31

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

57

65506

8.14.02

TRAV. S PRAHOVA + CF POSADA

400

1,600

BUCURESTI

1996

901.677,44

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

58

65507

8.14.02

BREAZA-CÂMPINA

400

8,312

BUCURESTI

1981

1.253.522,14

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

59

65508

8.14.02

COND IRMPS POIANA CÂMPINA

400

1,000

BUCURESTI

1995

97.231,94

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

60

65509

8.14.02

CÂMPINA-NEDELEA

400

19,530

BUCURESTI

1928

81.383,14

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

61

65510

8.14.02

SILISTEA-BRĂDEANU

500

92,074

BRĂILA

1966

13.434.802,88

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

62

65511

8.14.02

BRĂDEANU - GÂRBOVI

500

22,000

BRĂILA

1965

2.914.581,99

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

63

65512

8.14.02

TRAV. AERIANĂ VALEA SĂRATĂ

500

0,042

BRĂILA

1990

24.111,54

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

64

65513

8.14.02

GÂRBOVI - COSERENI

500

17,347

BRĂILA

1965

1.161.841,44

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

65

65514

8.14.02

COSERENI-BUCURESTI

500

38,000

BUCURESTI

1965

5.453.801,16

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

66

65515

8.14.02

TRAV. COSERENI

500

0,210

BUCURESTI

1965

74.189,36

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

67

65516

8.14.02

SILISTEA-JUGUREANU

800

53,768

BRĂILA

1989

19.241.227,26

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

68

65517

8.14.02

JUGUREANU - RUSETU

800

11,900

BRĂILA

1990

3.977.712,42

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

69

65518

8.14.02

RUSETU - GÂRBOVI

800

33,000

BRĂILA

1993

11.419.947,48

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

70

65519

8.14.02

GÂRBOVI - COSERENI

800

25,500

BRĂILA

1989

8.423.391,01

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

71

65520

8.14.02

COSERENI-CUPLARE INEL

800

38,300

BUCURESTI

1990

12.802.217,29

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

72

65521

8.14.02

TRAV. IALOMITA-COSERENI

800

0,150

BUCURESTI

1990

153.367,06

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

73

65522

8.14.02

TRAV. BALTA COLCEAG

800

0,180

BUCURESTI

1990

184.040,48

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

74

65523

8.14.02

TRAV. BALTA MOSTISTEA

800

0,120

BUCURESTI

1990

122.693,65

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

75

65524

8.14.02

TRAV. CANAL MOSTISTEA

800

0,126

BUCURESTI

1990

128.828,34

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

76

65525

8.14.02

TRAV. VALEA SINDRILITA

800

0,125

BUCURESTI

1990

127.805,88

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

77

65526

8.14.02

TRAV. VALEA PASĂREA

800

0,155

BUCURESTI

1990

158.479,30

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

78

65527

8.14.02

CORUNCA-COROIFIR2

600

12,200

CLUJ

1974

2.333.070,13

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil

79

65528

8.14.02

OCOLIRE S.U.CORUNCAF2

500

0,710

CLUJ

1985

65.843,06

H.G. 334/2000

în administrare

concesionat

imobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11</