MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 825/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 825         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

213. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

 

812. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.226 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

959. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

1.722. - Decizie privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de protectie, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Reteaua de perdele forestiere de protectie formează Sistemul national al perdelelor forestiere de protectie.

(2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie se declară de utilitate publică.

(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.”

3. Articolul 5 se abrogă.

4. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

(6) în cazul înfiintării perdelelor forestiere de protectie în cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

(7) în cazul în care terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protectie sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protectia solului si subsolului.”

5. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Necesitatea înfiintării perdelelor forestiere de protectie se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, ale căror servicii se achizitionează în conditiile legislatiei privind achizitiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizării Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe lonescu-Sisesti».

(2) întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru înfiintarea perdelelor forestiere de protectie se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achizitionează în conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

(3) Executia perdelelor forestiere de protectie se face în baza studiilor tehnico-economice care cuprind în mod obligatoriu:

a) elementele tehnice necesare în vederea instalării perdelelor forestiere de protectie: orientarea, lătimea si distanta dintre perdelele forestiere de protectie, schemele de plantare, speciile indicate pentru împăduriri;

b) lucrările de întretinere până la declararea închiderii stării de masiv;

c) investitia specifică pentru fiecare tip de perdea forestieră de protectie, precum si alte date necesare;

d) identificarea proprietarilor;

e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protectie;

f) documentatia cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiectie 1970, avizată de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se vor deschide cărti funciare, conform reglementărilor în vigoare.

(4) La solicitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota în cartea funciară faptul că imobilul este supus procedurii de împădurire conform prevederilor prezentei legi.

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se întelege terenul agricol pe care se înfiintează perdele forestiere de protectie.

(6) Radierea notării din cartea funciară se face la solicitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură prin structurile silvice teritoriale, în urma finalizării procedurii sau a renuntării la efectuarea investitiilor.

(7) Avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru înfiintarea perdelelor forestiere de protectie se face de comisia tehnico-economică constituită la nivelul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(8) Executarea perdelelor forestiere de protectie în siturile Natura 2000 se face după obtinerea actului de reglementare care va rezulta în urma procedurii de evaluare adecvată.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) înfiintarea perdelelor forestiere de protectie este obligatorie pentru persoanele fizice si juridice ale căror suprafete au fost cuprinse în documentatiile prevăzute la art. 8 alin. (2).”

7. La articolul 9, alineatele (3) si (4) se abrogă.

8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, indiferent de titularii dreptului de proprietate, se face cu acordul scris al acestora, în conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificati de către structurile teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu privire la:

a) necesitatea, utilitatea publică si amplasamentul perdelelor forestiere de protectie;

b) posibilitatea de a-si exprima acordul pentru înfiintarea perdelei forestiere de protectie, urmând să rămână în continuare proprietari si să beneficieze de compensatia prevăzută la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare;

c) posibilitatea declansării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în cazul în care nu îsi exprimă acordul.

(3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informati despre realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie de către structurile teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin afisare pe site-ul institutiei.

(4) Exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate se face în termen de 45 de zile de la data notificării acestora, prin procedura prevăzută la alin. (2).

(5) Acordul scris este însotit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(6) în situatia în care titularii dreptului de proprietate nu îsi exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3), se demarează procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în conditiile prezentei legi, expropriator fiind statul român prin Regia Natională a Pădurilor- Romsilva.”

9. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de protectie au destinatie silvică si se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la receptia lucrărilor de împădurire.”

10. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - Receptia lucrărilor de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie se face cu participarea obligatorie a:

a) detinătorului terenului;

b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvică a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) reprezentantului unitătii specializate pentru executarea lucrărilor de împădurire.”

11. După articolul 101 se introduce un nou capitol, capitolul II1 “Procedura de expropriere”, cuprinzând articolele 102-1013, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL II1 Procedura de expropriere

Art. 102. - (1) Pentru fiecare imobil supus exproprierii, expropriatorul întocmeste o documentatie tehnico-economică ce cuprinde:

a) documentatia cadastrală;

b) confirmarea că titularul dreptului de proprietate nu si-a exprimat acordul prevăzut la art. 91 alin. (4).

(2) La nivelul unitătii administrativ-teritoriale se întocmeste planul cu amplasamentul lucrării care contine imobilele expropriate si numerele cadastrale atribuite, avizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară.

(3) Continutul documentatiilor cadastrale se stabileste pe bază de protocol între autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

(4) Planul cu amplasamentul lucrării se întocmeste pe fiecare unitate administrativ-teritorială si se avizează de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale subordonate. După atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor supuse exproprierii, planul cu amplasamentul lucrării va contine numerele cadastrale alocate imobilelor în cauză.

(5) Planul cu amplasamentul lucrării însotit de un centralizator cuprinzând numele proprietarilor, adresa imobilului, suprafata imobilului, numărul cadastral, numărul de carte funciară si oferta de despăgubire se aduce la cunostinta publică de comisia prevăzută la art. 105 alin. (1) prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afisat până la finalizarea procedurii de expropriere, precum si prin afisarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 103. - (1) Imobilele supuse exproprierii pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie se evaluează prin experti evaluatori autorizati, ale căror servicii se achizitionează potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

(2) Toate cheltuielile pentru dobândirea imobilelor prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aflate pe rolul instantelor judecătoresti, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 104. - (1) Pe baza documentatiilor prevăzute la art. 102 alin. (1), Guvernul aprobă, prin hotărâre, declansarea procedurii de expropriere, darea în administrare expropriatorului a tuturor imobilelor delimitate în planul cu amplasamentul lucrării pe fiecare unitate administrativ-teritorială, suma globală a despăgubirilor estimată de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit de experti evaluatori autorizati si termenul în care aceasta se virează expropriatorului.

(2) Este interzisă emiterea de autorizatii de construire si de acte administrative pe imobilele cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1), după intrarea în vigoare a acesteia.

(3) La cererea expropriatorului, oficiul de cadastru si publicitate imobiliară va intabula dreptul de proprietate al statului român, prin Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizării rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum si în orice alte situatii, temeinic motivate.

Art. 105. - (1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 104 alin. (1), expropriatorul numeste, prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, o comisie de verificare a dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate si de expropriere la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale pe raza căreia se realizează exproprierea, denumită în continuare comisia.

(2) Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, în functie de modalitatea de dobândire a drepturilor - conventională, judiciară, legală, succesorală.

(3) Comisia este alcătuită din 5 membri, după cum urmează:

a) un consilier juridic al structurii teritoriale silvice din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură - presedinte;

b) primarul unitătii administrativ-teritoriale - membru;

c) 3 reprezentanti ai Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din care unul cu studii juridice - membri.

(4) Comisia constituită potrivit alin. (1) poate lucra valabil în prezenta a cel putin 3 membri.

(5) Deciziile comisiei se iau cu votul majoritătii membrilor comisiei.

(6) Planul cu amplasamentul lucrării si centralizatorul prevăzut la art. 102 alin. (5) se aduc la cunostinta publică, prin grija comisiei.

Art. 106. - (1) în vederea obtinerii despăgubirilor, proprietarii asupra imobilelor care fac obiectul exproprierii depun, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publică, o cerere scrisă si declaratia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii.


(2) în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), proprietarilor asupra imobilelor le sunt transmise despăgubirile cuvenite, în contul bancar indicat de acestia.

(3) în situatia în care nu s-au depus în termen documentele prevăzute la alin. (1) ori nu se pot identifica proprietarii, despăgubirea pentru imobilul expropriat se indisponibilizează într-un cont purtător de dobândă si se va elibera persoanelor care fac dovada dreptului de proprietate.

Art. 107. - (1) în cazul în care despăgubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptătite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărtite potrivit legii civile.

(2) Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor de proprietate dovedite prin acte autentice si/sau hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(3) Eventualele litigii amână plata despăgubirilor, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator.

(4) în situatia în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama mostenitorilor aparenti.

(5) în ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptătit să solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct pe seama mostenitorilor aparenti.

(6) Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îsi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă.

(7) în cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real aflati în concurs nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului sau, după caz, al titularilor.

(8) Despăgubirea va fi eliberată în baza cererii formulate în acest sens, însotită de declaratia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii stabilite prin hotărârea comisiei prevăzute la art. 105 alin. (1) sau, după caz, de hotărârea judecătorească de stabilire a cuantumului despăgubirii, definitivă si irevocabilă.

Art. 108. - (1) Identificarea imobilelor supuse exproprierii aflate în litigiu se face numai în baza unei documentatii cadastrale, întocmite conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) La cererea comisiei, solicitantul are obligatia să completeze documentatia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea în termen de 15 zile de la data primirii înstiintării.

(3) în caz contrar, comisia va consemna despăgubirea pe numele solicitantului, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îsi va dovedi dreptul în conditiile prezentei legi.

(4) Hotărârea de stabilire a despăgubirilor se comunică solicitantului, precum si celorlalti titulari ori, după caz, titularilor aparenti, se afisează, în extras, la sediul consiliului local în raza căruia se află situat imobilul expropriat si se afisează, în extras, pe pagina de internet a expropriatorului.

(5) în termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii comisiei, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate ori consemnarea acestora, în conditiile art. 107 alin. (1), (4) si (7).

Art. 109. - (1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despăgubirii consemnate în conditiile art. IO7 alin. (1), (4) si (7) se poate adresa instantei judecătoresti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea comisiei.

(2) Orice persoană care se consideră îndreptătită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instantei judecătoresti competente în termen de 3 ani de la data afisării hotărârii de stabilire a despăgubirilor la sediul consiliului local, în conditiile art. 108 alin. (4).

(3) La calcularea cuantumului despăgubirii, expertii si instanta de judecată se vor raporta la momentul transferului dreptului de proprietate.

(4) în cazul prevăzut la alin. (3), eliberarea despăgubirii se face de către expropriator în termen de 90 de zile de la data solicitării, pe baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia.

Art. 1010. - (1) Actele juridice care se încheie după data comunicării hotărârii comisiei prevăzute la art. 108 alin. (4) sau după data plătii ori, după caz, a consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Transferul imobilelor din proprietate privată în proprietate publică a statului operează de drept la data plătii despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în conditiile prezentei legi.

Art. 1011. - După îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 106, proprietarii asupra imobilelor sunt obligati să permită accesul expropriatorului pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie.

Art. 1012. - Faptele persoanelor fizice si juridice prin care acestia împiedică realizarea perdelelor forestiere de protectie constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300 lei până la 1.200 lei, dacă forma în care are loc aceasta nu constituie o faptă mai gravă pedepsită de lege ca infractiune.

Art. 1013. - (1) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la art. 1012 se fac de către personalul silvic împuternicit, ofiterii si agentii de politie si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române.

(2) Prevederile art. 1012 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, amenzile stabilite potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

(4) în situatia în care fapta prevăzută la art. 1012 constituie infractiune, se aplică prevederile legii penale. Competenta de constatare a infractiunii apartine structurilor specializate ale statului, conform legislatiei în vigoare.”

12. La articolul 12, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Detinătorii cu orice titlu de perdele forestiere de protectie au obligatia să ia măsuri de prevenire si stingere a incendiilor, să respecte dispozitiile cu privire la protectia pădurilor si la circulatia materialelor lemnoase, prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, si în alte reglementări specifice domeniului, si să execute lucrări de îngrijire, conform normelor tehnice.


(4) Perdelele forestiere de protectie se administrează prin ocoale silvice, care au obligatia să asigure paza acestora împotriva furturilor si păsunatului neautorizat.”

13. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Reducerea suprafetei perdelelor forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, este interzisă. Dispozitiile art. 35-37 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, rămân aplicabile.”

14. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Păsunatul este interzis în perdelele forestiere de protectie. Dispozitiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, rămân aplicabile.”

15. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Sursele de finantare pentru întocmirea documentatiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru realizarea respectivelor lucrări sunt următoarele:

a) fondul de ameliorare a fondului funciar si alocatii de la bugetul de stat, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) fondul de conservare si regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare;

c) fondul de mediu;

d) alocatii de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

e) sponsorizări de la societăti comerciale, fundatii si altele;

f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;

g) contributia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare;

h) alte surse legale.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de coordonator tehnic al actiunilor de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru împădurirea acestora în anul următor.

(3) Finantarea administrării perdelelor forestiere de protectie si paza acestora împotriva furturilor si păsunatului neautorizat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie.”

16. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, împreună cu celelalte ministere interesate în crearea de perdele forestiere de protectie, va întocmi până la data de 30 mai a fiecărui an situatia fondurilor existente, conform surselor prevăzute la art. 18 destinate realizării Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, pe fiecare tip, pentru anul următor.

(2) Fondurile necesare pentru finantarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protectie vor fi solicitate anual de către directia de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură până la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul următor, cu destinatia respectivă.

(3) Sumele constituite în conditiile prevăzute la art. 18 vor fi depuse în conturi bancare purtătoare de dobândă si vor fi utilizate în exercitiul financiar al anului următor, cu exceptia alocatiilor de la bugetul de stat.”

17. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole pentru prevenirea si combaterea fenomenului de secetă si a desertificării.”

18. La articolul 25, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti ori lăstari din perdelele forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, detinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior ori dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârsită de cel putin două ori în interval de 2 ani, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu zile de muncă în folosul comunitătii.

(4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârsite în următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) de o persoană având asupra sa o armă sau substante chimice periculoase;

c) în timpul noptii.”

19. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si colaborează cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe lonescu-Sisesti», precum si cu alte institutii si operatori economici interesati.

(2) în cazul imobilelor expropriate, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură actualizarea anuală a inventarului centralizat al bunurilor proprietate publică a statului.”

20. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va raporta anual Guvernului situatia identificării terenurilor destinate realizării Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.”

21. Articolul 34 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 213.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 812.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.226

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Balassy Magorîn Dosarul nr. 790/305/2010 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.553D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de către autorul exceptiei, prin care acesta solicită admiterea exceptiei si judecarea în lipsă.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.555D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, exceptie ridicată de Balassy Andras în Dosarul nr. 791/305/2010 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de către autorul exceptiei, prin care acesta solicită admiterea exceptiei si judecarea în lipsă.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.553D/2010 si nr. 4.555D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.555D/2010 la Dosarul nr. 4.553D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 27 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 790/305/2010, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Balassy Magor într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.


Prin încheierea din 27 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 791/305/2010, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Balassy Andras într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că “prin titlul executoriu se aduce atingere proprietătii private a celui împotriva căruia este emis acest titlu”, astfel că se ajunge la o încălcare a prevederilor constitutionale ale art. 44. Această încălcare este evidentă cu atât mai mult cu cât titlul executoriu nu este reprezentat de o hotărâre judecătorească.

Judecătoria Sfântu Gheorghe apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise ale autorilor exceptiei, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007. Textele criticate se referă la organele de executare silită, titlul executoriu si conditiile pentru începerea executării silite, reguli privind executarea silită si somatia.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorii exceptiei invocă prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2) si (9) referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 372 din Codul de procedură civilă, executarea silită se realizează în temeiul hotărârilor judecătoresti si al înscrisurilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru a constitui titluri executorii. În domeniul fiscal, titlul de creantă fiscală devine ope legis titlu executoriu, dându-se astfel expresie, într-un domeniu particular, reglementării cu caracter general adoptate de legiuitor în limitele competentei sale constitutionale.

De asemenea, Curtea observă că, potrivit art. 12 din Codul de procedură fiscală, relatiile dintre contribuabili si organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credintă, în scopul realizării cerintelor legii. Astfel, contribuabilul trebuie să îsi achite de bunăvoie obligatiile fiscale, organele fiscale care administrează creantele respective fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită numai dacă contribuabilul nu îsi îndeplineste obligatia de plată.

Asa fiind, nerespectarea propriei îndatoriri prevăzute de însusi textul constitutional al art. 56 alin. (1) nu poate constitui temeiul sustinerii potrivit căreia dispozitiile de lege referitoare la titlul executoriu în materie fiscală, precum si la regulile privind executarea silită contravin prevederilor constitutionale ale art. 44.

Totodată, Curtea constată că si în această materie legiuitorul a reglementat posibilitatea persoanelor interesate de a contesta orice act de executare silită, în conditiile procedurale stabilite de lege. Astfel, potrivit art. 172 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură fiscală, “Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare [,..]”, iar, potrivit alin. (4) al aceluiasi articol, “Contestatia se introduce la instanta judecătorească competentă si se judecă în procedură de urgentă”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136, art. 141, art. 142 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Balassy Magor în Dosarul nr. 790/305/2010 si de Balassy Andras în Dosarul nr. 791/305/2010, dosare ale Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Băile Olănesti” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 250, 251, 253, 254, 281, 283, 267, 276, 277, 286 si 326;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 148, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=810 mp (162 m x 5), balast; Adresa: Livadia”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “15.504,96”;

- la pozitia nr. 181, coloana 4 va avea următorul cuprins: “S=1.110 mp (L=222, l=5), pământ; Adresa: Livadia”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “16.492,43 lei”;

- la pozitia nr. 212, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=î.910 mp (L=382, l=5), trotuar S=140 mp (L=100, 1=1,4), asfalt; Adresa: Livadia”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “73.299,68 lei”;

- la pozitia nr. 213, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=1202,7 mp (L=211, 1=5,70), trotuar”; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “46.897,14 lei”;

- la pozitia nr. 228, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=840 mp (L=168, l=5), pietruită; Adresa: Livadia”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “16.079,21 lei”;

- la pozitia nr. 268, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=657 mp (L=219, l=3), beton; Adresa: Livadia”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “22.895,52 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 329 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 330-340, conform anexei nr. 1;

d) sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

2. Anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Călimănesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Horezu” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 382;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent blocului A.N.L.”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=638 mp; Adresa: Str. Eroilor nr. 11; Vecini: N - Str. Eroilor, S - mostenitor Isop Cleopatra, E - Pavelescu Dumitru, V - str. T Vladimirescu”;

- la pozitia nr. 262, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sediu Primărie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: P+1, cărămidă, tiglă, SD=1023 mp, 45 încăperi; Adresa: oras Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 7-9”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “364.692,11 lei”;

- la pozitia nr. 304, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Garaje Primărie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: P - cărămidă, tiglă; SC=192,5 mp, 7 încăperi; Adresa: oras Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 7-9”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “9.312,36 lei”;

- la pozitia nr. 397, coloana 6 va avea următorul cuprins: “68.736,48 lei”;

- la pozitia nr. 401, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: conductă otel, 1=5823 m, D=273 mm; Adresa: drum forestier Râmesti si platoul deasupra satului Râmesti, orasul Horezu”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 419 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 420-431, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 13 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bălcesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “L=879 m, l=6 m, S=5274 mp; Descript: pământ stabilizat; Adresa: orasul Bălcesti”;

- la pozitia nr. 193, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=2115 m, l=8 m, S=16920 mp; Descript: pământ stabilizat; Adresa: orasul Bălcesti”;

- pozitia nr. 198, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1382 m, l=8 m, S= 11056 mp; Descript: pământ stabilizat; Adresa: orasul Bălcesti”.

- la pozitia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=888 m, l=6 m, S=5328 mp; Descript: pământ stabilizat; Adresa: orasul Bălcesti”.

5. Anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărbătesti” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 5, 12, 233 si 263;

bj la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 386 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 387-389, conform anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Budesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Budesti-Ruda”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=731,8 mp; Adresa: comuna Budesti, sat Ruda; Vecini: N - mostenitor Costache, S - Pârcioagă, E - Dobre, V - DJ 678”;

- la pozitia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Budesti-Ruda”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: fundatie beton, zidărie cărămidă, parter; Descriptive: S.c.=S.d.=113,6 mp, învelitoare tablă, planseu lemn; Adresa: comuna Budesti, sat Ruda”.


7. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bujoreni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 153 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 154, conform anexei nr. 5.

8. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Câineni”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă Ulita Arinilor”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=780 m, 1=3,7 m, S=2886 mp; Descript: pământ, extravilan; Adresa: comuna Câineni, sat Greblesti, judetul Vâlcea”;

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă Ulita Capeleanu”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=150 m, l=4 m, S=600 mp; Descript: pământ, extravilan; Adresa: comuna Câineni, sat Câinenii Mari, judetul Vâlcea”;

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă Ulita Malul Podului”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=700 m, l=4 m, S=2800 mp; Descript: pământ, extravilan; Adresa: comuna Câineni, sat Câinenii Mari, judetul Vâlcea”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă Ulita Malului”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=350 m, l=4 m, S=1400 mp; Descript: pământ, extravilan; Adresa: comuna Câineni, sat Câinenii Mari, judetul Vâlcea”;

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie agricolă Ulita Poduri”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1200 m, 1=2,7 m, S=3240 mp; Descript: pământ, extravilan; Adresa: comuna Câineni, sat Greblesti, judetul Vâlcea”.

9. Anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costesti” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 274;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 254, coloana 6 va avea următorul cuprins: “46.322,00 lei”;

- la pozitia nr. 262, coloana 6 va avea următorul cuprins: “610.287,00 lei”;

- la pozitia nr. 263, coloana 6 va avea următorul cuprins: “701.050,00 lei”;

- la pozitia nr. 265, coloana 6 va avea următorul cuprins: “420.013,00 lei”;

- la pozitia nr. 267, coloana 6 va avea următorul cuprins: “300.354,00 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 304 se introduc 26 de noi pozitii, pozitiile nr. 305 - 330, conform anexei nr. 6.

10. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Creteni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 118 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 119-122, conform anexei nr. 7.

11. Anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grădistea” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 213-224;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 232 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 233, conform anexei nr. 8.

12. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei lonesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 180 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 181, conform anexei nr. 9.

13. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Livezi”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 9 si 167.

14. La anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măldăresti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1100 m, l=8 m; Descript: sant pământ; Adresa: sat Măldăresti, comuna Măldăresti”;

- la pozitia nr. 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=2500 m, l=8 m; Descript: sant pământ; Adresa: sat Măldăresti, comuna Măldăresti”;

- la pozitia nr. 65, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=450 m, l=8 m; Descript: sant pământ; Adresa: sat Măldăresti, comuna Măldăresti”;

- la pozitia nr. 66, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=400 m, l=8 m; Descript: sant pământ; Adresa: sat Măldăresti, comuna Măldăresti”;

- la pozitia nr. 67, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1300 m, l=8 m, Descript: sant pământ; Adresa: sat Măldăresti, comuna Măldăresti”;

- la pozitia nr. 71, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=2100 m, l=8 m; Descript: sant pământ; Adresa: sat Măldăresti, comuna Măldăresti”.

15. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihăesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 208 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 209-211, conform anexei nr. 10.

16. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 301 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 302-308, conform anexei nr. 11.

17. Anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Olanu” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 72;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 57, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=862 m, l=6 m, pământ, intravilan”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ 97.241,00 lei”;

- la pozitia nr. 62, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1150 m, l=8 m, intravilan, asfalt = 720 m, pietruit = 430 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “172.974,00 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 204 se introduc 31 de noi pozitii, pozitiile nr. 205-235, conform anexei nr. 12.

18. Anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păusesti” se modifică astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 10, 203, 214 si 236;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1700 m, l=6 m; Adresa: comuna Păusesti, str. Păusesti; Vecini: DC 126 - Stan D. Elena”;

- la pozitia nr. 62, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1185 m, l=6 m, pământ, santuri pământ; Adresa: comuna Păusesti, str. Văleni; Vecini: ulita Biserica Văleni - Petraru Nicolae”;

- la pozitia nr. 63, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=175 m, l=6 m; Adresa: comuna Păusesti, str. Păusesti; Vecini: DS «Păusesti Otăsău-Grui» - Fântână Valea Seciurului”;

- la pozitia nr. 64, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1200 m, l=6 m, pământ, extravilan; Adresa: comuna Păusesti, str. Serbănesti; Vecini: DS Serbănesti - hotar Băile Govora”;

- la pozitia nr. 76, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=400 m, l=6 m, extravilan, pământ; Adresa: comuna Păusesti, str. Baroanele; Vecini: ulita sătească «La Sobolu», Răducanu Ochean”;

- la pozitia nr. 77, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1500 m, l=6 m; Adresa: comuna Păusesti, str. Păusesti; Vecini: ulita sătească «La Cioanta» - D.A. Cruci Cern”;

- la pozitia nr. 81, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1500 m, l=6 m, pământ; Adresa: comuna Păusesti, str. Văleni; Vecini: DS Pîrvulesti- DA Valea Mare, Bârzoteanu”;

- la pozitia nr. 86, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1775 m, l=6 m, pământ, santuri pământ; Descript: zonă sigurantă = 600 x 1 m; Adresa: comuna Păusesti, str. Văleni; Vecini: DC 124 - hotar comuna Tomsani”;

- la pozitia nr. 88, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1050 m, l=6 m, pământ; Adresa: comuna Păusesti, str. Văleni; Vecini: DC 124 pod Văleni-Ulita S. Popa Victoria”;

- la pozitia nr. 89, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=800 m, l=6 m, pământ; Adresa: comuna Păusesti, str. Văleni; Vecini: DC 124 - Rosu T. Victor”;

- la pozitia nr. 90, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1600 m, l=6 m, pământ; Adresa: comuna Păusesti, str. Păusesti Otăsău; Vecini: DS Păusesti Otăsău - V. Pietrărestilor - DA Ruget”;

- la pozitia nr. 101, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=3100 m, l=6 m; Adresa: comuna Păusesti, str. Păusesti Otăsău; Vecini: DS Păusesti Otăsău - Grui- DS Păusesti Otăsău -Valea Pietresti”;

- la pozitia nr. 103, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=2675 m, l=6 m, pământ, santuri pământ; Descript: zonă sigurantă = 400 x 1 m; Adresa: comuna Păusesti, str. Solicesti; Vecini: DS Solicesti - Dumbrăvesti”.

19. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păusesti-Măglasi”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 178 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 179-184, conform anexei nr. 13.

20. Anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Popesti” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=2382,24 mp; Adresa: sat Meieni, comuna Popesti; Vecini: N - drum acces, S - Centrul local de informare turistică, E - DN 65 C, V - linia CFR, Truscă Elisaveta”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “357,92 lei”;

- la pozitia nr. 74, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: S=426,65 mp: parter 261,65 mp, etaj 165 mp, P+1, beton; Descript: cărămidă + BCA, tablă; Adresa: sat Meieni, comuna Popesti”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “206.965,00 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 149 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 150-154, conform anexei nr. 14.

21. Anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prundeni” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 15.

22. Anexa nr. 67 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălătrucel” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 34 si 112;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 132 se introduc 32 de noi pozitii, pozitiile nr. 133-164, conform anexei nr. 16.

23. La anexa nr. 72 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stoenesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 265, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Clădire punct sanitar”, iar coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “An PIF:1961”.

24. Anexa nr. 73 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stoilesti” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 87 si 89;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 134 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 135, conform anexei nr. 17.

25. Anexa nr. 81 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni” se modifică si se completează astfel:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal Biserica cu cimitir Cornet”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=1220 m, l=8 m, intravilan; Descript: pământ stabilizat; Adresa: comuna Vaideeni, sat Cornet; Vecini: de la Neferu Florea până la Brănescu Miron, Ureche Nicolae”;

- la pozitia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal Târgului”;

- la pozitia nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal La Râpă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “Tehnice: L=2650 m, 1=10 m, intravilan; Descript: pământ stabilizat; Adresa: comuna Vaideeni, sat Izvoru Rece; Vecini: din DJ 665 (Semenescu Damian) până la Petrescu Stefan”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 234 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 235-242, conform anexei nr. 18.

26. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zătreni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 409 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 410-419, conform anexei nr. 19.

27. Anexa nr. 88 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lăcusteni” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 20.

Art. II. - Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 959.


*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere

În temeiul art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 10 alin. (2) pct. 10, al art. 11 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect:

a) desemnarea frecventelor radio ori a benzilor de frecvente radio pentru a căror utilizare nu este necesară obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio, în cazul anumitor tipuri de aplicatii;

b) reglementarea specificatiilor tehnice privind interfetele radio RO-IR.

Art. 2. - (1) Frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere, precum si aplicatiile pentru acestea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Frecventele radio ori benzile de frecvente radio prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate doar în serviciile de radiocomunicatii: mobil terestru, fix, radiodeterminare (cu exceptia serviciilor de radionavigatie maritimă si radionavigatie aeronautică). Exceptiile de la această regulă sunt prevăzute în mod expres.

(3) Utilizarea frecventelor radio ori a benzilor de frecvente radio în conditiile specificate si prevăzute la alin. (1) se poate realiza numai în conditii tehnice care să asigure eliminarea riscului de producere a interferentelor prejudiciabile asupra statiilor de radiocomunicatii care utilizează spectrul radio în conformitate cu reglementările în vigoare.

(4) Frecventele radio ori benzile de frecvente radio prevăzute la alin. (1), utilizate în conditiile prezentei decizii, nu beneficiază de protectie radio, indiferent dacă interferentele sunt produse de utilizatori similari sau de statii de radiocomunicatii care functionează în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 3. - Furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice prin intermediul frecventelor radio ori a benzilor de frecvente radio prevăzute la art. 2 alin. (1) este supusă regimului de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Specificatiile tehnice privind interfetele radio RO-IR contin cerintele de punere în functiune a echipamentelor pentru motive legate de utilizarea eficientă a spectrului radio, de evitare a interferentelor prejudiciabile si de ocrotire a sănătătii publice.

Art. 5. - (1) Specificatiile tehnice privind interfetele radio RO-IR reglementate prin prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

(2) Specificatiile tehnice privind interfetele radio RO-IR se actualizează periodic, dacă este cazul, si se publică pe pagina de internet a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

Art. 6. - Deciziile ori recomandările ce privesc utilizarea armonizată a anumitor frecvente radio ori a anumitor benzi de frecvente radio de către aplicatii specifice, adoptate în cadrul organismelor europene ori în cadrul altor organizatii internationale la care România este parte, pot fi implementate prin prezenta decizie sau prin specificatiile tehnice privind interfetele radio RO-IR.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 15 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 1.722.


 

ANEXĂ

 

Frecvente radio ori benzi de frecvente radio a căror utilizare este liberă (exceptate de la regimul de licentiere), clasificate după aplicatii

 

1. Dispozitive radio cu rază mică de actiune (SRD-uri) nespecifice:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

6 765-6 795 kHz

RO-IR01-01

13 553-13 567 kHz

RO-IR 01-02

26 957-27 283 kHz

RO-IR 01-03

40,660-40,700 MHz

RO-IR 01-04

138,20-138,45 MHz

RO-IR 01-05

433,050-434,040 MHz

RO-IR 01-06-1

RO-IR 01-06-2

434,040-434,790 MHz

RO-IR 01-07-1

RO-IR 01-07-2

RO-IR 01-07-3

863,000-865,000 MHz

RO-IR 01-08

865,000-868,000 MHz

RO-IR 01-09

868,000-868,600 MHz

RO-IR 01-10

868,700-869,200 MHz

RO-IR 01-11

869,400-869,650 MHz

RO-IR 01-12-1

RO-IR 01-12-2

869,700-870,000 MHz

RO-IR 01-13-1

RO-IR 01-13-2

2 400-2 483,5 MHz

RO-IR 01-14

5 725-5 875 MHz

RO-IR 01-15

24,00-24,15 GHz

RO-IR 01-16

24,15-24,25 GHz

RO-IR 01-17

61,0-61,5 GHz

RO-IR 01-18

122-123 GHz

RO-IR 01-19

244-246 GHz

RO-IR 01-20

 

2. Dispozitive radio pentru localizare, urmărire si achizitionarea datelor:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

456,9-457,1 kHz

RO-IR 02-01

169,4-169,475 MHz

RO-IR 02-02-1

RO-IR 02-02-2

 

3. Sisteme radio de transmisiuni de date de bandă largă:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

2 400-2 483,5 MHz

RO-IR 03-01

5 150-5 350 MHz

RO-IR 03-02

5 470-5 725 MHz

RO-IR 03-03

17,1-17,3 GHz

RO-IR 03-04

57-66 GHz

RO-IR 03-05

 

4. Aplicatii radio pentru căi ferate:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

2 446-2 454 MHz

RO-IR 04-01

27 090-27 100 kHz

RO-IR 04-02

984-7 484 kHz

RO-IR 04-03

516-8 516 kHz

RO-IR 04-04

7 300-23 000 kHz

RO-IR 04-05


 

5. Sisteme de telematică destinate supravegherii traficului si transportului rutier (RTTT):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

76-77 GHz

RO-IR 05-04

 

6. Dispozitive destinate aplicatiilor de radiodeterminare:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

2400-2483,5 MHz

RO-IR 06-01

9200-9500 MHz

RO-IR 06-02

9500-9975 MHz

RO-IR 06-03

10,5-10,6 GHz

RO-IR 06-04

13,4-14 GHz

RO-IR 06-05

24,05-24,25 GHz

RO-IR 06-06

4,5-7 GHz

RO-IR 06-07

8,5-10,6 GHz

RO-IR 06-08

24,05-27 GHz

RO-IR 06-09

57-64 GHz

RO-IR 06-10

75-85 GHz

RO-IR 06-11

17,1-17,3 GHz

RO-IR 06-12

 

7. Sisteme de alarmă:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

868,600-868,700 MHz

RO-IR 07-01

869,200-869,250 MHz

RO-IR 07-02

869,250-869,300 MHz

RO-IR 07-03

869,300-869,400 MHz

RO-IR 07-04

869,650-869,700 MHz

RO-IR 07-05

169,4750-169,4875 MHz

RO-IR 07-06

169,5875-169,6000 MHz

RO-IR 07-07

 

8. Dispozitive radio destinate pentru controlul miscării modelelor:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

26 995 kHz; 27 045 kHz; 27 095 kHz; 27 145 kHz; 27 195 kHz

RO-IR 08-01

34,995 MHz-35,225 MHz

RO-IR 08-02

40,665 MHz; 40,675 MHz; 40,685 MHz; 40,695 MHz

RO-IR 08-03

 

9. Dispozitive radio destinate aplicatiilor inductive:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

9-59,75 kHz

RO-IR 09-01

59,75-60,25 kHz

RO-IR 09-02

60,25-70 kHz

RO-IR 09-03

70-119 kHz

RO-IR 09-04

119-127 kHz

RO-IR 09-05

127-140 kHz

RO-IR 09-06

140-148,5 kHz

RO-IR 09-07

148,5-5 000 kHz

RO-IR 09-08

400-600 kHz

RO-IR 09-09

3 155-3 400 kHz

RO-IR 09-10

5 000-30 000 kHz

RO-IR 09-11

6 765-6 795 kHz

RO-IR 09-12

7 400-8 800 kHz

RO-IR 09-13

10 200-11 000 kHz

RO-IR 09-14

13 553-13 567 kHz

RO-IR 09-15-1

RO-IR 09-15-2

26 957-27 283 kHz

RO-IR 09-16

 

10. Radiomicrofoane si dispozitive radio de auditie asistată (ALD):

 

RADIOMICROFOANE SI DISPOZITIVE DE AUDITIE ASISTATĂ

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

29,7-30,3 MHz

RO-IR 10-01-1

30,5-32,15 MHz

RO-IR 10-01-2

32,45-33,1 MHz

RO-IR 10-01-3

33,6-34,975 MHz

RO-IR 10-01-4

37,5-40,02 MHz

RO-IR 10-01-5

40,66-41,015 MHz

RO-IR 10-01-6

44,5-45,2 MHz

RO-IR 10-01-7

863-865 MHz

RO-IR 10-02

174-216 MHz

RO-IR 10-03

470-862 MHz

RO-IR 10-04

1785-1800 MHz

RO-IR 10-05

PROTEZE PENTRU DEFICIENTE AUDITIVE

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

169,4-169,475 MHz

RO-IR 10-06-1

RO-IR 10-06-2

169,4875-169,5875 MHz

RO-IR 10-07-1

RO-IR 10-07-2

169,4-174 MHz

RO-IR 10-08

173,965-174,015 MHz

RO-IR 10-09

 

11. Dispozitive de identificare prin radiofrecventă (RFID):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

2 446-2 454 MHz

RO-IR 11-01-1

RO-IR 11-01-2

865-865,6 MHz

RO-IR 11-02

865,6-867,6 MHz

RO-IR 11-03

867,6-868 MHz

RO-IR 11-04

 

12. Aplicatii radio pentru îngrijirea sănătătii:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

9-315 kHz

RO-IR 12-01

30-37,5 MHz

RO-IR 12-02

401-402 MHz

RO-IR 12-03

402-405 MHz

RO-IR 12-04

405-406 MHz

RO-IR 12-05

315-600 kHz

RO-IR 12-06

12 500-20 000 kHz

RO-IR 12-07

 

13. Aplicatii audio pe suport radio:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

863-865 MHz

RO-IR 13-01

864,8-865 MHz

RO-IR 13-02

1795-1800 MHz

RO-IR 13-03

87,5-108 MHz

RO-IR 13-04

 

14. Radiocomunicatii în “banda civică” CB (Citizens Bând):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

26 960-27 410 kHz (Modulatie de frecventă - F3E)

RO-IR 14-01

26 960-27 410 kHz (Modulatie de amplitudine - A3E sau J3E)

RO-IR 14-02

 

15. Radiocomunicatii în banda de 446-446,1 MHz (PMR 446):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

446-446,1 MHz

RO-IR 15

 

16. Echipamente DECT (Digital European Cordless Telecommunications):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

1880-1900 MHz

RO-IR 16

 

17. Sisteme inteligente de transport (ITS):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

5 875-5 905 MHz

RO-IR 17

 

18. Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB (utilizare generică):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

0,009-1600 MHz

RO-IR UWB-01-01

1,6-2,7 GHz

RO-IR UWB-01-02

2,7-3,4 GHz

RO-IR UWB-01-03

3,4-3,8 GHz

RO-IR UWB-01-04

3,8-4,2 GHz

RO-IR UWB-01-05

4,2-4,8 GHz

RO-IR UWB-01-06

4,8-6,0 GHz

RO-IR UWB-01-07

6,0-8,5 GHz

RO-IR UWB-01-08

8,5-10,6 GHz

RO-IR UWB-01-09

10,6-275 GHz

RO-IR UWB-01-10

 

19. Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB (utilizare specifică pentru aplicatii de tip BMA- Analiza materialelor de constructii):

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

0,009-1 730 MHz

RO-IR UWB-02

1 730-2 200 MHz

 

2 200-2 500 MHz

RO-IR UWB-02

2 500-2 690 MHz

 

2 690-2 700 MHz

 

2 700-3 400 MHz

 

3 400-4 800 MHz

 

4 800-5 000 MHz

 

5 000-8 000 MHz

 

8 000-8 500 MHz

 

8,5-275 GHz

 

 

20. Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB [utilizare specifică pentru sistemele radar cu rază mică de actiune (SRR) pentru automobile, functionând în banda de frecvente de 24 GHz]:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

21,65-26,65 GHz

RO-IR UWB-04

 

21. Echipamente radio care folosesc tehnologia de bandă ultralargă - UWB [utilizare specifică pentru sistemele radar cu rază mică de actiune (SRR) pentru automobile, functionând în banda de frecvente de 79 GHz]:

 

BANDA DE FRECVENTE

INTERFATA RADIO

77-81 GHz

RO-IR UWB-05

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.