MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 817/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

207. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

 

806. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

 

212. - Lege privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

811. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.126. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.132. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

123. - Decizie privind desemnarea domnului Cătălin Ovidiu Baba, secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în calitatea de coordonator metodologic al grupului de lucru privind monitorizarea si evaluarea implementării planurilor de actiuni rezultate în urma analizei functionale realizate de Banca Mondială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.557. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finantare a proiectelor strategice pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Rectificări la:

 - Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 894/2011


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic punctul 1, la articolul 4, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Recursul împotriva hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declară în 5 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul se judecă în 48 de ore de la înregistrarea acestuia, în regim de urgentă. Hotărârea atacată nu poate fi suspendată de instanta de recurs.”

2. La articolul unic punctul 4, la articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) în îndeplinirea atributiilor lor, judecătorul-sindic si lichidatorul pot cere si punctul de vedere al Băncii Nationale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere prudentială, privitor la orice aspecte de natură prudentială. Banca Natională a României poate transmite judecătorului-sindic si lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informatiile pe care le consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar.”

3. La articolul unic punctul 8, la articolul 12, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în termen de 10 zile de la data primirii aprobării prealabile de la Banca Natională a României pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, institutia de credit debitoare este obligată să adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonante.”

4. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

“121. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 34. - În cazul în care nu se primesc oferte în termenul stabilit în cererea de ofertă ori ofertele primite nu se încadrează în cerintele de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii sau dacă judecătorul-sindic nu aprobă tranzactia, lichidarea urmează a se efectua prin celelalte metode prevăzute în prezenta ordonantă.»“

5. La articolul unic punctul 15, la articolul 43, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Procedura falimentului va fi închisă de judecătorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotărâre de închidere, atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit în faliment au fost distribuite si când fondurile nereclamate de către cei îndreptătiti, în termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidator la Trezoreria Statului, iar extrasul de cont va fi depus la judecătorul-sindic. Hotărârea va fi comunicată în scris sau în presă, în cel putin două ziare de circulatie natională, tuturor părtilor implicate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 207.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 806.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor suprafete de teren, înregistrate ca platforme de apărare împotriva inundatiilor, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora. Datele de identificare a terenurilor respective sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 212.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardinâ, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Denumirea bunurilor imobile care se transmit

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Caracteristicile tehnice ale  bunurilor imobile care se transmit

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile care rămân în administrarea

Administratiei Nationale “Apele Române”

Platforma Pardina 1

Comuna Pardina, judetul Tulcea

Ministerul Mediului si Pădurilor, Administratia Natională “Apele Române”

Comuna Pardina -

Consiliul Local Pardina,

judetul Tulcea

116744 (partial)

Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina,

L dig = 2.000 m, h=2m, S_sp = 1,065 ha,

S platformă = 9,83 ha

S platformă = 6,00 ha

Dig Pardina, SP Pardina,

L dig = 2.000 m, h = 2m,

S_sp = 1,065 ha,

S zonă_protectie_ platformă = 0,87 ha

Platforma Pardina 2

Comuna Pardina, judetul Tulcea

Ministerul Mediului si Pădurilor,

Administratia Natională “Apele Române”

Comuna Pardina -

Consiliul Local Pardina,

judetul Tulcea

116744 (partial)

Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina,

L dig = 2.000 m, h = 2m,S_sp = 1,065 ha,

S platformă = 9,83 ha

S platformă = 2,96 ha

Dig Pardina, SP Pardina,

platforma Pardina, L dig = 2.000 m,

h = 2m, S_sp = 1,065 ha

Platforma Maliuc*

Comuna Maliuc, judetul Tulcea

Ministerul Mediului si Pădurilor, Administratia Natională “Apele Române”

Comuna Maliuc -

Consiliul Local Maliuc,

judetul Tulcea

65030 (partial)

Dig Maliuc, Ldig = 1.830 m, h = 3m

S platformă = 3,62 ha

Dig Maliuc, Ldig = 1.830 m, h = 3m,

S zonă_protectie_ platformă = 0,457 ha

Platforma Mila 23

Comuna Crisan, judetul Tulcea

Ministerul Mediului si Pădurilor,

Administratia Natională “Apele Române”

Comuna Crisan -

Consiliul Local Crisan,

judetul Tulcea

64994 (partial)

Dig Mila 23, Statie de pompare Mila 23, telecomunicatii, platformă, L dig = 3.400 m, h=2,5m, S sp = 0,03 ha,

S platformă = 3,92 ha

S platformă = 3,72 ha

Dig Mila 23, Statie de pompare  Mila 23, telecomunicatii, L dig = 3.400 m, h = 2,5m, S_sp = 0,03 ha,

S zonă_protectie_ platformă = 0,2 ha


* Platforma Maliuc nu figurează în mod distinct la descrierea tehnică a nr. MFP 65030 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc si Crisan, judetul Tulcea, si în administrarea consiliilor locale ale acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 811.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 36.649, reevaluat conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Brasov, str. Vasile Goldis nr. 1-3, judetul Brasov, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se va face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.126.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Cod de clasificatie

Nr. M.F.P.

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

8.19.01

36.649

45-04

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Militară 0391 Brasov Cod fiscal 4317533 CF 13885

Judetul Brasov

5.754.539,81

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Codul de clasificatie

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Număr de înregistrare al imobilului

depus la M.F.P.

8.19.01

Judetul Brasov

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Militară0391 Brasov

Cod fiscal 4317533

Padoc porci 45-04-18

Sc= 192,47 mp

Sd = 192,47 mp

Valoarea de inventar = 11.555,05 lei

Padoc porci 45-04-28

Se = 86,00 mp

Sd = 86,00 mp

Valoarea de inventar = 6.396,93 lei

Padoc porci 45-04-29

Se = 280,00 mp

Sd = 280,00 mp

Valoarea de inventar = 17.870,95 lei

Padoc porci 45-04-30

Sc= 189,00 mp

Sd = 189,00 mp Valoarea de inventar = 9.041,74 lei

Seră 45-04-41

Se = 45,00 mp

Sd = 45,00 mp Valoarea de inventar = 2.568,64 lei

Seră 45-04-42

Sc= 156,00 mp

Sd =156,00 mp Valoarea de inventar = 8.904,63 lei

36.649

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor- Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Datele de identificare a bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, teren si constructii, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Transmiterea imobilelor mentionate la alin. (1) se efectuează în vederea realizării unui proiect de dezvoltare regională.

Art. III. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


Art. IV. - Administratia Natională a Penitenciarelor si Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.132.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Siobozia

 

1

Ordonator principal de credite

 

4265841

Ministerul Justitiei

2

Ordonator secundar de credite

 

4266324

Administratia Natională a Penitenciarelor

3

Ordonator tertiar de credite

 

4231679

Penitenciarul Slobozia

4

Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

 

 

 

Nr M F

Codul de

clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

 

 

 

 

Anul dobândirii/

în folosintă

Valoarea

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

103673

8.29.12

imobil

Teren agricol extravilan,

tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni

 

 

Suprafată teren - 208,88 ha,

CF nr. 20.214/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni

2003

1.069.062,67

Hotărârea Guvernului 611/ 2003

În administrare

154184

8.29.12

imobil

Teren cu constructii, intravilan imobil 669 C1 - C26 – Alexeni

Suprafată teren - 15,49 ha,

Suprafată construită - 10106,60 mp

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni

2003

10.190.160,83

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

155934

8.29.12

imobil

Teren cu constructii, extravilan

C1, tarlaua 32

Parcela Cc153 – Alexeni

Suprafată teren - 1,87 ha,

Suprafată construită - 378,44 mp

CF nr. 20.213/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni

2003

1.063.508,89

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

155935

8.29.12

imobil

Teren cu constructii, extravilan

C1-C55, tarlaua 29, parcela

N147 – Alexeni

Suprafată teren - 117,25 ha,

Suprafată construită - 10.381,68 mp,

CF nr. 20.214/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni

2003

66.714.308,90

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

155936

8.29.12

imobil

Teren cu constructii extravilan

C1- C2, tarlaua 40/1

Parcela N182 - Alexeni

Suprafată teren - 4,23 ha,

Suprafată construită - 181,80 mp,

CF nr. 20.211/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni

2003

251.359,36

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154186

8.29.12

imobil

Administrativ C16

Suprafată construită - 391,61 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

60,60

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154187

8.29.12

imobil

Sală mese C10

Suprafată construită - 1.181,93 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

159,30

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154188

8.29.12

imobil

Depozit alimente C9

Suprafată construită - 392,3 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

42,80

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154189

8.29.12

imobil

Popotă cadre C13

Suprafată construită - 612,38 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

53,40

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154190

8.29.12

imobil

Dormitor C14

Suprafată construită - 1.657,59 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

108,20

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154191

8.29.12

imobil

Dormitor C15

Suprafată construită - 1.653,05 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

108,20

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154192

8.29.12

imobil

Hangar C24

Suprafată construită - 1.603,42 mp,

CF nr. 20.214/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, extravilan,

tarlaua 29, parcela N 147

2003

330,00

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154193

8.29.12

imobil

Corp gardă 1 C2

Suprafată construită - 312,86 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

28,20

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154194

8.29.12

imobil

Post control C1 (corp gardă 2)

Suprafată construită - 55,19 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

5,50

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154195

8.29.12

imobil

Depozit materiale tehnice C28

Suprafată construită - 571,26 mp,

CF nr. 20.214/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, extravilan,

tarlaua 29, parcela N 147

2003

93,40

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154196

8.29.12

imobil

Infirmerie C18

Suprafată construită - 711,87 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

158,40

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154197

8.29.12

imobil

Simulator zbor C24

(uzină electrică)

Suprafată construită - 330,91 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

742,00

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154198

8.29.12

imobil

Baie – spălătorie C19

Suprafată construită - 332,41 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

128,50

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154199

8.29.12

imobil

Garaj auto C5

Suprafată construită - 690,52 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

160,20

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154200

8.29.12

imobil

Bloc scoală CI 7

Suprafată construită - 327,15 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

53,00

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154201

8.29.12

imobil

Hangar 2 C22

Suprafată construită - 970,97 mp,

CF nr. 20.214/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, extravilan,

tarlaua 29, parcela N 147

2003

55,60

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

154202

8.29.12

imobil

Clădire drenajori

C21 (uzină electrică)

Suprafată construită - 276,93 mp,

CF nr. 20.212/2011

 

Tara România, judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

2003

16.873,63

Hotărârea Guvernului 611/2003

În administrare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Nr. M.F.

Cod de

clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Descrierea tehnică

1

2

3

4

5

6

7

8

103673

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni

1.069.062,67

Teren agricol

extravilan, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Siobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale

si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată teren - 208,88 ha,

CFnr. 20.214/2011

154184

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni

10.190.160,83

Teren cu constructii intravilan imobil 669 C1-C26- Alexeni

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Siobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale

si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată teren - 15,49 ha,

suprafată construită - 10.106,60 mp,

CFnr. 20.212/2011

154186

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

60,60

Administrativei 6

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării  Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 391,61 mp,

CFnr. 20.212/2011

154187

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

159,30

Sală mese C10

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 1.181,93 mp,

CFnr. 20.212/2011

154188

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

42,80

Depozit alimente C9

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale

si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 392,3 mp,

CFnr. 20.212/2011

154189

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

53,40

Popotă cadre C13

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 612,38 mp,

CFnr. 20.212/2011

154190

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

108,20

Dormitor C14

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si

Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 1.657,59 mp,

CF nr. 20.212/2011

154191

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

108,20

Dormitor C15

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 1.653,05 mp,

CFnr. 20.212/2011

154192

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, extravilan,

tarlaua 29, parcela N 147

330,00

Hangar C24

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 1.603,42 mp,

CFnr. 20.214/2011

154193

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

28,20

Corp gardă 1 C2

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 312,86 mp,

CFnr. 20.212/2011

154194

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

5,50

Post control C1 (corp gardă 2)

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 55,19 mp,

CFnr. 20.212/2011

154195

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, extravilan,

tarlaua 29, parcela N 147

93,40

Depozit materiale tehnice C28

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 571,26 mp,

CFnr. 20.214/2011

154196

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

158,40

Infirmerie C18

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 711,87 mp,

CFnr. 20.212/2011


1

2

3

4

5

6

7

8

154197

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

742,00

Simulator zbor C24 (uzină electrică)

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 330,91 mp,

CFnr. 20.212/2011

154198

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

128,50

Baie - spălătorie C19

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 332,41 mp,

CFnr. 20.212/2011

154199

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

160,20

Garaj auto C5

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 690,52 mp,

CFnr. 20.212/2011

154200

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

53,00

Bloc scoală C17

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 327,15 mp,

CFnr. 20.212/2011

154201

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147

55,60

Hangar 2 C22

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 970,97 mp,

CFnr. 20.214/2011

154202

8.29.12

Tara România,

judetul Ialomita,

comuna Alexeni, intravilan

16.873,63

Clădire drenajori C21 (uzină electrică)

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată construită - 276,93 mp,

CFnr. 20.212/2011

154203

8.29.12

Tara România, judetul Ialomita, comuna Alexeni

127,10

Drum beton

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

15.500 mp

154204

8.29.12

Tara România, judetul Ialomita, comuna Alexeni

1.148,00

Pistă betonată

(inclusiv căi rulare),

pistă naturală

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

105.600 mp

155934

8.29.12

Tara România, judetul Ialomita, comuna Alexeni

1.063.508,89

Teren cu constructii,

extravilan C1, tarlaua

32, parcela Cd 53 -

Alexeni

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată teren - 1,87 ha,

suprafată construită - 378,44 mp,

CFnr. 20.213/2011

155935

8.29.12

Tara România, judetul Ialomita, comuna Alexeni

66.714.308,90

Teren cu constructii,

extravilan C1 - C55,

tarlaua 29, parcela

N147- Alexeni

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată teren - 117,25 ha,

suprafată construită - 10.381,68 mp,

CFnr. 20.214/2011

155936

8.29.12

Tara România, judetul Ialomita, comuna Alexeni

251.359,36

Teren cu constructii,

extravilan C1 - C2,

tarlaua 40/1, parcela

N182- Alexeni

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

(CUI 4231679)

În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

(CUI 26369185)

Suprafată teren - 4,23 ha,

suprafată construită - 181,80 mp,

CFnr. 20.211/2011


DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind desemnarea domnului Cătălin Ovidiu Baba, secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în calitatea de coordonator metodologic al grupului de lucru privind monitorizarea si evaluarea implementării planurilor de actiuni rezultate în urma analizei functionale realizate de Banca Mondială

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ovidiu Baba, secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, se desemnează în calitatea de coordonator metodologic al grupului de lucru privind monitorizarea si evaluarea implementării planurilor de actiuni rezultate în urma analizei functionale realizate de Banca Mondială, constituit prin Memorandumul cu tema: “Utilizarea schemei de grant oferite de Banca Mondială în vederea stabilirii unui mecanism de monitorizare a implementării măsurilor cuprinse în planurile de actiuni elaborate pe baza recomandărilor analizelor functionale realizate de Banca Mondială, conform Memorandumului de întelegere cu Comunitatea Europeană, semnat la data de 23 iunie 2009”.

(2) Solicitările (tragerile) de bani din grantul oferit de Banca Mondială se aprobă de secretarul general al Guvernului, în calitate de ordonator principal de credite, pe baza propunerilor formulate de domnul Cătălin Ovidiu Baba privind oportunitatea, necesitatea si legalitatea, avizate din aceste puncte de vedere de către directiile de specialitate din cadrul Secretariatului general al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2011.

Nr. 123.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finantare a proiectelor strategice pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectie Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;


- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.527/2010 privind aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în perioada 2008-2010;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finantare a proiectelor strategice pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (/A/WPOSDRl/J/organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (OIPOSDRU) delegate au dreptul de a aduce modificări si adapta modelul din anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate, pentru reglementarea situatiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor strategice sau pentru includerea modificărilor cauzate de legislatia natională sau comunitară aplicabilă. OIPOSDRU delegate vor solicita în prealabil avizul AMPOSDRU - Directia contractare în acest scop.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, precum si OIPOSDRU vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 2.557.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2011, se face următoarea rectificare:

- la titlul anexei nr. 2, în loc de: “Decizie de anulare a penalitătilor de întârziere” se va citi: “Decizie de reducere a penalitătilor de întârziere”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.