MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 814/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 814         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.545. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Proiect de lege privind regimul aplicat vehiculelor stationate neregulamentar

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

 

Văzând Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 745 din 17 octombrie 2011, precum si Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică nr. R.L. 2.720/2011,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. -Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35, cu următorul cuprins:

“35. Societatea Comercială «Sapiens Medical Center» - S.R.L., punct de lucru Bucuresti.”

2. La articolul 22, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:

“29. Societatea Comercială «Sapiens Medical Center» - S.R.L., punct de lucru Bucuresti.”

3. La articolul 3, după alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (26), cu următorul cuprins:

“(26) Acreditarea unitătii sanitare prevăzute la art. 1 pct. 35 si art. 22 pct. 29 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1), (2), (21), (22), (23), (24), (25) si (26) dacă, drept urmare a inspectiilor efectuate de Agentia Natională de Transplant si autoritatea natională competentă în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în conditiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă dispozitiile legale în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 1.545.


 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Expunere de motive privind initiativa legislativă a cetătenilor pentru promovarea proiectului de lege privind regimul aplicat vehiculelor stationate neregulamentar

 

Motivele pentru care s-a constituit Comitetul de initiativă si a fost redactat prezentul proiect de lege sunt următoarele:

1. Abuzurile efectuate de societătile care au ca obiect ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor stationate ilegal. S-a constatat în numeroasele cazuri semnalate de posesorii de vehicule că societătile autorizate să ridice vehiculele stationate neregulamentar, din exces de zel si, bineînteles, din dorinta de a obtine un profit cât mai mare, au procedat la ridicarea vehiculelor stationate pe carosabil cu depăsirea prevederilor legale stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, unde se specifică în mod clar si fără a lăsa loc de interpretare situatia în care este interzisă stationarea.

2. Vidul legislativ privind modul în care se realizează ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar.

Astfel, potrivit art. 64 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, se stipulează că “ridicarea autovehiculelor dispusă de politia rutieră în conditiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”.

Însă nici după mai bine de 4 ani de la aparitia Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2007 care dă actuala formă a acestui articol nu s-a emis un regulament în acest sens.

3. Intentia de a uniformiza actele normative emise de autoritătile publice locale care au ca obiect ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar.

Profitând de lipsa unei legislatii la nivel national, fiecare consiliu local a procedat la emiterea, prin hotărâri proprii, de regulamente proprii care să reglementeze această activitate.

Astfel că în acest moment există mari diferente de la o unitate administrativă la alta în ceea ce priveste modul în care se realizează ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar, cuantumul taxei percepute proprietarilor vehiculelor, procentul ce revine bugetului local din încasările realizate de societătile ce desfăsoară această activitate si, nu în ultimul rând, modul de atribuire a acestui serviciu (în general fără organizarea unei licitatii publice, conform legii).

4. Practica judecătorească si doctrina juridică care sanctionează modul prin care în prezent se realizează activitatea de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar.

Sunt extrem de numeroase cazurile în care instantele judecătoresti si doctrina juridică au sanctionat si cenzurat procesele-verbale prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor, având în vedere forma si natura juridică ale acestora, faptul că nu erau întocmite de o persoană care să aibă calitatea de agent constatator conform legii sau prin prisma faptului ca autoritătile publice locale nu erau împuternicite să emită regulamente proprii în acest domeniu si să delege această activitate pentru societăti private.

Tinând cont de prevederile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată, am întocmit prezentul proiect de lege a cărui avizare o solicitam.

 

Membrii Comitetului de initiativă:

 

Florescu Stefan-Viorel

Bunea Constantin

Gheorghe Jenică

Pascu Pândele

Nicolae Florin

Mănuc Florin

Nedelcu Marian

Oprea Stelian

Curea loan Cristian

Pintilie Tudor

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

INITIATIVĂ LEGISLATIVĂ

 

LEGE

privind regimul aplicat autoturismelor stationate neregulamentar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege privind regimul aplicat autoturismelor stationate neregulamentar.

 

Art. 1. - Politia natională si politia locală sunt singurele autorităti care pot constata si dispune ca sanctiune contraventională complementară ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă si pe trotuare.

Art. 2. - Ridicarea si depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administratiile publice locale, de către administratorul drumului public sau de un operator economic stabilit conform dispozitiilor din prezenta lege.

Art. 3. - Constatarea încălcării regulilor privind stationarea se face printr-un proces-verbal de contraventie. Prin procesul-verbal se dispune sanctionarea cu avertisment sau aplicarea amenzii contraventionale si, ca măsură complementară, ridicarea vehiculului stationat ilegal.

Art. 4. - Prima măsură care se poate dispune în cazul constatării contraventiei este sanctionarea cu avertisment a conducătorului si înregistrarea într-o bază de date a numărului de înmatriculare a vehiculului si a persoanei care a condus vehiculul, pentru ca în cazul săvârsirii în termen de 6 luni a unei fapte similare să se poată dispune măsura sanctionării cu amenda contraventională si, ca măsură complementară, ridicarea vehiculului.

Art. 5. - Procesul-verbal prin care s-a dispus sanctionarea cu avertisment sau aplicarea amenzii contraventionale si ridicarea vehiculului trebuie comunicat proprietarului acestuia în termen de 48 de ore de la momentul întocmirii. Concomitent cu întocmirea procesului-verbal prin care se dispune ridicarea vehiculului, proprietarul acestuia va fi înstiintat telefonic sau prin sms de măsura dispusă de agentul constatator.

Art. 6. - Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea si transportul vehiculului stationat neregulamentar, cât si cuantumul amenzii se suportă de detinătorul acestuia. Cuantumul taxei reprezentând contravaloarea acestor cheltuieli se aprobă prin hotărâri de către consiliile locale ale administratiilor publice locale, fără însă a depăsi 50% din salariul minim la nivel national.

Art. 7. - Dacă în termen de 24 de ore de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal prin care s-a dispus măsura amendării detinătorului/conducătorului auto si ridicarea vehiculului, acesta nu se prezintă pentru achitarea contravalorii cheltuielilor de ridicare si transport, va fi obligat la plata unei taxe de depozitare în cuantum de 25% pe zi din suma stabilită la art. 6.

Art. 8. - Nu vor putea fi ridicate decât vehicule care sunt stationate voluntar:

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

b) în zonele de actiune a indicatorului cu semnificatia “Stationarea interzisă” si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationării;

c) pe drumurile publice cu o lătime mai mică de 6 m;

d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietătile alăturate ale drumurilor publice;

e) în pante si rampe;

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia “Stationare alternativă”, în altă zi sau perioadă decât este permisă, ori indicatorul cu semnificatia “Zonă de stationare cu durată limitată” peste durata stabilită;

g) pe trotuare cu o lătime mai mică de 3 metri;

h) în locurile de parcare privată semnalizate.

Art. 9. - Ridicarea si depozitarea vehiculelor se va face fie direct de către autoritătile publice prin serviciile de specialitate înfiintate în acest scop, fie prin delegarea acestei activităti către operatori privati sau operatori publici privati stabiliti în urma organizării licitatiilor publice în conformitate cu dispozitiile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Sumele încasate de consiliile locale din activitatea de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate ilegal atunci când această activitate se realizează prin delegare către operatori privati sau public-privati stabiliti conform articolului precedent nu pot fi mai mici de 50% din veniturile realizate de agentul economic din aceste activităti.

Art. 11. - Sumele rezultate conform art. 11 se constituie venit la bugetul local si vor fi avute în vedere la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitătii administrativ-teritoriale pentru anul următor cu destinatia de construire parcări, inclusiv cuantumul amenzilor ce revine consiliului local.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toate contractele încheiate de autoritătile publice locale si care intră în contradictie cu prevederile din acest act normativ îsi încetează efectele.

Art. 13. - Contractele aflate în derulare, încheiate în urma unei licitatii publice organizate conform O.U.G. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, îsi vor produce efectele în continuare numai în conditiile prezentei legi.

Art. 14. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 va fi modificată si completată cu prevederile din prezentul act normativ.

 

AVIZ

referitor la initiativa legislativă a cetătenilor privind regimul aplicat autoturismelor stationate neregulamentar

 

Analizând initiativa legislativă a cetătenilor privind regimul aplicat autoturismelor stationate neregulamentar,

formulată de un comitet de initiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată, si transmisă de împuternicitul Comitetului de initiativă cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. F.N. din 16 septembrie 2011,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, si al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ, precum si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată, avizează favorabil initiativa legislativă, cu următoarele observatii si propuneri:

1. Prezenta initiativă a cetătenilor are ca obiect reglementarea modalitătii de aplicare si de executare a măsurii ridicării vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Prin continutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constitutia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Semnalăm că unele dintre normele propuse nu sunt corelate cu prevederile actelor normative de acelasi nivel, cu care se află în conexiune, respectiv cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 1 din proiect, în cazul vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă, se poate dispune, ca măsură administrativă, blocarea rotilor. Or, potrivit art. 96 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, imobilizarea vehiculului [care se realizează, potrivit alin. (7) al aceluiasi articol, si prin blocarea rotilor] reprezintă o sanctiune contraventională complementară - si nu o măsură tehnico-administrativă - care se aplică numai în cazul săvârsirii de către conducătorul vehiculului a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Precizăm că faptele avute în vedere de această din urmă normă sunt următoarele:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;


b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranta circulatiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul;

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depăsite;

d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală;

e) conducătorul refuză să se legitimeze;

f) conducătorul se află sub influenta băuturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;

g) conducătorul nu respectă timpii de conducere si de odihnă prevăzuti de lege.

Fată de cele de mai sus rezultă că blocarea rotilor nu se aplică în cazul stationării neregulamentare a vehiculului pe carosabil.

Mentionăm că numai ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar reprezintă, potrivit art. 64 si 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, o măsură tehnico-administrativă, care se aplică în cazul săvârsirii contraventiei de stationare neregulamentară pe partea carosabilă.

De altfel, proiectul nu este nici consecvent în utilizarea notiunilor, deoarece, potrivit art. 1, blocarea rotilor constituie o măsură administrativă, iar, potrivit art. 3, o măsură complementară.

Având în vedere că prin proiect nu se prevede modificarea normelor din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 mentionate anterior, este necesară eliminarea din tot cuprinsul proiectului a referirii la măsura administrativă constând în blocarea rotilor vehiculului.

Pe de altă parte, semnalăm că unele dintre normele propuse prin proiect (art. 3, art. 7 teza întâi si art. 10) reiau, cu unele diferente, reglementări rămase nemodificate din Ordonanta Guvernului nr. 195/2002. Totodată, art. 9 din proiect cuprinde aceleasi dispozitii ca art. 143 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Semnalăm însă că astfel de solutii nu sunt în acord cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorasi reglementări în două sau mai multe acte normative, pentru sublinierea unor conexiuni legislative urmând a fi utilizată norma de trimitere. Este necesară, de aceea, reanalizarea textelor sub aceste aspecte.

3. La titlu, pentru rigoarea exprimării, este necesară eliminarea sintagmei “Proiect de”.

4. Pentru respectarea art. 42 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după titlu este necesară introducerea formulei introductive consacrate, respectiv: “Parlamentul României adopta prezenta lege.”

5. La art. 1 semnalăm că norma propusă nu este corelată cu art. 64 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit căruia măsurile de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă se pot dispune de către politia rutieră. Este necesară de aceea reanalizarea normei sub aspectul utilizării notiunii de “politie natională”.

6. Mentionăm că prin art. 3-6 din proiect se instituie o procedură de aplicare a sanctiunilor contraventionale în cazul încălcării regulilor privind stationarea vehiculelor, diferită de procedura instituită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Este adevărat că prin lege specială se poate deroga de la dispozitiile legii generale în materie, însă, pentru o mai bună sistematizare normativă si pentru evitarea dificultătilor în aplicare, respectivele solutii legislative ar fi trebuit prevăzute în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, de care se leagă tematic, si nu într-un act normativ de sine stătător. De altfel, principalul obiect de reglementare al proiectului îl reprezintă instituirea unor reguli generale privind procedura de realizare a măsurii tehnico-administrative privind ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, si nu stabilirea de contraventii în acest domeniu.

Astfel, norma din cuprinsul art. 3 privind “constatarea încălcării regulilor privind stationarea” printr-un “proces-verbal de contraventie” nu se justifică, în conditiile în care stationarea neregulamentară este prevăzută drept contraventie la art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, iar modalitatea de constatare a acestei contraventii este reglementată de acest din urmă act normativ.

Totodată, nici prevederea expresă, în teza a doua a art. 3 din proiect, a posibilitătii aplicării sanctiunii avertismentului nu se justifică, întrucât această solutie legislativă se regăseste deja reglementată în art. 95 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

Pe de altă parte, art. 3 nu este corelat nici cu dispozitiile propuse pentru art. 4, articol care instituie o procedură distinctă de aplicare a sanctiunii în cazul săvârsirii contraventiei constând în stationarea neregulamentară pe partea carosabilă. Astfel, potrivit art. 4, sanctiunea aplicabilă este avertismentul, amenda, însotită de “măsura complementară” constând în “blocarea rotilor sau ridicarea vehiculului”, urmând a putea fi aplicată numai în cazul repetării faptei în termen de 6 luni de la săvârsirea acesteia pentru prima dată. Această modalitate de sanctionare ar trebui însă prevăzută, cu reformularea corespunzătoare a textului, în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, asigurându-se astfel respectarea exigentelor de tehnică legislativă.

Totodată, semnalăm că textul propus pentru art. 4 ar trebui să aibă în vedere înscrierea în baza de date a persoanei care a săvârsit contraventia, întrucât sanctiunea se aplică persoanei, si nu vehiculului, care poate fi condus atât de către proprietar, cât si de către alte persoane. Mai mult decât atât, o persoană poate fi sanctionată contraventional pentru stationarea neregulamentară a altui vehicul decât cel utilizat în cazul săvârsirii pentru prima oară a acestei fapte. Or, în cazul înscrierii în baza de date numai a numărului de înmatriculare a vehiculului, asa cum se propune în proiect, nu se va putea aplica sanctiunea amenzii, chiar dacă persoana a mai fost sanctionată cu avertisment pentru stationare neregulamentară, în termenul de 6 luni prevăzut de art. 4.

În acest context, reiterăm observatia de la pct. 2 din aviz referitoare la incorectitudinea prevederii “măsurii complementare” constând în blocarea rotilor, în cazul săvârsirii contraventiei de stationare neregulamentară.

Mentionăm că norma propusă pentru art. 5 derogă de la regula generală, prevăzută de art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind comunicarea procesului-verbal în termen de cel mult o lună de la data aplicării sanctiunii, întrucât prevede un termen mai scurt, de 48 de ore. În situatia în care se doreste instituirea acestei reguli în ceea ce priveste comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii în cazul stationării neregulamentare, este necesar ca norma să fie prevăzută în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, care reglementează respectiva contraventie.

Având în vedere cele de mai sus, propunem completarea proiectului cu un nou articol, care să aibă drept obiectiv modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, prin cuprinderea, în acest act normativ, a tuturor dispozitiilor referitoare la contraventii.

În ceea ce priveste norma propusă pentru art. 6, precizăm că prevederea ei în proiect nu este necesară, întrucât aplicarea, în ceea ce priveste contraventiile, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 este prevăzută în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. De altfel, norma nu este necesară si ca urmare a faptului că prin proiect nu se are în vedere instituirea altor contraventii decât cele stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

7. La art. 7, semnalăm că norma propusă nu este corelată cu dispozitiile art. 64 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit cărora contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suportă de către detinătorul acestuia, si nu de către proprietarul vehiculului, asa cum se prevede în proiect. Este necesară de aceea reanalizarea solutiei legislative propuse. Pe cale de consecintă, trebuie reanalizată si reformulată si norma propusă pentru art. 8, în ceea ce priveste utilizarea expresiei “proprietarul acestuia sau un împuternicit al acestuia”.

Pe de altă parte, semnalăm că norma referitoare la “suportarea” “cuantumului amenzii” de către proprietarul vehiculului nu este corectă, întrucât plata amenzii se realizează de către persoana care a săvârsit contraventia. Or, în situatiile în care contraventia a fost săvârsită de către altă persoană decât proprietarul vehiculului, solutia legislativă privind achitarea de către acesta a amenzii nu poate fi acceptată.

În plus, pentru rigoarea exprimării, sintagma “urmând a fi aprobată prin hotărâri de către consiliile locale ale administratiilor publice locale” trebuie înlocuită cu expresia “se aprobă prin hotărâre a consiliului local”. Precizăm totodată că pentru asigurarea unei reglementări complete, art. 7 ar trebui să prevadă si modalitatea de stabilire a nivelului taxei în cazul în care ridicarea si depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează, potrivit art. 2 din proiect si 64 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, de către administratorul drumului public.

8. La art. 8, pentru asigurarea unei reglementări complete, textul ar trebui să aibă în vedere si situatia în care procesul-verbal îi este înmânat contravenientului, si nu doar cazul în care acesta îi este comunicat.

Totodată, pentru respectarea exigentelor de tehnică legislativă, termenul “articolul” trebuie redat sub forma sa abreviată, respectiv “art.”, observatie valabilă pentru toate cazurile similare din proiect.

9. La art. 10, semnalăm că norma propusă nu este completă, întrucât nu are în vedere si situatia în care ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizează de către administratorul drumului public, asa cum prevăd art. 2 din proiect si 64 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Observatia este valabilă, în mod corespunzător, si pentru art. 11 si 12.

Totodată, la art. 10, pentru o corectă informare, norma de trimitere trebuie reformulată, astfel: “cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

10. La art. 12, precizăm că, potrivit art. 109 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale, astfel încât referirea la “cota parte din cuantumul amenzilor ce revin Consiliului local” nu este corectă. Precizăm totodată că în aplicarea principiului autonomiei locale, stabilirea destinatiei sumelor care se fac venit la bugetul local este de competenta exclusivă a consiliilor locale, ca organe deliberative. Propunem, de aceea, eliminarea normei.

11. Apreciem că norma propusă pentru art. 13 trebuie eliminată, întrucât prin proiect nu se stabilesc contraventii sau infractiuni si nici nu se instituie cazuri concrete de incidentă a răspunderii civile.

12. La art. 14, pentru corectitudinea exprimării, sintagma “de la intrarea în vigoare a prezentei” trebuie înlocuită cu expresia “de la intrarea în vigoare a prezentei legi”.

Totodată, este necesară reanalizarea si reformularea normei propuse, întrucât contractele încheiate anterior intrării în vigoare a unei legi nu pot fi considerate că au fost încheiate “cu încălcarea” prevederilor respectivei legi.

13. La art. 15, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, expresia “organizată conform O.U.G. 34/2006” trebuie înlocuită cu sintagma “organizată potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

Având în vedere observatiile din prezentul aviz, proiectul ar trebui reformulat prin eliminarea normelor care instituie reglementări paralele cu cele cuprinse în alte acte normative.

Totodată, asa cum am arătat, dispozitiile referitoare la contraventii trebuie prevăzute într-un articol distinct, care să aibă ca obiect interventii legislative asupra Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

 

PRESEDINTE,

dr. DRAGOS ILIESCU

 

Bucuresti, 11 octombrie 2011.

Nr. 1.075.


 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

 

DECLARATIE:

 

Subsemnatii:

1. FLORESCU STEFAN-VIOREL, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, str. Vlădeasa nr. 11, bl. C33, sc. B, et. 3, ap. 77, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 393976, eliberată de Sectia 22 Politie la data de 8.07.2004, CNP 1710514463041;

2. BUNEA CONSTANTIN, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 12, bl. B2, sc. 3, et. 1, ap. 71, sectorul 6, posesor al CI seria RT nr. 648529, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 17.08.2009, CNP 1670522431514;

3. GHEORGHE JENICĂ, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, str. Valea Argesului nr. 2B, bl. 523bis, sc. 2, et. 3, ap. 59, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 651001, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 5 la data de 1.09.2010, CNP 1670826463095;

4. PASCU PANDELE, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 85, bl. 014, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 321452, eliberată de Sectia 10 Politie la data de 20.06.2003, CNP 1550111400347;

5. NICOLAE FLORIN, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, aleea Masa Tăcerii, bl. D, ap. 8, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 525656. eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 4.05.2007, CNP 1730407460023;

6. MĂNUC FLORIN, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, str. Sold. Petre M. Tina nr. 54, sectorul 3, posesor al CI seria RR nr. 409354, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 6.09.2006, CNP 1730721441511;

7. NEDELCU MARIAN, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, bd. Timisoara nr. 89, bl. C1.10, sc. C, et. 1, ap. 41, sectorul 6, posesor al CI seria RR nr. 704107, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 20.07.2010, CNP 1760731461530;

8. OPREA STELIAN, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti, aleea Câmpul cu Flori nr. 2A, bl. C17B, sc. 2, et. 9, ap. 84, sectorul 6, posesor al CI seria RX nr. 244997, eliberată de Sectia 22 Politie la data de 18.12.2003, CNP 1550321400251;

9. CUREA IOAN CRISTIAN, având calitatea de alegător, cu domiciliul declarat în Bucuresti, str. Văcăresti nr. 238, sectorul 4, posesor al pasaportului nr. 12656254, eliberat de autoritătile române la data de 1.11.2006, CNP 1680614450033;

10. PINTILIETUDOR, având calitatea de alegător, domiciliat în Bucuresti Bd. 1 Mai nr. 26, bl. 6S14, sc. 1, et. 4, ap. 57, sectorul 6, posesor al CI seria RR nr. 745343, eliberată de SPCEP Sector 6 la data de 13.04.2011, CNP 1530307400551,

prin prezenta, hotărâm în baza art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 8.06.2004, constituirea Comitetului de initiativă având ca scop stabilirea cadrului legal pentru blocarea rotilor si ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice.

De asemenea, declarăm că nu încălcăm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea 189/1999.

Dăm prezenta declaratie având cunostintă că răspunderea pentru continutul declaratiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale.

Se numeste dl. FLORESCU STEFAN-VIOREL în calitate de presedinte care să rezolve problemele operative si să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autoritătile publice centrale si locale.

Redactat de parte si autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociati MIRCEA ANISOARA si NURCIU MARIANA în 4 exemplare, dintre care 3 exemplare au fost înmânate părtii.

 

Declaranti

 

FLORESCU STEFAN-VIOREL

BUNEA CONSTANTIN

GHEORGHE JENICĂ

NICOLAE FLORIN

PASCU PANDELE

OPREA STELIAN

MĂNUC FLORIN

PINTILIE TUDOR

NEDELCU MARIAN

CUREA IOAN CRISTIAN


ROMÂNIA

BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI

MIRCEA ANISOARA si NURCIU MARIANA

Calea 13 Septembrie nr. 10, bl. 99, parter, sectorul 5, Bucuresti

Nr. 1543 - Registrul de Evidentă a Operatorilor de Date Personale

Tel/Fax: 021/411.26.32; 021/411.78.39

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3.776

Anul 2011, luna august, ziua 11

 

În fata mea, MIRCEA ANISOARA, notar public, s-au prezentat la sediul biroului:

- FLORESCU STEFAN-VIOREL, domiciliat în Bucuresti, str. Vlădeasa nr. 11, bl. C33, sc. B, et. 3, ap. 77, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 393976, eliberată de Sectia 22 Politie la data de 8.07.2004, CNP 1710514463041;

- BUNEA CONSTANTIN, domiciliat în Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 12, bl. B2, sc. 3, et. 1, ap. 71, sectorul 6, identificat cu CI seria RT nr. 648529, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 17.08.2009, CNP 1670522431514;

- GHEORGHE JENICĂ, domiciliat în Bucuresti, str. Valea Argesului nr. 2B, bl. 523bis, sc. 2, et. 3, ap. 59, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 651001, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 5 la data de 1.09.2010, CNP 1670826463095;

- PASCU PANDELE, domiciliat în Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 85, bl. 014, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 321452, eliberată de Sectia 10 Politie la data de 20.06.2003, CNP 1550111400347;

- NICOLAE FLORIN, domiciliat în Bucuresti, aleea Masa Tăcerii, bl. D, ap. 8, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 525656, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 4.05.2007, CNP 1730407460023;

- MĂNUC FLORIN, domiciliat în Bucuresti, str. Sold. Petre M. Tina nr. 54, sectorul 3, identificat cu CI seria RR nr. 409354, eliberată de SPCEP S3, biroul nr. 3 la data de 6.09.2006, CNP 1730721441511;

- NEDELCU MARIAN, domiciliat în Bucuresti, bd. Timisoara nr. 89, bl. C1.10, sc. C, et. 1, ap. 41, sectorul 6, identificat cu CI seria RR nr. 704107, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 20.07.2010, CNP 1760731461530;

- OPREA STELIAN, domiciliat în Bucuresti, aleea Câmpul cu Flori nr. 2A, bl. C17B, sc. 2, et. 9, ap. 84, sectorul 6, identificat cu CI seria RX nr. 244997, eliberată de Sectia 22 Politie la data de 18.12.2003, CNP 1550321400251;

- CUREA IOAN CRISTIAN, cu domiciliul declarat în Bucuresti, str. Văcăresti nr. 238, sectorul 4, identificat cu PAS nr. 12656254, eliberat de autoritătile române la data de 1.11.2006, CNP 1680614450033;

- PINTILIETUDOR, domiciliat în Bucuresti, bd. 1 Mai nr. 26, bl. 6S14, sc. 1, et. 4, ap. 57, sectorul 6, identificat cu CI seria RR nr. 745343, eliberată de SPCEP Sectorul 6 la data de 13.04.2011, CNP 1530307400551,

care, după citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui.

În temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

Onorariul în sumă de 150 lei si TVA în sumă de 36 lei, facturat cu factura nr. 5028/2011 si achitat cu chitanta nr. 5028/2011.

 

Notar public,

Mircea Anisoara


 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 295/2004*)

privind regimul armelor si al munitiilor

 


*) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 117/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, iar ulterior a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 3 martie 2005;

- Legea nr. 235/2007 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 268/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008;

- Legea nr. 152/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 18 iulie 2008;

- Legea nr. 99/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010 si rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 16 noiembrie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Domeniul de reglementare

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sunt permise pe teritoriul României.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operatiunilor cu arme si munitii efectuate de către institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice.

Definitii Art. 2. - În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt:

I. Definitii generale

1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui functionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăstierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseste în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

2. arma de foc - orice armă portabilă cu teava care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevăzute în categoriile D si E din anexă;

3. piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o fremă ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizătorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă;

4. componentă esentială - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în măsura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze;

5. munitia - ansamblu format din tub cartus, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere si, după caz, proiectil;

6. operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;

7. uz de armă - executarea tragerii cu o armă;

8. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autoritătile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricării ilicite si a traficului ilicit.

II. Categorii de arme si munitii

1. arme si munitii interzise - armele si munitiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale, a unitătilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societătilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;

2. arme si munitii letale - arme si munitii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor si care sunt prevăzute în categoria B din anexă;

3. arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei

1. arme militare - arme destinate uzului militar;

2. arme de apărare si pază - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vietii, integritătii si libertătii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;

3. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrăstia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;

4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevăzute de lege;

5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevăzute de lege;

6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăsurarea corespunzătoare a unor activităti din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva dăunătorilor, precum si desfăsurarea de către societătile specializate de pază si protectie a activitătilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor de bunuri si valori, respectiv a activitătilor de protectie a persoanelor;

7. arme si dispozitive de agrement - arme si dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc munitii, ce aruncă proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât si în cadrul competitiilor sportive; sunt incluse în această categorie si arcurile;

8. replici de arme tip airsoft - replici după arme si dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc munitii, ce aruncă proiectile nemetalice;

9. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;

10. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

11. arme cu destinatie industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate;

12. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substante tranchilizante;

13. arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestate de către un armurier autorizat în conditiile legii;

14. arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele, aflate sau nu în stare de functionare, care constituie rarităti sau care au valoare istorică, artistică, stiintifică ori documentară;

15. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colectii;

16. arme de recuzită - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activitătii institutiilor specializate în domeniul artistic.


IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2. arme de foc scurte - arme de foc a căror teava nu depăseste 30 cm sau a căror lungime totală nu depăseste 60 cm;

3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a tevii sau lungime totală depăsesc dimensiunile armelor de foc scurte;

4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reîncarcă automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6. arme de foc cu repetitie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartusului în camera de încărcare sau într-un lăcas special prevăzut la intrarea în teava;

8. arme albe cu lamă - armă care îndeplineste următoarele criterii:

a) lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său;

b) are tăis dublu pe toată lungimea sa;

c) lungimea este mai mare de 15 cm;

d) lătimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm;

e) are un mâner prevăzut cu gardă.

V. Categorii de persoane

1. vânător - persoana fizică care a obtinut calitatea de vânător si practică vânătoarea, în conditiile Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare;

2. colectionar de arme - persoana care detine ori intentionează să detină arme în colectie si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar;

3. federatiile sportive nationale de specialitate - structuri sportive de interes national, constituite, în conditiile legii, prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care pentru desfăsurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinatia tir;

4. sportivi de tir - sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate;

5. sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineste în fiecare an baremele cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate;

6. antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifică acest fapt prin diplomă sau carnet de antrenor;

7. instructor în poligonul de tragere - persoana care desfăsoară activităti de instruire, îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere;

8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în conditiile prezentei legi, să desfăsoare una ori mai multe operatiuni cu arme, piese si munitii;

9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu exceptia armurierilor, autorizată, în conditiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral ori partial, în achizitionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme;

10. rezident al unui stat membru - cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercită dreptul la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul unui stat membru, precum si titularul unui document care atestă dreptul de rezidentă al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.


VI. Tipuri de documente

1. permis de armă - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeste dreptul de a detine si, după caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferentă;

2. pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care detinerea, portul si folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritătile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective;

3. certificat de detinător - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeste faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu exceptia armelor neletale supuse autorizării;

4. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridică autorizată să detină si să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum si studentilor de la institutiile de învătământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu;

5. permis de transferai armelor - document eliberat de autoritătile române competente, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;

6. autorizatie de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autoritătile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operatiuni de transfer al armelor, pieselor si munitiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autoritătilor competente pentru fiecare operatiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului;

7. acord prealabil - documentul eliberat de autoritătile competente române, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru al Uniunii Europene de destinatie, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul său;

8. aviz de import/export - documentul eliberat de autoritătile române competente, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor, pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene.

Autoritatea competentă

Art. 3. - Politia Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind detinerea, portul si folosirea armelor, pieselor si munitiilor, precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii, în conditiile prezentei legi.

Aspecte generale privind regimul armelor

Art. 4. - (1) Armele din categoria A din anexă pot fi detinute si folosite numai de către institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

(2) Armele letale din categoria B din anexă pot fi detinute sau, după caz, purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi.

(3) Armele neletale din categoriile C si D din anexă pot fi detinute si, după caz, purtate si folosite de persoane fizice sau juridice, cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora, după caz, la/de către autoritătile competente, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi detinute si, după caz, purtate si folosite de către persoanele fizice si juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(5) Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Evidenta posesorilor de arme din categoriile B, C si D din anexă, a armelor detinute de acestia, precum si a documentelor prin care se acordă dreptul de a le detine, purta si folosi se tine de către inspectoratele judetene de politie si de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, care au eliberat aceste documente.


Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale

Art. 5. - (1) Regimul detinerii, portului, utilizării si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale.

(2) Este interzisă procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul si comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, a următoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor:

a) sisteme de ochire care functionează pe principiul laser;

b) sisteme de ochire pe timp de noapte;

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.

Conditii generale privind detinerea armelor

Art. 6. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineste conditiile prevăzute de lege are dreptul să detină la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru arme si munitii.

(2) Persoanele fizice si juridice care au dreptul să detină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfăsoare operatiuni cu arme din categoriile B, C si D din anexă, piese si munitii corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor si munitiilor detinute, la solicitarea organelor de politie si să asigure securitatea acestora. Conditiile de asigurare a securitătii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Principalele obligatii ale

Art. 7. - (1) Detinătorii armelor letale sau neletale sunt obligati să anunte de îndată, dar detinătorilor armelor nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie despre disparitia, pierderea sau furtul acestor arme.

(2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizatiei de procurare a armei, a certificatului de detinător si a permisului de armă, cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent.

Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al căror detinător nu este cunoscut ori a decedat

Art. 8. - (1) Persoana care ia cunostintă despre existenta unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie.

(2) Persoana care găseste o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori munitii este obligată să le predea sau să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie.

(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca, în cazul în care detinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunte cea mai apropiată unitate de politie si să depună armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de declarare a disparitiei.

 

CAPITOLUL II

Procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de către persoanele fizice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Dreptul de procurare, detinere, port si folosire a armelor si munitiei

Art. 9. - Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare acestora.

Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv detinere, port si folosire a armelor

Art. 10. - (1) Dreptul de procurare, de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de către autoritătile competente a autorizatiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2) Dreptul de procurare, de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândeste de la data emiterii de către autoritătile competente a autorizatiei de procurare a armei si, după caz, a permisului de armă.

(3) Armele neletale supuse notificării prealabile pot fi detinute, purtate si folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritătile competente, în conditiile prezentei legi.


Documente care atestă dreptul de procurare, respectiv detinere, port si folosire a armelor

Art. 11. - (1) Autorizatia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colectionar, autorizatia temporară de transport si folosire a armei, certificatul de detinător si pasaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul, precum si de către Inspectoratul General al Politiei Române.

(2) Conditiile, precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma

Art. 12. - Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunte organul de politie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:

a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mentiuni corespunzătoare din continutul documentului;

b) au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de armă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii cu privire la procurarea si înstrăinarea armelor letale, precum si a munitiei aferente, de către persoanele fizice de cetătenie română

 

Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale

Art. 13. - (1) Persoanele fizice de cetătenie română cu domiciliul sau resedinta în România, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.

(2) Armele de apărare si pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cât sunt în activitate si după încetarea activitătii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice, pe perioada în care au această calitate, cu exceptia personalului de pază din cadrul societătilor specializate de pază;

c) persoanele incluse în programe de protectie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3) Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum si arme de tir, numai din categoria armelor lungi.

(4) Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

(5) Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie, cu exceptia celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale

Art. 14. - (1) Autorizatia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) au împinit vârsta de 18 ani;

b) detin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în functie de destinatia armelor;

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detentiunii pe viată sau pedeapsa închisorii mai mare de un an pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevăzute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea;

d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârsite cu intentie, potrivit legislatiei în vigoare;

e) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente ia organele competente;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică si practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;


h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, detinere sau, după caz, port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu exceptia situatiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calitătii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în conditiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul ori resedinta. Cererea se solutionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, si în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.

(3) Dacă autoritatea competentă cu solutionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei si i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), solutia adoptată, precum si motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Solutia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, si poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunostinta solicitantului.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare

Art. 15. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 3 alin. (2)-(5), care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce priveste scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:

a) cel mult două arme de apărare si pază;

b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5), din România si cel mult câte două arme din afara teritoriului României, pentru fiecare călătorie a solicitantului.

(2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati să comercializeze arme.

Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

Art. 16. - (1) Autorizatia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.

(2) Dacă titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), g) si i).

Conditiile exercitării dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

Art. 17. - (1) Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat să comercializeze în România arme, precum si de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României, care comercializează în conditiile legii din tara în care se află arme din această categorie.

(2) Procurarea armelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.

(3) Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier.

(4) Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevăzuti la alin. (1).

(5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizării, precum si a munitiei corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distantă se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 18. - Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-f) si i).

Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Art. 19. - Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Modalităti specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane

Art. 20. - (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de apărare si pază si de la institutiile în care sunt încadrate ori, după caz, le pot primi în dar sau ca recompensă, în conditiile stabilite prin ordin al conducătorului institutiei respective.

(2) Persoanele incluse mtr-un program de protectie a martorilor pot procura arme de apărare si pază numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 14 alin. (1).

Vânzarea armelor letale

Art. 21. - Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati să comercializeze astfel de arme.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetătenie română

 

1. Dispozitii generale

Solicitarea acordării permisului de armasi a înscrierii armei în permisul de armă

Art. 22. - (1) Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este detinătorul.

(2) în cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achizitiei, dovedită prin actul de provenientă.

(3) Detinătorul armei are obligatia să prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare armă cu teava ghintuită, împreună cu câte 5 cartuse corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Acordarea dreptului de detinere sau, după caz, de port si folosire a armei

Art. 23. - (1) în functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autoritătile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de armă.

(2) Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colectie sau de autoapărare si conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau resedinta înscrisă în documentul de identitate, în conditiile prevăzute în normele metodologice deaplicare a prezentei legi.

(3) Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare si pază, de vânătoare si de tir si conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum si în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în conditiile prezentei legi.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si, după caz, de port si folosire

Art. 24. - (1) Dreptul de detinere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colectie.

Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului, în conditiile prezentei legi, după cum urmează:

a) pentru două arme de apărare si pază;

b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare;

c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.

Valabilitatea permisului de armă

Art. 25. - (1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.

(2) în vederea prelungirii valabilitătii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de politie competentă în a cărei rază de competentă teritorială îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis, precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeste de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) si i), iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuată inspectia tehnică periodică.

(4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege si după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donatie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.


2. Regimul dreptului de detinere a armelor letale

Conditiile exercitării dreptului de detinere a armelor

Art. 26. - (1) Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia să păstreze armele si munitiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de către organul de politie competent teritorial, la cerere, să scoată armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situatii:

a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3) în autorizatia prevăzută la alin. (2) se mentionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinatia si conditiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4) în cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitătii permisului de armă, nu mai este necesară obtinerea prealabilă a autorizatiei prevăzute la alin. (2).

Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere

Art. 27. - (1) Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de politie competentă în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau, după caz, resedinta să folosească într-un poligon autorizat, în conditiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colectie.

(2) Colectionarii de arme pot fi autorizati să folosească, în conditiile legii, armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice.

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) si (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.

(4) Titularii dreptului de detinere pot folosi o armă dintre cele detinute, mentionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma detinută sau colectia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de detinere a făcut uz de armă, are obligatia să actioneze în conditiile prevăzute la art. 33 alin. (1) si (2).

(5) Procedura de acordare a autorizatiei prevăzute la alin. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de către posesorii acestora altor persoane, cu exceptia situatiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.

Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor

Art. 28. - (1) Dreptul de detinere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), e) si f);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilitătii permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârsit într-o perioadă de 2 ani două contraventii prevăzute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a anulării dreptului de detinere ori, după caz, de port si folosire a armelor;

e) a folosit armele detinute fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) si (4);

f) a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor;

g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea conditiile prevăzute de lege pentru detinerea armelor;

i) se constată că dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.


(2) Dreptul de detinere a armelor se suspendă în următoarele situatii:

a) titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (3) sau (4), care a conditionat acordarea dreptului de detinere, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calităti si în cauză nu există o solutie definitivă si irevocabilă;

c) titularul a săvârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de detinere a armelor.

(3) în cazul în care persoana se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei în care armele se ridică de către organele de politie.

Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de arma

Art. 29. - (1) Constatarea situatiilor prevăzute la art. 28 se face de către organele de politie competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de detinere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situatia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c).

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

Art. 30. - Detinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunostintă măsura prevăzută la art. 29 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii de anulare a dreptului de detinere a armelor de către persoana care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 28 alin. (1) nu suspendă obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

3. Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale

Conditiile de păstrare si port ale armelor letale

Art. 31. - (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a păstra arma si munitia înscrisă în permisul de armă în conditii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei si munitiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau resedinta detinătorului se face în locuri special destinate, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Arma de apărare si pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) trebuie să fie asigurată si să nu fie armată;

b) să nu prezinte defectiuni, cu exceptia situatiei în care este transportată la armurier;

c) trebuie să stea în permanentă introdusă în toc si ascunsă vederii, cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d) să se afle în permanentă numai asupra sa si să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu exceptia armurierilor, intermediarilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege să păstreze si să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e) detinătorul să nu se afle sub influenta băuturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afectiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în conditiile în care poartă arma asupra sa.

Limitele exercitării uzului de armă

Art. 32. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi armele de apărare si pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor de apărare si pază în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Obligatii în cazul efectuării uzului de armă

Art. 33. - (1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să actioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor si asistentă medicală persoanelor rănite.

(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.


(3) în situatia prevăzută la alin. (2), precum si în cea prevăzută la art. 27 alin. (4), organul de politie sesizat are obligatia să efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de politie care desfăsoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în conditiile prevăzute la art. 32 alin. (2), cu exceptia situatiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Păstrarea, portul si folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor

Art. 34. - Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot păstra, purta si folosi armele înscrise în permisul de armă numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31-33.

Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânătoare

Art. 35. - (1) Dreptul de a purta si folosi armele de vânătoare se acordă, în conditiile prezentei legi, persoanelor care detin permis de vânătoare eliberat de autoritătile române.

(2) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânătoare are obligatia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în conditiile prevăzute la art. 31 alin. (1) si (2).

Transportul si portul armelor de vânătoare

Art. 36. - (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat detinătorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmează să se desfăsoare vânătoarea potrivit legii se face în următoarele conditii:

a) armele trebuie tinute în toc sau husă, asigurate si neîncărcate cu munitie;

b) să fie îndeplinite conditiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) si e).

(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele conditii:

a) arma poate fi încărcată, cu conditia ca, după încărcare, să fie asigurată si purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b) să fie îndeplinite conditiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b) si e);

c) arma să se afle în permanentă numai asupra persoanei care o detine în mod legal si să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu exceptia vânătorilor.

Uzul de armă de vânătoare

Art. 37. - (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru antrenament, în poligoanele autorizate în conditiile legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite si în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în conditiile legii.

Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare

Art. 38. - (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânătoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum si munitia aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare.

(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garantie.

Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir

Art. 39. - (1) Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acordă, în conditiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum si antrenorilor si instructorilor înpoligonul de tragere.

(2) Sportivii de tir prevăzuti la alin. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea.

(3) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în conditiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.

Transportul, portul si folosirea armelor de tir

Art. 40. - (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinătorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează sa se desfăsoare concursul de tir, se face în următoarele conditii:

a) armele trebuie tinute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;

b) să fie îndeplinite conditiile prevăzute la art. 31 alin. ( 3) lit. b), d) si e).

(2) Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.

Portul si folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice

Art. 41. - Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice pot purta si folosi arme letale, în exercitarea atributiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atributiile acestora.

4. Regimul procurării si detinerii munitiei aferente armelor letale de către persoanele fizice

Procurarea munitiei de către titularii dreptului de port si folosire a armelor

Art. 42. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme de apărare si pază, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferentă armelor înscrise în permisul de armă.

(2) Cantitatea de munitie care poate fi detinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de politie care eliberează acest document, după cum urmează:

a) pentru armele de apărare si pază, cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;

b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuse pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire;

c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuse pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port si folosire.

(3) Persoanele care detin arme de apărare si pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitată munitia, cel mult 12 cartuse.

(4) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor.

Procurarea munitiei de către colectionarii de arme

Art. 43. - (1) Colectionarii de arme pot procura si detine, numai la locul unde se află colectia de arme, cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fără proiectil, pentru o armă lungă sau pentru o armă scurtă dintre cele prevăzute la categoria B pct. 7 din anexă, proiectate până în anul 1945 inclusiv, în conditiile prevăzute la art. 27 alin. (4).

(2) înscrierea mentiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la detinerea munitiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de politie competent, la cererea colectionarului.

5. Suspendarea, revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor

Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor

Art. 44. - (1) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de către organele competente în următoarele situatii:

a) titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d);

b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4), dar acesta a contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege si în cauză nu există o solutie definitivă si irevocabilă;

c) a săvârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de port si folosire a armelor.

(2) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situatiile prevăzute la alin. (1).

(3) Pe perioada suspendării dreptului de port si folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de politie care a dispus măsura, iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu exceptia situatiei în care acestea se ridică de către organele de politie.

(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai află în situatiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de armă, armele si munitia se restituie acestuia.

Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale

Art. 45. - (1) Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4);

b) nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c), e) si f);

c) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile;

d) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilitătii permisului de armă;

e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

f) a săvârsit într-o perioadă de 2 ani două contraventii prevăzute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a anulării dreptului de detinere ori, după caz, de port si folosire a armelor;


g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea conditiile prevăzute de lege pentru portul si folosirea armelor;

h) dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.

(2) în urma anulării dreptului de port si folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de politie care a dispus măsura, iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu exceptia situatiei în care acestea se ridică de către organele de politie.

Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale

Art. 46. - (1) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situatia prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. e).

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunostintă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele si fntreaga cantitate de munitie detinută la un armurier autorizat, cu exceptia celor care se ridică de către organele de politie.

(3) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit legii contenciosului administrativ.

(4) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale de către persoana care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 44 alin. (1) si art. 45 alin. (1) nu suspendă obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

6. Regimul călătoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de către cetătenii români

Autorizarea călătoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzătoare

Art. 47. - (1) Persoana care detine, în conditiile prezentei legi, arme letale si care doreste să călătorească cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state terte, are obligatia să solicite organului de politie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizatii în baza căreia organele politiei de frontieră permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie, făcând mentiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

(2) Armele de apărare si pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 41, în conditiile prevăzute ia art. 49.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au detinut la iesirea din tară. În cazul în care, pe perioada sederii în state terte, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele politiei de frontieră având obligatia să facă mentiune despre aceasta în documentul de călătoriesi să informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) în situatia în care, pe perioada sederii în state terte, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligatia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în tară, să se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de armă si să depună o declaratie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatori, state terte

Art. 48. - (1) Autorizatia prevăzută la art. 47 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele si munitia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;

b) prezintă motivele pentru care doreste să călătorească în state terte cu armele si munitia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2) Autorizatia prevăzută la art. 47 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data si punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din tară, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Cu ocazia eliberării autorizatiei, organul de politie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4) Documentele care trebuie să însotească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizatiei prevăzute la art. 47 alin. (1), precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de călătorie, perioadele si conditiileîn care titularul poate călători în state terte cu armele înscrise în acest document, precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale si munitia din dotare

Art. 49. - (1) în cazul persoanelor prevăzute la art. 41 care, în exercitarea atributiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în afara teritoriului României împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum si a munitiei corespunzătoare se face în pasaportul de serviciu de către organele politiei de frontieră, cu ocazia iesirii din tară a acestor persoane, pe baza adeverintei eliberate titularilor de către institutiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data si punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din tară, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la art. 41 au obligatia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu.

(4) Prevederile art. 47 alin. (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul persoanelor prevăzute la art. 41, în această situatie organele politiei de frontieră având obligatia să anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5) Conditiile în care persoanele prevăzute la art. 41 pot călători în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei institutii unde sunt încadrate aceste persoane.

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum si a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea permisului de armă

Art. 50. - (1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui rază de competentă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de politie care Ie-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Art. 51. - (1) în cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terte, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverintă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.

(2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de către organele politiei de frontieră la intrarea în tară.

(3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul si folosirea armelor letale, precum si a munitiei aferente de către persoanele fizice străine

 

Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau resedinta în România

Art. 52. - (1) Străinii care au resedinta sau domiciliul în România pot fi autorizati să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie. În sensul prezentei legi, sunt considerati că au resedinta sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de sedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în conditiile legii privind regimul străinilor în România, precum si străinii care au dobândit o formă de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor.

(2) Autorizatia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colectie se acordă în conditiile prevăzute la art. 14 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de sedere valabil.

(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 16-19, art. 21-23, art. 24 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si c), art. 25-30, art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 43-45, art. 50 si, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător si persoanelor prevăzute la alin. (1).


Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului

Art. 53. - (1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă sedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie, în vederea scoaterii acestora din România.

(2) Armele si munitia corespunzătoare procurate de către străini în timpul unei călătorii în România, în conditiile prevăzute la alin. (1), vor fi exportate sau, după caz, transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati să efectueze astfel de operatiuni.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizatia de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) fac dovada intrării legale în România;

c) prezintă autorizatia de procurare a armei sau, după caz, a munitiei eliberată de autoritătile competente ale statului de destinatie, cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionată de obtinerea unei autorizatii prealabile, situatie în care  solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autoritătile competente din care să reiasă acest fapt.

(4) Procedura acordării autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Introducerea, detinerea, portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României

Art. 54. - (1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în conditiile legii, pe baza unei vize de scurtă sedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, în baza avizului de introducere a armelor în tară, să detină si, după caz, să poarte si să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le detin, dacă armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

(2) Avizul de introducere a armelor în tară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, în următoarele conditii:

a) fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin;

b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitatie nominală de la o asociatie de vânătoare din România, legal constituită, ce îsi desfăsoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate;

d) în cazul armelor de colectie, fac dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică si prezintă invitatia unei asociatii de colectionari, legal constituită, ori a unei institutii muzeistice din România.

(3) în cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu conditia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor si munitiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinatie.

(4) Procedura si documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) si (3), cantitătile de arme care pot fi introduse de străini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini detinători de arme letale

Art. 55. - (1) însotitorii delegatiilor străine, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protectie, precum si militarii străini pot introduce, purta si folosi, pe teritoriul României, arme de apărare si pază, pe bază de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de apărare si pază, pe bază de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obtinerea permisului de armă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare si pază, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de către străini

Art. 56. - Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferentă armelor legal detinute, în conditiile stabilite la art. 42.


 

SECTIUNEA a 5-a

Conditii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul si folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

 

Procurarea si înstrăinarea armelor neletale

Art. 57. - (1) Cetătenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România, precum si străinii cu sedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C si D din anexă, precum si munitia aferentă de la orice armurier si, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:

a) după obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă;

b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul detinerii, respectiv al portului si folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare si un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă.

(3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă pot fi procurate, în scopul detinerii, respectiv al portului si folosirii, numai de către sportivii si antrenorii de tir.

(4) Autorizatia de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detentiunii pe viată sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea;

b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârsite cu intentie, potrivit legislatiei în vigoare;

c) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;

e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu exceptia situatiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calitătii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în conditiile prezentei legi.

(5) Prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 16 si 17 se aplică în mod corespunzător pentru situatia prevăzută la alin. (4).

(6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (4).

(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredintate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competentă, la personalul abilitat prin lege să păstreze si să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (7) armele prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă, care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme, în vederea utilizării în poligon.

(9) Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(10) Armele si dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

(11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă sedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în conditiile prevăzute la art. 53 alin. (1)-(3).

Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării

Art. 58. - (1) Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) si (2), art. 23 alin. (1), art. 26 si 50, se aplică si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizării.

(2) Valabilitatea permisului de armă se prelungeste de către structura de politie competentă în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă titularul dreptului dacă acesta îndeplineste conditiile prevăzute la art. 57 alin. (4). Prevederile art. 25 alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) în cazul armelor prevăzute în categoria C pct. 23 din anexă, destinate pentru colectie, autoritătile competente pot acorda numai un drept de detinere. Prevederile art. 27 se aplică în mod corespunzător.


Anularea si suspendarea dreptului de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării

Art. 59. - (1) Dreptul de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. a ), c) si d);

b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea valabilitătii permisului de armă;

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârsit într-o perioadă de 2 ani două contraventii prevăzute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a anulării dreptului de detinere ori, după caz, de port si folosire a armelor;

e) se constată faptul că titularul a folosit armele detinute, cu încălcarea conditiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) si (4);

f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia;

g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea conditiile prevăzute de lege pentru portul si folosirea armelor;

h) dreptul de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.

(2) Dreptul de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situatii:

a) titularul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. b);

b) titularul a săvârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de detinere, respectiv de port si folosire.

(3) în cazul în care persoana se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei în care armele se ridică de către organele de politie. Prevederile art. 29 si 30 se aplică în mod corespunzător.

(4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de detinere, respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situatia prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 46 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Certificatul de detinător

Art. 60. - (1) Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificării prealabile au obligatia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritătile prevăzute la art. 11 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de detinător.

(2) Certificatul de detinător conferă titularului dreptul de detinere, port si folosire a armelor înscrise în acest document.

(3) Titularii certificatului de detinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.

(4) Procedura notificării prealabile, mentionată la art. 57 alin. (1), precum si a acordării certificatului de detinător se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Păstrarea armelor neletale

Art. 61. - Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexă au obligatia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, resedintă sau, după caz, la locul de rezidentă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea si să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

Art. 62. - (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică si prezintă invitatia unei asociatii de colectionari, legal constituită, ori a unei institutii muzeistice din România.

(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal detinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tară.

(3) Autorizatia de introducere a armelor în tară se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(4) Procedura acordării autorizatiei prevăzute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Armele si dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restrictii de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea conditiilor prevăzute de lege privind portul si folosirea acestora.


Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare

Art. 63. - (1) Persoanele prevăzute la art. 57 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.

(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele conditii:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol si adunări publice, precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă detinătorul se află sub influenta băuturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afectiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în conditiile în care poartă arma asupra sa;

c) neînsotite de documentul care atestă dreptul de port si folosire.

Uzul de armă neletală

Art. 64. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colectiei, pot fi folosite în conditiile prevăzute la art. 27.

(3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Folosirea armelor utilitare si de agrement

Art. 65. - (1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite, în conditiile legii, doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de conditii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.

(2) Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora.

(3) Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de conditii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.

(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate, în astfel de conditii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viata persoanelor.

(5) Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.

(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă al detinătorului la locul unde urmează să se desfăsoare activitătile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt tinute în husă, bagaj ori ambalaj si nu sunt încărcate cu munitie.

Procurarea munitiei pentru armele neletale

Art. 66. - (1) Munitia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de detinător, de la armurierii autorizati să o comercializeze.

(2) Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoapărare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port si folosire.

 

CAPITOLUL III

Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor de către persoanele juridice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Categoriile de persoane juridice care pot procura, detine si folosi arme si munitii

Art. 67. - (1) Institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să detină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în conditiile stabilite prin legi speciale.

(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice si unitătile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să detină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, în conditiile prezentei legi, pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora.

(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pot fi autorizate în conditiile prezentei legi, în functie de obiectul lor de activitate, să procure, să detină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, pentru:

a) înarmarea personalului abilitat să desfăsoare activităti de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau cărora le asigură protectie, precum si a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societătilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie, în conditiile legii;

b) desfăsurarea activitătilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum si organizarea si desfăsurarea cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g);

c) desfăsurarea activitătilor sportive, artistice, în centrele de productie cinematografică si televiziune, precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru.

(4) Muzeele pot fi autorizate, în conditiile prezentei legi, să procure si să detină arme de colectie, precum si arme neletale, după caz.

(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să detină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă, si nici munitia corespunzătoare acestora.

Autoritătile competente să acorde autorizări de procurare detinere si folosire a armelor si munitiilor

Art. 68. - Autorizările prevăzute la art. 67 alin. (3) si (4) se acordă de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie în a căror rază de competentă se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum si Inspectoratul General al Politiei Române, în conditiile prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul procurării, detinerii si folosirii armelor si munitiilor de către persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitătile subordonate sau aflate în coordonarea acestora

 

Conditiile procurării, detinerii, păstrării si dotării personalului propriu cu arme si munitii

Art. 69. - (1) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice si unitătile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, în exercitarea atributiilor prevăzute de actele normative de organizare si functionare, desfăsoară activităti specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale si arme neletale, precum si cu munitia corespunzătoare, pot procura si, după caz, înstrăina asemenea arme si munitie, în conditiile prezentei legi, prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens.

(2) Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc, în functie de activitătile specifice care urmează să fie desfăsurate, precum si de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 68.

(3) Păstrarea armelor si a munitiei prevăzute la alin. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevăzute de lege, asigurate în permanentă cu pază înarmată, în conditiile legii.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unitătii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se mentionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale detinătorului, sarcinile în executarea cărora detinătorul poate purta si folosi armele, locurile în care detinătorul poate purta si folosi armele, precum si conditiile în care acesta poate face uz de armă.

(5) Persoana juridică si unitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia să constituie, la nivel central, un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate, detinute si înstrăinate, a munitiei consumate, precum si a personalului care este dotat cu acestea. Această evidentă se pune la dispozitia autoritătilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.

(6) Evidenta prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani, în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizării.

(7) Persoanele juridice si unitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritătile prevăzute la art. 68, în vederea înregistrării. Evidenta registrelor prevăzute la alin. (5) se tine de către autoritătile prevăzute la art. 68.

Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizării si munitii

Art. 70. - (1) Pot fi dotate, în conditiile prevăzute la art. 69 alin. (4), cu arme letale sau neletale supuse autorizării persoanele care:

a) au împlinit 18 ani;

b) sunt angajate în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unitătile prevăzute la art. 69 alin. (1);

c) îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) si i);

d) urmează un instructaj, desfăsurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum si la conditiile în care trebuie purtată si folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 63 alin. (2), art. 64 si 65, după caz, la sfârsitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte si să folosească armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj.


(2) Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. d) se stabilesc de angajator si se avizează de către structurile de ordine publică din cadrul autoritătilor prevăzute la art. 68.

(3) Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de către autoritătile prevăzute la art. 68.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică si personalului cu atributii de gestionare, administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridică sau unitătile prevăzute la art. 69 alin. (1), care trebuie să facă si dovada absolvirii cursurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g).

(5) Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) si (4) exercită atributiile de serviciu care necesită portul si folosirea acestora, precum si numai în conditiile si locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârsitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 69 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitătilor prevăzute la art. 69 alin. (1), cu exceptia celor detinute de pădurari si paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise detinerea, portul si folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.

(6) Folosirea armelor si munitiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 68, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 67 alin. (2).

(7) în vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autoritătilor prevăzute la art. 68, prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. c).

(8) Semnarea contractului individual de muncă presupune si acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare si pază, pentru testarea integritătii lor profesionale si morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autoritătilor prevăzute la art. 68, care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.

(9) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate, precum si folosirea acestor arme de către sportivi, antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 68, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Dotarea personalului propriu cu arme neletale

Art. 71. - (1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 69 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a), b) si d), precum si sportivii si antrenorii de tir, în conditiile prevăzute la art. 70 alin. (9).

(2) Conditiile prevăzute la alin. (1) se aplică si personalului cu atributii de gestionare, administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridică sau unitătile prevăzute la art. 69 alin. (1).

Verificarea personalului dotat cu arme si munitii, precum si a stării tehnice a armelor si munitiei

Art. 72. - (1) Persoanele juridice si unitătile prevăzute la art. 69 alin. (1) au obligatia să desfăsoare, periodic, la intervale stabilite de către autoritătile prevăzute la art. 68 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activităti:

a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e), a cunoasterii instructajului prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;

b) verificarea stării tehnice a armelor si munitiei, precum si a conditiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizati în acest sens.

(2) Autoritătile prevăzute la art. 68 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor

Art. 73. - (1) Persoanele juridice si unitătile prevăzute la art. 69 alin. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Personalul desemnat cu administrarea, întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 70 alin. (1) si alin. (5).

(3) Personalul care urmează să desfăsoare în incinta poligonului activităti permanente de supraveghere a activitătilor care se desfăsoară în această incintă, precum si activităti de instruire si îndrumare a persoanelor care desfăsoară activităti de antrenament trebuie să detină atestatul de instructor, acordat de autoritătile prevăzute la art. 68, în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Activitătile care se pot desfăsura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se avizează de către autoritătile prevăzute la art. 68.


Categorii de persoane juridice si unităti care pot detine si folosi diferite

Art. 74. - (1) Următoarele persoane juridice si unităti aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69-73, după cum urmează:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, si subunitătile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitară si munitia corespunzătoare, pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor, precum si arme de vânătoare si munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului si combaterea animalelor dăunătoare;

b) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îsi desfăsoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, pot detine si folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinatie utilitară si munitia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum si arme de vânătoare si munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului si combaterea animalelor dăunătoare;

c) unitătile de învătământ superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânătoare si arme cu destinatie utilitară, pentru exercitarea activitătii didactice;

d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultura si unitătile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitară cu munitie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e) administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitară cu munitie fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f) autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului si unitătile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitară, precum si munitia corespunzătoare, necesare pentru desfăsurarea activitătilor specifice în domeniul protectiei si conservării habitatelor naturale, a diversitătii biologice si a retelei nationale de arii protejate;

g) federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzătoare, în functie de necesităti, pentru desfăsurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii;

h) institutiile de cultură si artă, asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitătile pe care le desfăsoară;

i) centrele de productie cinematografică, circurile, teatrele si alte asemenea institutii de cultură, artă si sport pot detine si folosi arme de recuzită sau utilitare pentru activitătile pe care le desfăsoară.

(2) în cazul armelor detinute în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzătoare în vederea desfăsurării antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-c), în conformitate cu regulamentul de organizare sifunctionare a acestora.

(3) în cazul armelor detinute în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. e) si f), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăsurării activitătilor specifice, se poate face fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-c), iar în cazul armelor de panoplie, si fără îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 69 alin. (4).

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul procurării, detinerii si folosirii armelor si munitiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice

 

1. Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Art. 75. - (1) în vederea procurării de arme si munitii sau a construirii si amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)-(4) trebuie să depună o cerere la autoritătile prevăzute la art. 68, în vederea eliberării autorizatiei corespunzătoare.

(2) Autoritătile prevăzute la art. 68 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor.

(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Art. 76. - (1) Autorizatiile prevăzute la art. 75 alin. (1)se preschimbă în următoarele situatii:

a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;

b) când autorizatia a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;

c) când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor.

(2) Pentru eliberarea unei noi autorizatii, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autoritătile prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b). Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.


Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Art. 77. - (1) Autorizatiile prevăzute la art. 75 alin. (1) se retrag în următoarele situatii:

a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;

b) titularul a săvârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, detinere si folosire a armelor;

c) titularul a săvârsit mai mult de două contraventii prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b).

(2) Anularea autorizatiilor prevăzute la art. 75 alin. (1) se dispune în următoarele situatii:

a) se constată că, la data acordării autorizatiei, titularul nu îndeplinea conditiile prevăzute de lege pentru procurare, detinere sau folosire a armelor si munitiei sau, după caz, conditiile privind construirea, amenajarea si functionarea poligonului;

b) titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false.

Obligatiile persoanelor juridice autorizate să detină si să folosească arme si munitie

Art. 78. - Persoanele juridice autorizate să procure, să detină si să folosească arme si munitie au următoarele obligatii:

a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritătile prevăzute la art. 68, pentru vizarea autorizatiei;

b) să anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru cu cel putin 10 zile înainte de aceasta, la organul de politie în a cărui rază de competentă este situat noul sediu, pentru efectuarea mentiunilor corespunzătoare în autorizatie;

c) să anunte pierderea, furtul sau distrugerea autorizatiei, la autoritătile prevăzute la art. 68, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autoritătilor prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la acea dată;

e) să prezinte, la autoritătile prevăzute la art. 68, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor si munitiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării mentiunilor corespunzătoare în continutul autorizatiei.

Conditiile pentru păstrarea armelor si munitiilor, precum si pentru dotarea personalului angajat

Art. 79. - Prevederile art. 69 alin. (3) si ale art. 70-73 se aplică în mod corespunzător si persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot păstra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

2. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor de către societătile specializate de pază

Autorizarea procurării armelor si munitiei de către societătile specializate de pază

Art. 80. - (1) Societătile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum si munitia corespunzătoare, cu exceptia situatiilor în care aceste societăti sunt constituite în armurieri autorizati să efectueze operatiuni cu arme din această categorie;

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzătoare.

(2) în functie de activitătile legale de pază pe care le desfăsoară, societătile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme si munitie, după cum urmează:

a) în cazul activitătilor de protectie a persoanelor: arme de apărare si pază - numai pentru protectia persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2), iar arme de autoapărare - pentru protectia celorlalte categorii de persoane;

b) în cazul activitătilor de pază a obiectivelor, bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor si punctelor de lucru ale societătilor care desfăsoară activităti ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor si intermediarilor, depozitelor de arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societătile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăsoară activităti cu arme letale, precum si a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinatie utilitară - pentru activitătile de pază a celorlalte obiective, bunuri si valori, desfăsurate potrivit legii;

c) în cazul activitătilor de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitară - numai pentru paza transporturilor cu arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum si cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinatie utilitară - pentru activitătile de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizată a tuturor societătilor specializate de pază autorizate să procure, să detină si să folosească arme si munitie.


Acordarea autorizatiei de procurare, folosire a armelor letale si a munitiilor

Art. 81. - Autorizatia de procurare, detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru detinere si societătile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, valabilitatea autorizatiei neputând depăsi durata contractului.

Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu

Art. 82. - Persoanelor angajate în cadrul societătilor specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

3. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pentru paza proprie

Autorizarea procurării, detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie

Art. 83. - Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigură paza proprie în conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, pot fi autorizate, la cerere, să procure, să detină si să folosească, pentru desfăsurarea activitătilor de pază, numai arme neletale si munitia corespunzătoare.

Conditiile privind păstrarea si dotarea personalului, precum si portul si pentru paza proprie

Art. 84. - Prevederile art. 69 alin. (3) si ale art. 70-73 se aplică în mod corespunzător si persoanelor juridice de drept privat care nusunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot păstra si dota personalul folosirea armelor destinate angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

4. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activităti cultural-artistice

Procurarea, detinerea si folosirea armelor munitiei pentru activităti cultural-artistice

Art. 85. - (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în si coordonarea unor institutii publice si care desfăsoară activităti sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune, precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autoritătile prevăzute ia art. 68 să procure arme de panoplie si, după caz, utilitare sau de recuzită, în conditiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. h) si i). (2) Prevederile art. 69 alin. (3) si alin. (5)-(7), ale art. 70 alin. (1) lit. d) si alin. (2)-(5) si ale art. 71-73 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot păstra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

5. Regimul functionării poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice

Autorizarea functionării poligoanelor de tragere

Art. 86. - (1) în functie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autoritătile prevăzute la art. 68 să functioneze, după cum urmează:

a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societătilor specializate de pază;

b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor - în cazul armurierilor autorizati să producă si să repare arme;

c) poligoane de tragere pentru antrenament si agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităti de tragere pentru antrenament si divertisment.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de sigurantă si sunt certificate în acest sens de către Inspectoratul General al Politiei Române;

b) personalul desemnat pentru administrarea, întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute ia art. 70 alin. (1) si (5);

c) personalul desemnat pentru supravegherea activitătilor care se desfăsoară în incinta poligoanelor de tragere, precum si pentru desfăsurarea activitătilor de instruire si îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică si practică prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească conditia prevăzută la art. 73 alin. (3);

d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistentă medicală de urgentă în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3) Activitătile care se pot desfăsura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora, care se avizează de autoritătile prevăzute la art. 68.

(4) Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Normele tehnice de sigurantă privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.


Conditiile procurării armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere

Art. 87. - (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să functioneze în conditiile stabilite la art. 86 alin. (1) lit. a) si c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum si munitia corespunzătoare si, sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a);

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, exclusiv pentru folosirea în poligon, pentru poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c).

(2) în vederea acordării autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de către autoritătile prevăzute la art. 68, persoanele juridice prevăzute la art. 86 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie, care se depune la aceste autorităti împreună cu cererea de autorizare.

(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia.

(4) Pentru păstrarea unui număr mai mic de 15 arme letale, spatiul destinat depozitării trebuie prevăzut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societăti specializate de pază.

(5) în cazul depozitării unui număr mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor, spatiile destinate păstrării trebuie asigurate în permanentă si cu pază înarmată.

Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere

Art. 88. - (1) în functie de destinatia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul si desfăsurarea activitătilor de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane:

a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. a) si c), personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte si să folosească arme si munitie, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g), precum si orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani pentru activităti de tragere de divertisment;

b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizati să repare arme.

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă acestia prezintă autorizatia prevăzută la art. 27.

(3) în cazul în care poligoanele prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu conditia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, acestia să fie însotiti de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea, numai însotite de documentele care atestă dreptul de detinere sau port si folosire al armelor.

(4) în cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligatia să actioneze în conditiile prevăzute la art. 33 alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL IV

Regimul circulatiei armelor si munitiilor

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate

Art. 89. - (1) Armele si munitiile prevăzute în categoriile A-C si categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate pe teritoriul României, pot fi detinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;

b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc conditiile de sigurantă în utilizare;

c) armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor.

(2) Armele si munitiile prevăzute în categoriile A-C si categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, detinute de persoane fizice ori juridice din România numai dacă:

a) sunt marcate de producător;

b) sunt certificate de către producător sau de către un organism international că îndeplinesc conditiile de sigurantă în utilizare.

(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (2) lit. b) armele si munitiile care tranzitează, în conditiile legii, teritoriul României.


 

SECTIUNEA a 2-a

Marcarea armelor si munitiilor

 

Marcarea armelor si munitiilor

Art. 90. - (1) Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile A-C si categoria D pct. 25-29 din anexă au obligatia ca, în procesul de fabricatie a acestora, să aplice pe arme, munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificării si urmăririi acestora. Prin pachetele munitie, în sensul prezentului articol, se întelege cea mai mică unitate de ambalare de munitie completă.

(2) Marcajul pentru arma asamblată trebuie să indice:

a) denumirea producătorului;

b) tara sau locul fabricării;

c) seria si, după caz, anul de fabricatie, dacă acesta nu face parte din numărul de serie.

(3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe cel putin o componentă esentială a armei de foc, componentă a cărei distrugere ar face imposibilă utilizarea armei de foc.

(4) Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie să indice:

a) denumirea producătorului;

b) numărul de identificare a lotului;

c) calibrul;

d) tipul de munitie.

(5) Marcajul aplicat pe munitie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) si d).

Trecerea armelor în circuitul civil

Art. 91. - (1) Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în conditiile prezentei legi.

(2) Marcarea armelor potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizati în conditiile legii să producă arme sau de către institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

Evidenta armelor si munitiilor fabricate

Art. 92. - (1) Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de atine evidenta armelor si munitiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a căror rază teritorială de competentă îsi au sediile sociale.

(2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati să producă arme si munitii.

(3) Evidenta care se tine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 90 alin. (2).

(4) Evidenta armelor militare, a armelor de apărare si pază, precum si a munitiilor corespunzătoare constituie informatii secrete de stat, se tine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenta celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum si a munitiilor corespunzătoare constituie informatii secrete de serviciu.

Păstrarea registrelor de evidentă a armelor si munitiilor fabricate

Art. 93. - (1) Registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizati să producă arme si munitii timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială de competentă îsi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.

(2) în situatia în care armurierii îsi încetează activitatea de producere a armelor si munitiilor, registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se depun la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială de competentă îsi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de la încetarea activitătii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Inspectia tehnică si dezactivarea armelor si munitiilor

 

Inspectia tehnică periodică

Art. 94. - (1) Inspectia tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurieri autorizati în conditiile legii, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a conditiilor tehnice de sigurantă în utilizare.

(2) în cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspectiei tehnice periodice, că armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de sigurantă în utilizare, armurierii prevăzuti la alin. (1) eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice.

(3) Armurierii prevăzuti la alin. (1) nu pot fi autorizati să efectueze inspectia tehnică periodică a armelor care le apartin.

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către detinătorul legal al armelor verificate.

(5) Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnică se efectuează la solicitarea detinătorului legal, precum si la solicitarea expresă a structurilor de politie competente.

(6) Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnică periodică a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Standardele si tehnicile de inspectie tehnică periodică a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii

Art. 95. - (1) Dezactivarea armelor de foc se realizează de către armurieri avizati în conditiile legii, care eliberează în acest sens un certificat care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplică pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil.

(2) Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivată în vreun fel.

(3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevăzuti la alin. (1), care eliberează în acest sens un certificat sau aplică pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizati să desfăsoare operatiuni de casare a acestora.

(4) Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfăsura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Metodologia de certificare

Art. 96. - Procedura acordării certificatelor de dezactivare, precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 4-a

Registrul National al Armelor

 

Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor

Art. 97. - (1) în cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a detinătorilor de arme, precum si a operatiunilor cu arme si munitii, necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicării dispozitiilor prezentei legi.

(2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române exercită, prin structura care administrează Registrul National al Armelor, următoarele atributii în domeniul gestionării regimului circulatiei armelor si munitiei:

a) gestionează evidenta operatiunilor cu arme si munitii, precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si către care s-au înstrăinat acestea;

b) gestionează evidenta armurierilor si intermediarilor care desfăsoară operatiuni cu arme, piese si munitii;

c) gestionează evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritătile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie, operând mentiunile corespunzătoare în evidente;

d) cooperează cu institutiile similare din străinătate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operatiunilor cu arme, piese si munitii.

(4) Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor, precum si accesul la acesta se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Exceptii în cazul armelor militare

Art. 98. - Sunt exceptate de la prevederile art. 94-97 armele militare a căror evidentă se tine de către institutiile care au dreptul să le procure, să le detină, să le folosească si să le înstrăineze, în conditiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre institutiile respective.

 

CAPITOLUL V

Regimul operatiunilor cu arme, piese si munitii

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Efectuarea operatiunilor cu arme

Art. 99. - (1) Operatiunile cu arme, piese si munitiile corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor ori intermediarilor, în conditiile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia persoanelor fizice care, în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificării, după caz, pot procura din afara teritoriului României si introduce în tară, în conditiile legii, arme letale si neletale.

(2) Unitătile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme, piese si munitii, în conditiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste institutii.

(3) Operatiunile cu arme, piese si munitii pot fi efectuate si de către armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice.

(4) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme, piese si munitii, în conditiile prezentei legi.

(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăsoare operatiuni cu arme, piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Armurierii

Art. 100. - (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:

a) federatiile sportive nationale de specialitate, cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora, precum si gestionarii fondurilor de vânătoare;

b) companiile nationale si societătile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operatiuni cu afme, piese si munitii.

(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, persoanele fizice si juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege.

Categorii de operatiuni care pot fi desfăsurate către armurieri

Art. 101. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (1) sunt autorizate să de efectueze operatiuni cu arme, piese si munitii, după cum urmează:

a) institutiile publice, altele decât cele care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, si unitătile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competentele conferite de lege, desfăsoară activităti ce necesită detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si federatiile sportive nationale de specialitate, cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânătoare, pentru operatiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare si depozitare;

b) companiile nationale si societătile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operatiunilor în vederea cărora au fost constituite.

(2) Persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăsoare operatiuni cu arme din categoriile B, C si D din anexă, piesele acestora, precum si cu munitia corespunzătoare.

(3) Importul, exportul, transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadrează în categoria produselor militare, potrivit legii, sunt supuse si controlului autoritătilor cu atributii în domeniul produselor strategice ori cu dublă utilizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul constituirii armurierilor

 

Constituirea armurierilor

Art. 102. - (1) Persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 100 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme, piese si munitii.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) si d) si nu figurează cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăsoară activităti ce implică accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si lit. c)-g).

(3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, dacă îndeplinesc si conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si c)-g).

Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor

Art. 103. - (1) Societătile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimbă asociatii sau administratorii acestora, precum si cu ocazia schimbării sediului social.

(2) Autorizatia prevăzută la art. 102 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situatia în care aceasta constată că asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 102 alin. (2). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitătii de armurier a societătii comerciale.

(3) Autorizatia prevăzută la art. 102 alin. (3) se retrage de către autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constată că persoana fizică nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si c)-g). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitătii de armurier a persoanei fizice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul efectuării operatiunilor cu arme si munitii

 

Autorizarea desfăsurării operatiunilor cu arme si munitii

Art. 104. - (1) Armurierii constituiti în conditiile prevăzute la art. 102 pot efectua operatiuni cu arme, piese si munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii, acordată de autoritătile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6).

(2) Autoritătile competente care acordă autorizatia prevăzută la alin. (1) sunt Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială îsi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăsoare operatiunile pentru care se solicită autorizarea.

(3) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale, precum si a componentelor acestora se acordă armurierilor dacă acestia îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) detin spatii destinate efectuării operatiunilor de producere a armelor, pieselor si munitiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

b) detin spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;

c) detin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor.

(4) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, pieselor si munitiilor se acordă armurierului care îndeplineste următoarele conditii:

a) detine, după caz, spatii corespunzătoare destinate efectuării operatiunilor de comercializare a armelor, pieselor si munitiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

b) detine, după caz, spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

(5) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b) detine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în conditiile prezentei legi.

(6) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de transport al armelor, pieselor si munitiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) detine în mod legal si utilizează mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român;

b) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a).

(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte.

(8) în autorizatia prevăzută la alin. (1) se mentionează în mod expres categoriile de operatiuni cu arme, piese si munitii care pot fi efectuate de către armurier, iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate, cantitatea de munitie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă.

Categorii de operatiuni care pot fi desfăsurate de armurierii autorizati

Art. 105. - Armurierii autorizati în conditiile art. 104 pot desfăsura următoarele activităti:

a) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de comercializare a armelor, pieselor si munitiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export si transfer de arme si munitii, precum si intermedierea efectuării acestor operatiuni;

b) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor, efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritătile prevăzute la art. 68;

c) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de producere a armelor, pieselor si munitiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspectiilor tehnice, casarea si distrugerea de arme si, după caz, munitii;

d) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, piese si munitii în tară, în si din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în conditiile legii.

Obligatiile armurierilor care desfăsoară operatiuni de comert cu arme, piese si munitii

Art. 106. - (1) Armurierii care desfăsoară operatiuni de comert cu arme, piese si munitii au următoarele obligatii:

a) să introducă în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 89 alin. (1) si (2);


b) să comercializeze armele, piesele si munitiile numai către persoanele fizice si juridice autorizate să le procure;

c) să procure arme, piese si munitii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăsoare asemenea operatiuni, precum si de la persoane fizice care le detin si le înstrăinează în conditii de legalitate;

d) să îsi constituie registre în care să tină evidenta operatiunilor cu arme, piese si munitii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care au regim special si se înregistrează la autoritătile prevăzute la art. 104 alin. (2) si să le prezinte pentru control organelor competente;

e) să prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme, piese si munitii, precum si documentele în baza cărora au vândut armele;

f) să comunice autoritătilor prevăzute la art. 104 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, piese si munitii, precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii;

g) să asigure conditiile de securitate deplină a armelor, pieselor si munitiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;

h) să înscrie în autorizatia de procurare, eliberată de organele de politie si prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii si pozitia din registrul de evidentă a armelor depuse spre vânzare;

i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, pieselor si munitiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;

j) să anunte imediat organul de politie când constată că la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale;

k) să solicite avizul politiei pentru persoanele angajate să facă operatiuni cu arme, piese si munitii.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani si trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecărei operatiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitătii, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritătile prevăzute la art. 104 alin. (2).

(3) în vederea desfăsurării operatiunilor comerciale de import si export cu arme, piese si munitii, în conditiile prezentei legi, armurierii au obligatia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române.

(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport si numai pentru tipul, marca si cantitătile de arme, piese si munitii care fac obiectul fiecărei operatiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu exceptia avizelor acordate pe licentele de import-export eliberate de autoritătile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.

(5) în termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 104 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operatiunea.

(6) Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de către armurieri, în conditiile prezentei legi, se face cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 68.

(7) Procedura si conditiile acordării avizului prevăzut la alin. (4), se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obligatiile armurierilor care desfăsoară operatiuni de reparare a armelor

Art. 107. - (1) Armurierii care desfăsoară operatiuni de reparare a armelor au următoarele obligatii:

a) să comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme;

b) să tină evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) si să le prezinte organelor de politie competente pentru control;

c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt detinute legal;

d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o detine legal, să înstiinteze de îndată organul de politie cel mai apropiat.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani si trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecărei operatiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitătii, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritătile prevăzute la art. 104 alin. (2).


Obligatiile armurierilor care desfăsoară operatiuni de producere a armelor, pieselor si munitiilor

Art. 108. - Armurierii care desfăsoară operatiuni de producere a armelor, pieselor si munitiilor au următoarele obligatii:

a) să detină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare si distrugere a armelor letale si neletale, în care să fie evidentiate atât armele, componentele esentiale ale acestora, cât si rebuturile;

b) să îsi constituie registre în care să tină evidenta operatiunilor cu arme si munitii, în conditiile prevăzute la art. 92, si să le prezinte, pentru control, organelor competente;

c) să solicite avizul politiei pentru persoanele angajate să facă operatiuni cu arme, piese si munitii;

d) să detină spatii destinate efectuării operatiunilor de producere a armelor, pieselor si munitiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

e) să detină spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor si pieselor, avizate de organele de politie, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

Obligatiile armurierilor care desfăsoară operatiuni de transport al armelor, pieselor si munitiilor

Art. 109. - (1) Armurierii care desfăsoară operatiuni de transport al armelor, pieselor si munitiilor au următoarele obligatii:

a) să asigure paza transporturilor cu arme, piese si munitii pe care le efectuează, precum si conditiile de sigurantă ale acestora;

b) să tină evidenta operatiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantitătilor de arme, piese si munitii transportate, precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) si să le prezinte, pentru control, organelor competente;

c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport, precum si de provenienta legală a armelor transportate.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani si trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecărei operatiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitătii, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritătile prevăzute la art. 104 alin. (2).

(3) Conditiile minime de securitate a transportului de arme, piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Procedura acordării avizelor si autorizatiilor pentru armurieri

Art. 110. - Procedura acordării avizelor si autorizatiilor prevăzute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Intermediarii

Art. 111. - (1) Sunt intermediari de drept companiile nationale si societătile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operatiuni de achizitionare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme.

(2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Prevederile art. 102, 103, art. 104 alin. (4) si art. 106 se aplică în mod corespunzător activitătii intermediarilor.

 

CAPITOLUL VI

Regimul procurării, detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de către cetătenii români pe teritoriile statelor membre

 

Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfăsurate între armurierii români si cei ai statelor membre

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

Art. 112. - (1) Procurarea unei arme letale, precum si a munitiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România, în scopul scoaterii acesteia din tară, se poate face, în conditiile prezentei legi, numai în baza permisului de transfer al armei sau, după caz, al munitiei, eliberat de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială de competentă îsi desfăsoară activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmează să fie procurată arma.

(2) Permisul de transfer prevăzut la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;

c) prezintă acordul prealabil eliberat de autoritătile competente ale statului membru al cărui rezident este, cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionată de obtinerea unei autorizatii prealabile, situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autoritătile competente din care să reiasă acest fapt.

(3) Sunt interzise detinerea, portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de apărare si pază de către rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 55 si art. 126 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati să le transfere în afara teritoriului României.

(4) Armele si munitia corespunzătoare procurate de către rezidentul unui stat membru în timpul unei călătorii în România, în conditiile prevăzute la alin. (1), vor fi transferate în statul al cărui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati.

(5) Inspectoratul General al Politiei Române informează de îndată autoritătile competente ale statelor membre ai căror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (1) despre fiecare achizitie efectuată.

(6) Procedura eliberării permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(7) Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzătoare, pe teritoriul României, de către rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România, precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tară se pot face în conditiile prevăzute de lege pentru cetătenii români.

Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României

Art. 113. - (1) Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România pot intra pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, numai cu armele si munitiile a căror procurare si detinere este permisă în România, fără plata vreunei taxe sau redevente.

(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) documentul să fie valabil;

b) să nu existe în acest document mentiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;

c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir din cele prevăzute în anexă;

d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colectie functionale, cu exceptia situatiilor prevăzute la lit. c), să existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritătilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a căror introducere pe teritoriul României este interzisă sau este conditionatăde obtinerea prealabilă a autorizatiei prevăzute la alin. (2) lit. d).

(4) Introducerea de către rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică si prezintă invitatia unei asociatii de colectionari legal constituite ori a unei institutii muzeistice din România.

(5) Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tară.

(6) Autorizatia de introducere a armelor în tară, prevăzută la alin. (5), se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(7) Procedura acordării autorizatiei prevăzute la alin. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(8) Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restrictii.

(9) în situatia în care, pe timpul sederii în România, rezidentii statelor membre pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevăzute la alin. (2) si (4), acestia au obligatia să anunte, în conditiile legii, organele de politie în a căror rază de competentă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată autoritătilor competente, la solicitarea acestora.

Informarea autoritătilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a căror detinere este interzisă sau conditionată de obtinerea unei autorizatii

Art. 114. - În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. b) si d) de către autoritătile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Politiei Române informează autoritătile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare si detinere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este conditionată de obtinerea unei autorizări prealabile.


Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României

Art. 115. - (1) Rezidentii statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le detin trebuie să obtină, în prealabil, o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu exceptia cazului în care se află în situatia prevăzută la art. 113 alin. (2) lit. c).

(2) în functie de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.

Regimul detinerii, portului si folosirii armelor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României

Art. 116. - (1) Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România, titulari ai pasaportului european pentru arme de foc, pot detine sau, după caz, pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevăzute la art. 113 alin. (2), (4) si (5), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot achizitiona munitia aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevăzute la art. 113 alin. (2) lit. c), în cantitătile prevăzute la art. 42.

(3) Rezidentii statelor membre pot înstrăina armele de foc introduse pe teritoriul României, în baza permisului de transfer eliberat de autoritătile competente ale statului ai cărui rezidenti sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

Regimul pasaportului european pentru arme de foc

Art. 117. - (1) Cetătenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România care detin, în conditiile prezentei legi, arme letale si care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc.

(2) Pasaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele si, după caz, munitia aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritătile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

(3) în pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia să înscrie mentiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obtinerea unei autorizatii prealabile acordate în acest sens de autoritătile competente ale acestor state.

Conditiile acordării, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc

Art. 118. - (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în acest document.

(2) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.

(3) Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului dedetinere, port si folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc, pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.

(4) Modificările legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de către organul de politie emitent.

(5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritătile competente sau, după caz, este retinut de acestea.

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc

Art. 119. - (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui rază teritorială de competentă a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de politie care l-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

(3) în străinătate, cetătenii români trebuie să declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritătile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.

(4) în cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în străinătate, în conditiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverintă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.

(5) Adeverinta prevăzută ia alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusă la organul de politie competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pasaport european pentru arme de foc.

(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului afacerilor externe.


Permisul de transfer al armelor în statele membre

Art. 120. - (1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligate să solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer.

(2) în vederea obtinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de politie competente următoarele informatii:

a) numele si adresa vânzătorului sau persoanei care cedează si ale cumpărătorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;

c) numărul armelor care urmează să fie transportate;

d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme si indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;

e) mijloacele de transfer;

f) data plecării si data estimativă a sosirii;

g) acordul prealabil eliberat de autoritătile statului de destinatie sau o comunicare emisă de autoritătile competente din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar.

(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să contină informatiile prevăzute la alin. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însotească armele pe tot parcursul transferului, până la destinatie, si este supus controlului autoritătilor competente ale statelor membre tranzitate.

(4) Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să comunice autoritătilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.

Transferul temporar al armelor în statele membre

Art. 121. - (1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizează în conditiile prevăzute la art. 120.

(2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acordă cu o valabilitate de un an, perioadă care poate fi prelungită cu încă un an.

(3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tară, să anunte despre acest fapt autoritătile competente care au eliberat permisul de transfer.

Autorizatia de transfer fără acord prealabil

Art. 122. - (1) Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati să desfăsoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc către armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si către statele membre înscrise în autorizatie.

(2) Autorizatia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de politie în a cărui rază de competentă îsi desfăsoară activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

(3) în autorizatia de transfer fără acord prealabil se înscriu de către organul de politie care o eliberează următoarele:

a) datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului;

b) tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer;

c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;

d) perioada de valabilitate a autorizatiei.

(4) Efectuarea oricărei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevăzute la alin. (1) este conditionată de informarea de către armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu până la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-f).

(5) Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să transmită de îndată autoritătilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4).

(6) Autorizatiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de politie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operatiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor.

Acordul prealabil

Art. 123. - (1) Armurierii si intermediarii autorizati să desfăsoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetătenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, după caz, locul de rezidentă în România pot achizitiona arme letale si, după caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România.

(2) Acordul prealabil se acordă, la cerere, în următoarele conditii:

a) solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului;


b) există garantii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăsoare în conditii de securitate, potrivit legii.

(3) Acordul prealabil se acordă pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-d).

(4) Obtinerea acordului prealabil nu este necesară în cazul armelor care au făcut obiectul unui transfer temporar.

(5) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritătilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al cărof transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fără acord prealabil.

Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat

Art. 124. - Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 120 este permisă de către organele politiei de frontieră numai dacă acestea sunt însotite de permisul de transfer.

Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României

Art. 125. - (1) Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectuează în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Politiei de Frontieră Române.

(2) Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie să prezinte documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis.

(3) Procedura si documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VII

Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de către membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României si de către membrii de familie ai acestora

 

Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de către membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României precum si de către membrii de familie ai acestora

Art. 126. - (1) Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate străine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să detină si, după caz, să poarte si să folosească arme de apărare si pază, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de arma in conditiile prevăzute de legea română.

(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati să procure, să detină si să folosească arme si munitii în conditiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.

Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de către membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României si de către membrii de familie ai acestora

Art. 127. - (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art. 126 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectuează de către organele de politie competente în a căror rază de competentă locuieste solicitantul.

(2) La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevăzute la art. 126 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati să prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atestă dreptul de detinere sau, după caz, de port si folosire a acestor arme si munitii.

(3) Procedura autorizării prevăzute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si infractiuni

 

SECTIUNEA 1

Contraventii

 

Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi

Art. 128. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contraventională sau administrativă a persoanei vinovate.

Contraventii

Art. 129. - Sunt considerate contraventii următoarele fapte:

1. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 6 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, piesele si munitiile detinute, la solicitarea organelor de politie;

2. nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii, furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

3. încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obtinut dreptul de detinere, respectiv de port si folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi;

4. neîndeplinirea obligatiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) si art. 118 alin. (5);

5. neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (3);

6. nedeclararea informatiilor prevăzute la art. 12 în termenul stabilit;

7. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);

8. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) si art. 21;


9. neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1);

10. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (3);

11. neîndeplinirea obligatiei de păstrare a armelor în conditiile prevăzute la art. 26 alin. (1) si (2);

12. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) si (4);

13. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 27 alin. (6);

14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);

15. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) si (2);

16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 36 alin. (1);

17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 36 alin. (2);

18. nerespectarea obligatiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garantie, prevăzută la art. 38 alin. (2);

19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 40 alin. (1);

20. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 42 alin. (4);

21. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 47 alin. (3);

22. neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 47 alin. (4) în termenul stabilit;

23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a pasaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1), respectiv la art. 119 alin. (1);

24. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 57 alin. (7);

25. Înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 57 alin. (10);

26. neprezentarea la politie în vederea solicitării eliberării certificatului de detinător, în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1);

27. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 60 alin. (3);

28. neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 61 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, resedintă sau rezidentă;

29. neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 63 alin. (1) si alin. (2) lit. c);

30. neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform art. 57 alin. (1) lit. b);

31. neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) lit. a) si b) cu privire la portul de armă;

32. portul, folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fără respectarea conditiilor prevăzute la art. 65;

33. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 66 alin. (1);

34. păstrarea armelor fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 69 alin. (3);

35. nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidentă a armelor, munitiei si personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 69 alin. (5)-(7);

36. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 70 alin. (5);

37. nerespectarea obligatiei de a desfăsura activitătile prevăzute la art. 72 alin. (1);

38. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 78;

39. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 82;

40. nerespectarea prevederilor art. 93;

41. nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);

42. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. d), f) si g) si alin. (2), art. 107 alin. (2), art. 108 lit. b) si art. 109 alin. (2);

43. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)-c) si k);

44. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e), h)-j);

45. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 106 alin. (3);

46. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 106 alin. (5);

47. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 106 alin. (6);

48. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 107 si art. 108 lit. a), c), d) si e);

49. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b);

50. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 121 alin. (3);

51. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 122 alin. (4);

52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;

53. pierderea munitiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.

Sanctiuni

Art. 130. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 129 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 2, 6, pct. 21-23;

b) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 4, 9, 24, 26 si 28;

c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20, 29 si 39;

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30-32, 41 si 50;


e) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3, 14, 15, 33, 38, 44-47, 52 si 53;

f)cu amendă de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la pct. 34-37;

g) cu amendă de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 40, 42, 48, 49 si 51;

h) cu amendă de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 43.

(2) Următoarelor contraventii prevăzute la art. 129 li se aplică sanctiuni complementare, după cum urmează:

a) suspendarea dreptului de detinere, respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 29, 31, 32, 39 si 53;

b) anularea dreptului de detinere, de port si folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14-16, 19 si 52;

c) confiscarea armelor sau, după caz, a munitiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25 si 30-33;

d) retragerea definitivă a autorizatiei eliberate în conditiile art. 104 alin. (1), pentru contraventiile prevăzute la pct. 43-49 si 51.

Constatarea contraventiilor

Art. 131. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor.

Regimul contraventiilor

Art. 132. - Contraventiilor prevăzute la art. 129 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe ioc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Infractiuni

 

Uzul de armă letală, fără drept

Art. 133. - Uzul de armă letală, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Detinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept

Art. 134. - Detinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept

Art. 135. - Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Falsificarea sau modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de foc

Art. 136. - Falsificarea sau stergerea, înlăturarea ori modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Traficul ilicit

Art. 137. - (1) Achizitionarea, vânzarea, livrarea, mutarea, transferul sau tranzitul armelor de foc, al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/către teritoriul unui alt stat, dacă autoritătile competente române si/sau autoritătile competente din acel stat nu autorizează aceste operatiuni sau dacă armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi, constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. (2) Tentativa se pedepseste.

Fabricarea ilicită

Art. 138. - (1) Producerea sau asamblarea de arme de foc, de piese sau de munitie pentru acestea:

a) din orice componente esentiale traficate ilicit;

b) fără o autorizatie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea;

c) fără marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, constituie infractiune de fabricare ilicită si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. (2) Tentativa se pedepseste.

Operatiuni fără drept cu dispozitive interzise

Art. 139. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul si comercializarea fără drept a dispozitivelor prevăzute la art. 5 alin. (2). (2) Tentativa se pedepseste.

Nerespectarea unor obligatii prevăzute de prezenta lege

Art. 140. - Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Efectuarea fără drept a operatiunilor cu arme sau munitii

Art. 141. - Efectuarea oricăror alte operatiuni cu arme sau munitii fără drept, altele decât cele prevăzute la art. 137 si 138, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.


 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Obligatia societătilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevăzute în prezenta lege

Art. 142. - Societătilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevăzute la art. 104 alin. (6), li se retrage autorizatia pentru desfăsurarea de operatiuni cu arme si munitii.

Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege

Art. 143. - (1) Prevederile art. 112-124 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 112-124 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 52-56 vor înceta să fie aplicabile cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi

Art. 144. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa la prezenta lege

Art. 145. - (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor si completărilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu.

Intrarea în vigoare

Art. 146. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni**) de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu exceptia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupă functii care implică exercitiul autoritătii publice, înarmate cu arme de apărare si pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 41 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

**) A se vedea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2005.

 

ANEXĂ

 

CLASIFICAREA ARMELOR*)

 

 

 

Caracteristicile armei/munitiei

 

 

Destinatia arme:

8. militare

7. apărare si pază

6. vânătoare

5. tir sportiv

4. colectie

3. auto-

apărare

2. destinatie utilitară

1. agrement

I. Arme si munitii interzise

Categoria A

1.

Instrumentele si lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiar, precum si munitia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

-

-

2.

Armele de foc automate, precum si munitia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

-

-

3.

Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect

X

-

-

-

-

-

-

-

4.

Munitiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii

X

-

-

-

-

-

-

-

5.

Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive, ca si aceste proiectile, mai putin în ceea ce priveste armele de vânătoare sau de tir cu tintă, pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme

X

-

-

-

-

-

-

-

6.

Armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu se regăsesc în anexa la prezenta lege

X

-

-

-

-

-

-

-


*) Munitiile, precum si componentele esentiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.

 


II. Arme si munitii letale supuse autorizării

Categoria B

7.

Armele de foc scurte, semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere), cu percutie centrală, precum si munitia corespunzătoare

X

X

-

X

X

-

X

-

8.

Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare si camere contin mai mult de 3 cartuse, precum si munitia corespunzătoare

X

-

-

X

X

-

-

-

9.

Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse, la care mecanismul încărcătorului este mobil sau pentru care nu există garantia că nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o altă armă ale cărei încărcător si cameră a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

10.

Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisă, care nu depăseste 60 cm, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

11.

Armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

X

-

12.

Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percutie centrală, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

13.

Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percutie pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

14.

Armele de foc scurte semiautomate sau cu repetitie, cu percutie pe ramă, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

15.

Armele de foc lungi, cu o singură lovitură, cu percutie pe ramă, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

16.

Armele de foc lungi cu repetitie, altele decât cele mentionate la pct. 10, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

X

-

17.

Armele de foc lungi cu teava ghintuită, cu o singură lovitură, cu percutie centrală, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

18.

Armele de foc lungi semiautomate, altele decât cele mentionate la pct. 8-11, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

X

-

19.

Armele de foc scurte, cu o singură lovitură, cu percutie pe ramă, de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

20.

Armele de foc lungi cu teava lisă, cu o singură lovitură, precum si munitia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

-

-

III. Arme si munitii neletale

Categoria C - Arme supuse autorizării

21.

Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

X

X

-

22.

Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

-

-

-

X

X

-

-

-

23.

Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s

-

-

-

X

X

-

-

-

24.

Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăstia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

X

X

-

Categoria D - Arme supuse notificării

25.

Armele cu tranchilizante

-

-

-

-

X

-

X

-

26.

Pistoalele de semnalizare, precum si munitia corespunzătoare

X

-

-

-

X

-

X

-

27.

Pistoalele de start folosite în competitiile sportive, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

28.

Armele de panoplie, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

-

X


29.

Armele de recuzită, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

30.

Arbaletele, precum si proiectilele corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

X

31.

Armele vechi, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

-

-

Categoria E - Alte categorii de arme si dispozitive neletale

32.

Armele cu destinatie industrială, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

33.

Armele de asomare, precum si munitia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

34.

Harpoanele destinate pescuitului, precum si munitia/proiectilele corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

35.

Arcurile destinate tirului sportiv, precum si proiectilele corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

X

X

36.

Replicile de arme tip airsoft

-

-

-

-

X

-

X

X

37.

Dispozitivele paintball

-

-

-

-

X

-

X

X

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. IV-VI din Legea nr. 117/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:

“Art. IV. - În cazul permiselor de armă eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi*), termenul de valabilitate prevăzut la art. 27**) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, curge de la data eliberării, cu ocazia primei autorizări sau, după caz, de la data ultimei vize a acestora.

Art. V. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi*), posesorii armelor neletale prevăzute în categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia de a se prezenta la organul de politie care îi are în evidentă, în vederea:

a) obtinerii unui certificat de detinător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu detin un asemenea document;

b) înscrierii armei în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document;

c) obtinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a) si în alte cazuri decât cele de la lit. b).

(2) Termenul de îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut de art. 59***) alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru situatia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).

(3) Permisul de armă prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitantilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 58****) alin. (4) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, certificatele de detinător ale posesorilor armelor neletale prevăzute în categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, care nu si-au îndeplinit obligatia prevăzută la alin. (1) lit. b) sau, după caz, lit. c) conferă titularilor doar un drept de detinere a armelor înscrise în acest document.

Art. VI. - (1) Până la data modificării normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, conform modificărilor si completărilor aduse prin prezenta lege, autorizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federatiile sportive nationale de specialitate, cu avizul organelor de politie în a căror rază teritorială de competentă sunt amplasate acestea.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), inspectia tehnică a armelor se face de către armurierii care desfăsoară operatiuni de producere sau reparare a armelor, în conditiile legii.”


*) Legea nr. 117/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 iunie 2011.

**) Art. 27 a devenit prin renumerotare art. 25.

***) Art. 59 a devenit prin renumerotare art. 60.

****) Art. 58 a devenit prin renumerotare art. 57.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.