MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 805/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 805         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.199/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare

 

Având în vedere prevederile art. 64 alin. (11) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile art. 186 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 383/2010 privind primirea, cumpărarea, păstrarea si folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 2.199/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament privind conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistentă socială din penitenciare, denumit în continuare regulament, are drept scop stabilirea cadrului de organizare si desfăsurare a demersurilor educative, de asistentă psihologică si socială derulate cu persoanele private de libertate din unitătile penitenciare subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Domeniul activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială cuprinde totalitatea demersurilor specifice ariilor de interventie educatională, psihologică si socială, destinate persoanelor private de libertate, care presupun diferite grade de structurare si complexitate.

(3) în sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) persoane private de libertate - persoanele condamnate la pedeapsa închisorii ori la detentiune pe viată, persoanele arestate preventiv;

b) loc de detinere - penitenciarele, penitenciarele-spital, penitenciarele pentru minori si tineri, precum si penitenciarele pentru femei din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

c) Lege - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare;

d) Regulament de aplicare a Legii - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) personalul sectorului reintegrare socială - personalul angajat cu atributii în domeniul educatiei, asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate;

f) directia de specialitate - structura specializată, constituită la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care defineste, coordonează, implementează si evaluează directiile de actiune în vederea aplicării unitare a politicilor penale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si sociale a persoanelor custodiate în locurile de detinere;

g) plan individualizat- planul individualizat de evaluare si interventie educativă si terapeutică întocmit pentru fiecare persoana condamnată;

h) angajament - acordul asumat în scris al persoanei private de libertate privind participarea la demersurile specifice domeniilor educatie, asistentă psihologică si socială, rezultate în urma consimtământului informat al acesteia;

i) oferta de activităti si programe - oferta activitătilor si programelor de educatie, asistentă psihologică si sociala destinate persoanelor private de libertate, existentă la nivelul fiecărui loc de detinere;

j) coordonatorul sectorului reintegrare socială - directorul adjunct educatie si asistentă psihosocială, după caz, seful serviciului/biroului educatie si asistentă psihosocială;

k) program - suportul de lucru al specialistului care desfăsoară activităti structurate cu persoanele private de libertate;

l) mapa documentară a programului - totalitatea documentelor completate si utilizate pe parcursul derulării unui program, particularizate conform tipului de program desfăsurat;

m) proiect de activitate - totalitatea documentelor completate si utilizate pe parcursul derulării demersurilor semistructurate.

Art. 2. - (1) Activitătile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare se organizează si se desfăsoară cu respectarea cerintelor legate de luarea măsurilor necesare pentru siguranta penitenciarelor, precum si a măsurilor de pază, supraveghere, escortare, mentinere a ordinii si disciplinei în rândul persoanelor private de libertate.

(2) La activitătile prevăzute la alin. (1) participă persoane private de libertate repartizate în acelasi regim de executare. Directorul unitătii poate aproba participarea persoanelor private de libertate repartizate în regimuri de executare diferite, cu respectarea următoarelor conditii:

a) persoanele private de libertate au o conduită corespunzătoare;

b) au fost luate măsurile de sigurantă specifice regimului de executare superior ca grad de severitate, necesare mentinerii ordinii si disciplinei pe perioada desfăsurării activitătilor.

Art. 3. - Conditiile de organizare si desfăsurare a activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistentă socială din penitenciare se stabilesc pentru a asigura accesul persoanelor private de libertate la activităti si programe pe parcursul traseului executional, în vedereaîmbunătătirii statusului psihosocial, educational si a facilitării reinsertiei sociale a acestora.

Art. 4. - Organizarea si desfăsurarea activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare se realizează cu respectarea următoarelor principii si valori:

a) respect fată de lege;

b) umanism;

c) acces nediscriminatoriu la educatie, asistentă psihologică si socială;

d) individualizarea interventiei;

e) prioritizarea interventiei;

f) continuitatea interventiei;

g) integritate si profesionalism;

h) multidisciplinaritate;

i) deschidere către comunitate.

Art. 5. - (1) Activitătile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare se organizează si se desfăsoară în functie de:


a) standardele nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate;

b) caracteristicile si nevoile educative, psihologice si sociale ale persoanelor private de libertate;

c) momentul traseului executional;

d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;

e) specificul fiecărui loc de detinere.

(2) Standardele nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 6. - (1) Activitătile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare se organizează si se desfăsoară de către personalul sectorului reintegrare socială, în conformitate cu metodologiile specifice si atributiile prevăzute în fisele posturilor.

(2) Cu ocazia organizării si desfăsurării activitătilor specifice personalului sectorului reintegrare socială, atunci când sunt identificate situatii ce pun în pericol cadrul institutional, integritatea psihosomatică a unor persoane ori siguranta locurilor de detinere, superiorul ierarhic este informat în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun.

 

TITLUL II

Educatia, asistenta psihologică si socială

 

CAPITOLUL I

Demersurile educative, de asistentă psihologică si socială

 

Art. 7. - Demersurile specifice personalului de reintegrare socială se desfăsoară pe 3 domenii de interventie: educatie, asistentă psihologică si asistentă socială.

Art. 8. - (1) Demersurile educative, de asistentă psihologică si socială, în functie de gradul de structurare si complexitate, sunt:

a) structurate, având o structură dată si continut predefinit, cu grad crescut de complexitate, elaborate sau avizate de către directia de specialitate;

b) semistructurate, având o structură predefinită, cu grad mediu de complexitate, desfăsurate la nivelul locului de detinere.

(2) Demersurile educative, de asistentă psihologică si socială, în functie de adresabilitate, sunt:

a) cu caracter general, adresându-se tuturor persoanelor private de libertate;

b) cu caracter specific, adresându-se anumitor categorii de persoane private de libertate, tinând cont de caracteristicile psihopedagogice, psihocomportamentale, de vârstă, sex si stare de sănătate.

 

CAPITOLUL II

Activitătile si programele de educatie, asistentă psihologică si socială

 

Art. 9. - (1) Programele de educatie, asistentă psihologică si socială reprezintă demersuri structurate, constituite din ansamblul activitătilor care utilizează metode si tehnici specifice fiecărui domeniu de interventie, orientate spre compensarea nevoilor sau riscurilor identificate, din perspectiva comportamentului infractional.

(2) Programele de educatie, asistentă psihologică si socială, implementate în locurile de detinere, sunt elaborate de directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau avizate de aceasta, la propunerea personalului de reintegrare socială ori a colaboratorilor externi.

(3) Programele de educatie, asistentă psihologică si socială sunt aplicate în forma transmisă de directia de specialitate, metodele de lucru putând fi adaptate la specificul grupului si al fiecărui loc de detinere.

Art. 10. - La initierea si derularea unor programe noi, personalul de reintegrare socială din locurile de detinere are în vedere următoarele etape:

a) stabilirea nevoilor educationale, psihologice si sociale identificate la nivelul populatiei carcerale, care reclamă elaborarea unor noi programe;

b) elaborarea propriu-zisă a programului;

c) înaintarea spre avizare si aprobare către sefii ierarhici, la nivelul locului de detinere;

d) înaintarea spre avizare către directia de specialitate;

e) pilotarea programului si consemnarea observatiilor necesare adaptării continuturilor;

f) revizuirea programului sub aspectul continutului sau al metodologiei de lucru;

g) înaintarea spre avizare sefilor ierarhici si aprobarea de către directorul unitătii a formei revizuite a programului;

h) desfăsurarea programului în forma revizuită;

i) înaintarea lui către directia de specialitate în vederea diseminării la nivelul locurilor de detinere.

Art. 11. - Activitătile de educatie, asistentă psihologică si socială reprezintă demersuri semistructurate de tipul evaluare, consiliere si informare, orientate spre cunoastere, autocunoastere, dezvoltare personală, stimulare aptitudinală, vocationala, petrecere a timpului liber sau creatie.

Art. 12. - (1) Participarea persoanelor private de libertate la programele si activitătile de educatie, asistentă psihologică si socială se realizează, de regulă, în baza recomandărilor consemnate de specialisti în planul individualizat.

(2) Recomandările consemnate în planul individualizat sunt formulate consecutiv evaluării multidisciplinare efectuate de specialistii sectorului reintegrare socială.

Art. 13. - Oferta de activităti si programe este adusă la cunostinta persoanelor private de libertate în perioada de carantină si observare si se pune la dispozitia persoanelor aflate în executarea pedepselor, în penitenciare, în locuri accesibile.

Art. 14. - Programele si activitătile de educatie, asistentă psihologică si socială derulate în locurile de detinere sunt: obligatorii, optionale si facultative.

Art. 15. - (1) Programele sau activitătile consemnate ca recomandări în planul individualizat sunt considerate obligatorii pentru persoanele condamnate, după luarea la cunostintă si semnarea angajamentului de participare la planul individualizat.

(2) Recomandările specialistilor pentru programele si activitătile obligatorii se consemnează în planul individualizat atunci când persoana condamnată îndeplineste criteriile necesare pentru includere, tinându-se cont de prioritizarea interventiilor.

(3) în situatia în care, ca urmare a finalizării unui program obligatoriu, persoana condamnată nu a atins obiectivele stabilite, specialistul poate consemna în planul individualizat, în mod justificat, recomandarea de repetare a demersului.

Art. 16. - (1) Programele si activitătile optionale sunt demersurile care, prin obiectivele stabilite, raspundaceluiasi tip de nevoie identificată, persoanele condamnate putând opta pentru participarea la cel putin unul dintre acestea.

(2) Programul sau activitatea devine obligatorie în urma exprimării optiunii si se consemnează în planul individualizat.

Art. 17. - (1) Programele si activitătile facultative sunt acele demersuri cu caracter general, care se adresează tuturor persoanelor private de libertate, fără a exista obligativitatea participării.

(2) Programele si activitătile facultative nu se consemnează ca recomandări în planul individualizat.

Art. 18. - (1) Organizarea si desfăsurarea demersurilor semistructurate cu caracter general, altele decât cele de evaluare a persoanelor private de libertate, se realizează în baza proiectului de activitate elaborat la nivelul fiecărui loc de detinere.

(2) Proiectul de activitate cuprinde:

a) justificarea;

b) scopul;


c) tabelul nominal cu participantii;

d) resursele umane si materiale;

e) desfăsurarea propriu-zisă a activitătii;

f) raportul de evaluare finală.

(3) Proiectul de activitate constituie obiect al controlului administrativ si de specialitate.

 

CAPITOLULUI

Activitătile si programele desfăsurate cu minorii, tinerii si femeile

 

Art. 19. - (1) Din perspectiva interventiei educative, psihologice si sociale sunt considerate persoane private de libertate, cu cerinte speciale de asistentă si protectie, minorii, tinerii si femeile.

(2) Interventia recuperativă destinată categoriilor de persoane mentionate la alin. (1) necesită activităti si metode de lucru specifice, integrate într-un demers recuperativ adaptat particularitătilor psihosomatice si nevoilor de dezvoltare personală ale acestora.

Art. 20. - Activitatea de recuperare socială si morală a minorilor, tinerilor si femeilor din sistemul penitenciar se circumscrie, cu prioritate, următoarelor obiective: asigurarea unui climat cu potential educativ în locurile de detinere, conferirea de utilitate timpului petrecut în detentie, reducerea vulnerabilitătii psihologice si sociale a celor custodiati, precum si implicarea acestora în activităti destinate cresterii sanselor de reintegrare socială.

Art. 21. - Pentru minori, tineri si femei, directia de specialitate elaborează programe de educatie, asistentă psihologică si socială speciale, adaptate particularitătilor psihosomatice si nevoilor de dezvoltare personală identificate.

 

CAPITOLUL IV

Adaptarea la conditiile privării de libertate

 

Art. 22. - Toate persoanele private de libertate, aflate în perioada de carantină si observare, sunt incluse într-un program multidisciplinar care vizează:

a) cunoasterea si evaluarea nevoilor fiecărei persoane private de libertate din perspectivă educativă, psihologică si socială, în vederea formulării recomandărilor de specialitate. Pentru persoanele condamnate, acestea sunt consemnate în planul individualizat si fundamentează propunerile pentru stabilirea regimului de executare a pedepsei privative de libertate;

b) informarea fiecărei persoane private de libertate cu privire la regulamentul de ordine interioară din locul de detinere, actele normative din domeniul executării pedepselor privative de libertate, oferta de programe si activităti existentă în unitate, activitătile productive, asistenta religioasă, regulile de igienă colectiva si individuală. Tematica informativă a programului poate fi completată cu alte informatii de interes.

Art. 23. - De regulă, durata programului de adaptare la conditiile privării de libertate este de 21 de zile.

Art. 24. - (1) Responsabilul programului de adaptare la conditiile privării de libertate este un educator, ceilalti specialisti sustinând activitătile de evaluare si informare ce ie revin, conform domeniului de competentă si planificării sedintelor de lucru djn cadrul programului.

(2) în vederea unei informări complete a persoanelor private de libertate, la activitătile programului pot fi invitati pentru a sustine anumite teme, conform domeniului de competentă, reprezentanti ai conducerii locului de detinere, ai sectorului siguranta detinerii si regim penitenciar, medical, evidentă detinuti si organizarea muncii.

 

CAPITOLUL V

Pregătirea pentru liberare

 

Art. 25. - Toate persoanele condamnate, aflate în perioada premergătoare analizării în comisia de propuneri pentru liberare conditionată, sunt incluse într-un program multidisciplinar care vizează:

a) informarea persoanelor condamnate cu privire la pasii care trebuie urmati după liberarea din penitenciar, în scopul reintegrării sociale;

b) identificarea si familiarizarea cu elementele de suport social, care pot oferi asistenta necesară facilitării reintegrării sociale;

c) acordarea de asistentă psihologică, în vederea facilitării reintegrării sociale;

d) crearea premiselor pentru acordarea asistentei postpenale în cazul persoanelor care urmează să fie puse în libertate.

Art. 26. - (1) De regulă, programul de pregătire pentru liberare este initiat cu până la 3 luni înainte de data stabilită în vederea analizării persoanei condamnate în comisia de propuneri pentru liberare conditionată sau înainte de termenul stabilit pentru punerea în libertate.

(2) în situatia în care persoana condamnată a fost amânată până la un termen ulterior, în vederea reanalizării în comisia de propuneri pentru liberare conditionată, programul poate fi reluat.

Art. 27. - (1) Responsabilul programului de pregătire pentru liberare este, de regulă, asistentul social, ceilalti specialisti sustinând activitătile de evaluare si informare ce le revin, conform domeniului de competentă si planificării sedintelor de lucru din cadrul programului.

(2) La activitătile programului pot fi invitati reprezentanti ai serviciilor de probatiune, agentiilor de ocupare a forteide muncă, centrelor comunitare de reabilitare socială, conform domeniului de competentă.

(3) La finalizare, responsabilul programului de pregătire pentru liberare comunică agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă date cu privire la persoanele care vor fi puse în libertate.

Art. 28. - Detaliile referitoare la modalitatea de transmitere a datelor si documentatiei către serviciile de probatiune, precum si către alte institutii cu atributii privind persoanele condamnate care urmează să fie puse în libertate se stabilesc în cadrul protocoalelor de colaborare încheiate la nivel central sau local.

 

CAPITOLUL VI

Convorbirile individuale de informare

 

Art. 29. - Convorbirile individuale de informare sunt desfăsurate de către personalul sectorului reintegrare socială, în scopul informării persoanelor private de libertate cu privire la anumite aspecte pentru care acestea solicită sprijin sau îndrumare.

Art. 30. - (1) în cadrul convorbirilor individuale de informare, personalul sectorului reintegrare socială realizează o selectie a aspectelor problematice comunicate de persoanele private de libertate, retinându-le spre solutionare pe acelea care îi revin ca responsabilitate conform domeniului si limitelor de competentă.

(2) în situatia în care aspectele problematice comunicate exced domeniului de responsabilitate sau limitelor de competentă profesională, persoanele private de libertate sunt informate cu privire la persoana ori compartimentul abilitat în solutionarea acestora.

Art. 31. - Modalitatea si conditiile de desfăsurare a convorbirilor individuale de informare sunt aduse la cunostinta persoanelor private de libertate în perioada de carantină si observare si se reamintesc acestora ori de câte ori este necesar.

Art. 32. - Convorbirile individuale de informare se desfăsoară zilnic de către personalul cu atributii în acest sens, în conformitate cu documentele de planificare întocmite la nivelul sectorului reintegrare socială.

Art. 33. - Convorbirile individuale de informare au o durată scurtă, pentru a se asigura conform orarului accesul zilnic al tuturor persoanelor solicitante. În situatia în care acest lucru nu este posibil, convorbirile individuale de informare se reprogramează în maximum 24 de ore.

Art. 34. - Informatiile obtinute în cadrul convorbirilor individuale de informare desfăsurate cu persoanele private de libertate, precum si modalitateade solutionare se consemnează în registrul specialistului care a desfăsurat activitatea, conform rubricilor prevăzute.


 

TITLUL III

Domeniul educatie

 

CAPITOLUL I

Consideratii generale

 

Art. 35. - (1) Domeniul educatie cuprinde totalitatea programelor si activitătilor de învătare, instruire, stimulare aptitudinală, vocatională, petrecere a timpului liber sau de creatie, care urmăresc dezvoltarea unor comportamente prosociale, autonome si responsabile în cadrul comunitătii.

(2) Programele si activitătile educative au drept scop evaluarea si compensarea nevoilor educative ale persoanelor private de libertate, facilitând reintegrarea socială a acestora.

Art. 36. - Categoriile de personal care pot desfăsura activităti educative sunt: ofiterii de educatie, preotii, monitorii sportivi, agentii tehnici, agentii si personalul contractual cu atributii în domeniul educatiei, prevăzute în fisa postului.

Art. 37. - Documentele în care se înregistrează demersurile educative derulate cu persoanele private de libertate sunt:

a) orarul specialistului prevăzut în anexa nr. 1;

b) registrul specialistului prevăzut în anexa nr. 2;

c) registrul inventar de evidentă a documentelor de bibliotecă;

d) fisă individuală de evidentă a titlurilor împrumutate prevăzută în anexa nr. 3;

e) fisele specifice din dosar;

f) fisa de consiliere individuală prevăzută în anexa nr. 4;

g) mapa documentară a programului educativ prevăzută în anexa nr. 5;

h) proiectul de activitate;

i) documentele întocmite cu ocazia întrunirii comisiilor prevăzute de Lege;

j) documentele întocmite la solicitarea instantei sau în vederea completării dosarului de gratiere individuală.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea educativă

 

Art. 38. - (1) Evaluarea educativă, ca parte integrantă a evaluării multidisciplinare, fundamentează proiectarea oricărui demers de educatie si are în vedere identificarea principalelor caracteristici si nevoi educative, în scopul orientării interventiei specifice.

(2) Concluziile evaluărilor educative ale persoanelor condamnate fundamentează completarea documentelor necesare luării deciziilor în cadrul comisiilor constituite la nivelul locurilor de detinere.

Art. 39. - Evaluarea initială se realizează în perioada de carantină si observare, în cadrul programului de adaptare la conditiile privării de libertate, si reprezintă o diagnoză a principalelor nevoi educative identificate la persoanele private de libertate, în vederea stabilirii demersurilor specifice.

Art. 40. - (1) Evaluarea periodică se realizează pe parcursul executării pedepsei si are rolul de a evidentia evolutia înregistrată de persoanele private de libertate, în plan educational, precum si de a identifica alte nevoi educative.

(2) Evaluarea persoanelor private de libertate pe parcursul executării pedepsei se realizează obligatoriu în săptămâna premergătoare analizării în comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în conditiile prevăzute de Lege.

(3) Pentru persoanele condamnate repartizate în regimurile deschis si semideschis, evaluarea periodică se realizează cel putin o dată la 6 luni, dar nu mai târziu de termenele stabilite de Lege.

(4) Pentru persoanele condamnate repartizate în regimurile închis si maximă sigurantă, evaluarea periodică se realizează cel putin o dată la 12 luni, dar nu mai târziu de termenele stabilite de Lege.

Art. 41. - Evaluarea finală se realizează la sfârsitul executării pedepsei si analizează evolutia persoanelor condamnate ca urmare a parcurgerii demersurilor educative.

Art. 42. - Directia de specialitate pune la dispozitia personalului din domeniul educatie din fiecare loc de detinere instrumente de identificare a nevoilor educative.

Art. 43. - Informatiile de specialitate rezultate în urma evaluărilor se consemnează în documentele de lucru specifice si în câmpurile aferente domeniului educatie din aplicatia informatică.

 

CAPITOLUL III

Consilierea educatională

 

Art. 44. - Consilierea educatională este demersul semistructurat cu caracter specific, proactiv, de orientare si învătare a persoanelor private de libertate, sustinut în vederea cresterii potentialului de responsabilizare si dezvoltare a individului si a formării unor repere valorice corecte, la care acesta să se poată raporta ulterior cu usurintă.

Art. 45. - Consilierea educatională este consecutivă unei evaluări de specialitate si ajută persoanele private de libertate în constientizarea resurselor personale si întelegerea oportunitătilor educationale - scolare, profesionale si vocationale, pe care le au la dispozitie.

Art. 46. - Demersurile de asistentă educatională, realizate la solicitarea persoanelor private de libertate, care nu impun continuitatea interventiei, sunt asimilate convorbirilor individuale de informare.

 

CAPITOLUL IV

Programele educative

 

Art. 47. - Programele educative reprezintă ansamblul demersurilor structurate care utilizează metode si tehnici psihopedagogice si au drept scop compensarea nevoilor educative ale persoanelor private de libertate identificate în procesul de evaluare, facilitând astfel reintegrarea socială a acestora.

Art. 48. - (1) Programele educative au caracter general, adresându-se tuturor persoanelor private de libertate.

(2) Continuturile programelor educative corespund unor domenii de tipul: alfabetizare, comportament civic, viată de familie, sănătate, cultură generală, educatie fizică si sport.

Art. 49. - Standardul minim privind organizarea si desfăsurarea programelor educative impune respectarea unui număf de 12 sedinte, cu o frecventă de cel putin o sedintă pe săptămână.

Art. 50. - Organizarea si desfăsurarea programelor educative la nivelul fiecărui loc de detinere se realizează în baza programului elaborat sau avizat la nivelul directiei de specialitate si a mapei documentare a programului educativ.

Art. 51. - Responsabilul unui program educativ este educatorul desemnat să organizeze si să sustină tematica prevăzută în cadrul programului.

Art. 52. - Programul educativ cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea programului educativ;

b) justificarea initierii acestuia;

c) scopul;

d) obiectivele generale;

e) durata si frecventa;

f) grupul-tintă;

g) metodologia de lucru;

h) resursele materiale si umane implicate;

i) formele de evaluare;

j) tematica;

k) descrierea fiecărei întâlniri de lucru;

l) fisele de muncă independentă;

m) materialul-suport al activitătilor.

Art. 53. - Denumirea programului educativ se referă la titlul programului, cu relevantă pentru scopul acestuia.


Art. 54. - Justificarea initierii unui program educativ vizează necesitatea aplicării acestuia în vederea compensării nevoilor educative identificate la nivelul populatiei carcerale.

Art. 55. - Scopul programului se stabileste în functie de aria de interventie si se formulează, de regulă, printr-o singură propozitie sau frază, care indică finalitatea urmărită prin aplicarea programului.

Art. 56. - Obiectivele generale se formulează în concordantă cu scopul programului si reprezintă o scurtă detaliere a rezultatelor urmărite, în termeni de achizitii observabile sau măsurabile.

Art. 57. - Grupul-tintă căruia i se adresează programul reprezintă categoria de persoane private de libertate care au ca trăsătură comună acelasi tip de nevoie educativă identificată.

Art. 58. - (1) Metodologia de lucru cuprinde ansamblul metodelor, tehnicilor si instrumentelor utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

(2) Metodele si tehnicile de lucru selectate sunt cu precădere interactive, pentru a facilita întelegerea si asimilarea informatiilor.

Art. 59. - (1) Resursele necesare initierii si derulării programelor educative includ componenta umană si cea materială în vederea concretizării obiectivelor stabilite.

(2) Resursele umane se referă la toate persoanele implicate în desfăsurarea programelor educative, atât din cadrul locului de detinere, cât si din afara acestuia.

(3) Resursele materiale se referă la spatiile necesare, suportul logistic si materialele care asigură buna desfăsurare a programului.

Art. 60. - Formele de evaluare includ evaluarea initială, continuă si finală a persoanelor private de libertate si modalitătile concrete de realizare, în vederea evidentierii progreselor înregistrate pe parcursul desfăsurării programului educativ.

Art. 61. - Tematica unui program educativ include denumirea si succesiunea temelor ce urmează să fie abordate în cadrul sedintelor prevăzute în program, precum si secventele de recapitulare sau de evaluare a continuturilor parcurse.

Art. 62. - Fiecare sedintă prevăzută în program se detaliază precizându-se: denumirea temei, durata, obiectivele operationale, precum si descrierea etapelor de desfăsurare a sedintei în concordantă cu prezentarea continutului propriu-zis.

Art. 63. - (1) Obiectivele operationale reprezintă anticiparea rezultatelor la care trebuie să ajungă participantii la finalul unei sedinte.

(2) Formularea obiectivelor operationale reflectă activitatea persoanelor private de libertate participante la programul educativ si respectă următoarele reguli:

a) să fie clare, explicite si să exprime câte o singură actiune;

b) să descrie un comportament observabil si măsurabil prin utilizarea verbelor de actiune la modul conjunctiv prezent;

c) să fie accesibile majoritătii participantilor si realizabile în intervalul de timp prevăzut;

d) pentru fiecare sedintă să fie formulate maximum 4 obiective.

Art. 64. - În detalierea fiecărei sedinte este necesară respectarea unei structuri care evidentiază etapele principale: momentul organizatoric si de captare a atentiei, desfăsurarea activitătii, asigurarea feed-back-ului, evaluarea, aprecierile si recomandările cu privire la participarea celor prezenti la activitate.

Art. 65. -Transmiterea, fixarea si consolidarea continuturilor programului sunt sustinute de fisele de muncă independentă si materialul-suport al activitătilor.

Art. 66. - (1) Mapa documentară a programului educativ cuprinde:

a) coperta mapei documentare a programului;

b) justificarea initierii si derulării programului, raportat la specificul nevoilor identificate la nivelul fiecărui loc de detinere;

c) anuntul derulării acestuia si conditiile de participare;

d) angajamentul de participare la program;

e) tabelul nominal cu participantii;

f) orarul programului;

g) prezenta persoanelor private de libertate incluse în program;

h) fisele de evaluare individuale;

i) raportul de evaluare finală a desfăsurării programului.

(2) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), g) si i) se regăsesc în anexa nr. 5.

(3) Mapa documentară a programului educativ constituie obiect al controlului administrativ si de specialitate.

Art. 67. - Responsabilul programului depune la mapa documentară a programului educativ evaluările si, după caz, rezultatele probelor practice obtinute de către fiecare persoană privată de libertate participantă.

 

CAPITOLUL V

Metodologia si normele privind înscrierea si participarea la cursurile de instruire scolară

 

Art. 68. - (1) Activitatea de instruire scolară a persoanelor private de libertate este parte componentă a sistemului de învătământ special.

(2) Instruirea scolară se adresează persoanelor private de libertate care au primit o condamnare definitivă la executarea pedepsei cu închisoarea.

Art. 69. - Administratia Natională a Penitenciarelor, prin directia de specialitate, întreprinde demersuri pentru încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Justitiei si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în vederea stabilirii cadrului general de organizare si desfăsurare a activitătilor de instruire scolară a persoanelor condamnate.

Art. 70. - (1) Instruirea scolară a minorilor, a tinerilor si a persoanelor adulte analfabete, în locurile de detinere, reprezintă o prioritate pentru reintegrarea socială a acestora, aspect consemnat în planul individualizat din dosar.

(2) Persoanele condamnate pot desfăsura activităti productive în perioada în care participă la cursurile de instruire scolară, cu conditia ca cele două tipuri de activităti derulate să nu depăsească durata muncii prestate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 71. - Persoanele condamnate care nu pot fi înscrise la cursurile scolare si nu dispun de cunostinte elementare de scris-citit, precum si persoanele arestate preventiv sunt incluse în programul de alfabetizare coordonat de către un educator anume desemnat.

Art. 72. - În fiecare loc de detinere este desemnat un educator responsabil cu coordonarea activitătii de instruire scolară.

Art. 73. - (1) înscrierea persoanelor condamnate la cursurile scolare se face tinându-se cont de nevoile educative ale acestora si în baza recomandărilor consemnate în planul individualizat din dosar.

(2) Pentru persoanele condamnate este obligatorie frecventarea învătământului de stat obligatoriu, înscrierea acestora la cursurile scolare realizându-se în functie de ariile prioritare de interventie individualizată, tinându-se cont de conduită si de posibilitătile locului de detinere.

Art. 74. - Înscrierea persoanelor private de libertate la cursuri scolare se face cu avizul medicului de unitate.

Art. 75. - (1) Persoanele private de libertate, care încep executarea pedepsei după data maximă admisă pentru înscrierea la cursuri scolare, pot fi incluse cu acceptul unitătii de învătământ în colectivul scolar corespunzător ultimei clase absolvite, urmărindu-se reactualizarea cunostintelor anterior dobândite.

(2) Acestea nu vor figura în documentele scolare specifice si nu vor înregistra modificări în situatia scolară.

Art. 76. - În baza statisticii referitoare la nevoile de instruire scolară identificate, coordonatorul sectorului reintegrare socială ia legătura cu inspectoratul scolar, în vederea înfiintării unei unităti de învătământ de sine stătătoare în cadrul penitenciarului sau pentru desemnarea unei unităti scolare cu care va colabora în vederea organizării programelor scolare, nu mai târziu de luna noiembrie a anului în curs, pentru anul scolar următor.


Art. 77. - (1) Intre penitenciare si institutiile de învătământ partenere se încheie, cu avizul consilierului juridic al unitătii, protocoale de colaborare.

(2) Protocolul de colaborare cuprinde numărul de clase si catedre necesare pentru fiecare an scolar, orarul de derulare al activitătilor instructiv-educative, conditiile în care persoanele condamnate participă la cursuri si examene, precum si obligatiile si îndatoririle fiecărei părti.

Art. 78. - Structura anului scolar, documentele scolare, precum si metodologia organizării examenelor de absolvire a cursurilor de scolarizare si profesionalizare sunt similare cu cele apartinând sistemului national de învătământ.

Art. 79. - Diplomele de studii, adeverintele, certificatele de absolvire si foile matricole se eliberează de către unitatea de învătământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 80. - (1) Coordonatorul sectorului reintegrare socială tine legătura cu reprezentantii unitătilor scolare desemnate pentru fiecare nivel de învătământ de către inspectoratul scolar judetean, pentru stabilirea oportunitătii si a conditiilor de organizare a cursurilor scolare.

(2) Acesta stabileste, în colaborare cu unitatea de învătământ care scolarizează persoanele private de libertate, numărul de clase si catedre necesare pentru fiecare an scolar, precum si orarul de derulare al activitătilor instructiv-educative.

Art. 81. - Directorul locului de detinere ia măsuri pentru ca regulile de desfăsurare a activitătilor instructiv-educative destinate persoanelor private de libertate să fie incluse în regulamentul de ordine interioară si să fie expuse în spatiile destinate activitătilor de instruire scolară.

Art. 82. - (1) La întocmirea orarului se tine cont ca durata unei ore de curs să corespundă prevederilor normative referitoare la activitatea didactică, valabile pentru sistemul national de învătământ.

(2) în situatii deosebite, la solicitarea locului de detinere, pentru o perioadă determinată, durata orelor de curs poate fi scurtată, cu aprobarea inspectoratului scolar în a cărui rază teritorială este situat penitenciarul.

Art. 83. - (1) în cazul săvârsirii de abateri foarte grave sau fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru a asigura conditiile de sigurantă si legalitate a executării pedepselor privative de libertate, educatorul responsabil întocmeste un raport cu propunere motivată, în baza căruia directorul locului de detinere poate dispune suspendarea sau excluderea persoanei condamnate de la activitătile de instruire scolară si informează conducerea unitătii de învătământ organizatoare cu privire la măsura luată.

(2) Excluderea din programul de instruire scolară se consemnează în dosar si în câmpul aferent domeniului educatie din aplicatia informatică.

Art. 84. - (1) Seful serviciului sigurantă si seful serviciului educatie informează personalul didactic repartizat să îsi desfăsoare activitatea în interiorul locului de detinere, cu privire la regulile care trebuie respectate pe parcursul desfăsurării activitătilor, în baza unui proces-verbal.

(2) încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) de către cadrele didactice conduce la informarea în scris a unitătii de învătământ, în vederea înlocuirii acestora, după caz, dispunându-se măsurile legale ce se impun.

Art. 85. - (1) Educatorul responsabil are obligatia să verifice prezenta la cursurile de instruire scolară a persoanelor condamnate.

(2) La finalul fiecărui an scolar, situatia întocmită de unitatea de învătământ referitoare la persoanele condamnate care au promovat anul de învătământ este înaintată de către educatorul responsabil sefului sectorului evidentă detinuti si organizarea muncii, în vederea acordării zilelor câstig.

Art. 86. - Documentele referitoare la instruirea scolară a persoanelor private de libertate elaborate si aflate în gestiunea reprezentantilor administratiei penitenciare fac obiectul controlului de specialitate si administrativ.

 

CAPITOLUL VI

Metodologia si normele privind înscrierea si participarea la cursuri si examene aferente învătământului universitar

 

Art. 87. - (1) în vederea aprobării initierii demersurilor de înscriere si participare la cursurile universitare, persoana condamnată adresează o cerere directorului locului de detinere.

(2) Aprobarea în vederea initierii demersurilor de înscriere si participare la cursuri universitare a persoanelor condamnate este conditionată de conduita acestora, de celelalte criterii prevăzute de Lege si se poate obtine pe baza recomandărilor cuprinse în planul individualizat.

(3) în vederea obtinerii aprobării de participare la cursuri universitare si a întreprinderii de către administratia locului de detinere a demersurilor necesare încheierii unui protocol de colaborare cu institutia de învătământ superior, persoanele condamnate trebuie să facă dovada faptului că îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) să prezinte documentele de studii care certifică ultimul nivel de scolarizare absolvit;

b) să prezinte avizul favorabil de înscriere la cursuri primit din partea institutiei de învătământ superior;

c) să prezinte chitanta de achitare a primei taxe scolare;

d) să completeze un angajament scris, în care se obligă pe viitor la suportarea cheltuielilor aferente taxelor scolare, deplasării la cursuri si sustinerii examenelor.

Art. 88. - (1) Penitenciarul încheie protocoale de colaborare cu institutiile de învătământ superior, care asigură cursuri de învătământ universitar la distantă sau în forma frecventei reduse.

(2) în aceste protocoale se stabilesc detaliile referitoare la: orar, planificarea si modalitatea de sustinere a examenelor, în functie de conditiile materiale pe care le poate pune la dispozitie locul de detinere, comunicarea rezultatelor obtinute, accesul în locul de detinere a comisiilor formate din cadre didactice în vederea desfăsurării activitătilor specifice.

Art. 89. - (1) Persoanele condamnate înscrise la activităti de instruire scolară si învătământ universitar sunt transferate în conditiije Legii, cuposibilitatea continuării cursurilor.

(2) în situatia transferării în vederea executării pedepsei, anterior finalizării activitătilor prevăzute la alin. (1), recomandările din planul individualizat sunt revizuite obligatoriu în unitatea de destinatie.

 

CAPITOLUL VII

Metodologia si normele privind înscrierea si participarea la activităti si cursuri de formare profesională

 

Art. 90. - (1) Formarea profesională vizează ansamblul cursurilor de calificare si recalificare în diverse meserii destinate persoanelor private de libertate si se organizează în locurile de detinere, conform prevederilor legale.

(2) Calificarea, respectiv recalificarea reprezintă pregătirea profesională pentru dobândirea unui ansamblu de competente care permit unei persoane să desfăsoare activităti specifice uneia sau maijnultor ocupatii.

Art. 91. - În penitenciare se organizează, în conditiile Legii, si activităti de initiere, perfectionare, specializare în diverse meserii:

a) initierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificări, conform standardului ocupational ori de pregătire profesională;

b) perfectionarea, respectiv specializarea reprezintă pregătirea profesională pentru dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor ori competentelor profesionale ale unei  persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor în cadrul aceleiasi calificări, dobândirea de competente noi în aceeasi arie ocupatională sau într-o arie ocupatională nouă, dobândirea de competente de bază ori competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii.

Art. 92. - (1) Administratia Natională a Penitenciarelor, prin directia de specialitate, întreprinde demersuri pentru încheierea protocolului de colaborare cu Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în vederea stabilirii cadrului general de organizare si desfăsurare a activitătilor de formare profesională a persoanelor condamnate.

(2) Penitenciarele întreprind demersuri pentru încheierea protocoalelor de colaborare cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, precum si cu alti furnizori acreditati în vederea stabilirii conditiilor concrete de organizare si desfăsurare a activitătilor de formare profesională a persoanelor condamnate.

Art. 93. - În fiecare loc de detinere este desemnat un educator responsabil pentru coordonarea activitătii de formare profesională care întreprinde toate demersurile necesare demarării si desfăsurării acesteia.

Art. 94. - (1) Selectia persoanelor condamnate în vederea participării la activitătilede formare profesională se realizează de către educatorul responsabil.

(2) Selectia persoanelor condamnate la activitătile de formare profesională se face tinându-se cont de nevoile educative ale acestora, de conduita pe timpul executării pedepsei si în baza recomandărilor consemnate în planul individualizat.

Art. 95. - (1) înscrierea persoanelor condamnate la cursurile de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, respectiv specializare profesională se realizează în baza cererilor scrise si a aprobării directorului locului de detinere.

(2) Persoanele condamnate care solicită să urmeze cursuri de formare profesională se preocupă de obtinerea si prezentarea actelor necesare înscrierii.

Art. 96. - Nefinalizarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, respectiv specializare profesională se consemnează în dosar si în câmpurile aferente domeniului educatie din aplicatia informatică.

Art. 97. - (1) Eliberarea diplomelor si certificatelor de absolvire se face de către furnizorul de formare profesională.

(2) La finalizarea cursului de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, respectiv specializare profesională educatorul responsabil înaintează sectorului evidentă detinuti si organizarea muncii tabelul nominal cu participantii, întocmit de furnizorul de formare profesională, în vederea acordării zilelor câstig pentru absolventi.

(3) Educatorul responsabil depune la dosar copii ale documentelor care atestă absolvirea.

Art. 98. - De regulă, persoanele condamnate înscrise la cursuri de initiere, calificare si recalificare sunt transferate în alt loc de detinere după finalizarea cursurilor.

Art. 99. - În penitenciare se organizează în colaborare cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă activităti de informare, consiliere si medierea muncii, conform prevederilor legale, în care se prezintă persoanelor private de libertate serviciile oferite de această institutie, precum si lista locurilor de muncă disponibile.

Art. 100. - La initiativa agentiilor de ocupare a fortei de muncă sau a locurilor de detinere, de comun acord, pot fi organizate activităti în colaborare cu angajatorii interesati, în vederea promovării ofertei de locuri de muncă si a selectării potentialilor angajati din rândul persoanelor private de libertate.

 

CAPITOLUL VIII

Activitătile educative si culturale

 

Art. 101. - Activitătile educative si culturale sunt circumscrise următoarelor domenii educationale reprezentative: intelectual, estetic, moral, educatie fizică si profesional.

Art. 102. - Activitătile educative si culturale sunt orientate spre stimularea cunoasterii, creativitătii, dezvoltarea si exersarea deprinderilor practice, artistice, literare, muzicale, plastice, tehnice, precum si spre mentinerea tonusului fizic si psihic corespunzător.

Art. 103. - Activitătile circumscrise domeniilor educationale reprezentative cuprind: activităti artistice, activităti de difuzare a culturii, activităti religioase desfăsurate de către preotul unitătii, activităti sportive, concursuri, activităti desfăsurate cu

colaboratori externi, activităti interpenitenciare si activităti desfăsurate în comunitate.

Art. 104. - Persoanele private de libertate participă la desfăsurarea activitătilor educative si culturale în mod direct, în calitate de actor, saui în mod indirect, în calitate de receptor al activitătilor.

Art. 105. - Activitătile artistice sunt de tipul:

a) pictură, desen, grafică, olărit, sculptură, tehnico-aplicative, traforaj, artizanat, broderie, goblen, împletituri, tesături, confectii;

b) cercuri de lectură, creatie literară, cenacluri literare, teatru, muzică, dans;

c) alte manifestări artistice.

Art. 106. - Activitătile de difuzare a culturii sunt de tipul:

a) expozitii, filme, spectacole;

b) conferinte, prelegeri, dezbateri, recenzii de carte, lansări de carte, redactare reviste, emisiuni locale radio-TV.

Art. 107. - (1) Activitătile sportive vizează mentinerea unui tonus fizic si psihic corespunzător si a unei stări adecvate de sănătate.

(2) Activitătile sportive se desfăsoară în spatii special amenajate, sub îndrumarea monitorului sportiv sau, după caz, a persoanelor anume desemnate de directorul unitătii, cu responsabilităti atribuite în acest sens.

(3) Timpul alocat activitătilor sportive este cuprins în orarul centralizator al activitătilor de educatie, asistentă psihologică si socială.

(4) La nivel regional sau national pot fi organizate activităti sportive cu participarea persoanelor private de libertate.

Art. 108. - (1) Activitătile sportive se desfăsoară în toate locurile de detinere, prin asigurarea accesului tuturor persoanelor private de libertate, apte din punct de vedere medical, si cu respectarea măsurilor de pază si supraveghere.

(2) Administratia locului de detinere asigură conditii de practicare individuală sau colectiva a unor jocuri si activităti sportive, în raport de sexul, vârsta si aptitudinile fizice ale persoanelor private de libertate.

(3) Activitătile sportive se desfăsoară cu aprobarea directorului unitătii si se realizează prin: activităti individuale, jocuri si întreceri sportive.

Art. 109. - (1) Concursurile sunt activităti competitionale desfăsurate pe o temă prestabilită si cu grad crescut de adresabilitate.

(2) La nivelul fiecărui loc de detinere se organizează, cu frecventă lunară, cel putin un concurs la care participă persoanele private de libertate.

(3) La nivelul fiecărui loc de detinere se organizează, cu frecventă trimestrială, cel putin un concurs sportiv la care participa persoanele private de libertate, tinându-se cont de anotimp si baza materială existentă.

Art. 110. - (1) Activitătile interpenitenciare sunt activităti care se desfăsoară cu implicarea persoanelor private de libertate din penitenciare diferite, cu respectarea conditiilor de organizare si desfăsurare caracteristice tipului de activitate vizat si a celor impuse de art. 2.

(2) Pentru fiecare activitate interpenitenciară, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor desemnează personal din directiile de specialitate în vederea organizării si desfăsurării acestora în conditiile legii. Autorizarea activitătilorinterpenitenciare se face cu avizul directiilor de specialitate, în functie de specificul activitătilor si conform domeniilor de competentă.

Art. 111. - Activitătiledesfăsurate cu colaboratori externi sunt activităti care se derulează cu implicarea reprezentantilor din comunitate, în interiorul sau exteriorul locului de detinere, cu respectarea conditiilor de organizare si desfăsurare caracteristice tipului de activitate vizat si a celor impuse de art. 2.

Art. 112. - Activitătile desfăsurate în comunitate pot fi de tipul: vizionare si prezentare de spectacole, participare la servicii religioase, participare la activităti sportive si ocupationale, organizare si vizionare de competitii, organizare si vizionare de expozitii, lansări de carte, vizite la obiective culturale, institutii publice si private, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, excursii si tabere.


 

CAPITOLUL IX

Activitătile desfăsurate de către preotul unitătii

 

Art. 113. - Preotul angajat în locurile de detinere, în completarea activitătii pastorale, potrivit doctrinei si practicii cultului, desfăsoară activităti cu caracter educativ, orientate spre cunoasterea si respectarea valorilor moral-religioase, sociale, autocunoastere, dezvoltarea simtului etic si civic, stimulare aptitudinală, vocatională, dezvoltarea legăturilor cu familia si parohia.

Art. 114. - Activitătile educative ce pot fi desfăsurate de către preotul angajat sunt prevăzute la art. 101, 102, 103, 105, 106, 110 si 112, cu particularizarea la specificul moral-religios.

Art. 115. - Activitătile artistice si de difuzare a culturii desfăsurate de către preotul angajat sunt specifice sărbătorilor legale sau religioase si vizează dezvoltarea ori mentinerea interesului persoanelor private de libertate pentru valorificarea obiceiurilor si traditiilor.

Art. 116. - Activitătile desfăsurate cu colaboratori externi vizează identificarea de resurse în vederea oferirii de sprijin moral sau material pentru persoanele private de libertate, precum si asigurarea continuitătii demersurilor de reintegrare socială, în perioada postdetentie.

Art. 117. - (1) Activitătile desfăsurate cu reprezentantii comunitătii urmăresc facilitarea contactului dintre persoana privată de libertate si comunitatea din care provine.

(2) Preotul angajat, prin sectorul misionar-social din cadrul episcopiei, ia legătura cu parohia de origine pentru restabilirea relatiei persoanei private de libertate cu membrii retelei de suport sau în vederea acordării asistentei necesare după liberare.

Art. 118. - Activitătile cu caracter educativ, desfăsurate de către preotul angajat, se realizează individual sau în grup.

Art. 119. - Activitatea de asistentă religioasă desfăsurată individual cu persoanele private de libertate se consemnează de către preotul unitătii în aplicatia informatică si registrul specialistului.

 

CAPITOLUL X

Functionarea bibliotecii

 

Art. 120. - (1) în fiecare unitate penitenciară functionează câte o bibliotecă, care detine un fond de carte disponibil persoanelor private de libertate.

(2) Biblioteca locului de detinere poate fi afiliată bibliotecilor locale.

(3) în functie de spatiile disponibile, în locurile de detinere pot fi amenajate săli de lectură.

Art. 121. - Fondul de carte se constituie prin achizitii realizate de către Administratia Natională a Penitenciarelor sau administratia locului de detinere, transfer între institutii, sponsorizări, donatii de la persoane fizice ori juridice.

Art. 122. - Directorul locului de detinere desemnează o persoană responsabilă pentru gestionarea cărtilor si a bunurilor din bibliotecă. Evidenta titlurilor împrumutate este tinută în sistem electronic sau pe fise individuale de evidentă a cărtilor împrumutate.

Art. 123. - (1) Programul de functionare a bibliotecii se afisează în loc vizibil, la intrarea în bibliotecă, precum si pe sectiile de detinere.

(2) Accesul la fondul de carte al persoanelor private de libertate se asigură direct, prin prezenta la bibliotecă, sau indirect, la camera de detinere, prin punerea la dispozitie a titlurilor existente.

Art. 124. - (1) Cărtile distribuite pentru lectură se păstrează în camerele de detinere, persoanele private de libertate având obligatia de a asigura integritatea acestora si de a le restitui la termenul stabilit.

(2) în situatia transferului sau liberării, persoana privată de libertate are obligatia de a returna cărtile împrumutate.

(3) Valoarea cărtilor împrumutate care au fost pierdute sau distruse se impută persoanelor în cauză conform prevederilor legale.

Art. 125. - Coordonatorul sectorului reintegrare socială poate initia demersuri în vederea încheierii de parteneriate cu bibliotecile locale sau cu alte institutii de cultură si artă.

 

CAPITOLUL XI

Organizarea si functionarea studioului radio-TV

 

Art. 126. - (1) în locurile de detinere functionează studiouri radio-TV cu circuit închis dotate corespunzător, care asigură, după caz, receptarea, transmiterea si retransmiterea programelor nationale si locale.

(2) Prin studiourile radio-TV cu circuit închis pot fi realizate si transmise emisiuni proprii, cu caracter informativ si educativ, destinate persoanelor private de libertate.

Art. 127. - În fiecare loc de detinere functionarea studioului radio-TV cu circuit închis este asigurată de agentul tehnic.

Art. 128. - Programul de difuzare a semnalului radio-TV si orarul de functionare a studioului radio-TV se întocmesc de agentul tehnic, cu respectarea programului zilnic din unitate, fiind aprobate de directorul locului de detinere.

Art. 129. - Fondurile necesare îmbunătătirii bazei tehnico-materiale si functionării în conditii optime a studiourilor radio-TV se asigură din bugetul administratiilor penitenciare, precum si din venituri proprii, donatii, sponsorizări si proiecte.

 

CAPITOLUL XII

Primirea, gestionarea si utilizarea aparaturii radio-TV

 

Art. 130. - (1) Directorul locului de detinere poate aproba ca persoanele private de libertate care au o conduită corespunzătoare si nu au fost sanctionate disciplinar în ultimele 6 luni, în functie de dotările unitătii si conditiile tehnice existente, să primească ori să achizitioneze din fonduri financiare proprii televizoare si aparate radio pe baterii.

(2) Categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) care pot fi primite, achizitionate, păstrate si folosite de persoanele private de libertate se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 131. - În cazul nerespectării regulilor stabilite de administratia locului de detinere cu privire la păstrarea si folosirea televizoarelor si aparatelor radio cu baterii, directorul locului de detinere poate dispune măsura administrativă de retragere a acestora la magazia unitătii si predarea lor familiei persoanei private de libertate sau unei persoane desemnate de aceasta, în conditiile legii.

Art. 132. - (1) Primirea aparaturii radio-TV se realizează prin sectorul de acordare a pachetelor si vizitelor, în prezenta agentului tehnic din cadrul biroului/serviciului educatie, conform unui program aprobat de directorul locului de detinere.

(2) Programul de predare-primire a aparaturii radio-TV se afisează în locuri vizibile din cadrul sectiilor de detinere si sectorului de acordare a pachetelor si vizitelor.

Art. 133. - La primirea sau achizitionarea aparaturii radio-TV, agentul tehnic verifică starea tehnică a acestora, le controlează în interior, le sigilează si le înscrie în registrul de evidentă a aparaturii radio-TV, conform anexei nr. 6.

Art. 134. - (1) La primirea televizoarelor se întocmeste un act de primire-predare în 3 exemplare, conform modelului din anexa nr. 7. Un exemplar al acestui document rămâne la carnet, nedetasat, al doilea exemplar se păstrează la biroul/serviciul educatie, iar al treilea exemplar se introduce în bagajul personal al persoanei private de libertate, aflat la magazia unitătii.

(2) Aparatura radio-TV care nu corespunde criteriilor cuprinse în ordinul ministrului justitiei prevăzut de art. 130 alin. (2) intră în gestiunea magaziei de la punctul de primire detinuti, întocmindu-se un bon de primire, al cărui regim juridic este detaliat prin ordin al ministrului justitiei, care reglementează normele metodologice privind primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor proprietate personală, ale persoanelor private de libertate, până la predarea către familie sau apartinători.

Art. 135. - Persoanele private de libertate pot viziona, în functie de posibilitătile tehnice existente, programele posturilor de televiziune receptionate prin antena colectivă, instalatia cu circuit închis sau prin intermediul unui furnizor de servicii de televiziune. Programul de vizionare a emisiunilor TV este stabilit prin regulamentul de ordine interioară al fiecărui loc de detinere.

Art. 136. - Reparatiile aparaturii radio-TV se realizează în ateliere specializate aflate în exteriorul locului de detinere, la cererea persoanelor private de libertate. Transportul aparatului defect si plata reparatiei se efectuează prin grija familiei persoanei private de libertate sau a unei persoane desemnate de către aceasta.

Art. 137. - (1) Televizoarele persoanelor private de libertate pot fi transferate în acelasi timp cu persoana privată de libertate ia noul loc de detinere, dacă există o cerere aprobată în acest sens de către directorul unitătii si dacă solicitantul este transferat pentru:

a) participarea la activităti productive;

b) participarea la programe de instruire scolară ori formare profesională;

c) executarea pedepsei, în conditiile în care acesta nu este vizitat de către membrii de familie ori apartinători în ultimele 12 luni.

(2) Subunitatea de pază si escortare detinuti transferati va fi informată de către administratia locului de detinere cu privire la datele persoanelor private de libertate care urmează a fi transferate în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 138. - În cazul aprobării cererilor de transfer împreună cu televizorul, persoana privată de libertate care a formulat solicitarea completează o declaratie conform anexei nr. 8.

Art. 139. - Televizoarele care, în termen de 6 luni de la liberarea sau transferul persoanei private de libertate, nu sunt ridicate de către membrii familiei, apartinători sau persoana liberată pot fi folosite în interesul locului de detinere.

 

CAPITOLUL XIII

Primirea, cumpărarea, păstrarea si folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Art. 140. - (1) în situatia în care penitenciarul nu poate asigura calculatoare din dotarea proprie în vederea sustinerii activitătilor de educatie si asistentă psihosocială recomandate în planul individualizat, pot beneficia de calculatoare personale de tip desktop sau minitower persoanele condamnate care nu au fost sanctionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru abaterile prevăzute de Lege si care îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) participă de cel putin un an la activitătile de instruire scolară, în conditiile prevăzute de Lege;

b) urmează cursuri universitare, în urma aprobării primite din partea directorului locului de detinere;

c) participă la cursuri de calificare profesională care necesită utilizarea calculatorului - pe durata cursului;

d) participă de cel putin 6 luni, în mod constant, la programele sau activitătile educative recomandate.

(2) în vederea obtinerii aprobării directorului locului de detinere, este necesar avizul coordonatorului sectorului reintegrare socială, al directorului adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, al lucrătorului cu atributii pe linia prevenirii criminalitătii si terorismului si al responsabilului sectorului IT

Art. 141. - (1) Administratia locului de detinere stabileste spatiile si intervalele orare în care persoanele condamnate pot utiliza calculatoarele personale si ia măsuri pentru asigurarea integritătii acestora în perioada în care nu sunt utilizate.

(2) Se interzic păstrarea si utilizarea calculatoarelor personale în camerele de detinere.

Art. 142. - (1) Pentru a putea fi cumpărat, primit si păstrat în penitenciar de către o persoană condamnată, calculatorul personal trebuie să îndeplinească anumite conditii tehnice.

(2) Configuratia hardware maximală permisă este următoarea:

a) unitate centrală compusă din: placă de bază, procesor, memorii RAM, hard disk intern, disc optic (CD/DVD-ROM), placă de sunet, placă video;

b) monitor tip LCD cu diagonala de maximum 17 inchi;

c) tastatură cu conector P/S 2, mouse cu conector P/S 2 si căsti audio fără cadru metalic.

(3) Configuratia software permisă se referă la:

a) sistem de operare Windows cu interfata în limba română sau engleză, minimum versiunea XP, împreună cu driverele tipice echipamentelor hardware ce intră în componenta calculatorului personal;

b) contul de administrator de BIOS setat fără parolă;

c) hard diskul calculatorului partitionat în două partitii, una primară, activă, care contine sistemul de operare, a doua secundară, la dispozitia utilizatorului; persoana condamnată are acces deplin numai pe partitia secundară;

d) programe necesare desfăsurării activitătilor educationale prevăzute la art. 140 alin. (1).

Art. 143. - Este interzisă primirea echipamentelor IT sau a software-ului care:

a) au/are ca destinatie comunicatii cu orice alt tip de echipament;

b) au/are ca functie inscriptionarea de date, în format electronic, pe orice tip de suport extern;

c) nu sunt/este însotite/însotit de licenta de utilizare în conditiile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

d) permit(e) accesarea internetului sau a căsutelor postale electronice;

e) permit(e) crearea si stocarea de informatii parolate si/sau criptate;

f) constituie suporturi de păstrare a cheii pentru informatiile criptate.

Art. 144. - (1) Primirea calculatoarelor se face numai prin sectorul de acordare a dreptului la vizite, în prezenta persoanei condamnate.

(2) La primirea în unitate a calculatorului, directorul locului de detinere desemnează o persoană din cadrul sectorului IT care verifică:

a) licentele de utilizare a programelor instalate, prin raportare la rezolutia dată pe cererea de solicitare a calculatorului;

b) starea fizică si tehnică a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 142 si 143;

c) starea de functionare a calculatorului si programele instalate.

(3) La primirea în unitate a calculatorului, lucrătorii de la sectorul de acordare a dreptului la vizite verifică eventuala existentă în interiorul carcaselor a unor obiecte interzise conform reglementărilor în vigoare.

Art. 145. - În cazul în care, la verificarea făcută conform art. 144, calculatorul nu corespunde cerintelor impuse, acesta va fi returnat predătorului.

Art. 146. - În cazul în care, la verificarea făcută conform art. 144, calculatorul corespunde cerintelor impuse, persoana desemnată de către directorul locului de detinere procedează la următoarele operatiuni:

a) pentru calculatoarele care au integrate pe placa de bază componente care nu sunt acceptate, conform art. 142 si 143, procedează la dezactivarea acestora, inclusiv a porturilor de comunicatie cu perifericele;

b) resetează parola de administrator din BIOS si parola de administrator de sistem. Noile parole nu se comunică persoanei condamnate si se păstrează în plic sigilat;

c) stabileste doar drepturi de utilizator pentru contul de conectare la sistem a persoanei condamnate;


d) sigilează toate carcasele care fac parte din configuratia calculatorului, în prezenta persoanei condamnate.

Art. 147. - Predarea si primirea calculatorului se înscriu într-un act de predare-primire încheiat în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Un exemplar al acestui document se păstrează la persoana de specialitate desemnată de directorul locului de detinere, al doilea se înmânează persoanei condamnate, iar al treilea se înmânează predătorului.

Art. 148. - După sigilarea calculatorului personal de către administratia penitenciarului, persoana condamnată efectuează proba tehnică de functionare si ia cunostintă, sub semnătură, de angajamentul privind conditiile de păstrare si utilizare a calculatorului personal, prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 149. - Evidenta calculatoarelor personale primite sau cumpărate de persoanele condamnate se tine în registrul de evidentă a calculatoarelor personale primite de persoanele condamnate, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 150. - (1) Cumpărarea calculatoarelor de către persoanele condamnate din bani personali se realizează prin punctul comercial amenajat în incinta locului de detinere, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentul act normativ.

(2) Se permite numai cumpărarea echipamentului ca întreg, fiind interzisă achizitionarea componentelor unitătii centrale în vederea asamblării.

Art. 151. - (1) Directorul locului de detinere dispune ca, la cel mult 4 luni, să se procedeze la verificarea inopinată integrală, hardware si software, a calculatoarelor personale pentru care persoanele condamnate au primit aprobare, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de constatare. Verificarea se face în prezenta persoanei private de libertate care detine calculatorul.

(2) în cazul descoperirii bunurilor proprietate personală prevăzute la art. 143, acestea se retin si se predau unei persoane desemnate de persoana condamnată sau acesteia, ia liberare.

Art. 152. - (1) Administratia locului de detinere nu efectuează niciun fel de reparatii, software sau hardware, asupra^calculatoarelor persoanelor condamnate.

(2) în situatia în care, ca urmare a controlului efectuat sau la semnalarea persoanei condamnate, se constată defectiuni hardware sau software ale calculatorului, acesta se ridică si se depune la magazia unitătii, urmând ca persoana condamnată să initieze demersurile necesare predării calculatorului către familie sau altor persoane anume desemnate, spre a fi reparat.

Art. 153. - (1) Nerespectarea angajamentului privind conditiile de utilizare a calculatorului constituie abatere disciplinară, potrivit Legii.

(2) Nerespectarea angajamentului conduce la retragerea calculatorului în magazia locului de detinere si la predarea către familie sau persoana desemnată de către persoana condamnată.

Art. 154. - (1) Administratia locului de detinere nu asigură transportul calculatoarelor personale ale persoanelor condamnate transferate.

(2) în cazul în care persoana condamnată se transferă pentru executarea pedepsei, calculatorul personal poate fi transferat în acelasi timp cu persoana condamnată la noul loc de detinere, în următoarele situatii:

a) când calculatorul personal a fost cumpărat de către persoana condamnată pe timpul executării pedepsei, iar persoana condamnată nu a fost vizitată de familie sau apartinători în ultimele 12 luni;

b) când calculatorul personal a fost primit ca urmare a donatiei sau sponsorizării din partea unor institutii, fundatii, asociatii sau persoane fizice, iar persoana condamnată nu a fost vizitată de familie ori apartinători în ultimele 12 luni.

(3) Calculatoarele care în termen de 6 luni de la liberarea sau transferul persoanei condamnate nu se ridică de la locul de detinere pot fi folosite la desfăsurarea de activităti educative cu persoanele condamnate.

Art. 155. - În cazul transferului pentru executarea pedepsei, persoana condamnată are obligatia de a anunta membrii familiei sau apartinătorii despre necesitatea ridicării calculatorului personal de la penitenciar, în termen de 6 luni de la data transferului.

Art. 156. - La ridicarea calculatorului de către membrii familiei, apartinători sau persoana liberată, dovada de predare-primire, prevăzută în anexa nr. 12, se completează în două exemplare. Un exemplar se păstrează de penitenciar, iar celălalt se predă persoanei care a ridicat calculatorul.

Art. 157. - Documentele prevăzute în anexele nr. 9-12 sunt completate si păstrate de persoana desemnată de directorul locului de detinere.

 

TITLUL IV

Domeniul asistentei psihologice si sociale

 

CAPITOLUL I

Consideratii generale

 

Art. 158. - Asistenta psihologică este asigurată de către psiholog, iar cea socială de către asistentul social, organizarea si desfăsurarea acestora fiind fundamentate de principiile de etică profesională aferente legislatiei specifice fiecărei profesii.

Art. 159. - Domeniul asistentei psihologice si sociale cuprinde totalitatea demersurilor specifice care au ca scop oferirea de sprijin calificat pentru solutionarea problemelor psihologice si sociale ale persoanelor private de libertate pe timpul executării pedepsei, în vederea pregătirii acestora pentru reintegrarea în comunitate.

Art. 160. - Demersurile de asistentă psihologică si socială vizează identificarea nevoilor, riscurilor de a dezvolta comportamente dezadaptative, precum si particularizarea interventiilor în functie de specificul fiecărei categorii de persoane private de libertate.

Art. 161. - Documentele în care sunt consemnate demersurile de asistentă psihologică si socială desfăsurate cu persoanele private de libertate sunt:

a) orarul specialistului;

b) registrul specialistului;

c) fisele specifice din dosar;

d) fisa de consiliere individuală;

e) documentele constitutive ale mapei documentare a programului de asistentă psihologică;

f) documentele constitutive ale mapei documentare a programului de asistentă socială;

g) proiectul de activitate;

h) documentele întocmite cu ocazia întrunirii comisiilor prevăzute de Lege;

i) documentele întocmite la solicitarea instantei sau în vederea completării dosarului de gratiere individuală.

 

CAPITOLUL II

Asistenta psihologică

 

Art. 162. - (1) Desfăsurarea activitătilor de asistentă psihologică în locurile de detinere este conditionată de obtinerea de către psihologii angajati a atestatului de liberă practică în specialitatea “Psihologie  aplicată în domeniul sigurantei nationale”, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

(2) Psihologul îsi asumă răspunderea profesională pentru calitatea muncii prestate si răspunde potrivit normelor stabilite de către Colegiul Psihologilor din România.

Art. 163. - (1) Activitătile circumscrise domeniului asistentei psihologice sunt evaluarea, consilierea si psihoterapia.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăsurate individual sau în grup, în cabinetul de psihologie ori în spatiile special amenajate pentru desfăsurarea activitătilor educative si de asistentă psihologică si socială.

Art. 164. - În vederea asigurării asistentei psihologice de calitate, la nivelul fiecărui loc de detinere se amenajează cel putin un cabinet de psihologie, având o dotare corespunzătoare reglementărilor prevăzute de hotărârile Colegiului Psihologilor din România.

 

CAPITOLULUI

Evaluarea psihologică

 

Art. 165. - (1) Evaluarea psihologică, ca parte integrantă a evaluării multidisciplinare, fundamentează proiectarea oricărui demers psihologic si are în vedere identificarea principalelor riscuri si nevoi psihologice, în scopul orientării interventiei specifice.

(2) Concluziile evaluărilor psihologice ale persoanelor condamnate conduc la completarea documentelor necesare luării deciziilor în cadrul comisiilor constituite la nivelul locurilor de detinere.

Art. 166. - Evaluarea initială se realizează în perioada de carantină si observare, în cadrul programului de adaptare la conditiile privării de libertate, si urmăreste identificarea principalelor riscuri si nevoi psihologice ale persoanelor private de libertate, în vederea stabilirii demersurilor specifice în perioada executării pedepsei.

Art. 167. - (1) Evaluarea periodică se realizează pe parcursul executării pedepsei si are rolul de a evidentia progresele ori regresele înregistrate de persoanele private de libertate în plan psihocomportamental, precum si, după caz, de a identifica alte riscuri si nevoi psihologice.

(2) Evaluarea persoanelor private de libertate pe parcursul executării pedepsei se realizează obligatoriu în săptămâna premergătoare analizării în comisia de individualizare a pedepsei privative de libertate, în conditiile prevăzute de Lege.

(3) Pentru persoanele private de libertate repartizate în regimurile deschis si semideschis, evaluarea periodică se realizează cel putin o dată la 6 luni, dar nu mai târziu de termenele stabilite de Lege.

(4) Pentru persoanele private de libertate repartizate în regimurile închis si maximă sigurantă, evaluarea periodică se realizează cel putin o dată la 12 luni, dar nu mai târziu de termenele stabilite de Lege.

Art. 168. - Evaluarea finală se realizează la sfârsitul executării pedepsei si analizează evolutia persoanelor private de libertate ca urmafe a parcurgerii demersurilor de asistentă psihologică.

Art. 169. - Directia de specialitate pune la dispozitia personalului din domeniul asistentei psihologice din fiecare loc de detinere instrumente de identificare a nevoilor si riscurilor psihologice.

 

CAPITOLUL IV

Programele de asistentă psihologică

 

Art. 170. - Programele de asistentă psihologică derulate în locurile de detinere sunt de asistentă psihologică specifică, generală si programe derulate în cadrul comunitătilor de tip terapeutic.

Art. 171. - Programul de asistentă psihologică specifică reprezintă demersul structurat cu caracter specific ce cuprinde ansamblul metodelor si tehnicilor psihologice, care se adresează nevoilor si riscurilor identificate, în vederea ameliorării conduitelor dezadaptative ale persoanelor private de libertate.

Art. 172. - Programele de asistentă psihologică specifică se adresează persoanelor private de libertate care în urma unei evaluări psihologice au fost identificate ca apartinând, în principal, următoarelor categorii:

a) cu dificultăti de gestionare a impulsurilor sexuale;

b) cu antecedente în adictii, consum de droguri ori alte substante psihotrope;

c) cu dificultăti de gestionare a agresivitătii;

d) diagnosticate cu afectiuni psihice;

e) cu risc de suicid;

f) cu risc de vulnerabilizare/marginalizare.

Art. 173. - Programul de asistentă psihologică generală reprezintă demersul structurat cu caracter general care vizează dezvoltarea deprinderilor, atitudinilor prosociale, abilitătilor rezolutive sau întărirea comportamentelor dobândite în cadrul programelor de asistentă psihologică specifică, în vederea cresterii sanselor de reintegrare socială în perioada postdetentie.

Art. 174. - (1) Standardul minim privind organizareasi desfăsurarea programelor de asistentă psihologică generala impune respectarea unui număr de 12 sedinte, cu o frecventă de cei putin o sedintă pe săptămână.

(2) Organizarea si desfăsurarea programelor de asistentă psihologică specifica impun respectarea unui standard minim de 24 de sedinte, cu o frecventă de cel putin două sedinte pe săptărnânâ.

(3) în functie de specificul programului, de particularitătile grupului-tintă si de problemele psihologice abordate, numărul de sedinte prevăzut la alin. (2) poate fi diminuat, cu respectarea obiectivelor stabilite.

Art. 175. - Elaborarea programelor de asistentă psihologică se realizează cu respectarea următoarelor elemente constitutive:

a) denumirea programului;

b) justificarea initierii acestuia;

c) scopul programului;

d) obiectivele programului;

e) durata programului si frecventa sedintelor;

f) caracteristicile grupului-tintă -- criterii de includere în grup;

g) resursele materiale si umane implicate;

h) metodologia de lucruutilizată în cadrul programului, pentru evaluare, selectie, interventie;

i) descrierea fiecărei întâlniri de lucru - obiective, exercitii, metode, tehnici utilizate;

j) fisele de lucru.

Art. 176. - (1) Mapa documentară a programului de asistentă psihologică se constituie din toate documentele completate si utilizate pe parcursul derulării programului si cuprinde:

a) coperta mapei documentare a programului;

b) justificarea initierii si derulării programului, prin raportare la specificul nevoilor identificate la nivelul fiecărui loc de detinere, si a prioritizării interventiei;

c) contractul terapeutic, semnat de fiecare participant;

d) criteriile de excludere din program, particularizate pentru fiecare tip de program;

e) tabelul nominal cu participantii;

f) orarul activitătilor programului;

g) prezenta persoanelor private de libertate incluse în program;

h) protocolul de activitate;

i) fisele de lucru utilizate la sedintele de grup;

j) raportul de evaluare finala a desfăsurării programului.

(2) După caz, mapa documentară a programului de asistentă psihologică se completează cu:

a) fisele de consiliere individuală;

b) atributiile echipei multidisciplinare;

c) fisele de lucru ale echipei multidisciplinare;

d) evaluările psihologice initiale, de parcurs si finale ale participantilor la program.

(3) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), f), g), h) si j) se regăsesc în anexa nr. 13.

(4) Mapa documentară a programului constituie obiect al controlului administrativ si de specialitate.

Art. 177. - (1) Pentfu categoriile de persoane private de libertate ale căror nevoi de interventie specifică impun acest lucru, în penitenciare pot fi organizate comunităti terapeutice.

(2) Comunitatea terapeutică impune existenta si amenajarea unui spatiu delimitat fizic unde, pe baza unor strategii si principii de lucru specifice, persoanele private de libertate beneficiază, pe termen mediu sau lung, de asistentă specifică în scopul schimbării comportamentale, al învătării si exersării de noi abilităti si responsabilităti sociale, prin maximizarea implicării si participării fiecărui beneficiar în propriul proces de reabilitare.


(3) Modalitatea de organizare si functionare a comunitătilor terapeutice în locurile de detinere se aprobă prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

 

CAPITOLUL V

Consilierea psihologică si psihoterapia

 

Art. 178. - Consilierea psihologică este demersul semistructurat cu caracter specific, sustinut în scopul preventiei si ameliorării problemelor emotionale, cognitive, de comportament si al asistării persoanei private de libertate în identificarea solutiilor necesare pentru depăsirea dificultătilor cu care se confrunta.

Art. 179. - Consilierea psihologică este consecutivă unei evaluări care evidentiază necesitatea acestui tip de interventie si se adresează persoanelor private de libertate:

a) prevăzute la art. 172, care nu pot fi incluse în programele de asistentă psihologică specifică;

b) incluse în programe, în completarea activitătilor de grup din cadrul acestora;

c) aflate în situatii de criză.

Art. 180. - (1) Situatiile de criză se referă la evenimentele traumatice imprevizibile apărute în contextul existential al persoanei si care depăsesc capacitătile adaptative ale acesteia, perturbân dsemnificativ echilibrul functional.

(2) Consilierile desfăsurate cu persoanele private de libertate aflate în refuz de hrana se asimilează consilierilor psihologice în situatii de criză.

(3) Frecventa si durata consilierilor acordate persoanelor private de libertate aflate în situatii de criză se stabilesc de către specialist, în functie de tipul problemelor identificate.

Art. 181. - Demersurile de asistentă psihologică realizate la solicitarea persoanelor private de libertate, în cadrul cărora nu sunt identificate probleme psihologice si care nu impun interventii de specialitate, se asimilează convorbirilor individuale de informare.

Art. 182. - În penitenciare, activitatea de psihoterapie se desfăsoară în baza competentelor atestate de Comisia de Psihologie Clinică si Psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din România.

Art. 183. - Includerea unei persoane private de libertate în psihoterapie:

a) este consecutivă unei evaluări psihologice, care evidentiază necesitatea acestui tip de interventie;

b) este conditionată de identificarea la persoana privată de libertate a motivatiei pentru schimbare, a resurselor intelectuale necesare parcurgerii unui demers de acest tip si a incompatibilitătii altor demersuri de asistentă psihologică specifică derulate în penitenciar cu particularitătile de personalitate ale subiectului.

 

CAPITOLUL VI

Asistenta socială

 

Art. 184. - (1) Desfăsurarea activitătilor de asistentă socială în locurile de detinere este conditionată de obtinerea de către asistentul social angajat a avizului de exercitare a profesiei sau a atestatului de liberă practică în asistentă socială.

(2) Asistentul social îsi asumă răspunderea profesională pentru calitatea muncii prestate si răspunde potrivit normelor stabilite de către Colegiul Asistentilor Sociali din România.

Art. 185. - (1) Activitătile circumscrise domeniului asistentă socială sunt: evaluarea, consilierea si medierea socială.

(2) Evaluarea si consilierea se desfăsoară individual sau în grup, atât în cabinetul de asistentă socială, cât si în spatiile special amenajate pentru desfăsurarea activitătiloreducative si de asistentă psihosocială.

Art. 186. - Activitătile de asistentă socială desfăsurate individual cu persoanele private de libertate se consemnează în registrul specialistului.

Art. 187. - La nivelul fiecărui loc de detinere se amenajează cel putin un cabinet de asistentă socială, dotat corespunzător cerintelor de exercitare a profesiei.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea socială

 

Art. 188. - (1) Evaluarea socială, ca parte integrantă a evaluării multidisciplinare, fundamentează proiectarea oricărui demers social si are în vedere identificarea principalelor riscuri si nevoi sociale, în scopul orientării interventiei specifice.

(2) Concluziile evaluărilor sociale  ale persoanelor condamnate conduc la completarea documentelor necesare luării deciziilor în cadrul comisiilor constituite la nivelul locurilor de detinere.

Art. 189. - Evaluarea initială se realizează în perioada de carantină si observare, în cadrul programului de adaptare la conditiile privării de libertate, si urmăreste identificarea principalelor riscuri si nevoi sociale ale persoanelor private de libertate, în vedereastabilirii demersurilor specifice în perioada executării pedepsei.

Art. 190. - (1) Evaluarea periodică se realizează pe parcursul executării pedepsei si are rolul de a evidentia evolutia înregistrată de persoanele private de libertate din perspectiva abilitătilor sociale, precum si, după caz, de a identifica alte riscuri si nevoi sociale ca urmare a unor modificări ale situatiei socio-familiale.

(2) Evaluarea persoanelor private de libertate pe parcursul executării pedepsei se realizează obligatoriu în săptămâna premergătoare analizării în comisia de individualizare a pedepsei privative de libertate, în conditiile prevăzute de Lege.

(3) Pentru persoanele private de libertate repartizate în regimurile deschis si semideschis, evaluarea periodică se realizează cel putino dată la 6 luni, dar nu mai târziu de termenele stabilite de Lege.

(4) Pentru persoanele private de libertate repartizate în regimurile închis si maximă sigurantă, evaluarea periodică se realizează cel putin o dată la 12 luni, dar nu mai târziu de termenele stabilitede Lege.

Art. 191. - Evaluarea finală se realizează la sfârsitul executării pedepsei si analizează evolutia persoanelor private de libertate ca urmafe a parcurgerii demersurilor de asistentă socială.

Art. 192. - Directia de specialitate pune la dispozitia personalului din domeniul asistentei sociale din fiecare loc de detinere instrumente de identificare a nevoilor si riscurilor sociale.

 

CAPITOLUL VIII

Programele de asistentă socială

 

Art. 193. - Programele de asistentă socială reprezintă demersul structurat cu caracter specific ce cuprinde ansamblul de metode si tehnici de specialitate, care se adresează nevoilor si riscurilor identificate, în vederea formării si dezvoltării deprinderilor sociale, precum si a îmbunătătirii relatiilor persoanelor private de libertate cu mediul de suport.

Art. 194. - Programele de asistentă socială se adresează persoanelor private de libertate care în urma evaluării sociale au fost identificate cu nevoi a căror compensare reclamă interventii specializate în următoarele arii:

a) abilităti parentale;

b) abilităti sociale;

c) abilităti decizionale în situatii de risc;

d) relatiile cu mediul de suport;

e) violenta domestică.

Art. 195. - Standardul minim privind organizarea si desfăsurarea programelor de asistentă socială impune respectarea unui număr de 12 sedinte, cu o frecventă de cel putin o sedintă pe săptămână.

Art. 196. - Elaborarea programelor de asistentă socială se realizează cu respectarea următoarelor elemente constitutive:

a) denumirea programului;

b) justificarea initierii acestuia;

c) scopul programului;

d) obiectivele programului;

e) durata programului si frecventa sedintelor;

f) resursele umane si materiale;


g) beneficiarii;

h) grupul-tintă;

i) metodele si tehnicile de utilizare;

j) evaluarea programului;

k) tematica programului;

l) recomandări.

Art. 197. - Denumirea programului de asistentă socială se referă la titlul programului, cu relevantă pentru scopul acestuia.

Art. 198. - Justificarea initierii unui program de asistentă socială vizează necesitatea aplicării acestuia, în vederea compensării nevoilor si riscurilor identificate din punct de vedere social la nivelul populatiei carcerale.

Art. 199. - Scopul programului se stabileste în functie de aria de interventie si se formulează, de regulă, printr-o singură propozitie sau fraza, care indică rezultatul urmărit prin aplicarea programului.

Art. 200. - Obiectivele se formulează în concordantă cu scopul programului si reprezintă o scurtă detaliere a rezultatelor urmărite în termeni de comportamente observabile sau măsurabile.

Art. 201. - (1) Resursele umane se referă la toate persoanele implicate în desfăsurarea programelor de asistentă socială, atât din interiorul locului de detinere, cât si din afafa acestuia.

(2) Resursele materiale se referă la spatiile necesare, suportul logistic si materialele care asigură buna desfăsurare a programului.

Art. 202. - Beneficiarii programului de asistentă socială sunt:

a) directi: persoanele private de libertate participante la program;

b) indirecti: membrii familiei, grupul de suport, comunitatea. Art. 203. - Grupul-tintă căruia i se adresează programul

reprezintă categoria de persoane private de libertate care au ca trăsătură comună acelasi tip de nevoie socială identificată.

Art. 204. - Metodele si tehnicile de utilizare selectate sunt cu precădere interactive, pentru a facilita întelegerea si asimilarea informatiilor.

Art. 205. - Formele de evaluare includ evaluarea initială, continuă si finală a persoanelor private de libertate si modalitătile concrete de realizare, în vederea evidentieriiprogreselor înregistrate pe parcursul desfăsurării programului de asistentă socială.

Art. 206. - Tematica unui program de asistentă socială include denumirea si succesiunea temelor ce urmează să fie abordate în cadrul sedintelor prevăzute în program, precum si secventele de evaluare a continuturilor parcurse.

Art. 207. - Recomandările oferă precizări privind modul de abordare si desfăsurare a activitătilor din programul de asistentă socială.

Art. 208. - Fiecare activitate prevăzută în program se detaliază precizându-se: tema întâlnirii, obiectivele operationale, precum si recomandări privind desfăsurarea activitătii.

Art. 209. - (1) Mapa documentară a programului de asistentă socială cuprinde:

a) coperta mapei documentare a programului;

b) angajamentul de participare;

c) criteriile de excludere din program;

d) tabelul nominal cu persoanele private de libertate participante la program;

e) fisa de activitate;

f) prezenta persoanelor private de libertate la program;

g) fise delucru;

h) fisa de evaluare finală a participării;

i) raportul de evaluare finală a desfăsurării programului.

(2) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), f) si i) se regăsesc în anexa nr. 14.

(3) Mapa documentară a programului de asistentă socială constituie obiect al controlului administrativ si de specialitate.

Art. 210. - Pentru persoanele private de libertate ale căror nevoi de interventie impun acest lucru, pot fi organizate si desfăsurate grupuri de tratament, sub următoarele forme:

a) grupurile de progres, crestere si dezvoltare sunt destinate să încurajeze si să sprijine progresul individual al membrilor grupului;

b) grupurile de terapie socială sunt destinate să sprijine fiecare membru în parte să adopte stiluri comportamentale acceptate social;

c) grupurile educationale sunt destinate să educe si să pregătească membrii grupului într-o anumită problematică sau pe o anumită temă;

d) grupurile de socializare sunt destinate să ofere asistentă în formarea de deprinderi necesare socializării în comunitate;

e) grupurile de suport sunt grupurile cu un puternic accent pe sprijin reciproc, prin furnizarea de informatii, încurajare si sustinere.

 

CAPITOLUL IX

Consilierea pe probleme sociale

 

Art. 211. - (1) Consilierea pe probleme sociale este demersul semistructurat cu caracter specific prin care se acordă sprijin calificat persoanelor private de libertate, în vederea ameliorării sau solutionării problemelor sociale cu care se confruntă si a pregătirii acestora pentru reintegrarea în familie si comunitate după liberarea din penitenciar.

(2) Finalitatea consilierii pe probleme sociale este de a sprijini persoana privată de libertate să deprindă aptitudinile necesare pentru a deveni independentă de serviciile sociale.

Art. 212. - Consilierea pe probleme sociale este consecutivă unei evaluări care evidentiază necesitatea acestui tip de interventie si se adresează persoanelor private de libertate:

a) identificate ca apartinând categoriilor prevăzute la art. 194 si care nu pot fi incluse în programele de asistentă socială;

b) identificate cu alte nevoi si riscuri sociale;

c) incluse în programe, în completarea activitătilor de grup din cadrul acestora.

Art. 213. - Consilierea pe probleme sociale se poate acorda si membrilor familiilor persoanelor private de libertate, atunci când situatia impune acest demers, în cadrul locului de detinere, în spatii special amenajate.

Art. 214. - Demersurile de asistentă socială realizate la solicitarea persoanelor private de libertate, în cadrul cărora nu sunt identificate probleme sociale si care nu impun interventii de specialitate, se asimilează convorbirilor individuale de informare.

 

CAPITOLUL X

Medierea socială

 

Art. 215. - (1) Medierea socială reprezintă totalitatea demersurilor întreprinse de asistentul social angajat al sistemului penitenciar în raport cu institutiile publice, asociatiile si/sau organizatiile nationale si internationale si mediul de suport al persoanelor private de libertate.

(2) Medierea socială vizează schimbul de informatii necesare, după caz, realizării evaluărilor sociale si ameliorării, solutionării problemelor sociale.

Art. 216. - (1) Medierea socială cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale se realizează, de regulă, prin adrese scrise.

(2) Medierea socială cu membrii familiei sau alte persoane din mediul de suport se realizează prin convorbiri, în spatii anume destinate din locul de detinere, prin adrese scrise sau telefonic în cazuri temeinic justificate, când situatia impune interventie imediată.

 

TITLUL V

Persoane private de libertate cu responsabilităti în cadrul activitătilor si programelor educative, de asistentă psihologică si socială

 

Art. 217. - Încredintarea de responsabilităti persoanelor private de libertate în cadrul activitătilor si programelor educative, de asistentă psihologică si socială vizează două paliere de optimizare a demersurilor de reintegrare socială:

a) întărirea comportamentelor pozitive, valorizarea si cresterea motivatiei pentru schimbare a persoanelor private de libertate;

b) sprijinirea demersurilor întreprinse de personalul de reintegrare socială, în vederea diversificării si cresterii adresabilitătii acestora.

Art. 218. - Persoanelor private de libertate li se pot încredinta responsabilităti în cadrul activitătilor si programelor educative, de asistentă psihologică si sociala:

a) prin acordarea recompensei prevăzute de Lege;

b) prin analizarea în cadrul comisiei de selectionare si repartizare la muncă.

Art. 219. - La formularea de către personalul de reintegrare socială a propunerilor privind selectionarea persoanelor private de libertate pentru activităti educative, de asistentă psihologică si socială în regim de muncă, se iau în considerare următoarele:

a) să aibă o conduită adecvată pe timpul detentiei;

b) să fie în deplinătatea capacitătilor fizice si psihice necesare activitătilor pentru care sunt selectionate;

c) să aibă un nivel de instruire scolară si cultură generală corespunzător activitătii pentru caresunt selectionate.

Art. 220. - Numărul de persoane private de libertate care pot desfăsura activităti educative, de asistentă psihologică si socială în regim de muncă se stabileste prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 221. - Persoanele private de libertate care au responsabilităti în cadrul demersurilor educative, de asistentă psihologică sisocială poartă un ecuson specific prevăzut fn anexa nr. 15.

Art. 222. - Activitătile educative, de asistentă psihologică si socială, desfăsurate cu sprijinul persoanelor private de libertate cărora li s-auîncredintat responsabilităti, se realizează sub coordonarea personalului de specialitate, cu respectarea normelor în vigoare privind siguranta locurilor de detinere în ceea ce priveste regimul de executare a persoanelor private de libertate.

Art. 223. - Persoanelor private de libertate cu responsabilităti în cadrul demersurilor educative, de asistentă psihologică si socială le sunt aduse la cunostintă sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, orarul de sustinere a activitătilor, obligatiile si interdictiile.

 

TITLUL VI

Colaborarea cu comunitatea

 

Art. 224. - În vederea asigurării asistentei educative, psihologice, sociale si religioase a persoanelor private de libertate, Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate întreprind demersuri pentru încheierea de protocoale de colaborare cu institutii publice, precum si alte asociatii, organizatii nationale si internationale.

Art. 225. - (1) Accesul reprezentantilor organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, nationale  si internationale, precum si al persoanelor fizice care contribuie la desfăsurarea activitătilor de educatie, asistentă psihologică, sociala si asistentă religioasă sau care le sprijină financiar se face cu aprobarea directorului locului de detinere, cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au acces în locul de detinere pe baza actului de identitate si a tabelului nominal aprobat de către directorul locului de detinere, care se păstrează la postul de control.

(3) Regulile privind controlul antiterorist si de specialitate al persoanelor care intră în locul de detinere se aplică în mod corespunzător si persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. 226. - Activitătile desfăsurate în colaborare cu comunitatea pot fi activităti derulatecu persoanele private de libertate în comunitate si activităti derulate de reprezentantii comunitătii în locurile dedetinere.

Art. 227. - (1) Activitătile de educatie, asistentă psihologică si socială desfăsurate în comunitate au un caracter educativ, stimulativ si recreativ, în scopul dezvoltării si exersării comportamentelor prosociale.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) sunt activităti de tipul celor mentionate laart. 112.

(3) Activitătile în comunitate se desfăsoară în baza proiectului de activitate.

(4) Selectia persoanelor private de libertate pentru a participa la activitătile de educatie, asistentă psihologică si socială desfăsurate în comunitate se face tinându-se cont de nevoile identificate privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate si de conduita pe timpul executării pedepsei.

Art. 228. - La nivelul fiecărui loc de detinere se organizează, cu frecventă trimestrială, cel putin o activitate în comunitate cu minorii condamnati, precum si cu persoanele private de libertate, care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis.

Art. 229. - Colaborările între locurile de detinere si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale care presupun demersuri educative, de asistentă psihologică si socială se desfăsoară, de regulă, în baza unor protocoale de colaborare încheiate la nivel local sau national.

Art. 230. - În vederea sprijinirii personalului sectorului reintegrare socială pentru derularea demersurilor educative, de asistentă psihologică si socială, conducerea locului de detinere poate implica reprezentanti ai comunitătii.

Art. 231. - La nivelul fiecărui loc de detinere pot fi desfăsurate demersuri educative, de asistentă psihologică si sociala, exclusiv de către colaboratori externi, cu aprobarea directorului unitătii.

Art. 232. - Seful serviciului educatie sau seful serviciului asistentă psihosocială în colaborare cu seful serviciului siguranta detinerii asigură informarea si se asigură de luarea la cunostintă a prevederilor regulamentului de ondine interioară si a specificului activitătii cu persoanele private de libertate de către colaboratorii care desfăsoară demersuri educative, de asistentă psihologică si socialăîn locurile de detinere.

Art. 233. - (1) în situatia în care colaboratorii externi de la nivelul comunitătii solicită sa desfăsoare programe de educatie, asistentă psihologică si socială cu persoanele private de libertate, reprezentantii institutiilor publice si ai altor asociatii, organizatii nationale si internationale, precum si persoanele fizice vor prezenta unitătii, în vederea obtinerii aprobării, următoarele documente:

a) cerere scrisă privind intentia de desfăsurare a activitătii sau programului;

b) documente oficiale care să ateste, dacă este cazul, că voluntarii posedă competentele necesare pentru sustinerea activitătii sau programului respectiv;

c) tabel nominal cu voluntarii care urmează să desfăsoare activitătile sau programul, cuprinzând seria si numărul actului de identitate;

d) statutul de organizare si functionare al organizatiilor sau fundatiilor, care să ateste posibilitatea sustinerii activitătilor sau programelor pentru care solicită aprobare.

(2) Documentatia prezentată de colaboratorii externi este completă si întocmită conform cerintelor solicitate de coordonatorul sectorului reintegrare socială.

(3) Conducerea locului de detinere îsi rezervă dreptul de a solicita si alte documente pe care le consideră necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătilor propuse de colaboratorii externi.

Art. 234. - (1) Colaboratorii externi pun la dispozitia coordonatorului sectorului reintegrare socială propunerea privind activitatea sau programul de educatie, asistentă psihologică ori socială pe care intentionează să le deruleze.

(2) Forma finală a programului este definitivată în colaborare cu personalul sectorului reintegrare socială cu atributii în acest sens si respectă structura specifică ariei de interventie impusă de standardele promovate de directia de specialitate.

(3) Activitătile desfăsurate de către colaboratorii externi se realizează în baza unui acord de parteneriat încheiat cu locul de detinere.

Art. 235. - Programul de lucru al colaboratorilor se stabileste de către coordonatorul sectorului reintegrare socială


si este inclus în orarul centralizator al activitătilor si programelor educative, de asistentă psihologică si socială, aprobat de directorul locului de detinere.

Art. 236. - În cazul derulării de programe de educatie, asistentă psihologică sau socială, colaboratorii au obligatia de a întocmi mapa documentară a programului conform ariilor de interventie.

Art. 237. - Activitatea desfăsurată de reprezentantii comunitătii în locurile de detinere este monitorizată si evaluată de personalul sectorului de reintegrare socială în baza unor rapoarte periodice si finale.

 

TITLUL VII

Managementul activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare

 

Art. 238. - Managementul activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială din penitenciare se realizează pentru asigurarea consistentei si continuitătii demersurilor prin valorificarea judicioasă a resurselor umane si materiale existente, în conformitate cu obiectivele stabilite si asumate.

Art. 239. - Managementul activitătilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică si asistentă socială organizate si desfăsurate cu persoanele private de libertate este asigurat, după cum urmează:

a) la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor - directia de specialitate, care stabileste directiile de actiune, obiectivele prioritare si planul anual de activităti;

b) la nivelul locului de detinere - coordonatorul sectorului reintegrare socială, care realizează planificarea, monitorizarea si controlul activitătilor de educatie, asistentă psihologică si socială.

Art. 240. - Atributiile directiei de specialitate din Administratia Natională a Penitenciarelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 241. - Directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor evaluează periodic calitatea demersurilor educative, de asistentă psihologică si socială din locurile de detinere, în baza datelor rezultate din:

a) informările transmise sau generate de la nivelul unitătilor;

b) rapoartele periodice, generice si specifice de activitate generate din aplicatia informatică;

c) activitătile specifice întreprinse de către specialistii proprii sau ai celorlalte structuri din Administratia Natională a Penitenciarelor;

d) activitătile specifice întreprinse de reprezentantii acreditati ai organizatiilor guvernamentale, neguvernamentale sau ai organismelor profesionale cu rol de supervizare.

Art. 242. - (1) Directia de specialitate elaborează sinteze, rapoarte, informări si alte documente necesare managementului organizational, pentru informarea ierarhică privind activitatea desfăsurată în locurile de detinere.

(2) Directia de specialitate asigură elaborarea unor materiale stiintifice si metodologice necesare orientării si sustinerii activitătilor de educatie, asistentă psihologică si socială din locurile de detinere.

Art. 243. - (1) La nivelul locurilor de detentie, coordonatorul sectorului reintegrare socială, în baza directiilor de actiune si a obiectivelor prioritare stabilite de directia de specialitate, organizează, planifică, monitorizează si evaluează totalitatea demersurilor educative, de asistentă psihologică si socială realizate de către personalul sectorului reintegrare socială, în conditii de eficacitate si eficientă.

(2) Atributiile coordonatorului sectorului reintegrare socială respectă metodologiile de lucru specifice si se regăsesc în regulamentul de organizare si functionare adoptat la nivelul fiecărui loc de detinere.

Art. 244. - (1) Timpul alocat activitătilor si programelor specifice reintegrării sociale se stabileste prin orarul centralizator al activitătilor educative si de asistentă psihosocială, astfel încât să fie asigurată continuitatea acestora pe toată durata zilei.

(2) în functie de nevoile persoanelor private de libertate si de resursele existente la nivelul unitătii, directorul unitătii poate dispune desfăsurarea activitătilor prevăzute la alin. (1) si în zilele de repaus săptămânal sau sărbători legale.

(3) Orarul centralizator al activitătilor educative, de asistentă psihologică si socială cuprinde totalitatea activitătilor si programelor de educatie, asistentă psihologică si socială ce se organizează si desfăsoară cu persoanele private de libertate la nivelul locului de detinere.

Art. 245. - (1) Documentele utilizate de coordonatorul sectorului reintegrare socială pentru organizarea, planificarea, coordonarea si evaluarea demersurilor educative, de asistentă psihologică si socială sunt:

a) planul anual si semestrial al sectorului reintegrare socială;

b) obiectivele individuale anuale;

c) fisele posturilor;

d) orarul centralizator al activitătilor de educatie, asistentă psihologică si socială;

e) registrul riscurilor;

f) dosarul de educatie si asistentă psihosocială;

g) rapoartele generate din aplicatia informatică de gestionare a datelor privind persoanele private de libertate;

h) obiectivele de control managerial intern al activitătilor;

i) planul de control managerial intern;

j) registrul de control managerial intern;

k) analiza periodică a activitătilor;

l) registrul de procese-verbale ale întâlnirilor de lucru cu personalul sectorului reintegrare socială;

m) registrul de audiente al coordonatorului sectorului reintegrare socială;

n) protocoalele de colaborare;

o) alte documente de lucru specifice personalului de reintegrare socială, conform domeniului de competentă.

(2) Forma si structura documentelor de organizare, planificare, coordonare si evaluare prevăzute la alin. (1) lit. a), d) si f) se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 246. - Elementele componente ale dosarului, precum si instructiunile cu privire la modalitatea de completare si gestionare a acestuia se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 247. - Instructiunile privind modalitatea de completare a aplicatiei informatice de gestionare a datelor privind persoanele private de libertate pentru domeniul reintegrare socială se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 248. - Activitătile în cadrul proiectelor cu finantare externă nerambursabilă se organizează si se desfăsoară cu respectarea conditiilor specifice prevăzute pentru fiecare arie de interventie educatională, psihologică si socială.

Art. 249. - Documentele prevăzute la art. 245 constituie obiect al controlului administrativ si de specialitate.

 

TITLUL

VIII Dispozitii finale

 

Art. 250. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 


ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Penitenciarul..................................

Aprob

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

...................................................................................

 

ORARUL

specialistului în luna ....

 

Ziua

Ora

Activitatea

Participanti

Loc de desfăsurare

Observatii

Luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă

 

 

 

 

 

Duminică

 

 

 

 

 

 

Avizat

Sef Serviciu educatie/asistentă psihosocială,

...................................................................................

Întocmit

...................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

REGISTRUL SPECIALISTULUI

 

Nr. crt.

Data

Numele, prenumele si data nasterii

Sectia/Camera

Tipul activitătii/Descrierea pe scurt a solicitării persoanei private de libertate*)

Mod de solutionare/planificări ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În cazul în care activitatea derulată vizează evaluarea, în coloana 5 se consemnează doar tipul evaluării (initială, periodică sau finală), concluziile acesteia regăsindu-se în fisa de specialitate din dosar, în aplicatia informatică si în formularele necesare comisiilor.

În cazul în care activitatea derulată vizează consilierea, în coloana 5 se consemnează doar tipul consilierii (în functie de nevoia identificată), concluziile acesteia regăsindu-se în fisa de specialitate din dosar, în fisele de consiliere si în aplicatia informatică.

În cazul convorbirilor individuale, în coloana 5 se consemnează descrierea pe scurt a solicitării persoanei private de libertate.

 


ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Penitenciarul..................................

 

FISĂ INDIVIDUALĂ

de evidentă a titlurilor împrumutate

 

Numele.............................Prenumele.............................Sectia............Camera ...............

 

Data

Autorul si titlul

Nr. de inventar

Semnătura cititorului

Data restituirii

Semnătura responsabilului bibliotecii

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr.4

 la regulament

 

Penitenciarul..................................

Serviciul educatie/asistentă psihosocială

 

FISĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

 

Numele............................. Prenumele .................................

Data nasterii...........................

 

Data consilierii...........................

Motivatia întâlnirii..............................

 

Aspecte relevante din perspectiva interventiei educative/psihologice/sociale:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura specialistului

..........................................

 

Data consilierii...........................

Motivatia întâlnirii..............................

 

Aspecte relevante din perspectiva interventiei educative/psihologice/sociale:

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura specialistului

..........................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Penitenciarul..................................

Aprob

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

...................................................................................

Avizat

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

...................................................................................

 

 

MAPA DOCUMENTARĂ

a programului educativ

 

...................................................................................

 

Coordonatorul programului

...................................................................................

 

Sef Serviciu educatie

...................................................................................

 

Penitenciarul..............................

Serviciul educatie

 

ANUNT

 

În perioada..............................., în sectia/Penitenciarul (numărul sectiei sau numele unitătii, după caz)......................, începe programul educativ ................................................................

Cei care sunt interesati de participarea la acest program trebuie să facă o cerere scrisă pe care să o înainteze educatorului până în data de ................................

Întocmit

Coordonatorul programului,

...................................................................................

 

Sef Serviciu educatie,

...................................................................................

 

Data afisării anuntului........................


 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE

 

Numele si prenumele:.............................................................................................................................................................

Data nasterii:....................................Părintii:................................................................./.....................................................

Prin prezentul document declar că am fost informat despre caracteristicile, obiectivele, regulile de participare si criteriile de excludere din programul educativ...........................si sunt de acord cu respectarea următoarelor conditii:

- să particip în mod activ la activitătile desfăsurate în cadrul programului;

- să efectuez temele stabilite de coordonator;

- să respect toate regulile de grup. Mentionez că:

- am luat cunostintă despre faptul că nerespectarea conditiilor de participare determină excluderea mea temporară sau definitivă din program;

- am avut posibilitatea de a lămuri orice neclaritate sau de a primi mai multe informatii despre drepturile si obligatiile legate de participarea la program.

 

Data.............................

 

Semnătura persoanei private de libertate

...................................................................................

Semnătura educatorului

...................................................................................

 

Aprob

Director,

...................................................................................

 

TABEL NOMINAL*

cu persoanele private de libertate incluse în programul educativ ..................... în perioada .........................

 

Grupul de lucru .........................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Data nasterii

Condamnare/fapta

Camera/regimul/sectia

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Coordonatorul programului

...................................................................................

Director adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar,

...................................................................................

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

...................................................................................

Sef Serviciu educatie,

...................................................................................


* Tabelul va avea valabilitate până la finalul programului, cu exceptia situatiei în care în grup vor fi inclusi noi detinuti.


 

 

Penitenciarul..............................

Serviciul educatie

Aprob

Director,

...................................................................................

 

ORARUL PROGRAMULUI EDUCATIV ..............................

derulat în perioada ................... cu grupul.................

 

Nr. crt.

Ziua

Ora

Tema desfăsurată

Locul desfăsurării activitătii

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat

Sef Serviciu educatie,

...................................................................................

Întocmit

Coordonator,

...................................................................................

 

Penitenciarul..............................

Serviciul educatie

 

PREZENTA

persoanelor private de libertate la programul ........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Perioada desfăsurării activitătilor

(.......................-....................)

Nr. ore prezentă

Nr. ore prevăzute

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

...................................................................................

 

NOTĂ:

Rubrica “Perioada desfăsurării activitătilor” va contine un număr de spatii echivalent cu numărul de sedinte cuprinse în program. La fiecare sedintă se trece data si se bifează în dreptul fiecărui participant prezenta (P) sau absenta (A) la activitate. Absenta motivată se va nota AM. În cazul în care un participant nu mai face parte din grupul de lucru, se va nota motivul pe rândul corespunzător numelui său.

La sfârsitul programului se vor completa coloanele: “Nr. ore prezentă”, numărând datele la care fiecare persoană a fost prezentă la program, si “Nr. ore prevăzute” - numărul sedintelor prevăzute în program.


 

Penitenciarul...................................

 

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI

...................................................................................

perioada de desfăsurare...................................

 

1. Principalele observatii pentru evaluarea programului (grad de implicare, motivatie pentru schimbare, modalitate de evaluare, număr de participanti care au finalizat programul, calificativele obtinute de participanti si scurte observatii cu privire la fiecare participant)

 

Rezultatele obtinute de persoanele înscrise la programul............................se regăsesc în tabelul de mai jos:

 

Numele si prenumele

Data nasterii

Rezultatele obtinute

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Concluziile evaluării programului (se raportează la obiectivele programului, precum si la justificarea initială a acestuia)

...........................................................................................................................................................................................

 

Data evaluării..............................

 

Membrii echipei pluridisciplinare/colaboratori (numele si prenumele, gradul profesional):

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

Văzut

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

...................................................................................

Sef Serviciu educatie,

...................................................................................

Întocmit

Coord onator program,

...................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Penitenciarul...................................

REGISTRU

de evidentă a aparaturii radio-tv

 

Nr. crt.

Datele de identificareale persoanei privatede libertate

Marca si seria aparatului

Data primirii aparatului

Modalitatea de primire

Mentiuni privind starea fizicăsi de functionare a aparatului

Locul unde se află aparatul

Data scoaterii din evidentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Penitenciarul...................................

 

ACT DE PRIMIRE-PREDARE A TELEVIZORULUI

 

Primire

Subsemnatul(a).................................................................., legitimat(ă) cu B.I.(C.L) seria..........nr................., domiciliat(ă) în ......................................, str.........................nr........., bl........., ap........, judetul ................, am predat la data de............... persoanei private de libertate......................................................., fiul(fiica) lui......................si al(a)..............................., născut(ă) ia data de..........................., următoarele: .....................................................................................

Sunt de acord ca în momentul luării în primire a televizorului de către persoana privată de libertate, acesta să fie verificat în interior si apoi sigilat.

Am luat cunostintă de faptul că din momentul luării în primire a televizorului de către persoana privată de libertate aceasta răspunde de el.

Consimt ca, dacă aparatul nu este ridicat în termen de 6 luni de la data liberării (transferului), acesta să intre în folosinta locului de detinere.

 

Semnătură de predare

...................................................................................

Semnătură de primire

...................................................................................

 

Persoana privată de libertate............................................................., născut(ă) la data de.................................., fiul(fiica) lui...........................si al(a)....................., am primit/am achizitionat* aparatul marca....................tip...............seria........................ si am luat cunostintă de următoarele:

Nu am voie:

- să desigilez aparatul sau să fac interventii în el;

- să înstrăinez televizorul altor persoane private de libertate;

- să pretind de la celelalte persoane private de libertate servicii sau diverse facilităti ori servicii pentru vizionare si folosire;

- să încalc programul zilnic de vizionare.

Aparatul a fost controlat în interior si sigilat în fata mea.

Am fost informat(ă) si sunt de acord ca în cazul în care televizorul nu este ridicat în termen de 6 luni de la data liberării (transferului), acesta să fie folosit în interesul locului de detinere.

 

Semnătura persoanei private de libertate

...................................................................................

 

DOVADĂ DE PREDARE-PRIMIRE

 

Predare

Numele si prenumele.............................., legitimat(ă) cu B.I.(C.L).... seria......nr..........., adresa.........................................., am primit aparatul..............................

 

Semnătură de primire

...................................................................................

 


* În cazul achizitionării televizorului, se completează doar sectiunea destinată persoanei private de libertate, iar agentul tehnic atasează factura/chitanta prezentului act de predare-primire.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Penitenciarul...................................

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul(a).................................., născut(ă) în data de...........................................fiul(fiica) lui................................ si al(a)....................., condamnat(ă)...................pentru infractiunea de.................., prin prezenta dedarea îmi asum întreaga responsabilitate pentru eventualele defectiuni sau pagube provocate televizorului proprietate personală, marca...................., ca urmare a transportului acestuia cu ocazia transferului meu de la Penitenciarul...................la Penitenciarul..............

 

Data

...................................................................................

Semnătura persoanei private de libertate

...................................................................................

Declaratia a fost dată în prezenta agentului tehnic.

Semnătura agentului tehnic

...................................................................................


ANEXA Nr. 9

la regulament

 

Penitenciarul...................................

 

ACT DE PREDARE-PRIMIRE A CALCULATORULUI PERSONAL

 

Dat în fata mea,

...................................................................................

 

Subsemnatul(a),......................................, legitimat(ă) cu B.l./C.l. seria.......nr................., domiciliat(ă) în..........................., str.......................... nr........, bl......, ap........, judetul/sectorul ....................., am predat la data de .......................persoanei condamnate..............................................., fiul(fiica) lui ....................si  l(a)...................., născut(ă) la data de......................, următoarele:

- 1 (un) calculator marca.............................................seria*.............., cu următoarea configuratie, identificată direct sau prin intermediul softului:

- sistem de operare Windows....................., tip microprocesor........................, frecventa.............................;

- volum memorie RAM..........................., hard disk seria*............................, capacitate hard disk......................;

- placă de bază seria*..........................., CD/DVD-ROM seria*........................., placă video marca si seria*.....................;

- 1 (una) tastatură marca si seria*..........................., 1 (un) mouse marca si seria*..........................; si

- următorul software:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

- un număr de............CD/DVD-uri, continând:

1....................................................................................;

2....................................................................................;

3....................................................................................;

4....................................................................................;

5....................................................................................;

6....................................................................................

Sunt de acord ca în momentul luării în primire a calculatorului de către persoana condamnată acesta să fie verificat în interior si exterior si apoi sigilat.

Am luat cunostintă de faptul că din momentul luării în primire a calculatorului de către persoana condamnată aceasta răspunde de el.

Am luat cunostintă de faptul si consimt ca, în situatia în care calculatorul este neridicat în termen de 6 luni de la data liberării sau transferului persoanei condamnate.............................., acesta să poată fi folosit la desfăsurarea de activităti educative cu persoanele condamnate.

 

Am predat

...................................................................................

Am primit

...................................................................................


* Se va mentiona seria numai dacă citirea nu presupune dezasamblarea componentelor.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Penitenciarul...................................

 

ANGAJAMENT

privind conditiile de păstrare si utilizare a calculatorului personal

 

Subsemnatul (persoana condamnată),...................., născut(ă) la data de...............fiul(fiica) lui...............si al(a)..............,

în urma primirii calculatorului personal, am fost informat că îmi este interzis:

a) să folosesc calculatorul personal în alte scopuri decât cele pentru care am primit aprobare;

b) să permit folosirea calculatorului personal de către alte persoane condamnate;

c) să primesc si să folosesc CD-uri, DVD-uri si alte echipamente care au ca functiune inscriptionarea de date, în format electronic, pe orice tip de suport extern, în afara celor aprobate de conducerea unitătii;

d) să rulez sau să instalez orice programe ori aplicatii pe calculatorul personal, ulterior primirii calculatorului;

e) să conectez, prin orice mijloace, calculatorul personal la internet sau la alte echipamente care permit comunicarea cu alte echipamente ori cu exteriorul;

f) să modific setările BIOS si de sistem ale calculatorului personal;

g) să modific sau să dezactivez parolele de administrator, de BIOS sau de administrator de sistem;

h) să utilizez calculatorul personal în scopul contactării altor persoane din interiorul sau din exteriorul locului de detinere; i) să imprim sau să inscriptionez orice informatii pe suport hârtie, pe DVD, CD sau pe orice tip de suport de stocare, fără acordul scris al directorului asezământului de detinere;

j) să intervin asupra carcaselor constitutive ale calculatorului personal si asupra sigiliilor aplicate acestora. Totodată, îmi asum următoarele obligatii:

a) să asigur accesul persoanei desemnate de administratia penitenciarului la calculatorul personal pentru verificarea respectării conditiilor tehnice si de utilizare a acestuia;

b) în cazul obtinerii aprobării pentru imprimare sau inscriptionare, să suport costurile aferente imprimării ori să pun la dispozitie CD-urile/DVD-urile necesare inscriptionării;


c) în cazul defectării sau al necesitătii de upgradare, să suport reparatiile calculatorului personal ori upgrade-ul acestuia si să anunt familia sau o persoană anume desemnată spre a se prezenta la penitenciar să ridice calculatorul pentru a fi reparat/upgradat;

d) în cazul în care sunt transferat în alt penitenciar, mă oblig să anunt familia sau o altă persoană spre a ridica de la penitenciar calculatorul;

e) la returnarea calculatorului personal cu ocazia liberării sau către familie ori persoana agreată de mine, ulterior salvării informatiilor specificate pe CD/DVD de unică scriere de către persoana desemnată de administratia locului de detinere, îmi exprim acordul ca hard diskul să fie formatat.

Am luat cunostintă de faptul că nerespectarea oricărei interdictii sau obligatii dintre cele de mai sus poate duce la retragerea aprobării privind utilizarea calculatorului si poate atrage răspunderea disciplinară.

Am fost informat cu privire la consecintele neridicării calculatorului în termen de 6 luni de la data transferului sau a liberării.

Calculatorul a fost controlat în fata mea. După aplicarea sigiliului am efectuat proba si certific faptul că acesta se află în stare de functionare.

 

Data

...................................................................................

Semnătura persoanei condamnate

...................................................................................

 

Dat în fata............................

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

Penitenciarul...................................

 

REGISTRU

de evidentă a calculatoarelor personale primite de persoanele condamnate

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Descrierea si datele de identificare ale calculatorului personal

B - Data restituirii* si datele de identificare ale functionarului care a realizat operatiunea de restituire

 

Nr. crt.

Data primirii

Persoana condamnată

A

Persoana care a predat calculatorul personal

B

Numele si prenumele

Data nasterii

Părintii

Numele si prenumele

Seria si numărul actului de identitate

Domiciliul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se înscrie, după caz, ziua în care:

- calculatorul a fost predat persoanei desemnate de către persoana privată de libertate;

- calculatorul a fost predat persoanei private de libertate la liberare;

- calculatorul a fost predat persoanei private de libertate cu ocazia transferării, atunci când există aprobarea necesară în acest sens.

 

ANEXA Nr. 1

 la regulament

 

Penitenciarul...................................

Exemplar nr. ...

 

DOVADĂ DE PREDARE-PRIMIRE

 

Numele si prenumele.........................................................................................., legitimat(ă) cu B.l./C.l. seria ... nr..........

Adresa ..................................................................................................................................................................................

Am primit calculatorul marca................seria............., cu următoarea configuratie, identificată direct sau prin intermediul

softului:

- sistem de operare Windows............................, tip microprocesor.................................., frecventa............................;

- volum memorie RAM.................................., hard disk seria*..........................., capacitate hard disk..........................;

- placă de bază seria*.........................................................., CD/DVD-ROM seria*........................................................;

- placă video marca si seria*..........................................;

- 1 (una) tastatură marca si seria*..................................;

- 1 (un) mouse marca si seria*.......................................; si

- următorul software:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

Am predat

..................................................................................

Am primit

..................................................................................


* Se va mentiona seria numai dacă citirea nu presupune dezasamblarea componentelor.

 


ANEXA Nr. 13

la regulament

 

Penitenciarul...................................

 

 

Aprob

Director unitate,

..................................................................................

Avizat

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

..................................................................................

 

 

MAPA DOCUMENTARA

a programului de asistentă psihologică

..................................................................................

 

Coordonatorul programului

..................................................................................

 

Sef Serviciu asistentă psihosocială

..................................................................................

 

Penitenciarul...................................

Serviciul asistentă psihosocială

 

CONTRACT TERAPEUTIC

(se completează si se particularizează în functie de programul derulat)

 

Numele si prenumele:.............................................................................................................................................

Data nasterii:.....................................Părintii:................................................/.........................................................

Prin prezentul document declar că am fost informat despre caracteristicile, obiectivele, regulile si criteriile de excludere din program si sunt de acord cu respectarea acestora. Concret, accept voluntar următoarele reguli:

1. Să particip la toate activitătile programului si la fiecare dintre domeniile de interventie.

Activităti:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

2. Să nu provoc si să nu agresez (fizic sau verbal) specialistii care intervin în procesul meu terapeutic, nici personalul si nici restul detinutilor.

3. Sunt de acord ca în perioada includerii în programul ..............................specialistii care intervin în procesul meu terapeutic să aibă acces la datele personale cuprinse în fisa medicală si la orice alte informatii de interes pentru desfăsurarea activitătilor specifice.

4. Mă angajez ca în perioada includerii în programul.............................să particip la întâlnirile (individuale si de grup) programate, să efectuez temele stabilite de specialisti si să respect toate regulile de grup.

5. În perioada participării la programul............................. nu voi consuma droguri, medicamente sau alte substante psihoactive, cu exceptia celor recomandate de medic.

6. Sunt de acord ca nerespectarea acestor reguli să ducă la excluderea temporară sau definitivă din programul de activităti terapeutic, precum si la sanctionarea mea conform reglementărilor în vigoare.

Am luat cunostintă de toate criteriile de excludere din program.

Ca urmare a primirii acestor informatii am avut posibilitatea de a lămuri orice neclaritate si de a primi mai multe informatii despre drepturile si obligatiile legate de program si prin urmare accept voluntar regulile.

 

Data si locul:

..................................................................................

 

Semnătura persoanei private de libertate

..................................................................................

Semnătura psihologului

..................................................................................

 

 

 

Aprob

Director,

..................................................................................

 

TABEL NOMINAL*

cuprinzând persoanele private de libertate incluse în programul de asistentă psihologică în perioada.............................

 

Grupul de lucru .............................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Data nasterii

Condamnare/fapta

Camera/regimul/sectia

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Coordonatorul programului,

..................................................................................

Director adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar,

..................................................................................

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

..................................................................................

Sef Serviciu asistentă psihosocială,

..................................................................................

 

 

 

Avizat

Director adjunct educatie si asistentă psihosocială,

..................................................................................


* Tabelul va avea valabilitate până la finalul programului, cu exceptia situatiei în care în grup vor fi inclusi noi detinuti.

 

 

 

ORARUL*

activitătilor săptămânale ale programului de asistentă psihologică

 

Întâlniri grup terapeutic

Participanti

Ziua

Ora

Spatiul de desfăsurare

Sustine

Grup 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliere individuală

Grup 1

 

 

 

 

Grup 2

 

 

 

 

Întâlniri grup/activităti de timp liber

Grup 1

 

 

 

 

Grup 2

 

 

 

 

Activităti sportive

Grup 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Coordonatorul programului,

..................................................................................


*Avizul directorului adjunct este necesar pentru a include activitătile programului în orarul activitătilor si nu va mai fi necesară aprobarea conducerii unitătii. Orarul se va întocmi lunar (si chiar săptămânal când conditiile impun), în functie de posibilitătile de planificare/anticipare ale coordonatorului de program.


 

Penitenciarul...................................

Serviciul asistentă psihosocială

 

PREZENTA

persoanelor private de libertate la programul de asistentă psihologică

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Perioada desfăsurării activitătilor

(...................... - ...................)

Nr. ore prezentă

Nr. ore prevăzute

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

data

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9