MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 802/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 802         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

51. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstante exceptionale COM (2011) 560 final

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.251 din 22 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.101. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, pentru anul 2011

 

1.102. - Hotărâre pentru modificarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010

 

1.103. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-12 Crai Nou, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas Pic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

243. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.741. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1.052. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN - S.A.

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstante exceptionale COM (2011) 560 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. 257 din 7 noiembrie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstante exceptionale încalcă atât principiul subsidiaritătii, cât si pe cel al proportionalitătii, pentru următoarele motive:

a) Tratatul de la Lisabona a atribuit Uniunii Europene realizarea obiectivului asigurării absentei oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de cetătenie. Scopul emiterii proiectului de regulament îl constituie protejarea dreptului de liberă circulatie în interiorul spatiului fără controale la frontierele interne si stabilirea unor criterii obiective specifice pentru reintroducerea controalelor, în cazuri exceptionale.

b) Baza juridică a propunerii de regulament se regăseste în Tratat la art. 77 din titlul “Spatiul de libertate, securitate si justitie”, iar art. 72 stabileste că acest titlu nu aduce atingere exercitării responsabilitătilor statelor membre pentru mentinerea ordinii publice si pentru apărarea securitătii interne. Prin urmare, un element esential al principiului subsidiaritătii nu este îndeplinit în cazul noii propuneri de regulament.

c) în forma actuală a Regulamentului (CE) nr. 562/2006, se stabileste faptul că măsura reintroducerii controalelor la frontierele interne este atributul statelor membre. Conditiile de exercitare a acestei măsuri sunt: existenta unei amenintări serioase la adresa securitătii interne si a ordinii publice, limitarea măsurii la o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită cu perioade reînnoite de 30 de zile, si notificarea celorlalte state membre si a Comisiei cu cel putin 15 zile înainte de punerea în aplicare a măsurii.

d) în varianta propusă prin acest proiect de regulament, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar fi posibilă: de către statele membre doar pentru o perioadă limitată la 5 zile, pentru cazuri care necesită o actiune imediată, cu notificarea celorlalte state membre si a Comisiei, prelungirea acestei măsuri urmând a fi atributul exclusiv al Comisiei; de către Comisie, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire de până la 6 luni, la solicitarea unuia sau a mai multor state membre, adresată cu cel putin 6 săptămâni înainte de măsura preconizată, cu justificarea adecvată a motivelor; de către Comisie, în cazul constatării unor deficiente grave persistente legate de controlul la frontierele externe sau de procedurile de returnare, pentru maximum 6 luni, prelungirea măsurii putând fi decisă tot de Comisie pentru alte 3 perioade de câte 6 luni.

e) Raportul Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind aplicarea titlului III din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane a concluzionat că statele membre nu au abuzat de posibilitatea de a reintroduce controale la frontiere, iar Comisia Europeană, în baza prevederilor în vigoare, nu dispune de suficient timp si de suficiente informatii pentru emiterea unui aviz în asemenea cazuri. Dat fiind că însăsi Comisia a stabilit că măsura reintroducerii controalelor este realizată în mod satisfăcător de către statele membre, rezultă că elementul esential al principiului subsidiaritătii nu este îndeplinit.

f) Referitor la continutul propunerii, prin raportare la obiectivul avut în vedere de proiect, se consideră că statele membre pot actiona singure pentru a atinge acest obiectiv într-o formă corespunzătoare, Comisia putând interveni, în baza atributiilor conferite de tratate, pentru sanctionarea oricăror abateri ale statelor membre, inclusiv în domeniul reintroducerii controalelor. Astfel, actiunea comunitară nu este justificată în ceea ce priveste propunerea de reintroducere a controalelor la frontierele interne ale statelor membre.

Art. 2. - Avizul motivat cuprins în prezenta hotărâre se transmite institutiilor europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 51.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.251

din 22 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Iulian Corolea în Dosarul nr. 6.530/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului nr. 264D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei de neconstitutionalitate critică, de fapt, o omisiune de reglementare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.530/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Iulian Corolea într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ prin care candidatura autorului exceptiei la functia de magistrat-asistent la înalta Curte de Casatie si Justitie a fost respinsă în temeiul art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul legal criticat este discriminatoriu, întrucât exclude posibilitatea numirii, prin concurs, în functia de magistrat-asistent a consilierilor juridici. Se arată că una dintre conditiile pentru ca o persoană să fie numită într-o asemenea functie este aceea de a fi avut o vechime de cel putin 5 ani ca avocat, notar, personal de specialitate juridică; or, în această enumerare limitativă nu se regăseste si consilierul juridic. Se instituie, astfel, o prezumtie de necorespundere profesională a consilierilor juridici în raport cu celelalte profesii juridice, precum si un privilegiu în privinta acestora din urmă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât dau expresie optiunii legiuitorului si nu instituie privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, care au următorul cuprins: “Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum si dintre grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că autorul exceptiei, în realitate, prin critica sa tinde la completarea textului art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, în sensul introducerii în continutul normativ al acestuia si a categoriei consilierilor juridici ca profesie juridică eligibilă să participe cu îndeplinirea conditiilor de vechime la concursul pentru numirea în functia de magistrat-asistent gradul III. O atare chestiune tine de legiferare, si nu de controlul de constitutionalitate, Curtea fiind un legiuitor negativ.

În aceste conditii, Curtea, având în vedere art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu poate modifica textul de lege în sensul dorit de autorul exceptiei, această competentă apartinând în exclusivitate legiuitorului originar sau delegat.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Iulian Corolea în Dosarul nr. 6.530/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, pentru anul 2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, pentru anul 2011, în sumă de 3.500 euro.

Art. 2. - (1) Contravaloarea în lei a contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2011.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.101.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Programul de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO va fi numit un coordonator al monumentului de către consiliul judetean în a cărui rază teritorială se află monumentul.


(2) Coordonatorul monumentului asigură managementul monumentului istoric si este răspunzător pentru aplicarea tuturor măsurilor necesare asigurării protectiei acestuia.”

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Al. 10. - (1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO se va constitui un comitet de organizare UNESCO (COU), prin hotărâre a consiliului judetean, din care vor face parte:

a) coordonatorul monumentului, numit potrivit art. 9 alin. (1);

b) un reprezentant al detinătorului monumentului istoric;

c) un reprezentant al inspectoratului judetean pentru situatii de urgentă;

d) un reprezentant al inspectoratului judetean de politie;

e) un reprezentant al comunitătii locale;

f) un reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului National;

g) un reprezentant al directiei judetene de cultură si patrimoniu national;

h) un responsabil stiintific, desemnat de Institutul National al Patrimoniului, care asigură coordonarea metodologică a activitătii de protejare a monumentului istoric;

i) un reprezentant al consiliului judetean.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.102.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatareîn perimetrul EX-12 Crai Nou, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Moesia Oil and Gas Pic.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-12 Crai Nou, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Moesia Oil and Gas Pic, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-12 Crai Nou, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.103.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea si repartizarea fondului de locuinte pentru Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a închiria imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa si în proprietatea publică a statului, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 243.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul în care se utilizează fondul locativ, unitătile de cazare, de pregătire si spatiile disponibile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. -Termenii utilizati în prezentele norme metodologice au sensurile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - În functie de destinatie, spatiile din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinte de serviciu, locuinte de interventie, cămine, complexuri de odihnă si recreere, unităti de pregătire, precum si spatiile disponibile.

 

CAPITOLUL II

Fondul locativ

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind fondul locativ

 

Art. 4. - Fondul locativ al Ministerului Administratiei si Internelor din municipiul Bucuresti este administrat de către Directia administrativă din subordinea Directiei generale logistice, iar în celelalte municipii, de către inspectoratele judetene de politie, inspectoratele judetene de politie de frontieră, inspectoratele judetene de jandarmi si inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă, unităti teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, precum si de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru locuintele înregistrate în evidenta proprie de cadastru, denumite în continuare unităti de administrare.

Art. 5. - Fondul locativ se compune din locuinte de serviciu si de interventie aflate în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 6. - Până la primirea locuintei de serviciu sau de interventie la care are dreptul, personalul Ministerului Administratiei si Internelor poate fi cazat în alte unităti de cazare, cu aprobarea sefilor unitătilor de administrare a acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evidenta fondului locativ

 

Art. 7. - Evidenta fondului locativ si încadrarea lui pe categorii de locuinte se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat si se centralizează la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum si la Directia generală logistică, centralizat pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 8. - (1) Unitatea de administrare are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, să inventarieze fondul locativ pe care îl detine.

(2) Categoria locuintei se consemnează în documentele din evidenta de cadastru.

(3) Schimbarea caracterului de serviciu sau de interventie al locuintelor se propune de către unitatea de administrare, la cererea motivată a unitătii titulare de cotă, si se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(4) Unitătile de specialitate ale inspectoratelor generale, precum si celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administratiei si Internelor analizează, verifică si centralizează datele comunicate de unitătile de administrare din subordine, având obligatia să transmită Directiei generale logistice, pe cale ierarhică, orice modificare a situatiei fondului locativ, în termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.

Art. 9. - (1) Datele referitoare la necesarul anual de locuinte pentru cadrele din toate unitătile Ministerului Administratiei si Internelor sunt centralizate de către Directia generală logistică.

(2) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, situatiile privind necesarul de locuinte, defalcat pe judete, localităti, priorităti si structuri de apartamente, se transmit Directiei generale logistice de către:

a) inspectoratele generale, precum si de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru toate unitătile din subordine, mai putin pentru cele din municipiul Bucuresti;

b) unitătile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, mai putin cele din municipiul Bucuresti;

c) Directia administrativă din cadrul Directiei generale logistice, pentru toate structurile din municipiul Bucuresti.

(3) Necesarul de locuinte pentru municipiul Bucuresti se comunică de structurile interesate Directiei administrative din cadrul Directiei generale logistice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Repartizarea fondului locativ

 

Art. 10. - (1) în teritoriu, repartizarea numerică si nominală a locuintelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuintelor constituită din reprezentantii inspectoratelor judetene si ai unitătilor necuprinse în structura acestora, al cărei presedinte este seful unitătii de administrare a imobilului, iar deciziile se iau cu majoritate simplă, în plen.

(2) Comisiile teritoriale de repartizare a locuintelor sunt numite prin dispozitie, la începutul fiecărui an, si sunt formate din cel putin 3 membri, un presedinte si un secretar.

(3) în municipiul Bucuresti repartizarea numerică titularilor de cotă a locuintelor se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor, numită prin ordin al ministrului administratiei si internelor, a cărei componentă este prezentată în anexa nr. 2.

(4) în cazuri temeinic justificate, Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor poate propune spre aprobare conducerii Ministerului Administratiei si Internelor repartizarea nominală a unor locuinte de interventie, dar nu mai mult de 10% din totalul celor analizate.

(5) Cazurile prevăzute la alin. (4) se prezintă în Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor de către secretarul acesteia spre aprobare.

(6) în structurile Ministerului Administratiei si Internelor din Garnizoana Bucuresti se constituie comitete de analiză si repartizare nominală a locuintelor la nivelul titularilor de cotă, denumite în continuare comitete, numite prin dispozitie la începutul fiecărui an, formate din cel putin 3 membri, un presedinte si un secretar.

(7) Repartizarea numerică a locuintelor se face procentual, în functie de numărul solicitărilor angajatilor structurii, în limita fondului locativ existent, transmise conform prevederilor art. 12.

(8) Modul de repartizare nominală a locuintelor este consemnat în procesul-verbal de sedintă al comisiilor/comitetelor, iar datele de identificare ale fiecărei locuinte se comunică în scris unitătii de administrare.

(9) Hotărârile privind repartizarea nominală pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - În Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor si în comisiile teritoriale de repartizare a locuintelor participă, în calitate de invitati, si reprezentanti ai organizatiilor sindicale din unitate, precum si membrii Corpului National al Politistilor, acolo unde este cazul.

Art. 12. - (1) Comisia Centrală de Repartizare a Locuintelor are următoarele atributii:

a) hotărăste, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică a locuintelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7) si repartizarea nominală a locuintelor de interventie, conform art. 10 alin. (4);

b) aprobă transferul de locuinte între unitătile titulare de cotă;

c) întocmeste procesul-verbal de repartizare a locuintelor, care, după semnarea de către toti membrii comisiei, se transmite unitătii de administrare, în vederea înstiintării unitătilor titulare de cotă si încheierii contractului de închiriere.

(2) Comitetele prevăzute la art. 10 alin. (6) au următoarele atributii:

a) primesc si înregistrează cererile de locuinte ale personalului, cărora le pot solicita date si documente suplimentare cu privire la cererea formulată;

b) analizează situatia locativă a solicitantilor, scop în care efectuează anchete sociale si verifică la fata locului situatia si conditiile de locuit ale acestora;

c) stabilesc lista de priorităti pe baza criteriilor si punctajelor conform art. 13 si înstiintează de îndată solicitantii despre aceasta;

d) hotărăsc repartizarea nominală a locuintelor, primite numeric conform art. 12 alin. (1), în functie de lista de prioritate stabilită si structura locuintelor atribuite unitătii;

e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominală a locuintelor care, după semnarea de către toti membrii comitetului, se supune spre aprobare sefului unitătii titulare de cotă si se transmite unitătii de administrare;

f) aduc la cunostinta unitătii de administrare orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinte, de exemplu: mutarea din unitate în altă structură sau altă garnizoană a Ministerului Administratiei si Internelor, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Administratiei si Internelor;

g) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situatia privind necesarul de locuinte pentru personalul unitătii;

h) analizează si aprobă solicitările de schimburi de locuinte între cadre;

i) aduc la cunostinta angajatilor structurii hotărârile luate privind repartizarea nominală a locuintelor.

(3) Comisiile teritoriale de repartizare a locuintelor prevăzute la art. 10 alin. (1) au următoarele atributii:

a) primesc si înregistrează cererile de locuinte ale cadrelor, cărora le pot solicita date si documente suplimentare cu privire la cererea formulată;


b) analizează situatia locativă a solicitantilor, scop în care efectuează anchete sociale si verifică la fata locului situatia si conditiile de locuit ale acestora;

c) stabilesc lista de priorităti pe baza criteriilor si punctajelor prevăzute la art. 13, care sunt aduse la cunostinta tuturor solicitantilor;

d) hotărăsc repartizarea nominală a locuintelor, în functie de ordinea de prioritate si de structura locuintelor atribuite unitătii de administrare;

e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominală a locuintei, care, după semnarea de către toti membrii comisiei, se supune spre aprobare sefului unitătii si se transmite unitătii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere;

f) analizează si aprobă solicitările de schimburi de locuinte între cadre;

g) aduc la cunostinta unitătii de administrare orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinte, de exemplu: mutare din unitate în altă structură sau altă garnizoană a Ministerului Administratiei si Internelor, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Administratiei si Internelor;

h) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situatia privind necesarul de locuinte pentru tot personalul din competentă;

i) aduc la cunostinta angajatilor structurii hotărârile luate privind repartizarea nominală a locuintelor.

Art. 13. - La stabilirea listelor de priorităti, comisiile/comitetele de repartizare a locuintelor de serviciu vor avea în vedere următoarele criterii (C) si punctaje (P):

C1 - criterii în functie de situatia locativă a solicitantului:

2 P - personal care ocupă o locuintă din fondul locativ al Ministerului Administratiei si Internelor, dar aceasta nu îndeplineste exigentele minimale corespunzător numărului de membri de familie prevăzut de lege;

4 P - personal care locuieste în căminele din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor;

6 P - personal care urmează să fie evacuat din locuinta pe care o ocupă, prin punerea în aplicare a unor sentinte judecătoresti sau în virtutea altor prevederi legale, din motive care nu li se pot imputa;

8 P - personal care nu detine locuintă proprietate personală în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea, nici el, nici sotul/sotia/persoanele aflate în întretinere în cazul personalului numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului;

10 P - personal care locuieste cu chirie la persoane fizice sau juridice;

12 P - personal care locuieste cu chirie în imobile care nu mai prezintă sigurantă în exploatare ca urmare a unor cauze naturale, precum: inundatii, cutremure, incendii etc. evenimente care au intervenit pe timpul derulării contractului de închiriere; C2 - numărul persoanelor aflate legal în întretinere (declaratie notarială dată pe propria răspundere):

2 P - pentru fiecare copil aflat legal în întretinere;

1 P - pentru fiecare persoană aflată legal în întretinere, altele decât copiii si care nu detin locuintă proprietate personală; C3 - situatia familială a solicitantului:

4 P - familie monoparentală;

1 P - căsătorit;

C4 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia:

2 P - pentru solicitantul care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

1 P - pentru fiecare membru de familie care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

C5 - alte criterii

2 P - sotul/sotia îsi desfăsoară activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

1 P/an întreg - vechimea în muncă în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

0,5 P/an întreg - vechimea cererii de locuintă. Art. 14. - (1) Pentru a obtine punctajul final (Pf), numărul de puncte (P) obtinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se însumează conform formulei:

Pf = I P (ci), unde i are valori de la 1 la 5, iar c reprezintă criteriul.

(2) Repartizarea nominală a locuintelor de serviciu se face conform numărului de puncte obtinut de fiecare solicitant, în ordinea descrescătoare a punctajului.

(3) La acelasi nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuintelor stabilesc repartitia locuintelor de serviciu în functie de: situatia locativă concretă, venitul mediu lunar al familiei si importanta socială a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei.

Art. 15. - Pentru obtinerea unei locuinte, personalul Ministerului Administratiei si Internelor trebuie să înainteze sefului unitătii din care face parte un raport individual, însotit de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată si încadrarea acesteia în prevederile legale.

Art. 16. - (1) Personalul care detine în proprietate un spatiu locativ în altă localitate decât cea în care îsi desfăsoară activitatea poate beneficia de locuintă de serviciu sau de interventie, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în localitatea unde îsi desfăsoară activitatea.

(2) Personalului Ministerului Administratiei si Internelor nu i se poate repartiza locuintă de serviciu sau de interventie dacă el/ea sau sotia/sotul detine în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea locuintă proprietate personală care îndeplineste exigentele minimale de suprafată corespunzător numărului de membri de familie, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - (1) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor are dreptul la locuintă de serviciu sau de interventie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în conditiile legii.

(2) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în următoarele conditii:

a) dacă el/ea, sotia/sotul sau ceilalti membri de familie aflati în întretinere nu detin ori nu au detinut o locuintă proprietate personală în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea, cu exceptia cazului în care aceasta nu ar satisface/nu ar fi satisfăcut exigentele minimale de suprafată corespunzătoare numărului de membri de familie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) dacă el/ea, sotia/sotul nu are repartizată prin contractul de închiriere o locuintă din fondul locativ de stat în garnizoana în care îsi desfăsoară activitatea;

c) nu a beneficiat nici el/ea si nici sotul/sotia de nicio formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte prin intermediul structurilor de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 18. - Când titularul unui contract de închiriere se mută de la o unitate-titular de cotă la alta din aceeasi localitate, locuinta de serviciu pe care o ocupă rămâne în evidenta unitătii de administrare de la care a plecat, modificându-se doar titularul de cotă.

Art. 19. - La mutarea într-o altă localitate, personalul Ministerului Administratiei si Internelor care detine cu contract de închiriere o locuintă de serviciu sau de interventie este obligat să o predea, pe bază de proces-verbal, unitătii de administrare.

Art. 20. - Atunci când o locuintă devine disponibilă, comisia teritorială de repartizare a locuintelor/comitetul cu competentă asupra unitătii titulare de cotă care o are în evidentă o repartizează în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea de provenientă a celui are a disponibilizat-o, iar în situatia în care nu mai este necesară, se atribuie altei unităti din aria de competentă a respectivei comisii teritoriale de repartizare a locuintelor/comitet, iar dacă nici în această situatie nu este necesară, se repartizează altui titular de cotă, în fiecare situatie respectându-se prevederile prezentelor norme metodologice.

Art. 21. - Se consideră că o locuintă este disponibilă atunci când a încetat valabilitatea contractului de închiriere si a fost predată de locatar pe bază de proces-verbal unitătii de administrare.

Art. 22. - Schimbul de locuinte dintre personalul aceleiasi unităti se poate face numai cu acordul comisiei teritoriale de repartizare a locuintelor/comitetului, care se comunică unitătii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere.

Art. 23. - Schimbul de locuintă dintre persoane apartinând unor unităti diferite, dar din aceeasi garnizoană, se realizează numai cu acordul titularilor de cotă si cu aprobarea unitătii de administrare a imobilelor.

Art. 24. - (1) Comisia teritorială de repartizare a locuintelor/comitetul stabileste personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuintă de interventie.

(2) Conducătorii unitătilor atribuie locuinta de interventie solicitată tinând cont de nevoile unitătii si de personalul îndreptătit să ocupe spatiul respectiv, potrivit legii.

(3) Când titularul unui contract de închiriere pentru o locuintă de interventie se mută de la o unitate - titular de cotă la alta din aceeasi localitate, locuinta de interventie pe care o ocupă rămâne în evidenta unitătii - titular de cotă de la care se mută, iar acesta este obligat să o predea pe bază de proces-verbal unitătii de administrare, în termen de 30 de zile de la data predării functiei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Închirierea fondului locativ

 

Art. 25. - Personalul Ministerului Administratiei si Internelor este scutit de plata chiriei pentru locuinta de serviciu sau de interventie repartizată din fondul locativ aflat în administrarea ministerului.

Art. 26. - (1) Locuintele repartizate conform sectiunii a 2-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, încheiat pe perioadă de maximum 3 ani, cu conditia ca persoanele respective să îsi desfăsoare activitatea în localitatea respectivă.

(2) Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintă, în original si în copie, următoarele documente:

a) cartea/buletinul de identitate;

b) certificatul de nastere pentru titular si membrii familiei;

c) certificatul de căsătorie;

d) declaratia notarială, dată pe propria răspundere de către titularul repartitiei si de către ceilalti membri de familie care urmează a fi înscrisi în contract, din care să rezulte că îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 17 alin. (2);

e) documentul care atestă ultimul domiciliu - contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, certificat de atestare fiscală emis de Directia impozite si taxe locale - dacă domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuinta de serviciu/de interventie;

f) adeverintă de la structura din care face parte care să ateste încadrarea.

Art. 27. - Dreptul de folosintă a fondului locativ primit începe la data stabilită prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnării procesului-verbal de predare-primire.

Art. 28. - Situatiile în care contractul de închiriere îsi pierde valabilitatea, precum si termenele de eliberare a locuintei sunt următoarele:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată partială sau pensie de invaliditate, cu exceptia cazurilor în care locuintele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmasi ai titularilor contractelor de închiriere decedati, al căror venit nu le permite cumpărarea locuintei în conditiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;

c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuintă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;

d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în interesul serviciului în altă localitate, în termen de 30 de zile de la obtinerea unui nou spatiu locativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data mutării;

e) când titularul contractului de închiriere s-a transferat la cerere în altă localitate sau la altă institutie, în termen de 30 de zile de la semnarea transferului, dacă actele normative nu prevăd altfel;

f) la 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unitătii de administrare a cererii titularului contractului de închiriere;

g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeasi localitate, o locuintă proprietate personală care îndeplineste exigentele minimale de suprafată corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;

h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din motive imputabile lui sau prin demisie, ori în urma reorganizării, în termen de 30 de zile de la aceasta;

i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligatiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;

j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinte de interventie este numit pe o functie care nu necesită prezenta sa permanentă sau în caz de urgentă în unitate, la solicitarea conducătorului unitătii titulare de cotă;

k) în situatia în care nu s-a mutat efectiv în locuinta repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;

l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuintă de interventie se mută de la o unitate-titular de cotă la alta din aceeasi localitate, în termen de 30 de zile de la data predării functiei.

Art. 29. - (1) Titularul contractului de închiriere care si-a încetat activitatea poate cere ca locuinta pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care locuieste împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Cererea se depune la unitatea de administrare, care va solutiona în termen de 30 de zile, pe baza concluziilor cuprinse în procesul-verbal al comisiei teritoriale de repartizare a locuintelor/comitetului din unitatea în care îsi desfăsoară activitatea membrul de familie propus să devină titular de contract.


 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile unitătilor de administrare si ale titularilor contractelor de închiriere

 

Art. 30. - Titularii contractelor de închiriere au următoarele obligatii:

a) să nu subînchirieze sau să dea în folosintă altor persoane spatiul închiriat;

b) să folosească spatiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinatia pe care acestea o au din constructie;

c) să nu execute modificări constructive ale spatiilor preluate, fără acordul scris al unitătii de administrare, din care să rezulte conditiile tehnice si economice în care acestea pot fi realizate;

d) să efectueze lucrările de întretinere, reparatii sau de înlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusivă;

e) să achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreună în locuinta respectivă si care sunt înscrise în contractul de închiriere, toate cotele care le revin din cheltuielile de întretinere, precum si cele pentru repararea părtilor si instalatiilor din folosinta comună, stabilite prin grija asociatiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;

f) să anunte imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricăror modificări produse în situatia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/si a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinte proprietate personală în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea;

g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuintei de serviciu în ultima lună de valabilitate a acestuia, dar fără a depăsi termenul contractual;

h) să predea suprafata locativă în conditii normale de folosintă, tinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.

Art. 31. - Unitătile de administrare au următoarele obligatii:

a) să predea chiriasului locuinta în conditii normale de folosintă;

b) să ia măsuri pentru repararea si mentinerea în conditii de sigurantă în exploatare si de functionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuintei;

c) să întretină în bune conditii elementele structurii de rezistentă a clădirii, elementele de constructie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperisul, fatada, împrejmuirile, pavimentele, curtile si grădinile, precum si spatiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile, scările exterioare;

d) să întretină în bune conditii instalatiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalatiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalatiile de încălzire centrală si de preparare a apei calde, instalatiile electrice si de gaze, centralele termice, crematoriile, instalatiile de colectare a deseurilor, instalatiile de antenă colectivă, telefonie etc;

e) să întreprindă măsuri cu privire la oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinta de interventie la unitatea titulară de cotă, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.

Art. 32. - (1) Starea tehnică a fondului locativ si îndeplinirea clauzelor contractuale se verifică, ori de câte ori se consideră necesar, de către o comisie numită prin dispozitie/ordin de zi pe unitate a/al sefului unitătii de administrare.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) poate verifica, în prezenta chiriasilor, în zilele lucrătoare, la o dată comunicată oficial acestora, modul în care sunt respectate obligatiile asumate prin contract cu privire la folosirea si întretinerea locuintelor, inclusiv numărul real de persoane care locuiesc împreună cu titularii contractelor de închiriere.

Art. 33. - Pentru locuintele de serviciu sau de interventie care sunt racordate la utilitătile structurilor Ministerului Administratiei si Internelor cheltuielile aferente se vor retine de către organul financiar pe baza documentelor întocmite de organul tehnic din cadrul structurii respective.

Art. 34. - Unitătile de administrare vor colabora cu asociatiile de locatari sau de proprietari, pentru blocurile în care sunt amplasate apartamente proprietate publică si privată, constituite conform prevederilor legale în vigoare, pentru a asigura mentinerea functionalitătii spatiilor pe care le detin.

Art. 35. - Sefii unitătilor de administrare sunt obligati să depună diligente pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor apărute între unitatea de administrare si titularul contractului de închiriere, la solicitarea uneia dintre părti.

Art. 36. - (1) Unitatea de administrare urmăreste modul în care chiriasii se achită de toate obligatiile care le revin pentru mentinerea imobilului în stare bună de functionare.

(2) în situatia în care chiriasul refuză să remedieze daunele produse din vina lui, unitatea de administrare ia măsuri de reparare a degradărilor si de recuperare de la cei vinovati a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca, în cazul în care se impune, să se procedeze la rezilierea contractului de închiriere.

 

CAPITOLUL III

Unităti de cazare si pregătire

 

Art. 37. - (1) Unitătile de cazare si pregătire aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor sunt cele nominalizate în anexa nr. 4.

(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situatia extinderii sau modernizării unitătilor de cazare si pregătire, amenajării, radierii, schimbării destinatiei ori preluării în administrare si a altor spatii cu această destinatie, se face prin dispozitie emisă de către directorul general al Directiei generale logistice.

Art. 38. - Unitătile de cazare si pregătire, în sensul prezentelor norme metodologice, cuprind: cămine, complexuri de odihnă si recreere, baze de pregătire si alte unităti de cazare.

Art. 39. - Unitătile de cazare si pregătire se află în subordinea sefilor unitătilor care le au în administrare, în calitate de ordonatori de credite.

Art. 40. - Pentru activitătile de protocol sau ordonate de conducerea Ministerului Administratiei si Internelor unitătile de cazare si pregătire prevăzute în anexa nr. 4 vor fi puse neconditionat la dispozitie.

Art. 41. - Drepturile si obligatiile persoanelor cazate în unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor sunt prevăzute în anexa nr. 5 si vor fi afisate la receptie împreună cu tarifele de cazare.

 

SECTIUNEA 1

Accesul la servicii, repartizarea locului de cazare si asistenta medicală

 

Art. 42. - De unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază următoarele categorii de persoane:

a) personalul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si familia acestuia;

b) cadrele militare în rezervă si în retragere din Ministerul Administratiei si Internelor, pensionarii militari si fostii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacitătii de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul si din cauza îndeplinirii obligatiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum si politistii pensionati si sotii/sotiile acestora;


c) membrii delegatiilor străine invitate de ministrul administratiei si internelor sau sefii inspectoratelor generale, precum si categoriile de personal prevăzute la lit. a) din cadrul institutiilor similare din alte tări, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Administratiei si Internelor în acest sens, cu institutiile respective sau pe bază de reciprocitate sau solicitare scrisă;

d) personalul celorlalte institutii din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, în baza protocoalelor încheiate în acest sens de Ministerul Administratiei si Internelor cu institutiile respective sau în functie de disponibilităti în baza solicitărilor.

Art. 43. - Repartizarea locurilor de cazare din unitătile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu exceptia complexurilor de agrement “Meridian” - statiunea Mamaia, “Diana” - statiunea Saturn si a complexului de odihnă din Bucuresti, str. Paul Greceanu, se face de către sefii unitătilor de administrare sau de către persoanele desemnate de acestia, la solicitarea directă a personalului interesat.

Art. 44. - (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement “Meridian” - statiunea Mamaia si “Diana” - statiunea Saturn din judetul Constanta se face anual, până la data de 15 mai, de către Directia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate si biletele tipizate aferente.

(2) Repartizarea locurilor pe structurile Ministerului Administratiei si Internelor se face proportional cu efectivele din subordine, pe serii si date de prezentare.

(3) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în functie de solicitări, unitătilor din subordine, inclusiv filialelor asociatiilor veteranilor de război si pensionarilor.

(4) Evidenta solicitărilor si a repartizării locurilor de cazare la cele două complexuri de agrement se realizează de către compartimentele de administrare a patrimoniului imobiliar din cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 45. - Repartizarea locurilor de cazare în unitătile de pregătire se realizează, cu aprobarea sefilor unitătilor care le au în administrare, în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfăsoară actiuni de pregătire si instruire.

Art. 46. - Beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine:

a) personalul Ministerului Administratiei si Internelor pe timpul cât se află în interes de serviciu în altă localitate decât cea în care îsi desfăsoară activitatea, în delegatie, detasare, misiune, la convocare, la cursuri eto, în baza ordinului de serviciu sau a unui alt document de serviciu similar;

b) membrii Asociatiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si ai Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor când se deplasează în interesul organizatiilor respective, în baza ordinului de serviciu;

c) membrii delegatiilor străine, precum si personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 47. - (1) Beneficiază de reducere de 90% a tarifelor stabilite pentru locurile de cazare în cămine, complexuri de odihnă si recreere, unităti de pregătire care sunt în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) si b).

(2) Copiii care sunt în întretinerea personalului Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Cei care au vârsta de peste 16 ani beneficiază de reducerea de 90% dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întretinerea personalului Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Reducerea tarifului locurilor de cazare prevăzută la alin. (1) se acordă pentru locurile de cazare ce nu sunt finantate de la bugetul de stat, de maximum două ori pentru fiecare persoană într-un an calendaristic.

(4) Răspunderea pentru respectarea dispozitiilor alin. (3) revine sefului unitătii din care face parte personalul care solicită, pe bază de raport, decontarea facilitătii prevăzute la alin. (1).

(5) în cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (3) va fi consemnată de persoanele respective prin declaratie pe propria răspundere depusă la unitatea de cazare.

(6) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul cazării în unităti similare ale altor institutii din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, în conditiile încheierii de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor protocoale, în acest sens, cu respectivele institutii publice.

Art. 48. - (1) Persoanele care se cazează în unitătile de cazare si pregătire din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor sunt obligate să prezinte la receptie cărtile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidente, legitimatia, precum si ordinul de serviciu, după caz. Legitimatiile de serviciu sau alt tip de legitimatii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării.

(2) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la receptie cărtile/buletinele de identitate si decizia de pensionare în fotocopie.

(3) Copiii sub 14 ani, însotiti, se cazează pe baza certificatului de nastere si a cărtii/buletinului de identitate a/al însotitorului.

(4) Membrii de familie care se cazează în absenta persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverintă eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 49. - Locurile de cazare în cămine se vor repartiza pe măsura solicitării acestora de către persoanele care beneficiază de prevederile prezentelor norme metodologice, urmărindu-se totodată ocuparea completă a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.

Art. 50. - Pentru urmărirea si coordonarea activitătii unitătilor de cazare se asigură si se tine evidenta zilnică la următoarele documente:

a) Registrul de evidentă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;

b) Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului receptionerilor;

c) caietul de semnalare a defectiunilor;

d) diagrama zilnică privind ocuparea locurilor de cazare;

e) carnetul-chitantier, factura fiscală;

f) condica de sugestii si reclamatii.

Art. 51. - Asistenta medicală de urgentă, asistenta medicală, precum si supravegherea sanitar-epidemică pentru persoanele cazate în toate unitătile de cazare care fac obiectul prezentelor norme metodologice se asigură prin centrele medicale teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementări financiare

 

Art. 52. - (1) Metodologia de stabilire si aprobare a tarifelor pentru unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor este prevăzută în anexa nr. 7.

(2) Actualizarea metodologiei prevăzute în anexa nr. 7 se aprobă de către directorul general al Directiei generale logistice si se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Directiei generale financiare.

Art. 53. - (1) Cheltuielile de administrare si functionare aferente unitătilor de cazare, altele decât complexurile de agrement, odihnă si recreere, precum si ale unitătilor de pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispozitie cu această destinatie.

(2) Structurile Ministerului Administratiei si Internelor care au în administrare complexuri de odihnă si recreere asigură finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente acestora, exclusiv din venituri proprii, pe bază de bugete de venituri si cheltuieli întocmite în acest scop, în conditiile legii.

Art. 54. - Sumele încasate din cazarea în complexurile de odihnă si recreere se folosesc pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale acestora, iar cele provenite din cazarea în celelalte unităti de cazare, precum si ale unitătilor de pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 55. - (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unitătilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care nu sunt finantate de la bugetul de stat, precum si în unitătile similare ale altor institutii din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, se achită integral de către categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unitătii în care sunt încadrati, pe baza facturii fiscale si chitantei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. b), cărora li se va percepe tariful de cazare diminuat cu 90%.

Art. 56. - (1) Cheltuielile ce decurg din aplicarea facilitătilor prevăzute în prezentele norme metodologice se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, cu respectarea legislatiei în vigoare, prin grija ordonatorilor de credite care au în administrare unitătile de cazare, a ordonatorilor de credite din unitătile din care fac parte beneficiarii înlesnirilor si a Casei de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b).

(2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unitătile de cazare care nu sunt finantate de la bugetul de stat transmit lunar ordonatorilor de credite în finantarea cărora se află lista nominală a persoanelor cazate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de către acestia a facturilor către Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor. Facturile se transmit lunar la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, însotite de listele nominale întocmite de unitătile de cazare. Emitentii facturilor au obligatia de a verifica îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 47 alin. (3) si de a include în factură numai sumele corespunzătoare îndeplinirii acestei conditii.

Art. 57. - (1) Compartimentele logistice ale unitătilor de administrare întocmesc anual, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dări de seamă privind modul de folosire a acestora. Dările de seamă se prezintă ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului tertiar de credite din subordinea acestora, si, la solicitare, Directiei generale logistice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor de către ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari din finantarea directă a ordonatorului principal de credite.

(2) Dările de seamă anuale cuprind, în principiu, următoarele date:

a) capacitatea totală de cazare (imobilele, numărul de cazare si numărul de locuri);

b) procentele de ocupare, lunar si anual;

c) structurile beneficiare, pe categorii de personal;

d) concluziile si propunerile pentru îmbunătătirea activitătilor.

 

CAPITOLUL IV

Spatii disponibile

 

Art. 58. - Sefii unitătilor de administrare vor lua măsuri pentru stabilirea spatiilor disponibile în vederea închirierii si pentru identificarea activitătilor/serviciilor care pot fi organizate în acestea.

Art. 59. - Disponibilizarea unui spatiu se aprobă de către ordonatorul de credite care are în finantare directă imobilul respectiv, în baza unui raport justificativ întocmit de compartimentul de specialitate, cu viza pentru control financiar preventiv acordată de organul financiar propriu si cu avizul pentru legalitate dat de consilierul juridic legal desemnat.

Art. 60. - (1) Raportul elaborat de către unitatea de administrare pentru obtinerea aprobării de disponibilizare a unui spatiu în vederea închirierii acestuia cuprinde toate datele necesare în vederea identificării acestuia si a activitătilor care se pot desfăsura în spatiul disponibilizat, precizate în anexa nr. 9.

(2) Raportul se întocmeste pe fiecare spatiu disponibilizat si pentru fiecare dintre activitătile cu specific distinct propuse a se organiza în cadrul acesteia.

(3) în situatia în care o unitate de administrare intentionează să închirieze în aceeasi perioadă mai multe spatii, se va întocmi un raport comun pentru toate acestea.

Art. 61. - (1) Spatiile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pot fi închiriate, în conditiile legii, altor institutii/persoane juridice, integral sau partial, dacă sunt disponibile si preluarea lor nu prezintă interes pentru alte unităti de administrare din structura institutiei.

(2) în situatiile în care unitătile de administrare propun pentru închiriere spatii necesare montării automatelor pentru cafea sau chioscurilor alimentare pe suprafete ce nu depăsesc 4 m2, nu se impune obtinerea documentelor care să ateste că suprafata respectivă nu prezintă interes pentru alte unităti din structura Ministerului Administratiei si Internelor, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare directă respectivul imobil.

Art. 62. - Prin închirierea integrală sau partială a spatiilor disponibile nu va fi perturbată buna desfăsurare a celorlalte activităti specifice unitătii.

Art. 63. - Contractele de închiriere existente, încheiate în conformitate cu prevederile legale, îsi păstrează valabilitatea până la expirare fără a fi reînnoite, după care se vor derula procedurile stabilite prin prezentele norme metodologice.

Art. 64. - La începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, unitătile de administrare întocmesc si transmit Directiei generale logistice, pe cale ierarhică, situatii centralizatoare referitoare la spatiile închiriate, din care să rezulte: datele de identificare a spatiului, denumirea chiriasului, tariful lunar de închiriere, suma retinută de către unitate, modul de utilizare, natura si valoarea lucrărilor realizate din sumele încasate, prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 65. - Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern si cele de specialitate ale inspectoratelor generale si ale Directiei generale logistice verifică modul de desfăsurare a licitatiilor, de perfectare si derulare a contractelor, precum si utilizarea fondurilor colectate.

 

SECTIUNEA 1

Proceduri privind închirierea spatiilor disponibile

 

Art. 66. - Atribuirea închirierii spatiilor disponibile se face pe baza unui contract perfectat cu o persoană fizică sau juridică, stabilită în urma derulării unei proceduri de licitatie publică cu strigare.


Art. 67. - (1) În termen de 5 zile de la data aprobării documentului de disponibilizare a spatiului si închirierea lui, seful unitătii de administrare numeste prin dispozitie zilnică/ordin de zi pe unitate comisia de evaluare a ofertelor, formată din 5 persoane, după cum urmează:

a) presedinte - loctiitorul sefului unitătii de administrare, care coordonează activitatea logistică;

b) membri - seful unitătii (subunitătii, formatiunii) care îsi desfăsoară activitatea în imobilul în care se află spatiile disponibilizate, iar în situatia în care acesta este si seful unitătii de administrare, va delega un reprezentant, seful compartimentului financiar al unitătii de administrare, consilierul juridic legal desemnat al unitătii de administrare;

c) secretar - ofiterul/tehnicianul de cazarmare al unitătii de administrare.

(2) în cazul închirierii integrale a unui imobil sau a unei constructii, din comisie va face parte si un reprezentant din esalonul superior al unitătii de administrare.

(3) Pentru unitătile de administrare care nu fac parte din structura inspectoratelor generale, în comisia de evaluare a ofertelor va fi cooptat un reprezentant al Directiei generale logistice.

(4) în cazul în care, după depunerea ofertelor, există membri în comisia de evaluare a ofertelor, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu reprezentanti, asociati, administratori ai operatorului economic ofertant sau cu ofertantul persoană fizică, acestia vor fi înlocuiti. La fel se procedează si în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a ofertelor este în imposibilitate motivată de a-si exercita atributiile.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în situatia unitătilor care nu dispun de suport logistic propriu, comisia de evaluare a ofertelor va fi numită de seful unitătii care o asigură din punct de vedere al spatiilor, având următoarea componentă:

a) presedinte - loctiitorul sefului unitătii de administrare, care coordonează activitatea logistică;

b) membri - seful unitătii (subunitătii, formatiunii) care îsi desfăsoară activitatea în imobilul în care se află spatiile disponibilizate, seful compartimentului financiar si consilierul juridic legal desemnat din cadrul unitătii de administrare care are imobilul înscris în evidenta contabilă;

c) secretar - ofiterul/tehnicianul de cazarmare al unitătii de administrare.

Art. 68. - (1) Prin grija unitătii de administrare se întocmesc următoarele documente:

a) fisa de date a achizitiei, prevăzută în anexa nr. 11;

b) anuntul publicitar prevăzut în anexa nr. 12.

(2) Fisa de date a achizitiei se întocmeste de compartimentul de specialitate al serviciului logistic din unitatea de administrare a spatiului disponibilizat pentru închiriere si se aprobă de către ordonatorul de credite în a cărui administrare se află imobilul respectiv.

Art. 69. - În termen de 5 zile de la data aprobării fisei de date a achizitiei, anuntul publicitar se transmite spre publicare într-un cotidian national si în unul local, si se afisează atât la sediul unitătii de administrare, cât si la imobilul unde se află spatiile de închiriat.

Art. 70. - În fisa de date a achizitiei se precizează:

a) adresa unitătii de administrare;

b) adresa completă si exactă a spatiilor ce urmează a se închiria;

c) destinatia pentru care spatiile urmează a fi închiriate;

d) caracteristicile acestora (număr de încăperi, suprafete, utilităti);

e) pretul minim de pornire a licitatiei, în lei/lună sau echivalent euro/lună, care se stabileste la nivelul tarifelor în lei/m2

practicate de organele administratiei locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafete similare ca destinatie si caracteristici, precum si pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din pretul de pornire a licitatiei;

f) prin exceptie de la prevederile lit. e), pretul de pornire al licitatiei este de 10% din tarifele în lei/m2 practicate de organele administratiei locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafete similare ca destinatie si caracteristici, în cazul în care la licitatie participă numai organizatiile sindicale, asociatiile sau fundatiile care au ca scop protectia socială, protectia drepturilor omului si drept umanitar si nu urmează să desfăsoare activităti economice în locatiile închiriate;

g) data desfăsurării licitatiei, care va fi de cel mult 30 de zile de la data publicării anuntului, dar nu mai putin de 10 zile de la data aparitiei acestuia;

h) locul de desfăsurare a licitatiei - sediul unitătii de administrare;

i) garantia de participare la licitatie, care va fi în cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei si care poate fi constituită prin scrisoare de garantie bancară, vărsăminte în numerar la casieria unitătii de administrare sau prin ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont;

j) modelul scrisorii de înaintare a documentelor de participare la licitatie;

k) proiectul contractului de închiriere;

l) documentele doveditoare a eligibilitătii ofertantului;

m) după caz, clauze specifice activitătii de protectie si sigurantă militară, elaborate cu consultarea structurii de protectie internă a unitătii de administrare.

Art. 71. - (1) Pentru a dovedi îndeplinirea conditiilor de eligibilitate, ofertantii trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:

a) în cazul persoanelor juridice: certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor eligibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat - formulare-tip eliberate de autoritătile competente; acte din care să rezulte că ofertantul are dreptul de a desfăsura activitatea propusă - certificat emis de oficiul registrului comertului de pe lângă camera de comert si industrie natională sau teritorială;

b) în cazul persoanelor fizice: extrasul din registrul de rol de la administratia financiară pe a cărei rază domiciliază ofertantul, din care să rezulte că nu are datorii către stat; documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru prestarea căreia închiriază spatiul respectiv.

(2) Neîndeplinirea conditiilor minime de eligibilitate sau/si nedepunerea garantiei de participare atrage/atrag eliminarea neconditionată a ofertantului din licitatie.

Art. 72. - (1) Cheltuielile pentru desfăsurarea licitatiilor se suportă de către unitătile de administrare prevăzute la art. 20.30 “Alte cheltuieli”, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.

(2) Fisa de date a achizitiei se ridică contra cost de la unitatea de administrare, iar contravaloarea acesteia nu poate depăsi nivelul cheltuielilor legate de multiplicarea ei.

Art. 73. - Persoanele fizice sau juridice care îsi manifestă interesul de a participa la licitatie depun la registratura unitătii de administrare, cu cel putin 5 zile înaintea datei de desfăsurare a acesteia, un dosar care trebuie să contină: scrisoarea de înaintare a documentelor de participare la licitatie, documentul din care să rezulte constituirea garantiei de participare, documentele referitoare la eligibilitatea ofertantului, precum si proiectul contractului de închiriere, semnat pentru însusirea clauzelor contractuale.

Art. 74. - (1) Licitatia se desfăsoară la locul, data si ora stabilite prin anuntul publicitar dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel putin 3 dosare cu documente de participare la licitatie, iar la data respectivă se prezintă cel putin 2 ofertanti.

(2) Licitatia propriu-zisă se poate desfăsura numai dacă cel putin două dosare sunt corespunzătoare fisei de date a achizitiei.

(3) în cazul prevederilor alin. (1), comisia de evaluare a ofertelor procedează la legitimarea reprezentantilor ofertantilor pe baza actului de identitate si a delegatiei, dacă este cazul, verifică si face cunoscut public existenta documentelor solicitate.

Art. 75. - (1) în situatia în care nu sunt îndeplinite cerintele mentionate la art. 74 alin. (1) sau (2), licitatia se repetă după 7 zile în aceleasi conditii de publicitate.

(2) în situatia repetării licitatiei, aceasta se poate desfăsura si dacă până la termenul-limită se prezintă numai un singur ofertant cu documente corespunzătoare, adjudecarea făcându-se prin negociere cu acesta, pornindu-se de la tariful minim prevăzut în fisa de date a achizitiei, iar rezultatul negocierii se consemnează în hotărârea comisiei de evaluare.

Art. 76. - (1) Presedintele comisiei de evaluare a ofertelor anuntă pretul initial de închiriere de la care porneste strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.

(2) Licitatia se desfăsoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.

Art. 77. - (1) Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit pretul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor.

(2) După anuntarea verbală a câstigătorului de către presedintele comisiei de evaluare a ofertelor licitatia se declară închisă.

Art. 78. - În situatia în care licitatia nu se finalizează prin desemnarea unui câstigător sau dacă nu există nicio solicitare pentru închiriere, se iau măsuri pentru utilizarea, conservarea sau valorificarea spatiului respectiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 79. - (1) Pentru fiecare dintre fazele desfăsurate până la stabilirea ofertantului câstigător, comisia de evaluare a ofertelor întocmeste un proces-verbal zilnic, în care consemnează toate activitătile care s-au desfăsurat în această perioadă.

(2) Documentele se semnează de către membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii participantilor, după care sunt prezentate sefului unitătii de administrare pentru a fi avizate.

Art. 80. - (1) Hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor se supune aprobării sefului unitătii de administrare, în termen de 48 de ore de la închiderea procedurii, si se comunică, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 48 de ore de la avizare, atât ofertantului câstigător, cât si celor necâstigători.

(2) în comunicarea către ofertantul câstigător se specifică locul si data la care este invitat pentru încheierea contractului.

Art. 81. - Orice ofertant care participă la licitatie poate contesta, în scris, rezultatul acesteia la seful unitătii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfăsurarea licitatiei.

Art. 82. - (1) Pentru solutionarea contestatiilor, seful unitătii de administrare numeste prin dispozitie o comisie de verificare a contestatiilor, formată din 5 membri, altii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 3 zile trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor.

(2) în situatia în care raportul comisiei de verificare a contestatiilor constată justetea contestatiei, seful unitătii de administrare aprobă modul de solutionare a cauzei propus de comisii, în sensul repetării procedurii sau al adjudecării licitatiei în favoarea participantului care a oferit pretul imediat inferior.

(3) în termen de 48 de ore de la primirea raportului comisiei de verificare a contestatiilor, seful unitătii de administrare comunică contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.

Art. 83. - În situatia în care contestatarul nu este multumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justitie decizia luată, în maximum 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia.

Art. 84. - Sumele depuse drept garantie de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câstigător, participantilor necâstigători, celor care nu s-au prezentat sau celor eliminati.

Art. 85. - Contractul de închiriere se încheie în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării către ofertantul câstigător si nu se admit negocieri asupra pretului chiriei stabilit prin licitatie.

Art. 86. - În situatia în care ofertantul câstigător renuntă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde garantia de participare, iar contractul se perfectează cu participantul care a licitat al doilea pret ca valoare sau se va repeta licitatia, după caz.

Art. 87. - (1) Contractul de închiriere intră în vigoare de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a spatiului închiriat.

(2) Până la semnarea procesului-verbal de predare-primire a spatiului, ofertantul desemnat câstigător va prezenta o scrisoare de garantie bancară pentru buna desfăsurare a contractului, eliberată de către o bancă agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existenta unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii, valabilă pe toată durata contractului.

(3) Depozitul din care unitatea de administrare poate retine sume de bani pentru neexecutarea obligatiilor chiriasului, inclusiv penalităti de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în functie de raportul leu/euro stabilit de Banca Natională a României si se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitătii contractului.

Art. 88. - Contractul de închiriere se perfectează la sediul unitătii de administrare, se semnează de către seful acesteia si se avizează de către seful compartimentului financiar propriu si de către consilierul juridic legal desemnat al unitătii respective.

Art. 89. - Contractul va cuprinde clauze privind data si modul de plată a chiriei, utilizarea, întretinerea si restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protectie militară, păstrarea secretului, accesul si ordinea interioară, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, de securitate si sănătate în muncă si protectie a mediului, în ceea ce priveste penalitătile de întârziere, si faptul că spatiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosinta altor persoane, precum si conditiile în care contractul poate fi reziliat.

Art. 90. - În contract, valoarea totală în lei a acestuia, calculată în baza ofertei câstigătoare desemnate de comisia de validare a ofertelor, se transformă în euro, urmând ca plata lunară a chiriei să se facă în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ziua emiterii facturii.

Art. 91. - (1) Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeasi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriasului, făcută cu cel putin 30 de zile înainte de expirare.

(2) Atunci când nevoile Ministerului Administratiei si Internelor impun eliberarea spatiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.


Art. 92. - În contract se prevede în mod obligatoriu clauza privind eliberarea spatiului închiriat, în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea de administrare atunci când nevoile Ministerului Administratiei si Internelor impun acest lucru.

Art. 93. - Contractele de închiriere se perfectează în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părtile semnatare, iar o copie se înaintează ordonatorului secundar de credite al unitătii de administrare si, respectiv, Directiei generale logistice pentru unitătile necuprinse în structura inspectoratelor generale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea fondurilor rezultate din închirierea spatiilor

 

Art. 94. - (1) Unitătile de administrare finantate conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, virează integral veniturile din închiriere la bugetul de stat.

(2) Unitătile de administrare finantate conform art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, vor retine o cotă de 50% din valoarea chiriei prevăzute prin contract, diferenta urmând a fi virată la bugetul de stat.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si în cazul unitătilor de administrare în cadrul cărora se desfăsoară activităti finantate integral din venituri proprii, în conditiile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă spatiul închiriat este afectat în totalitate activitătii finantate integral din venituri proprii.

Art. 95. - Veniturile astfel realizate se utilizează numai pentru lucrări de interventii, altele decât cele care cad în sarcina chiriasului, potrivit clauzelor contractuale, care se pot realiza cu prioritate la clădirea în care se află spatiile închiriate, precum si la alte constructii aflate în evidenta unitătii de administrare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 96. - Este interzisă închirierea spatiilor pentru desfăsurarea unor activităti care pot afecta imaginea institutiei, de exemplu: reclamă indecentă si/sau alte tipuri de reclamă comercială, fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau a produselor periculoase.

Art. 97. - Nerespectarea de către titularii contractelor de închiriere a termenelor si dispozitiilor prezentelor norme metodologice, precum si comunicarea de date nereale atrag răspunderea acestora, conform prevederilor legale.

Art. 98. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

GLOSAR DE TERMENI

 

a) Spatii - clădirile sau parcelele de teren fără constructii dintr-un imobil, părti ale unei constructii, respectiv încăperi, alte suprafete interioare, precum si suprafete exterioare, de exemplu: fatade, acoperisuri, terase.

b) Unităti de cazare - spatiile destinate cazării persoanelor.

c) Cămine - spatiile destinate cazării, cu prioritate a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, pe timpul cât execută misiuni ordonate, precum si în cazul mutării în interesul serviciului, pe termen limitat, până la asigurarea spatiului locativ necesar.

d) Complexuri de odihnă si recreere - casele de odihnă, vilele, casele de oaspeti, complexurile de agrement/odihnă.

e) Unităti de pregătire - bazele de pregătire constituite din complexuri multifunctionale cu spatii de pregătire si cazare, amenajări recreativ-sportive, bazine de înot, terenuri si săli de sport, baze sportive etc.

f) Alte unităti de cazare - spatiile de cazare existente în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, care pot fi folosite pentru cazarea de urgentă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detasat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îsi au domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cămine sau în hoteluri.

g) Unităti de administrare (locator) -structurile Ministerului Administratiei si Internelor ale căror sefi au calitatea de ordonatori de credite si care au înscrise în evidenta proprie de cadastru/contabilă spatiile respective.

h) Locuri de cazare - locuri din camere, apartamente.

i) Fond locativ al Ministerului Administratiei si Internelor - totalitatea locuintelor de serviciu si de interventie, aflate în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

j) Locuintă - constructia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, care asigură exigentele minimale pentru cazarea unei persoane sau familii, conform prevederilor legale.

k) Locuintă de serviciu - locuinta destinată cazării personalului Ministerului Administratiei si Internelor la care acesta are dreptul potrivit legii.

l) Locuintă de interventie - locuinta situată în incinta unitătii de administrare sau în imediata apropiere a acesteia, destinată cazării personalului Ministerului Administratiei si Internelor care îndeplineste functii sau atributii de serviciu ce necesită prezenta lui permanentă sau în caz de urgentă la unitate.

m) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor - cadrele militare în activitate, politistii-functionari publici cu statut special, functionarii publici, personalul contractual, precum si soldatii si gradatii voluntari din structurile Ministerului Administratiei si Internelor.

n) Familia personalului Ministerului Administratiei si Internelor - sotul, sotia, copiii, precum si părintii sotilor aflati în întretinere legală sau care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere.

o) Titulari de cotă de locuinte - structurile din Ministerul Administratiei si Internelor cărora le sunt repartizate numeric locuintele, respectiv inspectoratele generale, unitătile centrale si alte unităti necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucuresti, iar în teritoriu, inspectoratele si celelalte unităti necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă.

p) Chirias (locatar) - personalul Ministerului Administratiei si Internelor care semnează în calitate de titular contractul de închiriere pentru un spatiu din fondul locativ apartinând institutiei.

q) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se mentionează că sunt zile lucrătoare.

 


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

COMPONENTA

Comisiei Centrale de Repartizare a Locuintelor

 

Presedinte - secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor Membri:

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Politiei Române;

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră;

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

- inspectorul general/adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

- directorul general/directorul general adjunct al Directiei generale juridice;

- directorul general/directorul general adjunct al Directiei Generale Anticoruptie;

- directorul general/directorul general adjunct al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă.

Secretar: directorul Directiei administrative din cadrul Directiei generale logistice

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr......din......

- model -

 

I. Părtile contractante

Între.............., cu sediul în........., reprezentată prin..........., în calitate de locator, si domnul/doamna.............din unitatea locatoare............, posesor(oare) al/a BI/CI seria........nr........, eliberat(ă) de...........la data de..........., în calitate de locatar, în baza Procesului-verbal de repartitie nr.........din........al comisiei de repartizare a locuintelor din cadrul unitătii........, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este folosinta locuintei de serviciu (interventie) situate în.............

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnat în proces ui-verb al cuprins în anexa A.

III. Termenul

Art. 3. -Termenul închirierii este de 3 ani cu începere de la data semnării procesului-verbal mentionat la art. 2.

Art. 4. - Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel putin 30 de zile înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacă sunt îndeplinite conditiile legale care au stat la baza încheierii lui.

Art. 5. - Tacita relocatiune nu operează.

IV. Plata chiriei

Art. 6. - Locatarul care nu este exceptat de la plata chiriei va achita lunar suma de..........lei, calculată conform anexei B.

Art. 7. - Chiria se recalculează periodic, ori de câte ori au loc modificări ale tarifelor elementelor de calculatie.

Art. 8. - Achitarea chiriei se face la casieria........., până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

Art. 9. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

Art. 10. - Cuantumul penalitătilor se va reactualiza periodic, în functie de actele normative care stabilesc majorările de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat.

Art. 11. - Neplata chiriei o perioadă de 3 luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv cele reprezentând penalizări, urmând a fi recuperate de către locator conform prevederilor legale.

V. Obligatiile locatorului

Art. 12. - Locatorul se obligă:

a) să predea locatarului locuinta în conditii normale de folosintă;

b) să ia măsuri pentru repararea si mentinerea în conditii de sigurantă în exploatare si de functionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuintei;

c) să întretină în bune conditii elementele structurii de rezistentă a clădirii, elementele de constructie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperisul, fatada, împrejmuirile, pavimentele, curtile si grădinile, precum si spatiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile si scările exterioare;

d) să întretină în bune conditii instalatiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalatiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalatiile de încălzire centrală si de preparare a apei calde, instalatiile electrice si de gaze, centralele termice, crematoriile, instalatiile de colectare a deseurilor, instalatiile de antenă colectivă, telefonie etc;

e) să întreprindă măsuri cu privire la oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinta de interventie la unitatea titulară de cotă, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.


VI. Obligatiile locatarului

Art. 13. - Locatarul se obligă:

a) să nu subînchirieze sau să dea în folosintă altor persoane spatiul închiriat;

b) să folosească spatiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinatia pe care acestea o au din constructie;

c) să nu execute modificări constructive ale spatiilor preluate fără acordul scris al unitătii de administrare, din care să rezulte conditiile tehnice si economice în care acestea pot fi realizate;

d) să efectueze lucrările de întretinere, reparatii sau de înlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusivă;

e) să achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreună în locuinta respectivă, conform anexei C, toate cotele care le revin din cheltuielile de întretinere, precum si cele pentru repararea părtilor si instalatiilor din folosinta comună, stabilite prin grija asociatiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;

f) să anunte imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricăror modificări produse în situatia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/si a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinte proprietate personală în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea;

g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuintei de serviciu în ultima lună de valabilitate a acestuia, dar fără a depăsi termenul contractual;

h) să predea suprafata locativă în conditii normale de folosintă, tinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.

Art. 14. - Nicio modificare în structura interioară a suprafetei locative nu se poate efectua fără acordul unitătii de administrare.

Art. 15. - Se interzice amenajarea la subsolul clădirii a altor boxe decât cele prevăzute din constructie sau folosirea spatiilor comune în interes personal.

VII. Alte obligatii

Art. 16. - Plata contravalorii utilitătilor consumate aferente spatiilor închiriate este în sarcina locatarului.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 17. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor contractuale părtile datorează despăgubiri.

Art. 18. - Forta majoră exonerează răspunderea părtilor.

IX. Litigii

Art. 19. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenta instantei judecătoresti de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorială a locatorului.

X. Încetarea contractului

Art. 20. - Contractul îsi pierde valabilitatea în următoarele situatii:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată partială sau pensie de invaliditate, cu exceptia cazurilor în care locuintele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmasi ai titularilor contractelor de închiriere decedati, al căror venit nu le permite cumpărarea locuintei în conditiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;

c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuintă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;

d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în interesul serviciului în altă localitate, în termen de 30 de zile de la obtinerea unui nou spatiu locativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data mutării;

e) când titularul contractului de închiriere s-a transferat la cerere în altă localitate sau la altă institutie, în termen de 30 de zile de la semnarea transferului, dacă actele normative nu prevăd altfel;

f) la 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unitătii de administrare a cererii titularului contractului de închiriere;

g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeasi localitate, o locuintă proprietate personală care îndeplineste exigentele minimale de suprafată corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;

h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării, în termen de 30 de zile de la aceasta;

i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligatiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;

j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinte de interventie este numit într-o functie care nu necesită prezenta sa permanentă sau în caz de urgentă în unitate, la solicitarea conducătorului unitătii titulare de cotă;

k) în situatia în care nu s-a mutat efectiv în locuinta repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;

l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuintă de interventie se mută de la o structură - titular de cotă la alta din aceeasi localitate, în termen de 30 de zile de la data predării functiei.

XI. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Anexele A, B si C fac parte integrantă din prezentul contract si se încheie în acelasi număr de exemplare.

 

Data..................

 

Locator,

...............................

Locatar,

...............................


 

ANEXA A

la Contractul de închiriere nr......din......

 

PROCES-VERBAL

 

1. În conformitate cu Contractul de închiriere nr...........din........., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator.........., prin reprezentantul său.........., având BI/CI seria........nr........., eliberat(ă) de..........la data de........., care predă; si ........., în calitate de locatar, care primeste în folosintă exclusivă si comună, locuinta din ............., str............. nr....., bl......, sc. ..., et......, ap......, sectorul ..., având datele specificate în fisa suprafetei locative închiriate.

2. Inventarul si starea în care se predă si se primeste locuinta sunt următoarele:

a) peretii, dusumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faiantă etc.) complete si în stare de functionare...............................................................;

b) usile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broastele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete si în stare de functionare ...............................................................;

c) instalatia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) complete si în stare de functionare ...............................................................;

d) instalatia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) complete si în stare de functionare...............................................................;

e) instalatia sanitară (cazan, baie, cadă, dusuri, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă si în stare de functionare ...................................;

f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe etc.)................................;

3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi,.........., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator si unul pentru locatar.

 

Am predat

Locator,

...............................

Am primit

Locatar,

...............................

 

ANEXA B

la Contractul de închiriere nr. ... din ....

 

FISA DE CALCUL

pentru stabilirea chiriei lunare a locuintei detinute de locatarul

 

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafata

(m2)

Tarif

(lei/m2)

Suma (lei)

(col. 2 x col. 3)

1.

Suprafata locuibilă care se calculează la tariful de bază

 

 

 

2.

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafata locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperis

 

 

 

3.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafata locuibilă a locuintei lipsite de instalatii de apă, canal sau electricitate

 

 

 

4.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafata locuibilă a locuintei construite din materiale inferioare, cum ar fi: paiantă, chirpici si lemn

 

 

 

5.

Total I (rând 1) - (rând 2+3+4)

 

 

 

6.

Dependintele locuintei (bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu, vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, closet, coridor, marchiză)

 

 

 

7.

Alte dependinte ale locuintei (terasă acoperită, logie, boxă, pivnită, beci, spălătorie, uscătorie si alte dependinte în folosintă exclusivă, conform anexei nr. 1

 

 

 

8.

Total II (rând 5+6+7)

 

 

 

9.

Curte si grădină aferente locuintei închiriate (cotă-parte determinată proportional cu suprafata locativă detinută în exclusivitate de locatarul principal)

 

 

 

10.

Majorare conform art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare

 

 

 

11.

Total chirie:

 

 

 

 

Locator,

...............................

Locatar,

...............................


ANEXA C

la Contractul de închiriere nr.... din......

 

FISA

suprafetei locative închiriate

 

În municipiul (comuna, orasul)..................................., str...............................nr....., bl. ..., sc....., corp, situată la nivelul (etajul)1) ..... ap....., sectorul ......Judetul ....................., având încălzire2).........................., apă curentă3)....................., canalizare4).............., instalatie electrică5)......................., constructie din materiale inferioare6)................................, altele7).........................................

 

Date privind locuinta închiriată

 

Nr. crt.

Denumirea încăperii

Nivelul (etajul), subsol, mansardă

Suprafată (m2)

În folosintă comună

Folosintă exclusivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata curtii si grădinii:

 

 

 

 


1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.

2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire. 3)în locuintă, în curte, în stradă.

4) În locuintă, în curte, în stradă.

5) Da sau nu.

6) Da sau nu.

7) Cameră-hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cameră-WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, garaj, magazie, sură, sopron, anexe gospodăresti din mediul rural etc.

 

Date privind persoanele care locuiesc împreună cu locatarul

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Calitatea pe care o are în raport cu titularul contractului de închiriere

Anul nasterii

Unitatea unde lucrează

Adresa unitătii

Salariul sau venitul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locator,

...............................

Locatar,

...............................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SITUATIA

unitătilor de cazare si pregătire aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Nr. crt.

Administrator

Spatii de cazare si pregătire

Număr de locuri

 

 

 

Total, din care:

Categoria

 

 

 

 

I

II

III

0

1

2

3

4

5

6

1.

Directia generală logistică prin directia administrativă

Complex de odihnă “Paul Greceanu” - Bucuresti

132

132

-

-

 

 

Cămin “Paul Greceanu” - Bucuresti

32

32

-

-

 

 

Baza de pregătire - Izvorani, judetul Ilfov

40

40

-

-

 

 

Complex de agrement “Diana” - Saturn - Mangalia, judetul Constanta

416

416

-

-

 

 

Complex de agrement “Meridian” - Mamaia, judetul Constanta

476

380

96

-

 

 

Complex de agrement - Brădet, judetul Arges

56

56

-

-

 

 

Complex de agrement “Turist” - Predeal, judetul Brasov

47

47

-

-

 

 

Casa de odihnă “Piersicul” - Neptun, judetul Constanta

40

40

-

-

 

 

Complexul de odihnă si recreere “Excelsior” - Brasov, judetul Brasov

167

167

-

-

 

 

Club “Excelsior” al Ministerului Administratiei si Internelor- Bucuresti

12

12

-

-

2.

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Cămin - Sighetul Marmatiei, judetul Maramures

11

-

11

 

 

 

Bază de pregătire - Sulina, judetul Tulcea

40

40

-

 

3.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Baza de pregătire - Snagov, judetul Ilfov

31

-

9

22

 

 

Baza de pregătire - Eforie Nord, judetul Constanta

12

-

12

-

 

 

Baza de pregătire “Codrului” - Busteni, judetul Prahova

10

-

10

-

 

 

Cămin “1 MAI” - Băile Felix, judetul Bihor

14

-

14

-

4.

Inspectoratul General al Politiei Române

Cămin - Alba lulia, judetul Alba

32

-

32

-

 

 

Casă de odihnă - Oasa, judetul Alba

6

-

6

-

 

 

Cămin - Budeasa, judetul Arges

8

-

8

-

 

 

Cămin - Brasov, judetul Brasov

21

-

21

-

 

 

Spatii de cazare Post Politie - Poiana Brasov, judetul Brasov

6

-

6

-

 

 

Cămin - Cluj-Napoca, judetul Cluj

60

60

-

-

 

 

Spatiu de cazare Post Politie alpin - Padina, judetul Dâmbovita

20

-

-

20

 

 

Spatiu de cazare Post Politie - Geoagiu-Băi, judetul Hunedoara

6

-

6

-

 

 

Cămin de garnizoană - Sugas-Băi - Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

17

17

-

-

 

 

Spatiu de cazare Post Politie - Păltinis, judetul Sibiu

16

16

-

-

 

 

Baza de pregătire - Soveja, judetul Vrancea

58

-

-

58

 

 

Cămin - Olănesti, judetul Vâlcea

11

-

11

-

 

 

Cămin - Mamaia, judetul Constanta

8

8

-

-

 

 

Spatii de cazare Scoala Agenti Politie “Vasile Lascăr” - Câmpina, judetul Prahova

41

-

41

-

5.

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza”

Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judetul Prahova

22

-

-

22

6.

Clubul Sportiv “Dinamo” Bucuresti

Spatii de cazare sportivi - Brasov, judetul Brasov

72

-

-

72

 

 

Spatii de cazare sportivi - Bucuresti

132

-

-

132

 

 

Spatii de cazare sportivi - Ghermănesti, judetul Ilfov

60

-

-

60

7.

Directia Generală de Informatii si Protectie Internă

Centrul de Initiere, Perfectionare si Spatii de Cazare Dumbrăvita, judetul Brasov

60

60

-

-

 

NOTĂ:

Se va preciza în clar la fiecare unitate de cazare sursa de finantare a cheltuielilor curente si de capital.


 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE

persoanelor cazate în unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

A. Drepturi

Persoanele cazate în unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor au următoarele drepturi:

a) să primească (de la cameristă sau receptioneră) spatiul repartizat în perfectă stare de curătenie, corespunzător categoriei acestuia, începând cu ora 12,00;

b) să folosească dotările si instalatiile aferente pe tot timpul cât sunt cazate;

c) să beneficieze de păstrarea obiectelor de valoare prin încredintarea acestora serviciului receptie;

d) să primească chitantă pentru orice sumă achitată personalului îndreptătit a efectua încasări;

e) să înscrie în condica de sugestii si reclamatii, aflată la receptie, opinia personală în legătură cu calitatea serviciilor si cu comportarea personalului;

f) să beneficieze de serviciile asigurate de receptie privind efectuarea unor convorbiri telefonice, transmiterea unor mesaje, trezirea la ore prematinale, obtinerea unor informatii diverse etc.

B. Obligatii

Persoanele cazate în unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor au următoarele obligatii:

a) să se prezinte la serviciul receptie pentru atribuirea spatiului solicitat;

b) să prezinte documentele de legitimare solicitate;

c) să primească spatiul repartizat si să verifice dotarea, starea de curătenie si starea tehnică a dotărilor, iar în cazul în care constată defectiuni ale obiectelor de mobilier sau ale instalatiilor sanitare să informeze imediat îngrijitorul;

d) să respecte ordinea interioară si să păstreze linistea;

e) să folosească aparatele de radio, casetofoanele, televizoarele, în asa fel încât să nu deranjeze celelalte persoane cazate;

f) să nu introducă si să nu depoziteze în camere materiale inflamabile, explozive, toxice sau urât mirositoare;

g) să nu degradeze mobilierul, lenjeria sau celelalte dotări;

h) să nu circule pe holuri în tinută indecentă;

i) să nu folosească aparate de gătit sau de încălzit, altele decât cele din dotarea încăperilor;

j) să respecte regulile de prevenire si stingere a incendiilor;

k) să nu schimbe aranjamentul mobilierului si obiectelor de inventar din dotarea încăperilor;

l) să folosească în mod corespunzător instalatiile sanitare, iar la plecarea din cameră să închidă robinetele de apă (gaze) si să stingă luminile;

m) să anunte imediat camerista sau receptioneră de serviciu despre orice defectiune constatată, în vederea remedierii ei cât mai rapid;

n) să anunte la receptie, până la ora 12,00 a zilei respective, intentia de a prelungi sederea sau de a scurta perioada de cazare;

o) să elibereze camera până la ora 12,00 a ultimei zile de cazare;

p) să achite, înainte de a părăsi locul de cazare, costul serviciilor de care a beneficiat (convorbiri telefonice), conform tarifelor stabilite;

q) la părăsirea temporară a camerei să predea la receptie cheia, iar la plecarea definitivă să anunte camerista sau receptia pentru predarea inventarului camerei;

r) să respecte regulile stabilite de către administratorul imobilului cu privire la accesul si cazarea animalelor de însotire (câini, pisici etc).

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

REGISTRUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CAZATE

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Gradul profesional/ militar

Unitatea

Nr.

ordinului de serviciu si al legitimatiei

Seria si nr. B.I./C.I.

Scopul

Am luat cunostintă despre inventarul camerei

Cazare (data)

Nr. de zile

Tarif/zi

Suma totală deplată

Nr. chitantei cu care s-a încasat

Sosire

Plecare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

METODOLOGIE

de stabilire si aprobare a tarifelor pentru unitătile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 1. - (1) Unitătile de administrare vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente unitătilor de cazare, pe bază de bugete de venituri si cheltuieli întocmite în acest scop.

(2) Pentru locurile de cazare, baza de calcul din prezenta metodologie este orientativă, aceasta putând fi completată cu cheltuieli specifice de întretinere a respectivelor locatii.

Art. 2. - (1) Locurile de cazare sunt diferentiate pe categorii de confort, în conformitate cu criteriile de clasificare cuprinse în anexa nr. 7 A, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) încadrarea în categoriile de confort a locurilor de cazare se face de către o comisie de clasificare, printr-un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7 B, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică Directiei generale logistică, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.

Art. 3. - Tarifele de cazare se stabilesc de către unitătile de administrare, prin întocmirea unor baze de calcul care cuprind toate cheltuielile efectuate (energie electrică, apă, canal, salubritate, reparatii la clădiri, prestări de servicii etc), la care se vor aplica următorii coeficienti de confort: 0,70 - pentru camerele de categoria a III-a-a; 1,00 - pentru camerele de categoria a II-a; 1,50 - pentru camerele de categoria I; 2,26 - pentru apartamentele de categoria I (modelul este prezentat în anexa nr. 7 C, care face parte integrantă din prezenta metodologie).

Art. 4. -Tarifele pentru locurile de cazare vor fi actualizate ori de câte ori se impune efectuarea unor modificări ale elementelor de cheltuieli din structura acestora, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, dacă rezultă diferente în plus sau în minus de minimum 5% fată de ultima valoare a tarifului.

 

ANEXA Nr. IA

la metodologie

 

CRITERII DE CLASIFICARE

pe categorii de confort

 

X=criteriu obligatoriu

 

Nr. crt.

Criteriu minimal de clasificare

Categoria de confort

I

II

III

1.

CRITERII PRIVIND CONSTRUCTIILE SI SPATIILE DE FOLOSINTA COMUNA

 

 

 

 

- Spatiu corespunzător dotat pentru serviciul de receptie

X

X

-

 

- Asigurarea servirii micului dejun

X

-

-

 

- Oficii pentru cameriste pe fiecare etaj sau unul la mai multe etaje

X

X

-

 

- Cabine telefonice sau cel putin un telefon în hol la dispozitia persoanelor cazate

X

X

-

 

- încălzire centrală

X

-

-

 

- Ascensoare la clădirile cu mai mult de 4 etaje

X

X

X

 

- Holurile, culoarele si scările vor fi dotate cu covoare-mochetă, tablouri, plante si alte elemente decorative (scările cu marmură pot fi fără covoare)

X

X

-

 

- Holurile vor avea fotolii, măsute, scrumiere cu picior, vase cu flori etc.

X

X

-

 

- Materiale p.s.i. conform normativelor

X

X

X

2.

CRITERII PRIVIND LOCURILE DE CAZARE

 

 

 

 

- Numărul maxim de paturi într-o cameră

1-3

3

-

 

- încăperi comune

-

-

X

 

- Spatiile dispun de grup sanitar propriu, cadă sau cuvă cu dus, lavoar, W.C. În procent de: (Camerele din căminele existente pot fi încadrate la categoria I si în cazul în care nu dispun de grupuri sanitare proprii.)

100%

-

-

 

- Apartamentele si garsonierele sunt prevăzute cu grupuri sanitare cu cadă/dus

X

-

-

 

- Camerele fără grup sanitar propriu vor avea apă curentă, rece si caldă (Sectiile de categoria a III-a-a pot functiona fără apă caldă.)

X

X

X

 

- Pentru camerele fără grup sanitar propriu vor functiona grupuri sanitare comune, separate pe sexe, astfel:

 

 

 

 

- sală de baie sau dus pentru maximum 15 paturi

X

X

X

 

- cabină W.C. pentru maximum 10 paturi sau cel putin una la etaj

X

X

X

3.

ALTE CRITERII (SERVICII etc.)

 

 

 

 

- Parcări în apropierea clădirii în care se asigură cazarea

X

-

-

 

- Asigurarea desfacerii de ziare, reviste, ilustrate, articole de strictă necesitate. Unul-două cotidiene din presa centrală sau locală vor sta gratuit la dispozitia persoanelor cazate.

X

-

-

 

NOTE:

1. Analiza dispunerii camerelor în ansamblul clădirii se va face folosindu-se planuri orizontale.

2. În functie de dotări camerele/apartamentele din categoria de confort I pot fi împărtite în “confort I” si “confort I sporit” tarifându-se diferentiat.

 


ANEXA Nr. 7B

la metodologie

 

 

Văzut

Seful unitătii,

...............................

PROCES-VERBAL

Nr...........din.....................

al Comisiei de clasificare a.......................

Încheiat astăzi,...................................

Comisia de clasificare constituită în conformitate cu Normele metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 243/2011 si cu Ordinul de zi pe unitate/Dispozitia zilnică pe unitate nr........din........al/a.........., am verificat la fata locului spatiile de cazare din.............., situat în str...............nr......., nr. cadastru..........., si am constatat următoarele:

1.................(spatiul de cazare) mentionat îndeplineste criteriile de clasificare corespunzătoare categoriei.............

2. Încadrarea fiecărui spatiu de cazare (cameră, apartament, garsonieră) este cea prevăzută în fisa-anexă care a fost analizată si însusită de comisie (Se vor mentiona felul spatiului de cazare, categoria, etajul si nr. camerei etc.)

3. Alte mentiuni (capacitatea totală de cazare etc.)............................................................................

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Presedinte,

...............................

Comisia de clasificare

 

Membri,

...............................

 

NOTĂ:

Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică Directiei generale logistică, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.

 

ANEXA Nr. 7 C

la metodologie

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea de administrare

Nr...........din..........

 

Aprob

Seful unitătii de administrare,

...............................

 

BAZĂ DE CALCUL

privind stabilirea tarifului pentru cazarea temporară a personalului în locurile de cazare situate în...................., str................................nr......., nr. cadastru..............

 

1. Energie electrică

a) consum total de energie aferent perioadei/anului precedent: .....kW/lună x.....lei/kW =.....lei/lună

.....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) = .... lei/zi/loc

b) cheltuieli pentru abonamentele radio, telefon si cablu TV: .....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

2. Încălzirea spatiilor, asigurarea apei calde si reci, canalizare, salubritate

a) încălzirea spatiilor, asigurarea apei calde:

- consum total de combustibil aferent perioadei/anului precedent pentru încălzirea spatiilor: .....u.m. combustibil/lună x.....lei/unitate de combustibil =.....lei/lună

.....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi: nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

b) consum apă: apă rece, apă canal, apă meteo:

- consum total de apă aferent perioadei/anului precedent: .....m3/lună x.....lei/m3 =.....lei/lună

.....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc


c) salubritate:

.....tone sau m3/lună x.....lei/tonă sau m3 =.....lei/lună

.....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

3. Cheltuieli materiale cu întretinerea spatiilor

a) total contravaloare materiale de curătenie, conform normelor: .....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

b) la complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile;

- cheltuieli pentru materiale de toaletă:

1. hârtie igienică:

nr. grupuri sanitare x 2 buc./grup/nr. de zile sejur x.....lei/buc. = x lei

2. săpun hotelier:

nr. chiuvete x 2 buc./chiuvetă/nr. de zile sejur x.....lei/buc. = y lei

x lei + y lei: nr. locuri de cazare: nr. zile sejur*) =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

4. Întretinere spatii si dezvoltare patrimoniu

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

Suma preconizată la această natură de cheltuială se stabileste în functie de programele logistice anual aprobate.

5. Spălat lenjerie

S-au prevăzut pentru o persoană:

- un cearsaf de pat;

- un cearsaf plic;

- un prosop de fată;

- un prosop de baie;

- un prosop pentru picioare;

- o fată de pernă;

- un prosop (cearsaf) pentru baie;

- un halat de baie.

La complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile:

.....kg/persoană x.....lei/kg: nr. de zile sejur =.....lei/zi/loc

La cazarea temporară a persoanelor în spatiile de cazare:

.....kg/an x.....lei/kg =.....lei/an

.....lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/persoană

Se vor evidentia si cheltuielile pentru spălat covoare, perdele si pături.

.....kg/an x.....lei/kg =.....lei/an

.....lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

6. Mobilier si materiale de natura obiectelor de inventar

Contravaloarea uzurii mobilierului si materialelor de natura obiectelor de inventar din spatiile de cazare:

- pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decoratiuni interioare: .....lei**):.....luni***) =.....lei/lună

.....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

- pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc: .....lei**):.....luni***) =.....lei/lună

.....lei/lună: 30 de zile =.....lei/zi

.....lei/zi:.....nr. locuri de cazare*) =.....lei/zi/loc

Total capitol =.....lei/zi/loc

7. Cheltuieli cu personalul

A. Functionari publici cu statut special Salarii:

- nr. personal =.....;

- salarii lunare brute = ....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =......lei/zi/loc

Contributii ale unitătii:

- contributia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate =. ... lei; .....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =......lei/zi/loc

- contributia lunară la asigurările sociale de stat Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc


Echipare:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

Contravaloarea transportului pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

TOTAL A, cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contributii sociale + hrană + echipare + transport) =.....lei/zi/loc

B. Cadre militare Venituri din soldă:

- nr. personal =.....;

- venituri lunare brute =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

Contributii ale unitătii:

- contributia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

- contributia lunară la asigurările sociale de stat Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

Echipare:

- cheltuieli anuale =.....lei

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

TOTAL B. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contributii sociale + hrană + echipare + transport) =.....lei/zi/loc

C. Soldati si gradati voluntari Venituri din soldă:

- nr. personal =.....;

- venituri lunare brute =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

Contributii sociale ale unitătii:

1. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate =.....lei;

2. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat =.....lei;

Contributii sociale lunare = (1+2) lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

Echipare:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.....lei;

.....lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile =.....lei/zi/loc

TOTAL C. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contributii sociale + hrană + echipare + transport) =.....lei/zi/loc

D. Personal contractual Salarii:

- număr personal =.....;

- salarii lunare brute =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/persoană

Contributii sociale ale unitătii:

1. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate =.....lei;

2. contributia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat =.....lei;

3. contributia lunară la Fondul de somaj =.....lei.

Contributii sociale lunare = (1+2+3) lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

Hrană:

- cheltuieli lunare =.....lei;

.....lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile =.....lei/zi/loc

TOTAL D. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contributii sociale + hrană) =.....lei/zi/loc

Total cap. 7 = Total A + Total B + Total C + Total D =.....lei/zi/loc


 

RECAPITULATIE

Costul unui loc de cazare pe zi:

Cap. 1 =..........lei/zi;

Cap. 2 =..........lei/zi;

Cap. 3 =..........lei/zi;

Cap. 4 =..........lei/zi;

Cap. 5 =..........lei/zi;

Cap. 6 =..........lei/zi;

Cap. 7 =..........lei/zi;

Cap. 8 =..........lei/zi;

TOTAL.....=............lei/zi/loc;

..........lei/zi/loc x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) =.........lei/zi/loc;

..........lei/zi/loc x T.V.A. 9% =.....lei/zi/loc.

Întocmit

...............................

 

*) Număr de locuri de cazare în functie de gradul de ocupare în perioada precedentă.

**) Suma valorilor mijloacelor fixe si a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeasi durată normală de folosintă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, si catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Administratiei si Internelor, întocmit în baza Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 572/2005, nepublicat.

***) Durata normală a bunurilor însumate.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA......................

Nr.........din.........

 

LISTA NOMINALĂ

a persoanelor cazate, prevăzute la art. 42 lit. b) din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nr. dosare de pensie

Persoane cazate

Tarifzilnic/persoană

Perioada decazare

(nr. de zile)

Total cheltuieli de cazare (7 = 3 x 5 x 6)

Suma achitată

Diferenta de recuperat

(9 = 7 - 8)

Nr.

Calitatea*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se completează, după caz, cu:

- “titular si sot/sotie”;

- “titular”;

- “sot/sotie”.

 

Conducătorul unitătii,

...............................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR UNITATEA (ordonator de credite) Nr..........din.............

 

RAPORT

pentru obtinerea aprobării de disponibilizare a unui imobil în vederea închirierii lui

 

1. Date de identificare:

- adresa completă si exactă a imobilului devenit disponibil;

- numărul de cadastru la care este înregistrat;

- baza legală de detinere;

- caracteristicile tehnice ale imobilului;

- caracteristicile tehnice ale părtii de imobil devenite disponibilă;

- plan de situatie cu reliefarea zonei disponibilizate;

- planuri orizontale ale suprafetelor devenite disponibile.

2. Motivarea disponibilizării:

- documentul în baza căruia s-au produs modificări ale domeniului de activitate care determină disponibilizarea;

- indicarea documentelor care atestă că imobilul nu mai este necesar celorlalte unităti ale Ministerului Administratiei si Internelor.

3. Justificarea necesitătii închirierii:

- descrierea activitătilor care se pot desfăsura în imobilul disponibilizat;

- argumentarea necesitătii sau utilitătii organizării activitătilor respective.

 

Seful unitătii,

(ordonator de credite)

...............................

Loctiitor pentru logistică,

(similar)

...............................


ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

 

SITUATIA

spatiilor închiriate la data de

 

Nr. crt.

Datele de identificare aspatiului închiriat

Caracteristicile tehnice

Denumirea chiriasului

Tariful lunar

(lei/euro)

Suma retinută de unitate (lei/euro)

Suma utilizată

(lei/euro)

Modul de utilizare

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1. Se trec adresa imobilului si datele de identificare a constructiei (numărul din evidenta de cadastru).

2. Se trec caracteristicile tehnice (suprafetele) prevăzute în contractul de închiriere perfectat.

3. Se trece denumirea locatarului, iar pentru prima dată când acesta este mentionat în situatie se specifică si procedura în urma căreia a fost desemnat câstigător (licitatie publică cu strigare sau prin negociere).

4. Se trec valorile din contractul perfectat.

5. Se trece suma retinută de către unitatea de administrare, pentru perioada de la începutul anului până la data raportării.

6. Se trece valoarea lucrărilor decontate din suma trecută în coloana 5.

7. Se trec natura lucrărilor executate si locul unde au fost realizate (de exemplu: zugrăveli si vopsitorii interioare la constructia.......).

8. Se trec date si informatii suplimentare, prin care să se clarifice unele aspecte prezentate în celelalte coloane.

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

 

Denumirea unitătii...................................................................

Cod fiscal..............................................................................

Adresa .................................................................................

Număr de telefon, telex, fax, e-mail........................................

Date referitoare la spatii

Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea......... (un imobil, un pavilion, ....... încăperi cu o suprafată utilă de.......dintr-un pavilion)........, situat în......... (localitatea, adresa, str. nr. ).

Spatiile care vor fi închiriate ..................................................

(Se mentionează în mod detaliat toate caracteristicile tehnice si functionale, utilitătile asigurate, precum si orice alte informatii care ar putea prezenta importantă pentru ofertanti.)

în baza Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 243/2011, spatiile pot fi vizionate în fiecare zi lucrătoare, între orele........., cu conditia ca această intentie să fie comunicată în prealabil.............(persoana si posibilitătile de contact), pentru a se permite accesul.

Date referitoare la organizarea activitătilor

În spatiile închiriate se pot organiza activităti ............ (detalierea naturii acestora), în următoarele conditii:

..........................................................................................................................................................

(Se detaliază conditiile impuse de specificul fiecărei activităti, obligativitatea de a nu se perturba buna desfăsurare a celorlalte activităti specifice unitătii, interdictia ca spatiile să fie închiriate pentru: fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau produselor periculoase, cu exceptia cazurilor în care acestea sunt izolate sau au destinatia respectivă din constructie, ori desfăsurarea unor activităti care pot afecta imaginea institutiei, clauzele specifice activitătii de protectie internă, elaborate cu consultarea structurii de protectie internă a unitătii de administrare si altele.)

Pretul minim de pornire a licitatiei este de...........lei/lună.

Pragurile de licitare sunt de câte.........(valoric între 5 si 35% din pretul de pornire)..........lei.

Conditii de participare la licitatie

Persoanele care sunt interesate să participe la licitatie trebuie să depună la registratura unitătii din ............, până la data de............, un dosar care să contină:

1. Confirmarea scrisă de participare la licitatie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 A.

2. Documentul din care să rezulte că a depus garantia de participare

Garantia de participare la licitatie este în valoare de............. (cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei) si poate fi constituită prin scrisoare de garantie bancară, vărsăminte în numerar la casieria unitătii de administrare sau ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont.

Sumele depuse ca garantie de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câstigător, participantilor necâstigători sau celor care nu s-au prezentat.

3. Documentele doveditoare a eligibilitătii ofertantului Pentru a dovedi îndeplinirea conditiilor de eligibilitate, ofertantii trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:

a) persoanele juridice:

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritătile competente);

- acte din care să rezulte că au dreptul de a desfăsura activitatea propusă (certificat emis de oficiul registrului comertului de pe lângă camera de comert si industrie natională sau teritorială);

b) persoanele fizice:

- extrasul din registrul de rol de la administratia financiară de pe raza căreia acestea domiciliază, din care să rezulte că nu au datorii către stat;

- documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru a cărei activitate închiriază spatiul respectiv.


Neîndeplinirea conditiilor minime de eligibilitate sau nedepunerea garantiei de participare atrage eliminarea neconditionată a ofertantului din licitatie.

4. Proiectul contractului de închiriere (anexa nr. 11 B) semnat pe fiecare pagină pentru a se confirma acceptarea clauzelor contractuale

5. Alte documente (pe care unitatea de administrare le consideră necesare pentru a dovedi capacitatea ofertantului de a organiza activitatea propusă încă din această fază - recomandări, atestate de calitate, structura preturilor propuse la principalele bunuri destinate a fi comercializate, detalierea activitătii propuse de ofertant pentru evaluarea implicatiilor asupra celorlalte sectoare din imobil - liste de utilaje, consumuri normate preliminate etc.)

Desfăsurarea licitatiei publice cu strigare

Atribuirea contractului de închiriere se derulează în urma unei proceduri de licitatie publică cu strigare, organizată în data de............, ora............, la sediul unitătii contractante.

Licitatia se desfăsoară la locul, data si ora stabilite dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel putin 3 oferte, iar la data respectivă se prezintă cel putin 2 ofertanti.

În situatia în care nu este îndeplinită această cerintă, licitatia se repetă.

Comisia de evaluare procedează la legitimarea reprezentantilor ofertantilor pe baza actului de identitate si a delegatiei si verifică documentele solicitate.

Licitatia propriu-zisă se poate desfăsura dacă două oferte sunt corespunzătoare fisei de date a achizitiei, în caz contrar procedura repetându-se.

Presedintele comisiei de evaluare anuntă pretul initial de închiriere de la care porneste strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.

Licitatia se desfăsoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.

Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit pretul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare.

După anuntarea verbală a câstigătorului de către presedintele comisiei de evaluare a ofertelor, licitatia se declară închisă si se semnează procesul-verbal de către membrii comisiei si de către reprezentantii participantilor.

În termen de 48 de ore de la avizarea hotărârii comisiei de evaluare de către seful structurii, aceasta se comunică, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câstigător, cât si celor care nu au adjudecat licitatia.

În comunicarea către ofertantul câstigător se vor specifica locul si data la care este invitat pentru încheierea contractului.

Orice ofertant care participă la licitatie poate să înainteze o contestatie sefului unitătii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfăsurarea licitatiei.

Contestatiile vor fi verificate si solutionate în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii, iar rezultatul va fi în comunicat în scris contestatarului.

În situatia în care contestatarul nu este multumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justitie, în maximum 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia.

Date privind perfectarea contractului de închiriere

Contractul de închiriere se perfectează în maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilirii ofertantului câstigător.

În situatia în care persoana câstigătoare renuntă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru perfectarea contractului, aceasta pierde garantia depusă, iar contractul se încheie cu participantul care a licitat ai doilea pret ca valoare sau se va repeta licitatia, după caz.

Până la perfectarea contractului ofertantul desemnat câstigător va prezenta o scrisoare de garantie bancară pentru buna desfăsurare a contractului, eliberată de către o bancă de pe teritoriul României, agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existenta unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii.

Depozitul din care unitatea de administrare poate retine sume de bani pentru neexecutarea obligatiilor chiriasului, inclusiv penalităti de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în functie de raportul leu/euro stabilit de Banca Natională a României si se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitătii contractului.

Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeasi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriasului, făcută cu cel putin 30 de zile înainte de expirare.

Atunci când nevoile Ministerului Administratiei si Internelor impun eliberarea spatiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.

 

ANEXA Nr. 11A

 

OFERTANTUL..........., înregistrat la sediul unitătii de administrare nr........din..........

Către..................................................................................................................................................................................... (denumirea unitătii contractante si adresa completă)

 

Ca urmare a anuntului apărut în ....................., numărul..........din data de............., privind organizarea procedurii de licitatie publică cu strigare în vederea atribuirii contractului de închiriere pentru spatiile din...................,

noi,........................................................................................................................................................................................ (denumirea ofertantului),

vă transmitem alăturat următoarele:

- documentul.............................................................  (tip, serie/nr, emitent) privind garantia de participare, în cuantumul si în forma stabilite de dumneavoastră prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

- documentul................................ (tip, serie/nr., emitent) din care rezultă că avem dreptul de a desfăsura activitatea de................;

- documentele.......................................................... (tip, serie/nr, emitent) si.......................................... (tip, serie/nr, emitent) privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată către stat;

- proiectul contractului de închiriere semnat si/sau stampilat;

- alte documente.


Am luat cunostintă de conditiile stabilite prin instructiunile pentru ofertanti si vă facem cunoscut că acceptăm pretul minim de pornire si pragul de licitare si vom participa la licitatia publică cu strigare organizată de către dumneavoastră la data de.............., ora............, la sediul din..................................................................... (adresa)

 

Cu stimă,

 

Ofertant,

...............................

Data completării............

 

ANEXA Nr.11B

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.........din........

 

I. Părtile contractante

Art. 1. - Între............................................................................ (unitatea de administrare), cu sediul în..........., reprezentată prin............., sef............., functia............, în calitate de locator, si................................................................ (câstigătorul procedurii), cu sediul în................, reprezentată prin..............., functia.............., în calitate de locatar, în baza Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a închiria imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa si în proprietatea publică a statului, cu completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr............, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul contractului este procurarea folosintei spatiilor (imobil, parte de imobil, teren, constructie, număr de

încăperi cu suprafata).............., situate în.........................................................................................................

(datele de identificare a spatiului închiriat)

Art. 3. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal anexat, care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 4. - Spatiile preluate prin contract de închiriere vor fi utilizate pentru organizarea activitătii de...................................

................................................................................................................................

(Se trece activitatea pentru care au fost închiriate spatiile.)

III. Termenul

Art. 5. - Contractul de închiriere are o valabilitate de 3 ani si intră în vigoare la data semnării procesului-verbal de predare-primire a spatiului închiriat.

Art. 6. - Contractul poate fi reînnoit o singură dată cu maximum aceeasi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriasului, făcută cu cel putin 30 de zile înainte de expirare.

IV. Pretul

Art. 7. - Valoarea contractului este de......lei, reprezentând..............euro, la cursul valutar stabilit de Banca Natională a României pentru data de............................................... (ziua încheierii contractului)

V. Plata chiriei

Art. 8. - Plata chiriei lunare, reprezentând a treizecisisasea parte din valoarea în euro a contractului, se face în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Natională a României pentru ziua emiterii facturii, cel mai târziu în 3 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata.

Art. 9. - Plata chiriei se face prin conturile:

Contul locatorului nr......., deschis la Banca..........

Contul locatarului nr......., deschis la Banca..........

sau la casieria unitătii, în cazul locatarului persoană fizică.

Art. 10. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

Art. 11. - Neplata chiriei pentru două luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv pentru penalizări, urmând a fi retinute de către locator din depozitul special constituit de către locatar la o bancă comercială de pe teritoriul României, agreată de părti.

Art. 12. - Depozitul constituit pentru buna desfăsurare a contractului, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite, se actualizează trimestrial în functie de raportul leu/euro stabilit de Banca Natională a României si se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitătii contractului.

VI. Obligatiile locatorului

Art. 13. - Locatorul se obligă:

a) să predea spatiile cu toate accesoriile lor în stare corespunzătoare de functionare;

b) să controleze modul în care spatiul închiriat este folosit si întretinut de către locatar;

c) să ia măsuri pentru repararea si mentinerea în stare de sigurantă, în exploatare si functionalitate a clădirii în care se află spatiile închiriate;

d) să întretină în bune conditii elementele de rezistentă ale clădirii si elementele exterioare ale acesteia (acoperis, fatadă, împrejmuiri, scări exterioare), executând lucrări de interventii care nu sunt în sarcina locatarului;

e) să întretină în bune conditii instalatiile proprii clădirii;

f) să asigure folosinta bunului închiriat pe toată durata contractului;


g) să notifice locatarului necesitatea eliberării spatiilor, cu 30 de zile înainte de aceasta;

h) să fie de acord cu restituirea, în maximum 45 de zile de la încetarea valabilitătii contractului, a depozitului constituit pentru buna desfăsurare a contractului.

VII. Obligatiile locatarului

Art. 14. - Locatarul se obligă:

a) să folosească bunul închiriat conform destinatiei care rezultă din contract;

b) să comunice, cu cel putin 30 de zile înainte, data eliberării spatiului închiriat si să îl restituie, pe bază de proces-verbal, în stare de folosintă, tinându-se seama de starea în care a fost preluat;

c) să nu înstrăineze, subînchirieze sau să nu dea în folosinta altor persoane spatiul închiriat;

d) să elibereze spatiul închiriat în termen de 30 de zile de la data notificării eliberării de către unitatea de administrare, atunci când nevoile Ministerului Administratiei si Internelor impun acest lucru;

e) să actualizeze trimestrial, în functie de raportul leu/euro stabilit de Banca Natională a României, depozitul constituit pentru buna desfăsurare a contractului;

f) să execute la timp si în bune conditii lucrările de întretinere si reparatii la spatiile si instalatiile din folosinta exclusivă. [Acestea se pot detalia după cum urmează:

- la constructii se vor executa reparatii, înlocuiri, refaceri, după caz, la zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare, inclusiv tencuieli; învelitori; jgheaburi; burlane; tâmplărie interioară si exterioară; pardoseli si placaje; sobe si cosuri; pavaje; transformări impuse de activitatea specifică locatarului;

- la instalatiile de încălzire se vor executa înlocuiri si întretineri la radiatoare si conductele de legătură, mai putin la coloane; curătarea si repararea sau înlocuirea grătarelor si a elementelor la cazane, a arzătoarelor sau a injectoarelor; curătarea rezervoarelor de combustibili; rebobinarea motoarelor electrice;

- la instalatiile sanitare se vor executa reparatii sau înlocuiri ale robinetelor, conductelor de alimentare si tuburilor de scurgere, obiectelor sanitare;

- la instalatiile electrice se vor executa revizii, reparatii sau înlocuiri ale părtilor componente ale instalatiei, inclusiv tablouri electrice;

- repararea sau înlocuirea instalatiilor speciale (frigorifice, de iluminat exterior, ventilatie, ascensor etc);

- curătarea jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curtilor, platformelor de gunoi sau desfundarea canalelor pentru evacuarea apelor menajere.]

Art. 15. - Costul lucrărilor de întretinere, reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si a instalatiilor de folosintă comună se suportă de locatar în cotă-parte cu unitatea de administrare, proportional cu suprafata totală închiriată.

Art. 16. - Nicio modificare în structura interioară a suprafetei locative nu se poate efectua fără acordul unitătii de administrare.

VIII. Alte obligatii

Art. 17. - Plata contravalorii utilitătilor consumate, aferente spatiilor închiriate, este în sarcina locatarului.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 18. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor contractuale părtile datorează despăgubiri.

Art. 19. - Forta majoră exonerează părtile de răspundere.

X. Litigii

Art. 20. - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competenta instantei judecătoresti de drept comun sau a instantei de arbitraj de pe raza teritorială a locatorului.

XI. Clauze speciale

Art. 21. - (În raport cu natura si specificul obiectului de activitate desfăsurat de locator sau locatar)

................................................................................................................................

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Anexa face parte integrantă din contract si se încheie în acelasi număr de exemplare.

 

Data.................

Locator,

...............................

Locatar,

...............................

 

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

 

ANUNT

 

..................................................................................... (unitatea de administrare) organizează licitatie publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a................................................................................................................... (un imobil, un pavilion, .... Încăperi cu o suprafată utilă de......dintr-un pavilion), situat în.................................................. (localitatea, adresa, strada, numărul) , în scopul desfăsurării activitătii de...................................................................................

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unitătii din................................................................................................. (localitatea, adresa, strada, numărul), de unde, în perioada..............., ora........., pot solicita în scris fisa de date a achizitiei, care se obtine contra sumei de........lei.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011

 

În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 7 septembrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si Avizul nr. 2 din 4 noiembrie 2010 al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.055/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni până la 1000V ca. si 1500V c.c”, indicativ NP I 7-2002**), Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1606/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni până la 1000V ca. si 1500V c.c”, indicativ I 7/2-2002**), Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 49/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni de până la 1000 V ca. si 1500 V c.c”, indicativ GP 052-2000**), Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 48/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind protectia constructiilor împotriva trăsnetului”, indicativ I 20-2000**), precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, si intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

*

Reglementarea tehnică a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/117/2011 din 14.03.2011, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2011.

Nr. 2.741.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

**) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, prin Scrisoarea nr. 350 din 16 septembrie 2011, înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 22.342 din 20 septembrie 2011, si îndeplinirea cerintelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009, pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN - SA, cu sediul în municipiul Craiova, calea Bucuresti nr. 152A, judetul Dolj, înregistrată la registrul comertului sub nr. J16/613/2001, cod unic de înregistrare 14172146, înscrisă în registrul general la sectiunea h) “Leasing financiar” sub nr. RG-PJR-17-080159.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2011.

Nr. 1.052.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.