MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 801/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 801         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 noiembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.095 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112-114, art. 125-157 si ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.099 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.100 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea si modificarea unor acte normative

 

1.089. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 

1.093. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

 

1.099. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul Judetean Arges la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.517. - Ordin al ministrului sănătătii pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

2.692. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea unor derogări de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 772/2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Regulament privind asigurarea autenticitătii bancnotelor si monedelor euro


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.095

din 8 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112-114, art. 125-157 si ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112-114, art. 125-157 si ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Maria Cuciureanu în Dosarul nr. 2.853/193/2009 al Judecătoriei Botosani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul solicită modificarea textelor de lege criticate, aspect ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din Camera de Consiliu din 13 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.853/193/2009, Judecătoria Botosani a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112-114, art. 125-157 si ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Maria Cuciureanu într-o cauză având ca obiect contestatie la executare si cerere executare silită.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, în ceea ce priveste modalitatea de solutionare a contestatiei la executare, derogările procedurale încalcă principiul constitutional al accesului liber la justitie. Dispozitiile criticate sunt neconstitutionale si trebuie modificate astfel încât judecarea contestatiei la executare să se desfăsoare, ca si celelalte proceduri judiciare, cu respectarea principiilor fundamentale ale respectării egalitătii sanselor si ale dreptului la apărare.

Judecătoria Botosani apreciază exceptia invocată ca vădit neîntemeiată, deoarece practica Curtii Constitutionale, precum si practica Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt constante în această materie - accesul liber la justitie presupunând accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar în ceea ce priveste compatibilitatea unor proceduri speciale cu principiul liberului acces la justitie, se consideră că este de competenta exclusivă a legiuitorului de a institui regulile de desfăsurare a procesului în fata instantei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 112-114, art. 125-157 si ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Ulterior sesizării Curtii, prevederile legale criticate au fost modificate si completate prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată.

Analizând motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci, în realitate, doreste modificarea dispozitiilor privind procedura de judecată a contestatiei la executare, si anume cererea de chemare în judecată si prevederile referitoare la înfătisare si la dezbateri, în sensul eliminării caracterului urgent al acestei proceduri. Or, dintr-o asemenea motivare, rezultă indubitabil că autorul exceptiei nu reclamă neconstitutionalitatea dispozitiilor legale pe care le critică, ci doreste modificarea lor, astfel că exceptia urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată ...]”, competenta de a modifica sau completa actele normative revenind în exclusivitate legiuitorului.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112-114, art. 125-157 si ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Maria Cuciureanu în Dosarul nr. 2.853/193/2009 al Judecătoriei Botosani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.099

din 8 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihaela Popa în Dosarul nr. 383/222/2010 al Tribunalului Botosani - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului nr. 3.317D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Decizia civilă nr. 776 R din 2 iulie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 383/222/2010, Tribunalul Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Mihaela Popa într-o cauză având ca obiect cerere de divort fără copii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate, astfel cum sunt redactate în prezent, împiedică părtile în divort să beneficieze de dreptul la un proces echitabil, în acceptiunea art. 21 alin. (3) din Constitutie. De asemenea, prin modul cum este reglementată procedura divortului, pârâtul nu are sanse egale cu reclamantul, fiind pus în pericol dreptul la judecarea obiectivă si echitabilă a divortului, situatie de natură să aducă atingere si dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Constitutie.

Tribunalul Botosani - Sectia civilă îsi exprimă opinia în sensul respingerii exceptiei, întrucât reglementarea dată de legiuitor procedurii divortului este în măsură să asigure fiecărei părti dreptul la un proces echitabil, cu respectarea tuturor drepturilor si libertătilor individuale garantate de Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 608-618 din Codul de procedură civilă referitoare la procedura de judecată a cererii de divort.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1), (2) si (3) - Accesul liber la justitie, art. 22 alin. (1) - Dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, art. 24 - Dreptul la apărare si art. 26 - Viata intimă, familială si privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 421 din 14 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.203 din 15 decembrie 2004, Curtea a statuat că procesul de divort în întregul său, si nu doar actiunea prin care aceste aspecte sunt deduse judecătii, are caracter strict personal, deoarece obiectul său implică antamarea de către instantă a unor aspecte tinând de viata intimă si familială a părtilor în litigiu.

Acest caracter strict personal al procesului a impus adoptarea unei proceduri speciale, derogatorii de la normele dreptului comun. Normele derogatorii prevăd, potrivit art. 608 din Codul de procedură civilă, posibilitatea sotului pârât de a solicita desfacerea căsătoriei numai pe cale incidentală, prin cerere reconventională, care poate fi formulată până la prima zi de înfătisare, pentru faptele petrecute înainte de această dată, sau până la începerea dezbaterilor asupra fondului cererii principale, pentru faptele petrecute după prima zi de înfătisare. Art. 610 din Codul de procedură civilă derogă de la dispozitiile art. 135 din acelasi cod, stabilind ca sanctiune pentru nedepunerea în termen a reconventionalei decăderea sotului pârât din dreptul de cere divortul. Însă acesta are posibilitatea sesizării instantei pe cale principală în conditiile respingerii cererii reclamantului si aparitiei ulterioare pronuntării hotărârii definitive a motivelor pe care se întemeiază cererea de divort. O altă normă cu caracter derogatoriu o constituie dispozitiile art. 612, care prevăd, pe de o parte, imposibilitatea depunerii cererii de divort prin reprezentant si, pe de altă parte, interdictia administrării interogatoriului pentru dovedirea capătului de cerere privind divortul, această probă putând fi utilizată numai de pârât pentru combaterea motivelor de divort.

Asa fiind, Curtea retine că reglementarea criticată - procedura de judecată a cererilor de divort, instituind, cu titlu de exceptie de la dreptul comun în materie, o serie de norme procedurale, nu face decât să dea expresie acestei particularităti esentiale a domeniului supus incidentei sale, respectiv procesul de divort si implicit prevederilor constitutionale cuprinse în art. 26 referitor la viata intimă, familială si privată.

Curtea constată că prevederile art. 608-618 din Codul de procedură civilă nu aduc atingere dreptului la apărare al părtilor, în conditiile în care, pentru valorificarea sa, părtile beneficiază de toate garantiile legale, inclusiv de cea prevăzută de art. 24 alin. (2) din Constitutie, care le recunoaste acestora dreptul de a fi asistate de un avocat.

Pentru aceleasi motive nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihaela Popa în Dosarul nr. 383/222/2010 al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.100

din 8 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia 21 Decembrie 1989 din Bucuresti în Dosarul nr. 5.547/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală si care formează obiectul Dosarului nr. 3.324D/2010.

La apelul nominal se prezintă partea Scoala Natională de Studii Politice si Administrative, prin avocat Ana-Maria Gusanu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului părtii prezente, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât prevederile legale referitoare la contestatia în anulare nu creează un cadru echitabil pentru toate părtile implicate în proces.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 1 iulie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.547/2/2009, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Asociatia 21 Decembrie 1989 din Bucuresti într-o cauză având ca obiect recursul declarat împotriva Deciziei nr. 37/Rdin 12 ianuarie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că solutionarea contestatiei în anulare fără posibilitatea exercitării unui control judiciar încalcă dreptul la un recurs efectiv prevăzut de art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dar contravine si prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora părtile au dreptul la un proces echitabil.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât solutia legislativă reglementată de prevederile legale criticate vine să confirme judecarea acestei căi extraordinare de atac după regulile procedurale aplicabile instantei a cărei hotărâre se atacă, inclusiv sub aspectul exercitării controlului judiciar, prin căile de atac. De asemenea, în cadrul procedurii extraordinare a contestatiei în anulare, ca si în cazul fazelor obisnuite ale procesului, părtile beneficiază de toate garantiile unui proces echitabil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: “Hotărârea dată în contestatie este supusă acelorasi căi de atac ca si hotărârea atacată.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului si art. 21 - Accesul liber la justitie. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 118 din 3 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009. Cu acel prilej, Curtea a retinut că “în cadrul contestatiei în anulare nu se examinează temeinicia sustinerilor părtilor cu privire la drepturile lor subiective deduse judecătii, calea extraordinară de atac neavând caracter devolutiv, ci doar se verifică dacă judecata a avut loc cu respectarea normelor procedurale privind competenta si a celor referitoare la citarea părtilor - în cazul contestatiei în anulare obisnuite -, precum si dacă judecata recursului este rezultatul unei greseli materiale sau dacă instanta de recurs a omis din greseală să cerceteze vreunul dintre motivele de casare - în cazul contestatiei în anulare speciale. Din dispozitiile art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă rezultă că, pentru admisibilitatea contestatiei în anulare, una dintre conditiile care se cer a fi îndeplinite este aceea ca hotărârea atacată, pronuntată în primă instantă, apel, recurs, revizuire, contestatie în anulare, să fie irevocabilă. Judecarea contestatiei în anulare se face după regulile de la instanta a cărei hotărâre se atacă, iar în caz de admitere hotărârea se va anula si se va proceda la rejudecarea cauzei, după caz, de către instanta care a admis contestatia în anulare ori de către instanta sau organul cu activitate jurisdictională competente. Asa fiind, solutia legislativă reglementată de prevederile art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia hotărârea dată în contestatie este supusă acelorasi căi de atac ca si hotărârea atacată, vine să confirme judecarea acestei căi extraordinare de atac după regulile procedurale aplicabile instantei a cărei hotărâre se atacă, inclusiv sub aspectul exercitării căilor de atac.

De altfel, asa cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa constantă, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, stabilirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului. Sub acest aspect, principiul liberului acces la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a le utiliza în formele si în modalitătile instituite de lege.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia 21 Decembrie 1989 din Bucuresti în Dosarul nr. 5.547/2/2009 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea si modificarea unor acte normative

 

Având în vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, care introduc reglementări noi în domeniul studiilor universitare de doctorat si care duc la căderea în desuetudine a reglementărilor anterioare în domeniu,

luând în considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care recomandă asanarea legislatiei prin abrogarea expresă a dispozitiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementările în vigoare,

considerând că elementele sus-mentionate vizează un interes public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 1.058/1967 privind titlurile stiintifice în Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 28 noiembrie 1967, cu completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, litera i) se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), literele c) si r) se abrogă.

2. La articolul 18, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Presedintele ASAS emite decizii pentru constituirea comisiilor de atestare si promovare în grade profesionale de cercetător stiintific I si cercetător stiintific II, decizii privind componenta consiliilor de administratie ale unitătilor de cercetare-dezvoltare, privind numirea directorului general sau a directorului unitătilor de cercetare-dezvoltare, conform legii, si avizează propuneri cu privire la asocierea unitătilor de cercetare-dezvoltare cu alte unităti, institutii si operatori economici în vederea realizării de proiecte si lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desfiintarea unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare agricolă si altele asemenea.”

3. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Sistemul national de cercetare-dezvoltare- inovare din domeniul agricol cuprinde ansamblul institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 26, potrivit prezentei legi.”

4. La articolul 27, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) aprobă si finantează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală, care contine programe si proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.”

5. La articolul 28, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2, institutii de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, care nu sunt organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, se pot organiza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare după obtinerea certificării prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-.

(4) Statiunile si centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil.”

6. Articolul 33 se abrogă.

7. La articolul 35, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare si actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare-inovare, finantate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;”.

8. La articolul 53, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol sunt evaluate si clasificate în vederea certificării, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, în conditiile legii.”

9. La articolul 53, alineatele (2), (3) si (4) se abrogă.

Art. IV. - La articolul 2 alineatul (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010, aprobată prin Legea nr. 120/2010, cu modificările si completările ulterioare, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) institutii de cercetare-dezvoltare de drept public certificate prin clasificare la nivelurile A+, A sau A-;”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bárna Tanczos,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 89.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexă se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Iasi,

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.089.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004)

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Consolidare sediu primărie municipiul Iasi, judetul Iasi”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Primăria Municipiului Iasi

Amplasament: municipiul Iasi, Primăria Municipiului Iasi, bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 11

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA 24%

 

 

 

(în preturi la 28 martie 2011, 1 euro = 4,0881 lei),

 

mii lei

22.123*)

 

din care:

 

 

 

 

- constructii montaj (C+M)

 

mii lei

16.377

 

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

- anul I

Total

mii lei

16.224

 

 

(C+M)

 

12.054

 

- anul II

Total

mii lei

5.899

 

 

(C+M)

 

4.323

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- aria desfăsurată a constructiei consolidate

m2

4.380

 

- regimul de înăltime

 

 

S+P+E+M

 

- Durata de realizare a investitiei

luni

20

 

 

Factori de risc

Încadrarea constructiei în clasa de risc seismic s-a făcut conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008.

Încărcarea seismică este cea corespunzătoare zonei în care este amplasată constructia, conform cap. 3 si anexei A din Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri. Bazele proiectării structurilor în constructii, indicativ P100-1/2006, si anume:

- valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani;

- perioada de colt Te = 0,7 sec.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Din valoarea totală a investitiei:

- pentru lucrări eligibile Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (finantare de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, împrumut nr. 4736 RO, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului) mii lei 14.749

- pentru lucrări aferente reabilitării si restaurării-fonduri asigurate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iasi mii lei 7.374


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 683 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 8 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) SNSPMPDSB este institutie publică cu personalitate juridică română, finantată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.

(3) SNSPMPDSB functionează în coordonarea metodologică a Ministerului Sănătătii, iar din punct de vedere academic, în coordonarea Universitătii de Medicină si Farmacie «Carol Davila» din Bucuresti, a Universitătii de Medicină si Farmacie «Grigore T. Popa» din Iasi, a Universitătii de Medicină si Farmacie «Victor Babes» din Timisoara si a Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures, denumite în continuare UMF Bucuresti, UMF Iasi, UMF Timisoara si UMF Târgu Mures.

(4) SNSPMPDSB are ca principal obiect de activitate cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si formarea în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar, în scopul fundamentării stiintifice a propunerilor de politici si strategii în domeniu, precum si desfăsurarea cursurilor postuniversitare în domeniul sănătătii si a cursurilor de master realizate în colaborare cu institutiile de învătământ superior coordonatoare.

(5) SNSPMPDSB acordă asistentă tehnică în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar si are rol de for tehnic si profesional pentru elaborarea propunerilor de strategii specifice sănătătii publice.”

2. La articolul 4, literele f) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) colectează electronic date privind pacientii externati, iar pe baza acestora monitorizează si evaluează activitatea spitalelor;

h) dezvoltă criterii de performantă si de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate;”.

3. La articolul 4, după litera s) se introduc cinci noi litere, literele t)-w), cu următorul cuprins:

,,t) clasifică pacientii externati pe grupe de diagnostice, validează cazurile raportate de unitătile sanitare, studiază, dezvoltă si îmbunătăteste sistemul de clasificare a pacientilor pe grupe de diagnostice;

t) calculează costurile si valorile relative privind grupele de diagnostice, propune modificarea valorilor relative sau a tarifelor pe grupe de diagnostice, precum si a tarifelor per caz rezolvat, sub coordonarea Ministerului Sănătătii;

u) dezvoltă sisteme automatizate si programe de calculator destinate clasificării pacientilor în grupe diagnostice, în scop de cercetare;

v) avizează produse software destinate clasificării pacientilor în grupe de diagnostice, dezvoltate de furnizori privati, în scopul utilizării lor în evaluarea activitătii unitătilor sanitare;

w) dezvoltă si furnizează cursuri în domeniul clasificării pacientilor în functie de grupa de diagnostic, colectării de date clinice si utilizării sistemelor de codificare, eliberând certificate care atestă pregătirea în domeniul respectiv.”

4. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) SNSPMPDSB organizează programe de formare si perfectionare profesională a managerilor de spital si a altor categorii de personal de conducere din cadrul unitătilor sanitare.”

5. La articolul 8, alineatul (1) se abrogă.

6. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Conducerea SNSPMPDSB este asigurată de Consiliul de administratie, directorul general, care este ordonator de credite, în conditiile legii, si de un consiliu stiintific.

(2) Consiliul de administratie are în componentă 7 membri: 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, un reprezentant al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si câte un reprezentant al universitătilor în a căror coordonare academică se află SNSPMPDSB.

(3) Sedintele Consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedintă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor.

(4) Membrii Consiliului de administratie al SNSPMPDSB sunt desemnati de institutiile prevăzute la alin. (2) pentru un mandat de 4 ani; mandatul încetează prin revocarea celor care i-au numit, ca urmare a expirării mandatului, prin demisie sau deces.

(5) Functia de director general se ocupă prin concurs, organizat de SNSPMPDSB, în conditiile legii.

(6) Directorul general este desemnat pentru un mandat de 4 ani.


(7) Consiliul stiintific are în componentă reprezentanti ai principalelor compartimente care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare din cadrul SNSPMPDSB.

(8) Presedintele Consiliului stiintific se alege prin vot secret dintre membrii acestuia.”

7. La articolul 11, alineatele (1), (3), (4) si (5) se abrogă.

8. La articolul 12 alineatul (1), literele a), b) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) aprobă regulamentul propriu cu privire la desfăsurarea studiilor si a cercetării stiintifice;

b) aprobă modificarea organigramei, statului de functii si a structurii de personal ale SNSPMPDSB, înfiintarea, desfiintarea si comasarea structurilor functionale ale SNSPMPDSB, propuse de către directorul general;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SNSPMPDSB, cu acordul Ministerului Sănătătii.”

9. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Consiliul stiintific îndeplineste următoarele atributii:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare, a Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate si a Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

c) propune componenta comisiilor de concurs pentru promovarea pe functii care necesită atestare din partea unor organisme specializate si confirmă rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetător stiintific, cercetător stiintific principal gradele I, II, si III si functiile didactice;

d) alte atributii, în conformitate cu regulamentul propriu de functionare si cu legislatia în vigoare.”

10. La articolul 14, literele a), g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) concepe dezvoltarea strategică a SNSPMPDSB, urmăreste si răspunde de aplicarea legislatiei în vigoare si a hotărârilor Consiliului de administratie;

g) reprezintă SNSPMPDSB în relatia cu tertii; h) alte atributii, date în competenta sa de Consiliul de administratie.”

11. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

12. La articolul 15, alineatele (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(6) Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii ale SNSPMPDSB se aprobă de către Consiliul de administratie al SNSPMPDSB în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Salarizarea personalului SNSPMPDSB se face în conformitate cu reglementările legale în domeniu aplicabile personalului plătit din fonduri publice din cadrul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.”

13. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma “UMF Carol Davila Bucuresti” se înlocuieste cu sintagma “UMF Bucuresti, UMF Iasi, UMF Timisoara si UMF Târgu Mures”, iar sintagma “Consiliul director” se înlocuieste cu sintagma “Consiliul de administratie”.

14. Anexa se abrogă.

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 6 si 7 se aplică de la data încetării, în cazurile si în situatiile prevăzute de lege, a mandatelor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la numirea, respectiv constituirea noilor organe de conducere ale SNSPMPDSB, asa cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, îsi continuă activitatea actualele organe de conducere, respectiv directorul general numit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 si consiliul director.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.093.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul Judetean Arges la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Lascăr Catargiu nr. 38, judetul Arges, aflată în reteaua sanitară a Consiliului Judetean Arges, de la Consiliul Judetean Arges la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung.

(2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice implicate, prevăzute la alin. (1), întermen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vedereatransferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat conditiilor specifice de realizare a transferului.

Art. 2. - La data expirării termenului prevăzut la art. 1 alin. (2), în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare, la rubrica “Judetul Arges”, numărul curent 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.099.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. R.L.1351 din 2 noiembrie 2011, în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 6 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Directia generală resurse umane si certificare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2011.

Nr. 1.517.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor derogări de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 772/2011

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 177.090 din 10 noiembrie 2011 al Administratiei Fondului pentru Mediu, în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru anul 2011 se aprobă următoarele derogări de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 772/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

a) prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (6), utilizarea tichetului valoric se face până la data de 12 decembrie 2011 inclusiv;

b) prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (7), neutilizarea tichetului valoric până cel mai târziu la data de 12 decembrie 2011 atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare;

c) prin derogare de la dispozitiile art. 25 alin. (6), contractul este valabil până la data de 31 decembrie 2011;

d) prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin. (9), ultima cerere de decontare din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national se poate depune cel mai târziu la data de 15 decembrie 2011, iar decontarea se efectuează până la data de 23 decembrie 2011 inclusiv;

e) prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (11) si ale art. 39 alin. (11), în cazul în care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie 2011, posibilitatea achizitionării unui autovehicul nou, din al cărui pret se va scădea contravaloarea tichetului valoric.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 2.692.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind asigurarea autenticitătii bancnotelor si monedelor euro

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protectiei monedei euro împotriva falsificării, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, Regulamentului CE nr. 1.339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului de definire a măsurilor necesare protectiei monedei euro împotriva falsificării, la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, ale Deciziei BCE nr. 14/2010 privind verificarea autenticitătii si a calitătii si repunerea în circulatie a bancnotelor euro, Conventiei de la Geneva din 1929, Regulamentului nr. 3/2011 privind organizarea si functionarea Băncii Nationale a României, precum si ale Codului penal,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are ca obiect stabilirea măsurilor necesare în vederea circularii bancnotelor si monedelor euro în conditii care garantează autenticitatea lor, precum si procedura de transmitere către autoritătile nationale

competente a bancnotelor si monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate.

Art. 2. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică institutiilor de credit, celorlalti prestatori de servicii de plată, în limita activitătii lor de plată, si operatorilor economici care participă la verificarea si distribuirea bancnotelor si monedelor euro primite, fără a aduce atingere dreptului penal intern.


Art. 3. - În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. bancnote falsificate si monede falsificate - bancnotele si monedele euro sau care au aparenta unor bancnote ori monede euro si care au fost produse si/sau alterate în mod fraudulos;

2. bancnote si monede neautorizate - bancnotele si monedele euro care au fost produse prin utilizarea echipamentelor legale sau a materialelor legale, dar cu încălcarea dispozitiilor în temeiul cărora autoritătile competente pot emite însemne monetare sau care au fost puse în circulatie cu încălcarea legilor conform cărora autoritătile competente pot pune în circulatie însemne monetare si care nu au acordul acestor autorităti;

3. falsificarea presupune următoarele activităti:

a) producerea frauduloasă sau modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulatie;

b) punerea în circulatie în mod fraudulos a bancnotelor sau monedelor falsificate;

c) importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea cu bună-stiintă de bancnote sau monede falsificate;

d) producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia de instrumente, obiecte, programe de calculator si orice alte procedee, destinate prin natura lor producerii sau obtinerii de bancnote sau monede falsificate ori alterării bancnotelor si monedelor în vederea obtinerii de falsuri;

e) producerea frauduloasă, primirea, procurarea sau posesia altor elemente care servesc la protejarea însemnelor monetare împotriva falsificării.

4. autorităti nationale competente sunt:

a) Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române, respectiv Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de politie, în baza propriilor legi de organizare si functionare, pentru identificarea, primirea si retinerea bancnotelor si monedelor euro falsificate si suspectate a fi falsificate;

b) Oficiul National Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, Cecuri de Călătorie din cadrul Politiei Române, denumit în continuare Oficiul National Central, pentru transmiterea bancnotelor si monedelor euro falsificate si suspectate a fi falsificate către Centrul National de Analiză, si către Centrul National de Analiză a Monedelor din Banca Natională a României;

c) Centrul National de Monitorizare a Falsificărilor din Banca Natională a României, denumit în continuare CNMF, pentru administrarea, pe teritoriul României, a Sistemului de Monitorizare a Falsificărilor, denumit în continuare SMF;

d) Centrul National de Analiză, denumit în continuare CNA, pentru primirea bancnotelor falsificate si a celor suspectate a fi falsificate de la autoritătile nationale cu competente în combaterea falsificărilor, în vederea analizării lor din punct de vedere tehnic si al încadrării pe categorii de falsificări;

e) Centrul National de Analiză a Monedelor, denumit în continuare CNAM, pentru primirea monedelor falsificate si a celor suspectate a fi falsificate de la autoritătile nationale cu competente în combaterea falsificărilor, în vederea analizării lor din punct de vedere tehnic si al încadrării pe categorii de falsificări.

5. expertizarea - examinarea bancnotelor sau monedelor în vederea stabilirii autenticitătii lor;

6. agenti care operează cu numerar - institutiile de credit care primesc si repun în circulatie bancnote si monede euro si, în limita activitătii lor de plată, ceilalti prestatori de servicii de plată, precum si orice alt operator economic care participă la verificarea si la distribuirea către public a bancnotelor si a monedelor euro, inclusiv:

a) institutiile a căror activitate constă în schimbarea bancnotelor sau monedelor în diferite devize, cum sunt casele de schimb valutar;

b) transportatorii de fonduri;

c) alti operatori economici, cum ar fi comerciantii sau cazinourile, care participă, cu titlu auxiliar, la verificarea si la distribuirea către public a bancnotelor euro prin intermediul bancomatelor, în limita acestor activităti auxiliare;

7. personal calificat - angajatii agentilor care operează cu bancnote si monede euro, care cunosc elementele de sigurantă publice ale bancnotelor si monedelor euro, asa cum sunt specificate si publicate de Banca Centrală Europeană, si au capacitatea de a le verifica;

8. repunerea în circulatie - activitatea agentilor care operează cu numerar de a repune în plăti, în mod direct sau indirect, bancnote si monede euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de plată sau de depozit într-un cont bancar, fie de la alt agent care operează cu numerar.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile agentilor care operează cu numerar

 

Art. 4. - Institutiile de credit, casele de schimb valutar si ceilalti agenti care operează cu numerar au obligatia de a se asigura cu privire la autenticitatea bancnotelor si monedelor euro pe care le-au primit si pe care intentionează să le repună în circulatie, precum si cu privire la detectarea falsificărilor.

Art. 5. - Institutiile de credit, casele de schimb valutar si ceilalti agenti care operează cu numerar, precum si orice altă institutie care participă, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul si eliberarea către public a bancnotelor si a monedelor euro sunt obligate să retragă din circulatie si să predea de îndată autoritătilor nationale competente bancnotele si monedele euro pe care le-au primit si despre care stiu sau au motive suficiente să considere că sunt falsificate.

Art. 6. - (1) Controlul autenticitătii bancnotelor si monedelor euro se efectuează de către personal calificat, fie manual, fie cu echipamente automate. Controlul automatizat se realizează numai cu ajutorul echipamentelor de procesare din listele publicate pe site-ul Băncii Centrale Europene si al Comisiei Europene.

(2) Lista echipamentelor pentru controlul autenticitătii bancnotelor euro se găseste pe site-ul Băncii Centrale Europene la adresa http://www.ecb.int/euro/cashhand/recycling/tested/html/index.ro.html si pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf


Art. 7. - Bancnotele si monedele euro falsificate, precum si cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Politiei Române, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratelor judetene de politie, după caz, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal de predare-primire va fi completat în conformitate cu instructiunile din anexa nr. 2.

Art. 8. - Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de politie înaintează bancnotele si monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului National Central, care le remite CNA si CNAM din Banca Natională a României, în vederea expertizării.

Art. 9. - După expertizare, bancnotele si monedele euro, însotite de un buletin de expertiză, se returnează Oficiului National Central.

 

CAPITOLUL III

Bancnote si monede neautorizate

 

Art. 10. - Dispozitiile prevăzute la cap. II se aplică, pe cât posibil, si bancnotelor si monedelor euro neautorizate.

 

CAPITOLUL IV

Cooperarea pentru protectia bancnotelor si monedelor euro împotriva falsificării

 

Art. 11. - Autoritătile nationale competente, în exercitarea misiunii lor conform prezentului regulament, cooperează în vederea:

a) schimbului de informatii referitoare la prevenirea falsificării si la combaterea punerii în circulatie a bancnotelor si a monedelor euro falsificate;

b) informării regulate referitoare la impactul falsificării bancnotelor si monedelor euro în scopul unei analize strategice;

c) acordării asistentei reciproce în domeniul prevenirii falsificării si al luptei împotriva punerii în circulatie a bancnotelor si monedelor euro falsificate.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 12. - Activitătile prevăzute la cap. I art. 3 pct. 3, precum si încălcarea prevederilor art. 5 constituie infractiuni si se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind procedura în cazul constatării de bancnote si monede euro false sau contrafăcute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*

Nr........din data de...................../........./.........................

 

A. Datele de identificare ale institutiei constatatoare:

Institutia constatatoare:

 

Codul unic de înregistrare:

 

Adresa:

 

B. Datele de identificare ale unitătii depunătoare/deponentului persoană fizică:

Institutia/Numele si prenumele:

 

Actul de identitate:

 

Adresa/Adresa de domiciliu:

 

C. Date privind bancnotele sau monedele falsificate sau suspecte a fi falsificate:

 

Bancnote

 

Număr buc.

 

Valoarea nominală

 

Seria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monede

 

Număr buc.

 

Valoarea nominală

 

Fata natională

 

 

D. Mentiuni suplimentare

 

 

 

E. Semnături

Din partea institutiei constatatoare

Deponent

Reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

 


* Procesul-verbal de predare-primire poate fi descărcat de pe site-ul Băncii Nationale a României de la adresa www.bnr.ro

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a procesului-verbal de predare-primire

 

1. În cazul depistării la ghiseu de bancnote si monede euro falsificate, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în 3 exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la institutia constatatoare, un exemplar la deponent si un exemplar, care va însoti bancnota/moneda falsificată, la reprezentantul Inspectoratului General al Politiei Române.

În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici:

A. Datele de identificare ale unitătii constatatoare: denumirea institutiei de credit, a casei de schimb valutar sau a celorlalti operatori cu numerar, codul unic de înregistrare (CUI) si adresa

B. Datele de identificare ale deponentului: numele si prenumele persoanei care s-a prezentat la ghiseu, seria si numărul actului de identitate, precum si adresa de domiciliu

C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:

- în cazul bancnotelor, numărul de bucăti descoperite, valoarea nominală si seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;

- în cazul monedelor, numărul de bucăti descoperite, valoarea nominală si fata natională.

Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal.

D. Mentiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenientei bancnotelor si/sau monedelor euro falsificate, sau dacă deponentul refuză semnarea procesului-verbal.

E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul institutiei care a constatat falsificarea1), de către deponent si de către reprezentantul Inspectoratului General al Politiei Române, care va prelua bancnotele si/sau monedele euro falsificate, însotite de un exemplar al procesului-verbal.

2. În cazul depistării bancnotelor si/sau monedelor euro falsificate la procesare, în incinta institutiei de credit, a casei de schimb valutar sau a oricărui operator cu numerar, si în orice altă situatie în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în două exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la unitatea constatatoare si un exemplar, care va însoti bancnotele si/sau monedele falsificate, la reprezentantul Inspectoratului General al Politiei Române.

În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici:

A. Datele de identificare ale unitătii constatatoare: denumirea institutiei, codul unic de înregistrare (CUI) si adresa

B. Datele de identificare ale unitătii depunătoare în numerarul căreia s-au descoperit falsificările: denumirea institutiei de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) si adresa

C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:

- în cazul bancnotelor, numărul de bucăti descoperite, valoarea nominală si seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;

- în cazul monedelor, numărul de bucăti descoperite, valoarea nominală si fata natională.

Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal.

D. Mentiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenientei bancnotelor si/sau monedelor falsificate.

E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul institutiei care a constatat falsificarea si de către reprezentantul Inspectoratului General al Politiei Române, care va prelua bancnotele si/sau monedele euro falsificate, însotite de un exemplar al procesului-verbal.


1) Director, casier-sef, casier, sef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul-verbal este suficientă doar una dintre semnăturile acestor persoane, date aici cu titlu de exemplu.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.