MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 798/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 798         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

206. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură

 

802. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

27. - Hotărâre privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2012

 

28. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2010

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

52. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.105. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor

 

1.106. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

 

1.107. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

845. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării Standardelor internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.287(87) a Comitetului  Securitătii Maritime din 20 mai 2010

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 25 august 2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prezenta schemă se aplică până la data de 31 decembrie 2013 în sectorul productiei primare de produse agricole si constă în subventionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare.

(2) Schema se aplică tuturor contractelor de credit încheiate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv.

(3) Contractele de credit se încheie pe orice perioadă, iar subventia se calculează la sumele reprezentând dobânzi plătite institutiilor finantatoare de către debitori, aferente valorilor creditelor utilizate, calculate până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv. După această dată, creditelor bancare contractate de producătorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare li se aplică rate ale dobânzii cel putin egale cu rata definită în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont.

(4) Măsurile de ajutor de stat temporare prevăzute de prezenta ordonantă nu pot fi cumulate cu ajutoarele care se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2011 si fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul productiei de produse agricole, pentru aceleasi costuri eligibile.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) autoritatea competentă - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin centrele judetene/al municipiului Bucuresti, ca autoritate responsabilă cu administrarea schemei;

b) credit bancar- creditul în lei acordat de institutiile de credit sau de institutiile financiare nebancare, sub formă de credit pentru capital de lucru, pentru finantarea activitătilor de productie în agricultură, cu destinatie bine determinată;

c) rata dobânzii la credit necesară pentru calculul subventiei- rata care are o valoare egală cu rata dobânzii de politică monetară a Băncii Nationale a României la care se adaugă o primă egală cu diferenta dintre rata medie a dobânzilor pe piata monetară interbancară cu scadenta de un an si rata medie a dobânzii de politică monetară pe perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, plus prima de credit de risc corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, asa cum este stipulat în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 19 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare;

d) rata dobânzii la credit - rata anuală procentuală a dobânzii prevăzută în contractul de credit încheiat de debitori cu institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare;

e) rata de referintă - rata definită prin Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont de Comisia Europeană, la care se adaugă prima de credit de risc corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, determinată de institutiile de credit si/sau de institutiile financiare nebancare conform metodologiei interne de stabilire a ratingului si nivelului de constituire a garantiei prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, exprimată în procente;

f) rata subventiei - diferenta dintre rata de referintă si rata dobânzii pentru calculul subventiei;

g) IMM - asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei 2003/361/CE  din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilorsi a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din 20 mai 2003;

h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

i) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu exceptia produselor pescăresti si de acvacultura reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare;

j) IMM aflate în dificultate financiară - astfel cum sunt definite la pct. 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004, pct. 2, 2.1.”

3. La articolul 6, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) întreprinderi mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în sectorul productiei de produse agricole primare.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Beneficiarii aflati în dificultate financiară conform definitiei prevăzute la art. 3 lit. j) sunt exclusi de la domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Bugetul necesar implementării prezentei scheme se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2012, 2013 si 2014.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Numărul total estimat al beneficiarilor de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 1.500.”

7. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Beneficiarii de credite pentru care a fost emis acordul de finantare, care rambursează ratele la credite si plătesc dobânzile la termenele scadente în contractele de credit, pot solicita acordarea subventiei la dobânda achitată institutiilor finantatoare.”

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Rata subventiei la dobândă (Rs) reprezintă diferenta dintre rata de referintă si rata dobânzii la credit necesară pentru calculul subventiei si exprimă valoarea procentuală cu care se diminuează rata dobânzii la creditele contractate de producătorii agricoli cu institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare.

(2) Rata de referintă comunicată de Comisia Europeană se publică lunar pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(3) Valoarea nominală a subventiei care se acordă fiecărui beneficiar al prezentei scheme se stabileste astfel:

S = [Rd - (Rd-Rs)]/Rd x D, unde:

S - valoarea nominală a subventiei dobânzii, exprimată în lei;

Rd - rata dobânzii la credit, respectiv rata anuală procentuală a dobânzii prevăzute în contractul de credit încheiat de debitori cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare, exprimată în procente;

Rs - rata subventiei la dobândă, respectiv diferenta dintre rata de referintă si rata dobânzii la credit necesară pentru calculul subventiei, exprimată în procente;

D - dobânda la credit plătită de beneficiar într-o perioadă determinată, exprimată în lei.

(4) în vederea obtinerii subventiei la dobândă, beneficiarii de credite solicită institutiilor de credit si/sau institutiilor financiare nebancare eliberarea de documente privind prima de credit de risc luată în calcul la acordarea creditului, corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, determinată de institutiile de credit si/sau de institutiile financiare nebancare, conform metodologiei interne de stabilire a ratingului si nivelului de constituire a garantiei, prevăzute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, precum si cu privire la rambursarea creditului si plata dobânzilor aferente.

(5) Autoritatea competentă efectuează verificări periodice la beneficiarii creditelor bancare privind modul de utilizare a acestora conform destinatiilor aprobate.”

9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Metodologia si formularistica necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei scheme, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referintă si al valorii nominale a subventiei, se elaborează de către autoritatea competentă si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Prezenta ordonantă respectă prevederile Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 19 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, precum si cele ale Comunicării Comisiei - Cadrul temporar al Uniunii pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finantare în contextul actualei crize financiare si economice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 6/5 din 11 ianuarie 2011, în special pct. 2.4 «Ajutor sub formă de subventionare a ratei dobânzii».”

11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu data la care a fost emisă Decizia Comisiei Europene nr. 372/2010 de autorizare a ajutorului de stat pentru România, respectiv data de 28 ianuarie 2011.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 206.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 802.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2012

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 224 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2012, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 216.496 mii lei, din care 215.396 mii lei la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe” si 1.100 mii lei la capitolul 68.01 “Asigurări si asistentă socială”.

(2) La capitolul 51.01, suma de 215.396 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, în sumă de 213.942 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 192.810 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 21.132 mii lei;

b) cheltuieli curente pentru functionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.454 mii lei.

(3) La capitolul 68.01, suma de 1.100 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finantării cheltuielilor prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Detalierea bugetului pe anul 2012 este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 192.810 mii lei, necesare în vederea functionării Camerei Deputatilor si întretinerii si administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 138.960 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri si servicii, în sumă de 53.800 mii lei;

c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne si contributii si cotizatii la organisme internationale), în sumă de 50 mii lei.

(2) La titlul “Cheltuieli curente” sunt prevăzute si sumele necesare pentru fondul presedintelui Camerei Deputatilor si pentru întretinerea si functionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive si a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) Cheltuielile de întretinere si reparatii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse la titlul “Bunuri si servicii”.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 21.132 mii lei, din care 12.316 mii lei pentru obiectivele de investitii, 2.416 mii lei pentru alte cheltuieli de investitii si 6.400 mii lei pentru reparatii capitale aferente activelor fixe.

(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2012 este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor în anul 2012 cuprinde, la resurse, suma de 15.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 11.500 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente activitătilor finantate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitătile de la sfârsitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută si pentru alte destinatii, în conditiile legii.

(3) Organizarea activitătilor finantate din venituri proprii, tarifele si cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în functie de necesităti si de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activitătilor finantate din venituri proprii pot fi depăsite numai în cazul obtinerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii ale Camerei Deputatilor în anul 2012 este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputatilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocatiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2011.

Nr. 27.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2012

Detalierea pe alineate de cheltuieli

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

din care pentru :

Denumirea indicatorului

Cod

Program 2012

Camera Deputatilor

Institutul Român pentru Drepturile Omului

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01)

50.01

216.496

215.042

1,454

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.01

215.396

213.942

1.454

CHELTUIELI CURENTE

01

194.264

192.810

1.454

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

140.094

138.960

1.134

Cheltuieli salariate în bani

10.01

118.507

117.614

893

Salarii de bază

10.01.01

70.742

69.864

878

Sporuri pentru conditii de muncă

10.01.05

3.857

3.857

 

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

900

900

 

Indemnizatii de delegare

10.01.13

43.008

42.993

15

Contributii

10.03

21.587

21.346

241

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

16.328

16.145

183

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

392

388

4

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

4.082

4.036

4G

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

si boli profesionale

10.03.04

118

117

1

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

667

660

7

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

20

54,120

53.800

320

Bunuri si servicii

20.01

22.872

22.691

181

Furnituri de birou

20.01.01

99

97

2

Materiale pentru curătenie

20.01.02

300

298

2

încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

9.311

9.301

10

Apă. canal si salubritate

20.01.04

1.600

1.598

2

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

2.669

2.659

10

Piese de schimb

20.01.06

1.202

1.192

10

Transport

20.01.07

1.200

1.200

 

Postă, telecomunicatii, radio, tv. internet

20.01.08

1.048

1.018

30

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

2.936

2.836

100

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

2.507

2.492

15

Reparatii curente

20.02

4.000

3.970

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

300

295

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300

295

5

Deplasări, detasări, transferări

20.06

23.753

23,667

86

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

21.194

21.167

27

Deplasări în străinătate

20.06.02

2.559

2.500

59

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

64

58

6

Pregătire profesională

20.13

35

29

6

Protectia muncii

20.14

207

207

 

Alte cheltuieli

20.30

2.889

2.883

B

Protocol si reprezentare

20.30.02

2.002

2.000

2

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

572

568

4

Fondul Presedintelui

20.30.07

115

115

 

Alte chetuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200

200

 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

50

50

 

Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)

55.02

50

50

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

55.02.01

50

50

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21.132

21.132

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

21.132

21.132

 

Active fixe

71.01

14.732

14.732

 

Constructii

71.01.01

12.316

12.316

 

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

979

979

 

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

831

831

 

Alte active fixe

71.01.30

606

606

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

6.400

6.400

 

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

1.100

1.100

 

CHELTUIELI CURENTE

01

1.100

1.100

 

TITLUL VIII - ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

1.100

1.100

 

Ajutoare sociale

57.02

1.100

1.100

 

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

1.100

1.100

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CAMERA DEPUTATILOR

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2012

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale (numărul si data aprobării documentatiei de investitii)

(Program)

 

TOTAL (I+II), din care:

21.132

I.

Active fixe (A+B+C)

14.732

 

Obiective de investitii (A+B), din care:

12.316

A.

Lucrări în continuare (1+2), din care:

12.316

 

1. Obiectivul “Palatul Parlamentului”

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr.718/1991 2. Obiectivul “Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma

5.885

 

Palatului Parlamentului”

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr.672/1994

6.431

B.

Lucrări noi:

 

C.

Alte cheltuieli de investitii (1+2+3), din care:

2.416

 

1. Masini, echipamente si mijloace de transport

979

 

2. Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

831

 

3. Alte active fixe

606

II.

Reparatii capitale aferente activelor fixe

6.400


*) În functie de derularea procesului investitional, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.


 

ANEXA Nr. 3

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al activitătilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2012

 

 

 

- mii lei -

Indicatori

Cod

Prevederi2012

1. Disponibil la finele anului precedent

 

8.000

2. Venituri în anul bugetar *)

 

7.000

3. TOTAL RESURSE (1+2)

 

15.000

4. Cheltuieli în anul bugetar

 

11,500

5. Excedent la finele anului bugetar

 

3.500

- Detalierea cheltuielilor -

 

 

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68,10)

50.10

11.500

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.10

11.420

CHELTUIELI CURENTE

01

11.300

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.466

Cheltuieli salariate în bani

10.01

3.513

Salarii de bază

10.01.01

2.680

Spor pentru conditii de muncă

10.01.05

188

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

600

Indemnizatii de delegare

10.01.13

45

Contributii

10.03

953

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

721

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

17

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

180

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

si boli profesionale

10.03.04

5

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

30

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

20

6.834

Bunuri si servicii

20.01

4.683

Furnituri de birou

20.01.01

45

Materiale pentru curătenie

20.01.02

130

încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

1,865

Apă, canal si salubritate

20.01.04

60

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

28

Piese de schimb

20.01.06

13

Transport

20.01.07

19

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

66

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

2.250

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

207

Reparatii curente

20.02

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

113

Uniforme si echipament

20.05.01

32

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8

Deplasări, detasări, transferări

20.06

77

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

17

Deplasări în străinătate

20.06.02

60

Pregătire profesională

20.13

16

Protectia muncii

20.14

25

Alte cheltuieli

20.30

1.720

Protocol si reprezentare

20.30.02

100

Alte chetuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.620

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

120

Active fixe

71.01

120

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

105

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

15

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

60

CHELTUIELI CURENTE

01

80

TITLUL VIII - ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

30

Ajutoare sociale

57.02

80

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

60


*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii si alimentatie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii si altele (dobânzi, penalităti etc).


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2010

În temeiul art. 64 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2010, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2011.

Nr. 28.


*) Raportul explicativ si anexele nr. 1 si 2 se comunică celor interesati.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

În temeiul prevederilor art. 35 si 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul numeste ca membru titular în Consiliul National de Integritate pe domnul Dragos lonut Bănescu în locul domnului Octavian Teodor Deaconu, demisionat, si ca membru supleant în Consiliul National de Integritate pe doamna Daniela Teodoru în locul doamnei Sabina Amalia Bendas, demisionată.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 52.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) salariul de bază lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;”.

2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), si transmiterea registrului se fac după cum urmează:”.

Art. II. - Elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor, asa cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidentă a salariatilor si pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 867 alin. (1) si art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul Român pentru Imigrări, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Ministerul Public îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.106.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Numărul atribuit în inventarul domeniului public al statului si codul de clasificatie

1

2

3

4

5

Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 218,

sectorul 1

 

 

Ministerul Administratiei si Internelor - Oficiul  Român pentru Imigrări

Cod unic de identificare (CUI) 22084517

 

 

Ministerul Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

Cod unic de identificare (CUI) 16772104

 

 

1. Subsol:

- suprafata construită: 424,5 m2

- suprafata utilă: 420,3 m2 2. Parter:

Corp A:

- suprafata construită: 1.050 m2

- suprafata utilă: 919,6 m2 Corp B:

- suprafata construită: 170 m2

- suprafata utilă: 142,5 m2

3. Etaj 1: Corp A:

- suprafata construită: 870,5 m2

- suprafata utilă: 744,3 m2 Corp B:

- suprafata construită: 256,5 m2

- suprafata utilă: 222,44 m2

4. Etajele 2, 3, 4 si 5: Corp A:

- suprafata construită: 870,5 x 4 = 3.482 m2

- suprafata utilă: 781,5 x 4 = 3.126 m2 Corp B:

- suprafata construită: 256 x 4 = 1.024 m2

- suprafata utilă: 222 x 4 = 888 m2

5. Etaj 6: Corp A:

- suprafata construită: 368,5 m2

- suprafata utilă: 339,5 m2 Corp B:

- suprafata construită: 43,5 m2

6. Etaj 7: Corp A:

- suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 289,39 m2

7. Etaj 8: Corp A:

- suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 283,52 m2

8. Pod: Corp A:

- suprafata construită: 119,26 m2

- suprafata utilă: 100,15 m2

Nr.MFP: 154469

Cod: 8.19.01

Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară:

lot 1 parcelele P1/1 si P1/2 = 1.947,26 m2

Valoarea de inventar: 18.248.546 lei

CF 47317

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1)si art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în domeniul public al statului, în vederea asigurării spatiilor necesare desfăsurării activitătii Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Se aprobă darea în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie a imobilului prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data eliberării imobilului de către actualul locatar.

Art. 3. - Înalta Curte de Casatie si Justitie va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 4. - Anexa nr. 4 “Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.107.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Bucuresti,

str. Batistei nr. 13,

sectorul 2

Domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului deStat”,

C.U.I. RO 2351555

Domeniul public al statului, în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

C.I.F.nr. 4340587

Teren în suprafată de 1.710,00 m2

- valoarea de inventar- 13.581.572 lei

Clădiri si împrejmuiri

-  valoarea de inventar- 1.921.571, 73 lei

Corp A principal:

- subsol + parter + etaj

- suprafată totală - 1.209,75 m2

Corp B Anexă:

- parter + etaj

-167,30 m2

Suprafată totală

corp A+ corp B - 1.377,05 m.2

Garaj - suprafată - 44,55 m2

Teren - suprafată - 1.710,00 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării Standardelor internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.287(87) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2010

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Standardele internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.287(87) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 845.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.287(87) (adoptată la 20 mai 2010)

Adoptarea Standardelor internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28 b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

dorind ca Organizatia să joace un rol important în stabilirea de standarde pentru constructia navelor noi,

amintind, de asemenea, că printre directiile strategice ale Organizatiei cu privire la dezvoltarea si mentinerea unui cadru cuprinzător pentru transportul maritim în conditii de securitate, sigurantă, eficientă si protectia mediului este stabilirea de standarde pentru proiectarea si constructia navelor bazate pe obiective aplicabile,

având în vedere că navele ar trebui să fie proiectate si construite pentru o perioadă de viată specifică determinată, pentru a fi sigure si ecologice, astfel încât, dacă sunt corect exploatate si bine întretinute în functie de conditiile de operare si de mediu specificate, acestea să poată rămâne sigure pe toată durata de exploatare,

notând regulile 11-1/2.28 si 11-1/3-10 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), asa cum a fost amendată (denumită în continuare Conventia), adoptate prin Rezolutia MSC.290(87) privind Standardele pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor,

notând, de asemenea, că Regula 11-1/3-10 mai sus mentionată prevede că vrachierele si petrolierele, asa cum sunt definite în această regulă, trebuie să satisfacă regulile de constructie ale unei organizatii recunoscute sau normele nationale ale Administratiei în conformitate cu cerintele functionale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor,

luând în considerare, în cadrul celei de a optzeci si saptea sesiuni, propunerile de standarde internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor,

1. adoptă Standardele internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor, al căror text este anexat la prezenta rezolutie;

2. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că Standardele internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor vor produce efecte la 1 ianuarie 2012, când Regula 11-1/3-10 din Conventie intră în vigoare;

3. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si textul Standardelor internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor, care sunt anexe la prezenta rezolutie;

4. solicită, în plus, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale tuturor membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 


ANEXĂ

la Rezolutia MSC.287(87)

 

STANDARDE INTERNATIONALE

pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelorsi petrolierelor

 

1. Preambul

1.1 Notiunea de “standarde pentru constructia navelor bazate pe obiective” a fost introdusă de Organizatie în timpul celei de a optzeci si noua sesiuni a Consiliului din noiembrie 2002, la propunerea delegatiei Bahamas si a Greciei1), care au sugerat că Organizatia ar trebui să elaboreze standarde de constructie de nave care să permită inovatii în proiectare, asigurând în acelasi timp că navele sunt construite astfel încât, în cazul în care sunt întretinute în mod corespunzător, rămân în conditii de sigurantă pe toată perioada de exploatare. Standardele ar trebui să asigure că toate părtile navei pot fi accesibile pentru a facilita inspectia si întretinerea adecvată. Consiliul a transmis spre examinare propunerea Comitetului Securitătii Maritime (MSC) în cadrul celei de-a 77-a sesiuni din mai/iunie 2003.

1.2 în cadrul celei de-a 77-a sesiuni MSC a recomandat Consiliului ca în cadrul sesiunii nouăzeci să se ia în considerare problema în contextul dezvoltării Planului strategic al Organizatiei. De asemenea MSC a convenit să includă un subiect nou intitulat “Standarde pentru constructia navelor noi bazate pe obiective aplicabile” în programul său de lucru si pe ordinea de zi a următoarei reuniuni.

1.3 La cea de-a nouăzecea sesiune a Consiliului, luând în considerare strategia si politica Organizatiei pentru perioada 2006-2011, Consiliul a aprobat directiile strategice pentru elaborarea standardelor de constructie pentru nave noi bazate pe obiective aplicabile. Ulterior, în sesiunea extraordinară douăzeci si doi, Consiliul a inclus în orientările strategice ale Organizatiei o dispozitie care prevede că “OMI va stabili în functie de obiectivele aplicabile standarde pentru proiectarea si constructia navelor noi”.

1.4 Adunarea, la sesiunea douăzeci si trei (noiembrie/decembrie 2003), atunci când s-a adoptat Rezolutia A.944 (23) privind Planul strategic al Organizatiei pe o perioadă de sase ani, 2004-2010, a decis, “inter alia”, ca “Organizatia să stabilească standarde de proiectare si construire a navelor noi bazate pe obiective aplicabile”. Această decizie a fost reflectată în Rezolutia A.943 (23) privind planul de lucru pe termen lung al Organizatiei până în 2010, în care problema “Standardelor pentru constructia navelor noi bazate pe obiective aplicabile” a fost introdusă pe lista de subiecte generale.

1.5 MSC a început să lucreze la elaborarea de standarde tehnice detaliate pentru constructia de nave bazate pe obiective de bază la sesiunea saptezeci si opt din mai 2004; în timpul dezbaterii generale ce a avut ioc, cuprinzând aspectele în cauză, Comitetul a convenit să utilizeze un sistem de 5 niveluri, care a fost propus initial de către Bahamas, Grecia si IACS, constând în următoarele:

.1 Nivelul I - Obiective

Obiective de nivel Înalt ce trebuie atinse.

.2 Nivelul II - Cerinte functionale

Criterii pentru a îndeplini obiectivele.

.3 Nivelul III -Verificarea conformitătii

Proceduri pentru a verifica dacă normele si reglementările referitoare la proiectarea si constructia de nave sunt în conformitate cu obiectivele si cerintele functionale.

.4 Nivelul IV - Norme si reglementări pentru proiectarea si constructia de nave

Cerintele detaliate elaborate de OMI, administratiile nationale si/sau organizatiile recunoscute si aplicate de către administratiile nationale si/sau organizatii recunoscute care actionează în numele lor, privind proiectarea si constructia unei nave pentru ca acesta să îndeplinească obiectivele si cerintele functionale.

.5 Nivelul V - Practici si standarde industriale

Standarde, coduri de bune practici si sisteme de sigurantă si de asigurare a calitătii din industrie referitoare la construirea, operarea si întretinerea navelor, formarea si încadrarea cu personal etc, care pot fi incluse sau mentionate în normele si reglementările referitoare la proiectarea si constructia unei nave.

1.6 După ce a deliberat cu privire la această problemă în cadrul celei de-a optzecea sesiuni, MSC a convenit în primul rând să limiteze sfera de aplicare a studiului initial vrachierelor si petrolierelor si să ia în considerare extinderea la alte tipuri de nave si domenii de sigurantă.

2. Domeniul

Standardele internationale pentru constructia navelor bazate pe obiectivele aplicabile vrachierelor si petrolierelor (denumite în continuare standarde) descriu obiectivele si stabilesc normele de functionare pe care trebuie să le respecte regulile unei organizatii recunoscute de Administratie sau normele nationale ale unei Administratii privind proiectarea si construirea de vrachiere si petroliere, asa cum sunt definite în regulile 11-1/2.28 si 11-1/3-10 din Conventia SOLAS. În plus, standardele stabilesc că regulile/normele mentionate mai sus trebuie verificate pentru a se conforma obiectivelor si cerintelor functionale.

3. Structura

Aceste standarde au 3 niveluri: Nivelul I - Obiective Nivelul II -Cerinte functionale Nivelul III - Verificarea conformitătii

4. Nivelul I - Obiective

Obiectivele de nivelul I, astfel cum sunt definite în Regula 11-1/3-10 din Conventia SOLAS, sunt reproduse mai jos pentru a usura referirea, după cum urmează:

Navele trebuie să fie proiectate si construite pentru o durată de viată prevăzută determinată pentru a fi sigure si ecologice, atunci când sunt exploatate si întretinute corect în conditii si mediu determinate în stare intactă si conditii de avarie specifice, pe toată durata de viată.

.1 Prin sigur si ecologic se întelege că nava are o rezistentă adecvată, integritate si stabilitate suficiente pentru reducerea la minim a riscului de pierdere a navei sau de poluare a mediului marin, din cauza unor deficiente de structură, inclusiv colaps, situatii care duc la inundarea unui compartiment ori pierderea etanseitătii la apă.

.2 Prin ecologic se întelege că nava este construită cu materiale care pot fi reciclate într-un mod ecologic acceptabil pentru mediu.

.3 Siguranta implică, de asemenea, faptul că structura, echipamentul si amenajarea navei oferă căi sigure de acces, evacuare, inspectii si întretinere corespunzătoare, facilitând functionarea în conditii de sigurantă.


1) Document C 89/12/1 (Bahamas si Grecia) - Plan strategic OMI

 


.4 Conditiile specifice de operare si mediu specificat sunt determinate de zona de operare a navei pe tot parcursul vietii sale si acoperă inclusiv conditiile intermediare rezultate din operatiunile legate de marfă si balast în porturi, căi navigabile si pe mare.

.5 Durata de viată prevăzută determinată este perioada nominală în care se presupune că nava va fi expusă exploatării si/sau conditiilor de mediu si/sau conditiilor de mediu corosiv si este folosită pentru selectarea parametrilor corespunzători de proiectare. Cu toate acestea, durata efectivă de exploatare a navei poate să fie mai lungă sau mai scurtă, în functie de conditiile reale de functionare si întretinere a navei pe toată durata sa de viată.

5. Nivelul II - Cerinte functionale

[Aplicabil la vrachiere si petroliere efectuând voiaje fără restrictii2)]

PROIECTARE

II.1. Durata deviată

Durata de viată prevăzută de proiect nu trebuie să fie mai mică de 25 de ani.

II.2. Conditii de mediu

Navele trebuie să fie proiectate în functie de conditiile de mediu ale Atlanticului de Nord si scala de stare a mării pe termen lung.

II.3. Rezistenta structurală

II.3.1 Conceptii generale

Elementele structurale ale navei trebuie să fie de o conceptie compatibilă cu destinatia ei si să asigure continuitatea structurală. Acestea trebuie să fie proiectate pentru a facilita încărcarea si descărcarea tuturor mărfurilor preconizate cu instalatiile navei fără a cauza avarii care pot compromite integritatea structurii.

II.3.2. Moduri de deformare si efecte

Rezistenta structurii trebuie să fie determinată luând în considerare deformarea excesivă si modurile de avarie, incluzând, dar fără a limita flambajul, elasticitatea si oboseala.

II.3.3. Rezistenta ultimă

Navele trebuie să fie proiectate pentru a avea o rezistentă ultimă adecvată. Calculele rezistentei ultime trebuie să includă calculele referitoare la capacitatea la rupere a grinzii echivalente a corpului si rezistenta ultimă corespunzătoare a elementelor de învelis si a elementelor de osatură si care trebuie verificate la un moment încovoietor longitudinal bazat pe conditiile de mediu cerute la II.2.

II.3.4. Marje de sigurantă

Navele trebuie să fie proiectate cu marje de sigurantă corespunzătoare:

.1 pentru a putea rezista la dimensiunile nete3), în stare intactă, în conditii de mediu anticipate pe toată durata de viată si în conditii de încărcare corespunzătoare care vor include încărcarea completă omogenă si alternativă a magaziilor/tancurilor, încărcări partiale, multiport si voiaje în balast, precum si sarcinilor din conditii de gestionare a balastului si depăsiri ocazionale/suprasolicitări pe timpul încărcării/ descărcării, după caz, aplicabile clasei navei; si

.2 care sunt adecvate pentru toti parametrii de proiectare ale căror calcule implică un anumit grad de incertitudine, inclusiv sarcini, modelare structurală, structură, oboseală, coroziune, imperfectiuni în materiale, defecte de constructie, flambaj, rezistentă reziduală si rezistentă ultimă.

II.4. Rezistenta la oboseală

Rezistenta la oboseală prevăzută nu trebuie să fie mai mică decât durata de viată a navei prevăzută în proiect si trebuie să fie determinată în conditiile de mediu mentionate la II.2.

II.5. Rezistenta reziduală

Navele trebuie să fie concepute pentru a avea o rezistentă suficientă pentru a rezista la sarcinile datorate valurilor si solicitărilor interne în conditiile specifice de avarie cum sunt după coliziuni, puneri pe uscat sau inundări. La calculul de rezistentă reziduală trebuie să se ia în considerare capacitatea de rezistentă ultimă a grinzii echivalente, incluzând deformarea permanentă si comportarea la postflambaj. Scenarii previzibile trebuie să fie studiate în măsura în care este rezonabil posibil.

II.6. Protectia împotriva coroziunii

Trebuie să fie aplicate măsuri care să asigure că dimensiunile nete cerute pentru îndeplinirea conditiilor de rezistentă structurală se mentin pe toată durata de viată prevăzută de proiect. Măsurile includ, dar nu sunt limitate numai ia aplicarea acoperirilor de protectie, compensarea coroziunilor, protectia catodică, sistemele de protectie prin curenti indusi etc.

II.6.1. Durata de viată a acoperirilor

Acoperirile trebuie să fie aplicate si întretinute în conformitate cu specificatiile producătorului pentru pregătirea suprafetelor, alegerea acoperirii, aplicarea lor si întretinere. Atunci când este necesar să se aplice o acoperire, durata de viată preconizată ar trebui să fie specificată. Durata de viată efectivă a acoperirilor poate fi mai lungă sau mai scurtă decât cea specificată, în functie de starea si întretinerea navei. Acoperirea ar trebui să fie aleasă în functie de utilizarea prevăzută a compartimentului, de materialele si de aplicarea altor sisteme pentru a preveni coroziunea, cum ar fi protectia catodică sau alte metode.

II.6.2. Adaosul de coroziune

Adaosul de coroziune se aplică dimensiunilor nete si trebuie să fie adecvat pentru perioada de viată proiectată. Adaosul se determină pe bază de expunere la agenti corozivi, cum ar fi apa, marfa, atmosferă corozivă sau o uzură mecanică, precum si în functie de sistemul de prevenire a coroziunii, cum ar fi cele de acoperire, protectia catodică sau mijloace alternative. Rata de corodare (mm/an) va fi evaluată în conformitate cu informatiile statistice stabilite pe baza experientei din exploatare si/sau teste accelerate. Rata de coroziune reală poate fi mai mare sau mai mică decât cea de proiectare în functie de starea si modul real de întretinere ale navei.

II.7. Redundanta structurală

Navele trebuie să fie proiectate si construite redundant, astfel încât avarii locale (cum ar fi deformatii permanente locale, fisuri sau deficiente ale sudurii) ale oricărui element structural de osatură nu vor duce în consecintă imediat la colapsul întregului panou.

II.8. Etanseitate la apă si intemperii

Navele trebuie să fie proiectate pentru a avea o etanseitate la apă si intemperii adecvată destinatiei lor si să aibă dispozitive conexe de închidere a deschiderilor din corp de o rezistentă si redundantă adecvate.

II.9. Consideratii referitoare la factorul uman

Structurile si echipamentele navei trebuie să fie proiectate si dispuse pe baza principiilor ergonomice pentru a asigura siguranta în timpul operării, inspectiei si întretineri. Aceste consideratii trebuie să se refere la scări, scări verticale, rampe, pasarele si platforme permanente folosite ca mijloace de acces, muncă, inspectii, întretinerea si facilitarea operatiunilor, dar fără a se limita ia acestea.


2) Voiaje fără restrictii înseamnă că nava nu este supusă unor restrictii geografice (de exemplu, poate naviga în toate oceanele, în toate anotimpurile), cu exceptia limitelor impuse de capacitatea să de a naviga în gheată.

3) Esantionajul net asigură structurii rezistenta necesară pentru sustinerea sarcinilor de proiectare, presupunând că structura este în stare intactă si fără nicio marjă de coroziune. Cu toate acestea, atunci când se evaluează rezistenta la oboseală, rezistenta la nivel global a corpului, si structurilor principale, o parte din marja de coroziune totală poate fi adăugată la esantionajul net pentru a reflecta grosimea materialului folosit pentru proiectare si determinarea duratei de viată.


 

II.10. Transparenta în proiectare

Navele trebuie să fie proiectate în cadrul unui proces fiabil, controlat si transparent, accesibil în măsura necesară pentru a confirma siguranta navei nou-construite, luând în considerare respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Documentatia accesibilă trebuie să includă principalii parametrii bazati pe obiective si toti parametrii de proiectare relevanti care pot limita exploatarea navei.

CONSTRUCTIA

II.11. Proceduri pentru asigurarea calitătii constructiei Navele trebuie să fie construite în conformitate cu

standardele de calitate controlate si transparente de productie, având în vedere respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Procedurile de asigurare a calitătii constructiei vor include, fără a limita, specificatiile referitoare la materiale, procese de fabricatie, aliniere, montaj, îmbinare si sudare si de pregătire a materialelor si suprafetelor.

II.12. Inspectii în timpul constructiei

Trebuie elaborat un plan de inspectii pentru faza de constructie a navei, tinând seama de tipul navei si proiectul său. Planul de inspectii trebuie să contină un set de cerinte, inclusiv specificarea volumului si domeniul de aplicare si identificarea zonelor care au nevoie de o atentie specială în timpul inspectiilor pentru a asigura respectarea standardelor de constructie cu normele obligatorii pentru constructia de nave.

FACTORI DE AVUT ÎN VEDERE ÎN SERVICIU

II.13. Inspectii si întretinere

Navele trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să faciliteze inspectiile si întretinerea, în particular evitându-se crearea de spatii limitate pentru inspectiile si activitătile de întretinere. Vor fi identificate zonele care au nevoie de o atentie specială în timpul inspectiilor efectuate pe toată durata de viată a navei. Trebuie inclus, în special, tot ce este necesar pentru inspectii si întretinere în serviciu care a stat la baza stabilirii parametrilor de proiectare a navei.

II.14. Accesibilitatea structurii

Nava trebuie să fie proiectată, construită si echipată pentru a oferi mijloace adecvate de acces la toate structurile interne, pentru a facilita inspectiile generale si inspectii amănuntite, precum si măsurarea grosimii.

CONSIDERATII PRIVIND RECICLAREA

II.15. Reciclarea

Navele trebuie să fie proiectate si construite din materiale care pot fi reciclate într-un mod acceptabil pentru mediu fără a compromite siguranta si operarea eficientă a acesteia.

6. Nivelul III -Verificarea conformitătii

6.1. Trebuie verificat dacă normele referitoare la proiectarea si constructia vrachierelor si petrolierelor aplicate de către o organizatie care este recunoscută de către Administratie în conformitate cu prevederile Regulii XI/1 din Conventia SOLAS sau cerintele nationale utilizate de Administratie sunt echivalente cu normele unei organizatii recunoscute în conformitate cu Regula 11-1/3-1 a Conventiei SOLAS, sunt în conformitate cu obiectivele de nivelul I si cerintele de performantă de nivelul II, pe baza liniilor directoare elaborate de către Organizatie4. Decizia finală privind verificarea conformitătii este luată de către MSC care va informa toate guvernele contractante de decizia sa.

6.2. Termenul “verificare” (si orice variantă a cuvântului “verificare”) înseamnă că normele referitoare la proiectarea si constructia vrachierelor si petrolierelor, asa cum este descris mai sus, au fost comparate cu standardele si s-a constatat că sunt conforme cu obiectivele si cerintele de performantă enuntate în standarde sau compatibile cu aceste obiective si cerinte.

6.3. Odată ce normele Administratiei sau organizatiei recunoscute referitoare la proiectarea si constructia vrachierelor si petrolierelor au fost verificate pentru conformitatea cu standardele, această conformitate se consideră ca fiind în vigoare pentru modificări de reguli, cu conditia ca neverificarea modificărilor de reguli să nu producă nonconformitate. Cu exceptia cazului în care MSC decide altfel, orice modificare a normelor, produsă ca urmare a verificării conformitătii, se aplică navelor care au contractul de constructie la sau după data la care regula produce efecte.


4) Se referă la liniile directoare pentru verificarea de conformitate cu standardele de constructie de nave bazate pe obiective aplicabile vrachierelor si petrolierelor, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MSC.296 (87).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.