MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 782/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.080. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

 

1.088. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.569. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea învătământului preuniversitar de artă

 

5.571. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a învătământului preuniversitar alternativ

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Valoarea de inventar a bunului înregistrat la Ministerul Finantelor Publice sub numărul 155753, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate, se modifică conform datelor înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agentia Natională de Integritate va actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, si datele din evidenta cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale de Integritate,

Alexandru Cătălin Macovei

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.080.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului apartinând domeniului publicai statului, aflat în administrarea Agentiei Nationale de Integritate, modificate ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii si a reevaluării

 

Codul de clasificatie si nr. MFP

Administratorul imobilului

(CUI si denumire)

Denumirea imobilului

Adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Imobil 8.29.07 155753

22838777 - Agentia Natională de Integritate

Clădire sediu

Str. Lascăr Catargiu nr. 15,

sectorul 1,

Bucuresti

Clădire: S + P + E + M

- suprafata încăperilor = 859,19 mp

-suprafata totală a spatiului = 1.429,42 mp

Teren în suprafată totală de 1.107,55 mp, din care:

- suprafata construită la sol = 472,80 mp

- suprafata curtii = 634,75 mp

13.991.361,04


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care se organizează si functionează ca institutie publică finantată integral din venituri proprii, cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Personalul I.S.C.TR. este alcătuit din inspectori si alte categorii de personal.

(2) Structura organizatorică a I.S.C.TR. este prevăzută în anexa nr. 2. Numărul maxim de posturi este de 400, dintre care 320 posturi de inspector.

Art. 3. - Autovehiculele destinate activitătii de inspectie si control din dotarea I.S.C.TR. vor fi inscriptionate cu sigla I.S.C.TR. si dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare rosie.

Art. 4. - (1) I.S.C.TR. întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al I.S.C.TR. si se aprobă în conditiile legii.

(3) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al I.S.C.TR. se reportează în anul următor.

(4) Modalitătile de finantare a dotării I.S.C.TR. cu echipamente se stabilesc prin hotărâre a consiliului de conducere, acestea putând fi inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislatia în vigoare, în lei sau în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(5) în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri, I.S.C.TR. va încheia cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Regia Autonomă “Registrul Auto Român” protocoalele prevăzute la art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Art. 5. - (1) Exercitarea atributiilor specifice de inspectie si control se va face pe baza legitimatiei si a ecusonului de identificare emise în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Cu ocazia controlului în trafic, personalul I.S.C.TR. va purta echipament de protectie fluorescent-reflectorizant, cu însemnele institutiei.

(2) în exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească:

a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, cu exceptia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăseste 3,5 tone si a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin constructie si echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

b) masinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum si vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), I) si m) si la art. 19 lit. a), b), h), i), j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele si dimensiunile maxime admise/autorizate;

c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere.

(3) în exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii, în calitate de agenti constatatori, controlează, constată si sanctionează abaterile prevăzute de legislatia în vigoare.

(4) Inspectorii I.S.C.TR. vor urma cel putin o dată pe an cursuri de perfectionare profesională, finalizate printr-o testare cu relevantă pentru calificativul de evaluare a acestora.

Art. 6. - (1) în vederea îndeplinirii atributiilor care îi revin, I.S.C.TR. va avea acces, în baza protocoalelor încheiate cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si cu Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, la bazele de date ale acestora, la aplicatiile informatice/electronice, la informatiile furnizate de echipamentele de colectare/transmitere de date, precum si la orice alte informatii necesare realizării interoperabilitătii sistemelor respective.

(2) I.S.C.TR. poate avea acces si la alte baze de date, în conditiile legii, în baza protocoalelor încheiate cu administratorii acestora.

Art. 7. - Până la 31 decembrie 2012, I.S.C.TR. ia măsurile necesare astfel încât cel putin activitătile de control, de întocmire a proceselor-verbale de constatare a contraventiei, de aplicare a măsurilor complementare si administrative si de actualizare a clasificării întreprinderilor din punctul de vedere al riscului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, să se realizeze la locul si momentul efectuării controlului, în sistemul electronic informational.

Art. 8. - Obligatiile I.S.C.TR. de raportare către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si modul de acces al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la informatiile si datele statistice din sistemul eiectronic informational al I.S.C.TR. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.088.


 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de oraanizare si functionare a Inspectoratului de Stat oentru Controlul în Transportul Rutier

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiintat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat si functionează în conformitate cu legislatia natională aplicabilă si prezentul regulament.

Art. 2. - (1) I.S.C.T.R. asigură la nivel national inspectia si controlul respectării reglementărilor nationale si internationale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal:

a) conditiile de efectuare a activitătilor de transport rutier, a activitătilor conexe transportului rutier si a activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere;

b) siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului;

c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;

d) masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate;

e) tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România.

(2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Art. 3. - (1) în realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si cu alte ministere, autorităti ale administratiei publice centrale si locale si, după caz, poate contracta, în conditiile legii, serviciile unor experti sau ale unor organisme române ori străine specializate.

(2) I.S.C.T.R. colaborează cu institutiile din cadrul Uniunii Europene, precum si cu institutii similare din alte tări, pe baza tratatelor si acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, la nivel central I.S.C.T.R. are în structura sa organizatorică directii si servicii/compartimente specializate, potrivit anexei nr. 2 la hotărâre.

(2) La nivel teritorial, I.S.C.T.R. se organizează în 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector-sef teritorial. Sediile inspectoratelor teritoriale se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) I.S.C.T.R. poate înfiinta structuri administrative, fără personalitate juridică, în cadrul inspectoratelor teritoriale.

Art. 5. - Structura organizatorică a I.S.C.T.R., cu directii si servicii/compartimente specializate la nivel central si inspectorate teritoriale, respectiv structuri administrative organizate la nivelul acestora, după caz, se constituie pe baza următoarelor criterii:

a) rolul si responsabilitătile I.S.C.T.R. prevăzute de reglementările în vigoare;

b) volumul, complexitatea si specificul activitătilor desfăsurate;

c) caracterul operativ, tehnic si administrativ al activitătilor desfăsurate;

d) nivelul de pregătire necesar si nevoile de specializare/perfectionare ale personalului.

Art. 6. - Regulamentul de ordine internă al I.S.C.T.R. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere.

 

CAPITOLUL III

Atributiile I.S.C.T.R.

 

Art. 7. - În scopul îndeplinirii responsabilitătilor ce îi revin, I.S.C.T.R. Îndeplineste următoarele atributii:

a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora;

b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele si dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate, destinate transportului rutier, si pentru masinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum si pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), I) si m), si la art. 19 lit. a), b), h), i), j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor;

d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare, prin echipamente tehnice mobile, precum si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, mai putin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăseste 3,5 tone, respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin constructie si echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul rutier pe drumurile publice si receptia bunurilor divizibile;

f) exercită controlul la sediul furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile;

g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora;

h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză si privind utilizarea acestora;

i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăseste 3,5 tone;

j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care, prin constructie si echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

k) efectuează controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăseste 3,5 tone, precum si al autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin constructie si echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier si de către întreprinderi;

m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licentelor de transport/licentelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu, precum si a copiilor conforme ale acestora;


n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licentelor pentru activităti conexe transportului rutier;

o) exercită controlul activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere si totodată asigură, în limita competentelor stabilite de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, controlul activitătii de pregătire si perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

p) verifică, la cererea autoritătii emitente, îndeplinirea conditiilor în vederea autorizării/licentierii/certificării întreprinderilor, operatorilor de transport, operatorilor economici, centrelor de pregătire si perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere si a scolilor de conducători auto si elaborează în acest sens rapoarte detaliate;

q) retine, suspendă, retrage sau anulează, după caz, licente de transport sau copii conforme ale acestora, licente comunitare sau copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora, licente de traseu, autorizatii de transport international, certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv suspendă, retrage sau anulează, după caz, autorizatiile centrelor de pregătire si perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum si autorizatiile scolilor de conducători auto, la solicitarea autoritătii emitente;

r) opreste si, dacă este cazul, imobilizează vehiculele rutiere, în conformitate cu prevederile legii;

s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere, în cazurile prevăzute de lege;

t) constată încălcările reglementărilor nationale si internationale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere si aplică sanctiunile prevăzute de legislatia specifică, în limita competentelor ce îi revin;

u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementări specifice;

v) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea initierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, si participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite si a situatiilor de pericol, pentru limitarea acestora;

w) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea solutionării reclamatiilorsi sesizărilor, si analizează propunerile privind siguranta transporturilor rutiere, protectia mediului înconjurător, precum si pentru asigurarea conditiilor unui mediu concurential normal;

x) exercită controlul transportului rutier national si international de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale, precum si modul de utilizare a licentelor de traseu si a graficelor de circulatie, precum si a autorizatiilor de transport international, în trafic si la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor;

y) exercită controlul vehiculelor utilizate la transportul rutier national de persoane prin servicii regulate privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale si cititoare de cârduri;

z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane;

aa) exercită controlul modului de acordare a facilitătilor la transportul rutier national de persoane prin servicii regulate, precum si al utilizării legitimatiilor de transport tip cârd;

bb) exercită controlul transportului rutier national si international de mărfuri, precum si modul de utilizare a autorizatiilor de transport international, în trafic si la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor;

cc) colaborează cu institutii si organisme nationale si internationale si participă la organizarea unor actiuni de cunoastere si aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;

dd) exercită controlul respectării restrictiilor de circulatie instituite pe toată reteaua de drumuri publice, precum si privind existenta autorizatiilor care permit utilizarea infrastructurii restrictionate, după caz;

ee) exercită controlul privind respectarea conditiilor de efectuare a transportului rutier cu depăsirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise;

ff) exercită controlul respectării conditiilor de dotare si al celor privind efectuarea însotirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăsirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici si personal de însotire specializat;

gg) întocmeste si comunică rapoartele specifice activitătii prevăzute de legislatia natională si comunitară în vigoare;

hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier si Registrului întreprinderilor de transport în cont propriu si transmite acestuia/introduce în sistemul informatic datele relevante privind rezultatele controalelor în vederea actualizării registrelor respective;

ii) colaborează cu institutiile din cadrul Uniunii Europene, cu institutiile si organismele nationale si internationale, precum si cu institutii similare din alte tări, pe baza tratatelor si acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate;

jj) pregăteste si perfectionează profesional inspectorii proprii si celelalte categorii de personal, în vederea desfăsurării corespunzătoare a atributiilor de serviciu;

kk) exercită alte atributii date în competenta sa prin acte normative specifice.

Art. 8. - I.S.C.TR. Îndeplineste si rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sanctionare si raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de mărfuri si ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internatională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile si obligatiile inspectorilor I.S.C.T.R.

 

Art. 9. - Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a reglementărilor nationale si internationale din domeniul transporturilor rutiere se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiti în continuare inspectori, în conditiile legii.

Art. 10. - Potrivit legii, inspectorul are următoarele atributii:

a) să controleze, să constate si să aplice sanctiuni contraventionale, tarife de despăgubire, sanctiuni complementare si/sau măsuri administrative, după caz, conform reglementărilor în vigoare;

b) să verifice legalitatea activitătilor desfăsurate de operatorii de transport rutier si/sau întreprinderi;

c) să verifice activitatea operatorilor de transport, a întreprinderilor, a operatorilor economici care desfăsoară activităti conexe transportului rutier, a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere si a scolilor de conducători auto, având în acest sens drept de control în orice spatiu de lucru în care se desfăsoară activităti sau există documente, înscrisuri ori mijloace legate de desfăsurarea activitătilor operatorilor economici mentionati, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atributiilor de serviciu;


d) să oprească si să controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectuează activităti de transport rutier ce intră în competentele sale de control, având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină, în compartimentul destinat transportului pasagerilor, în spatiul destinat transportului mărfurilor, precum si în oricare parte a vehiculului, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atributiilor de serviciu;

e) să verifice existenta, autenticitatea, precum si concordanta înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate;

f) să dispună, în conditiile legii, măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier, a tractorului agricol ori forestier sau a oricărei masini autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice;

g) să verifice existenta si functionarea aparatelor tahograf si Iimitatoarelor de viteză;

h) să imobilizeze vehiculele rutiere, apartinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor românesti, cât si operatorilor de transport/întreprinderilor străine, atunci când la efectuarea controlului s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere, cu exceptia vehiculelor rutiere care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată;

i) să procedeze la ridicarea plăcutelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare, să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, care nu îndeplinesc conditiile de operare, până la îndeplinirea conditiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului;

j) să retină copia conformă a licentei de transport/licentei comunitare, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenta de traseu, autorizatia de transport international sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto;

k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării conditiilor de ambalare, expediere si transport;

l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase, atunci când circumstantele impun această verificare, atât în trafic, cât si în locurile de încărcare/descărcare a acestora;

m) să retină documente pe bază de proces-verbal;

n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate, prin cântărire, si respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare;

o) să controleze existenta si valabilitatea autorizatiei speciale de transport eliberate pentru circulatia cu depăsirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise;

p) să controleze respectarea restrictiilor de circulatie instituite, precum si existenta si valabilitatea autorizatiilor care permit utilizarea infrastructurii restrictionate, după caz;

q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri de interes national din România;

r) să controleze respectarea conditiilor de dotare si a celor privind efectuarea însotirii vehiculelor care circulă cu depăsirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici si personal de însotire specializat;

s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul si receptia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România;

t) să retină, în cazul circulatiei fără achitarea sau cu achitarea necorespunzătoare a tarifului de utilizare, certificatul de înmatriculare al vehiculului până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire;

u) să retină, în cazul încălcării reglementărilor în vigoare, si să înainteze emitentului în vederea stabilirii sanctiunilor administrative:

(i) autorizatia specială de transport; (ii) autorizatia nominală a personalului de însotire specializat si/sau autorizatia nominală a vehiculelor de însotire specializate; (iii) autorizatia nominală de circulatie pe DN1 (E60),

sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov; v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. Art. 11. - Principiile care stau la baza exercitării activitătii inspectorilor sunt:

a) legalitate, impartialitate, obiectivitate si profesionalism;

b) transparentă;

c) eficientă si eficacitate;

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

e) sigurantă rutieră.

Art. 12. - (1) Inspectorii au următoarele obligatii:

a) de a respecta întocmai Constitutia României, republicată, de a cunoaste si aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere;

b) de a respecta ordinele date de sefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora;

c) de a păstra cu strictete secretul de serviciu, al actiunilor de control, al informatiilor cu caracter confidential, detinute ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu, si de a nu le face publice, în afara cazului în care îndatoririle functiei sau necesitătile justitiei impun în mod absolut contrariul;

d) de a nu pretinde si de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani si nici de a-si crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea functiei;

e) de a purta uniforma de serviciu;

f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare si însemnele de legitimare;

g) de a detine asupra lor legitimatia de control si ecusonul de identificare, pe timpul efectuării actiunilor de control;

h) de a respecta prevederile legale privind oprirea si imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic;

i) de a participa la pregătirea si perfectionarea permanentă cu privire la cunoasterea temeinică a normelor legale;

j) de a utiliza mijloacele si echipamentele de control, numai în conditiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora si de legislatia metrologică în vigoare, după caz.

(2) în exercitarea atributiilor, inspectorii au sarcina să îsi facă cunoscută, în prealabil, calitatea si să prezinte legitimatia de control, fiind obligati să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată si intransigentă fată de cei care încalcă legile din domeniu.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, inspectorul are dreptul:

a) să participe la actiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate;

b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităti de transport rutier asupra cărora are competente de control, semnalizând regulamentar din pozitie statică, în acelasi mod ca si politistii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers;

c) să efectueze controlul si verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier, activitătile conexe transportului rutier si activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, când situatia o impune, în spatiile de lucru în care îsi desfăsoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport, în vehiculele detinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”, precum si în spatiul destinat conducătorului auto si în spatiul destinat transportului de mărfuri si/sau de persoane;


d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenta sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport;

e) să verifice legitimatiile de călătorie, în cazul transportului de persoane prin servicii regulate, si să stabilească concordanta dintre înscrisurile continute în documentul de transport si identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii;

f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mărfuri periculoase, când există suspiciunea neconcordantei dintre înscrisurile continute în documentele de transport si mărfurile transportate;

g) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile corespunzătoare, prevăzute de legislatia în vigoare;

h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare rosie pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităti de transport rutier;

i) să apeleze la fortele de ordine publică, în conditiile legii, atunci când este cazul, pentru a-si îndeplini atributiile care îi revin conform legii;

j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalitătii activitătii de transport rutier, a activitătilor conexe transportului rutier, a activitătii de pregătire si perfectionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere si a activitătii de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere;

k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei;

l) să verifice coletele si/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum si să verifice sesizările transmise de institutiile abilitate, cu exceptiile stabilite prin lege;

m) să aplice, după verificarea mărfurilor, sigiliile personalizate ale institutiei si/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.

(4) încălcarea oricărei obligatii de serviciu atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.

 

CAPITOLUL V

Conditii privind numirea si revocarea membrilor consiliului de conducere, a inspectorului de stat sef si a inspectorilor-sefi teritoriali

 

Art. 13. - (1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri.

(2) Presedintele consiliului de conducere este inspectorul de stat sef.

(3) Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în conditiile legii.

(4) Inspectorii-sefi teritoriali sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat sef, în conditiile legii.

(5) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani si poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii din 4 în 4 ani.

(6) Atributiile membrilor consiliului de conducere si ale inspectorului de stat sef se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al I.S.C.T.R.

Art. 14. - Inspectorul de stat sef este independent în luarea deciziilor cu privire la activitatea I.S.C.T.R. fată de orice organism de sigurantă rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier si fată de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al I.S.C.T.R. si/sau cu sarcinile încredintate.

Art. 15. - În vederea numirii, inspectorul de stat sef trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă experientă de cel putin 5 ani într-o functie de conducere în domeniul transporturilor rutiere;

b) să aibă studii superioare de lungă durată tehnice, economice si/sau juridice;

c) să cunoască la nivel avansat o limbă străină de circulatie internatională.

Art. 16. - Mandatul membrilor consiliului de conducere, al inspectorului de stat sef si cel al inspectorilor-sefi teritoriali încetează în următoarele situatii:

a) dacă nu mai este îndeplinită oricare dintre conditiile prevăzute la art. 15;

b) în situatia imposibilitătii acestora de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

c) prin demisie;

d) prin deces;

e) la expirarea sa;

f) prin revocare de către ministrul transporturilor si infrastructurii.

Art. 17. - Salarizarea inspectorului de stat sef, a inspectorilor-sefi teritoriali, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 18. - Consiliul de conducere îsi desfăsoară activitatea în sedinte ordinare si extraordinare, în conformitate cu propriul regulament.

Art. 19. - Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atributii si competente:

a) aprobă regulamentul de ordine internă al I.S.C.T.R.;

b) aprobă statul de functii;

c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I.S.C.T.R.;

d) avizează structura organizatorică a I.S.C.T.R.;

e) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentantii salariatilor, în conditiile legii;

f) avizează bugetul de venituri si cheltuieli si îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

g) avizează programele de investitii, aprobă contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii investitiile ce urmează a se realiza de către I.S.C.T.R.;

h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii modalităti de finantare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislatia în vigoare, în lei sau în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii;

i) aprobă situatiile financiare periodice ale I.S.C.T.R. privind activitatea desfăsurată si stabileste măsuri pentru continuarea activitătii în conditii de echilibrare a bugetului;

j) aprobă rapoartele periodice, conform legii, ale inspectoratelor teritoriale si ale celorlalte structuri ale I.S.C.T.R.;

k) aprobă închirierea de clădiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate în proprietatea si/sau în administrarea I.S.C.T.R.;

l) aprobă încheierea contractelor de către I.S.C.T.R.;

m) aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.T.R.;

n) analizează periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;

o) elaborează si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementări specifice obiectului său de activitate;


p) analizează si propune Ministerului Transporturilor si Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;

q) avizează raportul anual de activitate, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

r) aprobă participarea I.S.C.TR. ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii similare din alte tări, în special din Uniunea Europeană;

s) exercită orice atributii care îi revin din reglementările în vigoare, precum si din dispozitiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 20. - (1) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Sedinta este prezidată de presedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepresedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către presedinte.

(3) Sedintele consiliului de conducere se desfăsoară în prezenta a cel putin jumătate plus unu dintre membrii acestuia.

(4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal si direct.

(5) Secretariatul consiliului de conducere se asigură de către o persoană desemnată de inspectorul de stat sef dintre angajatii I.S.C.TR.

Art. 21. - (1) Inspectorul de stat sef îndeplineste, în conformitate cu legislatia în vigoare, următoarele atributii principale:

a) conduce activitatea I.S.C.TR., având calitatea de ordonator tertiar de credite, în conditiile prevăzute de lege;

b) organizează, coordonează si îndrumă activitatea I.S.C.TR., exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

c) reprezintă I.S.C.TR. în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane fizice si juridice publice sau private, cu organismele internationale în domeniu, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de reglementările în vigoare;

d) propune numirea si, după caz, revocarea inspectorilor-sefi teritoriali;

e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea si revocarea personalului de conducere din cadrul I.S.C.TR.;

f) emite actele referitoare la angajarea si concedierea personalului de executie din cadrul I.S.C.TR., potrivit prevederilor legale în materie;

g) avizează strategia activitătii de inspectie si control, precum si toate procedurile operationale, instructiunile si ghidurile specifice activitătii I.S.C.TR.;

h) emite decizii de control pentru realizarea activitătilor de inspectie si control si aprobă programele de control, în conditiile legii;

i) coordonează elaborarea proiectelor si programelor internationale în domeniul de activitate al I.S.C.TR.;

j) aprobă planul anual de audit intern;

k) aprobă promovarea si sanctionarea personalului I.S.C.TR., cu respectarea prevederilor legale;

l) coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului I.S.C.TR la sfârsitul fiecărui an de activitate;

m) aprobă si coordonează implementarea planului anual de pregătire si perfectionare profesională a personalului I.S.C.TR.;

n) aprobă deplasarea în tară si în străinătate a personalului I.S.C.TR. pentru participare la sesiuni, seminare, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate, precum si pentru organizarea si sustinerea de cursuri;

o) formulează propuneri de îmbunătătire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I.S.C.TR. si le înaintează Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru promovare,

precum si altor autorităti ale administratiei publice centrale spre informare;

p) reprezintă I.S.C.TR. În relatiile cu mass-media si cu societatea civilă;

q) exercită atributiile care îi revin conform prezentului regulament, precum si cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere si prevederile legale.

(2) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, inspectorul de stat sef emite decizii obligatorii pentru personalul I.S.C.TR.

(3) Pentru îndeplinirea functiilor specifice ale I.S.C.TR., inspectorul de stat sef emite decizii, metodologii, instructiuni si proceduri.

(4) Atributiile inspectorului de stat sef pot fi delegate, prin decizia acestuia, unuia dintre inspectorii-sefi teritoriali.

 

CAPITOLUL VI

Conditii privind angajarea si desfăsurarea activitătii inspectorilor si a celorlalte categorii de personal all.S.C.T.R.

 

Art. 22. - (1) Personalul I.S.C.TR. este alcătuit din inspectori si alte categorii de personal si este supus prevederilor regulamentului de ordine internă al I.S.C.TR.

(2) încadrarea inspectorilor si a celorlalte categorii de personal se face prin concurs organizat potrivit Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, în limita posturilor vacante.

(3) Anuntul privind concursul se afisează de către I.S.C.TR. la sediul acestuia si, după caz, pe site-ul institutiei si se publică într-un cotidian de largă circulatie, cu cel putin 15 zile înainte de data desfăsurării concursului.

(4) Inspectorii I.S.C.TR. poartă uniformă de serviciu cu însemne specifice.

(5) Modelul si însemnele specifice uniformei inspectorilor I.S.C.TR., precum si dotarea si inscriptionarea autovehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(6) Personalul I.S.C.TR. este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(7) Atributiile si responsabilitătile individuale ale personalului I.S.C.TR. se stabilesc prin fisa postului, care se aprobă de către inspectorul de stat sef. Fisa postului este anexă la contractul individual de muncă si se semnează de salariat si de seful ierarhic al acestuia.

(8) Salarizarea personalului I.S.C.TR. se face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 23. - (1) Personalul I.S.C.TR. este constituit din:

a) inspectori, în calitate de personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în conditiile legii;

b) personal angajat cu contract individual de muncă, în conditiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăsurării activitătii I.S.C.TR.

(2) Pentru a putea ocupa postul de inspector, un candidat trebuie:

a) să aibă cetătenia română si domiciliul în România;

b) să nu fi fost destituit din functie dintr-o institutie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

c) să îndeplinească conditia de studii necesare si experientă profesională prevăzută la alin. (3);

d) să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulatie internatională;

e) să detină permis de conducere minimum categoria B;

f) să nu fi avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele


6 luni sau mai mult de două ori de la data obtinerii permisului de conducere;

g) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;

h) să fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru desfăsurarea activitătii de inspector;

i) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune la regimul armelor si munitiilor, la regimul circulatiei pe drumurile publice sau privind legislatia din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, furt, tulburare a linistii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, trafic de influentă, trafic sau consum ilicit de droguri, cu exceptia cazului în care a intervenit reabilitarea sau amnistia.

(3) Conditia de studii necesare si experientă profesională prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită de candidatii care:

a) detin diploma de licentă ca urmare a absolvirii unei institutii acreditate de învătământ superior în domeniul stiintelor ingineresti, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor; sau

b) detin diploma de licentă ca urmare a absolvirii unei institutii acreditate de învătământ superior în domeniile stiinte juridice, stiinte economice si/sau stiinte ingineresti si au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel putin 3 ani; sau

c) detin diplomă de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui liceu în profilul tehnic si au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel putin 3 ani.

(4) Inspectorii I.S.C.T.R. poartă uniformă de serviciu în timpul desfăsurării activitătilor de inspectie si control.

Art. 24. - (1) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice în exercitarea atributiilor ce le revin, beneficiind de protectie potrivit legii.

(2) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt independenti în derularea activitătii de inspectie si control fată de orice organism de sigurantă rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier si fată de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredintate.

(3) Inspectorii I.S.C.T.R. vor utiliza legitimatia de control numai pe timpul si în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, în limitele si potrivit competentelor stabilite prin lege si de prezentul regulament.

(4) Modelul legitimatiei de inspector I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - I.S.C.T.R. poate să încheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu operatori economici, din tară si din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan national sau international în domeniul său de activitate, pe baza mandatelor acordate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 26. - Pentru îndeplinirea atributiilor pe care le are, I.S.C.T.R. foloseste mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată si alte mijloace de lucru necesare, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea învătământului preuniversitar de artă

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea învătământului preuniversitar de artă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.569.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea învătământului preuniversitar de artă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament contine prevederi privind organizarea si functionarea învătământului preuniversitar de artă, în conformitate cu Constitutia României, cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si cu actele normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si de alte ministere.

Art. 2. - Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru elevii acestui tip de învătământ si părintii acestora, precum si pentru personalul de conducere, îndrumare si control, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

Art. 3. - Unitătile în care se organizează învătământ preuniversitar de artă se stabilesc de către autoritătile administratiei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor scolare, potrivit legii.

Art. 4. - În învătământul preuniversitar de artă:

a) scolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învătământul gimnazial, în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. Prin exceptie, studiul instrumentelor, pentru specializarea muzică, începe în ciclul primar, iar studiul coregrafiei începe în clasa a IV-a;

b) admiterea se face prin teste de aptitudini specifice în învătământul obligatoriu si în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 1/2011 pentru învătământul liceal;

c) planurile-cadru de învătământ sunt adaptate profilului artistic/specializării;

d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, pe grupe sau individual;

e) programele scolare pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru care asigură educatia artistică specializată/specializarea respectă standardele educationale si profesionale stabilite pentru profilul artistic, respectiv pentru specializările artistice corespunzătoare.

Art. 5. - Reteaua învătământului preuniversitar de artă asigură, la nivel national, selectia aptitudinală, precum si pregătirea si performanta în domeniile artistice pentru care elevii au fost selectionati si cuprinde:

a) unităti de învătământ cu program integrat de artă;

b) unităti de învătământ cu program suplimentar de artă;

c) clase cu program integrat de artă;

d) clase cu program suplimentar de artă.

Art. 6. - Pentru identificarea, în vederea selectionării, a unui număr cât mai mare de copii cu aptitudini artistice provenind din învătământul prescolar si/sau primar, cadrele didactice de specialitate desfăsoară, în scoală si/sau în teritoriu, activităti specifice.

Art. 7. - Structura anului scolar, formatiunile de studiu si standardele curriculare de performantă pentru învătământul de artă integrat si pentru cel suplimentar sunt aceleasi.

 

CAPITOLUL II

Organizarea învătământului preuniversitar de artă

 

Art. 8. - Conditiile pentru organizarea unitătilor de învătământ preuniversitar de artă sunt următoarele:


a) existenta unei baze materiale necesare realizării unei instruiri de specialitate optime;

b) încadrarea la disciplinele de specialitate cu personal didactic calificat, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - Învătământul preuniversitarde artă se organizează ca învătământ cu frecventă.

Art. 10. - Unitătile de Învătământ/Clasele cu program suplimentar de artă se organizează numai pentru elevii din ciclurile primar si gimnazial.

Art. 11. - Unitătile de învătământ cu program integrat si/sau suplimentar de artă se organizează cu una sau cu mai multe specializări.

Art. 12. - Clasele cu program integrat sau suplimentar de artă se pot organiza cu una, două sau 3 specializări.

Art. 13. - Unitătile de învătământ cu program integrat de artă pot scolariza si în regim suplimentar elevi din ciclurile primar si/sau gimnazial, în limita cifrei de scolarizare aprobate.

 

CAPITOLUL III

Conducerea unitătilor de învătământ vocational de artă

 

Art. 14. - Conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar de artă este asigurată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, de consiliul de administratie, director/directori adjuncti care conlucrează cu consiliul profesoral în exercitarea atributiilor ce le revin, cu consiliul reprezentativ al părintilor si cu autoritătile administratiei publice locale.

Art. 15. - Atributiile directorului din unitătile de învătământ preuniversitar de artă sunt cele stipulate la art. 97 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 la care se adaugă atributii specifice de management si impresariat artistic stabilite de consiliul de administratie.

Art. 16. - La nivelul fiecărei unităti de învătământ/clase cu program integrat de artă se constituie comisii tematice de specialitate, ale căror atributii si responsabilităti sunt stabilite prin regulamentul intern si ale căror activităti sunt monitorizate în dosare de evidentă ce cuprind, după caz:

a) planuri de activitate anuale si semestriale;

b) rapoarte de activitate anuale si semestriale ale comisiei si rapoarte individuale;

c) procese-verbale ale sedintelor de lucru;

d) alte materiale care le sustin activitatea.

 

CAPITOLUL IV

Admiterea si înscrierea elevilor

 

Art. 17. - (1) în învătământul preuniversitar de artă, înscrierea elevilor se poate efectua numai pe baza testării aptitudinilor specifice, în conformitate cu art. 42 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1/2011, si nu este conditionată de domiciliul părintilor.

(2) Admiterea elevilor în unitătile de învătământ cu program integrat sau suplimentar de artă se face, în functie de an de studiu si clasă, numai în urma unei selectii, prin:

a) testarea aptitudinilor specifice, în învătământul obligatoriu;

b) examene de diferentă, în cazul transferului elevilor ce provin din alte unităti de învătământ si de la alte filiere si profiluri, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) probe de aptitudini, pentru admitere la liceu, conform metodologiei privind admiterea în învătământul preuniversitar de artă.

Art. 18. -Testarea, examinarea si verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:

a) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simtul ritmic, memoria muzicală;

b) pentru specializări în arte vizuale: perceptia vizuală, creativitatea;

c) pentru specializarea coregrafie: aptitudinile fizice, simtul ritmic, muzicalitatea;

d) pentru specializarea arta actorului: aptitudinile de comunicare verbală si nonverbală.

Art. 19. - Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificati ai unitătii de învătământ respective, numite prin decizie a conducătorului unitătii de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar.

Art. 20. - La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru admiterea în liceu, precum si la examenele de diferentă la disciplinele practice de specialitate nu se admit contestatii.

 

CAPITOLUL V

Pregătirea de specialitate

 

Art. 21. - Pregătirea de specialitate se realizează prin disciplinele teoretice si practice care fac parte din curriculumul national si care asigură, în ansamblul lor, realizarea finalitătilor educationale si a standardelor de profesionalizare pentru fiecare specializare.

Art. 22. - Disciplina considerată definitorie pentru specializarea/profesionalizarea elevilor din învătământul preuniversitar de artă se denumeste, în termenii prezentului regulament, disciplină principală de specialitate.

Art. 23. - Este denumită disciplină principală de specialitate:

A. pentru specializarea muzică:

a) sectia instrumentală: disciplina instrument principal;

b) sectia vocală: disciplina artă vocală interpretativă/canto clasic; disciplina muzică de jazz - muzică usoară;

c) sectia teoretică: disciplina teorie - solfegiu - dicteu;

d) sectia folclorică: disciplina instrument principal; disciplina muzică vocală traditională românească/canto popular;

B. pentru specializarea coregrafie: disciplina dans clasic/dans contemporan;

C. pentru specializarea arta actorului: disciplina arta actorului;

D. pentru specializările arte plastice, decorative, arte ambientale, arhitectură, design, restaurare-conservare: disciplina atelier de specialitate.

Art. 24. - Pregătirea la disciplinele de specialitate se efectuează individual, pe grupe si pe clase, după cum urmează:

A. Învătământ cu program integrat/suplimentar de muzică - disciplinele: instrument principal, canto clasic/popular, improvizatie muzicală, acompaniament, pian complementar, instrument secundar, corepetitie se predau individual; orele de teoria muzicii, armonie, contrapunct, forme muzicale se desfăsoară pe grupe de 7-15 elevi, disciplina muzică de cameră se normează cu 2-5 elevi pe oră, orele de cor si de ansamblu orchestral se efectuează pe partide (grupe de instrumente), iar ansamblul coral si orchestral pe voci si ansamblu; disciplina istoria muzicii se predă pe clasă;

B. Învătământ cu program integrat/suplimentar de arte vizuale - disciplinele se predau pe grupe de 8-12 elevi; disciplina istoria artei se predă pe clasă;


C. Învătământ cu program integrat/suplimentar de coregrafie - disciplinele repertoriu individual si pian complementar se predau individual; disciplinele dans clasic, dans contemporan, dans românesc, dans de caracter, repertoriu ansamblu, ritmică, duet se predau pe grupe de 7-12 elevi; disciplina istoria baletului se predă pe clasă;

D. Învătământ cu program integrat de arta actorului - disciplina initiere vocală se predă individual; disciplinele arta actorului, dictie, euritmie se predau pe grupe de 7-12 elevi; disciplinele istoria teatrului si a artei spectacolului universal si românesc, management artistic, elemente de estetică si teoria spectacolului, artele spectacolului se predau pe clasă.

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea elevilor la disciplinele de specialitate

 

Art. 25. - Evaluarea elevilor din învătământul preuniversitar de artă se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu metodologia Centrului National de Evaluare si Examinare, cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar (ROFUIP) si cu prevederile prezentului regulament.

Art. 26. - (1) în cadrul învătământului preuniversitar de artă, la disciplina principală de specialitate, se organizează verificări la sfârsitul fiecărui semestru si examene la sfârsitul fiecărui an scolar. Exceptie fac elevii din clasa I, cei din primul an de studiu la instrument si muzică vocală, precum si elevii din clasele terminale.

(2) Nota obtinută la verificare nu are valoare de teză.

(3) Media anuală la obiectul principal de specialitate se calculează astfel: nota obtinută la examenul de sfârsit de an adunată cu media semestrelor, la această disciplină, totul împărtit la 2.

(4) La specializările arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, design, restaurare-conservare se organizează la sfârsitul fiecărui semestru la obiectul principal de specialitate numai verificări.

Art. 27. - Comisiile pentru verificările si examenele anuale la disciplinele principale de specialitate sunt formate din profesori calificati ai unitătii de învătământ respective, sunt numite prin decizie a conducătorului unitătii de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, si au următoarea componentă:

a) presedintele comisiei - directorul unitătii de învătământ, fără drept de notare;

b) vicepresedintele comisiei - responsabilul de catedră, fără drept de notare;

c) 3 membri cu drept de notare: 2 profesori de specialitate, din care unul este profesor al elevului, si al treilea de specialitate înrudită sau de altă disciplină artistică.

Art. 28. - Elevii din învătământul preuniversitar de artă care obtin la sfârsitul anului scolar la disciplina principală de specialitate media sub 6,00 (sase) sunt considerati necorespunzători si sunt îndrumati să îsi continue studiile într-un alt profil sau, la cerere, într-o altă specializare, astfel:

a) în cazul schimbării specializării, aceasta se poate realiza numai cu aprobarea consiliului de administratie, o singură dată pe parcursul unui ciclu de învătământ si pe baza unei evaluări preliminare;

b) în cazul schimbării profilului, se aplică prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare la transferul elevilor; la cerere, se pot elibera acte doveditoare privind performantele scolare la disciplinele de specialitate obtinute pe perioada scolarizării în profilul artistic.

Art. 29. - Elevii din învătământul preuniversitar de artă care nu promovează anul scolar la disciplina principală de specialitate sunt considerati necorespunzători si sunt îndrumati să îsi continue studiile într-un alt profil.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea artistică a elevilor în spatiul public

 

Art. 30. - Prin activitate artistică în spatiul public se întelege, în contextul prezentului regulament, organizarea si realizarea de către elevi sau cu elevi de concerte, festivaluri si spectacole, pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ si de divertisment, concursuri cu formatiile artistice proprii ale scolii sau în colaborare cu alti artisti, organizarea si realizarea, în studioul propriu, al scolii, sau în colaborare cu alti parteneri, de înregistrări audio si/sau video necesare manifestărilor proprii si/sau cu diferiti parteneri, manifestări expozitionale publice de grup sau personale.

Art. 31. - La nivelul fiecărei unităti de învătământ de artă/clase cu program de artă se constituie, în conformitate cu prevederile art. 16, o comisie de supraveghere si îndrumare a activitătii artistice a elevilor în spatiul public, alcătuită din directorul unitătii de învătământ si responsabilii catedrelor de specialitate si denumită, în termenii prezentului regulament, consiliu artistic.

Art. 32. - Atributiile, responsabilitătile si activitătile consiliului artistic sunt stabilite prin regulamentul intern, în concordantă cu activitătile desfăsurate în conformitate cu prevederile art. 30.

Art. 33. - Pe perioada scolarizării, orice activitate artistică a elevilor în public care reprezintă unitatea scolară respectivă se realizează numai cu avizul consiliului artistic.

Art. 34. - Nerespectarea prevederilor art. 33 se consideră abatere disciplinară si atrage sanctiuni, în conformitate cu prevederile regulamentului intern al unitătii de învătământ.

Art. 35. - Activitatea artistică în spatiul public este considerată activitate de perfectionare pentru cadrele didactice si este parte integrantă a pregătirii de specialitate pentru elevi.

Art. 36. - Unitătile de învătământ preuniversitar cu program integrat si/sau suplimentar de artă pot realiza, în conditiile legii, venituri proprii prin organizarea sau participarea la manifestări cultural-artistice.

Art. 37. - Conducerile unitătilor de învătământ, administratiile publice locale si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului sprijină desfăsurarea activitătilor artistice ale elevilor în spatiul public atât în tară, cât si în străinătate.

Art. 38. - Pentru încurajarea activitătii artistice de performantă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, alte ministere si institutii interesate organizează tabere de creatie artistică, festivaluri si spectacole pentru toate genurile artistice, expozitii nationale si internationale, acordă burse si alte forme de sprijin material.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 39. - La nivelul fiecărei unităti scolare se elaborează regulamentul intern al respectivei unităti, în concordantă cu legislatia în vigoare.

Art. 40. - Prezentul regulament completează prevederile ROFUIP.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a învătământului preuniversitar alternativ

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a învătământului preuniversitar alternativ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.571.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a învătământului preuniversitar alternativ

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament defineste locul si rolul alternativelor educationale în sistemul de învătământ din România si stabileste cadrul juridic si institutional necesar promovării si dezvoltării pluralismului educational românesc.

Art. 2. - (1) în învătământul preuniversitar sunt recunoscute următoarele alternative educationale: Freinet, Montessori, pedagogia curativă, Planul Jena, Step by Step, Waldorf.

(2) în conditiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, se pot organiza si pot functiona alternative educationale, altele decât cele mentionate la alin. (1).

(3) învătământul preuniversitar alternativ autorizat/acreditat se integrează în sistemul national de învătământ si îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentelor proprii ale alternativelor educationale, avizate de Comisia Natională pentru Alternative Educationale (C.N.A.E.) si aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (M.E.C.T.S.).

(4) Oferta educatională a alternativelor educationale respectă cerintele de tratare diferentiată a copiilor si tinerilor. Pluralismul educational promovează libertatea de optiune a beneficiarilor primari si secundari ai educatiei.

(5) M.E.C.TS. sustine extinderea si integrarea învătământului preuniversitar alternativ în sistemul national de învătământ, cu respectarea autonomiei organizatorice si functionale a acestuia, în conformitate cu specificul fiecărei alternative educationale.

Art. 3. - Învătământul preuniversitar alternativ se organizează cu grupe/clase/structuri/unităti de învătământ alternativ, de stat sau particulare.

Art. 4. - Alternativele educationale recunosc si respectă principiile care guvernează învătământul preuniversitar, asa cum sunt ele formulate la art. 3 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Art. 5. - În învătământul preuniversitar alternativ sunt interzise activitătile care încalcă normele de moralitate si orice activităti care pot pune în pericol sănătatea si integritatea fizică sau psihică a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si activitătile de natură politică si prozelitismul religios.

Art. 6. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ particular sunt unităti libere, deschise, autonome, din punct de vedere atât organizatoric, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutia României, republicată.

Art. 7. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ particular sunt organizate si functionează pe principiul nonprofit.

Art. 8. - Învătământul preuniversitar alternativ se desfăsoară în limba română. În conditiile legii, se pot organiza grupe/clase/structuri de învătământ preuniversitar alternativ în limbile minoritătilor sau în limbi de circulatie internatională.

 

CAPITOLUL II

înfiintarea grupelor/claselor/structurilor/unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ

 

Art. 9. - Initiativa înfiintării grupelor/claselor/ structurilor/unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ se concretizează prin depunerea de către unitatea scolară si/sau de către organizatia interesată a documentatiei necesare autorizării, potrivit legislatiei în vigoare. Documentatia este însotită de avizul C.N.A.E., care certifică respectarea de către initiator a conditiilor necesare pentru functionarea ca alternativă educatională.

Art. 10. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare, precum si grupele/clasele/structurile integrate în unităti de stat sau particulare se supun acreditării, conform legii.

Art. 11. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ dobândesc personalitate juridică în urma acreditării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 12. - Înfiintarea de grupe/clase/structuri de învătământ alternativ în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

a) exprimarea în scris a optiunii părintilor/tutorilor legal instituiti;

b) asigurarea cadrelor didactice abilitate pentru alternativa educatională solicitată, a căror formare este recunoscută de către asociatiile/fundatiile/federatiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educational la nivel national;

c) avizul consiliului de administratie al unitătii de învătământ;

d) avizul C.N.A.E.;

e) aprobarea grupei/clasei/structurii de către consiliul de administratie al inspectoratelor scolare, prin cuprinderea acestora în proiectul planului de scolarizare pentru învătământul preuniversitar.

Art. 13. - Unitatea scolară si/sau organizatia interesată asigură, la înfiintarea grupelor/claselor/structurilor/unitătilor de învătământ alternativ, dotarea minimă specifică, prevăzută în regulamentul de organizare si functionare a fiecărei alternative educationale.

 

CAPITOLUL III

Reteaua scolară

 

Art. 14. - Reteaua scolară de învătământ preuniversitar alternativ cuprinde totalitatea unitătilor de învătământ alternativ de stat si particulare, grupele, clasele, structurile integrate în unităti scolare de stat si particulare, acreditate sau autorizate provizoriu.

Art. 15. - Învătământul preuniversitar alternativ de stat si particular este organizat pe niveluri, în concordantă cu particularitătile de vârstă si individuale ale beneficiarilor primari, asigurându-se caracterul deschis al sistemului de învătământ, dar si diferentierea specifică, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a fiecărei alternative educationale.

Art. 16. - Unitatea scolară si/sau organizatia interesată solicită, la înfiintarea claselor/structurilor/unitătilor de învătământ alternativ liceal, functionarea acestora în filierele si profilurile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

Art. 17. - Asociatiile/fundatiile/federatiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educational la nivel national împreună cu unitătile de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare si autoritătile administratiei publice locale pot înfiinta consortii scolare, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Autonomia organizatorică si functională

 

Art. 18. - Grupele/clasele/structurile/unitătile de învătământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică si functională, în conformitate cu prevederile regulamentului fiecărei alternative educationale, avizat de C.N.A.E. si aprobat de M.E.C.TS.

Art. 19. - (1) Planurile-cadru si programele scolare sunt elaborate, în proiect, de reprezentantii alternativelor educationale, sunt avizate de C.N.A.E./Institutul de Stiinte ale Educatiei (I.S.E.)/institutiile responsabile pentru elaborarea curriculumului national si sunt aprobate de M.E.C.TS.

(2) Grupele/clasele/structurile/unitătile de învătământ alternativ pot utiliza curriculumul national, cu avizul C.N.A.E si aprobarea M.E.C.TS.

Art. 20. - (1) Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.), la propunerea C.N.A.E., formează experti în evaluarea externă a alternativelor educationale, care participă la autorizarea/acreditarea/ evaluarea învătământului preuniversitar alternativ de stat si particular.

(2) Metodologia de autorizare, acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ este elaborată de A.R.A.C.I.P, avizată de C.N.A.E. si aprobată de M.E.C.TS., prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

 

CAPITOLUL V

Autonomia economico-financiară a unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ particulare. Caracterul nonprofit al activitătii

 

Art. 21. - (1) Statul asigură finantarea de bază pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din învătământul alternativ preprimar, primar, gimnazial, profesional si liceal de stat si particular acreditat. Finantarea de bază se face în limitele costului standard per elev/prescolar, conform metodologiei elaborate de M.E.C.TS.

(2) Finantarea complementară si finantarea suplimentară a unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ se asigură conform Legii nr. 1/2011.

(3) Finantarea de bază si finantarea complementară se realizează pe baza contractului de management, încheiat conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 1/2011.

(4) în învătământul preuniversitar alternativ particular, taxele de scolarizare se stabilesc de consiliul de administratie al fiecărei unităti de învătământ, în conditiile legii.

Art. 22. - Consiliul de administratie al unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ particulare, cu consultarea persoanei juridice fondatoare, stabileste anual bugetul de venituri si cheltuieli pentru a asigura functionarea unitătii scolare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 23. - Pentru finantarea învătământului preuniversitar alternativ particular, furnizorul de educatie poate derula si alte activităti aducătoare de venituri, în conditiile legii si în conformitate cu prevederile statutului asociatiilor/fundatiilor/ federatiilor/centrelor/planurilor care gestionează pluralismul educational.

Art. 24. - Consiliile judetene/consiliile locale pot aloca, prin hotărâri proprii, fonduri în vederea finantării organizatiilor neguvernamentale care sunt declarate de utilitate publică si care organizează activitate în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ particulare.

Art. 25. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ particulare acreditate sunt sprijinite de către stat, în conditiile prevăzute la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

Art. 26. - Documentele specifice managementului economico-financiar al unitătii de învătământ preuniversitar alternativ particulare reflectă politicile proprii, iar implementarea lor se face potrivit prevederilor legale si în conformitate cu hotărârile consiliului de administratie, în vederea asigurării autonomiei unitătii de învătământ si a garantării asigurării calitătii în educatie.

Art. 27. - Desfiintarea, dizolvarea sau lichidarea unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ particulare se face în conditiile legii sau din initiativa consiliului de administratie al unitătii de învătământ alternativ. În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul initial revine fondatorului, iar patrimoniul realizat în exclusivitate prin activitatea unitătii de învătământ (dobândit în timpul functionării provizorii, respectiv după acreditare) va fi transferat unei unităti de învătământ de acelasi profil/specializare, particulară sau de stat, conform hotărârii consiliului de administratie al unitătii de învătământ alternativ.

 

CAPITOLUL VI

Managementul unitătilor de învătământ

 

Art. 28. - Conducerea unitătii de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare se exercită conform prevederilor Metodologiei de organizare si functionare a consiliului de administratie al unitătilor de învătământ preuniversitar cu personalitate juridică si ale Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) si cu respectarea elementelor specifice fiecărei alternative educationale.

Art. 29. - În unitătile de învătământ de stat în care functionează clase/grupe de învătământ preuniversitar alternativ, acestea sunt reprezentate, proportional cu numărul de prescolari/elevi, în consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 30. - (1) în învătământul preuniversitar alternativ particular, componenta consiliului de administratie include reprezentanti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administratie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

(2) Directorii unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ particulare sunt numiti de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competentă. Actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea unitatea respectivă.

 

CAPITOLUL VII

Beneficiari primari ai învătământului preuniversitar

 

Art. 31. - Transferul prescolarilor/elevilor în si din învătământul preuniversitar alternativ de stat si particular se realizează cu respectarea prevederilor R.O.F.U.I.P

Art. 32. - La constituirea formatiunilor de studiu se tine cont de specificul alternativelor educationale, conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a fiecărei alternative educationale, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 33. - (1) Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare au obligatia să încheie cu părintii, în momentul înscrierii copiilor/elevilor, un contract educational.

(2) Nerespectarea prevederilor contractului educational-tip de către unitatea de învătământ este sanctionată de inspectoratul scolar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 34. - În elaborarea programelor scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire optionale, sunt consultate si structurile asociative ale părintilor, precum si ale reprezentantilor comunitătii locale si, după caz, ale operatorilor economici.

Art. 35. - Evaluarea elevilor din învătământul preuniversitar alternativ se face în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a alternativei educationale, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VIII

Recrutarea/Selectia/Formarea continuă a personalului din învătământul preuniversitar alternativ

 

Art. 36. - Cadrele didactice care solicită ocuparea unui post în învătământul preuniversitar alternativ trebuie să facă dovada formării prin programe, cursuri, stagii de pregătire/perfectionare organizate în tară si/sau în străinătate în domeniul pedagogiei alternativei educationale, iar încadrarea acestora se face în

baza unui regulament avizat de C.N.A.E. si aprobat de M.E.C.TS.

Art. 37. - Personalul didactic din învătământul preuniversitar alternativ are obligatia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul alternativelor educationale si cu reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL IX

Evaluarea unitătilor de învătământ preuniversitar alternativ

 

Art. 38. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare sunt îndrumate, controlate si evaluate de către inspectoratele scolare si M.E.C.TS., în baza Regulamentului de inspectie a unitătilor de învătământ preuniversitar, în prezenta unor observatori stabiliti de C.N.A.E., cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functionare a fiecărei alternative educationale.

Art. 39. - Dacă nu obtin acreditarea în termenul legal, grupele/clasele de învătământ preuniversitar alternativ care functionează în unităti de învătământ preuniversitar de stat sau particulare pierd dreptul de a functiona.

Art. 40. - (1) Evaluarea calitătii învătământului preuniversitar alternativ constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o alternativă educatională si programele acesteia îndeplinesc standardele nationale si standardele de referintă.

(2) Standardele nationale si standardele de referintă sunt adaptate la specificul alternativelor educationale, conform metodologiei prevăzute la art. 20 alin. (2).

Art. 41. - În cazul grupelor/claselor/structurilor de învătământ preuniversitar alternativ care functionează într-o unitate de învătământ traditional, din comisia de evaluare si de asigurare a calitătii fac parte în mod obligatoriu si 1-2 cadre didactice care reprezintă alternativa/alternativele educationale, în functie de ponderea lor în scoală.

Art. 42. - Beneficiarii primari din grupele/clasele/ structurile/unitătile cu învătământ preuniversitar alternativ care îsi încetează activitatea se transferă la alte unităti de învătământ preuniversitar de stat sau particulare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL X

Documente scolare si recunoasterea studiilor în învătământul preuniversitar alternativ

 

Art. 43. - (1) Studiile efectuate de către prescolari/elevi în grupe/clase/structuri/unităti de învătământ preuniversitar alternativ care functionează legal sunt recunoscute.

(2) Prescolarii/Elevii din grupele/clasele/structurile/unitătile de învătământ preuniversitar alternativ au dreptul să se transfere în conditiile prevăzute de R.O.F.U.I.P

(3) Elevii din învătământul preuniversitar alternativ au obligatia de a participa la examenele si evaluările nationale.

Art. 44. - Unitătile de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare procură, detin si folosesc sigilii, conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 45. - (1) Regimul actelor de studii elaborate de unitătile de învătământ preuniversitar alternativ de stat si particulare este identic cu cel al unitătilor din sistemul national de învătământ, cu respectarea unor prevederi specifice, continute în regulamentul de organizare si functionare a fiecărei alternative educationale.

(2) Actele de studii se procură, se completează si se eliberează de unitătile de învătământ preuniversitar alternativ, iar evidenta acestora se tine în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitătile de învătământ preuniversitar.


 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 46. - Asociatiile/Fundatiile/Federatiile/Centrele/Planurile care gestionează pluralismul educational la nivel national pot încheia acorduri, conventii de colaborare si parteneriate cu M.E.C.T.S.

Art. 47. - Asociatiile/Fundatiile/Federatiile/Centrele/Planurile care gestionează pluralismul educational la nivel national pot dezvolta relatii, parteneriate, proiecte cu institutii, asociatii si alte organisme legal constituite, interne si internationale, direct sau prin intermediul C.N.A.E.

Art. 48. - Activitatea din învătământul preuniversitar alternativ este coordonată de C.N.A.E., în structură tripartită (reprezentanti ai M.E.C.T.S./inspectoratului scolar, ai asociatiilor/fundatiilor/federatiilor/centrelor/planurilor, ai I.S.E./mediului academic), care îsi desfăsoară activitatea în baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de secretarul de stat care coordonează activitatea din învătământul preuniversitar.

Art. 49. - Pentru toate situatiile care privesc activitatea din învătământul alternativ preuniversitar de stat si particular si pentru care prezentul regulament nu contine reglementări specifice se aplică prevederile R.O.FU.I.P


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.