MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 780/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

191. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

780. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.070. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

1.079. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

76. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale si produsele utilizate pentru nutritia animalelor

 

2.692. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Societătii Comerciale ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

2.693. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale HIDROCONSTRUCTIA - S.A. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

37. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

 

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege reglementează organizarea si exercitarea auditului public intern în entitătile publice.”

2. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) audit public intern - activitate functional independentă si obiectivă, de asigurare si consiliere, concepută să adauge valoare si să îmbunătătească activitătile entitătii publice; ajută entitatea publică să îsi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică si metodică, evaluează si îmbunătăteste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernantă;”.

3. La articolul 2, după litera a) se introduc cinci noi litere, literele a1)-a5), cu următorul cuprins:

,,a1) autoritate publică - orice organ de stat sau al unitătilor administrativ-teritoriale care actionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritătilor publice structurile asociative ale autoritătilor publice locale si alte persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publică si sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică;

a2) cadrul general de competente profesionale al auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare cadrul general de competente profesionale - cuprinde domeniile si, în cadrul lor, cunostintele, abilitătile si valorile profesionale necesare exercitării activitătii de audit public intern în entitătile publice si care sunt specificate în Standardul Ocupational «Auditor intern în sectorul public»;

a3) Carta auditului public intern - document oficial care defineste scopul, obiectivele, organizarea, competentele, responsabilitătile si autoritatea structurii de audit în cadrul entitătii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de asigurare si consiliere, metodologia de lucru, regulile de conduită a auditorilor interni si stabileste necesitatea accesului la documente, bunuri si informatii, cu ocazia misiunilor de audit desfăsurate;

a4) certificat de atestare a auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare certificat de atestare - document emis de Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care atestă îndeplinirea conditiilor necesare pentru ca un auditor intern să desfăsoare activităti de audit public intern în entitătile publice;

a5) compartiment de audit public intern - notiune generică privind tipul de structură functională de bază a auditului public intern care, în functie de volumul si complexitatea activitătilor si riscurile asociate de la nivelul entitătii publice, poate fi: directie generală, directie, serviciu, birou sau compartiment cu minimum 2 auditori interni, angajati cu normă întreagă;”.

4. La articolul 2, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) control intern - totalitatea politicilor si procedurilor elaborate si implementate de managementul entitătii publice pentru a asigura: atingerea obiectivelor entitătii într-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor si deciziilor managementului; protejarea bunurilor si informatiilor, prevenirea si depistarea fraudelor si erorilor; calitatea documentelor contabile, precum si furnizarea în timp util de informatii de încredere pentru management;

c) control financiar public intern - întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entitătilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern si din unitătile centrale responsabile cu armonizarea si implementarea principiilor si standardelor de control si de audit;”.

5. La articolul 2, după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) si c2), cu următorul cuprins:

“c1) cooperare pentru asigurarea activitătii de audit public intern în entitătile publice locale - exercitarea în comun a activitătii de audit public intern de către mai multe entităti, una îndeplinind rol de organizator, sau realizarea acestei activităti, pentru mai multe entităti publice locale, de compartimente de audit organizate la nivelul structurilor asociative de utilitate publică ale autoritătilor administratiei publice locale, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale; conditiile si termenii cooperării sunt stabiliti într-un acord;

c2) dobândirea competentelor- procesul prin care se obtin cunostintele, abilitătile si valorile profesionale necesare unei persoane pentru a planifica si executa misiuni de audit public intern la entitătile publice si a căror detinere este confirmată de către institutii autorizate prin lege;”.

6. La articolul 2, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) entitate publică - autoritatea publică, institutia publică, compania/societatea natională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar si care are personalitate juridică, precum si entitatea finantată în proportie de peste 50% din fonduri publice;”.

7. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) guvernantă - ansamblul proceselor si structurilor implementate de management în scopul informării, directionării, conducerii si monitorizării activitătilor entitătii publice către atingerea obiectivelor sale;”.

8. La articolul 2, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) institutie publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administratia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, unitătile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, orasele, municipiile, judetele, sectoarele si municipiul Bucuresti, institutiile publice centrale si locale subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităti publice, indiferent de modul de finantare a activitătii lor;”.

9. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

,,j1) institutii autorizate - institutii de învătământ superior acreditate în România, precum si furnizori de formare profesională autorizati de Consiliul National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor (CNCFPA);”.


10. La articolul 2, litera I) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,l) pista de audit - stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiilor si responsabilitătilor referitoare la acestea, precum si a modului de arhivare a documentatiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăsurării unei actiuni, care să permită, totodată, reconstituirea operatiunilor de la suma totală până la detalii individuale si invers;”.

11. La articolul 2, după litera I) se introduc două noi litere, literele m) si n), cu următorul cuprins:

,,m) Standard Ocupational «Auditor intern în sectorul public» - document aprobat în baza Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care precizează unitătile de competentă si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitătilor specifice privind ocupatia de auditor intern în sectorul public;

n) structuri asociative ale autoritătilor publice locale, denumite în continuare structuri asociative - includ Asociatia Comunelor din România, Asociatia Oraselor din România, Asociatia Municipiilor din România, Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România si alte forme asociative de interes general pentru administratia publică locală, constituite potrivit legii, precum si structurile teritoriale cu personalitate juridică ale acestora, după caz.”

12. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Obiectivul general al auditului public intern în entitătile publice îl reprezintă îmbunătătirea managementului acestora si poate fi atins, în principal, prin:

a) activităti de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entitătilor publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernantă;

b) activităti de consiliere menite să adauge valoare si să îmbunătătească procesele guvernantei în entitătile publice, fără ca auditorul intern să îsi asume responsabilităti manageriale.

(2) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitătile desfăsurate în cadrul entitătilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.”

13. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) comitetele de audit intern;”.

14. La articolul 5 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) experti din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publică, juridic, sisteme informatice - 3 persoane;”.

15. La articolul 5 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) un reprezentant din conducerea structurilor asociative ale autoritătilor publice locale.”

16. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în cadrul Ministerului Finantelor Publice se constituie Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structurată pe servicii de specialitate, în subordinea directă a ministrului finantelor publice.”

17. La articolul 8, literele f), g) si i)se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern, inclusiv normele metodologice proprii ale compartimentelor de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;

g) dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activitătii de audit public intern si elaborează raportul anual, precum si sinteze, pe baza rapoartelor primite inclusiv de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;

i) verifică respectarea de către compartimentele de audit public intern, inclusiv de către cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etică a auditorului intern, evaluează activitatea acestora si poate initia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitătii publice, respectiv al structurii asociative în cauză;”.

18. La articolul 8, după litera i) se introduc trei noi litere, literele i1)-i3), cu următorul cuprins:

,,i1) stabileste cadrul general al acordului de cooperare pentru asigurarea activitătii de audit public intern în entitătile publice locale;

i2) îndrumă entitătile publice locale si structurile asociative în implementarea sistemului de cooperare pentru asigurarea activitătii de audit public intern;

i3) stabileste, în conditiile legii, pentru domeniile cadrului general de competente profesionale cunostintele, abilitătile si valorile pe care o persoană trebuie să le detină pentru exercitarea activitătii de audit public intern;”.

19. La articolul 8, literele j) si I) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,j) coordonează sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare natională a auditorilor interni din entitătile publice, precum si sistemul de formare profesională continuă a acestora;

l) cooperează cu Curtea de Conturi pentru asigurarea complementaritătii activitătilor de audit public intern si audit public extern si a cresterii eficientei acestora, precum si cu alte autorităti si institutii publice din România, cu respectarea independentei, functiilor si cerintelor specifice fiecărei profesii;”.

20. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 si 82, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Institutiile publice centrale care derulează în cursul unui exercitiu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei trebuie să constituie un comitet de audit intern pentru a actiona în vederea cresterii eficientei activitătii de audit public intern.

(2) Comitetul de audit intern cuprinde între 5 si 7 membri, numiti de conducătorul institutiei publice centrale, si are următoarea componentă:

a) auditori interni cu experientă de minimum 5 ani, 2-3 persoane;

b) specialisti cu vechime de minimum 5 ani care activează în domeniul specific de activitate al institutiei publice sau în domeniile-suport:financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, sisteme informatice, 2-3 persoane;

c) conducătorul compartimentului de audit public intern.

(3) Auditorii interni nominalizati la alin. (2) lit. a) îsi desfăsoară activitatea în alte institutii publice care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea institutiei publice în cauză.

(4) Specialistii nominalizati la alin. (2) lit. b) îsi desfăsoară activitatea în cadrul institutiei publice centrale si nu ocupă functii de conducere.

(5) Echilibrul decizional în cadrul comitetului de audit intern se asigură prin cooptarea în număr egal a persoanelor nominalizate la alin. (2) lit. a) si b).

(6) Comitetul de audit intern este condus de un presedinte, ales cu majoritate simplă de voturi dintre membrii comitetului, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singură dată; conducătorul compartimentului de audit public intern nu poate îndeplini functia de presedinte.

(7) Regulamentul de organizare si functionare a comitetului de audit intern este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate simplă din voturi.

(8) Secretariatul tehnic al comitetului de audit intern este asigurat de compartimentul de audit public intern din cadrul institutiei publice centrale.


(9) Membrii comitetului de audit intern primesc o indemnizatie de sedintă stabilită în aceleasi conditii ca si indemnizatia de sedintă a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI); indemnizatia se suportă din bugetul de stat, prin bugetul institutiei publice centrale în cauză.

(10) Comitetul de audit intern se întruneste de două ori pe an, în sedinte ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare, numai pentru realizarea atributiilor prevăzute la art. 82 lit. b), d) si f).

(11) La cererea conducătorului institutiei publice centrale, presedintele comitetului de audit intern va participa la sedintele managementului la vârf, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

(12) Institutiile publice cu un buget mai mic de 2.000.000.000 lei în cursul unui exercitiu bugetar pot constitui comitete de audit intern în scopul cresterii eficientei activitătii de audit intern.

Art. 82. - În realizarea obiectivelor sale, comitetul de audit intern are următoarele atributii principale:

a) dezbate si avizează planul multianual si planul anual pentru activitatea de audit public intern;

b) analizează si emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni, inclusiv asupra celor care nu au fost acceptate de conducătorul institutiei publice centrale;

c) avizează Carta auditului public intern;

d) examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern si propune conducătorului institutiei publice centrale măsurile necesare;

e) analizează si avizează Raportul anual al activitătii de audit public intern;

f) avizează acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea activitătii de audit public intern.”

21. La articolul 9, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) conducătorul institutiei publice sau, în cazul altor entităti publice, organul de conducere colectivă are obligatia asigurării cadrului organizatoric si functional necesar desfăsurării activitătii de audit public intern;”.

22. La articolul 9, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) si a2), cu următorul cuprins:

,,a1) entitătile publice locale care cooperează pentru asigurarea activitătii de audit public intern utilizează capacitatea de audit a compartimentului care se constituie în cadrul entitătii organizatoare sau la nivelul structurii asociative, după caz; compartimentul de audit astfel constituit se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi;

a2) la entitătile publice locale care nu si-au constituit compartiment propriu de audit intern sau nu au intrat în cooperare pentru asigurarea activitătii de audit intern, aceasta poate fi asigurată de către auditori interni, persoane fizice atestate, pe baza contractelor de prestări servicii, conform prevederilor prezentei legi;”.

23. La articolul 9, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) la entitătile publice centrale ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite si gestionează un buget de până la 5.000.000 lei si nu au constituit un compartiment de audit public intern, activitatea de audit este realizată de Ministerul Finantelor Publice, prin UCAAPI, pe baza unui protocol de colaborare;”.

24. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Compartimentul de audit public intern se constituie distinct în subordinea directă a conducătorului entitătii.

(2) Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entitătii/structurii asociative, cu avizul UCAAPI; pentru entitătile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităti publice, numirea/destituirea se face cu avizul entitătii publice ierarhic superioare, în conditiile legii.”

25. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

“(31) Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate si a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activitătilor cuprinse în sfera auditului public intern.

(32) Compartimentul de audit public intern din cadrul entitătii organizatoare, respectiv de la nivelul structurii asociative este dimensionat, ca număr de auditori, astfel încât să asigure realizarea activitătii de audit public intern la toate entitătile publice locale cuprinse în acordul de cooperare; cheltuielile ocazionate de activitatea de audit public intern desfăsurată în sistem de cooperare, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli privind impozite, contributii si alte taxe aferente drepturilor de personal acordate si cele cu deplasările interne sunt repartizate, în mod corespunzător, pe entitătile semnatare ale acordului, în functie de numărul de zile/auditor prestate; celelalte cheltuieli materiale, dacă părtile nu convin altfel, rămân în sarcina entitătii organizatoare sau a structurii asociative, după caz; modalitatea concretă de decontare a cheltuielilor se stabileste prin acordul de cooperare.

(33) Contractele de prestări servicii cuprind activitătile de elaborare a planurilor anuale, respectiv a planurilor multianuale ale activitătii de audit intern, misiunile de audit si natura acestora, în functie de volumul de activitate si mărimea riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activitătilor cuprinse în sfera auditului public intern, precum si numărul de auditori interni, tinând cont si de necesitatea asigurării functiei de supervizare a desfăsurării procesului de audit intern.”

26. La articolul 11, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;”.

27. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăsurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activitătilor entitătilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităti publice.”

28. La articolul 13 alineatul (2), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) activitătile financiare sau cu implicatii financiare desfăsurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externă;

c) administrarea patrimoniului, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;”.

29. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităti, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducătorului entitătii publice, prin consultare cu entitătile publice ierarhic superioare, tinând seama de recomandările Curtii de Conturi a României si ale organismelor Comisiei Europene; activitătile care prezintă în mod constant riscuri ridicate trebuie să fie auditate, de regulă, anual.”

30. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Proiectele planurilor multianuale si proiectele planurilor anuale de audit public intern ale entitătilor publice locale care îsi asigură activitatea de audit prin cooperare se elaborează în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) si se centralizează în planul multianual si în planul anual de audit ale entitătii publice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, după caz.

(12) Proiectele planurilor multianuale si ale planurilor anuale de audit public intern ale entitătilor publice locale unde se desfăsoară activitatea pe bază de contracte de prestări servicii se elaborează în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) si se aprobă de către conducătorul entitătii publice locale.”

31. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desfăsoară, cu aprobarea conducătorului entitătii publice, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse în planul anual, în conditiile prevăzute la art. 15.”

32. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Compartimentul de audit public intern notifică structura care va fi auditată cu 15 zile calendaristice înainte de declansarea misiunii de audit; notificarea cuprinde scopul, principalele obiective si durata misiunii de audit; notificarea va fi însotită de Carta auditului public intern.”

33. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.

34. La articolul 17, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditată; aceasta poate comunica, în maximum 15 zile calendaristice de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.

(3) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în cadrul căreia se analizează constatările si concluziile, în vederea acceptării recomandărilor formulate.

(4) Conducătorul compartimentului de audit public intern transmite, după caz, raportul de audit public intern finalizat, pentru analiză si avizare, împreună cu rezultatele concilierii:

a) conducătorului entitătii publice care a aprobat misiunea;

b) numai conducătorului entitătii publice locale care îsi asigură activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, si nu informează alte persoane fizice sau juridice, cu exceptia celor prevăzute de lege, despre date, fapte sau situatii constatate cu ocazia desfăsurării misiunilor;

c) conducătorului institutiei publice mici.”

35. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) După avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate.”

36. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Auditorii interni care sunt functionari publici sunt recrutati, se supun regimului juridic privind incompatibilitătile, au drepturi si obligatii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile prezentei legi.”

37. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu următorul cuprins:

“(21) Cadrul general de competente profesionale ale auditorilor interni din sectorul public acoperă, potrivit standardului ocupational aprobat pentru această ocupatie, cel putin următoarele domenii:

a) audit intern;

b) managementul riscului, controlul intern si guvernantă;

c) management;

d) contabilitate;

e) finante publice;

f) tehnologia informatiei;

g) drept.

(22) Recunoasterea competentelor profesionale dobândite de auditorul intern se realizează pe baza:

a) corespondentei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare si în certificatele de absolvire cu recunoastere natională, acordate în conditiile legii, cu domeniile din cadrul general de competente profesionale;

b) pentru domeniile care nu se regăsesc în cadrul foilor matricole sau în echivalent, auditorul intern trebuie să îsi completeze pregătirea profesională prin programe organizate de institutii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere natională.

(23) Certificatul de atestare se eliberează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) în urma procesului de recunoastere a rezultat îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (22);

b) experientă profesională de minimum un an;

c) probitate profesională confirmată prin două recomandări din partea unor auditori interni sau specialisti în domeniu, cu experientă de minimum 5 ani în activitatea publică.

(24) Pentru auditorii interni care detin un certificat în audit intern emis de institutii de profil cu recunoastere internatională, respectiv: Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii, Institutul Francez al Auditului si Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie si Irlanda, nu mai este necesară îndeplinirea conditiilor mentionate la alin. (23) lit. a).

(25) Certificatul de atestare îsi pierde valabilitatea atunci când:

a) auditorul intern/persoana fizică atestată nu a desfăsurat activităti specifice de audit public intern timp de 5 ani;

b) auditorul intern/persoana fizică atestată nu a participat la cursuri de pregătire profesională în cadrul programului de formare profesională continuă.”

38. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Persoanelor fizice, altele decât auditorii interni, care solicită obtinerea certificatului de atestare li se aplică aceleasi conditii de acordare, mentinere sau de pierdere a valabilitătii stabilite pentru auditorii interni din entitătile publice.”

39. La articolul 19, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Auditorii interni au obligatia să îsi îmbunătătească cunostintele, abilitătile si valorile în cadrul formării profesionale continue, inclusiv după obtinerea certificatului de atestare, care se realizează prin:

a) participarea la cursuri si seminare pe teme aferente domeniilor cadrului general de competente profesionale sau celor specifice entitătii publice;

b) studii individuale pe teme aprobate de conducătorul compartimentului de audit public intern;

c) publicarea de materiale de specialitate.”

40. La articolul 19, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) si (9), cu următorul cuprins:

“(8) Formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea conducătorului compartimentului de audit public intern, precum si a conducerii entitătii publice.

(9) Auditorii interni au obligatia de a transmite rapoarte privind modul de realizare a programelor de formare profesională continuă, avizate de conducătorul entitătii publice, către organismul care a emis certificatul de atestare, o dată la 5 ani, pe baza cărora se va evalua mentinerea/pierderea valabilitătii certificatului de atestare.”

41. La articolul 21, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) încălcarea obligatiei de a asigura cadrul organizatoric si functional necesar desfăsurării activitătii de audit public intern, potrivit prevederilor art. 9 lit. a);”.


42. La articolul 22, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) de reprezentanti împuterniciti ai Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevăzute la art. 21;”.

Art. II. - Comitetele de audit intern constituite potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, functionează începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. - Pentru atestarea auditorilor interni din entitătile publice, aflati în functie la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică următoarele dispozitii tranzitorii:

1. Auditorii interni în functie urmează să obtină certificatul de atestare în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente obtinerii atestării sunt suportate de angajator, în limita bugetului prevăzut pentru pregătirea profesională.

2. Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (22) din Legea nr. 672/2002, cu modificările si completările ulterioare, auditorilor interni din entitătile publice, cu o vechime de cel putin 5 ani în functie la data expirării termenului prevăzut la pct. 1, li se recunoaste detinerea competentelor profesionale în domeniul audit intern si în domeniul managementului riscurilor, control intern si guvernantă.

3. După expirarea termenului prevăzut la pct. 1, auditorii interni care nu detin certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua si superviza misiuni de audit public intern, urmând să desfăsoare alte activităti cu caracter administrativ din domeniul auditului public intern sau să fie transferati în alte compartimente din cadrul entitătii.

Art. IV. - După expirarea termenului prevăzut la art. III pct. 1, detinerea certificatului de atestare sau îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 18 alin. (22) din Legea nr. 672/2002, cu modificările si completările ulterioare, după caz, constituie

cerinte specifice prevăzute în fisele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea functiei de auditor intern în entitătile publice.

Art. V. - (1) Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include si activitatea de consiliere desfăsurată de auditorii interni, prevăzută de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitătii de consiliere desfăsurate de către auditorii interni din cadrul entitătilor publice, se actualizează de Ministerul Finantelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si se aprobă de Guvern.

(2) Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern se elaborează de Ministerul Finantelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si se aprobă de Guvern.

(3) Coordonarea si desfăsurarea proceselor de atestare natională si de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public urmează a se realiza în baza normelor care se elaborează de Ministerul Finantelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si se aprobă de Guvern.

(4) Normele privind înfiintarea comitetelor de audit intern se realizează de Ministerul Finantelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si se aprobă de Guvern.

Art. VI. - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 octombrie 2011.

Nr. 191.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 780.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.070.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta Incinta Port nr. 1, Constanta

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd

BVC 2011 Rectificat

0

1

2

3

4

A.

 

 

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (I+II) din care:

1

285.001,00

I.

 

 

VENITURI TOTALE

2

258.298,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

242.048,00

 

 

a)

din productia vândută

4

220.850,00

 

 

b}

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.398,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.398,00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

d)

productia de imobilizări

9

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare,din care:

10

19.800,00

 

 

 

 

-venituri din exploatare

11

7.000,00

 

 

 

 

-alte venituri din exploatare

12

12.800,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

13

16.250,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

14

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 

 

 

c)

din dobânzi

16

1.250,00

 

 

d)

alte venituri financiare

17

15.000,00

 

3

 

Venituri extraordinare

18

 

II.

 

 

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

19

26.703,00

 

 

 

a) Transferuri-contributii la programe realizate cu finantare internatională

20

 

 

 

 

b) Alocatii de la buget pentru rambursări rate, plăti dobânzi si comisioane, credite externe, din care :

21

26.703,00

 

 

 

-rambursări de credite externe

22

18.278,00

 

 

 

-plăti de dobânzi si comisioane

23

8.425,00

B

 

 

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)

24

259.119,00

III

 

 

CHELTUIELI TOTALE

25

232.416,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

26

214.269,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

27

9.900,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

28

20.551,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

29

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

30

64.063,00


 

 

 

d1

ch. cu salariile

31

46.760,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

32

13.147,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

33

10.143,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

34

234,00

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

35

2.436,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

36

334,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

37

4.156,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

38

886,00

 

 

 

 

- tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modîficările si completările ulterioare

39

66,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

40

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

41

1.650,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

42

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

43

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

44

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

45

34.317,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe-total, din care:

46

71.763,00

 

 

 

 

-reparatii executate de terti

47

29.500,00

 

 

 

 

-prestări de servicii externe

48

24.891,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

49

13.675,00

 

 

 

i2) contract de mandat

50

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

51

129,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

52

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

53

50,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

54

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existentesau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

55

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

56

185,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

57

 


 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

58 a

3475,00

 

 

 

i7) ch pentru fondul solidaritatea

58 b

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

59

18.147,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

60

3.300,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

61

14.847,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

62

 

IV.

 

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

63

26.703,00

 

 

 

a) transferuri contributii la programe realizate cu finantare internatională

64

 

 

 

 

b) rate, plati dobânzi si comisioane, din care :

65

26.703,00

 

 

 

- rambursări de credite externe

66

18.278,00

 

 

 

- plăti de dobânzi si comisioane

67

8.425,00

V.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

68

25.882,00

VI.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

69

3.934,00

VII.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

70

21.948,00

 

1

 

Rezerve legale

71

1.294,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

72

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

73

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

74

4.000,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

75

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.71, 72, 73, 74 si 75.

76

16.654,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

77

1.665,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

78

14.989,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

79

 


VIII.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

80

117.529,00

 

1

 

Surse proprii

81

21.517,00

 

2

 

Alocatii de la buget-total, din care:

82

96.012,00

 

 

 

- investitii

83

2 103,00

 

 

 

-Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-programe FEDR

84

93.909,00

 

3

 

Credite bancare

85

 

 

 

a)

- interne

86

 

 

 

b)

- externe

87

 

 

4

 

Alte surse

88

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

89

117.529,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

90

95.081,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii total, din care:

91

22.448,00

 

 

a)

interne: BRD

92

6.720,00

 

 

b)

externe total, din care:

93

15.728,00

 

 

 

-BEI

94

4.528,00

 

 

 

-BERD

95

11.200,00

X.

 

 

REZERVE, din care:

96

1.294,00

 

1

 

Rezerve legale

97

1.294,00

 

2

 

Rezerve statutare

98

 

 

3

 

Alte rezerve

99

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

100

 

 

1

 

Venituri totale

101

258.298,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

102

232.416,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

103

1.072

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

104

1.072

 

5

 

Fond de salarii, din care:

105

46.760,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munci

106

46.653,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

107

107,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

108

3.626,63

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

109

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

110

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

111

17,86

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

112

899,80

 

11

 

Plăti restante

113

 

 

 

a)

preturi curente

114

 

 

 

b)

preturi comparabile

115

 

 

12

 

Creante restante

116

11.800,00

 

 

a)

preturi curente

117

11,800,00

 

 

b)

preturi comparabile

118

11.800,00

 

Indicator fizic = întretinere infrastructură portuară


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

,,t) planul de operare - documentatia elaborată de către producătorii de baterii si acumulatori, prevăzuti la lit. I), prin care prezintă ansamblul activitătilor pe care le vor desfăsura pe perioada de valabilitate a planului si modalitatea prin care vor îndeplini obligatiile care le revin, în ceea ce priveste gestionarea bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori si care se prezintă autoritătii centrale pentru protectia mediului în scopul evaluării si aprobării acestuia, potrivit prevederilor art. 71.”

2. La articolul 7, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(8) Producătorii de baterii si acumulatori sunt obligati să informeze Agentia Natională pentru Protectia Mediului cu privire

la modalitatea de îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (7), până la data de 28 februarie a fiecărui an.”

3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.”

Art. II. - Ordinul comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de faceri privind aprobarea procedurilor si criteriilor prevăzute la art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta hotărâre, va fi emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.079.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale si produsele utilizate pentru nutritia animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.555 din 17 iunie 2011, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si pentru siguranta lantului alimentar din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentruSiguranta Alimentelor,

luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piată si utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE,93/74/CEE, 93/113/CE si 96/25/CE ale Consiliului si a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 229 din 1 septembrie 2009,

în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10.167/2004 privind legislatia sanitar-veterinară în vigoare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cumodificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale si produsele utilizate pentru nutritia animalelor:

a) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 15/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 79/373/CEE din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate;

b) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 197/2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 15/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007;

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 740/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce autorizează, în unele cazuri, comercializarea furajelor combinate în ambalaje sau containere nesigilate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Comisiei 80/511/CEE din 2 mai 1980 de autorizare, în anumite cazuri, a comercializării furajelor combinate în ambalaje sau recipiente nesigilate;

d) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 143/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite produse utilizate în nutritia animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 82/471/CEE din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor;

e) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 778/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la fixarea liniilor directoare pentru evaluarea unor produse utilizate în nutritia animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 83/228/CEE din 18 aprilie 1983 de stabilire a orientărilor pentru evaluarea anumitor produse utilizate în hrana animalelor;

f) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 29/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 93/74/CEE din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale;

g) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 507/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 septembrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/25/CE din 29 aprilie 1996 privind circulatia materiilor prime pentru furaje, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE si 93/74/CEE si de abrogare a Directivei 77/101/CEE;

h) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 232/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care adoptă o listă a materialelor a căror circulatie sau folosire în scopuri de nutritie animală este interzisă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 12 octombrie 2006, ce transpune în legislatia natională Decizia Comisiei 2004/217/CE din 1 martie 2004 de adoptare a unei liste de materii prime a căror circulatie sau utilizare pentru hrana animalelor este interzisă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 76.

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru desemnarea Societătii Comerciale ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 98 din 17 octombrie 2011 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si ale art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale ALL CERT PRODUCT - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 2.692.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT - S.R.L.

Adresa:

Municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 60, bl. 103, sc. A, ap. 20, sectorul 2,

tel.: +40(21) 311.22.30, fax: +40(21) 252.70.64

e-mail: produs@allcertproduct.ro , website: http://www.allcertproduct.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 2232

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul: SR EN 45011:2001

Valabilitatea notificării se acordă până la 13 decembrie 2013. Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment (1/2): . Produse de protejare a betonului si de reparatii (pentru alte utilizări în clădiri si lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

 

NOTĂ:

CPF - functia de certificare control productie în fabrică


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale HIDROCONSTRUCTIA- S.A. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 99 din 18 octombrie 2011 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale HIDROCONSTRUCTIA - S.A. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va opera stergerea din banca de date NANDO gestionată de Comisia Europeană a functiilor specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - În termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, societatea comercială prevăzută la art. 1 va depune la Secretariatul Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului certificatul de recunoastere pentru functiile specifice retrase.

Art. 4. - Directia tehnică în constructii si Secretariatul Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 25 octombrie 2011.

Nr. 2.693.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială HIDROCONSTRUCTIA- S.A.

Adresa:

Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 103-105, sectorul 1,

tel.: +40(21) 208.14.60, fax: +40(21) 208.14.01

e-mail: office@hidroconstructia.com

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1832

Functiile specifice pentru care se retrage desemnarea

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

97/808/CE

Pardoseli (2/2):. Pardoseli elastice si textile: îmbrăcăminti pentru pardoseală - elastice, omogene si eterogene, livrate ca dale, foi sau suluri (îmbrăcăminti de pardoseală din materiale textile, incluzând dale; foi de plastic si cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum si plută; foaie antistatică; dale de pardoseală pozate liber; laminate de pardoseală elastice) (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC: 2006

LAB

97/808/CE

Pardoseli (2/2):. Pardoseli elastice si textile: îmbrăcăminti pentru pardoseală - elastice, omogene si eterogene, livrate ca dale, foi sau suluri (îmbrăcăminti de pardoseală din materiale textile, incluzând dale; foi de plastic si cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum si plută; foaie antistatică; dale de pardoseală pozate liber; laminate de pardoseală elastice) (pentru utilizări la interior)

Sistem 3

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC: 2006

LAB

97/808/CE

Pardoseli (2/2):. Produse pentru pardoseli rigide (a) Componente: Unităti de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, învelitori din plase sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide pentru pardoseală, produse pe bază de lemn (pentru utilizări la interior, inclusiv în incinte închise pentru transportul public)

Sistem 3

EN 12057:2004

EN 12058:2004

EN 14342:2005+A1: 2008

EN 14411:2006

LAB

 

NOTA:

LAB - functia de laborator de încercări

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Hotărârii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României din data de 2 noiembrie 2011,

Banca Natională a României hotărăste:

începând cu data de 3 noiembrie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,00% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 37.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.