MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 779/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

936. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1.059. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului rir. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila

 

1.066. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.374. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptulde folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Regulament privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Natională a Sării - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2011.

Nr. 936.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Natională a Sării - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

233.146

 

1

 

Venituri din exploatare, din care;

2

232.311

 

 

a)

din productia vândută

3

199.616

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

15.789

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

2.016

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

14.890

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

120

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

0

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

835

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

620

 

 

d)

alte venituri financiare

14

215

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

229.620

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

228.263

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

38 455

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

9.773

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

12.178

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

89.600

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

64.821

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

19.963

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

14.001

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

324

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.240

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.398


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personal ui,din care:

28

4.816

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

705

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările sicompletările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

43

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.211

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conformprevederilor legale

33a

900

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

350

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

12.198

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

62.648

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.061

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

71

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

13) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

860

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările sicompletările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

454

 

 

 

- actiuni umanitare(calamitati naturale, inundatii)

45a

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt,activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

488

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

1.658

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

120

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

176


 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

200

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.357

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

196

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.161

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.526

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

536

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.990

 

1

 

Rezerve legale

55

176

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd .55, 56, 57, 58 si 59.

60

2.814

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

141

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.533

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

141

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

11.920

 

1

 

Surse proprii

65

11.920

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 


VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

11.920

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

11.920

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

372

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

176

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

233.146

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

229.620

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.984

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

2.034

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

64.821

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

64.657

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

164

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.649

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

115

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (“Orizonturi miniere havate si topografiate in subteran si in zonele de influenta a acestora”) (mp/pers)

91

26,65

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

985

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

224

 

 

b)

preturi comparabile

95

224

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

8.370

 

 

b)

preturi comparabile

98

8.370

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 si 378 bis din 4 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlău”,

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 4, 6, 7, 8, 9, 10 si 18;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Număr total străzi - 41, din care: pietruite - 1.141 m, de pământ - 17.243 m, lungime totală - 18.384 m; str. Râmnicu Sărat, str. Marginea - 1.986 m, Str. Apusului - 135 m, str. Pântecani - 290 m, Str. Islazului - 483 m, Str. Morii Noi - 180 m, Str. Zorilor -372 m, Str. Dirijorului -226 m, Str. Lalelelor - 640 m, Str. Prunilor -681 m, Str. Florilor -707 m, Str. Teilor - 595 m, Str. Bisericii Sf. Nicolae - 549 m, Str. Scolii - 795 m, Str. Primăriei - 730 m, Str. Pietii - 612 m, Str. Câmpului - 152 m, str. 1 Decembrie - 650 m, Str. Morii Vechi - 606 m, Str. Pescarilor -583 m, Str. Luncii-536 m, Str. Băltii -478 m, Str. Grădinarilor - 450 m, Str. Crizantemelor - 419 m, str. Fundătura Gârlei - 260 m, str. Intrarea Viilor - 187 m, Str. Frumoasă - 231 m, Str. Păcii - 210 m, Str. Eroilor - 176 m, Str. Brădencii - 445 m, Str. Răsăritului - 175 m, Str. Mecanizatorilor - 133 m, Str. Gării - 995 m, Str. Nouă - 405 m, Str. Nucilor - 341 m, Str. Fântânei - 401 m, Str. Fierăriei -353 m, Str. Rozelor -506 m, Str. Viilor -457 m, Str. Mică - 133 m, Str. Salcâmilor- 121 m; Trotuare si santuri colectare, dalate, lungime - 400 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “163.089,70”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 17.432 m, teava PVC, lungime totală - 2.470 m, teava PEHD”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1978, 2009”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “378.855,40; 78.232,81; 300.622,59”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasat în comuna Jirlău (moară), capacitate - 30 mc, vecinătăti: N - proprietate privată, S - magazin cooperatie, E - Str. Morii Vechi, V - proprietate privată, clădire pompă apă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001; 2002”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “118.656,60”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasat în localitatea Jirlău, capacitate - 15 mc, vecinătăti: N - str. Marginea, S - proprietate privată, E - Str. Fântânei, V - proprietate privată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “144.320,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediul Consiliului Local, str. Râmnicu Sărat nr. 110; vecinătăti: N -str. Râmnicu Sărat, S - proprietate privată, E - clădire arhivă, V - Str. Primăriei; carte funciară nr. 354/18.09.2007, număr cadastral 579; suprafată totală teren - 1.148 mp, din care: parc amenajat- 175 mp; suprafată totală construită - 334,0 mp, din care: corp principal - C 1 (clădire din cărămidă, acoperită cu tablă) - 220,0 mp, constructii anexe: clădire arhivă, magazii - C 2 (clădire din chirpici, acoperită cu internită) - 103,0 mp, clădire WC - 11,0 mp, gard bordurat, împrejmuire parc - 48 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1974; 2009; 1998; 2002; 2009”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “12.380,61; 8,64; 1.909,00; 7.199,92; 0,05; 3.263,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Căminul Cultural, str. Râmnicu Sărat nr. 105; vecinătăti: N - proprietate privată, S - str. Râmnicu Sărat, E - dispensar uman, V - proprietate privată, carte funciară nr. 355/18.09.2007, număr cadastral 598; suprafată totală teren- 2.373,0 mp, din care: parc amenajat - 1.260 mp; suprafată totală construită - 706,0 mp, din care: corp principal - C 1 (clădire din cărămidă, acoperită cu tablă) - 649 mp, constructie anexă - C 2 - 57 mp, gard bordurat, împrejmuire parc - 64 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “451.343,58; 442.605,05; 3.843,53; 4.895,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: dispensar uman, str. Râmnicu Sărat nr. 113; vecinătăti: N - proprietate privată, S - str. Râmnicu Sărat, E - Str. Scolii, V -clădire postă; carte funciară nr. 352/18.09.2007, număr cadastral 575; suprafată totală teren - 924 mp, suprafată totală construită - 236,00 mp, din care: clădiri din cărămidă, acoperite cu tablă, C 1 - 123,00 mp, C 2 - 42,00 mp, C 3 - 71,00 mp, constructie anexă: fosă septică cu capacitate de 40 mc”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1937; 2009”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “188.838,26; 186.673,26; 2.000,00; 165,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinita de copii, str. Râmnicu Sărat nr. 98; vecinătăti: N - str. Râmnicu Sărat, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V - proprietate privată; suprafată totală teren - 1.568 mp, suprafată totală construită - 392 mp (clădire din cărămidă, acoperită cu tablă)”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “183.352,36” iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala nr. 1, str. Râmnicu Sărat nr. 104; vecinătăti: N - str. Râmnicu Sărat, S - proprietate privată, E - sediul Primăriei, V - Str. Scolii; carte funciară nr. 351/18.09.2007, număr cadastral 536; suprafată totală teren - 3.051,00 mp, parc amenajat - 374 mp, suprafată totală construită - 968,00 mp, din care: corp principal - C 1, C 2 (clădire din cărămidă, acoperită cu tablă) - 829 mp, constructii anexe: C 3 - grup sanitar, suprafată construită -45,00 mp, C 4 -clădire magazie (construită din chirpici), suprafată construită - 94,0 mp, împrejmuire din scândură si plăci de beton, lungime 176,00 m, gard bordurat, împrejmuire parc - 84 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1963; 2009; 2004; 1963; 1969; 2009”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.144.186,62; 1.112.418,65; 2.987,00; 20.617,20; 4,10; 2,46; 8.157,21”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala nr. 2, str. Râmnicu Sărat nr. 91; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - str. Râmnicu Sărat, V - proprietate particulară, E - Str. Teilor; suprafată totală teren - 2.616,00 mp, din care: suprafată totală construită - 914,0 mp, din care: clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; suprafată construită - 660,00 mp, constructii anexe: magazie (constructie din scândură) cu suprafată construită - 24 mp, clădire WC cu suprafată construită - 21 mp, clădire atelier cu suprafată construită - 169 mp, magazie (constructie din chirpici) cu suprafată construită - 40 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1887; 1887; 1963; 1969; 1963”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “56.059,81”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Primărie, str. Râmnicu Sărat nr. 106; vecinătăti: N - str. Râmnicu Sărat, S - magazie scoală, E - bloc B, V - Scoala nr. 1; carte funciară nr. 353/18.09.2007; suprafată totală teren - 895,0 mp, suprafată totală construită - 124,0 mp, din care: corp principal -C1 (clădire din cărămidă, acoperită cu tablă), constructii anexe: magazie, fosă septică cu capacitatea de 40 mc”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1934; 1963; 1986”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “147.283,59; 1,00; 147.282,59”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul publicai comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: târg nou; vecinătăti: N - Str. Pietii, S - teren extravilan, E - drum exploatare, V - Str. Pietii; cartea funciară nr. 221N, număr cadastral provizoriu: 564; 563; suprafată totală teren - 10.000 mp, gard împrejmuire, construit din plăci de beton cu stâlpi de beton - 190 m, gard bordurat- 123 m, clădire WC cu fosă septică”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001; 2009”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “80.064,74; 15.000; 27.090,04; 37.974,70”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, comuna Jirlău”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: teren de sport; vecinătăti: N - lacul Jirlău, S - proprietate privată, E - biserică, V - proprietate privată; suprafată totală teren - 6.000 mp”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

- la pozitia nr. 21, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Monumentul Eroilor 1916-1918”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “suprafată totală teren - 105 mp, suprafată totală construită - 12 mp, confectionat din mozaic, vecinătăti: N - str. Râmnicu Sărat, E - sediu Primărie, S - Scoala nr. 1, V - Scoala nr. 1”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1,75”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “domeniul public al comunei Jirlău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2010”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” se introduc 26 de noi pozitii, pozitiile nr. 22-47, potrivit anexei nr. 1;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

2. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romanu”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 5;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “849.537,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009 “;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 20,70 km, asfalt - 3,70 km, piatră - 17,00 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “162.140,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală -15,34 km, din care: piatră -14,14 km, asfalt - 1,2 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “133.576,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Traseul: Oancea-Romanu; lungime = 8 km; conductă azbociment; diametru = 125 mm”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “233.310,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Put forat nr. 1, satul Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament: incinta fostului CAP Oancea, adâncime - 150 m, suprafată construită - 14 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu gard din sârmă, cvartalul 35, parcela 412, carte funciară nr. 2.680, număr cadastral 3.459”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “252.795,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Put forat nr. 2, satul Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament: incinta fostului CAP Oancea, adâncime - 150 m, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu gard din sârmă, suprafată construită - 14 mp, cvartalul nr. 35, parcela nr. 41”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “285.388,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Put forat nr. 3, satul Oancea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament: incinta fostului CAP Oancea, adâncime - 150 m, suprafată construită - 13 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu gard din sârmă, cvartalul nr. 56, parcela nr. 642, carte funciară nr. 2.681, număr cadastral 3.460”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “8,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: sediul Consiliului Local; Vecinătăti: N -stradă, S - proprietate particulară, E - dispensar uman, V - teren primărie, cvartalul 33, parcela 489, carte funciară nr. 2.276, număr cadastral 3.093, Suprafată totală teren - 2.990 mp, din care: suprafată construită - 197 mp; clădire construită din paiantă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu gard din lemn si plasă sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “6,23”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire Căminul Cultural; vecinătăti: N - stradă, S - clădire cu 5 camere primărie, E - stradă, V - dispensar medical uman, primărie, cvartal 33, parcela 487, carte funciară nr. 2.287, număr cadastral 3.095, suprafată totală teren - 1.074 mp, din care: suprafată construită - 438 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; în două camere functionează biblioteca comunală”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “230.348,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire remiza PSI; vecinătăti: N, S, E, - proprietate particulară, V - stradă, suprafată totală teren - 200 mp, din care: suprafată construită - 137 mp, cvartal 32, parcela 470/1; clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2,70”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire Scoala cu clasele V-VIII; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - teren primărie, E - Str. a IV-a, V - Scoala veche, suprafată totală - 4.367 mp, din care: suprafată construită - 456 mp, cvartal 23, parcela 323, carte funciară nr. 2.277, număr cadastral 3.092, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu gard din beton “, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “158.344,20”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire Scoala cu clasele I-IV; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - biserica ortodoxă, E - scoală, V - Str. a III-a-a, suprafată totală teren - 4.608 mp, din care: suprafată construită -384 mp, cvartal 23, parcela 323, carte funciară nr. 2.270, număr cadastral 3.092; clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “13,20”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu “, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire salon festivităti; vecinătăti: N, E, V - proprietate particulară, S - stradă, suprafată totală - 1.228 mp, din care: suprafată construită - 317 mp, cvartal 24, parcela 340, carte funciară nr. 2.451, număr cadastral 3.088, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuit cu gard din plasă sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “379.028,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: Biblioteca scolară (clădire director); vecinătăti: N - proprietate particulară, S - Scoala cu clasele I-IV, E - Scoala cu clasele I-VIII, V - Str. a III-a-a, suprafată construită - 86 mp, cvartal 24, parcela 340, carte funciară nr. 2.277, număr cadastral 3.092, clădire din cărămidă, acoperită cu tiglă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2,20”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Oancea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire Scoala cu clasele I-IV; vecinătăti: N - S.C. Podgoria Tâmboiesti - S.R.L., S, E - stradă, V - proprietate particulară, suprafată totală - 3.067 mp, din care: suprafată construită - 426 mp, împrejmuit cu gard din plasă sârmă si scândură, cvartal 24, parcela 262, carte funciară nr. 2.370, număr cadastral 3.181”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “98.401,55”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Oancea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: Anexă Scoala cu clasele I-IV (casa directorului); vecinătăti: N - scoală, S - stradă, E - strada a IV-a, V - proprietate particulară, suprafată construită - 78 mp, cvartal 24, parcela 361, 362, carte funciară nr. 2.370, număr cadastral 3181, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1965”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “34.701,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire grădinită; vecinătăti: N, S, E, proprietate particulară, V-strada a IV-a, suprafată totală teren - 4.127 mp, din care: suprafată construită - 296 mp, cvartal 24, parcela 338/2, carte funciară nr. 2.281, număr cadastral 3.096, împrejmuit cu gard din fier beton si scândură”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1963”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “83.693,40”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Oancea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire grădinită; vecinătăti: N, E - proprietate particulară, S - biserica ortodoxă, V - Str. a IV-a, suprafată totală teren - 1.849 mp, din care: suprafată construită - 271 mp, împrejmuit cu gard din scândură, cvartal 23, parcela 252, carte funciară nr. 2.371”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “219.012,50”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire dispensar uman; vecinătăti: N - stradă, S - proprietate particulară, E - cămin cultural, V - primăria locală, suprafată totală - 2.129 mp, din care: suprafată construită - 247 mp, cvartal 33, parcela 488, carte funciară nr. 2.282, număr cadastral 3.091, clădire construită din cărămidă, împrejmuit cu gard din scândură si plasă sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “26.445,73”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 21, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: cimitirul comunal ortodox, satul Romanu; Vecinătăti: N - DJ 221, S - cimitirul catolic, E - drum de exploatare, V - Str. a VIII-a, cvartal 10, parcela 110, împrejmuit cu gard din beton si plasă din sârmă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Oancea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Cimitirul comunal ortodox, satul Oancea; Vecinătăti: N - drum de exploatare, S - cimitirul adventist, E - canal de alimentare, V - drum comunal, cvartalul nr. 4, parcela nr. 26, 27, împrejmuit cu gard din plasă sârmă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Oancea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Cimitirul comunal adventist de ziua a 7-a; Vecinătăti: N - cimitirul ortodox, S - proprietate particulară, E - canal de alimentare, V - drum comunal, cvartal 4, parcela 28, împrejmuit cu gard din plasă sârmă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1952”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Romanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: cimitirul comunal catolic; Vecinătăti: N - cimitirul ortodox, S - proprietate particulară, E- drum de exploatare, V - Str. a VIII-a, cvartal 10, parcela 110, împrejmuit cu gard din plasă sârmă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1999”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Romanu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2009”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 25-33, potrivit anexei nr. 2;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

3. La anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Surdila-Greci”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 11;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 7 km, din care: pietruite - 7 km, trotuare - 3,5 km, indicatoare - 4 buc, pomi în aliniament - 2.429 buc, lătime - 12 m, carosabil - 5,5 m”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr 19/2011”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 6 km, din care: pietruite - 6 km, trotuare - 3 km, indicatoare - 4 buc, pomi în aliniament - 1.685 buc, lătime - 12 m, carosabil - 5,5 m”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 5 km, din care: pietruite - 5 km, trotuare - 2,5 km, indicatoare - 3 buc, pomi în aliniament - 899 buc, lătime - 12 m, carosabil - 5,5 m”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 3 km, din care: pietruite - 3 km, Trotuare - 1 km, indicatoare - 3 buc, pomi în aliniament - 297 buc, lătime - 12 m, carosabil - 5,5 m”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Surdila-Greci”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu Primărie; vecinătăti: N - Biblioteca comunală, S - drum comunal, E - DN 2B, V - drum comunal; suprafată totală teren - 2.179 m2, din care: suprafată construită - 1.218 m2; Descriere: clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, anexe: grup sanitar în suprafată de 6 m2, construit din cărămidă, acoperit cu tablă, împrejmuire gard - 51 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “34.225,50”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Surdila-Greci”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Biblioteca comunală; Vecinătăti: N - clădire Primărie veche, S - clădire Primărie, E - DN 2B, V - drum comunal; suprafată totală teren - 757 m2, din care: suprafată construită - 189 m2; Descriere: clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “40.531,40”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Făurei-Sat”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Căminul Cultural; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - drum comunal, E - drum comunal, V - proprietate particulară; suprafată totală teren - 3.795 m2, din care: suprafată construită - 165 m2; Descriere: clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “147.702,75”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Horia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Căminul Cultural; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - drum comunal, E - drum comunal, V - proprietate particulară; suprafată totală teren - 790 m2, din care: suprafată construită - 269 m2; Descriere: clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “205.797,70”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Surdila-Greci”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Grădinita si dispensarul uman; vecinătăti: N - parcul comunei, S - clădire Politie, E - DN 2B, V - teren biserică; suprafată totală teren - 3.324 m2, din care: suprafată construită - 1.337 m2; Descriere: clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “197.559,73”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Horia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Scoala cu clasele I-VIII; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - drum comunal; suprafată totală teren - 3.700 m2, din care: suprafată construită - 785 m2; Descriere: clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă si tiglă, anexe: magazie - suprafată construită 184 m2, constructie din chirpici, acoperită cu tiglă, Centrul de documentare si informare - suprafată construită 110 m2, constructie acoperită cu tablă ondulată, grup sanitar - suprafată construită 42 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire gard fier - 47 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “297.194,68”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Surdila-Greci”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Scoala cu clasele I-IV; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - drum comunal, E - proprietate particulară, V - biserică si drum comunal; suprafată totală teren - 2.400 m2, din care: suprafată construită - 174 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, anexe: magazie - suprafată construită 27 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, grup sanitar - suprafată construită 5 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, împrejmuire gard din cherestea - 50 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “23.369,10”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Făurei-Sat”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire Scoala cu clasele I-IV; vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - drum comunal; suprafată totală teren - 2.022 m2, din care: suprafată construită - 165 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, anexe: magazie - suprafată construită 14 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, grup sanitar - suprafată construită 3 m2, constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, împrejmuire gard din cherestea - 65 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “6,53”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Surdila-Greci”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: clădire remiza PSI; vecinătăti: N - sediu Primărie, S - drum comunal, E - DN 2B, V - drum comunal; suprafată totală teren - 1.823 m2, din care: suprafată construită - 322 m2; Descriere: clădire construită din paiantă, acoperită cu carton, împrejmuire gard din cherestea - 15,5 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “9.770,10”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Monumentul Eroilor”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 4 m2, confectionat din piatră, amplasat în fata sediului Primăriei Surdila-Greci”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satele Bratesu Vechi, Horia, Surdila-Greci, Făurei-Sat”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cimitire comunale: sat Bratesu Vechi, suprafată totală teren - 2.195 mp, sat Horia, suprafată totală teren - 2.145 mp, sat Surdila-Greci, suprafată totală teren - 3.295 mp, sat Făurei-Sat, suprafată totală teren - 2.073 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, sat Surdila-Greci”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: parc, suprafată totală teren - 6.129 m2, amplasat în centrul comunei, lângă sediul primăriei; vecinătăti: N - drumul comunal, S - DN 2B, E - clădire Grădinită si dispensarul uman, V - DN 2B”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Surdila-Greci, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2011”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 20-30, potrivit anexei nr. 3;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

4. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sutesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 4;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Traseu: Sutesti-Dedulesti-Mircea Vodă, lungime - 2 km, pietruit, de la km 0+000 la km 2+000”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Număr străzi - 60, lungime totală - 28,045 km, din care: pietruite - 18,600 km, de pământ - 9,445 km, trotuare - 2,3 km”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Număr străzi - 21, lungime totală - 5,234 km, din care: de pământ - 3,234 km, pietruite - 2,000 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1850”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - sediu Primărie, suprafată totală - 720 mp, din care: suprafată construită - 370 mp, din care: corp principal - 345 mp, clădire din beton, acoperită cu tablă, magazie - 25 mp, clădire din beton, acoperită cu tablă, împrejmuire cu plăci de beton, lungime - 52 m; vecinătăti: N, V - proprietar particular, E - stradă, S - DJ 221”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “159.142,82”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Căminul Cultural, suprafata construită - 503 mp, clădire din beton, acoperită cu tablă; vecinătăti: N - bloc de locuinte D, E - bloc de locuinte B, S - DJ 221, V - bloc de locuinte A”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “159.922,40”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - remiza PSI, suprafată construită - 36 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment, fără împrejmuire; vecinătăti: N, E - Scoala de Arte si Meserii Sutesti, S - DN 22, V - proprietar particular”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1,28”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: dispensarul uman, suprafată teren - 1.558 mp, suprafată construită - 363 mp, total suprafată utilă - 132,73 mp, din care: 1. cabinet medical uman - 50,36 mp, 2. cabinet dentar - 26,77 mp, 3. farmacie - 30,6 mp, 4. magazie - 25 mp, constructie din cărămidă, acoperită cu tablă; vecinătăti: N - grădinită, E, V - proprietar particular, S - DN 22”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “9,75”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;


- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala de Arte si Meserii, suprafată totală - 1.685 mp, din care: corp A - suprafată construită - 501 mp, regim de înăltime: parter, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, număr de încăperi - 7, din care: săli de clasă - 5; corp B - suprafată construită - 170 mp, regim de înăltime: parter, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, număr de încăperi - 3, din care: săli de clasă - 2; corp C - suprafată construită - 913 mp, regim de înăltime: P+1, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, număr de încăperi - 14, din care: săli de clasă - 9; corp D (atelier), suprafată construită - 155 mp, regim de înăltime: parter, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, număr de încăperi - 4; corp E (magazie), suprafată construită - 74 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; corp F (magazie), suprafată construită - 90 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment; împrejmuire gard metalic - 170 m; vecinătăti: N - DJ 221, E - DS 784, S - proprietar particular, V - proprietar particular; corp «Scoala de Meserii), suprafată construită - 169 mp, regim de înăltime: P+1, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, număr de încăperi - 4; împrejmuire gard metalic - 170 m; vecinătăti: N - piată comunală, E - CONSUMCOOP Sutesti, S - proprietar particular, V - dispensarul uman”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “562.759,03”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Mihail Kogălniceanu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala generală cu clasele I- IV, suprafată totală - 4.022 mp, din care: suprafată construită - 398 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, număr de încăperi - 8, din care: săli de clasă - 4; vecinătăti: N - teren Primărie, E - proprietar particular, S - DN 22, V - proprietar particular”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “364,01”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinita, suprafată totală - 2.068 mp, din care: suprafată construită - 430 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire plasă din sârmă - 60 m; vecinătăti: N - proprietar particular, E - piată, S - dispensarul medical, V - proprietar particular”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “208.457,63”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, sat Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: piată, suprafată ocupată - 7.097 mp; tarabe - 5 buc; vecinătăti: N - DS 511, E - stadion, S - scoală, V - proprietar particular”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: hală agroalimentară, suprafată construită - 171 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu azbociment; vecinătăti: N - piată, E - piată, S - piată, V - piată”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, sat Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: parc, suprafată ocupată - 2.862 mp; împrejmuire gard metalic cu fundatie de beton - 240 m; vecinătăti: N - DJ 221, E - proprietar particular, S - DS 785, V - DS 784”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, sat Sutesti”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: stadion de fotbal, suprafată construită - 12.682 mp; împrejmuire zid de cărămidă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “181.524,54”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,5; 0,5”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Sutesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 17-24, potrivit anexei nr. 4;

d) la sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă pozitia nr. 1.

5. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 5, 12, 13 si 20;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Traian: Str. I învătători Bădescu, L - 2.250 m, Str. II Praf. Seitan Gheorghe, L-1.975 m, Str. III Scolii, L- 1.875 m, Str. IV Stadionului, L -2.400 m, Str. V Morii! L - 800 m, Str. VI Siloz, L -350 m, Str. VII Viilor, L -720 m, Str. VIII Zorilor, L - 280 m, Str. IX Izlaz, L -240 m, Str. X Apusului, L -450 m, Str. XI Pietii, L - 560 m, Str. XII Bisericii, L - 640 m, Str. XIII Gării, L -300 m, Str. XIV Depozitului, L- 150 m; satul Silistraru: Str. I Viilor, L -200 m, Str. II Salcâmilor, L- 1.130 m, Str. III Dr. Băjenaru Ion, L-1.130 m, Str. IV Scolilor, L-1.030 m, Str. V Tineretului, L - 1.230 m, Str. VI Prof. Furtună Anghel, L - 1.620 m, Str. VII Viitorului, L - 1.422 m, Str. VIII Morii, L - 1.030 m, Str. IX Zorilor, L - 1.030 m, Str. X Scurtă, L - 700 m, Str. XI Eternitătii, L - 428 m, Str. XII Sudului, L - 500 m, Str. XIII Cetătii, L - 600 m, Str. XIV Bisericii, L - 1.173 m, Str. XV Grădinii, L- 150 m; satul Urleasca: Str. I Principală, L -2.282 m, Str. II Eternitătii, L -563 m, Str. III Izlazului, L- 1.900 m, Str. IV Scolii, L - 1.600 m, Str. V înv. Trufasu, L - 1.600 m, Str. VI Morii, L - 500 m, Str. VII Mică, L - 200 m, Str. VIII Viilor, L -500 m, Str. IXînfundată, L -400 m, Str. X Cartierului, L - 350 m, Str. XI Doi Cocosi, L - 2.000 m, Str. XII Zorilor, L - 200 m; satul Căldărusa: Str. I Moara Lucasevici, L - 450 m, Str. II Principală, L -450 m, Str. III Bisericii, L -450 m, Str. IV Scolii, L - 450 m, Str. V Izlaz, L - 450 m”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Traian - 9 km, Urleasca - 8,6 km, Silistraru - 3,3 km”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2004”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 1.000 mp, bazin de apă cu capacitatea de 45 mc; vecinătăti: N, S, E, V - proprietăti particulare; împrejmuire gard sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “12.920,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Traian”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:” Destinatie: sediul Primăriei, suprafată teren - 1.512 mp, din care: suprafată construită - 253,75 mp si anexe; vecinătăti: N - domeniul privat, S - Consumcoop Traian, E - DJ 255, V- proprietate privată; caracteristici: clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu din lemn; împrejmuire gard plasă si gard scândură”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “49.819,00; 332.088,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Silistraru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: fost sediu Primărie, suprafată teren - 1.685 mp, din care: suprafată construită - 200 mp; vecinătăti: N - stradă, E, S, V - proprietăti private; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu din lemn; împrejmuire gard din beton si plasă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “24.533,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Traian”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Căminul Cultural, suprafată teren - 2.884 mp, din care: suprafată construită - 430 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu din lemn, compusă din sală de spectacol, club, bibliotecă, birou; vecinătăti: N - stradă, S, V - proprietăti private, E - DJ 255”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “109.330,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Silistraru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Căminul Cultural, suprafată teren - 2.631 mp, din care: suprafată construită - 480 mp; clădire din cărămidă acoperită cu tablă, planseu din lemn, compusă din sală de spectacol, club, bibliotecă, magazie; împrejmuire din beton si plasă; vecinătăti: N, E - stradă comunală, S, V - proprietăti private”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “202.739,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Urleasca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Căminul Cultural; suprafată teren - 3.064 mp, din care: suprafată construită - 440 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu din lemn, compusă din sală de spectacol, club, bibliotecă, magazie; împrejmuire gard din beton; vecinătăti: N, E, S - proprietăti private, V - sosea”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “70.466,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Traian”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinita de copii, suprafată teren - 2.867 mp, din care: suprafată construită - 350 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu din lemn, formată din 5 încăperi si un hol; vecinătăti: N - stradă, S, E - proprietate privată, V - DJ 255 A, W.C. - clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din două încăperi”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “187.419,00; 5.208,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Urleasca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinita de copii; suprafată teren - 560 mp, din care: suprafată construită - 100 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, planseu din lemn, format din 3 încăperi si un hol; vecinătăti: N, V - fostul sediu CAP, S - proprietate privată, E - stradă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Traian”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala generală cu clasele I-VIII, suprafată teren - 11.759 mp, corp scoală veche - suprafată construită - 550 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 6 săli de clasă, cameră de materiale, cancelarie, corp scoală reconstruită - suprafată construită 300 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 3 săli de clasă, hol, bibliotecă, magazie; magazie - suprafată construită 50 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din două încăperi; grup sanitar - suprafată construită 16 mp, clădire din cărămidă; vecinătăti: N, S - stradă, E - proprietate privată, V- DJ 255A”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.181.489,00; 22.678,00; 119.794,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Urleasca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala generală cu clasele I-VIII, suprafată teren - 6.885 mp, din care: suprafată construită - 1.049 mp, clădire scoală din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 9 săli de clasă, laborator, cancelarie, cabinet director, magazie - clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată dintr-o încăpere, grup sanitar - clădire din cărămidă, formată din două încăperi; vecinătăti: N, S, V - proprietăti private, E - stradă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “52.836,00; 27.107,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Căldărusa”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “13.302,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Silistraru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala generală cu clasele I-VIII, suprafată teren - 3.508 mp, din care: suprafată construită - 1.754 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 4 săli de clasă, laborator, cancelarie, cameră de materiale, vecinătăti: N - Căminul Cultural, S, V - proprietăti private, E - stradă, scoală veche - suprafată teren 2.549 mp, din care: suprafată construită - 212 mp, magazie - suprafată construită 55 mp, clădire din cărămidă acoperită cu azbociment, grup sanitar - suprafată construită 20 mp, N, V - stradă, S - biserică, E - proprietate privată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “90.132,00; 44.280,00; 8.671,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2010”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 21-32, potrivit anexei nr. 5;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.059.


 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlău

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândiriisau, după caz,al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

22.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: fosă septicăVecinătăti:N - teren proprietate privatăS - S.C. DragovetE - teren proprietate privatăV - teren proprietate privată

1983

-

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

23.

 

Balta Jirlău

Situată pe raza comunei Jirlău Suprafată teren - 353,1388 ha

 

 

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

24.

1.6.8

Clădire statie autobuz

Suprafată construită - 28,5 mpVecinătăti:N - clădire magazie oficiu postalS - str. Râmnicu SăratE - clădire dispensar umanV - clădire oficiu postal

1973

-

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

25.

1.8.1

Put forat

Amplasat în perimetrul Scolii nr. 2Vecinătăti:N - clădire Scoala nr. 2S - str. Râmnicu SăratE - Str. TeilorV - proprietate privată

2005

95.542,39

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

26.

 

Teren extravilan, comuna Jirlău

Destinatie: împădurire de protectieSuprafată totală teren - 27,92 haAmplasament:teren -16,83 ha, tarlaua 44,parcela 445teren - 10,04 ha, tarlaua 44,parcela 447teren - 1,05 ha, tarlaua 45,parcela 449

2005

 

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

27.

 

Teren extravilan, comuna Jirlău

Destinatie: împădurire de protectieSuprafată totală teren - 19,39 haAmplasament:teren - 7,87 ha, tarlaua 17,parcela 301teren - 5,76 ha, tarlaua 19,parcela 310teren - 5,76 ha, tarlaua 19,parcela 311

2006

8.543,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

28.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: sală de sport si terende sportAmplasament:sală de sport:- suprafată teren -1.000,00 mp, tarlaua 12,parcela 195/1,număr cadastral provizoriu 541teren de sport - suprafată teren -21.423 mp, tarlaua 12,parcela 195/2,gard bordurat - 176 m,gard împrejmuire din plasăsudată - 50 m

2006

2009

2009

43.326,13

3.584,00

20.607,54

19.134,59

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

29.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: Gospodăria de apă Suprafată totală teren - 1.461 mp Amplasament: tarlaua 12, parcela 180 -lot 1Carte funciară nr. 13.444/10.12.2009, număr cadastral 70089 Statie tratare si pompare apă potabilă

2006

2009

389.752,27

480,00

389.272,27

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

30.

 

Teren extravilan, comuna Jirlău

Destinatie: împădurire de protectie Suprafată totală teren - 39.500 mpAmplasament: tarlaua 20, parcela 321

2006

1.975,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

31.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: Statia de tratare si epurare a apelor uzate Suprafata totală teren - 2.400 mp Carte funciară nr. 688/29.12.2009, număr cadastral 921 Amplasament: tarlaua 12, parcela 167 -lot 1

2006

 

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

32.

 

Teren extravilan, comuna Jirlău

Destinatie: cimitirul comunal Suprafată totală teren - 35.000 mpAmplasament: tarlaua 12, parcela 195/7

2006

-

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

33.

1.8.1

Fântână forată, comuna Jirlău

Amplasată pe păsunea comunală, în vecinătatea soselei Brădeanca Adâncime - 36 m

2007

6.012,55

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

34.

1.8.1

Fântână forată, comuna Jirlău

Amplasată pe păsunea comunală, în zona fostei livezi Adâncime - 36 m

2007

6.012,60

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

35.

1.8.1

Fântâna forată, comuna Jirlău

Amplasată pe păsunea comunală, în vecinătatea DC Jirlău- Pânticani, în zona numită “Viroagă”

2008

5.311,33

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

36.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: Statie de alimentare cu apăSuprafată totală teren - 647,0 mp Amplasament: tarlaua 22, parcela 336 - lot 1

2008

104,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

37.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: parc de agrement Suprafată totală teren - 52.700 mpAmplasament: parcela 338 - 39.500 mp, parcela 341/2- 13.200 mp

2009

8.432,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

38.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: punct de colectare deseuri menajere Suprafată totală teren - 6.386 mp Amplasament: tarlaua 11, parcela 134

2009

29.892,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

39.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: statie vacuum pentru sistemul de canalizare Suprafată totală teren - 200,0 mp Amplasament: tarlaua 12, parcela 178 - lot 1 Carte funciară nr. 796/19.06.2009, număr cadastral 1025

2009

54,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

40.

 

Imobil, comuna Jirlău, Str. Teilor nr. 21

Destinatie: casă parohialăAmplasament cvartal 8,parcelele 425, 426Carte funciară nr. 11.385/27.10.2009,număr cadastral 70.042Vecinătăti: N - proprietate privatăS - SAM JirlăuV - proprietate privatăE - Str. TeilorSuprafata totală teren -1.533,00 mpSuprafată totală construită -720 mp, din care:Clădire cărămidă acoperită cutablă -117 mpConstructii anexe, suprafată -12 mp

2009

50.030,00 33.600,00

4.500,00

1.930,00

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

41.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: Gospodăria comunală Suprafată totală teren - 2.661,0 mpAmplasament: tarlaua 12, parcela 180 -lot 3 Carte funciară nr. 13444/10.12.2009, număr cadastral 70.089 Anexe: gard de împrejmuire construit din plasă si stâlpi din teava, lungime 250 m

2009

2009

6.875,43

718,00

6.157,43

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

42.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: parc de agrement Suprafată totală teren - 18.500,6 mpAmplasament: cvartal 44, parcela 2051 - lot 1 Carte funciară nr. 13430/10.12.2009, număr cadastral 70081

2009

 

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

43

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: Gospodăria comunalăSuprafată totală teren -1.539,0 mpAmplasament: tarlaua 12,parcela 180 -lot 2Carte funciarănr. 1.369/14.12.2009,număr cadastral 70106Pistă betonată - 50 m

2009

2009

6.912,70

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

44.

 

Put forat

Amplasat în incinta Gospodărieide apăAdâncime - 130 m

2009

199.465,93

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

45.

 

Conducte aductiune apă potabilă

Lungime - 1.550 m Teava PEHD

2009

224.143,87

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

46.

 

Teren extravilan, comuna Jirlău

Destinatie: drum de exploatare situat pe raza comunei Jirlău, judetul Brăila Lungime totală teren - 9.730,0 m

2010

 

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

47.

 

Teren intravilan, comuna Jirlău

Destinatie: locuinte de serviciupentru specialistiSuprafată totală teren -5.000,0 mpAmplasament: tarlaua 45 -lot 33, 33/1, 34, 34/1,35, 35/1,36,36/1,37

2010

 

Domeniul public al comunei Jirlău, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 35/2010

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romanu

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândiriisau, după caz,al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

25.

1.2.1.1.

Imobil, sat Romanu

Destinatia: vestiar sportiv Vecinătăti: N, E - proprietăti particulare, S - DJ 221, V - Str. a IV-a, cvartal 4, parcela 4, carte funciară nr. 2.555, număr cadastral 3.367 Suprafata construită - 50 mp Clădire construită din cărămidă, acoperită cu plăci din azbociment

1991

2.500,00

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

26.

2.2.1.1

Imobil, sat Romanu

Destinatia: aparat de cântărit(basculă)Capacitate - 201Vecinătăti: N - vestiar sportiv,S - DJ 221, E -stadion defotbal, V -Str. a IV-acarte funciară nr. 2.555, numărcadastral 3.367Suprafată construită - 25 mpConstruit din metal

1991

2.500,00

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

27.

1.6.2.

Imobil, sat Oancea

Destinatia: clădire salon defestivitătiVecinătăti: N - proprietateparticulară, S - drum comunal,E - Primăria Romanu, V - drumcomunal, cvartalul 1, parcela 3Carte funciară nr. 2.452, numărcadastral 3.090Suprafată totală teren -1.145 mp,din care: suprafatăconstruită - 365 mpConstructie din paiantă, acoperităcu tablăîmprejmuit cu gard de lemn siplasă din sârmă

2006

20.000,00

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

28.

1.6.2.

Imobil, sat Romanu

Destinatia: stadion de fotbal Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - DJ 221, V - Str. a IV-a, E - proprietate particulară, cvartalul 4, parcela 44

1992

 

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

 

 

 

carte funciară nr. 2.555,număr cadastral 3.367Suprafată totală teren -10.345 mpDouă constructii metalice pentrubănci de rezervă, în suprafată de12 mpTribună metalică în suprafată de140 mpTerenul este împrejmuit cu garddin plasă.

 

 

 

29.

1.6.2.

Imobil, sat Romanu

Destinatia: clădire sală de sportVecinătăti: N - Scoală cu claseleV-VIII, S -Postul de PolitieRomanu, V - Biserica Ortodoxă,E - teren arabil consiliul local,cvartal 23, parcela 323Carte funciară nr. 2.277, numărcadastral - 3.092Suprafată teren - 241 mp, dincare: suprafată construită -160 mpConstruită din cărămidă, acoperităcu tablăîmprejmuit cu gard din sârmă sidin scândură

2007

131.708,80

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

30.

1.8.6.

Conductă secundară apă potabilă, sat Romanu

Lungime conductă - 15,00 km Conductă PVC Diametru - 100 mm

1990

 

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

31

1.8.6.

Conductă secundară apă potabilă, sat Oancea

Lungime conductă - 10,00 km Conductă PVC Diametru - 100 mm

1990

 

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

32.

1.6.4.

Imobil, sat Romanu

Destinatia: anexă gospodăreascăfurajeVecinătăti: N - sediul consiliuluilocal, S - proprietate particulară,E - teren curti constructiiconsiliul local, V -terenconsiliul local, cvartalul nr. 33,parcela nr. 489Carte funciară nr. 2.276,număr cadastral 3.099Suprafată totală teren -2.290 mp, din care: suprafatăconstruită - 80 mpClădire construită din cărămidă,acoperită cu tiglă

1985

0,10

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

33.

1.6.4.

Imobil, sat Romanu

Destinatia: sediul consiliului local (Primăria nouă) Vecinătăti: N - strada, S - proprietate particulară, E - dispensarul medical uman, V - teren consiliul local, cvartalul nr. 33, parcela nr. 489 Carte funciară nr. 2.276, număr cadastral 3.099 Suprafată totală teren - 2.990 mp, din care: suprafată construită - 470,265 mpClădire construită din cărămidă, acoperită cu învelitoare din tiglă

2009

783.088,00

Domeniul public al comunei Romanu, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 67/2009

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Surdila-Greci

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândiriisau, după caz,al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

20.

 

Sistemul de iluminat public

Total corpuri de iluminat stradal =242 buc, din care:lămpi cu vapori de sodiu de înaltăpresiune de 70 W IP 65 = 37 buc,lămpi cu vapori de sodiu de înaltăpresiune de 36 W (2 x 18) IP 54 =205 buc.Puncte de aprindere = 4 buc.Brate laterale cu balast,condensator si igniter = 242

2008

247.401,00

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

21.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D1 Horia

Lungime = 2.951,95 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

22.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D2 Horia

Lungime = 1.021,5 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

23.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D3 Horia

Lungime = 1.180,68 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

24.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D4 Horia

Lungime = 246,86 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Grecipotrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

25.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D5 Horia

Lungime = 333,1 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

26.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D6 Horia

Lungime = 2.895,86 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

27.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D7 Horia

Lungime = 1.470,75 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

28.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D8 Horia

Lungime = 1.220,86 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

29.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D9 Surdila-Greci

Lungime = 4.454,94 m Lătime = 4,20 m

2010

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011

30.

1.3.7

Drum agricol de exploatatie (pământ) D10 Horia

Lungime = 1.800,00 m Lătime = 4,20 m

2011

 

Domeniul public al comunei Surdila-Greci,potrivit Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 19/2011


ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sutesti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândiriisau, după caz,al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

17.

 

Teren intravilan, Sutesti

Destinatie: târg de animale Suprafată teren - 8.644 mp Vecinătăti: N - DN 22, S - proprietate privată, E - stradă, V - moară

1830

 

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

18.

1.8.

Sistem de alimentare cu apă Sutesti si Mihail Kogălniceanu

Retea distributie, lungime - 25,5 km, din care: Sutesti -21 km, Mihail Kogălniceanu -4,5 km Conductă aductiune Sutesti- Mihail Kogălniceanu Lungime -4,99 km Perimetru gospodărie apă - 1.170 mpRezervor înmagazinare apă Pompe alimentare - 2 x 7,5 kw Regulator frecventă împrejmuire gard plasă pe toate laturile (33,05x35,41 m)

2001

1.082.454,34

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

19.

 

Sistem de iluminat public Sutesti si Mihail Kogălniceanu

Sistem de iluminat public Sutesti: Puncte de aprindere - 6 buc. Corpuri de iluminat -217 buc. Retea aeriană tir - 1.660 m Sistem de iluminat public Mihail Kogălniceanu:Puncte de aprindere - 1 buc. Corpuri de iluminat - 63 buc. Retea aeriană tir - 2.350 m

2008

206.656,16

Domeniul public al comunei Sutesti potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

20.

 

Teren intravilan, sat Sutesti

Destinatie: amplasare statii derepompareSuprafată teren - 75 mp, din care:Lot 1 - suprafată - 25 mp,tarlaua 20, parcela 32/1Vecinătăti: N, E - parcela 32 -lot 2, S - drum de exploatare,V -DJ221Lot 2 - suprafată - 25 mp, cvartal 42, parcela 1.250 Vecinătăti: N, S, V - stradă, E - Maraloiu Vasile Lot 3 - suprafată - 25 mp, tarlaua 58, parcela 367 Vecinătăti: N - stradă, S, E,V - parcela 367 - lot 2

2008

 

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

21.

 

Teren extravilan, sat Sutesti

Destinatie: amplasare statieepurareSuprafată - 765 mpTarlaua 20/2, parcela 1Vecinătăti: N - drum acces, E -teren primărie, S - BerceanuStana, V - DJ 221

2008

 

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

22.

1.3.7.

Drum de exploatare, Sutesti

Destinatie: amplasare conductă de aductiune Lungime - 1 km, pietruit, tarlaua T6

2009

 

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

23.

 

Monument istoric “Popina”

Destinatie: săpături arheologiceAmplasament: Sutesti,tarlaua 78Suprafată - 10,51 ha, indicativBr-i-s-B-02059

2009

 

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

24.

 

Teren intravilan, sat Sutesti

Destinatie: loc de joacă pentrucopiiSuprafată - 7.850 mpVecinătăti: V - DN 22, S - DJ221 N,N - drum local, E -drum local

2009

 

Domeniul public al comunei Sutesti, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 63/2009

 

ANEXA Nr. 5

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândiriisau, după caz,al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

21.

1.6.2.

Imobil, sat Căldărusa

Destinatie: cămin cultural Suprafată totală = 1.000 m2 Suprafată construită = 120 m2 Clădire din cărămidă, compusă din sală de spectacol si un hol Vecinătăti: N - proprietar particular, S, V - scoală, E - stradă

2007

402.364,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

22.

1.6.2.

Imobil, sat Traian

Destinatie: teren de sportSuprafată totală = 7.416 m2Suprafată construită = 1.416 m2Constructie formată din 3 cabinesi un holStadion, tribună, scaune fibrăsticlăVecinătăti: N - stradă,S, V - proprietar particular,E - Căminul cultural

2008

467.547,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

23.

 

Teren intravilan, sat Urleasca

Suprafată totală = 1.000 m2, liber de constructiiVecinătăti: N, V - proprietar particular, S - scoală, E - stradă

2008

 

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

24.

 

Teren intravilan, sat Traian

Destinatie: cimitirul comunal,tarlaua 49Suprafată totală = 1,58 haîmprejmuit cu gard din betonVecinătăti: N, E - proprietarparticularS - stradă, V - DJ 255A

1882

4.740,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

25.

 

Teren intravilan, sat Urleasca

Destinatie: cimitirul comunal, tarlaua 134Suprafată teren = 2,58 ha împrejmuit cu gard din plasă Vecinătăti: N, S, V - proprietar particular, E - stradă

1879

7.740,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

26.

 

Teren intravilan, sat Silistraru

Destinatie: cimitirul comunal Suprafată totală = 2,97 ha Tarlaua 31, parcela - 1.055 împrejmuit partial cu gard din plasă Vecinătăti: N,E, V teren arabil, S - stradă

858

8.910,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

27.

 

Teren intravilan, sat Căldărusa

Destinatie: cimitirul comunal Suprafată totală = 0,50 ha, tarlaua 160împrejmuit cu gard din plasă Vecinătăti: N, E, V - terenul arabil, S -stradă

1.900

1.500,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

28.

1.8.

 

Put forat, adâncime - 60 m HidroforRetea de distributie Lungime -2,5 km Teava din PVC Retea de distributie Lungime -0,75 km Teava din PE. Vecinătăti: N, V - stradă, S, E - scoală

2004

74.570,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

29.

1.8.

Sistem de alimentare cu apă, sat Urleasca

Statie - 3.000 x 2.450 x2.700 mmBazin de apă - 100 mcRetea de aductiuneLungime -3.450 mRetea de distributieLungime -7.090 mSuprafată teren - 10.600 mpVecinătăti:N - teren primărie;S, V - stradă; E - proprietateparticulară

2004

898.236,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

30.

1.8.

Sistem de alimentare cu apă, sat Traian

Statie de pompare Bazin de apă - 100 mc Retea de aductiune Lungime -9.640 m Debit orar maxim + 18 mc/oră Debit incendiu - 5 l/sec. Retea de distributie Lungime - 11.150 m Suprafată teren - 1.400 mp Vecinătăti:N - teren primărie; S - drum comunal; V - proprietate particulară; E - teren primărie

2010

1.219.749,00

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

31.

 

Drum de exploatare, Traian- Silistraru

DE1 (drum de exploatare agricolă Traian-Silistraru, situat în DE283.DE 284, DE 286/2, DE 288 ce traversează tarlalele 49, 50 si 50/1 si ajunge în DN 2B)

2010

 

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010

32.

 

Drum de exploatare Urleasca-Căldărusa

DE 2 (drum de exploatare agricolă DE683.DE 747, DE 741/1 si DE 774/1 Urleasca-Căldărusa situat pe raza satelor Urleasca si Căldărusa, ce traversează tarlalele134,151,157 si tarlaua 158)

2010

 

Domeniul public al comunei Traian, potrivitHotărârii Consiliului Localnr. 66/2010


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.066.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME - S.A. GALATI

Sediul/Adresa: Galati, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr, rd.

BVC2011 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE + ALTE SURSE

1

14.172.00

A.

 

 

VENITURI TOTALE

2

12.035.00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

11.895.00

 

 

a)

din productia vândută

4

11.295,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care :

6

 

 

 

 

 

subventii cf. prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

8

 

 

 

d)

productia de imobilizări

9

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

10

600.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

11

140.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

12

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c)

din dobânzi

14

6.00

 

 

ci)

alte venituri financiare

15

134.00

 

3

 

Venituri extraordinare

16

 

B.

 

 

Alte surse din care:

17

2.137,00

 

 

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care :

18

750.00

 

 

 

Programe cu finantare din fonduri externe rambursabile

19

1.387.00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE

20

13.703.00

A.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

21

11.566.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

22

11.436.00

 

 

a)

cheltuieli materiale

23

466.00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

24

564.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

25

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

26

4.881,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

27

3.498,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

28

1.041.00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

29

777.00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

30

28,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

31

229.00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

32

7,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

33

342,00

 

 

 

 

d3 1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

34

60,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

35

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

36

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă si aloc.hrana

37

282.00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

38

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCfvl aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

39

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

40

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

41

1.160.00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

42

3.743,00

 

 

 

ch.intret.si rep. terti din care:

43

2.779.00

 

 

- Întretinere si reparatii infrastructura portuara

44

2.404,00

 

 

 

- intret si rep clădiri, miji de transport naval, auto, instalatii,etc

45

375,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

46

622.00

 

 

 

i1) contractele mandat

47

72,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

48

50,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

49

 


 

 

 

 

- cheltuieli aferente actiunilor de promovare a companiei în cadrul expozitiilor, târgurilor internationale si colectivului National “ACVADEPOL” Ed. XVIII-a

50

40,00

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

51

14,00

 

 

 

 

- cheltuieli aferente actiunilor de promovare a companiei în cadrul expozitiilor, târgurilor internationale si colectivului National “ACVADEPOL” Ed. XVIII-a

51 a

14,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

52

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

53

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

54

3,50

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

55

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

56

106,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

57

130,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

58

10,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

59

120,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

60

 

B.

 

 

UTILIZARE SURSE din care:

61

2.137,00

 

 

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT din care :

62

750,00

 

 

 

Programe cu finantare din fonduri externe rambursabile

63

1.387,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

64

469,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

65

138,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

66

331,00

 

1

 

Rezerve legale

67

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

68

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

69

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

70

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

71

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67, 68, 69, 70 si 71.

72

331,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referintă

73

33,10

 

8

 

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

74

297,90

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pot. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

75

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

76

39.848,00

 

1

 

Surse proprii

77

951,00

 

2

 

Alocatii de la buget din care:

78

38.897,00

 

 

 

 

Proiecte FEDR

79

30.351,00

 

 

 

 

Investitii ale operatorilor economici

80

8.546,00

 

3

 

Credite bancare

81

 

 

 

a)

- interne

82

 

 

 

b)

- externe

83

 

 

4

 

Alte surse

84

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

85

39.848,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

86

39.848,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

87

 

 

 

a)

interne

88

 

 

 

b)

externe

89

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

90

3.172,37

 

1

 

Rezerve legale

91

212,37

 

2

 

Rezerve statutare

92

 

 

3

 

Alte rezerve

93

2,960,00

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

94

 

 

1

 

Venituri totale

95

12.035,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

96

11.566,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

97

137

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

98

137

 

5

 

Fond de salarii, din care:

99

3.498,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contractindividual de munci

100

3.498,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

101

10,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

102

2.121,70

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

103

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

104

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

105

39,94

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

106

961.03

 

11

 

Plăti restante

107

 

 

 

a)

preturi curente

108

 

 

 

b)

preturi comparabile

109

 

 

12

 

Creante restante

110

340,00

 

 

a)

preturi curente

111

340,00

 

 

b)

preturi comparabile

112

340,00

 

Indicator fizic: nr.nave din activit.de prestări servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

În temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 8 din anexa nr. 1 “Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

“8. Termenul de solutionare este de două zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însotite de documentatia completă.”

Art. II. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2011.

Nr. 3.374.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 404 alin. (1) si art. 405 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

a) procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă care decontează în sistemul ReGIS si schemelor de plăti cu carduri, dacă acestea nu dispun de propriile proceduri de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS, impuse de administratorul de sistem, respectiv administratorul schemei de plăti cu carduri si aprobate de Banca Natională a României;

b) facilitătile acordate de Banca Natională a României institutiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizării decontării în acest sistem.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administrator de sistem/schemă de plăti cu carduri - persoana juridică ce stabileste regulile sistemului/schemei de plăti cu carduri si răspunde de operarea acestuia/acesteia;

b) facilităti acordate de Banca Natională a României institutiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizării decontării în acest sistem - facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei si facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete;

c) facilitate de lichiditate pe parcursul zilei - facilitatea oferită de Banca Natională a României institutiilor de credit eligibile conform art. 11, prin care acestea pot obtine lichiditate prin intermediul unor operatiuni repo cu decontare în aceeasi zi realizate cu Banca Natională a României, având ca suport active eligibile pentru garantare;

d) facilitate de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete - facilitatea oferită de Banca Natională a României institutiilor de credit participante la sistemul ReGIS, prin care acestea pot obtine credite de la Banca Natională a României în scopul decontării pozitiilor nete calculate în cadrul schemelor de plăti cu carduri;

e) facilitate de creditare - credit lombard - facilitatea definită în reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile de piată monetară;

f) participant compensator - o institutie de credit a cărei pozitie netă rezultată în urma compensării realizate în cadrul unui sistem cu decontare pe bază netă si/sau unei scheme de plăti cu carduri se decontează prin contul de decontare al respectivei institutii din sistemul ReGIS;

g) ReGIS - sistem cu decontare pe bază brută în timp real, administrat de Banca Natională a României;

h) SaFIR - sistem de depozitare si decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, administrat de Banca Natională a României;

i) schemă de plăti cu carduri - un ansamblu de activităti, proceduri, aranjamente, reguli si infrastructura aferentă, care permit utilizatorului/detinătorului unui card să depună, să retragă

sau să transfere fonduri prin intermediul altor entităti decât emitentul cardului;

j) sistem - un sistem de plăti sau un sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare;

k) sistem cu decontare pe bază netă - un sistem în cadrul căruia se calculează pozitiile nete ale participantilor compensatori, pozitii care se transmit Băncii Nationale a României, în calitate de agent de decontare, în vederea înregistrării acestora în conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participantilor compensatori.

 

CAPITOLUL II

Procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă si schemelor de plăti cu carduri care decontează în sistemul ReGIS

 

SECTIUNEA 1

Garantarea unilaterală

 

Art. 3. - (1) Participantul compensator la un sistem cu decontare pe bază netă sau la o schemă de plăti cu carduri care nu are prevăzută o procedură de administrare a riscului de decontare în sistemul ReGIS este obligat să constituie garantii în lei la dispozitia Băncii Nationale a României, în scopul garantării unilaterale a decontării în sistemul ReGIS a pozitiei sale nete debitoare, calculată si comunicată de către administratorul sistemului cu decontare pe bază netă, respectiv de către administratorul schemei de plăti cu carduri.

(2) Garantiile trebuie constituite cel mai târziu în ziua decontării, iar valoarea acestora trebuie să fie cel putin egală cu pozitia netă debitoare a participantului compensator.

Art. 4. - (1) Garantiile în lei prevăzute la art. 3 se constituie sub formă de:

a) gaj asupra fondurilor evidentiate în sectiunea “Rezerve” din contul de decontare al participantului compensator deschis în sistemul ReGIS; si/sau

b) gaj înregistrat în sistemul SaFIR asupra activelor eligibile pentru garantare, asa cum sunt acestea definite în reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile de piată monetară.

(2) Lista activelor eligibile pentru garantare, prevăzute la alin. (1) lit. b), valoarea la care acestea sunt evaluate de către Banca Natională a României si haircut-ul pe care Banca Natională a României îl aplică în calculul valorii garantiilor în cadrul acestor operatiuni sunt puse la dispozitia participantilor compensatori de către Banca Natională a României zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR.

Art. 5. - Constituirea, suplimentarea, executarea si eliberarea garantiilor se realizează în conformitate cu regulile sistemelor ReGIS si SaFIR si cu clauzele contractului de constituire si executare a garantiilor încheiat de participantul compensator cu Banca Natională a României.

Art. 6. - În cadrul procedurii de administrare a riscului de decontare aplicabile sistemelor cu decontare pe bază netă si schemelor de plăti cu carduri care decontează în sistemul ReGIS, Banca Natională a României poate executa garantiile constituite la dispozitia acesteia de un participant compensator, în scopul decontării pozitiei nete debitoare a acestuia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare în cazul unui sistem de decontare pe bază netă a operatiunilor cu instrumente financiare

 

Art. 7. - În cazul unui sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare care decontează pe bază netă în sistemul ReGIS, procedura de administrare a riscului de decontare se aplică în următoarele etape, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS si SaFIR si a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Natională a României si administratorul de sistem, respectiv:

1. administratorul de sistem realizează un calcul prealabil al pozitiilor nete ale participantilor compensatori;

2. administratorul de sistem interoghează sistemele ReGIS si SaFIR, la orele prevăzute în contractul de participare încheiat cu Banca Natională a României, cu privire la valoarea garantiilor constituite de fiecare participant compensator pentru sistemul respectiv;

3. în cazul în care valoarea totală a garantiilor constituite de către un participant compensator este mai mică decât pozitia sa netă debitoare, administratorul de sistem comunică acestuia valoarea cu care trebuie suplimentate garantiile. Participantul compensator are la dispozitie un interval de timp pentru această operatiune, stabilit prin contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat de către administratorul de sistem cu Banca Natională a României;

4. la expirarea intervalului de timp mentionat la pct. 3, administratorul de sistem interoghează din nou sistemele ReGIS si SaFIR cu privire la noile valori ale garantiilor constituite de participantii compensatori pentru respectivul sistem;

5. în cazul în care, la nivelul fiecărui participant compensator, valoarea totală a garantiilor constituite acoperă pozitia netă debitoare, administratorul de sistem initiază în sistemul ReGIS o instructiune de plată pentru decontarea pozitiilor nete;

6. în cazul în care valoarea totală a garantiilor constituite de către un participant compensator continuă să fie mai mică decât pozitia sa netă debitoare, administratorul de sistem recalculează pozitiile nete prin excluderea unor tranzactii, astfel încât fiecare nouă pozitie netă debitoare să fie acoperită cu garantiile constituite pentru respectiva pozitie netă debitoare, si initiază instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete în sistemul ReGIS. Pentru tranzactiile excluse din calculul pozitiilor nete, administratorul de sistem poate initia instructiuni de plată în sistemul ReGIS, în vederea decontării pe bază brută a acestora.

Art. 8. - (1) Instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete se initiază în sistemul ReGIS în conformitate cu prevederile contractului de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Natională a României si administratorul sistemului respectiv.

(2) Banca Natională a României nu are obligatia de a asigura decontarea pozitiilor nete în ziua de decontare respectivă dacă administratorul de sistem nu initiază în sistemul ReGIS instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS si prin contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat de Banca Natională a României cu administratorul sistemului respectiv.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare în cazul schemelor de plăti cu carduri

 

Art. 9. - În cazul schemelor de plăti cu carduri, procedura de administrare a riscului de decontare se aplică în următoarele etape, cu respectarea regulilor de sistem ale ReGIS si SaFIR, a clauzelor din contractul de participare la sistemul ReGIS, încheiat între Banca Natională a României si administratorul schemei de plăti cu carduri, precum si a prevederilor cap. III sectiunea a 2-a:

1. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsă de fonduri disponibile în contul său de decontare din sistemul ReGIS, Banca Natională a României va proceda la executarea garantiilor constituite de respectivul participant compensator conform prevederilor cap. II sectiunea 1;

2. În cazul în care pozitia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată nici după executarea garantiilor constituite pentru respectiva schemă de plăti cu carduri, participantul va procura fondurile necesare decontării fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei oferită de către Banca Natională a României, fie prin obtinerea unor credite din partea altor participanti la sistemul ReGIS, fie prin alte operatiuni pe piata interbancară;

3. În cazul în care nici în urma parcurgerii etapei mentionate la pct. 2 pozitia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată, acesta va apela la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete, acordată de Banca Natională a României participantilor compensatori la schemele de plăti cu carduri.

 

CAPITOLUL III

Facilităti acordate de către Banca Natională a României institutiilor de credit participante la sistemul ReGIS în scopul fluidizării decontării în acest sistem

 

SECTIUNEA 1

Facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei

 

Art. 10. - Pentru a obtine lichiditate pe parcursul zilei în scopul facilitării decontării în sistemul ReGIS, institutiile de credit eligibile pot apela la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei acordată de către Banca Natională a României, în baza contractului-cadru pentru tranzactii repo cu decontare în aceeasi zi, încheiat între institutia de credit solicitantă si Banca Natională a României, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a regulilor sistemelor ReGIS si SaFIR.

Art. 11. - O institutie de credit este eligibilă pentru a avea acces la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) participă la sistemele ReGIS si SaFIR si nu este suspendată din aceste sisteme;

b) a încheiat cu Banca Natională a României contractul-cadru pentru tranzactii repo cu decontare în aceeasi zi, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 12. - Activele utilizate în cadrul facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei trebuie să fie active eligibile pentru garantare, asa cum sunt acestea definite în reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile de piată monetară.

Art. 13. - (1) Lista activelor eligibile pentru garantare utilizate în operatiuni specifice facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei, valoarea la care acestea sunt evaluate de către Banca Natională a României si haircut-ul pe care Banca Natională a României îl aplică în calculul valorii garantiilor în cadrul acestor operatiuni sunt puse la dispozitia participantilor la sistemul ReGIS de către Banca Natională a României zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR.


(2) Pretul de răscumpărare a activelor utilizate în operatiunile specifice facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei este acelasi cu pretul initial de vânzare.

(3) în cazul nerealizării răscumpărării activelor utilizate în cadrul facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei, institutia de credit are posibilitatea de a solicita Băncii Nationale a României transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. În cazul în care institutia de credit nu solicită transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, activele eligibile pentru garantare rămân în proprietatea Băncii Nationale a României.

(4) Transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard se realizează prin novatie, cu respectarea conditiilor prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile de piată monetară, inclusiv a celor privind eligibilitatea institutiilor de credit, precum si a regulilor de sistem ale SaFIR.

Art. 14. - Banca Natională a României poate decide suspendarea sau încetarea accesului unei institutii de credit eligibile la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei:

a) dacă, în mod repetat, respectiva institutie de credit nu finalizează operatiunea repo prin răscumpărarea activelor utilizate în cadrul facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei sau prin transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;

b) dacă împotriva institutiei de credit în cauză s-a deschis o procedură de insolventă;

c) din motive de prudentialitate, în baza hotărârii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete calculate în cadrul unei scheme de plăti cu carduri

 

Art. 15. - În vederea acordării de credite de către Banca Natională a României unui participant compensator la o schemă de plăti cu carduri, în scopul administrării riscului de decontare, participantul compensator trebuie să încheie contractul-cadru de credit pentru decontarea pozitiei nete debitoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 16. - (1) Dacă un participant compensator la o schemă de plăti cu carduri nu dispune de fondurile necesare decontării pozitiei sale nete debitoare nici după parcurgerea etapelor mentionate la art. 9 pct. 1 si 2, Banca Natională a României acordă participantului compensator în cauză un credit, garantat de administratorul respectivei scheme de plăti cu carduri. Creditul acordat de Banca Natională a României se garantează de către administratorul schemei cu, dar fără a se limita la titluri de stat provenite din emisiuni publice si/sau depozite constituite la Banca Natională a României ori ia alte persoane juridice agreate de Banca Natională a României.

(2) Creditul acordat conform alin. (1) nu va depăsi valoarea aferentă pozitiei nete debitoare neacoperite a participantului compensator la schema de plăti cu carduri.

(3) Perioada de acordare a creditului prevăzut la alin. (1) este de 3 zile calendaristice.

(4) Nivelul ratei dobânzii pentru creditul prevăzut la alin. (1) este nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard stabilit de Banca Natională a României plus 3 puncte procentuale.

(5) Dobânda aferentă creditului prevăzut la alin. (1) se plăteste odată cu rambursarea creditului.

(6) în cazul în care scadenta creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu operează, rambursarea va avea loc în următoarea zi de operare a acestui sistem.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 septembrie 2005, precum si prevederile titlului III din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007.

Art. 18. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2011.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT-CADRU

pentru tranzactii repo cu decontare în aceeasi zi

Nr.............din.........................

 

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, al Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, al Regulilor sistemului de depozitare si decontare a instrumentelor financiare - SaFIR,

între Banca Natională a României, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată de.............................................si de .............................................,

si ............................................. (denumirea institutiei de credit), denumită în continuare institutie de credit, cu sediul în ........................................, str..................................nr......., înregistrată la registrul comertului cu nr............................., cod fiscal nr.........................................., reprezentată de.......................................si de.........................................., a intervenit prezentul contract.


 

I. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea de către institutia de credit către Banca Natională a României a unor active eligibile pentru garantare, în scopul obtinerii de lichidităti de către institutia de credit, si răscumpărarea acelor active, în cadrul aceleiasi tranzactii, la acelasi pret, în aceeasi zi.

II. Definitii

În sensul prezentului contract, următorii termeni au întelesurile de mai jos:

1. primul pas reprezintă vânzarea activelor eligibile pentru garantare, într-o tranzactie repo cu decontare în aceeasi zi;

2. al doilea pas reprezintă răscumpărarea activelor eligibile pentru garantare, vândute la primul pas;

3. activele eligibile pentru garantare reprezintă instrumentele financiare definite în reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile de piată monetară;

4. pretul unitar de vânzare/răscumpărare reprezintă acel pret, exprimat pentru un instrument financiar, la care s-au realizat vânzarea, respectiv răscumpărarea activelor eligibile pentru garantare într-o tranzactie repo cu decontare în aceeasi zi;

5. haircut-ul reprezintă diferenta, exprimată procentual, dintre valoarea de piată a unui activ eligibil pentru garantare si valoarea la care acesta este acceptat de către Banca Natională a României pentru garantare; nivelul haircut-ului este stabilit si comunicat de către Banca Natională a României, prin intermediul sistemului SaFIR;

6. valoarea de piată reprezintă acea valoare stabilită si comunicată de către Banca Natională a României, prin intermediul sistemului SaFIR, la o anumită dată si pentru fiecare activ eligibil pentru garantare;

7. suma de decontat reprezintă suma de bani cu care se va credita contul institutiei de credit în cadrul primului pas al unei tranzactii repo cu decontare în aceeasi zi, respectiv contul Băncii Nationale a României în cazul celui de-al doilea pas al tranzactiei.

III. Momentul încheierii tranzactiilor repo cu decontare în aceeasi zi

1. O tranzactie repo cu decontare în aceeasi zi este acceptată de către Banca Natională a României la momentul transmiterii instructiunii de către participant în sistemul SaFIR, fără a fi necesară îndeplinirea oricăror alte formalităti privind afisarea de cotatii sau aprobarea încheierii tranzactiei.

2. În cazul în care nu este în mod expres specificat, pentru tranzactiile care fac obiectul prezentului contract, lipsa oricăror formalităti, altele decât cele specificate în prezentul contract, nu afectează validitatea tranzactiei.

IV. Drepturile si obligatiile părtilor

1. Drepturile si obligatiile institutiei de credit

1.1. Institutia de credit are dreptul să beneficieze de lichiditate pe parcursul zilei în urma vânzării către Banca Natională a României, în cadrul tranzactiilor repo, a activelor eligibile pentru garantare.

1.2. Institutia de credit se obligă:

1.2.1. să initieze tranzactii repo numai din contul de evidentă a instrumentelor financiare detinute în nume propriu, deschis în sistemul SaFIR;

1.2.2. să initieze tranzactii repo numai cu active eligibile pentru garantare, stabilite si comunicate prin sistemul SaFIR, la pretul si în intervalul orar prevăzute în regulile de sistem;

1.2.3. să dispună, în contul de evidentă a instrumentelor financiare detinute în nume propriu, de cantitatea de active eligibile necesară pentru decontarea primului pas;

1.2.4. să dispună, în contul de decontare din sistemul ReGIS, la momentul decontării, de suma necesară decontării celui de-al doilea pas;

1.2.5. să remită în proprietatea Băncii Nationale a României activele eligibile pentru garantare;

1.2.6. să răscumpere de la Banca Natională a României integral activele eligibile pentru garantare vândute la primul pas, prin plata pretului de răscumpărare, în aceeasi zi, potrivit regulilor de sistem ale SaFIR, sau să initieze procedura de transformare a facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.

1.3. Institutia de credit garantează că activele eligibile vândute sunt în proprietatea sa, nu sunt gajate sau sechestrate si au o scadentă ulterioară scadentei operatiunii efectuate.

2. Drepturile si obligatiile Băncii Nationale a României

2.1. Banca Natională a României are dreptul:

2.1.1. să primească pretul de răscumpărare a activelor, precum si comisioanele prevăzute în regulile de sistem ale SaFIR;

2.1.2. să decidă suspendarea sau încetarea accesului institutiei de credit la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei în oricare dintre următoarele situatii:

a) participantul a fost suspendat sau eliminat din sistemul ReGIS sau SaFIR;

b) dacă, în mod repetat, institutia de credit nu finalizează operatiunea repo prin răscumpărarea activelor utilizate în cadrul facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei sau prin transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard;

c) dacă împotriva institutiei de credit în cauză s-a deschis o procedură de insolventă;

d) din motive de prudentialitate, în baza hotărârii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

2.2. Banca Natională a României se obligă:

2.2.1. să comunice zilnic, prin mijloacele specifice sistemului SaFIR, lista activelor eligibile pentru garantare, valoarea de piată si haircut-ul pe care Banca Natională a României îl aplică în calculul valorii garantiilor în cadrul operatiunilor repo;

2.2.2. să accepte tranzactiile repo cu decontare în aceeasi zi initiate de către institutia de credit prin instructiuni transmise către sistemul SaFIR, în conditiile îndeplinirii prezentelor prevederi contractuale, respectării prevederilor Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS si ale regulilor de sistem ale SaFIR.

V. Orarul pentru initierea tranzactiilor repo cu decontare în aceeasi zi

Tranzactiile repo pe parcursul zilei pot fi initiate de către institutia de credit în intervalul orar aferent serviciului “livrare contra plată”, asa cum este specificat în regulile de sistem ale SaFIR.

VI. Pretul si suma de decontat

1. Pretul unitar de vânzare aferent primului pas si pretul unitar de răscumpărare aferent celui de-al doilea pas sunt egale si reprezintă valoarea de piată diminuată cu valoarea haircut-ului, asa cum sunt definite acestea în prezentul contract si în regulile de sistem ale SaFIR.

2. Suma de decontat aferentă primului pas si, respectiv, suma de decontat aferentă celui de-al doilea pas sunt egale. Suma de decontat va fi mai mică sau egală cu produsul dintre numărul de instrumente financiare si valoarea de piată, diminuată cu valoarea haircut-ului.

VII. Decontarea tranzactiilor

1. Tranzactiile repo cu decontare în aceeasi zi se decontează în timp real, cu respectarea principiului “livrare contra plată”, în conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR.

2. Livrarea titlurilor de către institutia de credit către Banca Natională a României, respectiv de către Banca Natională a României către institutia de credit, conform prezentului contract, se realizează prin transferul dreptului de proprietate.

3. În conformitate cu regulile de sistem ale SaFIR, participantii pot stabili un termen-limită pentru decontarea celui de-al doilea pas al unei tranzactii repo cu decontare în aceeasi zi, anterior momentului-limită al serviciului “livrare contra plată”.

4. Pentru o tranzactie repo cu decontare în aceeasi zi, pentru care s-a decontat primul pas, modificarea pe parcursul zilei a criteriilor de eligibilitate a instrumentelor financiare tranzactionate nu afectează decontarea celui de-al doilea pas al respectivei tranzactii repo.

5. În cazul tranzactiilor repo cu decontare în aceeasi zi, nu sunt permise alte operatiuni conexe cum sunt substitutiile, apelul în marjă, modificarea scadentei, asa cum sunt acestea definite de regulile de sistem ale SaFIR.

6. În cazul în care institutia de credit care a efectuat o tranzactie repo cu Banca Natională a României se află în imposibilitatea realizării pasului al doilea al operatiunii repo din cadrul facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei, respectiva institutie de credit are posibilitatea de a solicita Băncii Nationale a României transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard. În cazul în care institutia de credit nu solicită transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard, activele eligibile pentru garantare care au făcut obiectul tranzactiei repo rămân în proprietatea Băncii Nationale a României. Transformarea facilitătii de lichiditate pe parcursul zilei în facilitate de creditare - credit lombard se efectuează în conditiile prevăzute în regulile de sistem ale SaFIR si se realizează prin novatie.

VIII. Comisioane

Comisioanele percepute institutiei de credit pentru tranzactiile repo cu decontare în aceeasi zi sunt cele specificate în anexa nr. 9 la regulile de sistem ale SaFIR.

IX. Forta majoră

Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de neexecutarea în mod corespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forta majoră.

X. Litigii

Solutionarea divergentelor dintre părti se va realiza pe cale amiabilă. În situatia în care acestea nu se solutionează pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantei judecătoresti competente.

XI. Dispozitii finale

1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevăzut în acesta, si/sau a regulilor de sistem ale SaFIR atrage modificarea prezentului contract-cadru în mod corespunzător.

2. Prezentul contract intră în vigoare la data de

3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi....................., în

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Semnături autorizate

.................................................

(denumirea institutiei de credit)

Semnături autorizate

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

de credit pentru decontarea pozitiei nete debitoare

Nr....................din...............................

 

În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, al Regulamentului privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitătile acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS, al Regulilor de sistem ale ReGIS,

între Banca Natională a României, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată de........................................ si de ........................................,

si ............................................. (denumirea institutiei de credit), denumită în continuare institutie de credit, cu sediul în ....................................., str................................. nr......., înregistrată la registrul comertului cu nr............................., cod fiscal nr.............................., reprezentată de ..................................si de ................................................, a intervenit prezentul contract.

 

I. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către Banca Natională a României a unui credit garantat, în vederea decontării finale în sistemul ReGIS a pozitiei nete debitoare a institutiei de credit, în situatia în care, la momentul stabilit prin regulile sistemului ReGIS, aceasta nu dispune de fondurile necesare pentru decontarea în sistemul ReGIS a pozitiei sale nete debitoare calculate de administratorul schemei de plăti cu carduri.

II. Conditii de creditare

1. Creditul acordat nu va depăsi valoarea aferentă pozitiei nete debitoare neacoperite a institutiei de credit în cadrul schemei de plăti cu carduri.

2. Creditul acordat de către Banca Natională a României este garantat de către administratorul schemei de plăti cu carduri conform contractului încheiat între acesta si Banca Natională a României.

3. Perioada de acordare a creditului este de 3 zile calendaristice.

4. Nivelul ratei dobânzii pentru creditul acordat este acelasi cu cel al ratei dobânzii pentru creditul lombard, afisată în ziua de acordare a creditului în paginile de contributor ale Băncii Nationale a României în sistemele Reuters, Telerate, plus 3 puncte procentuale.

5. Dobânda aferentă creditului se plăteste odată cu rambursarea creditului.


6. În cazul în care scadenta creditului este o zi în care sistemul ReGIS nu operează, rambursarea va avea loc în următoarea zi de operare a acestui sistem.

III. Drepturile si obligatiile părtilor

1. Institutia de credit are dreptul de a primi fonduri de la Banca Natională a României în cadrul facilitătii de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete debitoare si are obligatia de a le rambursa în conditiile agreate de părti în prezentul contract.

2. Banca Natională a României are obligatia de a acorda creditul până la sfârsitul zilei de operare a sistemului ReGIS, precum si dreptul de a-i fi rambursat creditul la termenele si în conditiile prevăzute în prezentul contract.

3. În situatia în care institutia de credit nu rambursează la termen si în totalitate creditul si dobânda aferentă, Banca Natională a României are dreptul de a informa administratorul schemei de plăti cu carduri cu privire la acest aspect.

IV. Forta majoră

Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de neexecutarea în mod corespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a fost cauzată de forta majoră.

V. Litigii

Solutionarea divergentelor dintre părti se va realiza pe cale amiabilă. În situatia în care acestea nu se solutionează pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantei judecătoresti competente.

VI. Dispozitii finale

1. Prezentul contract este guvernat de legea română. Orice modificare a cadrului de reglementare, inclusiv a modelului de contract-cadru prevăzut în acesta, si/sau a regulilor de sistem atrage modificarea prezentului contract în mod corespunzător.

2. Prezentul contract intră în vigoare la data de................

3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi .................,

în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Semnături autorizate

.................................................

(denumirea institutiei de credit)

Semnături autorizate

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.