MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 768/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 noiembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.074 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 si 2, art. 32 alin. 3 si art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.064. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Anghel Ovidiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi

 

1.482. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

5.576. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Ordin privind raportarea situatiei pozitiilor pe valută si pe aur

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

738. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale RISC TOTAL ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

739. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DMI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.074

din 14 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 si 2, art. 32 alin. 3 si art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 aiin. 1 si 2, art. 32 alin. 3 si art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Virginia Costache în Dosarul nr. 9.712/302/2010al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenta în materie a Curtii, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.712/302/2010, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 si 2, art. 32 alin. 3 si art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost invocată de Virginia Costache într-un dosar având ca obiect solutionarea unei cereri de recuzare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile legale sunt neconstitutionale, întrucât solutionarea cererii de recuzare fără citarea părtilor încalcă principiul egalitătii armelor, lipsindu-le de posibilitatea de a adresa întrebări judecătorului împotriva căruia s-a formulat cererea de recuzare, în conditiile în care interogatoriul este singura probă care vizează judecătorul respectiv. De asemenea, dispozitiile legale, care prevăd că încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecătorul recuzat urmează să fie păstrate, încalcă accesul liber la justitie si principiul egalitătii armelor, având în vedere că nu precizează vreun criteriu pentru mentinerea sau nu a actelor, putând da nastere la abuzuri.

Prin faptul că încheierea prin care s-arespins cererea de recuzare se poate ataca numai odată cu fondul se creează o stare de incertitudine cetăteanului care are interes în introducerea acestei cereri. Acesta se va gândi de mai multe ori dacă să se prevaleze de institutia recuzării atunci când consideră că este îndreptătit, stiind că cererea sa nu va fi solutionată definitiv si irevocabil si că solutia poate fi atacată doar odată cu fondul pricinii. Partea care întelege să se folosească de institutia recuzării trebuie să aibă certitudinea că această cerere este solutionată irevocabil, în sensul admiterii sau respingerii. De asemenea, se mai apreciază că partea interesată se expune unei solutii nefavorabile din partea instantei care a fost recuzată.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 aiin. 1 si 2, art. 32 alin. 3 si ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 31 alin. 1 si 2: “Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.

Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.”;

- Art. 32 alin. 3: “Încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecătorul recuzat urmează să fie păstrate.”;

- Art. 34 alin. 2: “Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul.”

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

În ceea ce priveste prevederile art. 31 alin. 1 si 2 si art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, constatând că nu sunt încălcate prevederile art. 21 din Constitutie. În cuprinsul deciziei s-a retinut că judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanta pronuntând în sedintă publică o încheiere asupra recuzării, prin aceasta reglementare legiuitorul având în vedere instituirea une[ proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca odată cu fondul, instanta de control judiciar urmând a reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă. Totodată, Curtea a arătat că cererea de recuzare nu constituie o actiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoasterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedura integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfăsurării normale a judecătii, iar nu împiedicarea accesului la justitie. Tocmai în considerarea acestui principiu constitutional, consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai odată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviintează sau se respinge abtinerea, precum si de aceea prin care se încuviintează recuzarea, care nu sunt supuse niciunei căi de atac.

În ceea ce priveste celelalte critici de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 31 alin. 1 si 2 si ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că si acestea sunt neîntemeiate, deoarece aceste dispozitii procedurale nu contin discriminări de natură a duce la încălcarea prevederilor art. 16 din Constitutie. Totodată, faptul că cererea de recuzare se solutionează în absenta autorului acesteia si că interogatoriul nu este permis ca mijloc de probă nu contravine nici dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 din Constitutie, deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. De altfel, în acelasi sens, s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 721 din 17 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 5 august 2008.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia, considerentele retinute de Curte în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fată.

Înceea ce priveste dispozitiile art. 32 alin. 3 din Codul de procedură civilă, Curtea observă că dispozitiile criticate se circumscriu domeniului de reglementare a procedurii de judecată, care, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului. Optiunea legiuitorului este justificată, având în vedere că instanta care analizează cererea de recuzare beneficiază, potrivit dispozitiilor legale, de toate garantiile de independentă si impartialitate si hotărăste, în concret, în functiile de circumstantele cauzei.

Pentru aceleasi motive arătate mai sus, Curtea nu poate retine nici încălcarea art. 20 din Constitutie, prin raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 si 2, art. 32 alin. 3 si ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Virginia Costache în Dosarul nr. 9.712/302/2010 al judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

Definitivă sigeneral obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 14 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Anghel Ovidiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Buzău de către domnul Anghel Ovidiu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.064.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile art. 29 din Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. revizuieste procedura de emitere a certificatelor verzi, în concordantă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1, si o supune spre avizare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Operatorii economici acreditati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si operatorii de distributie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 20 octombrie 2011.

Nr. 43.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de emitere a certificatelor verzi

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scopul

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

a) modul de calcul al cantitătii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi prevăzut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) modul de emitere a certificatelor verzi;

c) părtile implicate si obligatiile acestora în desfăsurarea procesului de emitere a certificatelor verzi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică: a) operatorului de transport si de sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi;

b) operatorilor economici acreditati de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;

c) operatorilor de retea la retelele cărora sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în vederea confirmării productiilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, livrate de acestea în retelele electrice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. - (1) Termenii utilizati în prezentul regulament sunt cei definiti în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cei definiti în Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010.


(2) În întelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale electrice necesar pentru realizarea productiei de energie electrică, care reprezintă cantitatea de energie electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale centralei si/sau din reteaua electrică necesară pentru producerea energiei electrice în cadrul respectivei centrale; această cantitate include energia electrică necesară pentru manipularea si prepararea combustibilului, pentru mentenanta centralei si pentru pomparea apei din lacul din aval în lacul din amonte, precum si pierderile în retelele electrice prin care se realizează racordarea grupurilor/centralelor la retea. În cazul centralelor de cogenerare acesta include si consumul de energie electrică necesar pentru producerea energiei termice în cogenerare;

b) CV suplimentare - CV prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de care producătorii pot beneficia suplimentar pentru cantitătile de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficientă, stabilite conform prevederilor anexei nr. 3;

c) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) putere calorifică inferioară - cantitatea de căldură obtinută prin arderea unei unităti de combustibil în conditiile în care produsele rezultate în urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apă, cenusă) sunt evacuate la o temperatură mai mare decât temperatura de condensare a vaporilor de apă;

e) operator economic acreditat - operator economic care detine/exploatează centrale electrice în care se produce energie electrică ce beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi în baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;

f) Regulament de calificare - Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010;

g) Regulament de acreditare - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011;

h) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi instituit prin lege.

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarea semnificatie:

a) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CV - certificate verzi;

c) CPT - consum propriu tehnologic;

d) OTS - operatorul de transport si de sistem - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - SA;

e) OPCV - operatorul pietei de certificate verzi - Societatea Comercială “Operatorul Pietei de Energie Electrică - OPCOM” - S.A.;

f) OR - operator de retea, respectiv operator de distributie sau operator de transport si de sistem;

g) SRE - sursă/surse regenerabilă/regenerabile de energie;

h) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

 

CAPITOLUL II

Conditii de emitere a CV

 

SECTIUNEA 1

Obligatii în procesul de emitere a CV

 

Art. 5. - OTS, în calitate de emitent al CV, are următoarele obligatii:

a) elaborează Procedura de emitere a certificatelor verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

b) înfiintează si actualizează Registrul de evidentă a beneficiarilor de CV si a CV emise;

c) înregistrează operatorii economici acreditati în registrul mentionat la lit. b);

d) emite CV pentru operatorii economici acreditati;

e) comunică operatorilor economici acreditati si OPCV numărul si codurile numerice ale CV emise în contul acestora;

f) asigură protejarea sistemului electronic utilizat la emiterea CV pentru a nu fi fraudat;

g) transmite lunar ANRE rapoarte de monitorizare privind procesul de emitere a CV.

Art. 6. - Operatorii economici acreditati au următoarele obligatii:

a) se înscriu la OTS în Registrul de evidentă a beneficiarilor de CV si a CV emise;

b) transmit lunar la OTS documentele necesare pentru emiterea de CV;

c) transmit semestrial la ANRE documentatia necesară pentru stabilirea cantitătilor de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficientă care pot beneficia de CV suplimentare, conform prevederilor anexei nr. 3;

d) păstrează timp de 5 ani documentele justificative în baza cărora au fost transmise informatiile necesare pentru emiterea CV.

Art. 7. - (1) Operatorii de retea, în calitate de operatori de măsurare, au următoarele obligatii:

a) încheie lunar cu operatorii economici acreditati care detin/exploatează comercial centrale/grupuri electrice racordate la retelele acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la începerea fiecărei luni calendaristice, procesele-verbale continând valorile măsurate ale energiei electrice livrate/consumate în/din reteaua electrică în luna precedentă;

b) verifică semestrial indicatiile grupurilor de măsurare a E-SRE livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordati la barele centralelor de producere a E-SRE racordate la retelele acestora si încheie cu operatorii economici acreditati, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărui semestru, procese-verbale continând valorile măsurate ale energiei electrice livrate către locurile proprii de consum/la consumatorii racordati la barele centralelor electrice în semestrul precedent.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice livrate/consumate nu sunt dotate cu sisteme de teletransmisie, verificarea indicatiilor acestora, respectiv încheierea proceselor-verbale dintre OR si operatorii economici respectivi se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la începerea fiecărei/fiecărui luni/semestru, pentru energia electrică livrată în luna/semestrul precedentă/precedent, după caz.

(3) Realizarea activitătii prevăzute la alin. (1) se face pe baza unui acord scris încheiat între operatorul economic acreditat si OR, cu respectarea art. 7 din Lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înregistrarea operatorilor economici acreditati la OTS

 

Art. 8. - (1) Pentru a obtine CV, operatorii economici acreditati se înscriu la OTS în baza unei cereri, transmisă în scris si/sau în format electronic, potrivit modelului elaborat de acesta si publicat pe site-ul propriu, însotită obligatoriu de o copie după decizia de acreditare emisă de ANRE si de o copie după licenta de exploatare comercială a capacitătii de producere a E-SRE.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul operatorilor economici acreditati care pun în functiune grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie si se află în perioada de probe, cererea este însotită numai de o copie după decizia de acreditare preliminară emisă de ANRE, iar copia după licentă se depune la OTS în termen de 3 zile lucrătoare după ce producătorul a intrat în posesia documentelor de acordare a licentei.

(3) Cererea de înregistrare la OTS a operatorului economic acreditat contine în mod obligatoriu datele de contact ale persoanei care va transmite lunar la OTS informatiile necesare pentru emiterea de CV.

 

SECTIUNEA a 3-a

Documente necesare pentru emiterea de CV

 

Art. 9. - (1) Operatorii economici acreditati transmit lunar la OTS, în formatul stabilit de acesta, informatiile necesare stabilirii, pe tipuri de SRE/tehnologii de producere a E-SRE, a cantitătii de E-SRE care beneficiază de CV în luna precedentă, conform prevederilor anexei nr. 1, în functie de tipul de SRE utilizate, însotite de procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate/consumate, semnate împreună cu OR.

(2) în cazul operatorilor economici acreditati care livrează E-SRE către locurile proprii de consum/la consumatori racordati la barele centralelor electrice pe care le detin, acestia transmit la OTS:

a) lunar, valorile măsurate ale E-SRE livrate, declarate pe propria răspundere sau consemnate în procese-verbale semnate împreună cu consumatorii;

b) semestrial, procese-verbale care confirmă valorile măsurate ale E-SRE livrate, semnate împreună cu OR.

(3) Suplimentar fată de prevederile alin. (1) sau (2), după caz, operatorii economici acreditati care produc energie electrică din biomasă sau SRE care provin din biomasă transmit lunar la OTS declaratii pe propria răspundere din care să rezulte că SRE utilizată pentru producerea E-SRE pentru care se solicită CV nu este, respectiv nu provine din biomasă achizitionată din import.

(4) Operatorul economic acreditat răspunde de corectitudinea datelor si informatiilor transmise OTS pentru emiterea de CV, sub sanctiunea aplicată faptei de fals în înscrisuri.

(5) în cazul în care operatorul economic acreditat a constatat că la transmiterea datelor către OTS s-au produs erori neintentionate, procedează la corectarea acestora imediat după constatare.

(6) Operatorul economic acreditat care detine/exploatează comercial:

a) o centrală electrică ce are în componentă grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveste numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;

b) o centrală electrică ce are în componentă atât grupuri electrice care utilizează SRE, cât si grupuri electrice care utilizează combustibili fosili transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse de fiecare grup în luna precedentă, astfel încât să se poată evidentia distinct energia electrică produsă care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în mod diferentiat, în functie de numărul de CV stabilit de Lege.

(7) Operatorul economic acreditat care detine/exploatează comercial o centrală electrică ce are în componentă grupuri electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveste durata de acordare a sistemului de promovare prin CV transmite la OTS valorile măsurate ale energiei electrice produse în luna precedentă de fiecare grup, începând cu prima lună calendaristică în care unul sau mai multe grupuri apartinând centralei electrice nu mai beneficiază de sistemul de promovare.

(8) Operatorii economici acreditati, care produc energie electrică utilizând SRE mentionate la art. 3 alin. (1) lit. e)-g) din Lege, transmit semestrial la OTS certificate de atestare a originii SRE eliberate în conditiile art. 3 alin. (10) din Lege, precum si buletine de analiză eliberate de laboratoare specializate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare SRE, dacă utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveste numărul de CV emise pentru 1 MWh.

(9) Operatorii economici acreditati, care produc energie electrică utilizând SRE mentionate la art. 3 alin. (1) lit. e) - i) din Lege în centrale multicombustibil, transmit semestrial la OTS buletine de analiză eliberate de laboratoare specializate, care să precizeze valorile puterii calorifice inferioare pentru fiecare tip de SRE si de combustibil fosil utilizat.

(10) Pentru a beneficia de CV suplimentare care se pot emite pentru energia electrică de înaltă eficientă produsă în centrale electrice de cogenerare, operatorii economici acreditati care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă trebuie:

a) să transmită semestrial la ANRE documentatia necesară pentru stabilirea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, conform prevederilor Regulamentului de calificare, având în vedere precizările prevăzute în anexa nr. 3;

b) să transmită la OTS deciziile de calificare a cantitătii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă emise de ANRE în baza regulamentului mentionat la lit. a).

 

CAPITOLUL III

Emiterea de CV

 

SECTIUNEA 1

Stabilirea cantitătii de E-SRE pentru care se acordă CV

 

Art. 10. - (1) OTS emite lunar CV operatorilor economici acreditati, pentru cantitatea de energie electrică produsă din centrale electrice care utilizează SRE din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării consumului propriu tehnologic al acestora.

(2) în cazul în care pentru amplasamentul centralei se achizitionează energie electrică din sistem, pe baza informatiilor transmise de operatorii economici acreditati conform prevederilor art. 9, OTS emite CV, după validarea calculelor transmise de operatorii economici acreditati prin care acestia stabilesc cantitatea de E-SRE ce beneficiază de CV, utilizând formula:

 

Esre-cv = ELRE +ELC – EC [MWh],

 

unde:

Esre-cv - E-SRE care beneficiază de CV;

ELRE - energia electrică produsă din SRE si livrată în reteaua electrică;

ELC - energia electrică produsă din SRE si livrată la consumatori racordati la barele centralei, inclusiv către locurile proprii de consum ale operatorilor economici acreditati situate pe acelasi amplasament cu centrala electrică, altele decât cele aferente CPT;

EC - energia electrică consumată din reteaua electrică în perioada în care centrala electrică a functionat.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), operatorii economici acreditati prevăzuti la art. 9 alin. (6) transmit la OTS documentatia completă prin care se stabileste cantitatea de E-SRE care beneficiază de CV, conform anexei nr. 2, inclusiv calculele aferente; în acest caz OTS emite CV după validarea calculelor transmise de operatorii economici.


(4) În cazul operatorilor economici acreditati care detin/exploatează comercial centrale electrice în cogenerare, OTS emite CV suplimentare pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficientă, în baza deciziei de calificare emise de ANRE si cu respectarea prevederilor anexei nr. 3.

(5) în cazul operatorilor economici care detin/exploatează comercial centrale electrice care au în componentă atât grupuri electrice incluse în licenta de exploatare comercială a capacitătii de producere a energiei electrice, cât si grupuri electrice aflate în perioada de probe si care nu detin grupuri de măsurare a energiei electrice produse de fiecare grup electric/categorie de grupuri, repartizarea E-SRE care beneficiază de CV pe cele două categorii de grupuri se realizează proportional cu raportul dintre puterea instalată a fiecărei categorii de grupuri electrice si puterea totală a centralei precizată în autorizatia de înfiintare emisă de ANRE.

(6) Nu se emit CV pentru energia electrică produsă în situatiile prevăzute la art. 3 alin. (6) din Lege, precum si pentru energia electrică produsă utilizând SRE/tehnologii de producere a E-SRE pentru care nu există decizie de autorizare emisă de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea numărului de CV acordate

 

Art. 11. - (1) Numărul de CV emise lunar de OTS unui operator economic acreditat se stabileste ca produs între cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10 si numărul de CV pe care operatorul economic, în functie de tipul respectiv de tehnologie, trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs si livrat în reteaua electrică si/sau la consumator, conform prevederilor art. 6 din Lege.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), numărul de CV emise lunar pentru energia electrică produsă în grupuri din centralele electrice care beneficiază suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat se determină pentru cantitatea de E-SRE stabilită conform art. 10, având în vedere numărul de CV pe care operatorul economic acreditat trebuie să le primească pentru fiecare 1 MWh produs si livrat în reteaua electrică si/sau ia consumator, specificat în decizia de acreditare emisă de ANRE.

Art. 12. - Numerele de ordine ale CV emise de OTS încep anual cu numărul unu pentru fiecare operator economic acreditat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Emiterea CV

 

Art. 13. - (1) OTS emite CV în termen de 4 zile lucrătoare începând cu ziua transmiterii de către operatorii economici acreditati a informatiilor complete si corecte, în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale procedurii prevăzute la art. 5 lit. a).

(2) în cazul operatorilor economici acreditati care detin/exploatează comercial centrale de cogenerare, OTS emite CV după cum urmează:

a) lunar, pentru E-SRE stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) sau (3), corespunzător tipului de SRE utilizată;

b) semestrial, CV suplimentare, conform art. 6 alin. (4) din Lege, pentru E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficientă, stabilită în deciziile de calificare emise de ANRE, mentionate la art. 9 alin. (10) lit. b).

Art. 14. - Un CV are următoarele caracteristici:

a) este emis în format electronic, se înregistrează în registrul de emitere si informatia se transmite operatorului economic acreditat si la OPCV;

b) contine cel putin denumirea si adresa operatorului economic acreditat, tipul de SRE utilizate, numărul licentei de exploatare comercială a capacitătii de producere, dacă este

cazul, si al deciziei ANRE de acreditare, numărul de ordine, codul numeric, emitentul si data emiterii;

c) are valabilitate maximă de 16 luni de la data emiterii, după care se anulează, dacă nu a fost utilizat de un furnizor pentru a dovedi îndeplinirea cotei obligatorii de achizitie de CV, caz în care este considerat CV consumat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii de anulare a CV si/sau de sistare a emiterii CV

 

Art. 15. - (1) în cazul în care ANRE constată, în urma unui control efectuat ia un operator economic acreditat, că acesta a obtinut CV în mod necuvenit, atunci solicită OTS:

a) anularea CV necuvenite, dacă acestea nu au fost încă tranzactionate;

b) deducerea din numărul de CV cuvenite pe luna/lunile următoare a numărului de CV necuvenite, dacă acestea au fost deja tranzactionate.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă durata de aplicare a sistemului de promovare a expirat si CV necuvenite au fost deja tranzactionate, producătorul de E-SRE este obligat prin decizie ANRE să achizitioneze de pe piata de CV un număr de CV egal cu numărul de CV emise suplimentar fată de CV cuvenite, în cazul neachizitionării acesta fiind obligat să plătească contravaloarea CV neachizitionate stabilită conform art. 12 alin. (2) din Lege.

(3) OTS actionează conform prevederilor art. (1), cu informarea si avizul prealabil al ANRE, în cazurile în care constată din oficiu, din documentele justificative transmise de operatorii economici acreditati sau din eventualele sesizări transmise de OR ca urmare a verificărilor semestriale realizate conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), obtinerea de CV în mod necuvenit.

 

SECTIUNEA a 5-a

Monitorizarea emiterii de CV

 

Art. 16. - OTS transmite lunar la ANRE, până la sfârsitul fiecărei luni calendaristice, un raport de monitorizare al emiterii de CV pentru luna precedentă, conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. - Costurile OTS pentru activitatea de emitere a CV se evidentiază distinct si se iau în considerare la stabilirea tarifului de transport al energiei electrice.

Art. 18. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică si în cazul persoanelor fizice care detin grupuri/centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care beneficiază de sistemul de promovare prin CV în baza deciziei de acreditare emise de ANRE si care transmit OTS informatiile necesare emiterii CV, în formatul stabilit în anexa nr. 1.

(2) Persoanele fizice mentionate la alin. (1) pot transmite informatiile necesare pentru emiterea de CV semestrial sau anual, caz în care OTS emite CV în functie de periodicitatea cu care sunt transmise aceste informatii.

(3) OTS emite CV persoanelor fizice mentionate la alin. (1) pe baza declaratiilor pe propria răspundere ale acestora privind energia electrică produsă, pentru E-SRE determinată conform formulei:

 

Esre-cv =(100 - ECPT)*EP/100 [MWh],

unde:

Esre-cv - E-SRE care beneficiază de CV;

EP - energia electrică produsă de grupul/centrala electrică de E-SRE;

ECpt - energia electrică aferentă CPT, stabilită ca procent din EP [%], continută în decizia ANRE de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare.


(4) în relatia cu OTS, persoanele fizice mentionate la alin. (1) pot împuternici un furnizor de energie care să le reprezinte în procesul de emitere a CV.

(5) OR, în calitate de operatori de măsurare, verifică anual indicatiile grupurilor de măsurare a E-SRE produse de grupurile/centralele electrice apartinând persoanelor fizice mentionate la alin. (1) si încheie cu acestea, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărui an, procese-verbale continând valorile măsurate ale energiei electrice produse de grupurile/centralele electrice apartinând persoanelor fizice respective în anul precedent.

(6) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an calendaristic, persoanele fizice mentionate la alin. (1) sau împuternicitii acestora, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul de acreditare, sunt obligate/obligati să transmită la OTS procesele-verbale prevăzute la alin. (5), netransmiterea acestora atrăgând suspendarea emiterii de CV pentru acestea in viitor.

(7) OTS actionează conform prevederilor art. 15 alin. (1), cu informarea si avizul prealabil al ANRE, în cazurile în care constată obtinerea de CV în mod necuvenit, ca urmare a verificărilor anuale realizate conform prevederilor alin. (5).

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Informatii transmise de operatorul economic acreditat la operatorul de transport si de sistem (OTS) pentru emiterea de certificate verzi (CV)

 

Anul:

Luna:

Operatorul economic acreditat:

Denumirea centralei cu grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE):

 

 

UM

Grup l

Grup n

Total centrală

Energia electrică produsă1

MWh

 

 

 

 

Energia electrică livrată în reteaua electrică2

MWh

 

 

 

 

Energia electrică livrată la consumatori, inclusiv pentru consumul propriu, altul decât CPT2

MWh

 

 

 

 

Energia electrică consumată din reteaua electrică2

MWh

 

 

 

 

Energia electrică pentru CPT3

%

 

 

 

 

Pentru centrale multicombustibil4

 

 

 

 

 

Tip sursă regenerabilă de energie (SRE) 1:

Puterea calorifică inferioară conform buletinului de analiză nr......din..........

kJ/kg sau kJ/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea consumată SRE 1

tsau mii Nm3

 

 

 

 

Tip SRE n:

Puterea calorifică inferioară conform buletinului de analiză nr......din...........

kJ/kg sau kJ/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea consumată SRE n

tsau mii Nm3

 

 

 

 

Combustibil fosil 1:

Puterea calorifică inferioară conform buletinului de analiză nr......din...........

kJ/kg sau kJ/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea consumată din combustibilul fosil 1

tsau mii Nm3

 

 

 

 

Combustibil fosil n:

Puterea calorifică inferioară conform buletinului de analiză nr......din...........

kJ/kg sau kJ/Nm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea consumată din combustibilul fosil n

tsau mii Nm3

 

 

 

 

 

.........................

(director)

Data

.......................


1 Se completează la nivel de grup numai pentru centralele care au în compunere grupuri care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveste numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh.

2 Se completează la rubrica Total centrală; valorile trebuie să coincidă cu cele înscrise în procesele-verbale semnate împreună cu operatorul de retea si/sau consumatori.

3 Se completează numai de către persoanele fizice care detin grupuri/centrale de producere a E-SRE.

4 Valorile puterii calorifice inferioare si ale consumului de combustibil se transmit pentru fiecare tip de SRE, respectiv de combustibil fosil.

 

 


ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Calculul energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (E-SRE) pentru centrale electrice multicombustibil si centrale electrice care au în componentă grupuri care beneficiază de un număr diferit de certificate verzi (CV) pentru fiecare MWh

 

1. Pentru fiecare instalatie de ardere/cazan energetic care utilizează drept combustibil atât surse regenerabile de energie (SRE), cât si combustibil fosil, se calculează lunar, pe baza datelor furnizate de operatorii economici acreditati, următoarele consumuri, exprimate în unităti de energie (MWh):

- Csre - cantitatea consumată de SRE,

- CP- cantitatea consumată de combustibili conventionali (fosili),

utilizându-se următoarele relatii de calcul:

 

CSRE = Σ QSRE, i * PlSRE, i / 3600             [MWh] (1)

CF = Σ QF, i * PIF, i  / 3600                    [MWh] (2)

 

unde:

- QSRE, i cantitatea de sursă regenerabilă i consumată, în [t] sau [mii Nm3];

- PlSRE, i = puterea calorifică inferioară a sursei regenerabile i, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3];

- QF, i = cantitatea de combustibil conventional i consumată, în [t] sau [mii Nm3];

- PIF, i = puterea calorifică inferioară a combustibilului conventional i, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3].

2. Pentru fiecare instalatie de ardere/cazan energetic, se calculează PE- ponderea consumului de combustibil fosil în total consum de combustibil - conform relatiei de calcul:

PF CF / [CSRE + CF]   * 100 [%] (3)

 

3. Dacă PF > 10%, nu se acordă CV pentru energia electrică livrată de grupurile alimentate de instalatia de ardere/cazanul energetic analizat.

4. Dacă PF 10%, se calculează Psre - ponderea consumului de SRE în total consum de combustibil al instalatiei de ardere/cazanului, conform relatiei de calcul:

 

Psre =100-PF[%] (4)

 

5. Se determină cantitatea de energie electrică produsă si livrată din centrală, conform relatiei:

 

EPL=ELRE + ELC - Ec        [MWh] (5)

 

6. Se stabileste cantitatea de energie electrică livrată din fiecare grup din centrală - EL,i, conform relatiei:

 

EL,i = (EPL/EP) x EP,i,                [MWh] (6),

 

unde EP,i este energia electrică produsă de grupul i, măsurată, iar EP = Σ EP,i

 

NOTĂ:

În cazul în care un grup este alimentat de un cazan energetic multicombustibil care respectă conditia prevăzută la pct. 4 si de alt cazan energetic functionând pe bază de combustibili fosili, energia electrică produsă de grupul respectiv, EP j, se consideră a avea două componente, aferente celor două cazane, determinate proportional cu continutul energetic al combustibilului utilizat de fiecare dintre acestea si utilizate în continuare ca si cum ar reprezenta energia produsă de două grupuri distincte.

 

7. Pentru instalatiile de ardere/cazanele multicombustibil pentru care s-au calculat ponderile Psre cu formula (4) se determină energia electrică livrată pe bază de SRE care beneficiază de CV, conform relatiei:

Esre-cv  = Psre/100 x EL,i           [MWh] (7)

 

NOTĂ:

În cazul în care SRE utilizată este energie eoliană, hidro, solară, PsRE este egal cu 1.

 

8. În cazul în care într-o instalatie de ardere se utilizează mai multe tipuri de SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveste numărul de CV acordate pentru 1 MWh, se aplică procedura prevăzută la pct. 1-7, calculându-se ponderea fiecărei SRE, respectiv numărul de CV corespunzător; algoritmul adaptat pentru acest caz se elaborează de operatorul economic si se avizează de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei la acreditarea acestuia.

9. Pentru energia electrică livrată din fiecare grup care functionează exclusiv pe bază de SRE, respectiv pentru energia electrică livrată calculată conform pct. 7, se acordă numărul de CV corespunzător categoriei din care face parte, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

PROCEDURA

de stabilire a cantitătilor de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie produsă în cogenerare de înaltă eficientă, care pot beneficia de certificate verzi suplimentare

 

1. Fiecare producător de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) care detine una sau mai multe configuratii de productie în cogenerare pe bază de surse regenerabile de energie (SRE), acreditate si înregistrate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru productia în cogenerare, poate beneficia de certificate verzi (CV) suplimentare în conditiile prevăzute de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Lege), conform deciziei de calificare emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru respectivul producător, în baza prevederilor Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010 (Regulamentul de calificare).


2. Fiecare configuratie de productie în cogenerare pe bază de SRE, definită si înregistrată conform prevederilor Regulamentului de calificare, trebuie să fie constituită numai din unităti de cogenerare de acelasi tip, amplasate în aceeasi centrală, având acelasi an de punere în functiune si aceleasi caracteristici: capacităti electrice/termice instalate, SRE/combustibili utilizati.

3. Fiecare configuratie de productie în cogenerare pe bază de SRE trebuie să aibă propriile sisteme de măsurare si înregistrare online, capabile să fundamenteze orar pentru respectiva configuratie: energia primară introdusă în instalatiile de ardere, pe tip de SRE/combustibil utilizat, energia electrică si energia termică utilă produsă în cogenerare.

4. Emiterea CV suplimentare de către operatorul de transport si de sistem (OTS) se face în urma calificării cantitătilor de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficientă din fiecare configuratie.

5. Pentru calificarea cantitătilor de E-SRE produse în cogenerare de înaltă eficientă din configuratiile prevăzute la pct. 1, producătorii care le detin trebuie să transmită la ANRE o documentatie de calificare care cuprinde:

a) cererea de calificare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Regulamentul de calificare; în cererea de calificare se vor mentiona numerele unice de înregistrare ale respectivelor configuratii si unitătilor de cogenerare care intră în componenta lor, alocate conform prevederilor Regulamentului de calificare;

b) datele privind consumurile, productiile si livrările lunare de energie din respectivele configuratii, completate conform machetelor prevăzute în tabelele 1, 2, 3 si 4 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare;

c) datele privind cantitătile lunare de energie electrică produse de respectivele configuratii, care au beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV (E-SRE_CV), completate conform machetei prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare;

d) calculele de autoevaluare efectuate conform prevederilor cap. V sectiunile 1, 2, 3, 4, 5 si 7 din Regulamentul de calificare; rezultatele vor fi prezentate conform machetelor prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 3, 4 si 6 din anexa nr. 3 la Regulamentul de calificare;

e) date privind consumurile si productiile din ultimii 3 ani calendaristici, realizate pe amplasamentul/amplasamentele respectivelor configuratii, completate pe total centrală/ amplasament, conform machetei prevăzute în tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la Regulamentul de calificare.

6. Documentatia de calificare prevăzută la pct. 5 se transmite de două ori pe an, separat pentru fiecare configuratie, astfel:

a) până la data de 31 iulie, pentru perioada ianuarie-iunie inclusiv a anului în curs;

b) până la data de 15 ianuarie, pentru perioada ianuarie- decembrie inclusiv a anului precedent.

7. Calculele de autoevaluare prevăzute la pct. 5 lit. d) se efectuează pe întreaga perioadă pentru care se transmite documentatia de calificare, pe baza datelor lunare cumulate.

8. Pentru fiecare configuratie, ANRE verifică dacă documentatia de calificare este corect întocmită, completă, corelată cu documentatia de înregistrare si dacă respectă toate conditiile prevăzute în regulament si în Regulamentul de calificare. În termen de 15 zile de la primirea documentatiei de calificare, ANRE poate solicita, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informatii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru validarea energiei electrice de înaltă eficientă a configuratiei si a energiei electrice de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare.

9. În cazul primirii unei solicitări de corectare/completare a documentatiei de calificare transmise, producătorul respectiv trebuie să transmită la ANRE datele/informatiile solicitate, în termen de 5 zile de la primirea solicitării.

10. Energia electrică de înaltă eficientă a unei configuratii de productie în cogenerare pe bază de SRE se determină prin calcul de autoevaluare si se validează cumulat, pe întreaga perioadă pentru care s-a transmis documentatia de calificare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare.

11. Energia electrică de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare se determină pentru fiecare configuratie, cumulat pe întreaga perioadă pentru care s-a transmis documentatia de calificare, astfel:

 

EEEC_CV = min (EEEC, E-SRE_CV),

 

unde:

EEEC - energia electrică de înaltă eficientă a configuratiei, determinată conform prevederilor pct. 10 [MWh];

E-SRE_CV - cantitatea de energie electrică produsă de respectiva configuratie, care a beneficiat efectiv de sistemul de promovare prin CV, cumulată pe întreaga perioadă pentru care a fost transmisă documentatia de calificare [MWh];

EEEC_CV - energia electrică de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare pe perioada pentru care a fost transmisă documentatia de calificare [MWh].

12. În cazul configuratiilor de productie în cogenerare care utilizează diferite tipuri de SRE, dintre care numai una/unele dintre SRE utilizate beneficiază de CV suplimentare, modul de calcul al EEEC_CV prezentat anterior se va adapta de ANRE, luându-se în considerare ponderile diferitelor tipuri de surse regenerabile.

13. După constituirea documentatiei complete si corecte de calificare aferente unei/unor configuratii de productie în cogenerare pe bază de SRE, ANRE emite decizia de calificare a energiei electrice de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare.

14. Documentatia de calificare aferentă unei configuratii se consideră complet si corect constituită după primirea tuturor datelor/informatiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE în conditiile pct. 8.

15. Deciziile de calificare prevăzute la pct. 13 se emit individual, pentru fiecare producător, de două ori pe an, astfel:

a) până la data de 30 septembrie, pentru perioada ianuarie- iunie inclusiv a anului în curs;

b) până la data de 20 februarie, pentru perioada ianuarie- decembrie inclusiv a anului precedent; pe baza acestor decizii se face regularizarea numărului de CV suplimentare emise pentru fiecare producător pe anul calendaristic precedent.

16. Dacă documentatia de calificare aferentă unei configuratii nu este complet si corect constituită cu două săptămâni înainte de termenele prevăzute la pct. 15, acestea se vor decala corespunzător până la îndeplinirea conditiei prevăzute la pct. 13 pentru emiterea deciziei de calificare.

17. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie- iulie inclusiv a anului t cuprinde energia electrică de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare, cumulată pe perioada ianuarie-iulie a anului t pentru toate configuratiile de productie în cogenerare pe bază de SRE detinute si înregistrate de respectivul producător.

18. O decizie de calificare emisă pentru perioada ianuarie- decembrie inclusiv a anului t cuprinde:

a) energia electrică de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare, cumulată pe perioada ianuarie - decembrie a anului t pentru toate configuratiile de productie în cogenerare pe bază de SRE detinute si înregistrate de respectivul producător;

b) soldul pe producător al energiei electrice de înaltă eficientă care beneficiază de CV suplimentare, respectiv diferenta dintre cantitatea prevăzută la lit. a) si cea prevăzută la pct. 17, pe baza căreia se face regularizarea numărului de CV suplimentare emise pentru respectivul producător pe anul calendaristic t.

 

 


ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Machetă de raportare lunară

 

Anul:

Luna:

I. Informatii privind certificatele verzi (CV) emise/anulate

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic acreditat

Tipul sursei regenerabile de energie

(SRE)

Tipul tehnologiei*

Cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) pentru care s-au acordat CV

[MWh]

Numărul de CV emise

Numărul de CV anulate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*  Tipul tehnologiei: nou/vechi/retehnologizat si, după caz, cogenerare/producere exclusivă de energie electrică.

 

I. Motivul anulării CV:

 

II. Alte informatii:

 

.........................

(director)

Data

.......................

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 146 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:

“Art. 17. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiintată în Societatea Comercială EUROMATERNA - S.A. Constanta, are următoarea componentă:

- membri titulari:

a) dr. Raica Dan Mugurel;

b) psiholog Ghibu Ruxandra;

c) dr. Lutescu Ion Sebastian;

- membri suplinitori:

a) dr. Asan Rucni;

b) dr. Pantu Camelia;

c) dr. Rusa Marius.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 24 octombrie 2011.

Nr. 1.482.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală economic, finante, resurse umane, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.576.

 

ANEXĂ

 

CRITERII GENERALE

de acordare a burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Elevii de la cursurile cu frecventă din învătământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Art. 2. - Acordarea burselor mentionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protectia socială, cât si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la învătătură si disciplină.

Art. 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale de care apartin unitătile de învătământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Criterii generale de acordare a burselor

 

Art. 5. - Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventă din învătământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performantă, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.

Art. 6. - (1) Bursele de performantă se acordă elevilor care se încadrează în cel putin unul din cazurile următoare:

a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competitiile internationale;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.

(2) Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si lista competitiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performantă mentionate la alin. (1) va fi actualizată si va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performantă obtinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului scolar următor celui în care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1).

(4) în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

Art. 7. - Bursele de merit si bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecventă din învătământul preuniversitar de stat, în functie de rezultatele obtinute la învătătură.

Art. 8. - (1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel putin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învătătură: au obtinut media generală de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare în anul scolar anterior, respectiv în primul semestru al anului scolar, pentru elevii aflati în clasele de început ale învătământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MECTS;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de MECTS.

(2) Bursele de merit obtinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul al ll-lea pentru elevii aflati în clasele de început ale învătământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflati în celelalte clase ale învătământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obtinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuită semestrial, în functie de modificările intervenite în situatia scolară a elevilor.

(4) Lista olimpiadelor si concursurilor nationale, precum si a competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acordă bursele de merit mentionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată si va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(5) Bursele de merit obtinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada anului scolar care urmează anului în care s-au obtinut rezultatele mentionate la alin. (1J lit. b) sau lit. c).

(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Art. 9. - (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care îndeplinesc simultan conditiile: au media generală peste 7,00 si nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în functie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei si în situatia scolară a elevilor.

Art. 10. - Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al ll-lea, pentru elevii aflati în clasele de început ale învătământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflati în celelalte clase ale învătământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 11. - Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în functie de situatia materială a familiei sau a sustinătorilor legali.

Art. 12. - (1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului scolar si sunt revizuite semestrial, în functie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

(2) Pot păstra bursa elevii promovati si cu nota 10 la purtare.

Art. 13. - Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrisi la cursurile cu frecventă din învătământul preuniversitar de stat:

a) orfani de ambii părinti sau bolnavi de TBC si care se află în evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar;

b) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învătământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniti din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele conditii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

2. nu detin terenuri agricole cu o suprafată mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, în zonele montane.

Art. 14. - Pentru obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învătământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însotită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art. 15. - (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia suplimentară pentru copii.

Art. 16. - (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, si elevilor de la cursurile cu frecventă din învătământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăsesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Bursele se acordă în fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregătirii si sustinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale si pe perioada pregătirii practice.

Art. 18. - (1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi si burse de performantă sau burse de merit.

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) si care au dreptul să primească atât bursă de performantă, cât si bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Art. 19. - Bursele de ajutor social se acordă si pe perioada vacantelor scolare pentru elevii prevăzuti la art. 13, în următoarele situatii:

a) elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfârsitul anului scolar sunt corigenti la o singură disciplină de învătământ si au media anuală 10 la purtare;

b) absolventilor învătământului gimnazial care fac dovada că au fost admisi în liceu/învătământ profesional, cursuri cu frecventă, într-o unitate de învătământ preuniversitar de stat;

c) elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Art. 20. - (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performantă, a burselor de merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activitătilor scolare.

(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenta politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum si accesul la burse din alte surse.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea situatiei pozitiilor pe valută si pe aur

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 alin. (6) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) si art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 23 alin. (7) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma, continutul, frecventa si modalitătile de transmitere a formularului de raportare a situatiei pozitiilor pe valută si pe aur care se transmite periodic Băncii Nationale a României în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare, de către institutiile de credit, persoane juridice române, si sucursalele din România ale institutiilor de credit din state terte.

Art. 2. - Modelul formularului de raportare este prevăzut în anexă.

Art. 3. - Formularul de raportare se completează pe baza datelor aferente nivelului global al împrumutătorului, respectiv ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate.

Art. 4. - Formularul de raportare se transmite Băncii Nationale a României, după cum urmează:

a) pentru fiecare zi bancară lucrătoare, până la ora 16,00 din ziua bancară lucrătoare ulterioară datei pentru care se întocmeste, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, denumit în continuare SIRBNR, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările ulterioare;

b) pentru ultima zi bancară lucrătoare a lunii, în termen de 3 zile bancare lucrătoare ulterioare datei pentru care se întocmeste, pe suport hârtie, semnat de persoanele autorizate, formularul fiind adresat Directiei supraveghere.

Art. 5. - (1) în cazul retelelor organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc si raportează seturi de două raportări, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit si la nivelul întregii retele.

(2) în vederea întocmirii raportărilor la nivelul retelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii retele. Pentru acest scop, operatiunile care generează pozitii pe valută si pe aur între organizatiile cooperatiste din cadrul aceleiasi retele se exclud.

Art. 6. - Nerespectarea prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006, cu modificările ulterioare, institutiile raportoare transmit Băncii Nationale a României raportările respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub formă de fisiere Excel.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 16.


 

ANEXA

 

SITUATIA

pozitiilor pe valută si pe aur

 

- model –

 

Denumirea institutiei de credit/casei centrale/retelei:................................

Data pentru care se efectuează raportarea: [ll/zz/aaaa]

Fonduri proprii (FP):......................lei

10%*FP:........................lei

20%* FP:....................lei

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

Valută/Aur

Pozitie deschisă netă lungă

Pozitie deschisă netă scurtă

Cursul în lei

Pozitie deschisă netă lungă

(echivalent lei)

Pozitie deschisă netă scurtă

(echivalent lei)

%FP

A

1

2

3

4 = 1*3

5 = 2*3

6 = max(4,5)*100/FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitie valutară netă totală - max (col.4, col.5)

X

X

X

 

 

 

Persoană de contact

………………………..

(numele, prenumele, nr. de telefon)

Persoană autorizată1

………………………..

(numele, prenumele, semnătura)

Persoană autorizată1

………………………..

(numele, prenumele, semnătura)

 

1 Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a institutiei sau o altă persoană împuternicită de aceasta.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale RISC TOTAL ÂSIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 octombrie 2011 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale RISC TOTAL ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială RISC TOTAL ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în satul Dragomiresti-Vale, comuna Dragomiresti-Vale, Str. Micsunelelor nr. 21N2, judetul Ilfov, nr. de ordine în registrul comertului J23/878/31.03.2011, cod unic de înregistrare 15422348/12.05.2003, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilorde asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 738.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DMI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 octombrie 2011 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale DMI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială DMI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Brasov nr. 17, bl. P12, sc. B, et. 4, ap. 40, sectorul 6, nr. de ordine în registrul comertului J40/6943/06.06.2011, cod unic de înregistrare 28593544/06.06.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 739.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.