MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 214/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 214         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

257. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 martie 2011.

Nr. 257.

 

ANEXĂ

NORME

de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

CAPITOLUL I

Declaratia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaratia individuală de asigurare si contributia de asigurări sociale

 

Art. 1. - Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza declaratiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”.

Art. 2. - Declaratia nominală de asigurare se completează si se depune de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entităti asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cărora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatii de plată privind impozitul pe venitul din salarii, precum si cele privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 3. - Declaratia nominală de asigurare se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contributiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 29619 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Obligatia de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constă în plata contributiei de asigurări sociale.

(2) Cotele contributiei individuale de asigurări sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plată si celelalte aspecte privind contributiile de asigurări sociale sunt reglementate în titlul IX2 “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Declaratia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii si determină punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Art. 6. - (1) în situatiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaratia nominală de asigurare, persoana în cauză poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, întocmite în conditiile legii.

(2) Documentele doveditoare pot fi:

a) carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit normelor legale, în original;

b) certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidentă a salariatilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare;

c) certificate/adeverinte eliberate în conditiile legii de Arhivele Nationale sau de către detinătorii legali ai arhivelor fostilor angajatori;

d) hotărâri judecătoresti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

(3) Documentele prevăzute în alin. (2) se prezintă în copie certificată sau în original, după caz.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică numai în situatiile în care se dovedeste că angajatorul se află în imposibilitatea de a întocmi si de a depune declaratia nominală de asigurare.

Art. 7. - (1) în sistemul public de pensii se pot asigura, pe bază de contract de asigurare socială, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurări sociale si pensii, neintegrate în sistemul public, precum si orice altă persoană care doreste să se asigure în sistemul public de pensii.

(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, si persoanele care, asigurate fiind în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumită în continuare lege, doresc să îsi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege.

Art. 8. - (1) Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială si casa teritorială de pensii competentă, denumită, în continuare, asigurător, în functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

(2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă si produce efecte de la data înregistrării la asigurător.

Art. 9. - (1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contributia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, în conditiile legii, prin încheierea unui act aditional la contractul de asigurare socială.

(3) Actul aditional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare socială.

Art. 10. - La încheierea contractului de asigurare socială se prezintă asigurătorului următoarele documente:

a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;

b) actul de identitate al reprezentantului, precum si actul care atestă calitatea acestuia, după caz.

Art. 11. - În situatia nerespectării termenului de plată a contributiei, prevăzut la art. 27, în cursul derulării contractului de asigurare socială, se calculează dobânzi si penalităti de întârziere aferente.

Art. 12. - Constatarea rezilierii contractului de asigurare socială se face prin decizie a asigurătorului.

Art. 13. - În sistemul public de pensii sunt obligate să depună declaratie individuală de asigurare persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.

Art. 14. - (1) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii în conditiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter international la care România este parte, având angajator nerezident în România, îsi pot asuma obligatiile respectivului angajator, în numele acestuia, în ceea ce priveste plata contributiilor, fiind asimilate, în acest sens, asiguratilor prevăzuti la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.

(2) Persoanele care nu au domiciliul sau resedinta în România si care în temeiul instrumentelor juridice cu caracter international la care România este parte au obligatia de a se asigura în sistemul public de pensii, nefiind într-o relatie dependentă cu un angajator rezident în România, depun declaratie individuală de asigurare.

Art. 15. - (1) Declaratia individuală de asigurare se depune personal la casa teritorială de pensii competentă, în functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(2) Nedepunerea declaratiei individuale de asigurare constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contraventie si se sanctionează conform legii.

(3) Declaratia individuală de asigurare prevăzută la art. 14 alin. (2) se depune la casa teritorială de pensii competentă, în functie de locul de desfăsurare a activitătii.

Art. 16. - La depunerea declaratiei individuale de asigurare persoana obligată să se asigure prezintă asigurătorului, după caz, următoarele documente:

a) actul de identitate, în original si în copie, certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;

b) copie a contractului de administrare ori de management, în cazul administratorilor sau managerilor care au încheiat contract de administrare ori de management;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului, copii ale declaratiilor fiscale depuse în cazul membrilor întreprinderii individuale si ai întreprinderii familiale;

d) copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului, copii ale declaratiilor fiscale depuse în cazul persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti economice;

e) copie a contractului individual de muncă sau a altui document din care rezultă desfăsurarea activitătii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul persoanelor angajate în institutii internationale, dacă nu sunt asiguratii acestora;

f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din care rezultă desfăsurarea activitătii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul altor persoane care realizează venituri din activităti profesionale.

Art. 17. - (1) în situatia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada că într-un an calendaristic nu se realizează venituri la nivelul prevăzut de lege, declaratia se suspendă la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii.

(2) în situatia în care declaratia individuală de asigurare se suspendă din initiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.

(3) Constatarea nerealizării veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevăzute de legislatia în materie, a adeverintelor eliberate de organele fiscale competente sau, după caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de către organele fiscale.

(4) în perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu se datorează contributia de asigurări sociale si perioada respectivă nu constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

(5) în situatia în care în perioada de suspendare s-au achitat contributii de asigurări sociale, acestea nu se restituie, fiind luate în calcul la determinarea stagiului de cotizare si a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Art. 18. - Declaratia individuală de asigurare este suspendată de drept, în conditiile legii, pe perioada în care asiguratul a beneficiat de concedii medicale si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate si/sau de concedii pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.


Art. 19. - Asiguratii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, au obligatia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de încetare a declaratiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 20. - (1) în situatia în care casa teritorială de pensii detine informatii certe cu privire la faptul că asiguratii pe bază de declaratie individuală de asigurare nu se mai regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, pentru a fi asigurati obligatoriu în sistemul public, poate proceda, după notificarea prealabilă a asiguratului, la încetarea, din oficiu, a declaratiei individuale de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) se pot aplica si persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din lege.

(3) încetarea declaratiei individuale de asigurare se efectuează pe bază de proces-verbal în care se consemnează motivele încetării, precum si informatiile/documentele care au fost avute în vedere.

(4) încetarea operează cu data de întâi a lunii următoare celei în care asiguratul nu se mai regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.

(5) Asiguratii cu declaratie individuală de asigurare, care fac dovada că se regăsesc în situatiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din lege, pot depune formularul-tip de încetare a declaratiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii. În acest caz, încetarea operează începând cu data depunerii cererii.

Art. 21. - Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza declaratiei individuale de asigurare, asiguratul are obligatia de a depune la casa teritorială de pensii o comunicare de modificare a declaratiei.

Art. 22. - În categoria “persoane fizice autorizate să desfăsoare activităti economice”, prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, si anume:

a) expert contabil;

b) contabil autorizat;

c) consultant de plasament în valori mobiliare;

d) medic;

e) farmacist;

f) medic veterinar;

g) psiholog cu drept de liberă practică;

h) notar public;

i) auditor financiar;

j) practician în reorganizare si lichidare;

k) persoane autorizate să realizeze si să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

l) expert tehnic;

m) urbanist;

n) restaurator;

o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;

p) consilier în proprietate industrială;

q) expert criminalist;

r) executor judecătoresc;

s) arhitect;

t) traducător autorizat;

u) consultant fiscal;

v) broker;

w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii.

Art. 23. - (1) Persoanele asigurate la data de 31 decembrie 2010, pe bază de declaratie/contract de asigurare socială, în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, care se regăsesc în situatiile de asigurati obligatoriu/facultativ prevăzute de lege, îsi păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2011.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligatia depunerii/încheierii unor noi documente de asigurare potrivit prevederilor legii.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), venitul asigurat înscris în documentele de asigurare se va încadra obligatoriu în limitele prevăzute la art. 36 din lege.

(4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le revin în continuare obligatiile si beneficiază de drepturile stabilite de lege.

Art. 24. - În cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza declaratiei de asigurare la data de 31 decembrie 2010 si care, începând cu data de 1 ianuarie 2011, nu se mai află într-una dintre situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, dar au achitat contributia de asigurări sociale prevăzută de lege, aceasta nu se restituie, iar perioada respectivă constituie stagiu de cotizare, în conditiile legii.

Art. 25. - Casa teritorială de pensii are obligatia ca, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a unui act normativ de modificare a cadrului legal privind declaratia individuală de asigurare sau contractul de asigurare socială, să comunice în scris asiguratilor natura modificării si data de la care survine aceasta.

Art. 26. - Modelul contractului de asigurare socială, al declaratiei individuale de asigurare socială, al actului aditional la contractul de asigurare socială, al comunicării de modificare a declaratiei individuale de asigurare, al formularului-tip de încetare a declaratiei individuale de asigurare în sistemul public de pensii sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare si al formularului de solicitare de încetare a declaratiei individuale de asigurare.

Art. 27. - (1) Termenul de plată a contributiei de asigurări sociale, în cazul asiguratilor pe bază de contract de asigurare socială sau declaratie individuală de asigurare, este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

(2) Neplata contributiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi si penalităti de întârziere.

(3) Cota dobânzilor si penalitătilor de întârziere, prevăzute la alin. (2), precum si modalitatea de calcul al acestora se stabileste potrivit reglementărilor privind executarea creantelor bugetare.

Art. 28. - Calculul dobânzilor si penalitătilor de întârziere pentru asiguratii cu declaratie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială se efectuează de către casele teritoriale de pensii.

Art. 29. - (1) Declaratia individuală de asigurare si contractul de asigurare socială încetează de drept la data decesului asiguratului.

(2) Eventualele sume neachitate până la data decesului, reprezentând contributii de asigurări sociale si, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plătit sumele reprezentând contributia de asigurări sociale si, după caz, accesoriile.

(3) în situatiile în care sunt făcute plăti anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contributie de asigurări sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 120 alin. (1) din lege.

(4) în situatiile prevăzute la alin. (3), constituie stagiu de cotizare perioada pentru care s-a plătit contributia de asigurări sociale, până la data decesului.


Art. 30. - Câstigul salarial mediu brut mentionat în cuprinsul legii este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

CAPITOLUL II

Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii.

Certificarea stagiului de cotizare si a punctajului realizat în sistemul public de pensii

 

Art. 31. - (1) în situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurări sociale.

(2) în situatia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si plătit contributii de asigurări sociale.

(3) în situatia persoanelor care beneficiază de plăti compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj pentru care contributia de asigurări sociale se datorează la nivelul cotei contributiei individuale, stagiul de cotizare se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuală de asigurări sociale si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în conditii normale.

Art. 32. - Perioadele necontributive prevăzute la art. 49 din lege reprezintă perioade asimilate stagiului de cotizare.

Art. 33. - Perioada pentru care se datorează contributie de asigurări sociale în sistemul public de pensii se înregistrează în zile lucrate dintre cele lucrătoare, corespunzătoare conditiilor de muncă în care asiguratul îsi desfăsoară activitatea, sau, după caz, în zile lucrătoare din numărul zilelor calendaristice, în cazul perioadelor de concedii medicale.

Art. 34. - (1) Stagiul de cotizare se determină si se exprimă în zile calendaristice.

(2) Modalitatea tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat, se face potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP.

Art. 35. - (1) Stagiul de cotizare se certifică asiguratilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de către CNPP si casele de pensii sectoriale.

(2) Certificarea prevăzută la alin. (1) se face prin emiterea si comunicarea către asigurati a Certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii.

 

CAPITOLUL III

Pensiile din sistemul public de pensii

 

Art. 36. - În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situatia îndeplinirii conditiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane:

a) asiguratii prevăzuti la art. 6 din lege;

b) persoanele care satisfac obligatii militare sau sunt elevi ai unei scoli militare/scoli de agenti de politie, cu exceptia elevilor liceelor militare, studenti ai unei institutii de învătământ din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională;

c) elevii, inclusiv elevii liceelor militare, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă datorită bolilor profesionale sau accidentelor de muncă survenite în timpul si din cauza practicii profesionale;

d) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă si marii mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, dacă erau cuprinsi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invaliditătii din această cauză;

e) persoanele care, la data solicitării drepturilor de pensie, nu mai au calitatea de asigurat;

f) urmasii persoanelor prevăzute la lit. a)-e), respectiv copiii si sotul supravietuitor.

A. Pensia pentru limită de vârstă

Art. 37. - (1) Stagiul minim/complet de cotizare prevăzut la art. 53 alin. (2) si (3) din lege, respectiv stagiul complet de cotizare prevăzut la art. 54 alin. (3) din lege cuprinde si:

a) stagiul de cotizare realizat până la intrarea în vigoare a legii;

b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, până la intrarea în vigoare a legii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege;

c) vechimea în muncă sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public de pensii;

d) perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăsurată în grupa I, a II-a, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de muncă.

(2) Stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut la art. 54 alin. (2) din lege este constituit din perioada în care o persoană din sistemul national de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat în una dintre următoarele situatii:

1. a avut calitatea de cadru militar în activitate;

2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;

3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

4. a fost în captivitate;

5. a avut calitatea de functionar public cu statut special în institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, precum si din sistemul administratiei penitenciare;

6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract si/sau de soldat si gradat voluntar.

Art. 38. - (1) Vârstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si bărbati sunt prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

(2) în situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, vârstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare în specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 6 la lege.

Art. 39. - (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfăsurat activităti încadrate prin lege în conditii deosebite de muncă se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste conditii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 ia lege, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) din lege.

(2) Se asimilează stagiilor realizate în conditii deosebite de muncă si vechimea în muncă realizată în grupa I sau a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu exceptia celor încadrate în conditii speciale.

Art. 40. - (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfăsurat activităti încadrate prin lege în conditii speciale sau în alte conditii de muncă se face corespunzător stagiului de cotizare realizat în aceste conditii, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din lege.


(2) în situatia persoanelor care au desfăsurat activitate cel putin 50% în subteran sau în zona I de expunere la radiatii, respectiv cel putin 70% în zona a II-a de expunere la radiatii, dintre cele încadrate la art. 30 alin. (1) lit. a) si b) din lege, stagiul de cotizare realizat în aceste conditii este egal cu timpul lucrat în regim normal de lucru.

(3) în cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, dintre care cel putin 20 de ani în activitătile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) si f) din lege, încadrate prin lege în conditii speciale, reducerea vârstelor standard de pensionare se face potrivit art. 56 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4) ale aceluiasi articol.

(4) Persoanele care au realizat stagii de cotizare în conditii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă îndeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 57 alin. (1J si (3) din lege.

(5) În situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în conditiile speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege, mai putin de 15 ani în zona I de expunere la radiatii si mai putin de 17 ani în zona a II-a de expunere la radiatii, aceste stagii se cumulează considerându-se stagii de cotizare în zona a II-a de expunere la radiatii, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă.

Art. 41. - (1) Reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 55 din lege se face numai în conditiile realizării stagiului complet de cotizare.

(2) în situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, reducerea vârstelor standard de pensionare se face din vârstele standard prevăzute în anexa nr. 6 la lege, numai în conditiile realizării stagiului minim de cotizare în specialitate.

(3) Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute de alte acte normative si cele prevăzute la art. 55 din lege pot fi cumulate între ele, fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

Art. 42. - Pentru persoanele cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) din Decretul-iege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, reducerea vârstelor standard de pensionare se face numai pentru anii întregi de privare de libertate, de deportare în străinătate după data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat.

Art. 43. - (1) Reducerea prevăzută la art. 58 din lege se aplică persoanelor cu handicap care, la data solicitării pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în conditiile legii;

(2) în vederea aplicării art. 58 din lege, certificatul de încadrare în grad de handicap va contine obligatoriu:

a) data dobândirii handicapului;

b) gradul de handicap;

c) mentiunea că persoana este nerevizuibilă;

d) mentiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.

(3) Reducerea prevăzută la alin. (1) se face numai în conditiile handicapului preexistent calitătii de asigurat.

(4) Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu exceptia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în conditiile legii.

Art. 44. - Reducerea prevăzută la art. 59 din lege se aplică nevăzătorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în conditiile legii, care va contine obligatoriu următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege.

Art. 45. - (1) Asiguratii care si-au desfăsurat activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o lună, activitătile din anexa nr. 2 la lege, avizate în conditii speciale de muncă, realizate în unitătile mentionate în anexa nr. 3 la lege, beneficiază de stagii de cotizare în conditii speciale de muncă.

(2) în situatia în care, potrivit legii, unitătile prevăzute în anexa nr. 3 la lege îsi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă avizate în conditii speciale, în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăsurat activitătile prevăzute în anexa nr. 2 la lege, rămân în continuare încadrate în conditii speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.

(3) Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

(4) în situatiile prevăzute la alin. (2) si (3), angajatorul va depune la casa teritorială de pensii “Nota privind locurile de muncă încadrate în conditii speciale” potrivit “Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în conditii speciale”, întocmită de către acesta, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, si “Nota de constatare” întocmită de către inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte mentinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua unitate.

(5) Perioadele în care asiguratii care îsi desfăsoară activitatea în conditii speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă si/sau în concediu de odihnă constituie stagiu de cotizare realizat în conditii speciale de muncă, dacă au lucrat cel putin în ziua premergătoare concediului în locuri de muncă încadrate în astfel de conditii de muncă.

(6) încadrarea asiguratilor în locuri de muncă în activitătile speciale prevăzute în anexa nr. 2 la lege se face de către unitătile prevăzute în anexa nr. 3 la lege, pe baza documentelor si evidentelor acestora, întocmite potrivit legii, din care rezultă că activitatea asiguratilor s-a desfăsurat numai în respectivele locuri de muncă, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă.

(7) Programul normal de lucru din luna respectivă pentru locurile de muncă prevăzute în aviz este cel stabilit prin acte normative specifice, prin contractul colectiv de muncă si/sau regulamentul intern, în conditiile legii, în functie de sectorul de activitate sau de angajator.

Art. 46. - (1) Asiguratii unui angajator, denumit în conditiile prezentelor norme prestator, care efectuează, potrivit legii, activităti dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru dintr-o lună, în locuri de muncă apartinând altei unităti dintre cele nominalizate în anexa nr. 3 la lege, denumit în conditiile prezentelor norme beneficiar, încadrate potrivit legii în conditii speciale, beneficiază pentru aceste perioade de prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din lege.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), prestatorul depune, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervin aceste situatii, la casa teritorială de pensii în a cărei rază de activitate îsi are sediul, originalul si copia documentului pe baza căruia, potrivit legii, functionează, din care să rezulte că în obiectul de activitate este prevăzută si desfăsurarea unor activităti care se regăsesc în anexa nr. 2 la lege, documentul original restituindu-se prestatorului după certificarea conformitătii copiei.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2), prestatorul depune la casa teritorială de pensii, pe suport hârtie, lista cu asiguratii care si-au desfăsurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă încadrate, potrivit legii, în conditii speciale. Modelul listei cu asiguratii este cel prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Lista prevăzută la alin. (3) se confirmă, în mod obligatoriu, prin semnătură si stampilă de către beneficiar si va fi însotită de avizul eliberat potrivit legislatiei în vigoare la acea dată.

(5) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, casele teritoriale de pensii verifică lunar concordanta dintre datele înscrise în aceste liste si cele din declaratiile nominale de asigurare.

(6) Contributia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru conditii speciale de muncă se datorează de către prestator.

(7) Atributiile de serviciu ce revin fiecărui asigurat, în functie de sarcinile specifice de muncă, precum si perioadele în care un asigurat lucrează pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locuri de muncă încadrate în conditii speciale potrivit art. 30 alin. (1) lit. e) din lege se stabilesc prin decizie a angajatorului. Această decizie este document justificativ pentru întocmirea declaratiilor nominale de asigurare sau, după caz, a declaratiilor rectificative.

(8) Orice modificare intervenită în legătură cu locurile de muncă încadrate în conditii speciale pentru care s-a obtinut avizul mentionat la alin. (4) se comunică de către angajator casei teritoriale de pensii în evidenta căreia se află documentatia depusă initial.

Art. 47. - În domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, încadrarea locurilor de muncă în conditii deosebite, speciale si alte conditii de muncă, potrivit criteriilor si metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificările ulterioare, precum si transmiterea documentelor care dovedesc încadrarea personalului militar în aceste conditii între structurile angajatoare/plătitoare si casele de pensii sectoriale, respectiv casele teritoriale de pensii, se stabilesc prin norme interne aprobate de conducătorii institutiilor publice din acest domeniu. Adeverintele se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

B. Pensia anticipată si pensia anticipată partială

Art. 48. - Stagiul complet de cotizare, în sensul art. 62 alin. (1) si art. 65 alin. (1) din lege, este cel prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege.

Art. 49. - (1) La stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare în specialitate, precum si la determinarea punctajului mediu anual în cazul pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g) din lege, respectiv stagiile de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii.

(2) Sistemele neintegrate sistemului public de pensii, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, sunt următoarele: sistemul de asigurări sociale al avocatilor si sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege.

Art. 50. - (1) în vederea deschiderii dreptului la pensia anticipată si la pensia anticipată partială, stagiul de cotizare cuprinde si perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăsurată în grupele I si a II-a de muncă, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de muncă.

(2) Stagiul minim de cotizare în specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare mentionate la alin. (1).

Art. 51. - Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Art. 52. - Pensia anticipată ori pensia anticipată partială se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, care se acordă începând cu data îndeplinirii conditiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă.

Art. 53. - (1) Prin sintagma luni de anticipare se întelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate sau a pensiei anticipate partiale si data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 ori, după caz, în anexa nr. 6 ia lege sau, după caz, data împlinirii vârstei standard reduse potrivit legii.

(2) Procentul de diminuare, în cazul pensiei anticipate partiale, prevăzut la art. 65 alin. (4) din lege, se determină prin înmultirea numărului de luni de anticipare cu 0,75%. Fractiunile de lună se întregesc la lună.

(3) Diminuarea stabilită potrivit alin. (2) se mentine până la data îndeplinirii conditiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale.

Art. 54. - (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipată partială, fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege.

(2) Pentru a beneficia de pensie anticipată partială, cu reducerea vârstei standard prevăzute la alin. (1), persoanele trebuie să îndeplinească si celelalte conditii prevăzute de lege pentru înscrierea la această pensie.

(3) Prin sintagma au locuit prevăzută la art. 65 alin. (5) din lege se întelege că au avut domiciliul/resedinta în una dintre localitătile Baia Mare, Copsa Mică si Zlatna sau în unitătile administrativ-teritoriale aflate pe o rază de 8 km în jurul acestor localităti.

(4) Lista unitătilor administrativ-teritoriale situate în zona de 8 km în jurul localitătilor Copsa Mică, Baia Mare si Zlatna, precum si a localitătilor componente ale acestora, la care face trimitere art. 65 alin. (5), este prevăzută în anexa nr. 4.

(5) Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege, referitor la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverintă-tip eliberată de serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor competent, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(6) Cererea pentru obtinerea adeverintei prevăzute la alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor, în functie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informatii referitoare la data si locul nasterii, prenumele părintilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum si motivul solicitării.

(7) Serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor are obligatia să elibereze adeverinta în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza înregistrărilor existente în componentele Registrului national de evidentă a persoanelor prevăzute la art. 9-11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români.

C. Pensia de invaliditate

Art. 55. - Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.


Art. 56. - (1) Persoanele cu handicap, care solicită pensie de invaliditate potrivit prevederilor art. 73 alin. (2) din lege, fac dovada acestui statut cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în conditiile legii, care va contine obligatoriu următoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 73 alin. (2) din lege.

(2) Autoritătile emitente ale certificatelor mentionate la alin. (3) au obligatia să comunice caselor teritoriale/sectoriale de pensii orice modificare a elementelor initiale, în termen de 15 zile de la emiterea noului certificat.

(3) Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu exceptia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în conditiile legii.

Art. 57. - Pensia de invaliditate se acordă, indiferent de stagiul de cotizare realizat:

a) persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă si bolilor profesionale potrivit legii, neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;

b) persoanelor care se află în situatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g) din lege;

c) elevilor, ucenicilor si studentilor care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul si din cauza practicii profesionale;

d) persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă si marilor mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invaliditătii din această cauză.

Art. 58. - Stagiul complet de cotizare în functie de care se determină stagiul potential prevăzut la art. 75 din lege este stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege.

Art. 59. - În situatia pensiei de invaliditate gradul III, nu se acordă stagiu potential persoanelor care au drept cauză a ivirii invaliditătii boală obisnuită sau accident care nu are legătură cu munca.

Art. 60. - În vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde si perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăsurată în grupele I si a II-a de muncă, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de muncă.

Art. 61. - Stagiul potential se determină în ani, luni si zile.

Art. 62. - (1) în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie de invaliditate se deschid după data intrării în vigoare a legii, la schimbarea gradului de invaliditate stagiul potential acordat la înscrierea initială se mentine, iar eventualele stagii de cotizare, precum si stagiile asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate după pensionare, nu se valorifică.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se acordă stagiu potential în cazul schimbării în gradul al lll-lea de invaliditate, atunci când cauza ivirii invaliditătii este boală obisnuită sau accident care nu are legătură cu munca.

Art. 63. - În cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, precum si în alte situatii prevăzute de lege, la determinarea stagiului potential si a punctajului mediu anual aferent acestuia se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la lege, în functie de ultimul loc de asigurare.

Art. 64. - (1) Pensia de invaliditate se transformă din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă si se acordă cuantumul si punctajul cel mai avantajos începând cu data îndeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

(2) Conditiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se consideră îndeplinite la vârsta standard de pensionare sau la vârsta standard redusă, în conditiile art. 55-60 din lege, precum si la vârsta standard redusă în conditiile prevăzute de alte acte normative.

(3) în situatia persoanelor care nu îndeplinesc conditia de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face din oficiu, la vârsta standard de pensionare, păstrându-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.

(4) în situatia prevăzută la alin. (1), indemnizatia de însotitor prevăzută la art. 77 din lege se mentine si pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

D. Pensia de urmas

Art. 65. - (1) Beneficiază de pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, în conditiile legii.

(2) în cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmas se acordă dacă acestia urmează studiile într-o formă de învătământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăsi vârsta de 26 de ani.

Art. 66. - Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 85 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la lege.

Art. 67. - (1) Acordarea pensiei de urmas prevăzute la art. 86 alin. (1) din lege nu este conditionată de data ivirii invaliditătii sotului supravietuitor.

(2) încadrarea într-un grad de invaliditate a sotului supravietuitor în vederea obtinerii pensiei de urmas se poate face până la vârsta standard de pensionare de către medicul expert al asigurărilor sociale, inclusiv pentru urmasii persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Art. 68. - Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas după sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuându-se cu luna următoare solicitării lor.

E. Calculul pensiilor

Art. 69. - (1) Stagiile complete de cotizare reglementate la art. 95 din lege sunt prevăzute în anexele nr. 5 si 6 la lege, precum si la art. 56-59 din lege.

(2) în situatia persoanelor prevăzute la art. 56-59 din lege, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile complete de cotizare reglementate la aceste articole, numai pentru determinarea punctajelor medii anuale corespunzătoare perioadelor realizate în conditiile la care acestea se referă.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică si în situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la art. 56-59 din lege.

Art. 70. - (1) La determinarea punctajului mediu anual, în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în mai multe situatii, inclusiv în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute pentru fiecare situatie în parte.

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1), punctajul mediu anual rezultă din însumarea punctajelor medii anuale realizate pentru fiecare dintre situatiile respective.

(3) în cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate, la determinarea punctajului mediu anual pentru aceste situatii se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 6 la lege.


(4) La cuantumul pensiei corespunzător stagiilor de cotizare în specialitate, stabilit potrivit prevederilor legii, se aplică dispozitiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 71. - (1) Punctajul lunar al asiguratului se determină potrivit art. 96 din lege, pe baza câstigului salarial brut/solda brută care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurări sociale.

(2) în situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în conditiile legii se corectează cu raportul dintre cota de contributii datorată la sistemul public de pensii si cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru conditii normale de muncă.

(3) Cota de contributii datorată la sistemul public de pensii se determină prin deducerea cotei de contributie aferentă fondului de pensii administrat privat din cota de contributie de asigurări sociale aprobată pentru conditii normale de muncă.

Art. 72. - (1) Beneficiază de majorarea punctajului lunar prevăzută la art. 99 alin. (1) si (2) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a conditiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare în specialitate si vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 ia lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică numai punctajului lunar corespunzător perioadei de stagiu de cotizare, realizată după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la acelasi alineat.

(3) Pentru persoanele înscrise la pensie pentru limită de vârstă potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a legii majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă pentru stagiile realizate după împlinirea vârstei standard de pensionare, reglementată de legislatia în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.

(4) Pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială nu se aplică majorarea punctajului lunar prevăzută la art. 99 din lege.

Art. 73. - În situatiile prevăzute la art. 107 alin. (3) si (4) din lege, la determinarea punctajului mediu anual corespunzător perioadei adăugate se au în vedere stagiile complete de cotizare prevăzute în anexele nr. 5 si 6 la lege, precum si la art. 56-59 din lege, după caz.

F. Stabilirea si plata pensiilor

Art. 74. - (1) Cererea de pensionare, însotită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în functie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii conditiilor de pensionare.

(2) Solicitantul poate fi persoana îndreptătită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredintat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum si mandatarul, desemnat prin procură specială, în situatia în care este mandatat si să încaseze drepturile de pensie.

(3) în situatia persoanelor care au realizat cel putin stagiul minim de cotizare în specialitate, cererea de pensionare, însotită de actele doveditoare, se depune astfel:

a) la unitatea militară/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteană de informatii, după caz, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea conditiilor de acordare a unei pensii;

b) la centrul militar zonal/judetean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteană de informatii, după caz, din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati ori la casa de pensii sectorială.

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), cererea de pensionare, însotită de actele doveditoare, se transmite, în termen de 15 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorială competentă, în functie de ultimul loc de muncă la care a realizat stagiile de cotizare în specialitate.

(5) în situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în specialitate, actele doveditoare se solicită de către persoana interesată de la centrul militar zonal/judetean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteană de informatii, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, după caz.

(6) în cazul persoanelor stabilite în state cu care România aplică instrumente juridice cu caracter international, regimul de depunere a cererii si a actelor doveditoare respectă dispozitiile prevăzute în aceste instrumente juridice.

(7) Prin domiciliul persoanei solicitante se întelege locul unde o persoană îsi are locuinta statornică sau principală si se dovedeste cu actul de identitate.

(8) în situatia în care data îndeplinirii conditiilor de pensionare coincide cu o zi de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreună cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce urmează, fiind considerată depusă în termen. Termenele prevăzute de lege pentru depunerea si solutionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile “libere”, în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep să curgă si nici ziua în care s-au sfârsit, în situatia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi până la sfârsitul zilei lucrătoare ce urmează.

Art. 75. - Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la institutia competentă. Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Art. 76. - (1) Actele la care se face referire la art. 103 alin. (2) din lege sunt, după caz:

a) pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată si anticipată partială:

- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);

- carnetul de muncă (original si copie);

- carnetul de muncă pentru membrii CAP (original si copie);

- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original si copie);

- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

- actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de căsătorie (original si copie);

- livretul militar (original si copie);

- diploma de absolvire a învătământului universitar (original si copie) si adeverinta din care să rezulte durata normală, perioada studiilor si faptul că acestea au fost urmate la zi;

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăsurate în cadrul unor institutii de învătământ universitar din străinătate;

- adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

- adeverinta privind conditiile de muncă deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);

- procura specială, pentru mandatar (original si copie);

- acte pentru dovedirea calitătii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din Decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- dovada încetării calitătii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată partială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

- adeverintă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

b) pentru pensia de invaliditate:

- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7);

- actele mentionate la lit. a);

- decizia medicală asupra capacitătii de muncă (original);

- adeverinta din care să rezulte data încetării plătii indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverintă din care să rezulte data încetării calitătii de asigurat (original);

- copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională;

c) pentru pensia de urmas:

- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8);

- actele mentionate la lit. a), pentru cazurile în care sustinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

- actele de stare civilă ale urmasilor si ale reprezentantului legal, după caz (original si copie);

- decizia medicală asupra capacitătii de muncă (original);

- decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care sustinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

- adeverinta de studii, în cazul urmasilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

- actul doveditor al cauzei decesului, cu exceptia situatiilor în care sustinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

- copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;

- copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.

(2) în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, vechimea în serviciu, respectiv veniturile realizate lunar, necesare determinării stagiului de cotizare si punctajului lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot fi dovedite cu adeverinte eliberate, potrivit legii, în temeiul statelor de plată sau al altor documente doveditoare aflate în păstrarea structurilor militare/detinătoare de fonduri de arhivă.

Art. 77. - (1) Procura specială la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementărilor legale în materie.

(2) Procura specială care nu este emisă în limba română si, după caz, apostila vor fi traduse si legalizate.

(3) Procura specială este valabilă 18 luni.

Art.78. - (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul beneficiar al pensiei de urmas a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învătământ organizată potrivit legii.

(2) în situatia copiilor urmasi aflati în continuare de studii între 16-26 de ani, plata pensiei de urmas se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învătământ organizată potrivit legii.

(3) Dovada continuării studiilor, în situatiile mentionate la alin. (2), se prezintă casei teritoriale/sectoriale de pensii în termen de 10 zile de la data începerii anului scolar/universitar.

(4) Reluarea în plată a pensiei de urmas suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea termenului general de prescriptie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1), drepturile se achită de la data suspendării.

Art. 79. - (1) în vederea aplicării art. 114 alin. (3) din lege, institutia de asistentă socială sau unitatea medicală specializată care internează pensionarii de invaliditate gradul I are obligatia să comunice casei teritoriale/sectoriale de pensii perioada în care acestia se află sub supraveghere si îngrijire permanentă, în termen de 15 zile de la internare. Comunicarea nu este necesară în cazul nevăzătorilor.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul institutiilor de asistentă socială sau unitătilor medicale specializate constituite exclusiv pe bază de fonduri private.

Art. 80. - (1) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plătesc:

a) sotului supravietuitor;

b) copiilor;

c) părintilor;

d) în lipsa acestora, mostenitorilor în conditiile dreptului comun.

(2) Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

- cerere (anexa nr. 9);

- certificatul de deces, în original si în copie;

- actul de identitate al solicitantului (original si în copie);

- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie);

- certificatul de mostenitor (original si copie);

- copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală si contestarea deciziei medicale asupra capacitătii de muncă

 

A. Procedura de încadrare în grad de invaliditate

Art. 81. - (1) Evaluarea capacitătii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacitătii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, evaluarea capacitătii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea comisiei de la nivelul unitătii din care face parte, care poate fi sesizată si de către persoana interesată, sau, în cazul persoanelor trecute în rezervă, la cererea persoanei interesate, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 82. - (1) în vederea evaluării capacitătii de muncă, persoanele care solicită expertiza medicală a capacitătii de muncă în vederea încadrării lor în grad de invaliditate depun o cerere la cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în functie de domiciliu.

(2) Cererea pentru expertiza medicală a capacitătii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate este însotită de documente medicale.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune cu cel putin 45 de zile înaintea expirării duratelor maxime de concediu medical prevăzute de lege. Medicul curant acordă concediu medical necesar în vederea finalizării procedurii de expertizare a capacitătii de muncă, în conditiile legii.

(4) Evaluarea capacitătii de muncă a persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege se face la solicitarea comisiei din unitatea din care face parte persoana expertizată, în conditiile prevăzute în reglementările interne, proprii institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 83. - (1) Modelul cererii pentru expertizarea medicală a capacitătii de muncă este cel prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Modelul prevăzut la alin. (1) nu se utilizează în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însotită de următoarele acte, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul:

a) actul de identitate;

b) documente medicale din care să rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinică si stadiul evolutiv al bolii);

c) adeverinta eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;

d) documentul din care să rezulte cauza invaliditătii;

e) documentul care să ateste data ivirii invaliditătii, după caz.

(4) Documentele care atestă cauza invaliditătii sunt, după caz:

- fisa BP2/adeverintă de confirmare eliberată de directia de sănătate publică, în caz de boală profesională;

- FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverintă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă;

- documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/ SIDA; pentru afectiunea neoplazică se anexează si rezultatul examenului histopatologic;

- certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.

(5) în situatii motivate de imposibilitatea obiectivă a procurării documentelor originale, medicul expert al asigurărilor sociale poate accepta copii simple ale acestora, solicitând titularului documentelor o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte confirmarea exactitătii copiilor cu originalele pe care nu le mai detine.

(6) Documentele medicale eliberate în alte state se acceptă numai însotite de traducerea lor în limba română, efectuată de un traducător autorizat.

Art. 84. - (1) Pentru cazurile neconcludente, medicul expert al asigurărilor sociale/presedintele comisiei de expertiză medico-militară poate solicita completarea documentatiei medicale cu investigatii sau examinări de specialitate suplimentare.

(2) Investigatiile sau examinările de specialitate suplimentare se vor efectua în unităti sanitare de specialitate cu care CNPP are încheiate contracte de prestări de servicii medicale.

(3) Procedura de contractare si de selectare a unitătilor sanitare în vederea încheierii de contracte de prestări de servicii medicale, precum si obiectul acestor servicii medicale, în aplicarea prevederilor art. 72 din lege, se stabilesc prin ordin al presedintelui CNPP, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 85. - (1) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afectiuni grave ori cu o problematică deosebită, medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale de către serviciul de asistentă socială din cadrul primăriei de domiciliu sau resedintă (la domiciliu, locul de muncă, unitatea sanitară), particularizată la caz, cu indicarea unor obiective necesare evaluării medicale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Art. 86. - (1) După înregistrarea/completarea documentatiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul unde a fost depusă cererea de expertiză medicală a capacitătii de muncă programează bolnavul pentru expertizare.

(2) Bolnavii netransportabili sunt expertizati pe baza documentatiei medicale. Medicul curant are obligatia de a completa un referat medical detaliat, care să cuprindă date clinice si paraclinice pentru sustinerea diagnosticului clinic si gravitatea afectiunilor. Pentru cazurile neconcludente, bolnavii vor fi transportati pentru examinare la sediul cabinetului de expertiză medicală a capacitătii de muncă, prin grija familiei.

(3) Pentru bolnavii netransportabili care fac parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, expertiza capacitătii de muncă se poate realiza pe baza documentatiei medicale.

Art. 87. - (1) După examinarea bolnavului si analizarea documentatiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacitătii de muncă si emite decizia medicală asupra capacitătii de muncă.

(2) Decizia medicală asupra capacitătii de muncă se întocmeste în 3 sau, după caz, 4 ori 5 exemplare. Un exemplar al deciziei medicale asupra capacitătii de muncă rămâne la dosarul medical. Celelalte exemplare se înmânează persoanei expertizate, sub semnătură, cu consemnarea datei predării si cu obligatia ca aceasta să le depună, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator (dacă este asigurat), la inspectoratul teritorial de muncă (în cazul accidentului de muncă) sau la directia de sănătate publică (în cazul bolii profesionale). Un exemplar rămâne în posesia persoanei expertizate.

(3) împreună cu decizia medicală asupra capacitătii de muncă persoanei expertizate i se înmânează si programul recuperator.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională emit decizii medicale care sunt avizate de către comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz.

Art. 88. - Raportul de expertiză medicală a capacitătii de muncă, decizia medicală asupra capacitătii de muncă si programul recuperator vor fi semnate si parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, înregistrate, datate si stampilate de cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă emitent.

Art. 89. - Programul recuperator este obligatoriu pentru persoana în cauză si pentru persoanele competente să îl aplice. Medicii curanti au obligatia de a consemna măsurile recuperatorii efectuate de bolnavi în programul recuperator.

Art. 90. - Compartimentele de stabiliri prestatii din cadrul caselor teritoriale de pensii vor comunica lunar cabinetelor de expertiză medicală a capacitătii de muncă situatia persoanelor încadrate în grad de invaliditate si ale căror cereri au fost respinse din punct de vedere administrativ.

B. Revizuirea medicală

Art. 91. - Revizuirea medicală a pensionarilor încadrati în grad de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale sau de comisiile de expertiză medico-militară, după caz, care au în evidentă pensionarii.

Art. 92. - (1) Medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile de expertiză medico-militară, după examinarea medicală a persoanei în cauză si analizarea documentatiei medicale prezentate, completează concluziile medicale la revizuire si emit decizia medicală asupra capacitătii de muncă în 3 exemplare.


(2) Documentatia medicală pentru revizuirea medicală la termen cuprinde:

a) referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente si evolutiei bolii, a datelor clinice si paraclinice care sustin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afectiunile invalidante;

b) rezultatele investigatiilor solicitate;

c) biletele de iesire din spital sau copii de pe foaia de observatie clinică, pentru spitalizările recente, după caz;

d) datele din fisa de dispensarizare a bolnavului, după caz;

e) programul recuperator completat de către medicii curanti. Art. 93. - La revizuirea medicală, medicul expert al asigurărilor sociale va avea în vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacitătii de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei.

Art. 94. - (1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicală se poate efectua si înaintea termenului stabilit în decizia medicală a capacitătii de muncă, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai până la împlinirea vârstelor standard pentru obtinerea pensiei pentru limită de vârstă.

(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, împreună cu documentele medicale care atestă starea de sănătate, se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă ori la comisiile de expertiză medico-militară, după caz.

Art. 95. - (1) La termenul de revizuire, pensionarul încadrat în grad de invaliditate are obligatia să se prezinte, fără a fi notificat, la cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă sau la comisiile de expertiză medico-militară, după caz, în vederea revizuirii medicale.

(2) Dacă pensionarul încadrat în grad de invaliditate este netransportabil si dovedeste acest fapt prin documente medicale recente, acesta este obligat să anunte cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă sau comisiile de expertiză medico-militară, după caz, până la termenul de revizuire stabilit. Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente trimise de către acesta la cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă sau la comisiile de expertiză medico-militară, după caz. Medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale.

(3) în situatia în care pensionarul încadrat în grad de invaliditate se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală, aceasta se face la cerere.

(4) Revizuirea medicală a persoanelor internate în spitale sau sanatorii se face pe baza referatului medical întocmit de medicul curant ori, după caz, pe baza documentelor medicale recente, solicitate prin decizia medicală asupra capacitătii de muncă emisă la revizuirea medicală anterioară.

Art. 96. - (1) în situatia în care pensionarul s-a prezentat la revizuirea medicală si aceasta nu s-a putut efectua la termenul stabilit, din motive neimputabile pensionarului, revizuirea se efectuează la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de sfârsitul lunii următoare termenului de revizuire stabilit.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în situatia în care pensionarul a comunicat, cel târziu până la termenul de revizuire stabilit, imposibilitatea neprezentării la revizuirea medicală periodică, din motive neimputabile lui.

(3) în situatiile prevăzute la alin. (1) si (2), până la data emiterii deciziei medicale asupra capacitătii de muncă, se mentine acelasi grad de invaliditate stabilit prin decizia anterioară.

Art. 97. - Cabinetele de expertiză medicală a capacitătii de muncă au obligatia ca, în primele 5 zile ale fiecărei luni, să comunice compartimentului de specialitate pensionarii încadrati în grad de invaliditate neprezentati la revizuirea medicală periodică în cursul lunii precedente, în vederea suspendării plătii pensiei potrivit legii.

Art. 98. - (1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii încadrati în grad de invaliditate care:

a) prezintă invalidităti care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;

c) au vârstele mai mici cu până la 5 ani fată de vârstele standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, potrivit legii.

(2) în cazul persoanelor fără potential recuperator, a căror dinamică a invaliditătii este stationară si pentru care revizuirile medicale nu mai aduc elemente noi în pronosticul de recuperabilitate, constatarea situatiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, după caz.

(3) în vederea aplicării alin. (1) lit. b), compartimentul stabiliri prestatii comunică lunar cabinetului de expertiză medicală a capacitătii de muncă pensionarii încadrati în grad de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sau, după caz, conditiile prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

(4) Stabilirea încadrării în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) se face prin decizie medicală asupra capacitătii de muncă.

Art. 99. - În aplicarea art. 80 din lege, INEMRCM emite, după caz, rapoarte de expertiză medicală a capacitătii de muncă, avize de specialitate si decizii medicale asupra capacitătii de muncă.

Art. 100. - În cazul deciziilor comisiilor de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, avizate negativ de către comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, persoana este chemată pentru reexpertizare la nivelul acestor comisii.

C. Contestarea deciziei medicale asupra capacitătii de muncă

Art. 101. - (1) Decizia medicală asupra capacitătii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii/comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

(2) Contestatia se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă, care a emis decizia medicală asupra capacitătii de muncă ce face obiectul contestatiei, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Contestatia, împreună cu dosarul medical al titularului, se înaintează comisiei medicale de contestatii competente, respectiv comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 102. - Pot face obiectul contestatiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, înscrise în decizia medicală asupra capacitătii de muncă.

Art. 103. - Decizia emisă în rezolvarea contestatiei înlocuieste decizia initială si produce efecte de la data acesteia.

Art. 104. - În solutionarea contestatiei se au în vedere aceleasi proceduri si criterii medicale ca si în cazul expertizării asupra capacitătii de muncă.

Art. 105. - (1) Deciziile comisiilor medicale de contestatii pot fi atacate la instantele judecătoresti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.


(2) Deciziile medicale asupra capacitătii de muncă, necontestate în termen, rămân definitive.

Art. 106. - Deciziile rămase definitive pot fi revizuite de către medicii experti ai asigurărilor sociale care le-au emis, la sesizarea părtii interesate sau a organelor de control ale CNPP.

 

CAPITOLUL V

Alte drepturi de asigurări sociale.

Ajutorul de deces

 

Art. 107. - În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

Art. 108. - În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeste cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, după caz:

a) sotul supravietuitor;

b) copilul;

c) părintele;

d) tutorele;

e) curatorul;

f) oricare altă persoană.

Art. 109. - (1) Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaratie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 108 lit. f), dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin înscrisuri doveditoare în acest sens sau prin declaratie pe propria răspundere autentificată.

Art. 110. - În întelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:

a) sotul/sotia;

b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial ori cei încredintati spre crestere si educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îsi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăsi vârsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă si-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor mentionate;

c) părintii si bunicii oricăruia dintre soti.

Art. 111. - Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Art. 112. - În situatia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu conditia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă si data ivirii acesteia.

Art. 113. - Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11;

b) certificat de deces (original si copie);

c) act de identitate al solicitantului (original si copie);

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);

f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt si data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

g) adeverintă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani urma o formă de învătământ organizată potrivit legii (original).

Art. 114. - (1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, prevăzuti la art. 129 din lege.

(2) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de un singur plătitor si nu se decontează din bugetul asigurărilor sociale de stat decât la nivelul ajutorului de deces prevăzut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.

Art. 115. - În cazul decesului persoanei în timpul concediului pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an, 2 ani, respectiv în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, ajutorul de deces se plăteste de către angajator dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege si raportul de muncă a fost suspendat.

Art. 116. - În aplicarea prevederilor art. 128 din lege, persoana interesată depune la casa teritorială/sectorială de pensii acte doveditoare care atestă încetarea sau, după caz, suspendarea activitătii angajatorului, eliberate de organele abilitate, potrivit legii.

Art. 117. - (1) în cazul în care sumele cu titlu de contributie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguratilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferentei respective, împreună cu documentatia justificativă.

(2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, pe raza cărora se află sediul plătitorului, verifică documentatia si dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 118. - După efectuarea plătii ajutorului de deces, plătitorul are obligatia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mentiunea “ACHITAT”, data, semnătura si stampila.

Art. 119. - În cazul în care plătitorul este casa teritorială de pensii, sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează, potrivit legii, pe baza deciziei emise de către aceasta, ce constituie titlu executoriu.

Art. 120. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din lege, ajutorul de deces se acordă numai în situatia în care contributia de asigurări sociale datorată si eventualele accesorii sunt achitate până la data decesului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 121. - (1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 17 alin. (3) din lege, se întelege perioada în care fostii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităti agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani si se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Fractiunile de an se neglijează.


(3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2), nu poate depăsi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.

(4) Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor si informatiilor continute în carnetul de pensii si asigurări sociale si/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care detine arhiva fostelor unităti agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

Art. 122. - În situatia persoanelor asigurate potrivit Legii nr. 5/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale tăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii si asigurări sociale si reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contributia minimă lunară de 40 lei.

Art. 123. - (1) Se asimilează stagiilor de cotizare în conditii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguratii au desfăsurat activităti dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă avizate în conditii speciale din cadrul unitătilor prevăzute în anexa nr. 3 la lege, activităti încadrate, potrivit legislatiei anterioare acestei date, în grupa I de muncă.

(2) Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, si/sau cu adeverinte eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de institutia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverintei este prezentat în anexa nr. 12.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si asiguratilor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au desfăsurat activităti dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege;

b) au desfăsurat activităti numai în locuri de muncă din cadrul unor unităti care, în urma reorganizării, inclusiv prin preluarea partială a patrimoniului, se regăsesc la una dintre unitătile prevăzute în anexa nr. 3 la lege;

c) anterior reorganizării, au încetat raporturile de muncă cu unitatea care a fost reorganizată.

(4) Dovedirea conditiilor prevăzute la alin. (3) se face cu carnetul de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976, si cu adeverinte eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de institutia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverintei este prevăzut în anexa nr. 13.

(5) Adeverintele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în conditii speciale, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea si recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc conditiile de fond si formă prevăzute de acesta.

Art. 124. - (1) În situatia prezentării si a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele mentionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel putin următoarele elemente:

a) denumirea angajatorului;

b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de muncă;

d) mentionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;

e) functia, meseria sau specialitatea exercitată;

f) salariul tarifar de încadrare;

g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;

h) perioada în care a primit sporul si temeiul în baza căruia s-a acordat.

(2) Actele vor avea număr si dată de înregistrare, stampila unitătii emitente, precum si semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitătii.

Art. 125. - Angajatorii sau orice alti detinători de arhive sunt direct răspunzători, în conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le înscriu, în baza documentelor detinute, în adeverintele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.

Art. 126. - (1) Adeverintele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele si-au desfăsurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidentele angajatorilor sau ale detinătorilor legali de arhive.

(2) Angajatorii sau orice alti detinători legali de arhive sunt obligati să elibereze aceste adeverinte, în termen de 30 de zile de la data solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.

(3) Prin detinători legali de arhivă se întelege creatorii si detinătorii de documente, în sensul art. 4 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Adeverintele nevalorificate la stabilirea si/sau recalcularea pensiilor, întocmite si eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atestă activitatea desfăsurată în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, prin care se atestă activitatea desfăsurată în locuri de muncă încadrate în grupele I si/sau a II-a de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează la stabilirea si/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc conditiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut la alin. (1).

(5) Adeverintele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 590/2008, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea si/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc conditiile de fond si formă prevăzute de acesta.

(6) Pentru a putea fi valorificată, adeverinta mentionată la alin. (1) se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.

Art. 127. - (1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea si/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.

(2) Adeverinta prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin următoarele elemente:

a) denumirea angajatorului;

b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada în care s-a desfăsurat activitatea, cu indicarea datei de începere si de încetare a acesteia;

d) functia, meseria sau specialitatea exercitată;

e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

f) perioada în care a primit sporul si temeiul în baza căruia s-a acordat.

(3) Adeverintele prevăzute la alin. (2) vor avea număr si dată de înregistrare, stampila unitătii emitente, precum si semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitătii.


(4) În ceea ce priveste sporul pentru munca prestată în timpul noptii, adeverintele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 16.

(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 2011, veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar, ce se utilizează la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, încasate de beneficiari potrivit legislatiei în vigoare la data acordării lor, respectiv:

a) retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensatii, indemnizatii de conducere/comandă, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevăzute de legislatia în vigoare la acea dată;

b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar ori din salariul functiei de bază/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de bază, potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunările generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitătii asimilate acestuia, după data de 1 ianuarie 2008;

f) venitul corespunzător functiei pe care a fost încadrat în tară personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în tară;

g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată.

(6) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor si nu se valorifică la calculul punctajului lunar, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, următoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;

b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) compensatiile lunare pentru chirie;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

e) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

f) indemnizatiile de instalare;

g) plătile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

h) valoarea financiară a normelor de hrană;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum si a transportului la si de la locul de muncă;

j) alocatia de stat pentru copii;

k) alte drepturi care, potrivit legislatiei în vigoare la data acordării, nu reprezentau drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.

Art. 128. - (1) Asiguratii prevăzuti la art. 168 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverinte emise potrivit prevederilor art. 127.

(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a cumulat două functii, la stabilirea punctajelor anuale se utilizează salariile brute sau nete, după caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare functiei de bază.

Art. 129. - (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a fost asigurată simultan atât în sistemul de asigurări sociale de stat, cât si în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului se utilizează salariile brute sau nete, după caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în situatiile în care

O persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale pentru agricultori, sistemul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

Art. 130. - Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislatia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 131. - (1) în cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor institutii de învătământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi si a duratei normale a studiilor se face cu diploma însotită de foaia matricolă sau adeverintă din care să rezulte forma de învătământ, durata normală si perioada studiilor.

(2) în cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor institutii de învătământ superior în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse si legalizate.

(3) în situatia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obtinerii documentelor care atestă forma de învătământ si durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declaratiei pe propria răspundere.

(4) în cazul persoanelor înscrise la pensie anterior datei de 1 aprilie 2001, ale căror drepturi de pensie au fost recalculate în baza Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, prin valorificarea perioadei în care au urmat cursuri de zi ale unor institutii de învătământ superior, pentru dovedirea duratei normale a studiilor si a formei de învătământ rămân valabile declaratiile date pe propria răspundere.

Art. 132. - (1) în situatia schimbării gradului de invaliditate după intrarea în vigoare a legii, pentru o pensie stabilită pe baza legislatiei anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabileste potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite conditiile referitoare la stagiul de cotizare necesar, existente la data înscrierii la pensie.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), stagiul potential se stabileste potrivit prevederilor legii, iar eventualele stagii de cotizare, precum si stagiile asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate după pensionare si neluate în calcul la ultima schimbare de grad, nu se valorifică.

Art. 133. - Transformarea pensiilor anticipate si anticipate partiale, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a legii, în pensii pentru limită de vârstă se face la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege sau, după caz, a vârstelor standard reduse potrivit legislatiei în vigoare, iar calculul drepturilor de pensie pentru limită de vârstă se face în conditiile legii.

Art. 134. - (1) Pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

(2) Pensia pentru limită de vârstă poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie.

(3) La recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.

(4) La recalcularea pensiilor anticipate si anticipate partiale în conditiile alin. (1), stabilite potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii si se mentine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate partiale.

(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în conditiile alin. (1), stabilite potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potential se determină cu respectarea conditiilor si modalitătii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.

(6) Pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaratii rectificative, de natură a modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate initial la stabilirea acesteia.

(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Art. 135. - Persoanele care beneficiază de pensie anticipată partială stabilită potrivit legislatiei anterioare si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 62 din lege pot cere transformarea pensiei anticipate partiale în pensie anticipată, stabilită potrivit legii, noile drepturi acordându-se începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Art. 136. - (1) în situatia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată si pensie anticipată partială, care anterior intrării în vigoare a legii au îndeplinit conditiile legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă si care nu au solicitat trecerea la această categorie de pensie, trecerea se face din oficiu începând cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit legislatiei în vigoare la data îndeplinirii conditiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pentru care îndeplinirea conditiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă era stabilită în functie de data cererii.

Art. 137. - (1) Cererile înregistrate si nesolutionate până la data intrării în vigoare a legii se solutionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.

(2) în situatia cererilor înregistrate înainte de intrarea în vigoare a legii, prin care se solicită pensii de urmas, stabilite din pensii în plată ai căror titulari au decedat în luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmas se stabilesc potrivit legislatiei anterioare si se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art. 138. - (1) în situatia cererilor înregistrate în luna ianuarie 2011, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 104 alin. (3) lit. b)-d) din lege, prin care se solicită pensii de urmas ai căror titulari au decedat în luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmas se stabilesc potrivit noii legislatii, începând cu data de 1 ianuarie 2011.

(2) în situatia cererilor înregistrate în luna ianuarie 2011, cu respectarea termenului prevăzut la art. 104 alin. (3) lit. a) din lege, prin care se solicită pensii de invaliditate, încetarea plătii indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, încetarea calitătii de asigurat având loc în luna decembrie 2010, drepturile de pensie se stabilesc potrivit noii legislatii, începând cu data de 1 ianuarie 2011.

(3) În situatia cererilor prevăzute la alin. (1) si (2), înregistrate cu depăsirea termenelor prevăzute la art. 104 alin. (3) din lege, drepturile de pensie de urmas sau, după caz, de invaliditate se stabilesc potrivit noii legislatii, începând cu data înregistrării cererilor.

Art. 139. - În situatia persoanelor care, anterior intrării în vigoare a legii, au avut îndeplinite conditiile pentru a se asigura în sistemul public de pensii pe bază de declaratie de asigurare, dar nu au făcut-o, declaratia individuală de asigurare prevăzută de lege se depune la casa teritorială de pensii, cu respectarea prevederilor în vigoare pe tot parcursul derulării asigurării obligatorii.

Art. 140. - Formularele de decizii utilizate în activitatea de acordare a prestatiilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui CNPP

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 141. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale se recuperează, pe baza deciziei emise de casa teritorială/sectorială de pensii, ce constituie titlu executoriu, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.

(2) Termenul general de prescriptie curge potrivit dreptului comun de la data constatării prejudiciului creat prin plăti necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1).

(3) Debitul reprezentând prejudiciul creat din plăti necuvenite se constituie pentru luni întregi, începând cu luna în care s-a făcut constatarea.

(4) Debitele reprezentând prestatii de asigurări sociale, mai mici de 10 lei, se stabilesc pe baza deciziei emise de casa teritorială/sectorială de pensii, nu se înregistrează în evidenta debitorilor si nu se mai urmăresc în vederea recuperării.

Art. 142. - Casele teritoriale/sectoriale de pensii calculează, retin si virează, în cadrul competentelor legale, contributia de asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din pensii si orice alte obligatii către alte fonduri, stabilite de legislatia în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 143. - (1) în situatia persoanelor care solicită pensie de invaliditate si care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât si în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, stagiul potential se acordă de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată.

(2) în situatia persoanelor care la data pensionării de invaliditate sunt asigurate simultan în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale, stagiul potential se acordă de către sistemul în care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.

(3) în situatia pensionarilor de invaliditate gradul I, indemnizatia pentru însotitor se acordă cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 144. - Documentele utilizate în activitatea de expertiză si revizuire medicală a capacitătii de muncă se aprobă prin ordin al presedintelui CNPP.

Art. 145. - Ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Român de Informatii pot emite, în conditiile legii, ordine si/sau instructiuni privind modalitătile tehnice de întocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Art. 146. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1

la norme

 

Nr.............../.....................

NOTĂ

privind locurile de muncă încadrate în conditii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în conditii speciale nr......../..........

 

A. Datele de identificare a unitătii initiale căreia i s-a emis avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în conditii speciale: denumirea unitătii...................................., cu sediul în localitatea....................., str.............................nr......., judetul ..................., cod unic de înregistrare/cod fiscal ......................., nr. de înregistrare la registrul comertului..................................................

B. Datele de identificare a unitătii care a preluat locurile de muncă specificate în avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în conditii speciale: denumirea unitătii ............................, cu sediul în localitatea............................., str..................................nr........, judetul ......................., cod unic de înregistrare/cod fiscal........................, nr. de înregistrare la registrul comertului............................

Locurile de muncă au fost preluate total/partial conform listei anexate.

 

Conducătorul unitătii,

...........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Date de identificare a unitătii

...........................................

...........................................

Nr................/....................

 

LISTA

asiguratilor care au desfăsurat activităti pe durata programului normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr........./.................. emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Locul de muncă (atelier/sectie/compartiment)

Perioada (de la.....până la......)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile prevăzute de Codul penal, declarăm conformitatea înscrisurilor din prezenta listă.

 

Conducătorul unitătii,

...........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Date de identificare a unitătii

...........................................

...........................................

Nr................/....................

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna.............................................., născut/născută la data de .........................în localitatea ........................., judetul ......................., având codul numeric personal.................................., a fost cadru militar/politist/functionar public cu statut special în sistemul administratiei penitenciare la..............................., în perioada ....................................

Pe perioada........................................se încadrează în conditii de muncă................................, în baza............................, activitate care se regăseste în anexa nr.... la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activitătilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificările ulterioare.

Mentionăm că prezenta adeverintă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva unitătii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

Conducătorul unitătii,

...........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr.4

la norme

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localitătii Baia Mare si a localitătilor componente

 

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea localitătii

SIRUTA

Judetul

BAIA MARE

BAIA MARE

106327

MARAMURES

BLIDARI

106336

MARAMURES

FIRIZA

106345

MARAMURES

VALEA NEAGRĂ

106354

MARAMURES

GROSI

GROSI

106372

MARAMURES

OCOLIS

106381

MARAMURES

SATU NOU DE JOS

106390

MARAMURES

RECEA

RECEA

106416

MARAMURES

BOZÂNTAMICĂ

106425

MARAMURES

LĂPUSEL

106434

MARAMURES

MOCIRA

106443

MARAMURES

SĂSAR

106452

MARAMURES

TĂUTII-MĂGHERĂUS

TĂUTII-MĂGHERĂUS

106470

MARAMURES

BĂITA

106489

MARAMURES

BOZÂNTA MARE

106498

MARAMURES

BUSAG

106504

MARAMURES

MERISOR

106513

MARAMURES

NISTRU

106522

MARAMURES

ULMOASA

106531

MARAMURES

BAIASPRIE

BAIASPRIE

106693

MARAMURES

CHIUZBAIA

106700

MARAMURES

TĂUTII DE SUS

106719

MARAMURES

SATU NOU DE SUS

106728

MARAMURES

ARDUSAT

ARDUSAT

107010

MARAMURES

ARIESU DE CÂMP

107029

MARAMURES

COLTlREA

107038

MARAMURES

CICÂRLĂU

CICÂRLĂU

107671

MARAMURES

BÂRGĂU

107680

MARAMURES

COPALNIC-MĂNĂSTUR

CĂRPINIS

107760

MARAMURES

DESESTI

MARA

108008

MARAMURES

DUMBRĂVITA

DUMBRĂVITA

108044

MARAMURES

CĂRBUNARI

108053

MARAMURES

CHECHIS

108062

MARAMURES

RUS

108071

MARAMURES

SINDRESTI

108080

MARAMURES

UNGURÂS

108099

MARAMURES

REMETEACHIOARULUI

POSTA

108534

MARAMURES

SATULUNG

ARIESU DE PĂDURE

108730

MARAMURES

FINTEUSU MIC

108758

MARAMURES

HIDEAGÂ

108767

MARAMURES

SĂCĂLĂSENI

SĂCĂLĂSENI

108801

MARAMURES

CORUIA

108847

MARAMURES

CULCEA

108856

MARAMURES

COLTĂU

COLTĂU

108838

MARAMURES

CĂTĂLINA

108810

MARAMURES

SISESTI

SISESTI

109103

MARAMURES

BONTĂIENI

109112

MARAMURES

DĂNESTI

109130

MARAMURES


LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localitătii Copsa Mică si a localitătilor componente

 

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea localitătii

SIRUTA

Judetul

MEDIAS

MEDIAS

143628

SIBIU

ighisunou

143637

SIBIU

TÂRNAVA

TÂRNAVA

143655

SIBIU

COLON IA TÂRNAVA

143664

SIBIU

COPSAMICĂ

COPSAMICĂ

143780

SIBIU

AXENTE SEVER

AXENTE SEVER

144125

SIBIU

AGÂRBICIU

144134

SIBIU

SOALA

144143

SIBIU

BAZNA

BAZNA

144161

SIBIU

BOIAN

144170

SIBIU

BLĂJEL

BLĂJEL

144312

SIBIU

BRATEIU

BUZD

144367

SIBIU

MICĂSASA

MICĂSASA

145006

SIBIU

CHESLER

145015

SIBIU

VĂLENI

145033

SIBIU

MOSNA

MOSNA

145113

SIBIU

SEICAMICĂ

SEICAMICĂ

145747

SIBIU

VALEA VIILOR

VALEA VIILOR

145970

SIBIU

MOTIS

145989

SIBIU

CETATEA DE BALTĂ

CRĂCIUNELU DE SUS

3976

ALBA

TĂTÂRLAUA

3994

ALBA

VALEA LUNGĂ

FĂGET

8372

ALBA

TĂUNI

8416

ALBA

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localitătii Zlatna si a localitătilor componente

 

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea localitătii

SIRUTA

Judetul

ABRUD

ABRUD

1160

ALBA

ABRUD-SAT

1179

ALBA

GURACORNEI

1188

ALBA

SOHARU

1197

ALBA

ZLATNA

ZLATNA

1945

ALBA

BOTESTI

1954

ALBA

BUDENI

1963

ALBA

DEALU ROATEI

1972

ALBA

DOBROT

1981

ALBA

DUMBRAVA

1990

ALBA

FENES

2005

ALBA

GALATI

2014

ALBA

IZVORUAMPOIULUI

2023

ALBA

PĂTRÂNGENI

2032

ALBA

PIRITA

2041

ALBA

PÂRĂU GRUIULUI

2050

ALBA

PODU LUI PAUL

2069

ALBA

RUNC

2078

ALBA

RUSI

2087

ALBA

SUSENI

2096

ALBA

TRÂMPOIELE

2103

ALBA

VALEA MICĂ

2112

ALBA

VÂLTORI

2121

ALBA

ALMASU MARE

ALMASU MARE

2318

ALBA

ALMASU DE MIJLOC

2327

ALBA

BRĂDET

2336

ALBA

CHEILE CIBULUI

2345

ALBA

CIB

2354

ALBA

GLOD

2363

ALBA

NĂDĂSTIA

2372

ALBA


Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea localitătii

SIRUTA

Judetul

BLANDIANA

BLANDIANA

3404

ALBA

ACMARIU

3413

ALBA

IBRU

3422

ALBA

POIENI

3431

ALBA

RĂCĂTĂU

3440

ALBA

BUCIUM

BUCIUM

3468

ALBA

ANGHELESTI

3477

ALBA

BISERICANI

3486

ALBA

BUCIUM-SAT

3495

ALBA

CERBU

3501

ALBA

CIUCULESTI

3510

ALBA

COLESENI

3529

ALBA

DOGĂRESTI

3538

ALBA

FERESTI

3547

ALBA

FLORESTI

3556

ALBA

GURA IZBITEI

3565

ALBA

HELESTI

3574

ALBA

IZBICIOARA

3583

ALBA

IZBITA

3592

ALBA

JURCUIESTI

3609

ALBA

LUPULESTI

3618

ALBA

MĂGURA

3627

ALBA

MUNTARI

3636

ALBA

POIENI

3663

ALBA

STÂLNISOARA

3672

ALBA

VALEAÂBRUZEL

3681

ALBA

VALEA ALBĂ

3690

ALBA

VALEA CERBULUI

3707

ALBA

VALEA NEGRILESII

3716

ALBA

VALEA POIENII

3725

ALBA

VALEA SESII

3734

ALBA

văleni

3743

ALBA

VÂLCEA

3752

ALBA

CERU-BĂCĂINTI

CERU-BĂCĂINTI

3850

ALBA

BOLOVĂNESTl

3869

ALBA

BULBUC

3878

ALBA

CUCUTA

3887

ALBA

CURPENI

3896

ALBA

DUMBRĂVITA

3903

ALBA

FÂNTÂNELE

3912

ALBA

GROSI

3921

ALBA

VALEA MARE

3930

ALBA

VIEZURI

3949

ALBA

CIURULEASA

CIURULEASA

4017

ALBA

BIDIGESTI

4026

ALBA

BOGLESTI

4044

ALBA

BUNINGINEA

4053

ALBA

GHEDULESTI

4062

ALBA

MĂTISESTl

4071

ALBA

MORĂRESTI

4080

ALBA

VULCAN

4099

ALBA

ÎNTREGALDE

GHIONCANI

5014

ALBA

IVĂNIS

5032

ALBA

necrilesti

5069

ALBA

SFÂRCEÂ

5087

ALBA

LUPSA

VINTA

5568

ALBA

METES

METES

5586

ALBA

ISCA

5602

ALBA

LUNCAAMPOITEI

5611

ALBA

LUNCA METESULUI

5620

ALBA

POIANA AMPOIULUI

5648

ALBA

POIANA URSULUI

5657

ALBA

PRESACAAMPOIULUI

5666

ALBA

REMETEA

5675

ALBA

VĂLENI

5693

ALBA


Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea localitătii

SIRUTA

Judetul

MOGOS

MOGOS

5835

ALBA

BARBESTI

5844

ALBA

BARLESTI

5853

ALBA

CRISTESTI

5924

ALBA

MAMALIGANI

5933

ALBA

NEGRESTI

5942

ALBA

POIENILE-MOGOS

5960

ALBA

VALEA BARLUTESTI

5988

ALBA

VALEA BARNII

5997

ALBA

VALEA COCESTI

6002

ALBA

VALEA MLACII

6020

ALBA

VALEA TUPILOR

6039

ALBA

ROSIA MONTANA

BALMOSESTI

6789

ALBA

BUNTA

6805

ALBA

CORNA

6832

ALBA

DAROAIA

6850

ALBA

VINTU DE JOS

DEALU FERULUI

8871

ALBA

GURACUTULUI

8880

ALBA

HATEGANA

8899

ALBA

MĂTĂCINA

8924

ALBA

VALEA VINTULUI

8997

ALBA

BALSA

ALMASU MIC DE MUNTE

87861

HUNEDOARA

ARDEU

87870

HUNEDOARA

OPRISESTI

87914

HUNEDOARA

POIANA

87923

HUNEDOARA

POIENITA

87932

HUNEDOARA

TECHEREU

87969

HUNEDOARA

BUCES

BUCES-VULCAN

88804

HUNEDOARA

DUPAPIATRA

88813

HUNEDOARA

GROHOTELE

88822

HUNEDOARA

STANIJA

88840

HUNEDOARA

TARNITA

88859

HUNEDOARA

GEOAGIU

BACAIA

89598

HUNEDOARA

BOZES

89605

HUNEDOARA

HOMOROD

89641

HUNEDOARA

MERMEZEU-VALENI

89650

HUNEDOARA

VĂLENI

89678

HUNEDOARA

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Consiliul Local al........................

Judetul........................................

Serviciul public comunitar local

de evidentă a persoanelor

Nr...................din....................

 

ADEVERINTĂ

 

Adeverim prin prezenta că, potrivit datelor din Registrul national de evidentă a persoanelor, domnul/doamna............................., numele avut anterior................................., fiul/fiica lui................... si al/a..............., născut(ă) la data de...........................în localitatea..........................Judetul.................., codul numeric personal ......................................., domiciliat(ă) în localitatea........................................., str.......................................nr............, bl.........., sc.........., et........, ap........Judetul............................,

a avut domiciliul/domiciliile/resedinta după cum urmează:

a)de la.................până la................,în orasul/comuna................, satul................Judetul................;

b)de la.................până la................,în orasul/comuna................, satul................Judetul................;

c) de la.................până la................, în orasul/comuna................, satul.............., judetul..............

S-a eliberat prezenta adeverintă, ca urmare a cererii nr...................din .................., în vederea înscrierii la pensie, potrivit dispozitiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

Sef serviciu,

...........................................

Întocmit,

..........................................


 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Nr...................din..................

CERERE

privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate partiale

 

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii............................

Subsemnatul (a)............................................, având codul numeric personal.................................................domiciliat(ă) în localitatea............................., str.............................nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap...........Judetul.................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria.......nr...................., eliberat de.................................la data de...................., născut(ă) la data de.................în localitatea/judetul................................., fiul (fiica) lui..............................si al(a)............................., solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată partială.

În acest scop depun următoarele:

- carnet de muncă seria..................nr..................., în original si copie;

- carnet de asigurări sociale seria..................nr..................., în original si copie;

- livret militar seria..................nr..................., în copie;

- buletin/carte de identitate seria..................nr..................., în copie;

- certificat de nastere si/sau certificate de căsătorie seria..................nr..................., în copie;

- diploma de studii si foaia matricolă, în copii, sau adeverintă de certificare a perioadelor de studii învătământ superior nr...................din..................;

- adeverintă privind sporurile la salariu............................;

- adeverintă privind grupa superioară/conditii de muncă......................;

- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate si a veniturilor realizate....................

Declar pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru declaratii false, că:

- sunt/nu sunt asigurat(ă);

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc indemnizatie - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;

- primesc/nu primesc indemnizatie acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, după care am semnat.

 

Data..................

Semnătura

..........................................

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

Nr...................din..................

CERERE

pentru acordarea pensiei de invaliditate

 

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii..................

Subsemnatul(a) ............................................, având codul numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în localitatea................................, str.............................nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., judetul.................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria.......nr...................., eliberat de.................................la data de...................., născut(ă) la data de..................în localitatea/judetul.................., fiul (fiica) lui..................si al(a).................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate.

În acest scop depun următoarele acte:

- carnet de muncă seria..................nr..................., în original si copie;

- carnet de asigurări sociale seria..................nr..................., în original si copie;

- livret militar seria..................nr..................., în copie;

- buletin/carte de identitate seria..................nr..................., în copie;

- certificat de nastere si/sau certificate de căsătorie seria..................nr..................., în copie;

- diploma de studii si foaia matricolă, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învătământ superior nr...................din..................;

- adeverintă privind sporurile la salariu...................................;

- adeverintă privind grupa superioară/conditii de muncă..................;


- alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate si a veniturilor realizate..................;

- adeverintă din care să reiasă data încetării plătii indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, data încetării calitătii de asigurat..................;

- decizia medicală asupra capacitătii de muncă;

- FIAM/BP2 pentru accident de muncă/boală profesională nr...................din.................., în copie.

Declar pe proprie răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru declaratii false, că:

- sunt/nu sunt asigurat(ă);

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc indemnizatie - dosar nr...................;

- primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;

- primesc/nu primesc indemnizatie acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, după care am semnat.

 

Data..................

Semnătura

..........................................

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Nr...................din..................

CERERE

pentru acordarea pensiei de urmas

 

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii........................

Subsemnatul(a)........................................, în calitate de sot supravietuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal................................., domiciliat(ă)în localitatea................, str.................nr..........., bl........, sc......., et........, ap............, judetul..........................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria........nr......................, eliberat(ă) de............................. la data de.............., născut(ă) la data de......................în localitatea/judetul......................., fiul (fiica) lui.............si al(a)..................,   solicit înscrierea la pensie de urmas după sustinătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal............................/dosar pensie nr.................., pentru titularii (numele si calitatea):

1....................................................................................;

2....................................................................................;

3....................................................................................;

4....................................................................................;

5...................................................................................

În acest scop depun următoarele acte:

- carnet de muncă seria...........nr............, în original si copie;

- carnet de asigurări sociale seria...........nr..........., în original si copie;

- livret militar seria................nr.............., în copie;

- diploma de studii si foaia matricolă, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învătământ superior nr..................din..................;

- adeverinta privind sporurile la salariu.....................;

- adeverinta privind grupa superioară/conditii de muncă......................;

- act doveditor din care să reiasă cauza decesului;

- FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă, în copie;

- BP2 si certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională/în copie;

- certificat de deces seria............nr.............., în copie;

- act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de căsătorie);

- adeverinta de studii;

- decizia medicală asupra capacitătii de muncă;

-talon de plată a pensiei sau copia deciziei de pensie.

DECLARATIE

Declar pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru declaratii neadevărate, că:

- nu am săvârsit infractiunea de omor sau tentativă de omor asupra sustinătorului decedat;

- nu sunt asigurat;

- nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut;

- primesc/nu primesc indemnizatii prevăzute de legi speciale - dosar nr.............;

- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr................;

- primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;


- nu s-a desfăcut căsătoria cu sustinătorul decedat;

- după decesul sustinătorului nu m-am recăsătorit.

Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani si la începerea fiecărui an scolar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmasi).

Mă oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, după care am semnat.

 

Data..................

Semnătura

..........................................

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

CERERE

pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

 

Se aprobă

..........................................

(semnătura)

Înregistrată sub nr..............din.................

Viza pentru controlul financiar preventiv

 

Către..................................................

 

Subsemnatul(a)............................., având codul numeric personal.........................., domiciliat(ă)în localitatea..................., str..........................nr............, bl........., sc........, et........, ap............Judetul......................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria...........nr.........................., eliberat de.....................la data de...................., în calitate de fiu/fiică/sot supravietuitor/ părinte/mostenitor, vă rog ca, în baza dosarului nr...............si a celorlalte acte, să aprobati plata:

- pensiei/indemnizatiei pe luna....................anul.........

Odată cu prezenta cerere depun si următoarele acte:

- certificat de deces, în copie;

- talon de plată a pensiei;

- acte de stare civilă (solicitant);

- certificat de mostenitor.

 

Data..................

Semnătura

..........................................

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

Casa teritorială de pensii

Cabinetul de expertiză medicală a capacitătii de muncă................

 

 

Nr............./.................

 

CERERE

pentru expertizarea medicală a capacitătii de muncă

 

Subsemnatul(a)..............................., având codul numeric personal..........................., domiciliat(ă) în localitatea..............., str................. nr........, bl........, sc.........., ap.........., judetul/sectorul .............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărtii de identitate seria............nr........, solicit expertizarea medicală a capacitătii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

Odată cu prezenta cerere depun si următoarele acte:

1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]

2. bilete externare/scrisori medicale [ ]

3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]

4. analize medicale de laborator [ ]

5. investigatii imagistice [ ]

6. explorări functionale [ ]

7. alte rezultate ale investigatiilor medicale [ ]

8. adeverintă cu nr. zile de concediu medical cumulat în ultimele 12/24 luni - pentru salariati [ ]

 

Data..................

Semnătura

..........................................

 


ANEXA Nr. 11

la norme

 

CERERE

pentru acordarea ajutorului de deces

 

Se aprobă

..........................................

(semnătura)

Înregistrată sub nr..............din.................

Viza pentru controlul financiar preventiv

 

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii.........................

 

Subsemnatul(a)....................., având codul numeric personal......................, domiciliat(ă)în......................., str.................... nr.........., bl......., sc........, et........, ap......., judetul (sectorul)..............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărtii de identitate seria..........nr............, eliberat(ă) de................, în calitate de.........................., vă rog ca, în baza dosarului de pensie nr................ si a celorlalte acte, să aprobati plata ajutorului de deces pentru .................., având calitatea de pensionar/membru de familie, conform certificatului de deces nr..............din............., eliberat de Primăria..................

Odată cu prezenta cerere depun si următoarele acte:

a) certificat de deces - copie si original;

b) act de identitate - copie si original;

c) documente din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare;

d) cupon de pensie;

e) adeverintă de studii, după caz;

f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă în cazul copilului în vârstă de până la 16 ani, după caz.

În sustinerea cererii mele, declar pe propria răspundere si sub sanctiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat si nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altă unitate.

 

Data..................

Semnătura

..........................................

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

Date de identificare a unitătii

...........................................

...........................................

Nr................/....................

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna..........................................., născut/născută la data de......................... în localitatea.......................Judetul..................., având codul numeric personal...................................., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea1)............................................................................., în meseria/functia................., în perioada.................................

Pe perioada............................se încadrează în grupa I de muncă, în procent de ....,în baza prevederilor 2).........................., activitate care se regăseste la pozitia.........din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea se regăseste la pozitia.........din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Mentionăm că prezenta adeverintă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societătii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

Conducătorul unitătii,

..........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 


1) Se completează cu denumirea societătii sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare.

2) Se precizează actul normativ (număr, dată, pozitie, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.

 


ANEXA Nr. 13

la norme

 

Date de identificare a unitătii

...........................................

...........................................

Nr................/....................

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna............................................, născut/născută la data de....................în localitatea.......................Judetul............., având codul numeric personal..................................., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea1) .................................., în meseria/functia............................., în perioada................................

Pe perioada2)................................se încadrează în grupa I de muncă, în procent de.....,în baza prevederilor3)..............., activitate care se regăseste la pozitia .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

Locul de muncă unde se desfăsoară activitatea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, a fost preluat de societatea..............................., care se regăseste la pozitia.......din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Preluarea locului de muncă s-a făcut în baza4).............., începând cu data de.....................................

Mentionăm că prezenta adeverintă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societătii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

Conducătorul unitătii,

..........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 


1) Se completează cu denumirea societătii sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare.

2) Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.

3) Se precizează actul normativ (număr, dată, pozitie, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.

4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat această preluare.

 

ANEXA Nr. 14

la norme

 

UNITATEA.........................................

C.U.I......................../Cod fiscal......

Adresa................................, telefon

Nr...................../data.......................

 

ADEVERINTA

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna................................., născut/născută la data de...................................... În localitatea ............................, judetul ......................., sectorul ..., având codul numeric personal ............................, a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*).................................................., în perioada de la................... până la................................


În perioada de la.................................. până la............................., având meseria/functia de..........................., a fost încadrat/încadrată în grupa**).....................de muncă, în procent de.........%, conform nominalizării efectuate prin...............***)

Temeiul juridic al încadrării în grupa**).........................de muncă îl reprezintă...................................****)

 

OBSERVATII:....................................................................................................................................................................

 

Mentionăm că prezenta adeverintă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societătii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

Conducătorul unitătii,

..........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

Directia/Serviciul cu atributii salarizare personal

..........................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Întocmit

..........................................

(numele, prenumele si semnătura)

 


*) Se completează denumirea societătii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. **) Se completează I sau II.

***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activitătilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadrează în grupele I si II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administratie si a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidentă a intrărilor în subteran etc).

****)Se completează actul normativ (nr., dată, pozitie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:

- pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instructiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile si functiile prevăzute în grupele I si II de muncă;

- pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii si Ministerului Sănătătii nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977;

- pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I si II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii pentru precizarea locurilor de muncă, activitătilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadrează în grupele I si II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;

- alte acte normative în vigoare la data respectivă.

 

OBSERVATII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situatia persoanelor care au lucrat în aceleasi conditii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

 

ANEXA Nr. 15

la norme

 

SPORURILE, INDEMNIZATIILE SI MAJORĂRILE DE RETRIBUTII TARIFARE

care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual

 

I. Sporul de vechime în muncă:

1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, si, în consecintă, nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinte.

2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinte.

II. Sporuri, indemnizatii si majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicată*) în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:

1. sporul pentru munca în conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

2. majorarea retributiei tarifare cu până la 10% pentru conditii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

4. indemnizatia de până la 10% acordată sefului de echipă sau de brigadă care conduce formatia de lucru, prevăzută la art. 70 si în anexa nr. IV.

Pentru unele activităti specifice cuantumul indemnizatiei era diferentiat, după cum urmează:

- 2,50-18 lei/zi, în industria minieră;

- până la 1,3% din retributia realizată de formatia condusă, în exploatările forestiere;

5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse între 5% si 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;

6. indemnizatia acordată personalului navigant si însotitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;

7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în conditiile stabilite de lege, “gradatia de merit”, astfel:

- personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică (art. 121);

- cadrelor didactice definitive cu o vechime în învătământ de cel putin 30 de ani (art. 143);

- cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);

- cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradatie (art. 159);

8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadrati la categoria a lII-a inclusiv, care execută încăltăminte de tip “Romarta” si confectii din piele si blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) “Muncitori calificati”];

9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) “Muncitori calificati”];

10. majorarea retributiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăsurat activitate la spitalele “Elias” si “Alexandru Sahia”, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

11. majorarea retributiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăsurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc functia de sofer si în mod suplimentar efectuează si activităti de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 “Auto si întretinere drumuri”);

13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadrati în gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevăzătorii încadrati în gradul al ll-lea de invaliditate (art. 197);

14. indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere, acordată:

- profesorilor, conferentiarilor si lectorilor-sefi de lucrări titulari din învătământul superior, pentru perioada cât sunt numiti în functii de conducere în unitătile de cercetare si inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];

- sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezintă importantă deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];

- cadrelor medicale care îndeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordată persoanelor care îndeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);

- cadrelor sanitare care îndeplinesc functii de conducere (art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

- cadrelor de specialitate artistică care în afara functiei artistice îndeplinesc functii de conducere (art. 160);

15. indemnizatiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

- îndeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolară si sef catedră în învătământul superior;

- desfăsoară activitate de diriginte de clasă;

- predau în acelasi timp la 2-4 clase în învătământul primar;

16. majorarea retributiei tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii si în scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;

17. sporul pentru munca în timpul noptii, acordat în conditiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum si cel acordat în conditiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigatia fluvială;

18. sporul de până la 14% - care face parte din retributia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Române si al unitătilor subordonate sau din alte unităti care participă efectiv la realizarea, controlul si urmărirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de subsol din anexa nr. IV cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicată;

19. indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retributia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];

20. indemnizatia prevăzută la art. 70, pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retributia realizată în acord (anexa nr. IV);

21. indemnizatia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B “Ocrotirea sănătătii”, astfel:


*) Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogată prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.

 

Functia

Indemnizatia (lei)

cea mai mică

cea mai mare

1. Medic (farmacist) director

2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fără personalitate juridică)

3. Medic-sef (dispensar policlinic, statie de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-sef

4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) sef de sectie, de laborator si altele similare: medic-inspector

5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moasă, tehnician sanitar), sef de unitate, de laborator, de sectie si altele similare

715

715

310

230

130

1.535

1.225

880

560

430


22. indemnizatiile si alte plăti pentru activităti prestate în afara obligatiilor functiei de bază si care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”), după cum urmează:

 

1. Medicii care asigură continuitatea în unitătile sanitare prin ore de gardă prestate peste timpul normal de muncă

până la retributia tarifară orară;

2. Personalul sanitar care suplineste personalul aflat în concediu (de boală, de nastere, de studii) sau în alte situatii similare

cu retributia tarifară orară;

3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză si recuperare a capacitătii de muncă si ai comisiei medicamentului

75-155 lei pe sedintă;

4. Medicii curanti care acordă asistentă medicală cadrelor din nomenclatura unitătilor medicale speciale

155-310 lei lunar pe familie asistată;

 

23. indemnizatiile lunare care se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor functii de conducere în unitătile de artă si cinematografie în afara obligatiilor de serviciu de la functia de bază, care nu fac parte din retributia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:

- director de unitate artistică până la 1.615 lei;

- director adjunct artistic până la 1.100 lei;

- sef sectie artistică până la 560 lei;

24. indemnizatia lunară pentru unele activităti prestate în afara functiei de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

 

1. rector (Universitatea Cultural-Stiintifică Bucuresti)

605 - 1.010 lei;

2. prorector (Universitatea Cultural-Stiintifică Bucuresti)

505 - 810 lei;

3. director de curs universităti cultural-stiintifice

410 - 610 lei;

4. secretar de curs universităti cultural-stiintifice

205 - 415 lei;

5. director de cămin cultural:

 

a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori

205 - 310 lei;

b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori

260 - 415 lei;

c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori

360 - 520 lei;

6. bibliotecar comunal

205 - 310 lei;

 

25. indemnizatia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:

 

 

Indemnizatia - lei -

 

 

Indemnizatia - lei -

 

Tipul

Minim

Maxim

Tipul

Minim

Maxim

A

160

280

N

430

990

B

160

330

O

430

1.040

C

160

380

P

480

1.090

D

220

430

R

480

1.140

E

220

510

S

560

1.210

F

220

560

T

560

1.260

G

280

610

U

610

1.310

H

280

670

V

610

1.360

I

280

720

W

660

1.410

J

330

770

X

660

1.510

K

330

820

Y

760

1.610

L

380

870

Z

760

1.730

M

380

940

 

 

 


III. Alte sporuri:

1. sporul acordat personalului civil care a desfăsurat activitate în cadrul unitătilor militare apartinând Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, stabilit pe transe astfel:

 

Perioada

Sporul

Actul normativ

1 noiembrie 1969-1 februarie 1976

5%-25%

Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.963/1969, art. 23

1 februarie 1976-1 aprilie 1991

4%-18%

Decretul nr. 163/1975, art. 24

1 aprilie 1991-1 octombrie 1991

Până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22

1 octombrie 1991-1 iunie 1993

Până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25

1 iunie 1993-1 iulie 1994

Până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23

1 iulie 1994-16 iulie 1998

Până la 30%

Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23

16 iulie 1998

anulat

Introdus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

 

2. majorarea de până la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfăsurat activitatea în societăti mixte;

3. majorarea cu 20-25% a retributiei tarifare a personalului român care si-a desfăsurat activitatea în ambasade.

IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidentiate împreună cu salariile aferente în statele de plată si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurări sociale.

V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementări din legislatia de asigurări sociale:

- sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I);

- sporul pentru lucru în subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;

- indemnizatia de zbor;

- sporul pentru conditii grele de muncă;

- sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

- sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;

- alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislatia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective si individuale de muncă.

Mentiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

- datele de identificare a persoanei;

- denumirea unitătii;

- perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de muncă;

- functia, meseria sau specialitatea exercitată;

- denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

- perioada în care a primit sporul si temeiul în baza căruia s-a acordat;

- adeverintele vor purta număr, data eliberării, stampila unitătii, precum si semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitătii.

Adeverintele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situatiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncă.

Mentiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitătile economice;

- premiile anuale si premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

- recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

- diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;

- drepturile de autor;

- drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

- al treisprezecelea salariu;

- formele de retribuire definite sub sintagma “plata cu ora”, acordate cadrelor didactice si specialistilor din productie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăsurate în afara obligatiilor de muncă de la functia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum si pentru îndeplinirea unor activităti didactice pentru care nu se justifică înfiintarea unor posturi;

- formele de retribuire pentru “orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;

- sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică si care asigură perfectionarea de specialitate a învătătorilor si educatorilor;

- indemnizatiile de muncă nenormată;

- compensatiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 si nr. 240/1982;

- alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

 


ANEXA Nr. 16

la norme

 

Denumirea persoanei juridice care eliberează actul........................

Adresa: localitatea................., str.......nr......., judetul ....

Telefon..................................................., fax..........

E-mail....................................................................

Nr..................din.................................................

 

ADEVERINTĂ

 

Adeverim că domnul/doamna........................................................, având codul numeric personal..................................., născut/născută la data de..................în localitatea........................Judetul....................., fiul/fiica lui..................si al/a...................., a fost angajatul/angajata unitătii ........................în perioada.........................si a desfăsurat activitate organizată pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestată în timpul noptii, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Perioada în care a desfăsurat activitatea organizată pe schimburi

Sporul acordat pentru munca prestată în timpul noptii, conform legii

(%)

Procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul noptii

(col. 3x31,51 %)

De la data

Până la data

0

1

2

3

4*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează cu două zecimale.

 

Temeiul legal în baza căruia a fost acordat acest spor este.................................

Prezenta adeverintă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

 

Reprezentant legal:

Numele si prenumele....................

Functia.....................................

Semnătura.................................

Întocmit

..........................................

..........................................

..........................................

 

- 31,51% reprezintă ponderea medie a timpului de muncă prestată noaptea în totalul timpului de muncă dintr-o perioadă în care activitatea a fost organizată pe schimburi.

- în situatia în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activităti care nu erau organizate pe schimburi, adeverintele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte.

- în situatia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfăsurat activitate numai în timpul noptii, adeverintele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.