MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 213/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 213         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

292. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

236. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

245. - Hotărâre privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum si a valorii sprijinului financiar

 

272. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

39. - Decizie privind eliberarea domnului Comeliu Burada din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

40. - Decizie privind numirea doamnei Szenczi Bianka în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

41. - Decizie pentru eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru si pentru numirea acestuia în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Rectificări .la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 5/2006

 - Ordinul ministrului economiei nr. 1.969/2009

 - Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.842/2010


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a peste două decenii de la aparitia publicatiei “Viata medicală”, în semn de înaltă apreciere pentru meritele remarcabile avute la promovarea culturii în tară si în lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria B “Muzică”:

- doamnei Anca Florea;

- domnului losif Ion Prunner.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A “Literatură”:

- domnului profesor dr. Constantin Dimoftache (CD. Zeletin);

- doamnei Paula Romanescu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria B “Muzică”, domnului conf. dr. Mircea Niculae Penescu.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria C “Artele plastice”, doamnei dr. Suzana Bantas.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F “Promovarea culturii”:

- domnului profesor dr. Mircea Cinteză;

- doamnei Grosu-Popescu Eugenia;

- domnului dr. Mihail Mihailide.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 292.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 68/2004 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la ratificat prin Legea nr. 68/2004.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 236.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucuresti

Tel +40.21.319.97.39

Fax+40.21.312.20.11

2 aprilie 2009

 

Sylvie Anagnostopoulos,

director de tară pentru România

Departamentul proiecte

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)

Bd. Kleber 55-75116, Paris

 

Ref.: Anularea sumelor rămase neutilizate aferente acordurilor de împrumut F/P 1.309 si F/P 1.529

 

Dragă doamnă Anagnostopoulos,

 

Având în vedere stadiul actual al activitătii proiectelor, la solicitarea Ministerului Mediului, vă rugăm să aveti amabilitatea de a aproba amendarea acordurilor de împrumut sus-mentionate, astfel:

- anularea sumei de 1,4 milioane EUR din suma totală a împrumutului F/P 1.529;

- anularea sumei de 1 milion EUR din suma totală a împrumutului F/P 1.309.

Aceste sume propuse spre anulare sunt sume rămase neutilizate din împrumuturile sus-mentionate si reprezintă economii înregistrate pe parcursul implementării acestora.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Directia Generală pentru împrumuturi

Departamentul proiecte

Paris, 11 august 2010

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

Sectorul 5, Bucuresti

România

 

Ref.: Confirmarea anulării sumelor neutilizate - împrumuturile F/P 1.529, F/P 1.309

 

Dragă domnule secretar de stat,

Referitor la scrisoarea dumneavoastră din data de 2 aprilie 2009 si având în vedere finalizarea proiectelor, asa cum a fost evidentiată în rapoartele de finalizare pe care le-am primit, vă confirm prin prezenta că sumele netrase de 1,4 milioane EUR - din împrumutul F/P 1.529 si de 1 milion EUR - din împrumutul F/P 1.309 au fost anulate si sterse din portofoliul proiectelor BDCE la data de 2 aprilie 2009.

 

Cu stimă,

Theodore Ivanov,

director de departament


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum si a valorii sprijinului financiar

 

În conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI “Dispozitii speciale privind sectorul apicol” la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările si completările ulterioare, precum si cu ale Deciziei Comisiei Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare a programului de îmbunătătire a productiei si comercializării produselor apicole prezentat de România în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului si de stabilire a contributiei Uniunii la acest program,

având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul National Apicol pentru perioada 2011-2013, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele de aplicare a Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă cuprinsul Ghidului de bune practici pentru apicultură, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul National Apicol pentru perioada 2011-2013, este de 43.941.628,75 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare a programului de îmbunătătire a productiei si comercializării produselor apicole prezentat de România în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului si de stabilire a contributiei Uniunii la acest program, fiind distribuită astfel:

a) pentru anul 2011, 14.701.144,33 lei;

b) pentru anul 2012, 14.653.837,68 lei;

c) pentru anul 2013, 14.586.646,74 lei.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 245.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL NATIONAL APICOL

pentru perioada 2011-2013

 

CAPITOLUL I

Scopul Programului National Apicol

 

România, conform Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să stabilească pentru o perioadă de 3 ani un program national care să vizeze îmbunătătirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole, denumit în continuare Program.

Scopul de bază al Programului este sprijinirea financiară a activitătilor de profilaxie si combatere a varoozei, a efectuării analizelor fizico-chimice ale mierii, a achizitionării materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine în vederea obtinerii produselor apicole de cea mai înaltă calitate în stupine, a achizitionării stupilor, precum si a tipăririi si multiplicării Ghidului de bune practici pentru apicultură.


 

CAPITOLUL II

Actiunile Programului

 

Actiunile cuprinse în Program sunt:

a) asistentă tehnică pentru apicultori si grupuri de apicultori;

b) combaterea varoozei;

c) rationalizarea stupăritului pastoral;

d) măsuri de asistentă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;

e) sustinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul national.

 

CAPITOLUL III

Beneficiarii Programului

 

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice si juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, organizate în asociatii de crescători de albine, federatii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Modul de finantare

 

Comisia Europeană participă la finantarea actiunilor din Program cu până la 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare actiune accesată, excluzând TVA.

Exercitiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar actiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plătile aferente se fac în timpul exercitiului financiar.

Contributia Uniunii Europene la Programul de îmbunătătire a productiei si comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei din 14 septembrie 2010, iar cursul euro este stabilit de Banca Centrală Europeană, la data de 30 decembrie 2009, la valoarea de 4,2325 lei, conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente.

 

CAPITOLUL V

Institutiile publice responsabile

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, precum si de avizarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură este autoritatea competentă pentru elaborarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar în sectorul apicol, cu înregistrarea si centralizarea solicitărilor, cu elaborarea procedurilor de control, precum si cu efectuarea plătilor, conform măsurilor cuprinse în Program.

 

CAPITOLUL VI

Detalierea actiunilor aprobate în Program

 

1. Asistentă tehnică pentru apicultori si grupuri de apicultori - Tipărirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri

Formele asociative legal constituite depun Ghidul de bune practici pentru apicultură atât la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cât si la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutii care selectează cel mai complet si tehnic Ghid de bune practici pentru apicultură si îl avizează, în urma consultărilor din cadrul întâlnirilor de lucru dintre reprezentantii acestora.

Ghidul de bune practici pentru apicultură se depune până la data de 4 aprilie 2011 si se avizează până la data 29 aprilie 2011 de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Ghidul de bune practici pentru apicultură cuprinde capitole distincte referitoare la conditiile care trebuie îndeplinite de către apicultori, asa cum sunt prezentate în anexa nr. 3, prezentarea măsurilor finantate prin Program, precum si adrese utile ale institutiilor publice sau ale formelor asociative legal constituite.

Diseminarea informatiilor cuprinse în Ghidul de bune practici pentru apicultură avizat se realizează atât prin tipărirea si multiplicarea acestuia, cât si prin tipărirea altor materiale informative, respectiv flayere, afise, brosuri.

Flayerele, afisele si brosurile contin informatiile referitoare la Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum si măsurile finantate prin Program.

Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum si materialele informative, respectiv flayerele, afisele, brosurile se difuzează la institutiile publice cu atributii în apicultură, respectiv oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, centrele locale si judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si oficiile judetene si centrele regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit, dar si în cadrul târgurilor si expozitiilor apicole.

Sprijinul financiar alocat pentru tipărirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, este în valoare de maximum 17.197,45 lei si reprezintă 50% din valoarea totală a acestuia, restul de 50% reprezentând contributia financiară a Comisiei Europene la acesta, fiind repartizat astfel:

a) pentru anul 2011, 7.398,41 lei;

b) pentru anul 2012, 5.612,29 lei;

c) pentru anul 2013, 4.186,75 lei. Conditii de eligibilitate:

- formă asociativă în domeniul apicol, legal constituită, care depune în termen legal, tipăreste si multiplică Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum si materialele informative, respectiv flayere, afise, brosuri;

- forma asociativă prezintă un cost estimativ per pagină pentru Ghidul de bune practici pentru apicultură si per bucată pentru materiale informative;

- Ghidul de bune practici pentru apicultură depus la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor respectă prevederile anexei nr. 3 la hotărâre;

- Ghidul de bune practici pentru apicultură se redactează astfel încât să fie lizibil.

Cheltuieli eligibile:

- costul/pretul fără TVA pentru tipărirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri.

2. Combaterea varoozei

Măsura 2.1. Achizitionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate in România din apicultura conventională

Conditii de eligibilitate:

- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;

- apicultorul trebuie să detină si să completeze carnetul de stupină, conform legislatiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform legislatiei în vigoare;

- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul agricol;

- apicultorul trebuie să aibă stupii identificati de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

- medicamentele achizitionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

- produsele biologice, suplimentele nutritive si biostimulatorii trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

- tratamentele trebuie să se desfăsoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat si urmărit de reprezentantii formei asociative;

- fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

a) întreaga suprafată aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă metalică;

b) sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea parazitilor căzuti din familia de albine pe acesta.

Cheltuieli eligibile:

- pretul/costul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei;

- pretul/costul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive si biostimulatorilor;

- pretul/costul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.

Măsura 2.2. Achizitionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate in România din apicultura ecologică

Conditii de eligibilitate:

- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;

- apicultorul trebuie să detină si să completeze carnetul de stupină, conform legislatiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform legislatiei în vigoare;

- apicultorul trebuie să aibă stupii identificati de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să fie înregistrate la directia pentru agricultură judeteană privind productia ecologică sau să fie în perioada de conversie;

- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul agricol;

- medicamentele achizitionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

- produsele biologice, suplimentele nutritive si biostimulatorii trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

- tratamentele trebuie să se desfăsoare în baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat si urmărit de reprezentantii formei asociative;

- fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

a) întreaga suprafată aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă din otel inoxidabil;

b) sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea parazitilor căzuti din familia de albine pe acesta.

Cheltuieli eligibile:

- pretul/costul fără TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la bază acizi organici, uleiuri esentiale, produse naturale;


- pretul/costul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive si al biostimulatorilor;

- pretul/costul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.

3. Sustinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul national - Achizitionarea de mătci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine din rase omologate în România

Conditii de eligibilitate:

- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;

- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform legislatiei în vigoare;

- apicultorul trebuie să achizitioneze familiile de albine si/sau mătcile si/sau roiurile la pachet si/sau roiurile pe faguri din rase omologate în România numai prin măsurile prevăzute în prezentul program si să nu solicite finantare si din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- apicultorul trebuie să detină si să completeze carnetul de stupină, conform legislatiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

- apicultorul trebuie să detină minimum 25 de familii de albine în cazul achizitionării mătcilor din rase omologate în România;

- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul agricol;

- apicultorul trebuie să aibă stupii identificati de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

- achizitionarea mătcilor trebuie să se facă numai din rase omologate în România de la ferme de elită sau ferme de multiplicare autorizate de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform criteriilor de autorizare prevăzute în legislatia în vigoare.

Cheltuieli eligibile:

- pretul/costul fără TVA pentru achizitia de maximum 100 de mătci/apicultor;

- pretul/costul fără TVA pentru achizitia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor;

- pretul/costul fără TVA pentru achizitia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor;

- pretul/costul fără TVA pentru achizitia de maximum 125 de familii de albine/apicultor.

4. Rationalizarea stupăritului pastoral - Achizitionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzati în urma deplasării acestora în pastoral

Conditii de eligibilitate:

- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;

- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislatiei în vigoare;

- apicultorul trebuie să achizitioneze stupii numai prin măsurile prevăzute în Program si să nu solicite finantare si din FEADR;

- apicultorul trebuie să detină minimum 25 de familii de albine din rase omologate în România care să aibă înregistrare/autorizare la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul agricol;

- apicultorul trebuie să aibă stupii identificati de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

- apicultorul trebuie să detină si să completeze carnetul de stupină, conform legislatiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale, respectiv să aibă viza formei asociative din care face parte la rubrica “deplasări în pastoral”;

- stupii trebuie să fie achizitionati de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, care produc si/sau comercializează stupi.

Cheltuieli eligibile:

- pretul/costul fără TVA pentru achizitia de maximum 125 de stupi utilati conform tehnologiei apicole, excluzând materialul biologic, pentru fiecare apicultor.

5. Asistentă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii - Efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii

Conditii de eligibilitate:

- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;

- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislatiei în vigoare;

- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si în registrul agricol;

- apicultorul trebuie să aibă stupii identificati de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

- apicultorul trebuie să detină si să completeze carnetul de stupină, conform legislatiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

- analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie făcute la un laborator autorizat sanitar-veterinar.


Cheltuieli eligibile:

- pretul/costul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii si care trebuie să cuprindă:

- determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;

- determinarea glucozei si fructozei din miere;

- determinarea continutului de apă;

- examen organoleptic;

- determinarea indicelui colorimetric.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Prin exceptie de la prevederile referitoare la conditia de eligibilitate privind identificarea stupilor conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, pentru acordarea sprijinului financiar aferent anului 2011, apicultorii nu trebuie să îndeplinească această conditie de eligibilitate, devenind obligatorie începând cu data de 1 noiembrie 2011.

 

ANEXA Nr. 2

NORME DE APLICARE

a Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013

 

Art. 1. - (1) Beneficiarii Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013 (Program), astfel cum sunt definiti în anexa nr. 1 la hotărâre, solicită anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită conform legislatiei în vigoare, si depun la sediul acesteia următoarele documente justificative:

a) cerere pe baza căreia solicită sprijinul financiar cuvenit si în care se mentionează acordul acestora de derulare a sprijinului prin intermediul formei asociative;

b) declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că acestia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative;

c) declaratie pe propria răspundere că achizitionează familiile de albine si/sau mătcile si/sau roiurile la pachet si/sau roiurile pe faguri din rase omologate în România si/sau stupii, numai prin măsurile prevăzute în Program si nu solicită finantare si din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

d) copia actului de identificare - B.l./C.l., în cazul persoanelor fizice;

e) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz;

f) copia adeverintei care să ateste proprietatea si numărul familiilor de albine înscrise în Registrul agricol, eliberată de consiliul local;

g) copia atestatului sau certificatului ori diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol;

h) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza căreia îsi desfăsoară permanent activitatea exploatatia/unitatea;

i) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte, din care să rezulte că apicultorul a efectuat deplasarea în pastoral, avizat de către consiliul local;

j) copia buletinului de analize fizico-chimice ale mierii;

k) copia facturii fiscale de efectuare a plătii analizelor fizico-chimice ale mierii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. i), pentru anul 2011, apicultorii care solicită sprijin financiar pentru achizitionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzati în urma deplasării acestora în pastoral si nu au ordin de deplasare în pastoral pe anul 2010 trebuie să depună copia paginii vizate de forma asociativă din care face parte, la rubrica “deplasări în pastoral”, din carnetul de stupină.

(3) Beneficiarii Programului care sunt crescători de albine ecologice solicită anual sprijinul financiar prin intermediul formei

asociative din care fac parte, legal constituită conform legislatiei în vigoare, si depun la sediul acesteia, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) copia fisei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

b) copia contractului producătorului ecologic încheiat cu un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

c) copia certificatului de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspectie si certificare, pentru familiile de albine aflate în perioada de conversie sau certificate.

Art. 2. - (1) Forma asociativă legal constituită are obligatia de a păstra la sediul acesteia următoarele:

a) documentele prevăzute la art. 1;

b) procesul-verbal din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii si fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate, precum si stupii;

c) calendarul tratamentelor, întocmit si urmărit de aceasta;

d) registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează conform legislatiei în vigoare si sunt puse la dispozitia reprezentantilor compartimentului de inspectie din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si reprezentantilor altor institutii de control abilitate.

Art. 3. - (1) Pentru actiunile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, cap. II lit. b)-e), forma asociativă legal constituită, pe baza cererilor si a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza căruia îsi are sediul înregistrat în actele de constituire, următoarele documente:

a) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare actiune în parte;

b) copia documentului din care să rezulte că forma asociativă are membrii cu stupi identificati de către aceasta, prin Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor;

c) centralizatorul membrilor formei asociative legal constituite, care solicită sprijin financiar pentru fiecare actiune în parte;


d) copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite;

e) documentul de identitate bancară al formei asociative legal constituite;

f) copia facturii fiscale de achizitie a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilorsi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei;

g) copia facturii fiscale de achizitie a mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din rase omologate în România;

h) copia facturii fiscale de achizitie a stupilor;

i) copia documentelor fiscale de efectuare a plătii medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei;

j) copia documentelor fiscale de efectuare a plătii mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din rase omologate în România;

k) copia documentului fiscal de efectuare a plătii stupilor;

l) copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a plătii analizelor fizico-chimice ale mierii;

m) copia certificatului de origine, care atestă provenienta mătcilor din ferme de elită autorizate de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” si autorizate sanitar veterinar;

n) copia declaratiei de conformitate, care atestă provenienta mătcilor din ferme de multiplicare autorizate de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” si autorizate sanitar veterinar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie în limba română sau însotite de traduceri legalizate ale acestora, după caz.

(3) Pentru actiunea prevăzută la anexa nr. 1 la hotărâre, cap. II lit. a), forma asociativă legal constituită care elaborează, tipăreste si multiplică Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum si materialele informative, respectiv flayere, afise, brosuri, depune cererea la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, însotită de următoarele documente:

a) copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite;

b) documentul de identitate bancară al formei asociative legal constituite;

c) copia Ghidului de bune practici pentru apicultură avizat, precum si copii ale materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri;

d) copia facturii fiscale de efectuare a plătii pentru tipărirea si multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură si a materialelor informative, respectiv flayere, afise, brosuri;

e) copia centralizatorului celor cărora li s-a distribuit gratuit Ghidul de bune practici pentru apicultură si materialele informative, respectiv flayere, afise, brosuri, care să cuprindă numele institutiei/organizatorului de târguri si expozitii apicole, numărul de exemplare, data distribuirii, datele de identificare si semnătura beneficiarilor.

Art. 4. - Fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa si stupii achizitionati prin prezentul program trebuie să respecte cerintele tehnice prevăzute în Ghidul de bune practici pentru apicultură.

Art. 5. - Pentru actiunile prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii si a documentelor care o însotesc este 1 august a fiecărui an.

Art. 6. - (1) După finalizarea procesului de înregistrare si verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, întocmesc si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură centralizatorul cu solicitările sprijinului financiar pentru fiecare actiune în parte, în vederea stabilirii nivelului sprijinului financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură transmite centrelor sale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecărei actiuni prevăzute în Program.

Art. 7. - (1) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după centralizarea si antecalculatia sumelor aferente cererilor, întocmesc si transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, după aprobarea sumelor solicitate, întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.

Art. 8. - În baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar, transmise de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însotită de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.

Art. 9. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitantilor sprijinului financiar, conform legislatiei în vigoare.

Art. 10. - (1) în baza prevederilor prezentei hotărâri, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării prezentelor norme, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor si a conditiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre actiunile din Program, precum si procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si este adus la cunostinta beneficiarilor prin afisare pe site-ul oficial al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(3) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare realizării actiunilor cuprinse în Program.

(4) Forma asociativă legal constituită, pe parcursul unui an, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare, în copie, precum si originalele pentru autentificare.

(5) Forma asociativă legal constituită va anunta orice modificare privind identificarea ei la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului


Bucuresti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare.

Art. 11. - (1) în cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobată de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură se încadrează în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, nivelul sprijinului financiar se stabileste la valoarea de achizitie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura conventională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine si a stupilor, precum si la valoarea, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii.

(2) în cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobată de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură depăseste suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură stabileste nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achizitie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura conventională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine si a stupilor, precum si la valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toti beneficiarii.

(3) în cazul în care si după aplicarea prevederilor alin. (2) se depăseste suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură stabileste nivelul sprijinului financiar ca procent din valoarea cea mai mică de achizitie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura conventională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine si a stupilor, precum si din valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toti beneficiarii, până la limita sumei aprobate.

 

ANEXA Nr. 3

 

CUPRINSUL

Ghidului de bune practici pentru apicultură

 

SECTIUNEA 1

Conditii

 

- Domeniu de aplicare

 

SECTIUNEA a 2-a

Tehnologii apicole

 

- Stupine de productie

- Stupine de producere a materialului biologic

- Stupine de selectie si ameliorare

- Criterii de autorizare a stupinelor de elită si/sau multiplicare

- Stupăritul pastoral

- Stupii si principalele echipamente apicole

 

SECTIUNEA a 3-a

Recoltarea si valorificarea produselor apicole

 

- Calitatea mierii de albine si a altor produse apicole destinate consumului uman

- Surse de contaminare a mierii de albine

- Cerinte privind igiena spatiilor în care se realizează extractia mierii de albine

- Cerinte privind igiena echipamentelor de extractie a mierii

- Cerinte privind spatiile pentru depozitarea mierii de albine

- Cerinte privind igiena extractiei si depozitării mierii de albine

- Cerinte privind marcarea si etichetarea mierii de albine

- Restrictii privind livrarea către consumatorul final sau livrarea la unitătile de procesare a mierii sau a altor produse apicole

- Cerinte privind starea de sănătate si igiena personalului

 

SECTIUNEA a 4-a

Supravegherea sanitară veterinară a stupinelor

 

- Conditii de înregistrare/autorizare

- Controlul sanitar veterinar oficial al familiilor de albine si al igienei productiei de miere

- Cerinte privind igiena familiilor de albine si a stupinei

- Actiunile în caz de identificare a familiilor de albine bolnave

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri de prevenire si combatere a bolilor la albine

 

- Metode si procedee de combatere antivarooa

- Metode si procedee de combatere în loca americană

- Metode si procedee de combatere a bolilor supravegheate pasiv

- Medicamente si biostimulatori

- Metode si procedee pentru combaterea dăunătorilor

 

SECTIUNEA a 6-a

Anexe

 

- Carnetul stupinei

- Gestiunea documentelor si completarea carnetelor de stupină

- Evidentierea tratamentelor si gestiunea medicamentelor

- Standarde miere

- Legislatie comunitară si natională:

- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările si completările ulterioare (extras);

- Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

 

În conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) în cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, si amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale

si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 272.


 

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

-mii lei-

1

2

3

4

5

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

10.050,00

 

 

 

I. Venituri curente

50,00

 

 

 

C. Venituri nefiscale

50,00

 

 

 

C.1. Venituri din proprietate

50,00

 

30.10

 

Venituri din proprietate

50,00

 

 

30.10.08

Venituri din dividende

50,00

 

 

 

 

 

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

0,00

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

0,00

 

 

 

II. Venituri din capital

10.000,00

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

10.000,00

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE , din care:

10.050,00

 

87.10

 

Alte actiuni economice

10.050,00

 

 

87.10.50

Alte actiuni economice

10.050,00

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

10.038,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care

8,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

8,00

 

 

10.01.13.01.03

Indemnizatii de delegare în tară

8,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII, din care:

504,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii, din care:

20,00

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

10,00

 

 

20.01.05

Carburanti si lubrifianti

0,00

 

 

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16,00


 

 

20.05.30

Arte obiecte de inventar

16,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

12,00

 

 

20.06.01.01

Deplasări interne, detasări, transferări cazare

4,00

 

 

20.06.01.02

Deplasări interne, detasări, transferări transport

7.00

 

 

20.06.01.03

Deplasări interne, detasări, transferări alte cheltuieli

1,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

456,00

 

 

20.30.01

Reclamă si publicitate

65,00

 

 

20.30.02

Protocol si reprezentare

16,00

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

375,00

 

 

20.30.30.01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agentii de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

200,00

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si post privatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu precum si alte asemenea cheltuieli

125,00

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale

50,00

51

 

 

Titlul VI. TRANSFERURI INTERNE INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, din care:

50,00

 

51.01

 

Transferuri curente

50,00

 

 

51.01.41

Transferuri către bugetul de stat din dividende si dobânzi încasate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare

50,00

 

 

51.01 41.01

Transferuri la bugetul statului, din dividende

50,00

 

 

51.01.41.02

Transferuri la bugetul statului, din dobânzi

0,00

 

 

 

 

 

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

9.476,00

 

55.01

 

A -Transferuri interne

9.476,00

 

 

55.01.08

* Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

0,00

 

 

55.01.18

Arte transferuri curente interne, din care:

5,00

 

 

55.01,18.01

- sumele cu care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului participă la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege

0,00

 

 

55.01.18.02

sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului ca urmare a garantiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător, precum si despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

5,00

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate în procesul de privatizare)

9.471,00

 

 

 

 

 

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

12,00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

12,00

 

71.01

 

Active fixe

12.00

 

 

71.01.02

* masini, echipamente si mijloace de transport

6,00

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

6,00


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Corneliu Burada din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si aleart. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Burada se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 25 martie 2011.

Nr. 39.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Szenczi Biankaîn functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si aleart. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Szenczi Bianka se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 25 martie 2011.

Nr. 40.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru si pentru numirea acestuia în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. c) si d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ovidiu Baba se eliberează din functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, domnul Cătălin Ovidiu Baba se numeste în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 41.

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul “Pentru Patrie”

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 11.851,31 lei.

2. Cuantumul total al donatiilor: 17.016,30 lei.

3. Nu s-au înregistrat în anul 2010 situatii în care membrii de partid să fi plătit cotizatii a căror valoare însumată să depăsească 10 salarii de bază minime brute pe tară.

4. Nu s-au înregistrat în anul 2010 situatii în care persoane fizice sau juridice să fi făcut donatii a căror valoare însumată să depăsească 10 salarii de bază minime brute pe tară.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 5/2006 pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 129, în loc de: “129. Martie Elena, fiica lui VetrovAlexandru (n. la 23.09.1936 în Orhei) si Aurora, născută la data de 10 mai 1964 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Orhei, str. Eliberării nr. 184.” se va citi: “129. Vartic Elena, fiica lui Vetrov Alexandru (n. la 23.09.1936 în Orhei) si Avrora, născută la data de 10 mai 1964 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Orhei, str. Eliberării nr. 184.”

 

La Ordinul ministrului economiei nr. 1.969/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la partea a II-a, pct. 1, la liniuta a 2-a de la liniuta a 2-a, în loc de: “... Încadrarea CAEN 7430 sau 7120 - Activităti de testări si analize tehnice;” se va citi: “... Încadrarea CAEN 7490 - Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. sau 7120 - Activităti de testări si analize tehnice;”.

 

La Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.842/2010 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităti de aviatie si, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 14 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la partea a II-a, pct. 1, subpet. 1.1, lit. c), în loc de: “... Încadrarea CAEN 7430 sau 7120 - «Activităti de testări si analize tehnice»“ se va citi: “... Încadrarea CAEN 7490 - Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. sau 7120 - Activităti de testări si analize tehnice;”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.