MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 212/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

240. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

243. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 

263. - Hotărâre privind numirea membrilor Comitetului National de Initiativă pentru organizarea alegerilor în vederea înfiintării camerelor agricole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.156.- Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2005 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2005.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 240.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Nr.: 502.960

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

Tel.:+ 40 21 319 97 39

Fax:+ 40 21 312 20 11 2 aprilie 2009

 

Sylvie Anagnostopoulos

Director de tară pentru România

Departamentul Proiecte

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)

Bd. Kleber 55-75116, Paris

 

Ref.: Anularea sumelor rămase neutilizate aferente acordurilor de împrumut F/P 1309 si F/P 1529

 

Dragă Doamnă Anagnostopoulos,

Având în vedere stadiul actual al activitătii proiectelor, la solicitarea Ministerului Mediului, vă rugăm să aveti amabilitatea de a aproba amendarea acordurilor de împrumut sus-mentionate, astfel:

- anularea sumei de 1,4 milioane EUR din suma totală a împrumutului F/P 1529;

- anularea sumei de 1 milion EUR din suma totală a împrumutului F/P 1309.

Aceste sume propuse spre anulare sunt sume rămase neutilizate din împrumuturile sus-mentionate si reprezintă economii înregistrate pe parcursul implementării acestora.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 


*) Traducere.


 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ÎMPRUMUTURI

DEPARTAMENTUL PROIECTE

 

Paris, 11 august 2010

 

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

România

 

Ref.: Confirmarea anulării sumelor neutilizate - împrumuturile F/P 1529, F/P 1309

 

Dragă domnule secretar de stat,

Referitor la scrisoarea dumneavoastră din data de 2 aprilie 2009 si având în vedere finalizarea proiectelor, asa cum a fost evidentiat în rapoartele de finalizare pe care le-am primit, vă confirm prin prezenta că sumele netrase de 1,4 milioane EUR din împrumutul F/P 1529 si de 1 milion EUR din împrumutul F/P 1309 au fost anulate si sterse din portofoliul proiectelor BDCE la data de 2 aprilie 2009.

 

Cu stimă,

Theodore Ivanov,

director de departament

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B:

Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexă se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din bugetul propriu al filialei Dâmbovita a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, buget alocat de Consiliul Judetean Dâmbovita.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 243.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Consolidare si modernizare depozit zonal Crucea Rosie - municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”, prevăzut în etapa I de implementare a “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Societatea Natională de Cruce Rosie din România, Filiala Dâmbovita

Amplasament: str. Alexandru loan Cuza nr. 1, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

mii lei

1.122*)

(în preturi la 29 septembrie 2010; 1 euro = 4,2719 lei)

 

 

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

1.088

- Capacităti:

 

 

- aria desfăsurată a constructiei consolidate

m2

465

- regimul de înăltime

 

S+P+E

- Durata de realizare a investitiei

luni

9

 

Factori de risc

Structura de rezistentă a obiectivului se protejează pentru zona seismică de calcul (A...F), potrivit Normativului pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92, completat cu cap. 11 si 12, republicat în 1996. Se respectă prevederile referitoare la actiunea seismică cuprinse în cap. 3 si anexa Ala Codul P-100-1/2006, încărcarea seismică fiind corespunzătoare amplasării constructiei în zona având valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,24 g pentru IMR= 100 ani, cu perioada de colt Tc = 1,0 sec.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local al judetului Dâmbovita.

Din valoarea totală a investitiei:

 

- pentru lucrări eligibile Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătire pentru situatii de urgentă (finantare de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, împrumut nr. 4.736 RO, si bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului)

mii lei

599,66

- pentru lucrări aferente consolidării si lucrări de modernizare - fonduri asigurate din bugetul propriu al Filialei Dâmbovita a Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, buget alocat de Consiliul Judetean Dâmbovita

mii lei

522,02


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Comitetului National de Initiativă pentru organizarea alegerilor în vederea înfiintării camerelor agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numesc membrii Comitetului National de Initiativă pentru organizarea alegerilor în vederea înfiintării camerelor agricole, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Comitetul National de Initiativă se dizolvă de drept la data validării primelor alegeri pentru constituirea camerelor agricole.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 20 martie 2011.

Nr. 263.

 

ANEXĂ

COMPONENTA

Comitetului National de Initiativă

 

Nr. crt.

Specificatia

Numele si prenumele

Functia/Institutia

1.

a) 7 reprezentanti ai formelor asociative din agricultură

Viorel Matei

Federatia Natională a Producătorilor Agricoli din România

2.

Nicolae Sitaru

Liga Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România

3.

Viorel Andronie

Colegiul Medicilor Veterinari din România

4.

Ilie Van

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România

5.

Ionică Nechifor

Federatia Crescătorilor de Ovine si Caprine din România

6.

Claudiu Franc

Federatia Crescătorilor de Bovine

7.

Vasile lliută

Consortiul de Extensie si Dezvoltare Rurală Vâlcelele, judetul Călărasi

8.

b) 4 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Adrian Rădulescu

secretar de stat

9.

Gheorghe Vaida

director de cabinet

10.

Tatiana Preda

director general adjunct - Directia generală politici în sectorul vegetal

11.

Gheorghe Lăcătusu

consilier superior- Directia generală politici în zootehnie si industria alimentară

12.

c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor

Jan Vraciu

director - Directia pentru dezvoltare locală

13.

d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Pădurilor

Cristian Apostol

secretar de stat

14.

e) 8 membri ai Parlamentului României din comisiile pentru agricultură, 5 deputati si 3 senatori

Gheorghe Saghian

senator PSD

15.

Alexandru Peres

senator PD-L

16.

Vasile Mustătea

senator PNL

17.

Mihai Banu

deputat PD-L - presedintele Comitetului National de Initiativă

18.

Marian Avram

deputat PD-L

19.

Victor Surdu

deputat PSD

20.

Stefan Beres

deputat UDMR

21.

Culită Tărâtă

deputat independent


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoane vârstnice”,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoane vârstnice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală asistentă socială, Directia economică, Agentia Natională de Prestatii Sociale si agentiile teritoriale de prestatii sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 1.156.

 

ANEXA

METODOLOGIE

privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”

 

CAPITOLUL I

Context general

 

1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile si comunitătile aflate în dificultate. Serviciile sociale sunt definite drept un ansamblu complex de măsuri si actiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si depăsirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependentă, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si în scopul cresterii calitătii vietii.

1.2. Obiectivele programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”

Programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”, denumit în continuare program, a fost elaborat în scopul facilitării accesului la servicii de asistentă si îngrijire în regim rezidential pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îsi realizeze singure nevoile zilnice ale vietii si a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. În conditiile în care populatia îmbătrâneste si creste speranta de viată, numărul solicitărilor pentru internarea în centre rezidentiale, respectiv cămine pentru persoane vârstnice se află pe un trend ascendent.

În prezent, o serie de unităti sanitare cu paturi aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performantă care să permită mentinerea lor în sistem. Ca atare, pentru a utiliza cât mai eficient imobilele si dotările materiale aferente acestor spitale, pentru a beneficia de aportul unui personal calificat, precum si în scopul asigurării unor servicii sociale de calitate, programul are în vedere crearea de centre rezidentiale pentru persoanele de vârsta a treia, prin reorganizarea unor unităti sanitare cu paturi care se desfiintează.

Principalele obiective ale programului sunt:

a) dezvoltarea retelei de centre rezidentiale care să acopere nevoile persoanelor vârstnice;

b) asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de calitate pentru persoanele vârstnice care si-au pierdut autonomia functională si nu îsi mai pot continua viata în conditii de sigurantă la propriul domiciliu;

c) reducerea numărului de spitalizări ale persoanelor vârstnice care suferă de afectiuni cronice, generatoare de dependentă.

1.3. Sumele alocate pentru program

Bugetul total al acestui program este de 200.000 mii lei.

Fondurile necesare pentru finantarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care reprezintă autoritatea finantatoare.

Finantarea programului se realizează în baza solicitărilor înaintate de către autoritătile administratiei publice locale, care decid reorganizarea unitătilor sanitare cu paturi aflate în administrare în cămine pentru persoane vârstnice. Autoritătile administratiei publice locale cărora li se aprobă finantarea din program vor încheia, în calitate de solicitanti, contracte de finantare cu autoritatea finantatoare.

1.4. Beneficiarii programului

Beneficiarii directi ai programului sunt:

a) autoritătile administratiei publice locale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”, care au în administrare unităti sanitare cu paturi si decid desfiintarea acestora, în conditiile legii, precum si reorganizarea lor în cămine pentru persoane vârstnice, pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul comunitătii;

b) autoritătile administratiei publice locale care îndeplinesc conditiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 212/2011.

Beneficiarii indirecti, respectiv grupul-tintă, sunt reprezentati de persoanele vârstnice dependente care se află în situatiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

a) nu au familie sau nu se află în întretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

b) nu au locuintă si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.

1.5. Organizarea căminului pentru persoane vârstnice

Căminul pentru persoane vârstnice se organizează:

a) în conditiile prevăzute de Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) cu respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele vârstnice, inclusiv a conditiilor stabilite la pct. 26.2 si 26.5 din cadrul standardului 26 “Amenajarea dormitoarelor” si pct. 28.5 si 28.6 din cadrul standardului 28 “Amenajarea spatiilor igienico-sanitare” din sectiunea VI “Găzduire” a anexei nr. 2 la acelasi ordin;

c) cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

 

CAPITOLUL II

Cerintele minime de calificare

 

2.1. Solicitanti eligibili

Pot depune solicitare de finantare autoritătile administratiei publice locale (AAPL) prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, precum si orice alte AAPL care îndeplinesc conditiile prevăzute în aceeasi hotărâre a Guvernului, denumite în continuare solicitanti.

2.2. Dosarul de solicitare a finantării

Dosarul de solicitare a finantării înaintat de solicitant trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de solicitare a finantării, conform modelului prevăzut în formatul nr. 1;

b) hotărârea consiliului judetean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care trebuie să cuprindă date referitoare la:

- desfiintarea unitătii sanitare cu paturi;

- înfiintarea căminului pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unitătii sanitare cu paturi desfiintate;

- suma pe care o solicită prin program; asumarea utilizării acestei sume exclusiv pentru functionarea căminului;

- capacitatea căminului pentru persoane vârstnice;

- asumarea îndeplinirii, în termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finantare, a obligatiilor referitoare la acreditarea căminului pentru persoane vârstnice, organizarea acestuia în conformitate cu cerintele prevăzute la pct. 1.5, precum si asigurarea functionării efective a căminului;

- asumarea cofinantării functionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, în conditiile în care costurile de functionare depăsesc sumele acordate prin program;

- asumarea costurilor de capital, precum si a plătii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unitătii sanitare desfiintate, din bugetul AAPL, dar nu din sumele primite prin program;

- costul lunar de întretinere în cămin, cuantumul contributiei lunare de întretinere datorate de persoanele vârstnice care urmează să fie îngrijite în căminul respectiv, bugetul de functionare a căminului pentru anul în curs, precum si regulamentul de organizare si functionare al acestuia;

c) organigrama căminului pentru persoane vârstnice, ca anexă la hotărârea de consiliu local/judetean;

d) statul defunctii;

e) situatia juridică a imobilului unde functionează căminul înfiintat (extras de carte funciară spre informare etc);

f) orice alt document cu care face dovada functionării si administrării căminului potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2.3. Unde si când se transmite dosarul de solicitare a finantării

Dosarul de solicitare a finantării se depune în pachet închis, în două exemplare - un original si o copie, la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Pe plic se fac următoarele mentiuni:

Solicitare a finantării în cadrul PIN “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”

Destinatar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Directia Generală Asistentă Socială

Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 010026

Expeditor. Numele solicitantului

Adresa postală completă a solicitantului

2.4. Solicitarea de clarificări

Solicitantii pot adresa întrebări sau clarificări referitoare la implementarea programului la următoarele numere de telefon: 021.315.71.43, 021.313.11.76 int. 761, 842, 754 si la adresa de e-mail: dgas@mmuncii.ro

Prezenta metodologie se publică pe site-ul ministerului: http://www.mmuncii.ro, rubrica “Anunturi”.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are dreptul de a solicita orice informatii si documente în vederea clarificării sau completării dosarului de solicitare a finantării.

 

CAPITOLUL III

Solicitarea de finantare

 

3.1. Obiectul finantării

Programul se derulează pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011 si nu mai târziu de 31 decembrie 2013.

Prin program se finantează cheltuielile curente de functionare a căminelor pentru persoane vârstnice nou- Înfiintate, inclusiv cheltuielile de personal. Finantarea din program se realizează prin acordarea unei sume calculate prin utilizarea unui cost standard lunar, rezultat din aplicarea costului standard/beneficiar/an, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, pe perioada de finantare aprobată.

Acordarea finantării se realizează începând cu data de 1 a lunii următoare încheierii contractului de finantare.

Pentru evaluarea, aprobarea finantării si încheierea contractului, solicitările de finantare se transmit Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, până la data de 15 a lunii anterioare demarării finantării, cu exceptia celor prin care se solicită finantare începând cu data de 1 aprilie 2011 si care pot fi transmise până în data de 28 martie 2011 inclusiv.

Suma maximă ce poate fi solicitată si acordată prin program se calculează astfel:

Nr. de paturi sau beneficiari x costul standard/beneficiar/lună x nr. de luni pentru care se solicită finantarea (maximum 33 de luni).

Suma maximă ce poate fi acordată lunar se calculează astfel:

Nr. de beneficiari x costul standard/beneficiar/lună.

Exemple:

- Dacă solicitantul înfiintează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de paturi sau beneficiari si depune solicitarea de finantare în luna martie 2011, poate solicita finantare pe perioada 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013, iar suma maximă solicitată este de:

30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiarx33de luni.

- Pentru acordarea finantării începând cu data de 1 aprilie, solicitantul va depune solicitarea de finantare până la data de 28 martie 2011.

- Dacă solicitantul înfiintează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de paturi sau beneficiari si depune solicitarea de finantare până la data de 15 iunie 2011, poate solicita finantare pe perioada 1 iulie 2011-31 decembrie 2013, iar suma maximă solicitată este de:

30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiarx30de luni.

- Dacă solicitantul înfiintează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 60 de paturi sau beneficiari si depune solicitarea de finantare până la data de 15 decembrie 2011, poate solicita finantare pe perioada 1 ianuarie 2012- 31 decembrie 2013, iar suma maximă solicitată este de:

60 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 24 de luni.

Având în vedere faptul că finantarea din program se realizează având ca bază standardul de cost pentru centrele rezidentiale pentru persoane vârstnice, iar acest standard reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, sumele necesare acoperirii costurilor de functionare ale căminelor pentru persoane vârstnice care depăsesc sumele acordate prin program sunt suportate din bugetele locale si alte venituri extrabugetare, conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2010.

Depunerea solicitărilor de finantare se poate face pe întreaga perioadă de derulare a programului, finantarea acordându-se conform prevederilor contractului de finantare si în conditiile prevăzute la cap. IV.

Solicitantii vor estima perioada necesară reorganizării unitătilor sanitare în cămine pentru persoane vârstnice, tinând cont de perioada necesară realizării eventualelor lucrări de reabilitare, amenajare, modernizare, recompartimentare etc. pentru încadrarea în standardele minime de calitate în vigoare aferente centrelor rezidentiale destinate persoanelor vârstnice si admiterii beneficiarilor. În functie de această perioadă, solicitantul va decide asupra datei la care va înainta cererea de solicitare a finantării, având în vedere că solicitarea de finantare este eligibilă doar dacă solicitantul îsi asumă respectarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) si d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, într-un termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului.

Datorită specificului programului prin care se finantează cheltuielile de functionare a căminelor pentru persoane vârstnice înfiintate numai prin reorganizarea unor unităti sanitare cu paturi care se desfiintează, este necesară o perioadă în care să fie realizate activitătile de reorganizare si care să permită admiterea beneficiarilor în cămin, pentru asistare si îngrijire. Perioada prevăzută la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 este de maximum 90 de zile si are drept scop:

- reorganizarea unitătii sanitare cu paturi în cămin pentru persoane vârstnice, cu respectarea standardelor minime de calitate, precum si a prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv a celor referitoare la stabilirea costului mediu lunar de întretinere si a contributiei beneficiarilor, precum si a procedurilor de evaluare în vederea admiterii acestora în cămin;

- acreditarea furnizorului de servicii sociale/căminului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- informarea comunitătii, precum si a altor consilii locale din judet sau judetele limitrofe asupra deschiderii căminului de persoane vârstnice;

- primirea beneficiarilor spre asistare si îngrijire în cămin.

3.2. Solicitări de finantare eligibile

Sunt eligibile solicitările de finantare care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

1. au ca obiect căminele pentru persoane vârstnice care:

a) sunt înfiintate cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011;

b) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 sau sunt înfiintate de către alte AAPL-uri decât cele prevăzute în această anexă, cu respectarea conditiilor prevăzute de hotărârea Guvernului mentionată;

c) respectă cerintele de organizare si functionare prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011;

2. solicitantii îsi asumă, prin hotărâre a consiliului local/judetean:

a) îndeplinirea tuturor cerintelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) si c) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, la data depunerii cererii de finantare, precum si a celor prevăzute la lit. b) si d), într-un termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finantare;

b) cofinantarea functionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, în conditiile în care costurile de functionare depăsesc sumele acordate prin program, costurile de capital, precum si a plătii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unitătii sanitare desfiintate, din bugetul AAPL, dar nu din sumele primite prin program;

3. solicitantii detin dreptul de proprietate/administrare a imobilului pe o perioadă cel putin egală cu perioada pentru care solicită finantarea prin programul de interes national.

Normarea personalului este realizată cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), alin. (4) si (5), precum si ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010.

3.3. Cheltuieli eligibile

Sumele acordate prin program se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor curente de functionare. Pentru a fi considerate eligibile, în contextul programului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie aferente functionării căminului începând cu data de 1 a lunii următoare încheierii contractului;

b) să fie necesare pentru functionarea căminului pentru persoane vârstnice;

c) să fie prevăzute în bugetul căminului pentru persoane vârstnice;

d) să fie corespunzătoare perioadei de derulare a programului;


e) să se realizeze în fapt si să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;

f) să fie identificabile si verificabile.

Decontarea cheltuielilor eligibile trebuie să se încadreze în sumele maxime calculate conform prevederilor pct. 3.1.

3.4. Cheltuieli neeligibile

a) cheltuieli de capital;

b) cheltuieli cu aplicarea procedurilor de achizitie;

c) cheltuieli pentru achizitia de clădiri si de amenajare;

d) plata chiriei pentru sediul centrului;

e) diverse forme de asigurare;

f) achizitionare de mijloace de transport auto;

g) estimări privind posibile pierderi sau datorii viitoare; h) dobânzi datorate;

i) datorii către furnizori si penalităti;

j) sponsorizări individuale pentru participarea laworkshopuri, seminare, conferinte, congrese;

k) burse de studii sau cursuri de instruire individuală.

În perioada prevăzută la art. 5. alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cheltuielile materiale care tin direct de acordarea serviciilor de găzduire a beneficiarilor, în lipsa acestora, sunt neeligibile (de exemplu, cheltuieli de hrană etc.) în etapa de decontare.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de evaluare si finantare

 

4.1. Evaluarea solicitărilor de finantare

Evaluarea solicitărilor de finantare se realizează de către o comisie de evaluare, a cărei componentă se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

În conditiile în care din documentatia de solicitare a finantării lipsesc documente sau acestea nu sunt completate conform cerintelor din prezenta metodologie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de finantare, Comisia de evaluare va cere solicitantului transmiterea documentelor lipsă sau completarea si modificarea celor întocmite eronat.

4.2. Etapele finantării

Odată cu încheierea contractului de finantare este demarată procedura de acordare a finantării, cu respectarea conditiilor prevăzute în cap. III.

Contractul de finantare se încheie pentru suma maximă calculată în conditiile pct. 3.1.

Finantarea căminului pentru persoane vârstnice se realizează astfel:

1. Pentru perioada de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finantare se acordă solicitantului o sumă lunară care acoperă cheltuielile curente de functionare, inclusiv cheltuielile de personal normat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010, cu încadrare în suma maximă calculată conform formulei de calcul:

Nr. de paturi x cost standard/beneficiar/lună.

Exemplu: dacă solicitarea de finantare este pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacitătii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, pentru primele 90 de zile se poate acorda o sumă lunară maximă calculată astfel:

30 de beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar.

2. Pentru continuarea finantării căminului, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, solicitantul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale pentru prestatii sociale, prin postă sau direct la sediul acesteia, următoarele documente:

a) certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare, în copie;

b) lista beneficiarilor rezidenti;

c) planul clădirii unde functionează căminul pentru persoane vârstnice, în care trebuie indicate camerele în care sunt găzduiti beneficiarii si grupurile sanitare.

Reprezentantii agentiei teritoriale pentru prestatii sociale au obligatia ca, în termen de 5 zile de la primirea documentatiei mentionate mai sus, să efectueze o vizită în teren pentru verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, precum si a veridicitătii informatiilor din documentele prezentate.

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) si d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, se reziliază contractul, iar în situatia în care căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari, se suspendă aplicarea contractului de finantare până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile.

În situatia în care solicitantul contestă motivele care au stat la baza suspendării aplicării sau rezilierii contractului, acesta se poate adresa Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va constitui o echipă formată din cel putin 3 experti care să verifice situatia din teren. Costurile deplasării expertilor sunt suportate de solicitant.

3. Începând cu luna următoare perioadei de 90 de zile, suma lunară acordată prin program se calculează astfel:

Nr. de beneficiari internati/asistati în cămin în luna respectivă x 1.411 lei/beneficiar.

Exemplu: în situatia în care solicitarea de finantare a fost pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacitătii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, iar în luna următoare perioadei de 90 de zile numărul de beneficiari asistati în cămin este de 5, suma lunară acordată este rezultată din aplicarea următoarei formule de calcul:

5 beneficiari x 1.411 lei.

4.3. Aprobarea finantării

Lista cuprinzând solicitantii, căminele pentru care se propune acordarea finantării, capacitatea acestora, valoarea finantării si perioada acordării acesteia (nr. de luni) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. O copie a ordinului mai sus mentionat se transmite agentiei teritoriale pentru prestatii sociale, în vederea încheierii contractului de finantare.

4.4. Decizia de respingere

În situatia în care solicitările de finantare nu îndeplinesc toate conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, de prezenta metodologie, precum si de prevederile art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, acestea sunt respinse.

Decizia de respingere se comunică solicitantului, cu mentionarea motivelor care au stat la baza acesteia.

4.5. Comunicarea rezultatelor si contestatiile

Rezultatul evaluării solicitărilor de finantare se comunică în scris solicitantilor, în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării ordinului prevăzut la pct. 4.3, cu precizarea motivelor respingerii, dacă este cazul. În termen de 7 zile de la primirea rezultatului, solicitantii pot depune contestatii la sediul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Comisia de solutionare a contestatiilor, numită prin ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, va solutiona contestatiile în termen de 5 zile de la primirea acestora.

4.6. Încheierea contractului de finantare

După comunicarea ordinului prevăzut la pct. 4.3 se încheie contractul de finantare, denumit în continuare contract, între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în calitate de autoritate finantatoare, prin agentiile teritoriale pentru prestatii sociale, si solicitantul căruia i s-a aprobat finantarea, iar finantarea se realizează cu data de 1 a lunii următoare.


Modelul contractului este prezentat în formatul nr. 2.

Contractul se încheie în două exemplare originale si se semnează de către directorul executiv al agentiei teritoriale pentru prestatii sociale si de către primar/presedintele consiliului judetean. Fiecare parte semnatară a contractului păstrează un exemplar original al acestuia.

O copie a contractului, acompaniată de o notă de înaintare, va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale de către agentia teritorială pentru prestatii sociale.

În raport cu autoritatea finantatoare, solicitantul are obligatia să manifeste bună-credintă, loialitate, impartialitate.

Solicitantul asigură secretul profesional pe durata contractului, precum si după încetarea acestuia; are obligatia de a nu comunica, în nicio situatie, altor persoane sau entităti informatii confidentiale apartinând autoritătii finantatoare sau obtinute de el în baza relatiilor contractuale cu aceasta, cu exceptia existentei consimtământului scris al autoritătii finantatoare, obtinut în prealabil.

Solicitantul răspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

5.1. Cine asigură finantarea proiectelor

Finantarea căminelor se realizează de către autoritatea finantatoare, prin agentiile teritoriale pentru prestatii sociale cu care solicitantii au încheiat contractul de finantare si conform prevederilor acestuia.

5.2. Contributia solicitantului

Solicitantul are obligatia, conform celor asumate prin hotărârea de consiliu local/judetean, să asigure din bugetul propriu cofinantarea functionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării contractului de finantare, în conditiile în care costurile de functionare depăsesc sumele acordate prin program, precum si să asigure cheltuielile de capital.

5.3. Responsabilitatea monitorizării derulării proiectelor

Responsabilitatea monitorizării derulării finantării conform prevederilor legii si ale contractului de finantare revine agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale.

5.4. Modificarea contractului

Orice modificare a contractului este permisă numai cu acordul ambelor părti, prin încheierea unui act aditional la contract.

Suma aprobată prin contract poate fi majorată numai în conditiile în care standardul de cost pentru serviciile rezidentiale destinate persoanelor vârstnice se majorează, potrivit legii.

Copiile actelor aditionale încheiate vor fi transmise Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Modificările referitoare la adresă, cont bancar etc, care nu conduc la schimbarea conditiilor contractuale în ceea ce priveste valoarea si destinatia sumelor, sunt doar notificate de către solicitant agentiei teritoriale pentru prestatii sociale.

5.5. Realizarea plătilor

Acordarea sumelor prevăzute în contractul de finantare se realizează lunar, la cererea solicitantului.

Suma decontată se stabileste în functie de numărul de beneficiari rezidenti în cămin în perioada pentru care se solicită finantarea, calculată pe baza costului standard lunar prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010.

Suma calculată pe beneficiar este proportională cu numărul de zile pentru care au fost acordate serviciile rezidentiale.

Exemplu de calcul:

(Standardul de cost lunar/numărul de zile dintr-o lună) x numărul de zile pentru care a primit găzduire = suma maximă finantată pentru fiecare beneficiar pe luna pentru care se solicită decontarea

Activitatea de finantare si plată se derulează în următoarele etape:

- înaintarea solicitării de plată către agentiile teritoriale pentru prestatii sociale se face la data de 5 sau 15 a fiecărei luni, în functie de datele la care solicitantii trebuie să îsi onoreze obligatiile de plată.

La solicitarea de plată sunt anexate următoarele documente:

- lista cu beneficiarii existenti în cămin în perioada pentru care se solicită finantarea, potrivit formatului nr. 5 la prezenta metodologie;

- borderoul privind cheltuielile de functionare din luna........,

potrivit formatului nr. 4 la prezenta metodologie;

- documentele justificative aferente.

Pentru cheltuielile de personal vor fi anexate statul de plată cu fondul de salarii si recapitulatia contributiilor aferente, în copie, cu mentiunile “conform cu originalul” si “bun de plată” acordate de persoana delegată cu aceste atributii.

Pentru cheltuielile de functionare se prezintă facturile emise de furnizorii de servicii pentru cheltuielile curente de functionare, facturile de achizitie a alimentelor etc. În copie, cu mentiunile “conform cu originalul” si “bun de plată” acordate de persoana delegată cu aceste atributii.

- Agentia Natională pentru Prestatii Sociale primeste cel târziu la data de 7, respectiv 16 a lunii de la agentiile teritoriale pentru prestatii sociale necesarul de credite bugetare pe care le centralizează si, până la data de 9, respectiv 17 a lunii, le transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru deschiderea de credite bugetare.

- Directia specializată din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va întocmi documentatia privind deschiderea de credite, pe care o înaintează Ministerului Finantelor Publice.

Pentru perioada de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finantare se acordă solicitantului o sumă lunară care acoperă cheltuielile curente de functionare, inclusiv cheltuielile de personal normat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010, cu încadrare în suma maximă calculată conform formulei de calcul:

Nr. de paturi x cost standard/beneficiar/lună.

Exemplu: dacă solicitarea de finantare este pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacitătii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, pentru primele 90 de zile se poate acorda o sumă lunară maximă calculată astfel:

30 de beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar.

În această perioadă nu se acceptă spre decontare facturi reprezentând cheltuieli legate de găzduirea beneficiarilor (de exemplu: hrană etc).

5.6. Suspendarea si rezilierea contractului

În situatia în care după expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari, se suspendă aplicarea contractului de finantare până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile. Pentru această perioadă nu se decontează niciun fel de cheltuieli.

Nerespectarea prevederilor contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor si prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finantării până la remedierea situatiei respective de către contractor.

Agentia teritorială pentru prestatii sociale transmite contractorului notificarea cu privire la suspendarea finantării, iar acesta este obligat să remedieze situatia respectivă în termen de 15 zile de la primirea notificării.


În conditiile în care în termenul mentionat contractorul nu remediază situatia, agentia teritorială pentru prestatii sociale va desfiinta unilateral contractul, fără a mai fi necesară interventia instantei judecătoresti.

În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător si obligat la plata eventualelor daune, conform legislatiei în vigoare.

Rezilierea contractului se realizează în următoarele conditii:

a) dacă după expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) si d) din aceeasi hotărâre;

b) dacă fondurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele convenite sau dacă se prezintă documente justificative false sau neconforme cu realitatea;

c) în orice altă situatie de încălcare a contractului sau a conditiilor generale prevăzute în contract sau în anexele sale si pentru care se pot aplica motivele de reziliere.

În conditiile prevăzute la lit. b) contractul se constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară interventia instantei judecătoresti. În aceste conditii, contractorul este obligat să returneze autoritătii finantatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agentia teritorială de pretatii sociale, sumele primite până la momentul notificării.

 

CAPITOLUL VI

Raportare

 

6.1. Rapoarte privind acordarea serviciilor si utilizarea fondurilor primite cu titlu de finantare

Solicitantul înaintează lunar rapoarte privind acordarea serviciilor si utilizarea fondurilor primite cu titlu de finantare (lista persoanelor beneficiare, centralizatorul cheltuielilor la care se anexează copii ale documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate din care se constituie standardul de cost) agentiei teritoriale pentru prestatii sociale si, la cerere, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

6.2. Rapoarte întocmite de agentiile teritoriale pentru prestatii sociale

Agentiile teritoriale pentru prestatii sociale întocmesc rapoarte trimestriale si anuale privind acordarea serviciilor si utilizarea fondurilor în cadrul programului de interes national si le transmit atât Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, cât si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. De asemenea, agentiile teritoriale pentru prestatii sociale întocmesc un raport după finalizarea contractului de finantare.

 

CAPITOLUL VII

Control

 

7.1. Cine controlează modul de implementare a proiectelor

Agentia teritorială pentru prestatii sociale controlează modul de implementare a contractului de finantare.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale îsi rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finantării si activitatea desfăsurată de căminul pentru persoane vârstnice, prin inspectia socială si/sau prin corpul de control al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

7.2. Controlul Curtii de Conturi

Derularea activitătii prin contractele finantate în cadrul programului se supune controlului financiar al Curtii de Conturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Documentatia format-tip

 

Pentru facilitarea elaborării documentatiei necesare pentru solicitarea finantării se vor utiliza si completa următoarele formate-tip, după cum urmează:

1. Cererea de solicitare a finantării -formatul nr. 1;

2. Contractul de finantare - formatul nr. 2;

3. Solicitarea de plată - formatul nr. 3;

4. Borderoul privind cheltuielile de functionare din luna........- formatul nr. 4;

5. Lista cu beneficiarii existenti în cămin în luna..........- formatul nr. 5.

 

FORMATUL Nr.1

 

CERERE DE SOLICITARE A FINANTĂRII

 

1. Date despre solicitant:

- autoritatea administratiei publice locale:......................................................................................................................... (denumire)

- sediul:................................................................................................... (localitatea, strada, sectorul/judetul), telefon/fax...................., e-mail:.........................

- codul fiscal nr............................................., emis de.........................................din data de.........................................

- nr. contului............, deschis la Trezoreria cu sediul în....................................................................................................

2. Date despre căminul pentru persoane vârstnice pentru care solicită finantarea:

- Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr...............de înfiintare a căminului pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unitătii sanitare cu paturi.....................

- denumirea........................................................................................................................................................................

- sediul:............................................................................................................................................................................... (localitatea, strada, sectorul/judetul)

- capacitatea........................................

- numărul de personal............................

- nr. de luni pentru care solicită cheltuielile curente de functionare pentru cămin.........

- suma solicitată pentru finantare prin Programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”................

- structura functională (numărul de beneficiari/cameră, m2/beneficiar etc.)......................................................................

Subsemnatul/Subsemnata,............................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria.......nr.............., eliberat/eliberată la data de..................de către...................., împuternicit/împuternicită de furnizorul de servicii sociale................... prin Hotărârea nr......../..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:


- datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitătii;

- mă angajez ca suma de..................................să o utilizez în scopul asigurării functionării căminului pentru persoane vârstnice...............................

Opis cu documente:

1. Hotărârea consiliului local/judetean nr. .../.......(original);

2......

 

 

Primar/Presedintele consiliului judetean,

................................................

Data întocmirii

................................................

 

FORMATUL Nr. 2

 

Model-cadru

 

CONTRACT DE FINANTARE

Nr............... din .................

 

Părtile contractului

Minfsterul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în calitate de autoritate finantatoare, prin Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului...................................................i/municipiului Bucuresti, cu sediul în................................................................. si cont cu numărul...................................................................., deschis laTrezoreria........................................, reprezentată prin directorul executiv, pe de o parte, si...................................................................................................................................... (numele întreg al autoritătii administratiei publice locale, beneficiară a finantării)1, în calitate de contractor, cu sediul în................................................. (adresa) si cont cu numărul................................., deschis la....................................., reprezentat prin.............................................................. (numele, prenumele, calitatea)  de cealaltă parte,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finantarea acordată contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autoritătii finantatoare, pentru asigurarea cheltuielilor curente de functionarea a căminului pentru persoane vârstnice .................................................... (denumirea căminului), denumit în continuare cămin.

Valoarea contractului de finantare a proiectului este în sumă de...................lei.

1.2. Contractorului îi va fi acordată finantarea în termenii si conditiile stabilite în acest contract si anexele lui, pe care contractorul declară că le cunoaste si le acceptă.

1.3. Contractorul acceptă finantarea si se angajează să utilizeze suma primită, exclusiv pentru asigurarea functionării căminului cu respectarea conditiilor care au stat la baza acordării finantării, respectiv detinerea certificatului de acreditare, respectarea standardului de calitate si a raportului număr de beneficiari/personal angajat prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, potrivit cererii de solicitare a finantării prevăzute în anexa la prezentul contract.

1.4. Contractorul se angajează să suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de functionare a căminului, care depăsesc sumele acordate prin program.

1.5. Costul contractului este ferm si se constituie din produsul dintre numărul de luni pentru care s-a aprobat finantarea centrului, numărul de paturi si standardul de cost pentru serviciile sociale rezidentiale destinate persoanelor vârstnice2 împărtit la 12 luni.

 

ARTICOLUL 2

Plata

 

2.1. Autoritatea finantatoare, prin agentia teritorială pentru prestatii sociale, va asigura contractorului decontarea

cheltuielilor efectuate la solicitarea acestuia si în baza documentelor justificative prezentate.

2.2. Plătile se vor efectua conform cap. IV pct. 4.4 si cap. V din Metodologia privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.156/2011.

2.3. Plătile se vor efectua în transe lunare de către agentia teritorială pentru prestatii sociale.

2.4. Solicitarea de plată, însotită de documentele justificative, se înaintează agentiei teritoriale de presatii sociale în ziua de 5 sau 15 a lunii. Documentatia prezentată cuprinde acte doveditoare pentru acordarea serviciilor sociale rezidentiale pentru persoane vârstnice din luna anterioară.

2.5. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în conditiile în care documentele justificative sunt complete si întocmite corect.

2.6. Agentia teritorială pentru prestatii sociale va efectua plătile în limita disponibilitătilor bugetare alocate cu această destinatie.

2.7. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată si a documentelor justificative, prevăzute la pct. 2.4, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plătilor agentia teritorială pentru prestatii sociale va fi exonerată de orice răspundere.

2.8. Lunar, agentia teritorială pentru prestatii sociale are obligatia să examineze, în teren, acordarea serviciilor sociale.

2.9. În cazul în care controlul prevăzut la pct. 2.8. evidentiază deficiente, agentia teritorială pentru prestatii sociale va sista efectuarea plătilor până la remedierea situatiei.


1 Consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

2 Standardul de cost/an pentru servicii rezidentiale destinate persoanelor vârstnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, anexa nr. 3.


 

ARTICOLUL 3

Durata de executie

 

3.1. Durata de executie a proiectului este de......luni.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile contractorului

 

4.1. Contratorul va asigura functionarea căminului cu respectarea standardului de calitate si a raportului număr de beneficiari/personal angajat prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 23/2010.

4.2. Contractorul are obligatia de a permite reprezentantilor autoritătii finantatoare, inclusiv celor ai agentiei teritoriale pentru prestatii sociale, efectuarea controlului neconditionat al acordării serviciilor în cadrul căminului, inclusiv accesul la orice fel de documente.

4.3. Contractorul are obligatia de a furniza reprezentantilor autoritătii finantatoare orice informatie solicitată de acestia referitoare la functionarea căminului.

4.4. Contractorul trebuie să utilizeze procedurile de achizitie a bunurilor, lucrărilor si serviciilor în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale altor dispozitii legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 5

Modificarea contractului

 

5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părtilor, prin încheierea unui act aditional.

5.2. Agentia teritorială pentru prestatii sociale, pentru încheierea actului aditional, va solicita acordul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

5.3. Ca o exceptie de la prevederile pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea conditiilor contractuale în ceea ce priveste valoarea contractului si alte aspecte majore legate de functionarea căminului sunt doar notificate agentiei teritoriale pentru prestatii sociale, fără a mai fi necesară încheierea unui act aditional.

 

ARTICOLUL 6

Suspendarea si rezilierea contractului

 

6.1. În situatia în care după expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice” căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari, se suspendă aplicarea prezentului contract de finantare până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile. Pentru această perioadă nu se decontează niciun fel de cheltuieli.

6.2. Nerespectarea prevederilor prezentului contract, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor si prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finantării până la remedierea situatiei respective de către contractor.

6.3. Agentia teritorială pentru prestatii sociale transmite contractorului notificarea cu privire la suspendarea finantării, iar acesta este obligat să remedieze situatia respectivă în termen de 15 zile de la primirea notificării.

6.4. În conditiile în care contractorul nu remediază situatia în termenul mentionat, agentia teritorială pentru prestatii sociale va desfiinta unilateral prezentul contract, fără a mai fi necesară interventia instantei judecătoresti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător si obligat la plata eventualelor daune, conform legislatiei în vigoare.

6.5. Rezilierea contractului se realizează în următoarele conditii:

a) după expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) si d) din aceeasi hotărâre;

b) utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele convenite sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;

c) orice altă situatie de încălcare a contractului sau a conditiilor generale prevăzute în contract sau în anexele sale si pentru care se pot aplica motivele de reziliere.

6.6. În conditiile prevăzute la pct. 6.5 lit. b) contractul se constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară interventia instantei judecătoresti. În aceste conditii, contractorul este obligat să returneze autoritătii finantatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agentia teritorială pentru prestatii sociale, sumele primite până la momentul notificării.

 

ARTICOLUL 7

Rezolvarea litigiilor

 

7.1. Orice diferende apărute între părti cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, executia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părti pe cale amiabilă.

7.2. Dacă în termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, ele vor fi rezolvate de instantele judecătoresti teritoriale competente de pe raza judetului unde s-a produs diferendul.

 

ARTICOLUL 8

Raportări

 

8.1. Contractorul se angajează să transmită agentiei teritoriale pentru prestatii sociale raportul lunar privind acordarea serviciilor si utilizarea fondurilor primite cu titlu de finantare în luna anterioară.

 

ARTICOLUL 9

Control

 

9.1. Agentia teritorială pentru prestatii sociale controlează modul de acordare a serviciilor de către contractor.

9.2. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale îsi rezervă dreptul de a controla în orice etapă acordarea serviciilor si utilizarea fondurilor primite cu titlu de finantare în cadrul căminului.

9.3. Curtea de conturi exercită controlul financiar asupra activitătii căminului.

 

ARTICOLUL 10

Asigurări

 

10.1. Autoritatea finantatoare nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, interese, compensatii plătibile prin lege în privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea

 

11.1. Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile asumate prin contract, fără să obtină, în prealabil, acordul scris al autoritătii contractante.


11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilitătile privind obligatiile asumate prin contract.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

12.1. Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii si în momentul primirii.

Comunicările dintre părti se pot face si prin alte mijloace de comunicare, cu conditia confirmării scrise a primirii comunicării.

12.2. Anexa la prezentul contract face parte integrantă din acesta si constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu si legal valabil pentru ambele părti.

12.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de..............

În două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeasi valoare juridică.

12.4. O copie a acestui contract, vizată de directorul executiv al agentiei teritoriale pentru prestatii sociale, se transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Anexa la prezentul contract: cererea de solicitare a finantării, însotită de documentele prevăzute la pct. 2.2 lit. b)-f) din Metodologia privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantării prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”.

 

Pentru autoritatea administratiei publice locale (contractor) Primar/Presedintele consiliului judetean,

................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Data

................................................

Pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - agentia teritorială pentru prestatii sociale

................................................

(numele si prenumele persoanei/persoanelor oficiale autorizate să semneze si semnătura)

 

Data

................................................

 

FORMATUL Nr. 3

 

(Antetul beneficiarului)

Consiliul judetean/Consiliul local

Denumirea beneficiarului:.................

 

SOLICITARE DE PLATĂ

 

În atentia

Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului

................................................

Numărul contractului de finantare:...........

Titlul contractului de finantare:............

Numele si adresa contractorului (beneficiar al finantării):..................................

Solicitarea de plată numărul:...........

Perioada acoperită de solicitarea de plată:..........

Numărul de beneficiari din luna.............

Domnule/Doamnă,

Subsemnatul/Subsemnata,............................................ (numele si prenumele), solicit finantarea cheltuielilor aferente perioadei sus-mentionate.

Suma solicitată este de....................................lei, aferentă cheltuielilor cu beneficiarii existenti în cămin în perioada pentru care se solicită finantarea. Utilizarea sumei va fi în conformitate cu prevederilor contractului de finantare. La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente:

1. Lista cu beneficiarii existenti în cămin în perioada pentru care se solicită finantarea

2. Borderoul privind cheltuielile de functionare din luna......................, cu documente justificative aferente

Plata se efectuează în contul cu numărul:......................................

 

Numele contractorului

................................................

 


FORMATUL Nr. 4

 

(Antetul solicitantului)

Denumirea solicitantului

Numărul contractului de finantare

 

BORDEROUL

privind documentele justificative pentru cheltuielile de functionare din luna

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului/ emitentului

Documentul justificativ

Perioada pentru care a fost prestat serviciul

Valoarea

(lei)

Tip*

Serie/Nr.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 


* Stat de plată, facturi etc.

 

Certificăm realitatea si legalitatea datelor înscrise si ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinatia solicitată.

Facturile si documentele privind cheltuielile enumerate mai sus nu au făcut obiectul unei cereri anterioare.

 

Numele contractorului

................................................

Functia

................................................

Director,

................................................

Seful compartimentului financiar-contabil,

................................................

 

FORMATUL Nr. 5

 

(Antetul solicitantului)

Denumirea solicitantului

Numărul contractului de finantare

LISTA

cu beneficiarii existenti în cămin în luna..........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Data internării în cămin

Contract de rezidentă

Dispozitie internare emisă de primar

Observatii

Nr.

Data

Nr.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm realitatea si legalitatea datelor înscrise si ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinatia solicitată.

 

Numele contractorului

................................................

Functia

................................................

Directorul căminului,

................................................

Seful compartimentului financar-contabil al căminului,

................................................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.