MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 185/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 185         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 martie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII

 

4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-18 martie 2011

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.652 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

209. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

216. - Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Ministerului Justitiei pentru contractarea si implementarea proiectelor necbntractate din fondurile Programului PHARE 2006

 

217. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

13. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÂRILOR

 

5. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008

 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-18 martie 2011

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 17-18 martie 2011, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 4.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.652

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de losif Puiu si Constanta Puiu în Dosarul nr. 1.730/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă si care formează obiect al Dosarului nr. 3.783D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.730/303/2008, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Exceptia a fost ridicată de losif Puiu si Constanta Puiu, într-o cauză având ca obiect pretentii civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât se încalcă principiul egalitătii în fata legii si al accesului liber la justitie, fără să indice însă motivele de neconstitutionalitate.

Din examinarea cererii autorilor exceptiei de neconstitutionalitate nu se desprinde o motivare clară a acesteia, întrucât autorii nu au invocat niciun motiv pentru care textele de lege criticate încalcă principiul egalitătii în fata legii si al accesului liber la justitie.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă consideră că textele legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate, întrucât impun un tratament juridic diferit pentru situatii de fapt diferite, având o justificarea obiectivă si ratională, si anume necesitatea recuperării de către asociatiile de proprietari a cotelor de întretinere, tinând cont de consecintele neachitării debitelor de către datornici. De asemenea, instanta arată că este la latitudinea legiuitorului să stabilească reguli speciale în considerarea anumitor categorii de persoane, având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să se încalce principiul egalitătii în drepturi. Pe de altă parte, se arată că dispozitiile legale criticate reprezintă norme de drept material si procedural prin care se recunoaste vocatia la aceleasi drepturi tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie juridică.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în raport cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, având în vedere faptul că autorii acesteia doar apreciază că dispozitiile vizate “instituie o delimitare clară, creându-se în mod periculos cetăteni de categoria a doua”, neaducând reale critici de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, texte de lege care au următorul cuprins:

- Art. 46: “Toti proprietarii au obligatia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.”;

- Art. 49: “(1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restantă, afisată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăseste termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăsi suma la care s-au aplicat.

(2) Termenul de plată a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

(3) Sumele rezultate din aplicarea penalitătilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităti al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociatiei de proprietari de către terti si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietătii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.”;

- Art. 50: “(1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.

(3) Sentinta dată în favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi si art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia, Curtea constată că autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si art. 21 privind accesul liber la justitie, fără a motiva în vreun fel în ce constă înfrângerea dispozitiilor constitutionale.

Curtea constată că autorii exceptiei nu au motivat în ce constă pretinsa contrarietate a dispozitiilor art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cu prevederile Constitutiei. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”, astfel încât Curtea urmează a respinge ca inadmisibilă această exceptie, ea neputându-se substitui autorilor pentru argumentarea exceptiei.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46, art. 49 si art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de losif Puiu si Constanta Puiu în Dosarul nr. 1.730/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Floricel Mocanu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Sydney, Australia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 209.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesare Ministerului Justitiei pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 9.856 mii lei necesară pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, prevăzute în anexă, pentru care Ministerul Justitiei a avut calitatea de autoritate de implementare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este inclusă în bugetul Ministerului Justitiei pe anul 2011 la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 include taxa pe valoarea adăugată si alte cheltuieli conform dispozitiilor cuprinse la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 216.

 

ANEXA

 

PROIECTELE/COMPONENTELE DE PROIECTE

necontractate din fondurile programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Justitiei a avut calitatea de autoritate de implementare, ce vor fi finantate din sumele incluse în bugetul Ministerului Justitiei pe anul 2011

 

Nr. crt.

Proiecte necontractate din fondurile programului PHARE 2006

Estimare alocare fonduri per proiect

(mii lei)

1.

Dotări pentru functionarea în practică a principiului specializării

380

2.

îmbunătătirea dotărilor necesare pentru sistemul de justitie pentru minori din România

235

3.

Dezvoltarea sistemului de justitie pentru minori în România

341

4.

Continuarea dezvoltării sistemului ECRIS

8.900

TOTAL APROBAT ÎN BUGETUL MINISTERULUI JUSTITIEI PE ANUL 2011

9.856

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin anularea numerelor de inventar atribuite prin dublă înregistrare bunurilor ale căror date de identificare se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, bunurile respective, aflate în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor, prin Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, rămânând înregistrate, în aceeasi anexă, sub nr. MF 108353, 108361, 108355, 108351, 108362, 108359, 108360, 108358, 108346, 108347, 108357, 108349, 108354 si, respectiv, 108352, anterior atribuite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 217.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor ale căror numere de inventar atribuite prin dublă înregistrare se anulează

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tip bun

(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

Situatia actuală:

închiriere/

concesiune/

date cu titlu

gratuit

Baza legală si datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează primeste

Descriere

Perioada

Baza legală

Administrare/ concesiune

HG

(Nr. .../ZZ/ LL/YYYY)

Date de identificare

(CUI si denumire)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

112665

8.07.01

imobil

Insula Popina

98 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Sarichioi

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112667

8.07.01

imobil

Complexul Sacalin Zatoane

21.410 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Sfântu Gheorghe

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112669

8.07.01

imobil

Complexul Periteasca- Leahova

4.125 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Jurilovca

Murighiol

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 


112670

8.07.01

imobil

Capul Doiosman

125 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Jurilovca

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112672

8.07.01

imobil

Lacul Potcoava

652 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Sfântu Gheorghe

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112673

8.07.01

imobil

Lacul Belciug

110 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Sfântu Gheorghe

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112675

8.07.01

imobil

Lacul Rotund

228 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Orasul: Isaccea

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112653

8.07.01

imobil

Săraturile Murighiol

87 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Murighiol

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112654

8.07.01

imobil

Rosca- Buhaiova

9.625 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Chilia Veche

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

112658

8.07.01

imobil

Grindul si Lacul Raducu

2.500 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: CA. Rosetti

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112659

8.07.01

imobil

Lacul Nebunu

115 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Comuna: Pardina

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

112660

8.07.01

imobil

Complexul Vatafu- Lungulet

1.625 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Tulcea

Orasul: Sulina

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

108468

8.07.01

imobil

Grindul Chituc

2.300 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Constanta

Comuna: Corbu

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 

108469

8.07.01

imobil

Grindul Lupilor

2.075 ha

Delta Dunării

Tara: România

Judetul: Constanta

Comuna: Mihai Viteazu

Nr.:

2000

1

Legea nr. 5/2000

739/09- Jul-03

în administrare

 

 

 

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, si ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată,

în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, republicată,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 4 martie 2011.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

CAPITOLUL I

Cadru legislativ

 

Art. 1. - Agentia Natională Anti-Doping, denumită în continuare Agentia, organizează procedura de solutionare a contestatiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, în conformitate cu dispozitiile art. 60 si 63 din aceeasi lege.

Art. 2. - Procedura solutionării contestatiilor se desfăsoară în fata Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, ce se constituie în temeiul art. 12 din Legea nr. 227/2006, republicată.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

Art. 3. - (1) Comisia este formată din 7 membri, reprezentanti ai autoritătilor guvernamentale si ai organizatiilor neguvernamentale, desemnati de către acestea, după cum urmează:

a) 2 reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului;

b) un reprezentant al Ministerului Justitiei;

c) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret;

d) 2 reprezentanti ai Comitetului Olimpic si Sportiv Român;

e) un reprezentant al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

(2) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 4. - (1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agentiei.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agentia va declansa procedura de numire a noilor membri.

Art. 5. - Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie cetăteni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

c) să aibă o bună reputatie si pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări;

e) să aibă studii superioare juridice de lungă durată, atestate în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situatii:

a) renuntarea la calitatea de membru;

b) transferul în cadrul altei autorităti/organizatii;

c) prin revocare de către autoritătile/organizatiile care i-au desemnat;

d) neîndeplinirea obligatiilor ce le revin, în raport cu obiectivele Agentiei;

e) 3 absente nemotivate consecutive;

f) deces.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) se numeste un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. - (1) Pentru asigurarea conditiilor organizatorice necesare desfăsurării activitătii Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un angajat al Agentiei anume desemnat prin ordin al presedintelui Agentiei.

(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru si nu are drept de vot.


 

CAPITOLUL III

Functionare

 

Art. 8. - Sedintele Comisiei se desfăsoară la sediul Agentiei si nu sunt publice.

Art. 9. - (1) Comisia este legal întrunită în prezenta a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majoritătii membrHor Comisiei în functie.

(2) În situatia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), sedinta se amână pentru cel mult 7 zile calendaristice.

(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situatia în care sunt opinii separate, acestea vor fi mentionate în procesul-verbal al sedintei, ca anexă la decizie.

(4) Membrii Comisiei îsi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia celor absenti si a celor care au votat împotriva unei decizii si au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

Art. 10. - Convocarea membrilor Comisiei se face prin posta electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi făcută si telefonic. Prin grija secretariatului, se va transmite fiecărui membru invitatia de participare.

Art. 11. - Sedintele Comisiei sunt conduse prin rotatie de presedintele aies cu votul majoritătii membrilor în functie, la începutul fiecărei sedinte pentru fiecare apel înregistrat, iar în lipsa acestuia, de către alt membru ales dintre cei prezenti.

Art. 12. - Presedintele Comisiei are următoarele atributii principale:

a) verifică existenta cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea sedintei;

b) conduce sedinta;

c) coordonează activitatea Comisiei si a secretariatului acesteia;

d) reprezintă Comisia în fata altor autorităti sau institutii publice, precum si în fata oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare apel solutionat de Comisie se întocmeste un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semnează de către membrii prezenti la sedintă, de către intimat, precum si de secretar. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretarul Comisiei.

(2) Refuzul semnării procesului-verbal de către apelant se consemnează în procesul-verbal al sedintei si se atestă prin semnătura membrilor prezenti.

Art. 14. - (1) Activitatea de secretariat este sustinută de secretarul Comisiei.

(2) Secretarul Comisiei are următoarele atributii principale:

a) înregistrarea apelului;

b) preluarea dosarului în copie certificată de la Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping;

c) convocarea membrilor Comisiei, reprezentantului Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agentiei, după caz, a contestatorului si, dacă este cazul, a persoanelor ce urmează să fie audiate;

d) punerea la dispozitia membrilor Comisiei a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

e) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor si a deciziilor emise;

f) comunicarea deciziei adoptate apelantului, Agentiei, clubului la care acesta este legitimat, federatiei sportive nationale de specialitate, Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Român, federatiei internationale, de specialitate, precum si Agentiei Mondiale Anti-Doping, după caz;

g) păstrarea si arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13;

h) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul sedintelor si dispuse de presedinte sau, în absenta acestuia, de înlocuitorul de drept.

Art. 15. - Pentru îndeplinirea atributiilor legale, Comisia emite decizii, sub semnătura presedintelui de caz, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Comisiei

 

Art. 16. - Comisia are următoarele atributii principale:

a) cercetează aspectele pentru care a fost sesizată;

b) analizează cauza pe fond;

c) dispune mentinerea, modificarea, completarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori ale Agentiei, după caz;

d) dispune orice măsură necesară pentru justa solutionare a cauzei pentru care a fost sesizată.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea informatiilor

 

Art. 17. - (1) Membrii Comisiei au obligatia de a păstra confidentialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum si la orice informatie aflată în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovătie si/sau a sanctiunilor.

(2) Membrii Comisiei semnează declaratii de confidentialitate.

(3) Membrii Comisiei au obligatia de a-si declina competenta în situatia unui conflict de interese.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de solutionare a apelurilor

 

Art. 18. - Procedura de solutionare a apelurilor se desfăsoară într-un interval de 45 de zile calendaristice, cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă si impartială;

b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată si comunicată.

Art. 19. - (1) Comisia este competentă să solutioneze apelurile declarate împotriva:

a) deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, referitoare la încălcările dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 227/2006, republicată;

b) deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, luate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din Legea nr. 227/2006, republicată;

c) deciziilor pronuntate de Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, fără a avea competenta materială de a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping;

d) deciziilor Agentiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping conform art. 28 alin. (4) si (7) din Legea nr. 227/2006, republicată;

e) deciziilor de a nu actiona în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigatie conform art. 29 din Legea nr. 227/2006, republicată;

f) deciziilor de suspendare provizorie dispusă conform art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicată;

g) deciziilor Agentiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.

(2) Deciziile contestate îsi păstrează efectele pe durata desfăsurării procedurii de solutionare a apelului, cu exceptia situatiei în care Comisia decide suspendarea efectelor acestora, în cazuri temeinic justificate.


Art. 20. - (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea si înregistrarea apelului la secretariatul Agentiei.

(2) Agentia va transmite de îndată apelul secretariatului Comisiei, care va verifica dacă acesta îndeplineste cerintele prevăzute la art. 21. Dacă este cazul, apelantului i se pune în vedere să completeze sau să modifice de îndată apelul. În cazul în care apelul a fost primit prin postă, apelantului i se vor comunica în scris omisiunile acestuia, cu mentiunea obligatiei din partea acestuia de a le comunica Agentiei în termen de 5 zile calendaristice.

Art. 21. - (1) Apelul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, domiciliul sau resedinta, precum si calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail;

b) numele si calitatea celui care reprezintă partea în litigiu;

c) decizia apelată;

d) obiectul apelului;

e) motivele apelului;

f) arătarea dovezilor pe care se sprijină apelul;

g) precizarea numelui si domiciliului martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori;

h) data si semnătura contestatorului.

(2) Lipsa mentiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si h) atrage clasarea apelului.

Art. 22. - (1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia potrivit art. 20 alin. (2), secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei sedinte, în vederea solutionării apelului.

(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice de la data depunerii apelului cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2).

(3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părtile, respectiv reprezentantul Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agentiei, după caz, si apelantul, pentru data, ora si locul stabilite. Totodată, vor fi convocate si persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.

(4) Punctul de vedere al intimatului va fi prezentat în scris si sustinut personal sau prin reprezentant în fata Comisiei si va fi mentionat în decizia finală a Comisiei.

(5) Notificarea datei stabilite pentru solutionarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 23. - (1) Dacă apelantul, până la data stabilită pentru solutionarea apelului, renuntă în scris la aceasta, membrii Comisiei se vor întruni la data stabilită pentru a lua act de renuntare.

(2) Dacă apelantul renuntă la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligatia de a da o declaratie scrisă în acest sens.

(3) Renuntarea se consemnează în procesul-verbal de sedintă si se atasează acestuia, apelul urmând a fi clasat.

Art. 24. - (1) Procedura de solutionare a apelului se desfăsoară în prezenta părtilor.

(2)Dacă una dintre părti, desi legal notificată, nu se prezintă la sedinta Comisiei, neonorând maximum două invitatii de participare, Comisia poate proceda la deliberare.

(3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezenta la dezbateri a părtii lipsă, aceasta poate stabili un nou termeni cu notificarea părtii în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.

(4) La cererea motivată, depusă cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, sau în situatii de fortă majoră, procedura de apel poate fi amânată pentru maximum 10 zile calendaristice.

Art. 25. - (1) După deschiderea sedintei, dacă cerintele de cvorum sunt îndeplinite, presedintele Comisiei verifica dacă apelul a fost formulat în termen. Depăsirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus.

(2) În cazul în care apelul a fost formulat în termen, presedintele Comisiei acordă cuvântul părtilor, în vederea sustinerii apelului, prezentării probelor utile solutionării acesteia, aflate în legătură directă cu aceasta.

(3) Membrii Comisiei pot pune întrebări si, după caz, pot interoga martorii propusi.

Art. 26. - Comisiaverifică motivele apelului si temeinicia deciziei apelate pe baza documentelor si materialelor aflate la dosarul cauzei, precum si a probelor noidepuse.

Art. 27. - (1) Comisia se pronuntă în sedintă secretă, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contestatiei la secretariatul Comisie, printr-o decizie scrisă si motivată, cu respectarea dispozitiilor art. 9 alin. (1)si (3).

(2) Decizia Comisiei este obligatorie.

Art. 28. - Solutionând apelul, Comisia poate decide:

a) respingerea apelului si mentinerea deciziei apelate, dacă apelul a fost tardiv formulatori dacă este nefondat;

b) admiterea apelului, cu modificarea, completarea sau desfiintarea deciziei contestate.

Art. 29. - Decizia Comisiei trebuie să contină următoarele elemente, sub sanctiunea nulitătii:

a) data, ora si locul unde s-a desfăsurat sedinta Comisiei;

b) obiectul apelului;

c) decizia apelată;

d) numele si prenumele părtilor prezente si ale celor care au lipsit, cu arătarea calitătii lor;

e) temeiurile de fapt si de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;

f) decizia luată de Comisie;

g) punctul de vedere al intimatului;

h) termenul de exercitare a căii de atac si instanta competentă;

i) data si numărul deciziei;

j) semnătura presedintelui Comisiei.

Art. 30. - (1) Decizia se comunică părtilor în cel mult 7 zile calendaristice de la data pronuntării ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată si personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei. Art. 31. - (1) Aspectele dezbătute în cadrul sedintei

Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de sedinta, semnat de toti membrii acesteia, de către intimat, secretar, apelant si/sau reprezentantul acestuia.

(2) Procesul-verbal de sedintă va cuprinde:

a) componenta nominală a Comisiei, locul si data întrunirii membrilor;

b) locul si data pronuntării deciziei;

c) numele părtilor, domiciliul sau resedinta lor ori, după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor si ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fata Comisiei;

d) sustinerile părtilor si declaratiile martorilor audiati;

e) opinia separata a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;

f) semnăturile membrilor prezenti.

(3) La cererea contestatorului, se comunică o copie de pe procesul-verbal de sedintă.

Art. 32. - Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile calendaristice de la comunicare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu dispozitiile actelor normative incidente în vigoare.


 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1,2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 2 februarie 2011, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Regulamentul mentionat la art. 1 se aplică de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, prevăzute la art. 3 din acest regulament.

(2) Subunitătile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum si subunitătile fără personalitate juridică din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, potrivit regulamentului mentionat la art. 1.

Art. 3. - Administratorii, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionării entitătilor care intră sub incidenta regulamentului prevăzut la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia.

De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare anuale. Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 si 1.175 bis din 27 decembrie 2005;

b) orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

(2) Regulamentul mentionat la art. 1 se publică împreună cu Ordinul de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 3 februarie 2011.

Nr.13.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 1 martie 2011, prin care s-au adoptat modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 24/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) CSA supraveghează si controlează entitătile prevăzute la art. 2 pentru a se asigura că acestea aplică si respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea si înregistrarea clientilor si tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte, a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe, precum si la elaborarea si implementarea unor proceduri pentru respectarea tuturor acestor cerinte si instruirea personalului în acest sens.”

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în desfăsurarea activitătii lor, entitătile sunt obligate să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor si a finantării actelor de terorism si, în acest scop, pe bază de risc, să aplice măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientului, care să permită identificarea, după caz, si a beneficiarului real.”

3. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.

4. Articolul 13 se abrogă.

5. La articolul 14 alineatul (1), literele a), f), g), i) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) numele si prenumele clientului si orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);

f) domiciliul/resedinta (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oras, judet/sector, codul postal, tara);

g) cetătenia si nationalitatea;

i) numărul de telefon/fax, adresa de postă electronică (e-mail), după caz;

k) ocupatia si, după caz, numele angajatorului ori natura activitătii proprii;”.

6. La articolul 14 alineatul (1), litera j) se abrogă.

7. La articolul 15 alineatul (1), literele b), g), j) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) forma juridică;

g) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, precum si puterile lor de a angaja entitatea;

j) numărul de telefon/fax, adresa de postă electronică (e-mail), după caz;

k) tipul si natura activitătii desfăsurate;”.

8. La articolul 15 alineatul (1), literele d) si f) se abrogă.

9. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Măsuri simplificate si suplimentare de cunoastere a clientului”

10. Articolul 17 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Entitătile pot aplica măsurile simplificate de cunoastere a clientului în situatiile mentionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si în situatiile prevăzute la art. 7-9 din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare.”

11. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) Entitătile pot aplica măsuri simplificate de cunoastere a clientului în cazul politelor de asigurare generală, dacă prima de asigurare este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.

(2) Entitătile pot aplica măsuri simplificate de cunoastere a clientului în cazul politelor de asigurare de viată, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici decât sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.

(3) Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie majorate în asa fel încât să depăsească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se vor aplica măsurile-standard de cunoastere a clientului.

(4) în cazul activitătilor de asigurări de viată, verificarea identitătii beneficiarului unei polite de asigurare de viată se va face ori de câte ori acesta este schimbat pe durata de derulare a contractului de asigurare.

(5) Entitătile care aplică măsuri simplificate de cunoastere a clientului trebuie să obtină informatii suficiente despre clienti si să monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili


că acestia se încadrează în categoria pentru care s-au aplicat măsuri simplificate de cunoastere a clientului.”

12. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoastere a clientului este obligatorie cel putin în următoarele situatii:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor, situatie în care entitătile vor aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:

1. solicită documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului si a beneficiarului real;

2. Întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării actelor de terorism, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si în reglementările emise în aplicarea acesteia;

3. solicită ca prima operatiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o institutie de credit supusă unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si în reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) în cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori într-un stat tert, situatie în care entitătile trebuie:

1. să dispună de reguli si proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clientilor/beneficiarilor reali care se încadrează în această categorie;

2. să obtină aprobarea în scris a conducerii executive a entitătii înaintea stabilirii unei relatii de afaceri cu un client din această categorie. În cazul în care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat ca făcând parte din această categorie de clienti, este, de asemenea, obligatorie aprobarea scrisă a conducerii entitătii pentru continuarea relatiilor de afaceri cu clientul respectiv;

3. să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate în relatia de afaceri sau în tranzactia ocazională;

4. să monitorizeze si să supravegheze în permanentă modul de derulare a relatiei de afaceri cu persoanele din această categorie.”

14. După articolul 18 se introduc cinci noi articole, articolele 181-185, cu următorul cuprins:

“Art. 181. - (1) Entitătile care constată că o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate în numele unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operatiunii în cauză vor sesiza Oficiul si CSAdacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

(2) Entitătile pot lua drept indicii de anomalie pentru activitatea de asigurare unul sau mai multe dintre următoarele cazuri, fără a se limita la acestea:

a) cumpărarea de polite de asigurare de viată care necesită plata unor prime mari si care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu capacitatea sa de a obtine venituri;

b) plata frecventă a unor prime în numerar ori în valută pentru sume mari care par a fi contradictorii cu capacitătile financiare ale clientului sau cu activitatea sa;

c) plăti frecvente de prime în numerar efectuate prin sume fractionate, care prin cumul ar depăsi valorile minime prevăzute la art. 12 alin. (1);

d) numirea unor beneficiari pentru politele de asigurare de viată, astfel încât sumele prevăzute a fi plătite fiecăruia dintre ei si stabilite în baza contractului de asigurare, ca fractiuni din suma totală, să depăsească prin cumul valorile minime prevăzute la art. art. 12 alin. (1), în cazul în care relatia dintre asigurat si beneficiar nu justifică acest lucru;

e) semnarea unor polite de asigurare cu plata primelor folosind cecuri emise de terte părti, în special în situatia în care nu există vreo legătură aparentă între terti si client;

f) semnarea de către acelasi contractant a unor polite de asigurare de viată de acelasi tip care au beneficiari diferiti;

g) schimbarea beneficiarului politei de asigurare în favoarea unor terte părti care nu apartin familiei asiguratului sau care nu au nicio legătură cu acesta, într-o manieră justificată;

h) clientul refuză ori este retinut în furnizarea de informatii necesare pentru încheierea contractului de asigurare sau dă informatii nereale;

i) clientul persoană juridică prezintă declaratii financiare care nu sunt întocmite de către un contabil;

j) clientul prezintă documente de proprietate a bunului ce urmează a fi asigurat care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezintă urme de fals;

k) clientul refuză să îi permită reprezentantului entitătii să se convingă de existenta bunului care face obiectul contractului de asigurare;

l) clientul evită contactele directe cu angajatii sau colaboratorii entitătii, prin emiterea frecventă de mandate ori împuterniciri, într-o manieră nejustificată;

m) clientul evită în mod repetat contactele directe cu entitatea, comunicările având loc prin fax sau prin alte mijloace;

n) deschiderea de către client a unui număr mare de conturi la mai multe sucursale ale unei/unor institutii de credit si efectuarea de transferuri repetate ale unor sume semnificative de bani cu care urmează a fi achitate primele de asigurare;

o) achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societăti comerciale care indică o activitate redusă si care nu ar justifica încheierea unor contracte de asigurare pentru sume semnificative;

p) solicitarea ca prima operatiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o institutie de credit care nu este supusă unor cerinte echivalente privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării terorismului.

Art. 182. - Entitătile vor acorda atentie sporită tranzactiilor si produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau care permit interactiunea cu clientul în absenta acestuia si pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finantarea terorismului.

Art. 183. - Entitătile trebuie să aplice măsuri suplimentare de cunoastere a clientului si în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18, care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Art.184. - (1) Entitătile au obligatia să monitorizeze toate operatiunile efectuate de clientii lor, acordând prioritate categoriei de clienti cu risc ridicat.

(2) În momentul în care se decide cu privire la clientii inclusi în categoria clientilor cu risc ridicat, trebuie avute în vedere următoarele informatii:

a) tipul de client - persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică;

b) tara de origine;

c) functia publică sau functia importantă detinută;

d) tipul de activitate desfăsurată de către client;

e) sursa fondurilor clientului;

f) alti indicatori de risc.

Art.185. - (1) Entitătile trebuie să acorde o atentie sporită relatiilor de afaceri si tranzactiilor cu persoane din jurisdictii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

(2) Entitătile vor acorda o atentie deosebită tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal.

(3) Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entitate, inclusiv pe baza unor documente suplimentare, solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei.

(4) Constatările verificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie să fie consemnate în scris si vor fi disponibile pentru verificări efectuate ulterior sau pentru autoritătile competente si auditori, pentru o perioadă de cel putin 5 ani.”

15. Capitolul VI “Clientii cu risc ridicat” se abrogă.

16. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Entitătile sunt obligate să îsi revizuiască procedurile si/sau normele interne emise privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, în termen de 60 de zile de la data la care intervine o modificare a legislatiei specifice, precum si în functie de identificarea unor noi riscuri.”

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 7 martie 2011.

Nr. 5.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.