MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 182/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 182         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 martie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

28. - Lege privind comemorarea dezrobirii romilor din România

 

269. - Decret pentru promulgarea Legii privind comemorarea dezrobirii romilor din România

 

29. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

270. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

30. - Lege pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

271. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 48 din 20 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 88 din 27 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care contin substanta biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piată

 

163. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

164. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

906. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

 

1.051. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Târgu Mures pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă sociala, a Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind comemorarea dezrobirii romilor din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se comemorează dezrobirea romilor din România la data de 20 februarie a fiecărui an.

Art. 2. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National, autoritătile administratiei publice centrale si locale pot sprijini material si financiar organizarea de manifestări publice si de actiuni social-culturale dedicate comemorării acestei zile.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 martie 2011.

Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind comemorarea dezrobirii romilor din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind comemorarea dezrobirii romilor din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 269.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente si posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate si eficientă legislativă. Solutiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român si cerintele corelării cu ansamblul reglementărilor interne si ale armonizării legislatiei nationale cu legislatia comunitară si cu tratatele internationale la care România este parte, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.”

2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Propunerile legislative, proiectele de legi si celelalte proiecte de acte normative vor fi însotite, în mod obligatoriu, de o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului.”

3. La articolul 13, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) proiectul de act normativ trebuie să fie corelat cu dispozitiile Conventiei europene a drepturilor omului si ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de România, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.”

4. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se vor examina practica Curtii Constitutionale în acel domeniu, jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului, practica instantelor judecătoresti în aplicarea reglementărilor în vigoare, precum si doctrina juridică în materie.”

5. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Solutiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în ceea ce priveste dispozitiile cuprinse în tratatele internationale la care România este parte, precum si în ceea ce priveste jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

(3) Când este cazul, se vor face propuneri de modificare si completare a actelor normative interne ale căror dispozitii nu sunt concordante cu cele ale actelor internationale la care România este parte sau nu asigură compatibilitatea cu dreptul comunitar ori se află în contradictie cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

(4) Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data comunicării hotărârii Curtii Europene a Drepturilor Omului, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea si completarea sau abrogarea actului normativ ori a unor părti ale acestuia care vin în contradictie cu dispozitiile Conventiei europene a drepturilor omului si ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de România, si cu hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului.”

Art. II. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 martie 2011.

Nr. 29.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 270.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (1), (2) si (4) se abrogă.

2. Anexa nr. 2 “Taxe pentru eliberarea de atestate si avize care se fac venit la bugetul de stat” se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 martie 2011.

Nr. 30.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 271.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 48

din 20 ianuarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A. În Dosarul nr. 2.992/109/2009 al Tribunalului Arges – Sectia civilă, care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.965D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.966D/2010-2.969D/2010 si nr. 3.590D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “OMV Petrom “ - S.A. în dosarele nr. 1.361/109/2009, nr. 382/109/2009, nr. 1.263/109/2009, nr. 2.336/109/2009 si nr. 4.868/109/2009 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.966D/2010-2.969D/2010 si nr. 3.590D/2010 la Dosarul nr. 2.965D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 14 aprilie 2010, 15 aprilie 2010 si 26 mai 2010, pronuntate în dosarele nr. 2.992/109/2009, nr. 1.361/109/2009, nr. 382/109/2009, nr. 1.263/109/2009, nr. 2.336/109/2009 si nr. 4.868/109/2009, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A., în cauze având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul criticat obligă un participant procesual, în vederea exercitării drepturilor sale derivate din faptul participării la proces, să execute suplimentar, unilateral si în mod total o sarcină cu caracter exceptional ce fundamentează însăsi solutia procesului, si anume administrarea probatiunii. Prin urmare, exercitarea dreptului de a participa la un proces, în conditiile garantate de Legea fundamentală, se face numai cu conditia unui surplus de obligatii procesuale determinată strict de calitatea de angajator, fapt ce creează o situatie discriminatorie în relatia cu ceilalti participanti la proces.

Tribunalul Arges - Sectia civilă opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora “Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare”.

Autorul exceptiei de constitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 1 din Protocolul aditional nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, din perspectiva unor critici similare si prin prisma acelorasi dispozitii din Legea fundamentală, iar prin numeroase decizii, spre exemplu: Decizia nr. 82 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 3 martie 2008, Decizia nr. 1.321 din 14 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 17 noiembrie 2010, Curtea a respins exceptia, retinând că prin instituirea unui anumit tratament juridic aplicabil angajatorilor nu se ajunge la o discriminare a angajatului. Astfel, Curtea a statuat că dispozitiile criticate sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. Această modalitate de reglementare este o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste dispozitii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât si angajatilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta. Totodată, Curtea a retinut că salariatul si angajatorul sunt două părti ale conflictului de muncă, situate pe pozitii opuse si cu interese contrare, situatia lor diferită justificând, în anumite privinte, si tratamentul juridic diferentiat. Angajatorul este cel care detine documentele si toate celelalte probe pertinente pentru elucidarea conflictului si pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor raportului juridic de muncă, fiind necesară si firească obligatia acestuia de a prezenta aceste probe.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “OMV Petrom” - S.A. În dosarele nr. 2.992/109/2009, nr. 1.361/109/2009, nr. 382/109/2009, nr. 1.263/109/2009, nr. 2.336/109/2009 si nr. 4.868/109/2009 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 88

din 27 ianuarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ion Predescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 59/95/2010 al Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că autorul exceptiei, prin critica sa, vizează interpretarea si aplicarea art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 59/95/2010, Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect solutionarea unui litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile art. 238 alin. (1) si (2) din

Codul muncii sunt contrare art. 1 alin. (4), art. 9, art. 16, art. 40, art. 41 alin. (5), art. 53 si art. 73 din Constitutie. Astfel, se arată că textele de lege criticate conferă instantei de judecată atributii de legiuitor, încălcându-se astfel principiul separatiei puterilor în stat. În acest sens, se apreciază că dispozitiile legale criticate permit instantei de judecată să intervină si să completeze contractele colective de muncă care au putere de lege între părtile contractante, ceea ce echivalează cu o adăugare la lege. Implicit se produce si o lezare a dispozitiilor art. 73 din Constitutie. De asemenea, se arată că textele de lege criticate impun partenerilor sociali care încheie contracte colective de muncă la nivel de angajator si care nu sunt parte semnatară sau afiliată vreunui organism sindical sau patronal ce a semnat contractul colectiv la nivel national să se supună clauzelor stabilite în acest din urmă contract în ceea ce priveste limitele minimale ale drepturilor stabilite, lucru ce încalcă grav principiul egalitătii cetătenilor în fata legii. În sfârsit, se consideră că este încălcat si dreptul părtilor de a încheia liber un contract individual de muncă sau un contract colectiv de muncă, instituind în sarcina angajatorului obligatii foarte oneroase, generate de încheierea unor alte contracte fată de care acesta este un tert. Astfel este înfrânt art. 53 din Constitutie, întrucât angajatorul nu poate negocia drepturi inferioare celor prevăzute la nivel de ramură, lucru ce poate genera inclusiv incapacitatea de plată a acestor drepturi sau chiar falimentul angajatorului.

Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

“(1) Contractele colective de muncă nu pot contine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncă nu pot contine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei puterilor în stat, art. 9 referitor la sindicate, patronate si asociatiile profesionale, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 40 care consacră dreptul de asociere, art. 41 alin. (5) care garantează dreptul la negocieri colective în materie de muncă si caracterul obligatoriu al conventiilor colective, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 73 prin care se arată că regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele si protectia socială se reglementează prin lege organică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, în raport cu critici de neconstitutionalitate identice, a constatat constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate. Astfel, prin Decizia nr. 380 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 3 noiembrie 2004, si Decizia nr. 1.310 din 13 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 8 decembrie 2009, Curtea a statuat că, pentru asigurarea desfăsurării în conditii optime si uniforme a raporturilor de muncă, actele normative în materie prevăd drepturi si obligatii minimale, respectiv maximale, care vor trebui respectate la încheierea atât a contractelor colective de muncă, cât si a celor individuale.

Dând expresie recunoasterii dreptului părtilor raporturilor de muncă la negocierea colectivă a drepturilor si îndatoririlor izvorâte din aceste raporturi, legislatia reglementează si conditiile de negociere si de încheiere a contractelor colective de muncă, a clauzelor obligatorii ale acestor contracte, la nivel de unitate, la nivel de ramură si la nivel national.

Curtea a arătat că aceste reglementări legale nu au însă nicio legătură cu libertatea de asociere. Astfel, niciun patron ori organizatie patronală, respectiv niciun salariat ori organizatie sindicală, nu poate fi obligat să se asocieze ori să se afilieze la o organizatie de nivel superior. Organizatiile sindicale si patronale pot fi reprezentative la nivel de unitate, de ramură sau ia nivel national, în functie de numărul minim, prevăzut de lege, al membrilor lor. Reprezentativitatea acestor organizatii le îndreptăteste să negocieze si să încheie contractele colective de muncă la nivelurile respective, ale căror clauze, referitoare la drepturile minimale, să fie obligatorii la încheierea contractelor colective de muncă la niveluri inferioare, indiferent dacă părtile acestora s-au asociat, respectiv s-au afiliat ori nu, la organizatiile de la nivelul superior. Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel national sau la nivel de ramură constituie izvor de drept (ca si legea) la încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, ceea ce impune respectarea clauzelor referitoare la drepturile minimale. Ca atare, cu aceste obligatii firesti, părtile au toată libertatea să negocieze si alte clauze, precum si drepturi superioare.

Totodată, Curtea, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 1 alin. (4) si art. 73 din Constitutie, a statuat că textele de lege criticate nu prevăd libertatea instantelor judecătoresti de a institui noi clauze în contractele de muncă, ele putând constitui doar temei pentru sanctionarea unor astfel de contracte prin care s-au stabilit drepturi inferioare celor stipulate în contractele colective de muncă încheiate la nivel superior.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Totodată, Curtea observă că textul legal criticat nu încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie, aplicându-se în mod nediscriminatoriu. Astfel, în lipsa încălcării vreunui drept fundamental, Curtea constată că art. 53 din Constitutie nu are incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 59/95/2010 al Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2011.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care contin substanta

biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piată

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, în conformitate cu Decizia Comisiei nr. 2011/135/UE din 1 martie 2011 de prelungire a valabilitătii Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care contin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L57 din 2 martie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care contin substanta biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul ordin se aplică până la data de 15 martie 2012.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 15 martie 2011.

Nr. 49.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 163.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap/ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Buget 2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

53.780,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

53.780,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

53.780,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

160,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

160,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

160,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

53.620,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

53.620,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

53.620,00

84.10

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

90.628,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

50.856,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

25.697,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

19.200,00

 

 

01

Salarii de bază

17.310,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizatie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1.626,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

15,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

6,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

150,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

93,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

1.253,00

 

 

01

Tichete de masă

1.253,00

 

1003

 

Contributii

5.244,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

3.963,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

96,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

991,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

32,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

162,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

24.961,00

 

2001

 

Bunuri si servicii

16.381,00

 

 

01

Furnituri de birou

450,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

15,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

650,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.500,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.965,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

8.957,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2.764,00

 

20.02

 

Reparatii curente

200,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.080,00

 

 

01

Uniforme si echipament

800,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

280,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.044,00

 

 

01

Deplasări interne

665,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

379,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

28,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

150,00

 

20.14

 

Protectia muncii

139,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

5.939,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

110,00

 

 

04

Chirii

3.000,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

13,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,816,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

198,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

198,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

198,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.772,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

39.772,00

 

71.01

 

Active fixe

39.772,00

 

 

01

Constructii

11.320,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

16.509,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

11.943,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

53.780,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

90.628,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

36.848,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

36.848,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul devenituri si cheltuieli pe anul 2011:

1) Număr mediu de personal: 653 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 2.412 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 76 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 6 mii lei), indemnizatiile de delegare (suma de 150 mii lei), precum si litigii conform hotărârilor judecătoresti si litigii în derulare (suma de 93 mii lei).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1)Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 164.

 
ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

22.278,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

10.347,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

10.347,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

10.347,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

10.297,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.800,00

 

17

 

Venituri din org.cursuri calificare si conversie profesională specializare si perfectionare

5.647,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

1.850,00

39.10

 

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

50,00

 

01

 

Venituri din valorificare unor bunuri aie institutiilor publice

50,00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

11.931,00

 

 

 

 

 

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

22.981,00

 

 

 

Venituri proprii

11.050,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11.931,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

18.593,00

 

 

 

Venituri proprii

11.000,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

7.593,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

7.292,00

 

 

 

Venituri proprii

4.157,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.135,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

5.562,00

 

 

 

Venituri proprii

3.157,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.405,00

 

 

01

Salarii de bază

4.083,00

 

 

 

Venituri proprii

2.278,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.805,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

12,00

 

 

 

Venituri proprii

12,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

06

Alte sporuri

1.440,00

 

 

 

Venituri proprii

840,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

600,00

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

7,00

 

 

 

Venituri proprii

7,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

13

Indemnizatii de delegare

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

10.03

 

Contributii

1.730,00

 

 

 

Venituri proprii

1.000,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

730,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.330,00


 

 

 

 

Venituri proprii

760,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

570,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

28,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

290,00

 

 

 

Venituri proprii

170,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

120,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

14,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

68,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

28,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

11.301,00

 

 

 

Venituri proprii

6.843,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.458,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

5.811,00

 

 

 

Venituri proprii

3.558,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.253,00

 

 

01

Furnituri de birou

100,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

450,00

 

 

 

Venituri proprii

350,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

13,00

 

 

 

Venituri proprii

13,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

3.120,00

 

 

 

Venituri proprii

1.720,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.400,00

 

 

06

Piese de schimb

500,00

 

 

 

Venituri proprii

250,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

250,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

168,00

 

 

 

Venituri proprii

145,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

23,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

1.100,00

 

 

 

Venituri proprii

700,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

400,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

300,00

 

 

 

Venituri proprii

220,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

80,00

 

20.02

 

Reparatii curente

1.200,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

600,00

 

20.03

 

Hrana

400,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

400,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

400,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

400,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Medicamente

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 


 

 

 

01

Uniforme si echipament

15,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

55,00

 

 

 

Venituri proprii

55,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.605,00

 

 

 

Venituri proprii

2.400,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.205,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.338,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

4,388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.338,00

 

71.01

 

Active fixe

4.388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.338,00

 

 

01

Constructii

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

4.388,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.338,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

22.278,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

22.981,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

703,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

703,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011:

1) Numar mediu de personal: 112 persoane

2) Câstigul mediu brut lunar: 4.103 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 70 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (7 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru anul 2011, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în conditiile legii, în cursul anului 2010 de către Agentia Natională pentru Locuinte cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuintelor puse în functiune în anul 2010 în cadrul Programului de constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinte.

(2) Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investitii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2010 are la bază 52 de contracte încheiate de Agentia Natională pentru Locuinte cu antreprenorii, pentru construirea a 2.482 de locuinte cu un total de 194.647 m2 suprafată construită desfăsurată, si este de 380,08 euro/m2 inclusiv TVA.

(3) Coeficientul prevăzut la alin. (1) s-a calculat având la bază valorile de investitii pentru un număr de 45 de obiective puse în functiune în cursul anului 2010, cu 1.759 de locuinte si un total de 141.598,38 m2 suprafată construită desfăsurată.

(4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 1,1777, rezultat din raportul dintre 398,05 euro/m2 inclusiv TVA, care este valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuintelor puse în functiune în anul 2010, si 337,98 euro/m2 inclusiv TVA, care este valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor pentru aceste locuinte.

Art. 2. - Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, calculată conform art. 1 este de 448 euro/m2 inclusiv TVA.

Art. 3. - Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileste anual, până la 31 ianuarie a anului următor, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 906.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 si 102 bis din 9 februarie 2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 3 martie 2011.

Nr. 1.051.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ROMÂNIA

JUDETUL MURES MUNICIPIUL TÂRGU MURES

Directia activităti social-culturale si patrimoniale

Serviciul activităti culturale sportive, de tineret si locativ

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Târgu Mures pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, a Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Judetul/Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pentru anul 2011

- lei -

1.

Fundatia Unitar Coop

Municipiul Târgu Mures

29.786,40

2.

Asociatia Caritas Greco-Catolic - Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

25.531,20

3.

Fundatia Culturală Cezara Codruta Marica

Municipiul Târgu Mures

8.544,00

4.

Fundatia Curcubeu-Szivárvány-Rainbow

Municipiul Târgu Mures

44.193,60

5.

Fundatia Gecse Daniel

Municipiul Târgu Mures

10.000,00

6.

Asociatia Familiilor si Familiilor Mari Marianum

Municipiul Târgu Mures

12.765,50

7.

Fundatia Talentum

Municipiul Târgu Mures

42.720,00

8.

Fundatia Crestină Rhema - Centrul de zi “Ioana”

Municipiul Târgu Mures

29.904,00

9.

Fundatia Crestină Rhema - Casa “Iona”

Municipiul Târgu Mures

12.816,00

10.

Asociatia Hifa - România

Municipiul Târgu Mures

16.425,60

11.

Fundatia Crestină Diakonia Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures

42.552,00

TOTAL:

275.238,30

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.