MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 171         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 martie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 45 din 20 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, în ansamblul său, precum si, în mod special, ale art. 8 lit. a), art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din aceasta

 

Decizia nr. 116 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 124 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 20/2007

 

124. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării Sistemului de evaluare a stării navei, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, si a amendamentelor la acesta, adoptate prin Rezolutia MEPC.99(48) din 11 octombrie 2002, Rezolutia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003, Rezolutia MEPC.131(53) din 22 iulie 2005 si Rezolutia MEPC.155(55) din 13 octombrie 2006 ale Comitetului pentru Protectia Mediului Marin

 

1.083. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau si completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

968. - Decizie privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 45

din 20 ianuarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, în ansamblul său, precum si, în mod special, ale art. 8 lit. a), art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din aceasta

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, exceptie ridicată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 10.384/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă, pentru partea Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, doamna Mihaela Jugaru, în calitate de consilier juridic, cu delegatie la dosar. Se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii. Acesta solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că există deja ojurisprudentă consolidată în acest domeniu, prin care Curtea Constitutională a statuat că ordonanta de urgentă în ansamblul său, precum si texte individuale cuprinse în aceasta sunt în concordantă cu dispozitiile si principiile Legii fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că în cauză nu au fost aduse argumente noi care să fie de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 10.384/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a “prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii”, exceptie ridicată de Gheorghe Popa într-o cauză având ca obiect o actiune în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 încalcă dispozitiile art. 115 alin. (4) teza a doua din Constitutie, întrucât nu motivează urgenta decât printr-o “exprimare alambicată, lipsită de o coerentă cu valoare juridică”. De asemenea, în opinia sa, ordonanta de urgentă criticată nesocoteste si dispozitiile art. 108 alin. (3) din Legea fundamentală, deoarece ia baza emiterii acesteia nu stă o lege specială de abilitare, ci Constitutia, în concret art. 115 alin. (4), care nu este o lege specială de abilitare si nici nu poate fi asimilată unei astfel de legi. Art. 11 alin. (1) din actul normativ mentionat contravine dispozitiilor art. 124 alin. (1) si (3) din Constitutie, deoarece hotărârea dată în solutionarea actiunii în constatare se pronuntă în numele legii, “nicidecum în numele ordonantei”. De asemenea, sunt încălcate si dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, întrucât Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii se subrogă în dreptul cetăteanului de a avea acces liber la justitie, mai exact, se subrogă în dreptul altor persoane care se consideră vătămate, îngrădindu-le acestora dreptul de a se adresa justitiei, în plus, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii se subrogă si institutiei Avocatului Poporului, creată special pentru apărarea drepturilor si libertătilor persoanelor fizice, contravenind art. 58 alin. (1) din Constitutie. Dispozitiile art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgentă criticată încalcă art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât instituie competenta de solutionare în primă instantă a actiunilor în constatarea calitătii de lucrător sau colaborator al Securitătii doar în favoarea Sectiei de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, astfel că persoana verificată nu are posibilitatea de a-si exercita dreptul la apărare la o instantă de judecată apropiată de domiciliul său, în timp ce pentru celelalte persoane interesate se creează o situatie privilegiată, deoarece pot contesta o adeverintă emisă de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii la alte instante de contencios administrativ competente teritorial.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, neputându-se retine încălcarea dispozitiilor constitutionale invocate de autorul acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2008, publicată în


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008. Din motivarea scrisă aflată la dosarul cauzei, rezultă că autorul exceptiei a criticat atât ordonanta de urgentă în ansamblul său, cât si, în mod special, prevederile art. 8 lit. a), art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din aceasta, care au următorul continut normativ:

- Art. 8 lit. a): “Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii ia în discutie nota de constatare si, după caz:

a) aprobă nota de constatare si dispune Directiei juridice introducerea unei actiuni în constatare a calitătii de lucrător al Securitătii sau de colaborator al acesteia;”;

- Art. 10 alin. (2): “(2) Adeverintele prevăzute la art. 8 lit. b) si art. 9 se publică de îndată pe pagina proprie de internet a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor.”;

- Art. 11 alin. (1): “(1) Actiunea în constatarea calitătii de lucrător al Securitătii sau de colaborator al acesteia se introduce la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, fiind scutită de taxă de timbru.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate invocă în sustinerea acesteia prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 58 alin. (1) privind numirea si rolul Avocatului Poporului, art. 108 alin. (3) care prevede că ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, art. 115 alin. (4) care stabileste conditiile în care Guvernul poate adopta ordonante de urgentă si art. 124 alin. (1) si (3) potrivit cărora justitia se înfăptuieste în numele legii, iar judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 si dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la critici similare, instanta de control contencios constitutional pronuntându-se prin Decizia nr. 220 din 9 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 8 aprilie 2010, precum si prin Decizia nr. 1.377 din 26 octombrie 2010, nepublicată în Monitorul Oficial al României până la data pronuntării prezentei decizii. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că nu poate retine critica referitoare la nesocotirea dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, observând că, la momentul emiterii ordonantei de urgentă criticate, erau îndeplinite conditiile impuse de textul constitutional invocat: existenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare să nu poată fi amânată si motivarea urgentei în cuprinsul ordonantei. Aceasta este concluzia care se desprinde din preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008, astfel cum acesta a fost redactat la data emiterii sale.

Curtea a observat, totodată, că dispozitiile art. 108 alin. (3) din Legea fundamentală nu au incidentă în cauză, autorul exceptiei făcând confuzie între regimul adoptării ordonantelor simple, care se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, si al celor de urgentă, care pot fi adoptate de Guvern în virtutea dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, cu respectarea conditiilor amintite mai sus.

Curtea a mai retinut că nu este întemeiată nici sustinerea potrivit căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 ar fi contrară dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Constitutie care prevăd că justitia se înfăptuieste în numele legii, “nicidecum în numele ordonantei”. Notiunea de “lege” este utilizată de textul constitutional în sens larg. Legislatorul constituant nu a avut în vedere exclusiv semnificatia restrânsă, de act adoptat de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a tării, ci s-a referit la ansamblul actelor normative ce formează dreptul intern.

Curtea a constatat că este neîntemeiată si critica referitoare la nesocotirea dispozitiilor constitutionale care statuează cu privire la rolul Avocatului Poporului de apărător al drepturilor si libertătilor persoanelor fizice. Posibilitatea pe care o are Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii de a promova actiuni în constatarea calitătii de lucrător sau de colaborator al Securitătii nu reprezintă o substituire a acestuia în atributiile Avocatului Poporului. Această institutie dispune de mecanisme specifice, determinate în mod cuprinzător si detaliat în legea sa de organizare si functionare, de natură să asigure în mod eficient realizarea rolului său constitutional. De altfel, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, “în exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autoritătilor publice”.

Cu privire la critica referitoare la pretinsa nesocotire a principiului egalitătii în fata legii ca urmare a stabilirii competentei exclusive a Sectiei de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti în ceea ce priveste solutionarea acestei actiuni în constatarea calitătii de lucrător sau colaborator al Securitătii, Curtea Constitutională a retinut, prin Decizia nr. 1.194 din 24 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 4 noiembrie 2009, că este neîntemeiată, întrucât norma criticată se aplică tuturor persoanelor care intră sub incidenta acesteia, fără să instituie privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare.

Neexistând elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei amintite, în cauza de fată îsi mentin valabilitatea atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitătii, în ansamblul său, precum si, în mod special, ale art. 8 lit. a), art. 10 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din aceasta, exceptie ridicată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 10.384/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 116

din 1 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Nicolae Bordeanu în Dosarul nr. 8.555/281/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.555/281/2008, Tribunalul Prahova - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Nicolae Bordeanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate încalcă dreptul pacientului de a lua o decizie cu privire la orice interventie medicală asupra corpului său, lezându-i astfel integritatea si discriminându-l astfel în raport de orice alt cetătean care nu se află în situatia dată. De asemenea, se arată că, potrivit Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, acesta are dreptul să refuze interventia medicală. Se mai sustine că normele criticate sunt neconstitutionale în măsura în care nu instituie obligatia ca recoltarea probelor biologice să se facă exclusiv cu o trusă standard sigilată, care să înlăture pentru acesta orice fel de risc ce ar putea să apară prin folosirea unor seringi obisnuite, care s-au dovedit în multe cazuri nesigure, trusă standard care ar asigura, totodată, si conservarea corespunzătoare a probelor biologice.

Tribunalul Prahova - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006. Prevederile art. 88 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au fost modificate prin Legea nr. 6/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

Textele criticate au următorul cuprins: “(1) Recoltarea probelor biologice se face în unitătile de asistentă medicală autorizate sau în institutii medico-legale si se efectuează numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere. [... ]

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării probelor biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 22 referitoare la dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, ale art. 23 privind libertatea individuală si ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, se constată că textele de lege criticate au mai fost examinate de Curtea Constitutională din perspectiva unor critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.258 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2009, Curtea a constatat că dispozitiile art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu instituie niciun fel de discriminare, aplicându-se în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice. De altfel, principiul egalitătii cetătenilor nu înseamnă uniformitate, astfel că, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit. Totodată, atingerea adusă integritătii fizice prin recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei este justificată de necesitatea ocrotirii vietii, integritătii corporale si a sănătătii tuturor persoanelor participante la traficul rutier. De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că dreptul de a nu se autoincrimina nu poate fi extins, în cadrul unei proceduri penale, la date ce pot fi obtinute de la acuzat prin recurgerea la puteri coercitive, date care există independent de vointa suspectului, cum ar fi prelevarea unor probe biologice sau a unor tesuturi corporale în scopul unei analize ADN (Hotărârea din 22 iunie


1999, pronuntată în Cauza Tirado Ortiz si Lozano Martin împotriva Spaniei). Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste criticile referitoare la contradictia dintre textul de lege ce face obiectul exceptiei si art. 13 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, acestea nu pot fi retinute, întrucât examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitii din Constitutie sau din instrumentele juridice internationale la care România este parte, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele si nici coroborarea sau posibilele contradictii din cadrul legislatiei interne.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Nicolae Bordeanu în Dosarul nr. 8.555/281/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 124

din 1 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Constantin Lupoiu în Dosarul nr. 5.739/315/2009 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.739/315/2009, Tribunalul Dâmbovita - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Constantin Lupoiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate permit o ingerintă a puterii executive în activitatea autoritătii judecătoresti, deoarece conferă sefului politiei rutiere competenta de a decide în mod discretionar suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice, în timp ce procurorul sau, după caz, instanta de judecată are doar competenta de a constata cazurile în care punerea în miscare a actiunii penale este împiedicată. Se precizează că textul de lege criticat lipseste de eficientă art. 30 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care oferă procurorului sau instantei de judecată competenta de a sesiza organul competent să constate o contraventie dacă o faptă cercetată initial ca infractiune se dovedeste a întruni elementele unei contraventii, situatie în care seful politiei rutiere poate lua măsura suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice, dar numai ca măsură complementară unei sanctiuni contraventionale principale. Se mai arată că textul criticat dă posibilitatea sefului politiei rutiere de a constata încălcarea unei reguli de circulatie, chiar dacă instanta de judecată sau procurorul nu s-au pronuntat în acest sens ori au pronuntat o solutie de neîncepere a urmăririi penale ca urmare a lipsei plângerii prealabile, fără a intra în cercetarea fondului. În această situatie, cel vizat nu mai are posibilitatea de a se adresa justitiei pe calea plângerii contraventionale si de a demonstra astfel faptul că nu a încălcat regula de circulatie. Autorul exceptiei sustine, totodată, că normele criticate creează o situatie discriminatorie între o persoană căreia i s-a suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice ca măsură complementară pentru săvârsirea unei contraventii la regimul rutier si o alta care a fost cercetată penal pentru o infractiune la regimul rutier si s-a dispus una dintre solutiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Se încalcă, de asemenea, dispozitiile art. 53 si art. 125 din Constitutie, deoarece posibilitatea contravenientului de a se adresa cu plângere împotriva sanctiunii complementare de retinere a permisului pe o perioadă de 90 de zile nu există, acesta fiind sanctionat printr-o dispozitie a sefului politiei rutiere, ce nu reprezintă act administrativ supus vreunei căi de atac.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, modificată si completată prin art. I pct. 43 si 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3): “(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: (...)

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, precum si în cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane si instanta de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulatie încălcată prezenta ordonantă de urgentă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce. (...)

(V) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de către seful politiei rutiere pe raza căreia a fost săvârsită fapta.

[...] (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul politiei rutiere, care are în evidentă contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contraventii”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi si libertăti si art. 125 privind statutul judecătorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, se constată că textele de lege criticate au mai fost examinate de Curtea Constitutională din perspectiva unor critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.041 din 14 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 27 octombrie 2010, Curtea a constatat că dispozitiile art. 103 alin. (1) lit. c) si alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au în vedere ipoteza în care o faptă ce a fost urmărită ca infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, dar pentru săvârsirea căreia procurorul sau instanta a apreciat, observând incidenta prevederilor art. 10 din Codul de procedură penală, că nu se impune punerea în miscare sau exercitarea actiunii penale împotriva învinuitului. Dacă, însă, pe parcursul cercetării penale, se constată că învinuitul a încălcat o regulă de circulatie pentru nerespectarea căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, este firesc ca acest comportament să fie sanctionat, în vederea atingerii finalitătii pentru care acest act normativ a fost edictat, si anume asigurarea desfăsurării în sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritătii corporale si a sănătătii persoanelor participante la trafic. Faptul că, ulterior momentului pronuntării de procuror sau instantă a unei solutii de neîncepere a urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale, se dispune de către seful politiei rutiere pe raza căreia a fost săvârsită fapta suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule nu constituie o imixtiune a puterii executive în activitatea autoritătii judecătoresti. Cele două tipuri de organe ale autoritătii de stat implicate în procedura prevăzută de textele de lege criticate, procurorul si instanta de judecată, pe de o parte, ca reprezentanti ai autoritătii judecătoresti, iar, pe de altă parte, seful politiei, ca exponent al puterii executive, îsi exercită atributiile specifice în etape distincte, succesive, principiul separatiei puterilor în stat fiind pe deplin respectat.

În ceea ce priveste critica referitoare la pretinsa nesocotire a dreptului de acces liber la justitie, Curtea a constatat că este neîntemeiată, întrucât persoana căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule are posibilitatea de a ataca pe calea contenciosului administrativ legalitatea si temeinicia măsurii dispuse de seful politiei, inclusiv în ipoteza în care procurorul sau instanta a dispus încetarea urmăririi penale sau a procesului penal, după caz, prin aplicarea art. 10 lit. f) din Codul de procedură penală referitor la lipsa plângerii prealabile, asadar fără să mai analizeze împrejurările în care a fost săvârsită fapta si fără să mai aprecieze dacă a fost încălcată vreo regulă de circulatie.

Totodată, Curtea a constatat că nu poate retine nici critica potrivit căreia textele de lege supuse controlului de constitutionalitate creează o situatie discriminatorie între persoanele cărora Ie-a fost suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice, ca măsură complementară pentru săvârsirea unei contraventii la regimul rutier, si cele care au fost cercetate penal pentru infractiuni la regimul rutier si în cazul cărora s-a dispus una dintre solutiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002. Accesul la justitie este deschis, într-un fel sau altul, ambelor categorii de persoane, astfel că nu se poate sustine că prevederile de lege criticate instituie un tratament discriminatoriu care să contravină principiului egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate de Curte sunt valabile si în prezenta cauză, inclusiv în ceea ce priveste art. 103 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, în raport de care nu au fost formulate critici distincte.

Pentru motivele mai sus arătate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Constantin Lupoiu în Dosarul nr. 5.739/315/2009 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c), e) si h), ale art. 74 lit. e) si ale art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) OTS achizitionează lunar rezervele de reglaj mentionate la alin. (1), rezerva de capacitate si energia reactivă necesară RET, pe bază de contract încheiat cu furnizorii serviciilor respective, la tarife reglementate de ANRE sau la preturi negociate, în functie de gradul de realizare a pietei concurentiale de servicii tehnologice de sistem.”


3. La articolul 13, alineatul (7) se abrogă.

Art. II. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 25 februarie 2011.

Nr. 11.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării Sistemului de evaluare a stării navei, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, si a amendamentelor la acesta, adoptate prin Rezolutia MEPC.99(48) din 11 octombrie 2002, Rezolutia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003, Rezolutia MEPC.131 (53) din 22 iulie 2005 si Rezolutia MEPC.155(55) din 13 octombrie 2006 ale Comitetului pentru Protectia Mediului Marin

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Sistemul de evaluare a stării navei, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.94(46) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 27 aprilie 2001, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.99(48) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 11 octombrie 2002, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.112(50) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 4 decembrie 2003, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 131 (53) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 22 iulie 2005, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se publică amendamentele la Sistemul de evaluare a stării navei, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 155(55) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 13 octombrie 2006, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 17 februarie 2011.

Nr. 124.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau si completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă

 

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 296 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă;

- Planul de propuneri privind eficientizarea activitătii Inspectiei Muncii în domeniul relatiilor de muncă, aprobat cu nr. 3.750/MCS din 11 august 2010,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau si completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 7 martie 2011.

Nr. 1.083.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE LUCRU

privind eliberarea carnetelor de muncă salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau si completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă

 

I. Completarea si certificarea înscrisurilor efectuate, în termenul prevăzut de lege, a carnetelor de muncă pe care inspectoratele teritoriale de muncă le au în păstrare si completare

Art. 1. - Carnetele de muncă vor fi completate la zi (cu date aferente până la 31 decembrie 2010), ultima înregistrare fiind cea prevăzută în anexa nr. 1. Carnetele astfel completate vor fi certificate de inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 2. - (1) Carnetele de muncă păstrate si completate de către inspectoratele teritoriale de muncă se predau angajatorilor sau titularilor/împuternicitilor legali pe bază de proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 2, respectiv anexei nr. 3, până la data de 30 iunie 2011.

(2) Carnetele de muncă păstrate si completate de către inspectoratele teritoriale de muncă se predau angajatorilor conform programării postate pe site-ul acestora si afisate la sediu, iar titularilor/împuternicitilor legali pe baza unei cereri.

II. Certificarea si contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-au aprobat păstrarea si completarea acestora la sediu

Art. 3. - (1) Angajatorii care au obtinut aprobare de păstrare si completare a carnetelor de muncă la sediu le vor completa la zi (cu date aferente până la 31 decembrie 2010), ultima înregistrare fiind cea prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Inspectoratele teritoriale de muncă vor programa angajatorii prevăzuti la alin. (1) în vederea certificării si contrasemnării carnetelor de muncă pentru care acestia au obtinut aprobare de păstrare si completare la sediu. Programul întocmit la nivel de inspectorat teritorial de muncă va fi postat pe site-ul acestuia si afisat la sediu.

(3) Până la data programată de către inspectoratul teritorial de muncă, asa cum se prevede la alin. (2), pentru verificarea, certificarea si contrasemnarea înscrierilor din carnetele mentionate în procesul-verbal de predare-primire, angajatorii prevăzuti la alin. (1) se vor asigura că:

a) în ceea ce priveste carnetele de muncă pe care le gestionează, acestea au fost completate în baza contractelor individuale de muncă, a actelor aditionale/deciziilor privind modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, a actelor de studii/de calificare, a actelor de stare civilă (certificat de nastere, certificat de căsătorie eto);

b) înscrierile eronate sau efectuate fără respectarea prevederilor legale au fost rectificate de unitatea care păstrează carnetul de muncă, rectificările certificându-se la cap. VII din carnetul de muncă.

Art. 4. - Inspectorul din cadrul inspectoratului teritorial de muncă va verifica înainte să certifice înscrierile efectuate în carnetele de muncă dacă:

a) statele de plată si declaratiile fiscale lunare au fost înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, inclusiv statele de plată si declaratiile fiscale aferente lunii decembrie 2010;

b) există debite la plata comisionului;


c) înscrierile efectuate corespund cu documentele depuse la inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 5. - (1) Angajatorii prevăzuti la art. 3 alin. (1) vor preda inspectoratului teritorial de muncă carnetele de muncă completate la zi pe baza unui proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 4.

(2) La rubrica “Observatii”, inspectorul va indica eventualele deficiente constatate la data predării carnetelor de muncă de către angajatorii prevăzuti la art. 3 alin. (1) si va stabili o dată certă de remediere a acestora. Procesul-verbal de predare-primire astfel întocmit va fi returnat angajatorului împreună cu carnetele de muncă în care s-au constatat deficiente.

(3) în situatia în care, ca urmare a verificării documentelor existente în arhiva inspectoratului teritorial de muncă, se constată alte deficiente, se va comunica angajatorului situatia constatată si se va proceda la înscrierea acesteia la rubrica “Observatii” din procesul-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 4, respectiv se vor returna carnetele de muncă operatorilor economici în vederea remedierii deficientelor si se va repeta procedura de predare-primire a acestora la o dată ulterioară stabilită de inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 6. - Operatorii economici vor completa procesul-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 4 cu informatiile solicitate, în 3 exemplare, dintre care două pentru inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 7. - Procesul-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 5 se va întocmi în două exemplare si se va completa de către inspectoratul teritorial de muncă. După verificarea, certificarea si contrasemnarea carnetelor de muncă, un exemplar dintre cele două se va restitui operatorului economic odată cu carnetele de muncă.

Art. 8. - Persoana desemnată de reprezentantii legali ai angajatorilor prevăzuti la art. 3 alin. (1) să reprezinte unitatea în relatiile cu inspectoratul teritorial de muncă în scopul respectării prezentei proceduri va fi persoana care a fost împuternicită în mod expres să desfăsoare această activitate de predare-primire a carnetelor de muncă.

Art. 9. - Inspectoratele teritoriale de muncă vor preda angajatorilor prevăzuti la art. 3 alin. (1) carnetele de muncă ale salariatilor, certificate si contrasemnate pentru valabilitatea înscrierilor efectuate, pană la data de 31 martie 2011.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură de lucru.

 

ANEXA Nr. 1

la procedura de lucru

 

Nr. crt.

 

 

 

Unitatea, altă persoană juridică sau persoană fizică la care lucrează

 

 

 

Mutatia intervenită

 

 

 

Anul

Meseria sau functia si locul de muncă cu conditii deosebite

 

 

 

Salariul de bază lunar

 

 

 

Denumirea unitătii, nr. si data actului pe baza căruia se face înscrierea

 

 

 

Parafa si semnătura persoanei care face înscrierea

 

 

 

luna

ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Se abrogă dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

2011

-

-

Art. 298 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare

 

01

01

 

Rubricile nr. 1, 2 si 8 se completează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă si ale Ordinului nr. 136/1976pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare si evidentă a carnetului de muncă.

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă

…………………………………………

S.C. …………………………………………- S.R.L. (S.A.)

J../.../...., CUI ...........

Adresa:

 

ANEXA Nr.

 la procedura de lucru

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a carnetelor de muncă

 

Încheiat astăzi,................ (data), între dl/dna..............................(Inspectoratul Teritorial de Muncă.......................), care predă, si dl/dna......................, CNP..................., CI/BI seria .... nr..........., în calitate de..........al S.C................- S.R.L./S.A., care primeste un număr de..........................(..............................................) carnete de muncă ale salariatilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele salariatului

Seria/Numărul carnetului de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)

Am primit.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)


ANEXA Nr. 3

la procedura de lucru

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă

…………………………………………

Numele........................

Prenumele..................

Adresa:

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a carnetelor de muncă

 

Încheiat astăzi,.........................., (data) între dl/dna.............................(Inspectoratul Teritorial de Muncă...............), care predă, si dl/dna.................., CNP................................, CI/BI seria...............nr.........................., în calitate de titular/împuternicit al ..................................., care primeste carnetul de muncă seria..........nr...................................

 

Am predat.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)

Am primit.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)

 

S.C. ..............................

Nr........ din..................

Inspectoratul Teritorial de Muncă ...............................

Nr..........din.................

 

ANEXA Nr. 4

la procedura de lucru

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

 

Subsemnatul,................................, angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă............................, am primit de la S.C.................................................................., CUI .........................................., reprezentată de ........................................................., un număr de ..................................carnete de muncă, în vederea certificării, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele titularului carnetului de muncă

Seria/Numărul carnetului de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observatii* la primirea carnetelor de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2.* Se returnează S.C..........................., în vederea remedierii deficientelor constatate, următoarele carnete de muncă:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele titularului carnetului de muncă

Seria/Numărul carnetului de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.* Termenul de remediere a deficientelor si de predare către Inspectoratul Teritorial de Muncă este data de.............

 

Am predat.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)

Am primit.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)* Rubricile se vor completa de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.....................

 

ANEXA Nr. 5

la procedura de lucru

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă

…………………………………………

S.C. …………………………………………- S.R.L. (S.A.)

J../.../...., CUI ...........

Adresa:

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

 

Subsemnatul,........................................, reprezentant al S.C.........................................- S.R.L./S.A., am primit de la................................................................., angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă..........................................................., un număr de......................................................carnete de muncă, certificate conform prevederilor legale, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele titularului carnetului de muncă

Seria/Numărul carnetului de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii la primirea carnetelor de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă..............................

 

Am predat.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)

Am primit.

…………………………………………

(numele si prenumele)

…………………………………………

(functia)

…………………………………………

(semnătura)


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1)si art. 12 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, precum si ale art. 34 si 52 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta decizie reglementează conditiile de stabilire a planurilor emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale.

Art. 2. - (1) Prezenta decizie se aplică Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., denumită în continuare Romfilatelia, în calitatea sa de detinătoare exclusivă a dreptului de emitere, punere si retragere din circulatie a timbrelor si efectelor postale, precum si de comercializare a acestora, precum si Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., denumită în continuare CNPR, care are dreptul exclusiv de a distribui si comercializa timbre si efecte postale în vederea francării trimiterilor de corespondentă.

(2) Prezenta decizie nu se aplică altor mijloace de francare utilizate de furnizorii de servicii postale pentru atestarea plătii serviciilor postale pe care le furnizează.

Art. 3. - (1) în întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) timbru postal - hârtie de valoare emisă si pusă în circulatie exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranitătii acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când este aplicat pe o trimitere postală în conformitate cu actele Uniunii Postale Universale;

b) efecte postale - plicuri, aerograme si cărti postale având timbru imprimat;

c) emisiune filatelică - emisiune constând în timbre postale, indiferent de forma de machetare filatelică a acestora, precum si în efecte postale, tipărită în tiraj prestabilit pe baza necesarului de francare al CNPR si destinată în principal acoperirii necesarului de francare a acesteia, în conditiile prevăzute de prezenta decizie;

d) planul emisiunilor filatelice - document emis anual, ce cuprinde emisiunile filatelice ce urmează a fi puse în circulatie în cursul anului următor, tirajul minim estimat al fiecărei emisiuni filatelice, tematica si subiectele acestora, componenta emisiunilor filatelice, calendarul de emitere, numărul si dimensiunile formelor de machetare ce întregesc emisiunile filatelice, precum si alte aspecte relevante pentru punerea în circulatie a emisiunii filatelice;

e) prima zi a emisiunii - ziua punerii în circulatie a unei emisiuni filatelice;

f) stampila prima zi - stampilă postală confectionată special pentru a fi utilizată în ziua punerii în circulatie a emisiunilor filatelice, pentru obliterarea timbrelor si efectelor postale din acea emisiune;

g) plic prima zi (FDC - first day cover) - plic pe care sunt lipite timbre postale din emisiunea pusă în circulatie, obliterate cu stampila prima zi a emisiunii respective;

h) francare - modalitate de efectuare a plătii anticipate a tarifelor postale prin utilizarea timbrelor postale;

i) valoare nominală - valoare exprimată în lei, înscrisă pe timbrul postal, reprezentând contravaloarea unui serviciu postal sau o fractiune din aceasta;

j) componenta emisiunii filatelice - timbrele, indiferent de forma de machetare filatelică, precum si efectele postale ce compun emisiunea;

k) forme de machetare filatelică - formă de concepere si editare a timbrului postal, constând în colite, blocuri si plicuri prima zi;

l) serie filatelică - timbrele ce intră în componenta emisiunii filatelice;

m) tiraj- numărul de exemplare în care se tipăresc timbrele, indiferent de forma de machetare filatelică si efectele postale ce compun o emisiune;

n) suprataxă - taxă suplimentară, adăugată la valoarea nominală de francare, care nu este destinată plătii anticipate a unui serviciu postal;

o) colită - ansamblu format din unul sau mai multe timbre diferite, care poate avea pe margini ornamente si inscriptii care au legătură cu emisiunea respectivă;

p) bloc - grupaj de timbre identice, care poate avea pe margini ornamente si inscriptii care au legătură cu emisiunea respectivă.

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Planul emisiunilor filatelice

 

Art. 4. - (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, Romfilatelia stabileste si transmite Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, în vederea aprobării, planul emisiunilor filatelice ce urmează a fi puse în circulatie în cursul anului următor, denumit în continuare plan, cu respectarea cerintelor prevăzute la alin. (5).

(2) în cazul în care autoritatea de reglementare consideră că planul supus aprobării cuprinde dispozitii contrare prevederilor legale, acordurilor internationale la care România este parte sau regulilor stabilite prin prezenta decizie, aceasta poate solicita modificarea corespunzătoare a planului, Romfilatelia fiind obligată să opereze modificările solicitate.

(3) în situatii temeinic justificate, Romfilatelia poate solicita ANCOM modificarea sau suplimentarea planului, prin transmiterea spre aprobare a unei propuneri motivate în acest sens.

(4) Romfilatelia are obligatia de a publica planul emisiunilor filatelice, precum si orice alte modificări sau completări ale acestuia pe pagina proprie de internet, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobare, în conditiile alin. (1) sau (3).

(5) Planul cuprinde:

a) emisiunile filatelice;

b) tematica fiecărei emisiuni filatelice;

c) subiectele fiecărei emisiuni filatelice;

d) componenta emisiunii filatelice;

e) numărul si dimensiunile formelor de machetare ce întregesc emisiunile filatelice;

f) tirajul minim estimat al fiecărei emisiuni filatelice ce urmează să fie pusă în circulatie;

g) calendarul de punere în circulatie a emisiunilor filatelice; h) orice alte aspecte relevante.

Art. 5. - (1) Planul se întocmeste avându-se în vedere:

a) necesitătile estimate de francare ale CNPR pentru anul următor;

b) estimarea vânzărilor de timbre si efecte postale ce urmează a fi realizate de Romfilatelia în cursul anului următor;

c) propunerile privind tematica si subiectele emisiunilor filatelice;

d) prevederile actelor si recomandărilor Uniunii Postale Universale;

e) alte priorităti impuse de interesul public general.

(2) CNPR comunică anual Romfilatelia si ANCOM, până la data de 31 august, necesarul de francare estimat pentru anul următor, defalcat pe valori nominale si pe luni calendaristice.

(3) CNPR transmite ANCOM, până la data de 31 august a fiecărui an, informatii privind:

a) numărul de timbre utilizate în anul anterior, defalcat pe valori nominale si pe luni calendaristice;

b) tirajul fiecărei emisiuni filatelice comandate în anul anterior, defalcat pe valori nominale;

c) orice alte aspecte relevante.

(4) Datele si informatiile în baza cărora este realizată estimarea prevăzută la alin. (1) lit. b) vor fi transmise ANCOM împreună cu planul supus aprobării conform dispozitiilor art. 4.

Art. 6. - (1) Este interzisă emiterea altor emisiuni filatelice decât cele prevăzute în plan ori emiterea emisiunilor si punerea în circulatie a acestora în alte conditii decât cele prevăzute în plan.

(2) Romfilatelia poate emite emisiuni comune, internationale, numai în conditiile prevăzute în plan.

(3) Valorile nominale ale timbrelor postale se stabilesc de către CNPR pe baza tarifelor serviciilor postale prestate de aceasta.

(4) Este interzisă emiterea de timbre a căror valoare nominală depăseste tariful serviciului ce are ca obiect trimiterea de corespondentă din cea mai mare treaptă de greutate prestat de CNPR.

Art. 7. - (1) Orice persoană poate transmite Romfilatelia, în conditiile stabilite de aceasta, până la data de 1 iunie a fiecărui an, propuneri privind tematica si subiectele emisiunilor filatelice, în vederea includerii în plan.

(2) Tematica si subiectele emisiunilor filatelice, precum si imaginile reproduse pe timbrele postale vor fi selectate de către Romfilatelia, astfel încât să nu contravină interesului national si să contribuie la promovarea valorilor civilizatiei nationale si universale.

(3) Selectarea tematicii, subiectelor si motivelor din cadrul fiecărei emisiuni filatelice se realizează cu respectarea următoarelor principii si criterii:

a) sunt în concordantă cu actele Uniunii Postale Universale;

b) tematica si subiectele sunt semnificative pentru România, având o strânsă legătură cu identitatea culturală a poporului român;

c) au, în cazul comemorării personalitătilor sau evenimentelor străine de statul român, o legătură strânsă cu România;

d) nu au un caracter ofensator pentru o personalitate sau un stat;

e) contribuie la promovarea culturii si mentinerea păcii;

f) evenimentele istorice pot fi marcate la multipli de 5 ani;

g) temele politice sunt excluse;

h) subiectul emisiunilor filatelice nu poate face referire la organizatii neguvernamentale sau societăti comerciale ori la mărfuri si servicii oferite pe baze comerciale;

i) persoanele în viată nu pot constitui subiectul unei emisiuni filatelice;

j) persoanele decedate pot constitui subiectul unei emisiuni filatelice numai după împlinirea a minimum 5 ani de la deces;

k) cu titlu exceptional, ANCOM poate aproba, la propunerea Romfilatelia, emiterea unor emisiuni fără respectarea principiilor prevăzute la lit. c), f), h), i), j), numai în conditiile în care acestea au, prin natura lor, o importantă deosebită în ceea ce priveste dezvoltarea domeniului filatelic si imaginea României pe plan mondial.

 

CAPITOLUL III

Conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale

 

Art. 8. - (1) Timbrele postale emise respectă, în principal, următoarele cerinte:

a) contin textul “ROMÂNIA”, valoarea nominală urmată de denumirea sau de simbolul monedei nationale si, facultativ, textul “POSTA ROMÂNĂ”;

b) contin indicatia anului emiterii;

c) au dimensiuni, pe axa verticală sau orizontală, cuprinse între 15 mm si 55 mm;

d) eventualele perforatii sau impresiuni în relief nu afectează claritatea textelor prevăzute la lit. a);

e) se realizează, atunci când este cazul, o distinctie clară între valoarea nominală si suprataxă.

(2) în cazul efectelor postale, imaginea imprimată trebuie să aibă legjâtură cu tematica emisiunii.

(3) În cazul timbrelor care compun emisiunile filatelice comune, internationale, acestea pot contine, suplimentar fată de prevederile alin. (1), si numele tării partenere sau al furnizorului de servicii postale, în caractere latine.

(4) Timbrul imprimat pe efectele postale este identic cu timbrul din emisiune care poartă ca valoare nominală contravaloarea serviciului postal ce are ca obiect trimiterea de corespondentă din prima treaptă de greutate.

(5) în cazul în care emisiunea filatelică contine forma de machetare colită, tematica emisiunii se regăseste în imaginea reprodusă pe timbrele din colită.

Art. 9. - (1) CNPR are obligatia de a transmite Romfilatelia si ANCOM, în timp util, în cazul fiecărei emisiuni în parte, tirajul de care are nevoie în vederea acoperirii necesarului de francare.

(2) Romfilatelia pune la dispozitia CNPR timbrele postale necesare acoperirii necesarului de francare a acesteia numai sub formă de coli simple de minimum 25 de timbre.

Art. 10. - Romfilatelia are obligatia să ia toate măsurile pentru ca tipărirea timbrelor si efectelor postale să fie realizată în conditii adecvate pentru a asigura comercializarea acestora la o calitate corespunzătoare.


Art. 11. - (1) Romfilatelia are obligatia să publice pe pagina sa de internet, cu cel putin 10 zile în avans, data si locul punerii în circulatie a fiecărei emisiuni filatelice, precum si tirajul timbrelor si efectelor postale din emisiune.

(2) Romfilatelia are obligatia de a lua toate măsurile pentru ca punerea în circulatie a emisiunii filatelice să nu se realizeze mai devreme ori mai târziu de 10 zile de data prevăzută în plan pentru emisiunea filatelică respectivă.

Art. 12. - (1) în vederea punerii în circulatie a emisiunii filatelice, CNPR confectionează o singură stampilă prima zi.

(2) Stampila prima zi poartă o impresiune care are legătură cu emisiunea filatelică respectivă.

(3) Stampila prima zi se utilizează la realizarea plicurilor prima zi, cu cel mult 3 zile înainte de data punerii în circulatie a emisiunii, si, pentru obliterarea celorlalte forme de machetare, în ziua si la locul punerii în circulatie a emisiunii.

(4) Romfilatelia realizează plicurile prima zi, în prezenta unui reprezentant al CNPR, în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) în cel mult o zi de la data punerii în circulatie a emisiunii filatelice, CNPR distruge stampila prima zi prin tăierea transversală a suprafetei impresive, în prezenta unui reprezentant ANCOM, care va constata acest fapt, urmând ca aceasta să fie depusă la Muzeul National Filatelic în termen de 5 zile.

(6) în situatii exceptionale, ANCOM poate aproba utilizarea stampilei prima zi în alte conditii decât cele prevăzute la alin. (3)-(5).

(7) La punerea în circulatie a fiecărei emisiuni filatelice, Romfilatelia furnizează în mod gratuit timbrele postale necesare pentru:

a) îndeplinirea obligatiilor prevăzute de actele Uniunii Postale Universale;

b) îndeplinirea obligatiilor prevăzute de tratatele internationale la care România este parte;

c) Muzeul National Filatelic;

d) alte destinatii, în conditiile legii.

(8) Punerea în circulatie a emisiunilor filatelice, inclusiv a celor comune, internationale, are loc doar pe teritoriul României.

Art. 13. - (1) între data punerii în circulatie si data retragerii din circulatie, timbrele postale au valoare de francare egală cu valoarea nominală si pot fi comercializate numai la această valoare.

(2) Valoarea nominală nu include suprataxa, în cazul timbrelor cu suprataxă.

(3) Timbrul postal poate fi utilizat o singură dată pentru plata unui serviciu postal.

Art. 14. - (1) Comercializarea timbrelor si efectelor postale destinate francării trimiterilor postale se realizează prin punctele de acces deservite de personal ale CNPR.

(2) Comercializarea seriilor filatelice ce intră în componenta emisiunii filatelice aflată în circulatie poate fi efectuată de către Romfilatelia, prin reteaua comercială proprie sau prin intermediari, doar în întregul lor, restul formelor de machetare fiind comercializate neconditionat.

(3) Până la data retragerii din circulatie, timbrele si efectele postale sunt comercializate numai la valoarea lor nominală sau, în cazul timbrelor cu suprataxă, la valoarea rezultată ca sumă între valoarea nominală si suprataxă.

Art. 15. - (1) Retragerea din circulatie a emisiunilor filatelice se realizează de către Romfilatelia, prin emiterea unei decizii de retragere, în următoarele cazuri:

a) la împlinirea unui termen de 2 ani de la data punerii în circulatie a emisiunii filatelice;

b) la epuizarea stocului din emisiunea respectivă comandat de către CNPR, în vederea acoperirii necesarului de francare;

c) în alte situatii exceptionale, cu aprobarea prealabilă a ANCOM.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), Romfilatelia emite decizia de retragere din circulatie a emisiunii filatelice la solicitarea scrisă a CNPR.

(3) Romfilatelia are obligatia de a transmite ANCOM si CNPR copii ale deciziilor de retragere din circulatie, precum si de a le publica, în momentul emiterii, pe pagina sa de internet.

(4) CNPR are obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor în toate punctele de acces deservite de personal informatii privind retragerea din circulatie a emisiunilor filatelice.

(5) După data retragerii din circulatie a emisiunii filatelice, timbrele si efectele postale ce compun emisiunea filatelică pot fi comercializate doar de către Romfilatelia.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 16. - (1) ANCOM poate obliga Romfilatelia la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 10.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată data de la care acestea se calculează, pentru a o determina:

a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile solicitate de ANCOM pentru monitorizarea respectării prevederilor prezentei decizii;

b) să transmită ANCOM, în vederea aprobării, în termenele stabilite de prezenta decizie, planul emisiunilor filatelice;

c) să respecte planurile emisiunilor filatelice si conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale.

(2) Sanctiunile se aplică prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 17. - Decizia prevăzută la art. 16 alin. (2), neatacată în termenul prevăzut la art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 18. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (1), Planul emisiunilor filatelice pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2011 se transmite ANCOM, în vederea aprobării, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, dispozitiile art. 4 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, CNPR are obligatia de a pune la dispozitia Romfilatelia si ANCOM necesarul de francare estimat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2011, defalcat pe valori nominale si pe luni calendaristice.

(3) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, CNPR comunică Romfilatelia si ANCOM o evidentă a stocurilor de timbre postale, defalcată pe emisiuni filatelice, în vederea aplicării de către Romfilatelia a dispozitiilor art. 15.

Art. 19. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

 

Bucuresti, 4 martie 2011.

Nr. 968.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.