MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 166/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 166         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 martie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

251. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 

252. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.617 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 1.633 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

193. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 

194. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

196. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

199. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

201. - Hotărâre privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29/991. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor privind prohibitia pescuitului în anul 2011

 

1.004. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decizie de impunere privind aplicarea penalitătii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Galati în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.815/C/2008

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.786/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.935/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.936/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.133/C/2009

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.135/C/2009


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la promovarea si dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Letonia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Colan Excelentei Sale domnului Valdis Zatlers, presedintele Republicii Letonia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 251.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la sustinerea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Letonia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce doamnei Lilita Zatlere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 252.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.617

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Mihaela-Cristina-Cornelia Donciu în Dosarul nr. 9.614/3/2008 (2.039/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie si care formează obiect al Dosarului nr. 744D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se prezintă personal părtile Sabina Ileana Popescu Spineni si Justinian Popescu Spineni, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Părtile prezente au cerut respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că autorul exceptiei nu doreste, de fapt, decât tergiversarea procesului.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul exceptiei de neconstitutionalitate a depus la dosar o cerere prin care solicită admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 9.614/3/2008 (2.039/2008), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Exceptia a fost ridicată de Mihaela-Cristina-Cornelia Donciu într-o cauză având ca obiect o actiune în revendicare imobiliară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Legea nr. 146/1997 îngrădeste dreptul fundamental la justitie deoarece instituie un sistem de determinare a cuantumului taxelor judiciare care nu tine seama de veniturile reale ale majoritătii covârsitoare a justitiabililor persoane fizice. Totodată, se arată că obligarea la plata anticipată a taxelor instituie un impediment pentru instanta judecătorească să continue judecata pe fond si să statueze asupra drepturilor si obligatiilor cu caracter civil ale justitiabilului, în mod echitabil si în mod rezonabil.

De asemenea, autorul exceptiei arată că redactarea interpretabilă a art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 conduce la discriminări între categoriile de titulari de actiuni în justitie având ca obiect restituire de bunuri, unii fiind scutiti de taxe judiciare de timbru, iar altii nu, iar prin timbrarea excesivă se încalcă dreptul de proprietate asupra bunurilor revendicate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie nu si-a exprimat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. Curtea a apreciat că sunt îndeplinite cerintele de admisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate si că, desi dispozitiile legale criticate nu vizează fondul cauzei, datorită faptului că s-a pus problema timbrării si având în vedere sanctiunea în cazul neachitării taxelor judiciare, anularea căii de atac promovate însemnând practic refuzul organului de jurisdictie de a cerceta fondul, Curtea consideră că se impune transarea cu prioritate a aspectelor de neconstitutionalitate invocate, dispozitiile legale criticate având legătură cu solutionarea cauzei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, notele scrise ale autorului exceptiei de neconstitutionalitate, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie privind liberul acces la justitie, art. 44 alin. (1) si (4) privind dreptul de proprietate, art. 148 alin. (1)si (4) privind integrarea în Uniunea Europeană. Totodată, în sustinerea exceptiei sunt invocate si dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 1 privind interzicerea generală a discriminării din Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 7, 8 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale atacate, statuând, raportat la critici similare celor din prezentul dosar, că acestea sunt constitutionale.


Astfel, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.072 din 16 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010, prin Decizia nr. 494 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008, sau Decizia nr. 845 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 18 ianuarie 2007, Curtea a constatat, în esentă, că accesul liber la justitie nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instantele judecătoresti, legiuitorul având deplina legitimitate constitutională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în functie de obiectul litigiului.

De asemenea, prin Decizia nr. 504 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 8 iunie 2010, Curtea a statuat că accesul liber la justitie este asigurat si în conditiile stabilirii taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. În virtutea dispozitiilor constitutionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”, plata taxelor si a impozitelor reprezintă o obligatie constitutională a cetătenilor. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii. În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justitie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronuntată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 1985). Astfel, acest drept, care cere prin însăsi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăsi substanta sa.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, pe baza celor expuse mai sus, Curtea retine că taxele de timbru (considerate prea mari de către autorul exceptiei) sunt stabilite în sarcina tuturor justitiabililor aflati în aceeasi situatie, astfel încât ele nu sunt de natură a crea discriminări între cetăteni.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Mihaela-Cristina-Cornelia Donciu în Dosarul nr. 9.614/3/2008 (2.039/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.633

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Elena Alexandru în Dosarul nr. 6.748/303/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că legea sanctionează comportamentul abuziv al proprietarului.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.748/303/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Elena Alexandru într-o cauză având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 18 din Legea nr. 230/2007 îi restrâng dreptul de proprietate, garantat de art. 44 din Constitutie, întrucât, în temeiul acestor prevederi, asociatia poate solicita în instantă accesul în apartamentul său în permanentă si al unui număr nedeterminat de persoane, atât al reprezentantilor asociatiei, cât si al unor persoane străine.

De asemenea, autorul exceptiei consideră că prevederea legală criticată contravine si art. 53 din Constitutie, care prevede în mod expres situatiile în care operează restrângerea unor drepturi, inclusiv a dreptului de proprietate.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că prevederile art. 18 din Legea nr. 230/2007 respectă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 44 si 53, deoarece, desi dreptul de proprietate este un drept absolut, legiuitorul are posibilitatea limitării lui în vederea respectării drepturilor altor persoane.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 18 din Legea nr. 230/2007, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, text de lege care are următorul cuprins: “în cazurile în care în clădirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi împiedică, cu bună-stiintă si sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalti proprietari ori chiriasi, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum si plata daunelor.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 care consacră dreptul de proprietate si în art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 18 din Legea nr. 230/2007 stabilesc conditiile în care proprietatea comună poate fi utilizată de proprietari sau chiriasi, care nu trebuie să împiedice cu bună-stiintă si sub nicio formă, folosirea normală a clădirii de locuit. Cu alte cuvinte, în cauză se pune problema stabilirii limitelor dreptului de proprietate în cazul bunurilor aflate în coproprietate fortată si perpetuă (condominium pro indiviso) în blocurile de locuinte cu mai multe locuinte, în care, potrivit legii, se constituie asociatii de proprietari. Sub acest aspect Curtea retine că dispozitiile art. 44 alin. (1) din Constitutie, care consacră garantarea dreptului de proprietate privată, prevăd în teza a doua că atât limitele, cât si continutul acestui drept “sunt stabilite de lege”. Rezultă, în mod evident, că limitele aduse prin lege dreptului de proprietate asupra părtilor destinate folosirii în comun de către toti proprietarii dintr-o clădire cu mai multe locuinte sau dreptului de proprietate asupra spatiului a cărui destinatie se doreste a fi schimbată se justifică constitutional prin asigurarea posibilitătii efective de administrare, folosire, întretinere si exploatare a imobilului în interesul tuturor proprietarilor de locuinte din acel imobil.

De dreptul de proprietate garantat de Constitutie trebuie să se poată bucura - în egală măsură - toti proprietarii detinători de spatii de locuit în acelasi imobil, pentru că, altfel, s-ar încălca principiul constitutional al egalitătii în drepturi.

Asa fiind, posibilitatea acordată proprietarilor sau reprezentantului legal al acestora de a solicita instantei să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum si plata daunelor pentru prejudiciile create constituie mijlocul legal pus la dispozitia persoanelor interesate în scopul valorificării drepturilor si intereselor legitime.

Prin urmare, Curtea constată că dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate dau expresie dreptului de proprietate comună pe cote-părti, stabilă si fortată, din clădirile cu mai multe locuinte si conferă titularilor respectivului drept posibilitatea de a se bucura de prerogativele care îi dau consistentă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Elena Alexandru în Dosarul nr. 6.748/303/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, aprobată prin Legea nr. 274/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005, aprobată prin Legea nr. 274/2005, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 193.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

S-Park, clădirea A2, et. 2, Str. Tipografilor nr. 11-15

Sectorul 1, 013174, Bucuresti, România

Tel: (+4) 021-201-0311 Fax: (+4)021-201-0338

 

21 mai 2010

 

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule secretar de stat

 

Re: Proiectul de restructurare a sectorului de transporturi România (împrumutul nr. 4.757-RO) închiderea contului de împrumut

 

Avem în vedere Acordul de împrumut nr. 4.757-RO, datat 28 ianuarie 2005, încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru proiectul mentionat mai sus, dorim să vă informăm cu privire la faptul că, odată cu anularea efectuată pe data de 10 mai 2010 în valoare de 22.980.477,66 USD echivalent, contul împrumutului de mai sus a fost închis.

Graficul 3, Graficul de rambursare, este în curs de revizuire de către Bancă, în urma acestei anulări, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise în curând.

V-am fi recunoscători pentru confirmarea primirii acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Francois Rantrua,

director de tară Biroul Băncii Mondiale din România

 

ATASAMENT 1: Situatia finală a tragerilor pe categorii

 


21 mai 2010

 

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi

CC: Excelentei Sale Radu Berceanu,

ministrul transporturilor si infrastructurii Bucuresti, România

Dlui Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Bucuresti, România

Dlui Alexandru Serban Cucu,

director general

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Bucuresti, România

Dlui Claudiu Dumitrescu,

director general, Directia căi ferate Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Bucuresti, România

Dnei Dorina Tiron,

director general

Compania Natională pentru Autostrăzi si Drumuri Nationale România (CNADNR)

Bucuresti, România

Dlui Emil Sabo,

manager general

Compania Natională de Infrastructură Căi Ferate România (CFR)

Bucuresti, România

Dnei Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Dlui Ruud Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

21 mai 2010

 

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi

 

ATASAMENT 1: Situatia finală a tragerilor pe categorii (exprimate în dolari SUA)

 

Categoria

Alocat

Trageri

(1) Lucrări în contextul părtii A a Proiectului

54.000.000,00

39.587.910,05

(2) Bunuri

(a) în contextul părtii A a Proiectului

(b) în contextul părtii B a Proiectului

1.150.000,00 24.000.000,00

1.128.661,36 21.882.688,03

(3) Servicii de consultantă, inclusiv audit

(a) în contextul părtii A a Proiectului

(b) în contextul părtii B a Proiectului

(c) în contextul părtii C a Proiectului

18.775.000,00

5.775.000,00

1.000.000,00

14.227.554,67

3.913.319,28

989.685,00

(4) Cursuri de pregătire

(a) în contextul părtii A a Proiectului

(b) în contextul părtii B a Proiectului

75.000,00 225.000,00

66.048,40 223.620,76

(5) Nealocate

(a) în contextul părtii A a Proiectului

(b) în contextul părtii B a Proiectului

0,00 0,00

0,00 0,00

Cont desemnat DA- A

0,00

0,00

Cont desemnat DA-B*

0,00

34,79

Cont desemnat DA-C

0,00

0,00

SUBTOTAL

105.000.000,00

82.019.522,34

Anulări, situatie la data de 31 iulie 2009

120.000.000,00

 

TOTAL:

225.000.000,00

82.019.522,34

 

* Vă rugăm să aveti în vedere faptul că conturile desemnate au fost fundamentate integral în valuta conturilor desemnate. Valoarea indicată mai sus în dreptul DA-B reprezintă comisioanele de transfer ale băncii intermediare deduse din fondurile contului desemnat neutilizate si rambursate în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.


 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

S-Park, clădirea A2, et. 2, Str. Tipografilor nr. 11-15 Sectorul 1, 013174,

Bucuresti, România

Tel: (+4) 021-201-0311 Fax: (+4)021-201-0338

 

31 mai 2010

 

Excelentei Sale Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Re: Proiectul de restructurare a sectorului de transporturi România (împrumutul nr. 4.757-RO) Graficul de rambursare revizuit

 

Atasăm în continuare un grafic de plăti revizuit, cuprinzând datele si sumele care vor trebui plătite în contextul Acordului de împrumut pentru împrumutul nr. 4.757-RO încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 28 ianuarie 2005. Acest grafic înlocuieste sumele continute în graficul 3 atasat Acordului de împrumut mentionat si reflectă anularea sumei de 22.980.477,66 USD, validă din data de 10 mai 2010, confirmată dumneavoastră prin scrisoarea noastră datată 10 septembrie 2009.

În conformitate cu prevederile aplicabile ale sectiunii 7.05 din Conditiile generale, suma anulată a fost aplicată pro rata la cele câteva rate ale principalului aceluiasi împrumut, scadente după data anulării.

V-am fi recunoscători dacă ne-ati confirma primirea graficului revizuit.

 

Cu sinceritate,

Richard Florescu,

director de tară temporar Biroul Băncii Mondiale din România

 

ATASAMENT: Graficul de rambursare revizuit

 

31 mai 2010

 

Excelentei Sale Sebastian Vlădescu CC: Excelentei Sale Radu Berceanu,

ministrul transporturilor si infrastructurii Bucuresti, România

Dlui Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Dlui Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Bucuresti, România

Dnei Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Dlui Alexandru Serban Cucu,

director general

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Bucuresti, România

Dlui Claudiu Dumitrescu,

director general, Directia căi ferate Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Bucuresti, România


Dnei Dorina Tiron,

director general

Compania Natională pentru Autostrăzi si Drumuri Nationale România (CNADNR)

Bucuresti, România

Dlui Emil Sabo,

manager general

Compania Natională de Infrastructură Căi Ferate România (CFR)

Bucuresti, România

Dlui Tiberiu Angelescu,

director general adjunct

Compania Natională de Infrastructură Căi Ferate România (CFR)

Bucuresti, România

Dlui Ruud Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

31 mai 2010

 

Excelentei Sale Sebastian Vlădescu

PO 83620 Restructurarea sectorului de transporturi IBRD 47570-România

 

Grafic revizuit de rambursare

(reflectând anularea sumei de 22.980.477,66 USD, validă din 10 mai 2010)

 

Valuta

Data scadentă

Rata revizuită a principalului

Rata initială a principalului

Valoarea anulată

USD

15 aprilie 2010

4.375.000,00

9.375.000,00

(5.000.000,00)

USD

15 octombrie 2010

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2011

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2011

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2012

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2012

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2013

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2013

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2014

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2014

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2015

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2015

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2016

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2016

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2017

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2017

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2018

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2018

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2019

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2019

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2020

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2020

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 aprilie 2021

3.375.848,80

9.375.000,00

(5.999.151,20)

USD

15 octombrie 2021

3.375.848,74

9.375.000,00

(5.999.151,26)

USD

TOTAL:

82.019.522,34

225.000.000,00

(142.980.477,66)


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 599 971 din 31 mai 2010

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

Tel:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

 

Biroul Băncii Mondiale din România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Dlui Francois Rantrua, director de tară

Ref: împrumutul nr. 4.757-RO “Proiectul de restructurare a sectorului de transporturi” - Închiderea contului de împrumut si graficul de rambursare revizuit

 

Stimate domn

 

Dorim să vă confirmăm primirea scrisorilor BIRD, datate 21 mai 2010 si 31 mai 2010, privind anularea sumei de 22.980.477,66 USD din proiectul mentionat anterior, închiderea contului de împrumut si graficul de rambursare revizuit în urma acestei anulări.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

Avârtd în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, ai art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “UNIFARM” -S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A., cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “UNIFARM” - S.A. Bucuresti, mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în situatia în care, în cursul executiei bugetare, se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională “UNIFARM” - S.A. Bucuresti va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Nicolae Ivăscnescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 194.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Compania Natională “UNIFARM” - S.A. Bucuresti

str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucuresti

CUI RO11653560

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

 

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

6.670,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

6.575,00

 

 

a)

din productia vândută

3

1.200.00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5.365.00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

10,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

95,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

10,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

85,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

6.555,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

6.435,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

50.00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

180.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

4.780.85

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

865.69

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

620,39

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

184.87

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

130.28

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări ptsomaj

25

4r65

 

 

 

 

Ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

37.53


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

12.41

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

60.43

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

60.43

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

50.00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

400.00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din

care:

38

108.46

 

 

 

i1) contract de mandat si accesorii (rd 40 la 46) din care:

39

103.01

 

 

 

i 1.1) contract de mandat

40

80,63

 

 

 

i1.2)

premiu anual aferent 2008 cf.art.4(2) din OUG 79/2008

41

0.00

 

 

 

11.3}

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

42

22.38

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

43

16.90

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

44

0,60

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

45

4.88


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

46

0.00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

47

0.50

 

 

 

 

- tiehete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

49

0.00

 

 

 

 

tiehete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

 

 

tiehete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

52

4,95

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

54

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

55

120,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

57

120,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

58

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

59

115,00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

60

18,40

 

 

 

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (sold C al contului 1174)

61

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

62

96,60

 

1

 

Rezerve legale

63

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

64

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

65

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

66

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

67

 


 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.63,64,65,66,67

68

96,60

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

69

9,66

 

8

 

Minimum 90% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

70

86,94

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

71

0,00

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

72

150,00

 

1

 

Surse proprii

73

0,00

 

2

 

Alocatii de la buget

74

 

 

3

 

Credite bancare

75

150,00

 

 

a)

- interne

76

150,00

 

 

b)

- externe

77

 

 

4

 

Alte surse

78

0,00

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

79

150.00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

80

150,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

VIII

 

REZERVE, din care:

84

 

 

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

0.00

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

6.670.00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

6.555,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

30

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

92

30

 

5

 

Fond de salarii, din care:

93

620,39

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

614.34

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6.05

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

96

1.706.50

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanăi)(rd. 88/91)

97

222.333.00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.88/91 x ICP)

98

222.333,00

 

9

 

Productivitatea muncii m unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

99

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

100

982.76

 

11

 

Plăti restante

101

0,00

 

 

a)

preturi curente

102

0,00

 

 

b)

preturi comparabile

103

 

 

12

 

Creante restante

104

217,80

 

 

a)

preturi curente

105

217.80

 

 

b)

preturi comparabile

106

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1)Se aprobă bugetul devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu aprobarea secretarului general al Guvernului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăsite, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 196.

 

 


ANEXĂ*)

 

REGIA AUTONOMA “ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT”

Bucuresti, sectorul 1, str. Moliere nr. 6-8

CUI RO 2351555

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. Rd.

BVC

PROPUNERE

2011

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

271.491,89

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

257.082,72

 

 

a)

din productia vândută

3

207.260,22

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

21.573,20

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0.00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia de imobilizări

3

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

28.249,30

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

14.409,17

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0.00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0.00

 

 

c)

din dobânzi

13

6.942,17

 

 

d)

alte venituri financiare

14

7.467,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

287.940,42

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

282785,60

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

44 505,05

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

8 668,84

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

10.996,64

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

70.863,85

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

50.564.88

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

14.590.19

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

10.716,04

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

254.32

 

 

 

 

Ch. privind contributia la asigurări sociale de sanatate

26

2.679,00

 

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

952.39

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

5.708,78

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.002.31

 

 

 

 

d3.2).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.671/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

291

0,00

 

 

 

 

-tichete de cresă. cf. Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu cu modificările si completările ulterioare

31

0.00

 

 

 

 

d3.3) tichete de masă

32

4.706.47

 

 

 

 

d3.4) tichete de vacanta

33

0.00

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

699,38

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0,00


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

PROPUNERE

2011

0

1

2

3

4

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

32.415,37

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

70.378.22

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din

care;

38

44.258,25

 

 

 

M) contract de mandat

39

80.29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

119,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0.00

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

24.00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,00

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0.00

 

 

 

i4) ch cu sponsorizarea

45

0.00

 

 

 

i5) ch. eu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

 

 

i7)

OG28/2007 VÂNZĂRI IMOBILE

47.1

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

5.154.82

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

30,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

5.124.82

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0.00

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-16.448,53

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-16.448,53

 

1

 

Rezerve legale

55

0.00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0.00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0.00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

0.00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

0,00

 

 

 

50% pentru constituirea surselor de finantare a lucr.de invest. moderniza re si dotări baza mater.destinata activ. de reprezentare si protocol pt institutiile reprezentative ale statului cf OUG 126/2002 aprob Lg 36/2003

62

 


- mii lei -

 

INDICATORI

Nr, rd.

BVC

PROPUNERE 2011

0

1

2

3

4

 

8

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

67.040,37

 

1

 

Surse proprii

65

32.415,37

 

2

 

Alocatii de la buget

66

34.625,00

 

3

 

Credite bancare

67

0,00

 

 

a)

- interne

68

0,00

 

 

b)

- externe

69

0.00

 

4

 

Alte surse

70

0,00

 

 

 

Ineutilizatre in 2009

 

0,00

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

67.040,37

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

67.040,37

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

REZERVE, din care:

76

11.364,88

 

1

 

Rezerve legale

77

11.364,88

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

271.491,89

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

287.940,42

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.346,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

2.260,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

50.564,88

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

50.560,36

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

4,52

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.864,32

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

120.129,15

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

120.129,15

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.060,59

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

37

43.263,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

43.263.00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 74 lit. i) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 199.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRI LOR FUNCIARE

Sediul/Adresa: Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, Bucuresti

Codul fiscal: R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE

 

 

 

 

(rd. 02 + 10 + 15)

1

268 901.00

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

268.831.00

 

 

a) productia vânduta

3

118.938.00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

136.393,00

 

 

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

6

0,00

 

 

- transferuri, cf.preved legale în vigoare inclusiv pt. TVA fara drept de deducere cf. alin. (4) si (5) art, 147 din Legea 571/2003, actualizata

7

136.893.00

 

 

d) productia de imobilizări

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

13.000.00

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

70,00

 

 

a) venituri din imobilizări financiare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

70,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 47 + 50)

16

268 501,00

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

268.487.00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

83 512.66

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

27.000.00

 

 

o) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

153.861,52

 

 

d1- salarii

22

117,798,33

 

 

d2 - cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

33707,22

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

24384,90

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

883.49

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

7.126,80

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

812,03

 

 

d3- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.355,97

 

 

d3.1. - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

2.355,97

 

 

-tichete de cresa, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

d3.2. - tichete de masa

32

 

 

 

d3.3. - tichete de vacanta

33

 

 

 

e) cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

4.000,00

 

 

h) cheltuieli cu prestatiile externe

37

 

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

112,82

 

 

1.1. - contract de mandat, din care:

39

104,32

 

 

- contract de mandat

39.1

80,29

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

39.2

16,96

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt somaj