MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 164/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 martie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 222 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 223 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 224 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

179. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2011

 

180. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea obiectivului de investitii “Reamplasare spatii speciale de depozitare”

 

181. - Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiintarea Consiliului Minoritătilor Nationale

 

182. - Hotărâre pentru transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale-Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul International Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

183. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor institutii publice si a unor consilii locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.594/2010/941/5. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

48/1.699. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 222

din 15 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de nrocedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dumitru Stefan si Măria Dorina Stefan în Dosarul nr. 24.673/233/2009 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde personal Măria Dorina Stefan, autor al exceptiei, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei, care depune note scrise la dosar si solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate pentru motivele invocate în fata instantei judecătoresti.

Reprezentantului Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 24.673/233/2009, Judecătoria Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Dumitru Stefan si Măria Dorina Stefan, contestatori într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate, prin instituirea obligativitătii plătii unei cautiuni în cuantum de 10% din obiectul cererii, fără de care nu se poate dispune suspendarea executării silite, se încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, art. 21 si art. 24, prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si ale art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Judecătoria Galati - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1)si (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel. [...]

În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste texte de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie si art. 24 - Dreptul la apărare, prevederilor art. 6 paragraful 1 - Dreptul la un proces echitabil - din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si ale art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile legale criticate au mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si cu motivări asemănătoare.

Astfel, prin Decizia nr. 540 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, Curtea a statuat că, întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 din Constitutie, s-a constatat că, în măsura în care reglementările deduse controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente pentru ocrotirea accesului liber la justitie si a dreptului la apărare, prin însusi faptul că oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau a însesi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situatiei anterioare acesteia. De altfel, dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă trebuie apreciate în raport cu întregul sistem de garantii procedurale instituite de lege pentru asigurarea posibilitătii debitorului de a se apăra prin mijloace judiciare.

Deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege, legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea în care poate fi suspendată executarea silită, si anume dacă să opereze de drept sau numai la cerere expresă si cu plata unei cautiuni.

Solutia adoptată si considerentele deciziei citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

În fine, invocarea art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice nu are nicio relevantă pentru solutionarea criticii de neconstitutionalitate.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dumitru Stefan si Măria Dorina Stefan în Dosarul nr. 24.673/233/2009 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 223

din 15 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lider Prodcarn” - S.R.L. din Alba lulia în Dosarul nr. 2.608/176/2010 al Judecătoriei Alba lulia - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 1 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.608/176/2010, Judecătoria Alba lulia - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Lider Prodcarn” - S.R.L. din Alba lulia, contestatoare într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 135, “în ipoteza în care cererea de suspendare a executării silite ar fi respinsă.” Apreciază că “s-ar impune ca suspendarea executării silite să opereze de drept, fie si numai în cazul în care prin executare sunt lezate drepturile tertelor persoane”.

Judecătoria Alba lulia - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1) si (2), ale art. 2, 3, 10 si 29din Legea nr. 47/1992 să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 135 - Economia.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul exceptiei solicită modificarea solutiei legislative criticate, sustinând că “s-ar impune ca suspendarea executării silite să opereze de drept”.

În aceste conditii, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată, este inadmisibilă, întrucât are ca finalitate modificarea dispozitiilor de lege supuse controlului. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Lider Prodcarn” - S.R.L. din Alba lulia în Dosarul nr. 2.608/176/2010 al Judecătoriei Alba lulia - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 224

din 15 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Marius Foia în Dosarul nr. 3.260/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent-sef, referând asupra cauzei, arată că autorul exceptiei a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea criticii de neconstitutionalitate si judecarea în lipsă.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.260/109/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Marius Foia cu ocazia solutionării recursului formulat de Institutia Prefectului Judetului Arges împotriva Sentintei nr. 49/CAF din 22 ianuarie 2010, pronuntată de Tribunalul Arges - Sectia civilă - Complet specializat contencios administrativ si fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 73, art. 115 alin. (2) si (6), art. 123 alin. (3), art. 126 alin. (6) si art. 23 alin. (11). În acest sens, arată că Guvernul reglementează prin ordonantă de urgentă domenii care nu fac obiectul legilor organice, iar domeniul la care se referă ordonanta atacată este atributul exclusiv al Parlamentului, ordonanta de urgentă neputând afecta drepturile si libertătile fundamentale. De asemenea, arată că, potrivit art. 126 alin. (6) din Constitutie, este garantat controlul judecătoresc al actelor administrative emise de autoritătile publice, pe calea contenciosului administrativ. Or, în situatia în care se permite autoritătii emitente a permisului de conducere să dispună prin ordin suspendarea executării dreptului de a conduce autovehiculul, este inutil ca acest ordin să fie atacat în contencios dacă ordonanta este considerată constitutională. În fine, autorul exceptiei consideră că ordonanta criticată, desi nu se referă la o hotărâre penală, înlătură eficienta prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitutie, deoarece se face o echivalentă între sesizarea instantei si condamnarea de către o instantă, între o hotărâre definitivă de condamnare si introducerea doar a unei actiuni.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009.

Ordonanta de urgentă criticată are un articol unic prin care, după alineatul (7) al art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002^ se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: “în situatia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanta de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”

Având în vedere art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit cărora “Dispozitiile de modificare si de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Interventiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază”, rezultă că instanta constitutională urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, având continutul mai sus redat.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 73 - categorii de legi, art. 115 alin. (2) si (6) - delegarea legislativă, art. 123 alin. (3) - atributiile prefectului, art. 126 alin. (6) - controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice si art. 23 alin. (11) - prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate stabilesc posibilitatea autoritătii emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, atunci când această autoritate a sesizat instanta de judecată în vederea anulării permisului de conducere obtinut cu nerespectarea dispozitiilor legale. Totodată, Curtea observă că între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule de către unele persoane pentru care există indicii privind dobândirea permisului de conducere fără a fi absolvit un curs de pregătire sau fără parcurgerea etapelor de examinare teoretică si practică ori prin sustinerea formală a acestora si ocrotirea interesului general, care se identifică în acest caz cu necesitatea mentinerii sigurantei circulatiei pe drumurile publice, legiuitorul a înteles să dea prioritate celui din urmă. Faptul că legiuitorul a instituit măsura suspendării executării dreptului de a conduce autovehiculul în cazul în care există suspiciuni conform cărora permisul a fost obtinut cu încălcarea normelor legale, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti, nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie.

Cât priveste invocarea celorlalte prevederi constitutionale, Curtea constată că nu pot fi retinute criticile prin raportare la acestea, deoarece, pe de o parte, dispozitiile de lege criticate nu reglementează în domeniul drepturilor si libertătilor fundamentale, iar pe de altă parte, controlul judecătoresc al actelor administrative emise de autoritătile publice nu este afectat sub niciun aspect.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Marius Foia în Dosarul nr. 3.260/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, si având în vedere art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile privind expertizarea, proiectarea si executia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinte prevăzute în anexă se subventionează potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 179.

 

ANEXA

PROGRAM DE REABILITARE

a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate pentru anul 2011

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Adresa

Anul construirii

Regim de înăltime

Nr. de apartamente

Localităti situate în zone defavorizate conform

1.

Bihor

Alesd

Bl. nr. 5, Str. Lalelelor

1967

P+3

36

Hotărârii Guvernului nr. 196/1999

2.

Gorj

Rovinari

Bl. IE1, Str. Păcii

1983

P+4

38

Hotărârii Guvernului nr. 193/1999

3.

Hunedoara

Petrosani

Bl. nr. 124, Str. 1 Decembrie 1918

1990

P+8

46

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

4.

Hunedoara

Petrila

Bl. 18, Str. 8 Martie

1965

P+4

80

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

5.

Hunedoara

Petrila

Bl. 23, Str. 8 Martie

1965

P+4

80

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

6.

Hunedoara

Petrila

Bl. 27, Str. 8 Martie

1967

P+9

120

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

7.

Maramures

Baia Mare

Bl. nr. 4, Str. Melodiei

1975

P+4

104

Hotărârii Guvernului nr. 203/1999

8.

Maramures

Baia Mare

Bl. nr. 46B, str. Horea

1979

P+4

98

Hotărârii Guvernului nr. 203/1999

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea obiectivului de investitii “Reamplasare spatii speciale de depozitare”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 2.300 mii lei, la capitolul 60.01 “Apărare”, titlul “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”, alineatul 71.01.01 “Constructii”, pentru realizarea obiectivului de investitii “Reamplasare spatii speciale de depozitare”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul, structura si anexele bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 180.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiintarea Consiliului Minoritătilor Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiintarea Consiliului Minoritătilor Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 6 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Calitatea de membru în Consiliul Minoritătilor Nationale nu încetează în cazul în care, ulterior alegerilor parlamentare, mandatul de deputat obtinut de către o organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale devine vacant.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Marko Attila Găbor,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 181.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul International Cluj-Napoca, judetul Cluj

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul International Cluj-Napoca, judetul Cluj, în vederea realizării lucrării de investitii “Pistă de decolare-aterizare de 3.500 m la Aeroportul International din Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

(2) Contractul de concesiune nr. 61 din 31 octombrie 2002, încheiat între Agentia Domeniilor Statului si Societatea Comercială “Agroindustriala” - S.A., Cluj-Napoca, judetul Cluj, având ca obiect terenul prevăzut la alin. (1), se modifică în mod corespunzător.

(3) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - La finalizarea lucrării de investitii, pista de decolare-aterizare, realizată potrivit obiectivului mentionat la art. 1 alin. (1), precum si terenurile pe care este amplasată intră de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.25 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 182.

 

ANEXA

DATELE DE INDENT I F I CARE

ale suprafetelor de teren cu destinatie agricolă de la Societatea Comercială Agroindustriala - S.A., Cluj-Napoca, judetul Cluj, aflate în domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului, care trec în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul International Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Denumirea teritoriului administrativ

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata (ha)

Cluj-Napoca

45

2829

Arabil

2,72

Cluj-Napoca

45

2830

Arabil

6,57

Cluj-Napoca

45

2835

Arabil

1,99

Cluj-Napoca

45

2838

Arabil

0,88

Cluj-Napoca

45

2841

Arabil

2,34

Cluj-Napoca

45

2845

Arabil

2,98

Cluj-Napoca

45

2848

Arabil

4,78

Cluj-Napoca

45

2856/1

Arabil

17,81

Cluj-Napoca

45

2866/1

Arabil

0,59

Total arabil

40,66


Denumirea teritoriului administrativ

 

Caracteristicile tehnice ale terenului

 

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata (ha)

Cluj-Napoca

45

2837

Fânete

2,68

Cluj-Napoca

45

2840

Fânete

0,29

Cluj-Napoca

45

2842

Fânete

0,06

Cluj-Napoca

45

2849

Fânete

0,8

Cluj-Napoca

45

2852

Fânete

0,84

Cluj-Napoca

45

2855

Fânete

0,03

Total fânete

 

 

4,70

Cluj-Napoca

45

2833

Păduri

0,18

Cluj-Napoca

45

2846

Păduri

0

Cluj-Napoca

45

2859

Păduri

0

Cluj-Napoca

45

2862

Păduri

0

Total păduri

 

 

0,18

Cluj-Napoca

45

2836

Ape-bălti

1,86

Cluj-Napoca

45

2839

Ape-bălti

0,5

Cluj-Napoca

45

2843

Ape-bălti

0,04

Cluj-Napoca

45

2846/1

Ape-bălti

0,08

Total ape-bălti

 

 

2,48

Cluj-Napoca

45

2828

Drumuri

0,08

Cluj-Napoca

45

2844

Drumuri

0,4

Cluj-Napoca

45

2853

Drumuri

0,35

Cluj-Napoca

45

2833/1

Drumuri

0,02

Cluj-Napoca

45

2857/1

Drumuri

0,31

Total drumuri

 

 

1,16

Cluj-Napoca

45

2831

Curti-constructii

0,69

Cluj-Napoca

45

2850

Curti-constructii

0,02

Cluj-Napoca

45

2851

Curti-constructii

0,04

Total curti-constructii

 

 

0,75

Cluj-Napoca

45

2832

Neproductiv

0,04

Cluj-Napoca

45

2834

Neproductiv

0,07

Cluj-Napoca

45

2854

Neproductiv

0,03

Total neproductiv

 

 

0,14

TOTAL GENERAL

 

 

50,07

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor institutii publice si a unor consilii locale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea institutiilor publice si a consiliilor locale mentionate în aceeasi anexă.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării Nationale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.


Art. 3. - Preluarea si transportul bunurilor din locul de depozitare a acestora la beneficiari se asigură si se suportă din bugetul beneficiarilor prevăzuti în anexă.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretarul de stat pentru culte,

Nicolae Adrian Lemeni

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 183.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile, proprietatea privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor institutii publice si a unor consilii locale

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Cantitatea

(buc.)

Pretul unitar

(lei)

Valoarea totală

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul mobil

Persoana juridică la care se transmite bunul mobil

1.

Avion MiG 21 produs 69 (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 516907056

1

1.962,84

1.962,84

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 02015 Bacău

Arhiepiscopia Romanului si Bacăului - Centrul Misionar Filantropic “Stefan cel Mare si Sfânt” - Bacău

2.

Avion MiG 21 F13 (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 741712

1

846,96

846,96

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 02015 Bacău

Arhiepiscopia Romanului si Bacăului - Parohia “Sfintii Apostoli” - Moinesti, judetul Bacău

3.

Avion IAR-93 SC P2 (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93182159

1

3.968,32

3.968,32

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - Institutul National de Cercetări Aerospatiale “Elie Carafoli” INCAS

4.

Avion IAR-93 SC P2 (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93183163

1

3.520,51

3.520,51

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Aeroclubul României

5.

Avion IAR-93 SC MB (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93186209

1

2.598,32

2.598,32

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Aeroclubul României - Aeroclubul “Oltenia”

6.

Avion IAR-93 SC MB (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93188220

1

2.393,58

2.393,58

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” lasi

7.

Elicopter IAR 316 B (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 125

1

2.293.448,87

2.293.448,87

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01838 Boboc

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General de Aviatie

8.

Avion MiG 21 M (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 2807

1

1.436,96

1.436,96

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

9.

Avion MiG 21 US (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 09685141

1

1.150,90

1.150,90

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 02015 Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

10.

Avion MiG 21 RFMM (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 4707

1

1.000,00

1.000,00

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Comunei Deveselu, judetul Olt

11.

Avion MiG 23 MF (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 0390215222

1

3.646,90

3.646,90

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

12.

Avion MiG 23 MF (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 0390215225

1

3.646,90

3.646,90

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Orasului Năvodari, judetul Constanta

13.

Avion IAR-93 SC MB (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93187215

1

2.475,56

2.475,56

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Comunei Colonesti, judetul Olt

14.

Avion IAR-93 SC MB (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93187216

1

2.631,56

2.631,56

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Comunei Bălăbănesti, judetul Galati

15.

Avion MiG 21 F13 (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 74202020

1

1.033,96

1.033,96

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 02015 Bacău

Consiliul Local al Comunei Balaci, judetul Teleorman

16.

Avion MiG 21 DC produs 69 (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 516903026

1

2.125,00

2.125,00

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Comunei Sânpaul, judetul Mures

17.

Avion IAR-93 SC MB (dezafectat de dotările specific militare), seria fabricatie 93187217

1

2.630,56

2.630,56

Ministerul Apărării Nationale

U.M. 01969 Câmpia Turzii

Consiliul Local al Municipiului Rosiori de Vede, judetul Teleorman

 

TOTAL:

17

 

2.330.517,7

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.594 din 30 decembrie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 941 din 21 februarie 2011

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR Nr. 5 din 21 ianuarie 2011

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică si control în sănătate publică Cs.A nr. 13.480 din 24 decembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul mediului si pădurilor si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează:

“Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2010/71/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L288 din 5 noiembrie 2010, ale Directivei 2010/72/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, si ale Directivei 2010/74/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substantei active dioxid de carbon la tipul de produs 18, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L292 din 10 noiembrie 2010.”

2. În anexa nr. I se introduc trei noi pozitii, pozitiile 7a, 36 si 37, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, astfel:

a) după pozitia 7 se introduce o nouă pozitie, pozitia 7a, corespunzătoare tipului de produs 18;

b) după pozitia 35 se introduc două noi pozitii, pozitiile 36 si 37.

Art. II. - (1) Prevederile pozitiei 36 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările si completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 mai 2012.

(2) Prevederile pozitiilor 7a si 37 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările si completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2012.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Raed Arafat

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo

 

ANEXA

COMPLETAREA

Listei substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/

Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei active  din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat

pe piată

Data includerii

Termen-limită pentru punere în conformitate cuart.16(3) din Directiva 98/8/CE

[cu exceptia produselor care contin mai mult decât o substantă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cuart. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substantele active ale respectivelor produse]

Data la care expiră includerea

Tip de produs

Dispozitii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“7a

Dioxid de carbon

Dioxid de carbon Nr. CE: 204-696-9 Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1.11.2012

31.10.2014

31.10.2022

18

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere si acele riscuri pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează riscurile si se asigură ulterior că sunt luate măsuri adecvate sau sunt impuse conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Produsele sunt vândute numai profesionistilor instruiti pentru utilizarea acestora si sunt utilizate numai de către acestia.

2. Se iau măsuri adecvate pentru protectia operatorilor, astfel încât riscurile la care sunt expusi acestia să fie minime, incluzând punerea la dispozitie a echipamentului individual de protectie, dacă este necesar.

3. Se iau măsuri adecvate pentru protectia persoanelor prezente, ca, de exemplu, excluderea acestora din zona tratată în timpul fumigatiei.

…………………………………………………

36

Metoflutrin

Izomer RTZ:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil) benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)- (prop-1-enil) ciclopropan carboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 240494-71-7

Suma tuturor izomerilor:

2,3,5,6- tetrafluor-4- (metoximetil) benzii (EZ)- (1RS,3RS;

1SR 3SR)-2,2- dimetil-3- prop-1-enil ciclopropan carboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 240494-70-6

Substanta activă trebuie să respecte următoarele două valori ale puritătii minime: Izomer RTZ: 754 g/kg Suma tuturor izomerilor: 930 g/kg

1.05.2011

Nu se aplică.

30.04.2021

18

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere si acele riscuri pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.

37

Spinosad

Nr. CE: 434-300-1

Nr. CAS: 168316-95-8

Spinosad este un amestec de 50-95% spinosin A si 5-50% spinosin D.

Spinosin A (2R,3aS,5aR, 5bS,9S,13S, 14R,16aS,16 bR)-2-[ (6-deoxi-2,3,4-tri-O- metil-a- L-mano piranosil) oxi]- 13-[[ (2R,5S,6R)- 5-(dimetil amino)- tetrahidro-6- metil-2H-piran- 2- il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a, 5b,6,9,10, 11,12,13,14, 16a,16b-tetra decahidro-14-metil-1H-as- indaceno [3,2- d]oxaciclo dodecin- 7,15-dionă

Nr. CAS: 131929-60-7

Spinosin D (2S,3aR,5aS,  5bS,9S,13S, 14R,16aS, 16bS)-2-[(6- deoxi-2,3,4-tri-O- metiII-a- L-manno piranosil) oxi]- 13-[[ (2R,5S,6R)- 5-(dimetil amino) tetrahidro-6-  metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a, 5a,5b, 6,9,10,11,12, 13,14,16a, 16b-tetradeca hidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2- d]oxaciclo dodecin-7,15- dionă

Nr. CAS: 131929-63-0

850 g/kg

1.11.2012

31.10.2014

31.10.2022

18

În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere si acele riscuri pentru compartimentele de mediu si grupele de populatie care nu au fost luate în considerare în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă, prin Comisia Natională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. Autorizatiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, produsele autorizate pentru uz profesional prin pulverizare trebuie utilizate cu un echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Pentru produsele continând spinosad care pot determina reziduuri

În alimente sau furaje, statele membre trebuie să verifice necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) si/sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substantelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.377/90 al Consiliului si de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L152,16.06.2009,p.H) si/sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 februarie 2005 privind continuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare si hrană de origine vegetală si animală pentru animale si de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L70,16.03.2005, p.1), precum si să adopte măsuri adecvate de reducere a riscului care să garanteze că limitele maxime de reziduuri aplicabile nu vor fi depăsite.”

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 48 din 3 martie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.699 din 1 martie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al municipiului Sibiu pe anul 2011, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică la nivelul sumei de 93.572 mii lei, iar nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru judetul Sibiu este de 357.000 mii lei.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.