MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 152/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 martie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă de urgentă privind finantarea unor activităti de îmbunătătiri funciare

 

153. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

158. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.688. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011

 

3.794. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind înfiintarea Consiliului National al Cercetării Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

3.795. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National al Cercetării Stiintifice

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

3. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind finantarea unor activităti de îmbunătătiri funciare

 

Începând cu anul 2004, după intrarea în vigoare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, finantarea activitătilor de îmbunătătiri funciare prevăzute la art. 42 alin. (4) s-a făcut total sau partial de la bugetul de stat de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură si vânătoare”, titlul 40 “Subventii”, articolul 40.03 “Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif.

Prin prezenta ordonantă de urgentă se propune alocarea sumelor prevăzute la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură si vânătoare”, titlul “Alte transferuri”, alineatul 55.01.18 “Alte transferuri curente interne”, pentru finantarea activitătilor de îmbunătătiri funciare desfăsurate de Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, cu exceptia celor de irigatii.

Situatia extraordinară este dată de faptul că lipsa posibilitătii finantării activitătilor prevăzute în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, atrage imposibilitatea functionării statiilor de pompare de desecare, ceea ce are ca efect:

a) imposibilitatea evacuării apei de pe terenurile agricole pe care s-au înfiintat culturi si de pe terenurile care vor fi însământate în această primăvară;

b) nerealizarea măsurilor si lucrărilor prevăzute în Planul national de apărare împotriva inundatiilor, gheturilor, accidentelor la constructii si poluării accidentale;

c) nerealizarea lucrărilor de întretinere pentru amenajările de desecare - drenaj si de combatere a eroziunii solului. Consecintele negative care se vor produce ca urmare a efectelor mentionate mai sus sunt:

- asfixierea culturilor însământate în toamnă;

- imposibilitatea desfăsurării lucrărilor agricole de primăvară (arat, semănat etc.) din cauza apei în exces.

S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonantă de urgentă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor si la agravarea situatiei actuale.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar desfăsurării de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare a activitătilor reglementate în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se impune ca fondurile prevăzute prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul 55 “Alte transferuri” să se aloce la Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare.

Având în vedere cele mentionate mai sus si în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, finantarea activitătilor reglementate prin Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, altele decât irigatiile, se asigură din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare si, în completare, din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.18 “Alte transferuri curente interne”.

(2) Regulamentul privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - În scopul restructurării si reorganizării Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va supune Guvernului spre aprobare un proiect de act normativ privind modificarea si completarea Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 20.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie se va face de către Ministerul Mediului si Pădurilor, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Pădurilor si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională de Meteorologie va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 153.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Administratia Natională de Meteorologie

Sediul/Adresa: municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1 2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE ( rd.2 + 10 + 15)

 

65.820

 

1

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

65.500

 

 

a)

din productia vândută

3

15,500

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

43.000

 

 

 

- subventii, cf, preved. legale în vigoare

6

0

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

1

43.000

 

 

d)

productia imobilizată

8

3.000

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.000

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

320

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

120

 

 

d)

alte venituri financiare

14

200

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50

16

54.465

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

54.314

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.800

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

2.064

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

35.249

 

 

 

d1) cheltuieli cu salariile

22

25,156

 

 

 

d2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

6.995

 

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale

24

5.232

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

25

126

 

 

 

- cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

26

1.308


 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.098

 

 

 

d3.1)cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

503

 

 

 

- tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

356

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.595

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

0

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.673

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

11.413

 

 

)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

115

 

 

 

î1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol din care :

40

 

 

 

 

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate din care:

42

0

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

44

0

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

151

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

151

 

3 Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

11.355


IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.817

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

9.538

 

1

 

Rezerve legale

55

568

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constiturea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,56,57,58 si 59

60

8.970

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

897

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

8.073

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

4.410

 

1

 

Surse proprii

65

2.673

 

2

 

Alocatii de la buget

66

910

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

b)

externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

4.410

 

1

 

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

4.410

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

8.819

 

1

 

Rezerve legale

77

2.008


 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

6.811

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

65.820

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

54.465

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.280

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

1.312

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

25.156

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

25.151

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)

88

1.597

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

50.168

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile(lei/persoanăKrd.B1/84 x ICP)

911

50.168

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1.000=(rd.16/rd.1)x 1.000

92

827

 

11

 

Plăti restante - total

93

0

 

 

a)

preturi curente

94

0

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante -total

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

153

 

 

b)

preturi comparabile

98

153

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul publicai orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu, în scopul realizării unei statii de tratare apă potabilă, prin programul POS Mediu, axa prioritară nr. 1.

Art. 2. - Contractul de concesiune nr. 8 din 10 octombrie 2000, încheiat între Agentia Domeniilor Statului si Societatea Comercială “Horticola International” - S.R.L. Sibiu, având ca obiect un teren agricol în care este inclusă si suprafata de 41.000 m2, care se transmite prin prezentul act normativ, se va modifica în mod corespunzător, conform legislatiei în vigoare.


Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 158.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Cisnădie, judetul Sibiu, extravilan

Statul român,

Agentia Domeniilor Statului

Orasul Cisnădie, Consiliul Local al Orasului Cisnădie

Teren arabil înregistrat în Tarla 17

Nr. cad. 1.197/1/2 Suprafata = 41.000 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna martie 2011, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.900 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 1.688.


 

ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de refinantării datoriei publice în luna martie 2011, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1112CTN084

7.03.2011

9.03.2011

7.03.2012

364

600.000.000

RO1111CTN094

14.03.2011

16.03.2011

14.09.2011

182

1.000.000.000

RO1112CTN0A9

21.03.2011

23.03.2011

21.03.2012

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

p = 1 – [d x r ] / 360

Y = r/P,

în care:

P= pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu datoriei publice în luna martie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă scadenta la 3,5 si 10 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1013DBN023

3.03.2011

7.03.2011

25.07.2013

3

6,25

385,27

600.000.000

RO1015DBN010

17.03.2011

21.03.2011

30.04.2015

5

6,00

534,25

400.000.000

RO0717DBN038

24.03.2011

28.03.2011

11.06.2017

10

6,75

536,30

300.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.


 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3, 5 si 10 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă de 10 ani se plăteste la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, fiind determinată conform formulei:

D = VN * r/ frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN= valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice .

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind înfiintarea Consiliului National al Cercetării Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul prevederilor art. 217 si ale art. 219 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiintează Consiliul National al Cercetării Stiintifice, organism consultativ de nivel national, fără personalitate juridică, prin reorganizarea Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.771/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 3.794.

 

ANEXA

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul si atributiile

 

Art. 1. - Consiliul National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS, este un organism consultativ de nivel national, fără personalitate juridică, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - CNCS are misiunea de a stimula excelenta în cercetarea stiintifică din România si de a asista Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS, precum si Autoritatea Natională de Cercetare Stiintifică, denumită în continuare ANCS, în coordonarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea activitătilor de cercetare stiintifică din România.

Art. 3. - (1) CNCS coordonează stiintific conducerea de către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, a programelor Resurse umane, Idei si Capacităti din cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru coordonarea programelor prevăzute la alin. (1), CNCS are următoarele atributii:

a) elaborează, cu sprijinul tehnic al UEFISCDI, propuneri de pachete de informatii pentru programele de finantare coordonate si subprogramele acestora, în corelare cu prevederile Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare;

b) stabileste procedurile de selectie a expertilor evaluatori care asigură evaluarea si monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către evaluatori, procedurile de evaluare si monitorizare stiintifică a proiectelor, precum si procedurile de negociere a contractelor de finantare, cu respectarea pachetelor de informatii aprobate;

c) supraveghează si controlează selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesele de evaluare si monitorizare stiintifică a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese;

d) verifică respectarea procedurilor si avizează rezultatele evaluării, negocierii si monitorizării stiintifice.

(3) Pachetele de informatii ale programelor de finantare si ale subprogramelor acestora se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 4. - CNCS coordonează stiintific competitiile nationale de proiecte stiintifice pentru acordarea granturilor doctorale organizate conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 1/2011.

Art. 5. - CNCS poate coordona si alte programe de finantare a cercetării stiintifice si a dezvoltării resurselor umane pentru cercetare-dezvoltare, precum si programe sau actiuni de diseminare a rezultatelor cercetării stiintifice ori de popularizare a stiintei, potrivit mandatului acordat de MECTS.

Art. 6. - CNCS îndeplineste de asemenea următoarele atributii:

a) îsi desemnează un reprezentant în Consiliul de etică si management universitar, conform art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

b) elaborează rapoarte referitoare la calitatea cercetării din scolile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

c) elaborează metodologia-cadru pentru evaluarea internă si clasificarea departamentelor din universităti pe niveluri de performantă în cercetare, conform art. 195 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

d) la solicitarea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, stabileste standarde, criterii si indicatori de calitate pentru cercetarea stiintifică, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului;

e) la solicitarea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, evaluează cercetarea stiintifică universitară sau din unitătile de cercetare-dezvoltare, în colaborare cu Colegiul


consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare si cu sprijinul UEFISCDI;

f) realizează anual, în colaborare cu Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare si cu sprijinul UEFISCDI, un raport privind starea cercetării stiintifice în învătământul superior si performantele universitătilor; acest raport este public, se afisează pe site-ul CNCS si se transmite MECTS;

g) realizează un raport anual privind activitatea proprie, care este public si se afisează pe site-ul CNCS.

Art. 7. - CNCS poate coopera cu alte organisme, nationale sau internationale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MECTS.

Art. 8. - Pe baza mandatului acordat de MECTS, CNCS poate desfăsura si alte activităti sau actiuni în domeniul cercetării-dezvoltării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea CNCS

 

Art. 9. - CNCS este format din 19 membri, cadre didactice si cercetători, având cel putin titlul de conferentiar sau de cercetător stiintific II ori titluri echivalente obtinute în străinătate, selectati pe baza performantelor lor stiintifice cu relevantă internatională si numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 10. - Mandatul membrilor CNCS este de 4 ani.

Art. 11. - (1) în cazul existentei unui loc vacant în componenta CNCS sau în situatia în care un membru este în imposibilitatea de a-si exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieste.

Art. 12. - (1) în cazul în care un membru al CNCS încalcă normele etice sau de deontologie ori nu se implică, în mod sistematic, în activitătile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNCS.

(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activitătile consiliului, în următoarele cazuri:

a) nu participă la mai mult de 50% din sedintele din decursul a 6 luni consecutive;

b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu îsi exprimă optiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutive;

c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de functionare.

(3) Procedura de revocare se desfăsoară după cum urmează:

a) unul sau mai multi dintre membrii CNCS ori ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului solicită declansarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret al majoritătii absolute a membrilor CNCS, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, respectiv prin votul secret a două treimi dintre membrii CNCS, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeste un nou membru, conform prevederilor art. 11.

Art. 13. - (1) CNCS are un presedinte si 2 vicepresedinti, alesi dintre membrii CNCS.

(2) Presedintele si vicepresedintii CNCS sunt alesi prin vot secret, cu majoritate simplă, de către membrii CNCS, pe baza propunerilor făcute de oricare dintre membrii CNCS, inclusiv a autopropunerilor.

(3) O persoană nu poate ocupa functia de presedinte al CNCS pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost presedinte si de eventualele întreruperi.

(4) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din respectivele functii de conducere prin votul secret a cel putin două treimi dintre membrii CNCS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNCS.

(5) Odată cu numirea componentei CNCS conform prevederilor art. 9, ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului desemnează presedintele si vicepresedintii, din rândul membrilor CNCS. Presedintele si vicepresedintii astfel numiti pot fi înlocuiti în urma alegerilor desfăsurate conform alin. (2), care pot avea loc după cel putin un an de activitate a consiliului nou-numit.

Art. 14. - Presedintele CNCS are următoarele atributii:

a) îndeplineste mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNCS;

b) conduce sedintele de lucru ale CNCS;

c) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale CNCS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNCS, la cererea oricărui membru al CNCS;

d) asigură legătura operativă a CNCS cu ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si cu presedintele ANCS, în vederea informării acestora despre activitatea CNCS;

e) reprezintă CNCS în relatia cu tertii.

Art. 15. - În cazul indisponibilitătii sale, atributiile presedintelui sunt preluate de vicepresedinti, cu alternarea preluării atributiilor de către cei 2 vicepresedinti.

Art. 16. - (1) Pentru realizarea diferitelor activităti, CNCS poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii si grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desfiintate si coordonate de către CNCS si cărora CNCS le poate delega unele din atributiile proprii.

(2) Standardele minimale care trebuie îndeplinite de membrii acestor organe de lucru, componenta si regulamentele lor sunt stabilite de CNCS, si publicate pe site-ul web propriu.

(3) Organele de lucru pot include membri CNCS si experti din afara CNCS, atât din tară, cât si din străinătate.

Art. 17. - Pentru a adopta o decizie, membrii CNCS pot vota atât în cadrul sedintelor, cât si de la distantă, exprimându-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de functionare.

Art. 18. - În afara cazurilor prevăzute la art. 12 si 13, deciziile CNCS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti, în cazul votului în cadrul sedintelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanti, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 19. - (1) Pentru luarea deciziilor în cadrul sedintelor CNCS este necesară prezenta a cel putin 10 din membrii CNCS.

(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de functionare.

Art. 20. - CNCS poate adopta un regulament intern de functionare, care trebuie să respecte prevederile legale si ale prezentului regulament de organizare si functionare.

Art. 21. - Sedintele CNCS se convoacă de către presedintele CNCS, de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, de către presedintele ANCS sau la cererea a cel putin o treime dintre membrii CNCS.

Art. 22. - Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului sau un reprezentant al acestuia, precum si presedintele ANCS sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la sedintele CNCS, în calitate de observatori.

Art. 23. - CNCS poate invita în cadrul sedintelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori si/sau consultanti.


 

CAPITOLUL III

Finantarea CNCS

 

Art. 24. - Resursele materiale si financiare necesare functionării CNCS si organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau prin alte mijloace legal constituite.

Art. 25. - Pentru activitatea desfăsurată pentru coordonarea stiintifică a programelor din cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, resursele materiale si financiare ale CNCS se asigură din tariful perceput de UEFISCDI pentru conducerea respectivelor programe si din alte surse legal constituite.

Art. 26. - Administrarea si gestionarea resurselor destinate activitătilor CNCS este asigurată de UEFISCDI, în conformitate cu deciziile CNCS, în conditiile legii.

Art. 27. - Pentru activitatea desfăsurată în afara activitătii de bază, membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia pot fi remunerati, în functie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare, conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 28. - Pentru participarea ia sedinte sau reuniuni de lucru, membrilor CNCS si organelor de iucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport si cazare, în conditiile legii.

Art. 29. - Remunerarea activitătii desfăsurate în afara activitătii de bază de către membrii organelor de lucru ale CNCS si decontarea cheltuielilor de transport si cazare ale acestora pentru participarea la sedinte sau reuniuni de lucru se fac în limitele bugetului alocat cu această destinatie.

 

CAPITOLUL IV

Relatia institutională CNCS-UEFISCDI

 

Art. 30. - UEFISCDI asigură sprijinul tehnic si executiv pentru activitatea CNCS, conform solicitărilor CNCS si normelor legale în vigoare.

Art. 31. - UEFISCDI, prin departamentele sale si conform prevederilor legale, are următoarele atributii:

a) asistă CNCS în aplicarea politicilor elaborate de MECTS, pe baza propunerilor CNCS;

b) asigură conditiile materiale si financiare necesare organizării competitiilor pentru granturi;

c) realizează, sub coordonarea CNCS, întregul proces operativ pentru selectarea si auditarea proiectelor si programelor propuse spre finantare de CNCS si sprijină managementul financiar al acestora;

d) asigură buna desfăsurare a activitătii curente a CNCS;

e) administrează si gestionează resursele destinate activitătilor CNCS, în conformitate cu deciziile CNCS, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Norme de etică si deontologie profesională

 

Art. 32. - Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a respecta reglementările aplicabile si normele de etică specifice profesiei si de deontologie, conform prevederilor legale.

Art. 33. - Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a raporta CNCS, respectiv organelor de lucru orice situatie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenta conflictului de interese, si de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.

Art. 34. - Constituie conflict de interese situatiile prevăzute de legislatia în vigoare, precum si următoarele situatii, referitoare la evaluarea si finantarea proiectelor în cadrul programelor coordonate de către CNCS:

a) situatia în care o persoană evaluează în mod direct sau ia decizii nominale de selectie directă ori de excludere a evaluatorilor unui proiect fată de care persoana în cauză are un interes financiar direct legat de finantarea sau nefinantarea proiectului, inclusiv atunci când persoana în cauză face parte din lista de personal a proiectului ori a unor proiecte concurente depuse spre finantare în cadrul aceleiasi competitii si linii de finantare si când persoana în cauză se află în una dintre următoarele relatii cu cel putin una dintre persoanele din lista de personal a proiectului evaluat:

(i) se află în relatie de soti, afini si rude până la gradul al III-lea inclusiv; (ii) sunt angajate în aceeasi unitate sau institutie; (iii) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicatii sau proiecte de cercetare-dezvoltare realizate în comun;

b) situatia în care o persoană evaluează în mod direct sau ia decizii nominale de selectie directă ori de excludere a evaluatorilor unei scoli doctorale sau a unei unităti de cercetare-dezvoltare, numită în continuare entitate, în cazul în care persoana în cauză este angajată a entitătii respective ori a unei persoane juridice din care face parte entitatea respectivă sau care este membru al consortiului din care face parte entitatea respectivă ori se află în relatie de soti, afini si rude până la gradul al III-lea inclusiv cu cel putin una dintre persoanele din lista de personal a entitătii respective;

c) situatia în care o persoană supraveghează direct sau controlează direct selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesul de evaluare a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, pentru proiectele la care persoana în cauză se află pe lista de personal a proiectului sau a unor proiecte concurente depuse spre finantare în cadrul aceleiasi competitii si linii de finantare.

Art. 35. - (1) În sensul prezentului capitol, lista de personal a proiectului este constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect supusă evaluării, incluzând directorul de proiect si, în cazul proiectelor realizate prin parteneriat între mai multe institutii sau unităti, responsabilii de proiect.

(2) în sensul prezentului capitol, linia de finantare este cea mai mică componentă din cadrul unui program, subprogram, domeniu prioritar sau domeniu stiintific, după caz, pentru care s-a stabilit un plafon de angajare a fondurilor bugetare în cadrul unei anumite competitii de finantare sau pentru care ierarhizarea propunerilor de proiecte în functie de punctaj se face independent.

Art. 36. - Întreaga activitate a CNCS se va baza pe corectitudine, principialitate si responsabilitate.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 37. - Pentru nerespectarea prevederilor legale, membrii CNCS, evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNCS răspund disciplinar, contraventional si penal în conditiile legii.

Art. 38. - Membrii CNCS si ai organelor de lucru ale acestuia pot fi sanctionati în conformitate cu prevederile generale ale legislatiei în vigoare. Acestia îsi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea si legalitatea operatiunilor ale căror acte si/sau documente justificative le-au certificat.

Art. 39. - Procedura de sanctionare disciplinară a membrilor CNCS se desfăsoară de către o comisie de cercetare numită prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Pentru membrii grupurilor de lucru constituite de CNCS, sanctionarea disciplinară se desfăsoară de către o comisie numită prin decizia CNCS, sanctiunea fiind aplicată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National al Cercetării Stiintifice

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.794/2011 privind înfiintarea Consiliului National al Cercetării Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia,

în temeiul prevederilor art. 217 si ale art. 219 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Consiliului National al Cercetării Stiintifice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se numeste ca presedinte al Consiliului National al Cercetării Stiintifice domnul Alexandru Babes.

Art. 3. - Se numesc ca vicepresedinti ai Consiliului National al Cercetării Stiintifice domnul Daniel Ovidiu David si domnul Emil Alexandru Brujan.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 3.795.

 

ANEXA

COMPONENTA NOMINALA

a Consiliului National al Cercetării Stiintifice

 

Nr. crt.

Prenume

Nume

Institutia

1.

Alexandru

Babes

Universitatea din Bucuresti

2.

Alexander

Baumgarten

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.

Gabriel

Bădescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Florin Ovidiu

Bîlbîie

Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris

5.

Emil Alexandru

Brujan

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

6.

Gabriela

Cârjă

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iasi

7.

Gabriel

Ciobanu

Academia Română, Institutul de Informatică Teoretică, Iasi

8.

Daniel Ovidiu

David

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

9.

Mihai Robert

Dima

Universitatea din Bucuresti

10.

Ion

Grosu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

11.

Mihai Edmond

lonac

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

12.

Cezar

Joita

Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucuresti

13.

Alexandru

Kristâly

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

14.

Tudor

Luchian

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

15.

Valeriu

Moldoveanu

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucuresti

16.

Florin

Negoită

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN-HH Bucuresti

17.

Norica Beatrice

Nichita

Academia Română, Institutul de Biochimie

18.

Gabriela

Râpeanu

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

19.

Flavius

Solomon

Academia Română, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iasi


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 

1. Comuna Corni, judetul Botosani

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partidul România Mare

2. Comuna Cernătesti, judetul Buzău

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul România Mare

- Partidul National Liberal

- Candidatul independent Tudor Liviu Adrian

 

Bucuresti, 24 februarie 2011.

Nr. 3.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.