MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 149/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 149         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 martie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

212. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

138. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

139. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

140. - Hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Judetean Maramures, judetul Maramures, a unui teren aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

23. - Decizie pentru eliberarea domnului Răzvan-Horatiu Radu din functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

24. - Decizie pentru numirea domnului Răzvan-Horatiu Radu în functia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie si a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere

 

43. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

133. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

924. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2011

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 145 de ani de la înfiintare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism si a rezultatelor obtinute de personalul unitătii în îndeplinirea misiunilor din cadrul exercitiilor nationale si internationale încredintate, precum si pentru participarea la o serie de actiuni umanitare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Batalionului 72 Geniu “Matei Basarab”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 februarie 2011.

Nr. 212.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii situate în municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr. 2, judetul Bihor, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 138.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar M.F.P

Municipiul Oradea,

str. Calea Aradului nr. 2,

judetul Bihor

CF 89554

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Bucătărie porci 49-181-37

Suprafată construită = 227,20 m2

Suprafată desfăsurată = 227,20 m2

Valoare contabilă = 1.302,70 lei

34318 - partial -

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar si a datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia M.F.P. nr. 153.876 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a cărui valoare de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

- lei -

Tipul bunului

153.876

8.29.10

62-07

România,

municipiul Cluj-Napoca,

Str. Aviatorilor nr. 4,

judetul Cluj-Napoca,

CFnr. 175277

Unitatea Specială de Aviatie Cluj-Napoca

2.252.379

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Consiliului Judetean Maramures, judetul Maramures, a unui teren aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Judetean Maramures, judetul Maramures, a unui teren situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă “Gheorghe Pop de Băsesti” Maramures, în vederea construirii unor garaje pentru autospecialele SMURD si a spatiilor necesare functionării Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiilor Maramures.

Art. 2. - După receptia finală a lucrărilor executate, constructiile noi si terenul prevăzute la art. 1 vor trece în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă “Gheorghe Pop de Băsesti” Maramures.

Art. 3. - Predarea-preluarea în administrare a terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 140.

 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă “Gheorghe Pop de Băsesti” Maramures, care se transmite în administrarea Consiliului Judetean Maramures, judetul Maramures

 

Denumirea si locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare a terenului

Persoana juridică la care

se transmite dreptul de administrare a terenului

Caracteristicile terenului

Număr de inventar conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Municipiul Baia Mare,

str. Vasile Lucaciu nr. 87,

judetul Maramures

Statul român, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă “Gheorghe Pop de Băsesti”

Maramures

Statul român, în administrarea Consiliului Judetean Maramures

Teren în suprafată de 1.120 m2 C.F. 24.379 Nr. cadastral 12.303

27.459 (partial)


DECIZII ALE P RIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Răzvan-Horatiu Radu din functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere Hotărârea nr. 34/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii, precum si propunerea ministrului afacerilor externe privind eliberarea domnului Horatiu-Răzvan Radu din functia de subsecretar de stat, agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, formulată prin Memorandumul nr. H-1/249/2011, cu avizul ministrului justitiei,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 martie 2011, domnul Răzvan-Horatiu Radu se eliberează din functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Răzvan-Horatiu Radu în functia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie si a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene

 

Având în vedere Hotărârea nr. 34/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii, precum si propunerea formulată de seful Departamentului pentru Afaceri Europene prin Memorandumul nr. 55/B.M./2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 martie 2011, domnul Răzvan-Horatiu Radu se numeste în functia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata

Curtii de Justitie si a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 24.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată, precum si ale art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere, desfăsurată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 207/2010 privind aprobarea diferentei la cifra anuală de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 februarie 2011.

Nr. 42.

 

ANEXA

MODALITATEA DE DESFĂSURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere

 

Nr. crt.

Module tematice/Etape finale

Durată*

(zile/ore)

(3 zile/24 de ore)

Perioade desfăsurare

Seria a II-a (2 grupe/joi - sâmbătă)

1.

Managementul resurselor umane în administratia publică

24

3 martie 2011-5 martie 2011

2.

Administratie publică modernă si eficientă

24

17 martie 2011-19 martie 2011

3.

Comunicare si imagine publică

24

31 martie 2011-2 aprilie 2011

4.

Administratia publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

24

14 aprilie 2011-16 aprilie 2011

5.

Management strategic si politici publice

24

28 aprilie 2011-30 aprilie 2011

6.

Management public si abilităti manageriale

24

12 mai 2011-14 mai 2011

7.

Management de proiect si fonduri structurale

24

26 mai 2011-28 mai 2011

8.

Management financiar si bugetar

24

9 iunie 2011-11 iunie 2011

9.

Total ore program (24 de zile)

192

 

10.

- Evaluarea finală

 

20 iunie 2011-21 iunie 2011

11.

- Restante

 

4 iulie 2011


* Fiecare modul tematic se va desfăsura pe parcursul a 3 zile, conform calendarului propus, având o agendă de lucru de 8 ore/zi structurată în: 6 ore - dezbateri/grupă de lucru si 2 ore - discutii/consultatii individuale.

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată, precum si ale art. 2 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite orezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă un număr de 200 de locuri, reprezentând cifra anuală de scolarizare pentru anul 2011 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

(2) Admiterea la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici se va realiza, în limita numărului de locuri reprezentând cifra anuală de scolarizare prevăzută la alin. (1), în două serii de admitere, astfel:

a) seria I de admitere, pentru un număr de 50 de locuri;

b) seria a II-ade admitere, pentru un număr de 150 de locuri.

Art. 2. - (1) Se aprobă constituirea a 3 comisii de concurs si a unei comisii de solutionare a contestatiilor. Componenta nominală a comisiilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Repartizarea candidatilor pe comisiile de concurs se va face astfel încât să se asigure un număr de minimum 50 de candidati pentru fiecare comisie de concurs.

Art. 3. - Se aprobă tematica pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă calendarul de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, potrivit anexei nr. 3.

Art. 5. - (1) Pentru anul 2011, taxele de participare la program sunt:

a) taxa de înscriere la concurs - 100 lei;

b) taxa de scolarizare - 2.000 lei.

(2) Plata taxelor de participare la program se va face la casieria Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau în contul ce va fi publicat pe pagina de internet a acestei institutii.

(3) Taxa de înscriere la concurs se plăteste de către persoanele care doresc să participe la concurs, anterior depunerii dosarului.

(4) Taxa de scolarizare se plăteste în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii în program.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 februarie 2011.

Nr. 43.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiilor de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanti desemnati de:

- Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I.;

- Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P.;

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Marian Niculescu

A.N.F.P

Presedinte

2.

Liviu Grădinaru

M.A.I.

Membru

3.

Oana Marina Brâncoveanu

S.G.G.

Membru


Comisia de concurs nr. 2 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Paula Ghitescu-Cocea

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Elena Ciocan

M.A.I.

Membru

3.

Mihaela Virginia Toader

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 3 - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Dragos Drăgulănescu

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Adriana Laura Miron

M.A.I.

Membru

3.

Andrei Cosmin Tănăsie

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 1 - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Milena Oana Stancu

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Marin Constantin

M.A.I.

Membru

3.

Niculae Teodorescu

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 2 - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Lavinia Nemes

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Elena Chera

M.A.I.

Membru

3.

Constantin Zorilă

S.G.G.

Membru

 

Comisia de concurs nr. 3 - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Anca Enescu

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Florentina Dalina Bucurescu

M.A.I.

Membru

3.

Constantin Niculescu

S.G.G.

Membru

 

2. Comisia de solutionare a contestatiilor este constituită din reprezentanti desemnati de:

- Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I.;

- Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P.;

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de solutionare a contestatiilor- membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Dan Sachelarescu

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Ovidiu Macovei

M.A.I.

Membru

3.

Dragos Condrea

S.G.G.

Membru


Comisia de solutionare a contestatiilor - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Mihaela Luminita Baciu

A.N.F.P.

Presedinte

2.

Smaranda Ramona Palan

M.A.I.

Membru

3.

Mihail Ciortoloman

S.G.G.

Membru

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011

 

- Constitutia României, republicată

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

- Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

- Tratatul de la Lisabona

 

ANEXA Nr. 3

 

A. CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria I

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

Înscrierea candidatilor

18 aprilie 2011-22 aprilie 2011

2.

Prima probă a concursului: selectia dosarelor de concurs

26 aprilie 2011

3.

Afisarea rezultatelor

27 aprilie 2011

4.

Contestarea rezultatelor

28 aprilie 2011

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

29 aprilie 2011

6.

A doua probă a concursului: interviul

2-3 mai 2011

7.

Afisarea rezultatelor

4 mai 2011

8.

Contestarea rezultatelor

5 mai 2011

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

6 mai 2011

10.

Completarea dosarului personal si achitarea taxei de scolarizare de către candidatii admisi

9 mai 2011-20 mai 2011


B. CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a II-a

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

înscrierea candidatilor

3 octombrie 2011- 7 octombrie 2011

2.

Prima probă a concursului: selectia dosarelor de concurs

10 octombrie 2011 - 11 octombrie 2011

3.

Afisarea rezultatelor

12 octombrie 2011

4.

Contestarea rezultatelor

13 octombrie 2011

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

14 octombrie 2011

6.

A doua probă a concursului: interviul

17 octombrie 2011 - 18 octombrie 2011

7.

Afisarea rezultatelor

19 octombrie 2011

8.

Contestarea rezultatelor

20 octombrie 2011

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

21 octombrie 2011

10.

Completarea dosarului personal si achitarea taxei de scolarizare de către candidatii admisi

24 octombrie 2011 - 4 noiembrie 2011

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. Cs.A. 1.927 din 23 februarie 2011,

având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 iulie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. În anexa nr. 1, în cuprinsul formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei”, sintagma “Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale” se înlocuieste cu sintagma “Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale”.

3. În anexa nr. 1, în cuprinsul formularului “înstiintare de plată”, sintagma “Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale” se înlocuieste cu sintagma “Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 133.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 226.199 din 17 ianuarie 2011 al Directiei politici si strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si

ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspund de silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare si administratorii fondului forestier national vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti pentru scoaterea definitivă sau ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lázló Borbély

 

Bucuresti, 17 februarie 2011.

Nr. 924.

 

ANEXA

 

METODOLOGIA

de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti care revin titularilor aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national, fără compensare echivalentă ca suprafată si bonitate a acestora

 

SECTIUNEA A

Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national

 

Art. 2. - (1) Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier national se realizează conform formulei:

Tx = S x VEXP x PML x Tp,

în care:

S = suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Vexp - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii, exprimat în m3/ha, ale cărei valori sunt prevăzute în anexa nr. 1 si stabilit în functie de specia principală de bază corespunzătoare conditiilor stationale si de bonitatea acestora;

Pml - pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

Tp - taxa procentuală forestieră, a cărei valoare este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exprimată în procente.

(2) în cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosintă “pădure” sau “clasă de regenerare”, specia principală de bază se stabileste corespunzător conditiilor stationale.

(3) în cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national încadrate ca neproductive, se va considera ca specie principală de bază, în functie de etajul fitoclimaticîn care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a V-a de productie:

a) mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3, FD4);


b) carpen - În etajul forestier deluros (FD1-FD3);

c) plop alb - în etajul forestierele câmpie si silvostepă (CF, SS).

Volumul acestor specii la vârsta exploatabilitătii tehnice se înmulteste cu un coeficient de corectie de 0,4.

(4) în cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosintă decât “pădure”, “clasă de regenerare” sau “neproductiv”, specia principală de bază si clasa de productie se stabilesc pe baza conditiilor stationale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier national pe lungimea cea mai mare.

 

SECTIUNEA B

Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national

 

Art. 3. - (1) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:

VT = S x Cr x n x PML x N,

în care:

VT- valoarea terenului, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Cr- cresterea medie anuală la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale si bonitătii acestora, conform anexei nr. 4. În cazul terenurilor din fondul forestier national care au altă categorie de folosintă decât “pădure”, “clasă de regenerare” sau “neproductiv”, specia principală de bază si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;

PML - pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

n - numărul de ani necesari de la înfiintarea unui arboret si până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:

- 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii si plopi;

- 30 de ani pentru speciile de cvercinee;

- 20 de ani pentru celelalte specii;

N- coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3, atribuite terenului forestier în cauză.

(2) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privată se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA C

Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice

 

Art. 4. - (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP-VA) x N1;

în care:

Dvml - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

PML - pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;

Vexp - volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii tehnice, exprimat în m3/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principală majoritară din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzătoare acesteia;

VA - volumul actual al masei lemnoase, exprimat în m3/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă cresterea corespunzătoare numărului de ani scursi de la data amenajării si din care se scade volumul extras în aceeasi perioadă;

Nf - coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 (tipul functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier national).

(2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, în conditiile legii.

(3) Pentru arboretele care au depăsit vârsta exploatabilitătii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice.

 

SECTIUNEA D

Contravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national

 

Art. 5. - (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileste în conditiile legii.

(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national, cu compensarea echivalentă ca suprafată si bonitate a acestora

 

SECTIUNEA A

Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national

 

Art. 6. - Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier national se realizează conform formulei:

Tx = S x VEXP x PML,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la art. 2.

 

SECTIUNEA B

Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national si a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafată si bonitate

 

Art. 7. - (1) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 36. alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste respectând următoarele:

a) atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT), cât si contravaloarea terenurilor care se preiau în compensare (VTC) se determină cu ajutorul următoarei formule:

VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1);

b) calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii si asigurării echivalentei acestora;

c) stabilirea speciei principale de bază si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostationale.

(2) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste respectând următoarele:

a) contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT) si contravaloarea terenurilor preluate în compensare (VTc) se determină cu ajutorul următoarei formule:

VT (VTC) = S x Cr x n x PML x N,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1);

b) relatia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT) si contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier national (VTc) este următoarea:

VTC = 5 x VT;

c) suprafata terenului oferit în compensare trebuie să fie de cel putin 3 ori mai mare decât suprafata terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national;

d) stabilirea speciei principale de bază si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostationale.

 

SECTIUNEA C

Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice

 

Art. 8. - (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP - VA) x Nl

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la art. 4 alin. (1).

(2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, în conditiile legii.

(3) Pentru arboretele care au depăsit vârsta exploatabilitătii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice.

 

SECTIUNEA D

Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare

 

Art. 9. - (1) Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare se stabilesc în baza devizului întocmit de unitatea care a realizat studiul pedostational.

(2) Devizul de împădurire si întretinere a culturilor forestiere până la închiderea stării de masiv este însusit de proprietar, precum si de ocolul silvic care va asigura serviciile silvice sau administrarea terenului oferit în compensare.

 

SECTIUNEA E

Contravaloarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier national

 

Art. 10. - (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileste în conditiile legii.

(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national, cu defrisarea vegetatiei forestiere

 

SECTIUNEA A

Garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 11. - Garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se calculează conform formulei:

Tx = S x VEXP x PML,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la art. 2.

 

SECTIUNEA B

Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 12. - (1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se calculează conform formulei:

CHA = S x Cr x PML x (1 + N),

în care:

CHA - chiria anuală, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se ocupă temporar în fondul forestier national, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Cr- cresterea medie anuală la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale si bonitătii acestora, ale cărei valori sunt prevăzute în anexa nr. 4. În cazul terenurilor din fondul forestier national care au altă categorie de folosintă decât “pădure”, “clasă de regenerare” sau “neproductiv”, specia principală de bază si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;

PML - pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

N- coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3, atribuite terenului în cauză.

(2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se încasează anterior predării terenurilor.

(3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proportional cu fractiunea din an.

(5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul ocupării temporare, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA C

Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice

 

Art. 13. - (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice se calculează conform art. 4 alin. (1).

(2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privată care fac obiectul ocupării temporare se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul ocupării temporare, în conditiile legii.

(3) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice nu se calculează pentru arboretele care au depăsit vârsta exploatabilitătii tehnice.

 

SECTIUNEA D

Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv

 

Art. 14. - (1) Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se stabilesc în baza devizului întocmit de ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocupării temporare.

(2) Pentru terenurile ocupate temporar situate în fondul forestier proprietate privată, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv trebuie să fie însusit de către proprietar si de către ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului.

 

SECTIUNEA E

Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 15. - (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileste în conditiile legii.

(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul ocupării temporare, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national, fără defrisarea vegetatiei forestiere

 

SECTIUNEA A

Garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 16. - Garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se calculează conform formulei:

Tx = S x VEXP x PML,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la art. 2.

 

SECTIUNEA B

Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 17. - (1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se calculează conform formulei:

CHA = SxCrxPMLx(1 + N),

în care termenii au semnificatia precizată la art. 12 alin. (1).

(2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se încasează anterior predării terenurilor.

(3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proportional cu fractiunea din an.

(5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA C

Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 18. - (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileste în conditiile legii.

(2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileste prin întelegere între proprietarii de terenuri si beneficiarul ocupării temporare, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Continutul documentatiilor care se întocmesc în vederea obtinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă, ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national si pentru restituirea garantiilor în cazul ocupărilor temporare

 

SECTIUNEA A

Continutul documentatiilor care se întocmesc în vederea obtinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national

 

Art. 19. - (1) Documentatiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier national, pentru suprafetele de până la 1,0 ha, pentru care competenta de aprobare a fost delegată conducătorilor subunitătilor teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, contin:

1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă si/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier national, adresată subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice


centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul;

2. memoriu tehnico-justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocupării temporare a terenului din fondul forestier national, întocmit de către beneficiar, care să contină justificarea modului de utilizare a suprafetei solicitate, precum si prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv;

3. memoriu justificativ întocmit de către directia silvică, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, care va contine obligatoriu:

a) încadrarea obiectivului la exceptiile pentru care se permite reducerea suprafetei fondului forestier national;

b) justificarea acceptării amplasamentului de către directia silvică;

4. plan de încadrare în zonă;

5. plan de detaliu al amplasamentului obiectivului;

6. copie a hărtii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/prestarea de servicii silvice;

7. fisa tehnică de transmitere-defrisare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. În cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor întocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite în compensare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 12;

8. studiu pedostational pentru terenurile oferite în compensare, în cazul solicitărilor de scoatere definitivă cu compensare, întocmit de unităti atestate pentru efectuarea de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul forestier;

9. ridicarea topografică a suprafetei solicitate pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier national, întocmită de persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, însusită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; aceasta va cuprinde si limitele unitătilor amenajistice;

10. documente, în copie, prin care se face dovada proprietătii asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier national. Pentru dovada proprietătii asupra terenurilor proprietate publică a statului se prezintă copii ale descrierii parcelare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic;

11. extras de carte funciară pentru terenul care se oferă în compensare sau extras de carte funciară pentru întreaga proprietate pe care o detine beneficiarul, pe care să fie materializat de către persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice perimetrul suprafetei oferite în compensare;

12. avizul favorabil emis de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, în cazul terenurilor proprietate publică a statului;

13. avizul favorabil al ocolului silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile solicitate;

14. confirmarea ocolului silvic care asigură administrarea/ serviciile silvice, în cazul solicitărilor de ocupare temporară, că beneficiarul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 39 alin. (6) si (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare;

15. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele din proprietatea publică a statului, în care să se precizeze inclusiv că terenul nu este în litigiu sau că se încadrează în prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare;

16. acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritătii de mediu, după caz. În cazul schimbării destinatiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier national, urmată de defrisarea vegetatiei forestiere, se aplică legislatia specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Aceste acte trebuie să mentioneze denumirea obiectivului, amplasamentul si suprafata, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrisarea, se vor mentiona inclusiv amplasamentul si suprafata care se defrisează;

17. copie de pe documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garantiei pentru folosirea temporară. În documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garantiei pentru folosirea temporară trebuie să fie precizat obiectivul pentru care s-a făcut plata.

(2) Documentatiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier national, pentru care competenta de aprobare este a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a Guvernului, contin documentele prevăzute la alin. (1), la care se adaugă:

1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă si/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier national, adresată autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

2. avizul conducătorului subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

SECTIUNEA B

Continutul documentatiilor care se întocmesc în vederea obtinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier national

 

Art. 20. - (1) Documentatiile care se întocmesc în vederea obtinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier national contin documentele prevăzute la art. 19, mai putin actele administrative emise de autoritătile competente pentru protectia mediului.

(2) Documentatia care se întocmeste în vederea obtinerii aprobării pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier national va contine copii de pe aprobările initiale si fisa tehnică de transmitere defrisare care a stat la baza emiterii aprobării de ocupare temporară initială a terenului forestier.

(3) La întocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare, specia principală de bază corespunzătoare conditiilor stationale si bonitătii acestora, precum si clasa de productie a speciei principale de bază se preiau din fisele tehnice care au stat la baza emiterii aprobării initiale. În functie de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garantiei si chiriei, conform legislatiei în vigoare.

(4) Documentatiile prevăzute la alin. (1) se depun la autoritatea competentă să aprobe prelungirea ocupării temporare a terenului forestier, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporară.

 

SECTIUNEA C

Continutul documentatiilor care se întocmesc în vederea recuperării garantiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestieră

 

Art. 21. - Documentatiile necesare recuperării garantiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestieră contin:

1. solicitarea de restituire a garantiei, formulată de beneficiarul ocupării temporare, cu precizarea numărului de cont si a băncii unde se doreste restituirea sumei;

2. copia aprobării de ocupare temporară;

3. copia documentului cu care a fost achitată garantia;

4. proces ui-verb al de reprimire în circuitul silvic a terenului forestier verificat si vizat de subunitătile teritoriale silvice ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

5. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare pentru restituirea garantiei si a dobânzilor aferente.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocupărilor temporare de terenuri din fondul forestier national pot fi persoane fizice sau juridice.


Art. 23. - (1) Compensarea în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national se face doar cu terenuri care sunt în proprietatea beneficiarului.

(2) Compensarea partială cu terenuri în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national este interzisă.

(3) Plata taxei pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier national, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice, a garantiei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national, a chiriei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national, a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv si a valorii obiectivelor care se dezafectează se face de către beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier national.

Art. 24. - (1) Categoria de folosintă pentru terenurile din fondul forestier national care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare este cea stabilită prin amenajamentele silvice în vigoare.

(2) în cazul în care nu există amenajament silvic în vigoare, datele utilizate la întocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare si la calculul obligatiilor bănesti, precum si categoria de folosintă se preiau din descrierea parcelară a unitătilor amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare.

(3) Fisele de descriere parcelară prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către unităti specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajarea pădurilor si vor fi vizate de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 25. - Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier national si a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafată si bonitate prevăzut la art. 3 alin. (1) nu poate fi utilizat la evaluări în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică.

Art. 26. - Întocmirea studiilor pedostationale se face de către unităti atestate pentru efectuarea de lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul forestier, cu obligatia stabilirii, prin aceste studii, a tipului de statiune, a tipului natural fundamental de pădure, a speciei principale de bază corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a productivitătii, a solutiilor de împădurire si a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv.

Art. 27. - (1) în cazul în care terenul care este oferit în compensare are suprafata mai mare de 100 m2, acesta nu poate să fie sau să aibă componente sub formă de fâsie/fâsii mai îngustă/înguste de 10 m.

(2) Prin terenuri limitrofe fondului forestier national se întelege terenurile care au o latură comună cu terenurile care fac parte din fondul forestier national. Limitrofe pot fi considerate si terenurile care sunt despărtite de fondul forestier national de un drum de pământ sau canale de irigatie/drenaj care au lătimea de maximum 6 m.

(3) Terenurile oferite în compensare trebuie să fie apte a fi împădurite pentru speciile principale de bază.

(4) Terenurile neproductive, terenurile degradate, precum si cele situate în zonele de stepă, alpină si subalpină nu fac obiectul preluării în compensare a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national.

(5) Cheltuielile privind instalarea vegetatiei pe terenul oferit în compensare se achită de către beneficiarul scoaterii anticipat predării terenului care se oferă în compensare.

Art. 28. - Fisele tehnice care se întocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocupării temporare trebuie să respecte următoarele reguli:

a) pentru calculul obligatiilor bănesti, în cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier national sau în cazul terenurilor care se ocupă temporar, la stabilirea speciei principale de bază se alege provenienta sământă, exceptând calculul pierderii de crestere datorate exploatării masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice, situatie în care se va tine cont de provenienta speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;

b) stabilirea clasei de productie pentru terenurile din fondul forestier national care urmează să fie scoase definitiv/ocupate temporar, în vederea stabilirii obligatiilor bănesti reprezentate de taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier national, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, garantia pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national si chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier national, se face după cum urmează: clasa de productie I pentru statiuni de bonitate superioară, clasa de productie III pentru statiuni de bonitate mijlocie si clasa de productie IV pentru statiuni de bonitate inferioară;

c) în cazul terenurilor oferite în compensare, clasa de productie pentru specia principală de bază corespunzătoare conditiilor stationale se preia din studiul pedostational întocmit pentru terenul respectiv.

Art. 29. - În cazul aprobărilor de ocupare temporară emise pentru obiective care urmează să rămână în fondul forestier national si după perioada aprobată, reprimirea terenurilor în circuitul silvic se poate face în următoarele conditii:

a) terenurile să fie apte pentru a fi împădurite;

b) să nu fie restrictii cu privire la solutiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existentei obiectivelor respective în fondul forestier national si după perioada aprobată.

Art. 30. - Emiterea avizelor si deciziilor de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare si a avizelor de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national se face conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5-10.

Art. 31. - Institutiile care au competenta de aprobare pot cere completarea documentatiilor prevăzute la art. 19-21 cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licente, pentru clarificări, în functie de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licentelor.

Art. 32. - În cazul în care realizarea unui obiectiv implică atât scoaterea definitivă, cât si ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national, se emite un singur aviz/o singură decizie, care să contină elementele atât pentru scoaterea definitivă, cât si pentru ocuparea temporară.

Art. 33. - (1) Emiterea aprobărilor de scoatere definitivă, respectiv de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier national se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, referitoare la consultarea publică.

(2) Consultarea publică cu privire la scoaterea definitivă, respectiv la ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national se face conform prevederilor legale în vigoare de către structura teritorială de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 34. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligatia, în cazul în care documentatia este incompletă, de a transmite un răspuns solicitantului scoaterii definitive/ocupării temporare de terenuri din fondul forestier national, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei la această autoritate.

(2) Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier este prevăzută în anexa nr. 13.

Art. 35. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta metodologie, după cum urmează:


- anexa nr. 1 - Volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere;

- anexa nr. 2 - Defalcarea pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

- anexa nr. 3 - Criterii în baza cărora se determină coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTcj, al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii (DVml);

- anexa nr. 4 - Cresterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere;

- anexa nr. 5 - Aviz al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier national;

- anexa nr. 6 - Aviz al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national;

- anexa nr. 7 - Decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de

silvicultură pentru scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de....;

- anexa nr. 8 - Decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national....;

- anexa nr. 9 - Aviz al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pentru scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de ....;

- anexa nr. 10 - Aviz al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national în suprafată de ....;

- anexa nr. 11 - Fisa tehnică de transmitere-defrisare pentru scoaterea definitivă/ocupare temporară a terenului din fondul forestier national;

- anexa nr. 12 - Fisa tehnică de transmitere-defrisare pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier national;

- anexa nr. 13 - Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier national.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

VOLUMUL

masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere

 

- m3/ha

 

Nr. crt.

SPECIA

CLASELE DE PRODUCTIE

 

 

I

II

lll

IV

V

1.

Molid

1.039

859

668

507

350

2.

Brad

986

838

672

508

386

3.

Pin silvestru

695

531

360

209

96

4.

Pin negru

553

427

283

190

93

5.

Lari ce

953

796

602

395

252

6.

Fag din sământă

813

652

492

355

259

7.

Mesteacăn

352

294

195

141

94

8.

Gorun din sământă

768

600

453

335

232

9.

Gorun din lăstari

533

448

343

238

164

10.

Stejar din sământă

875

733

584

447

346

11.

Stejar din lăstari

565

462

375

283

201

12.

Cer din sământă

516

405

321

255

183

13.

Gârnită din sământă

498

418

332

250

193

14.

Stejar brumăriu

334

292

208

113

81

15.

Stejar pufos

261

188

141

99

65

16.

Carpen din sământă

334

291

217

145

108

17.

Tei din sământă

518

449

356

256

163

18.

Salcâm din plantatii

495

331

192

116

48

19.

Salcâm din lăstari

333

224

128

63

34

20.

Plop alb si negru

529

405

272

155

92

21.

Salcie din renis (si plantatie)

534

391

295

172

107

22.

Salcie din lăstari

360

289

209

153

73

23.

Salcie din sulinari

360

289

209

153

73

24.

Anin

483

415

325

233

163

25.

Plop selectionat

629

407

310

207

114

 

NOTĂ:

Volumele sunt stabilite conform “Biometriei arborilor si arboretelor din România”, editia 1972, la vârstele exploatabilitătii, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite în cazul modificării vârstei exploatabilitătii si a tabelelor de productie pentru arboreturi.


 

ANEXA Nr. 2
la metodologie

 

DEFALCAREA

pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Coeficientul care se aplică pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

1.

Răsinoase

1,20

2.

Fag

1,30

3.

Cvercinee, frasin

1,70

4.

Diverse specii tari

1,10

5.

Diverse specii moi

1,00

 

NOTĂ:

Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana 1 se determină prin înmultirea coeficientului din coloana 2 cu pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior prevăzut la art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

CRITERII

în baza cărora se determină coeficientii N si N-i, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT, VTc), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii (DVml)

 

Nr. crt.

Criterii

Nota acordată

0

1

2

3

1.

Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri functionale

Arboretele la care sunt interzise orice fel de interventii pentru extragerea de masă lemnoasă sau de alte produse nelemnoase, parcuri nationale, rezervatii naturale si stiintifice, monumente ale naturii, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional T|

15

Arboretele la care nu este permisă sau nu este posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau a lucrărilor speciale de conservare, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional TM

10

Arboretele la care sunt permise tratamente intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau cvasigrădinărit, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional Tm

5

Arboretele la care sunt permise tratamente cu perioada de regenerare normală sau mai mare, dar cu restrictii în executarea tăierilor, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipul functional Tiv

3

Arboretele cu functii de productie si de protectie la care nu sunt restrictii privind tratamentele, precum si terenuri destinate împăduririi, încadrate la tipurile functionale Tv si TV|

2

Terenurile fără vegetatie forestieră

1

2.

Amplasarea terenului fată

de localităti

 

 

2.A. Teren în intravilan si până la 2 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice

150

- municipii resedintă de judet, peste 100.000 de locuitori

120

- municipii resedintă de judet, sub 100.000 de locuitori

90

- municipii

60

- orase

40

- sate resedintă de comună

20

- sate

10

2.B. Între 2 si 10 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice

80

- municipii resedintă de judet, peste 100.000 de locuitori

60

- municipii resedintă de judet, sub 100.000 de locuitori

40

- municipii

30

- orase

20

- sate resedintă de comună

10

- sate

5

2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil:

 

- municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau turistice

40

- municipii resedintă de judet, peste 100.000 de locuitori

30

- municipii resedintă de judet, sub 100.000 de locuitori

20

- municipii

10

- orase

5

- sate resedintă de comună

3

- sate

1

3.

Amplasarea terenului fată de retelele de transport

3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distantă de cel mult 2 km fată de calea de transport):

 

- autostrăzi si drumuri nationale europene

40

- alte drumuri nationale, străzi din intravilanul municipiilor

30

- drumuri judetene, străzi din intravilanul oraselor

20

- drumuri comunale, străzi din intravilanul comunelor, străzi din intravilanul satelor

10

- drumuri forestiere, industriale si alte asemenea

5

3.B. Transport feroviar (în cazul în care terenul se află la o distantă de cel mult 5 km fată de statie)

5

3.C. Transport fluvial (în cazul în care terenul se află la o distantă de cel mult 5 km fată de port)

5

3.D. Transport maritim (în cazul în care terenul se află la o distantă de cel mult 5 km fată de port)

5

4.

Alte utilităti

Retele de apă-canal până la 500 m

5

Retele de distributie a energiei electrice până la 500 m

5

Retele de distributie a gazelor naturale până la 1.000 m

5

5.

Ponderea suprafetei fondului

Forestier national în cadrul

judetului

Până la 16%

50

16,1-20%

40

20,1-30%

30

30,1-40%

20

Peste 40%

10

 

NOTE:

1. Coeficientul N se determină ca suma a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor mentionate.

2. Coeficientul N-i reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 “Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri functionale”.

3. Pentru criteriul “Amplasarea terenului fată de localităti”, în cazul în care diferenta dintre distanta fată de localitatea cea mai apropiată si distanta fată de o localitate încadrată la o categorie de importantă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanta fată de localitatea de cea mai mare categorie.

4. În cazul scoaterii definitive a terenurilor necesare realizării obiectivelor de interes national, declarate de utilitate publică, aferente statiunilor turistice care organizează Festivalul Olimpic pentru Tineretul European - editia 2013, ai căror beneficiari sunt unitătile administrativ-teritoriale, coeficientii aferenti criteriului “Amplasarea terenului fată de localităti” se diminuează cu 80%.

5. În cazul criteriului “Amplasarea terenului fată de retelele de transport”, se cumulează, în functie de situatie, valorile notelor de la pct. 3.A,3.B,3.C si 3.D.

6. În cazul pct. 3.Ase alege doar criteriul îndeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare.

7. Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distantele cele mai scurte, în proiectie orizontală.

 


ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

CRESTEREA MEDIE ANUALĂ

la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)

 

 

 

- m3/an/ha -

Nr. crt.

Specia principală

Clasa de productie

I

II

III

IV

V

0

1

2

3

4

5

6

1.

Molid

13,8

12,2

10,5

8,1

5,7

2.

Brad

12,7

10,8

9,4

7,8

5,9

3.

Pin silvestru

12,1

9,4

7,4

5,2

3,0

4.

Pin negru

10,9

8,6

6,6

4,6

2,8

5.

Fag

11,0

9,1

7,6

6,0

4,4

6.

Mesteacăn

9,4

7,9

6,4

4,8

3,2

7.

Gorun din sământă

7,5

7,0

5,5

4,7

3,3

8.

Gorun din lăstari

8,6

7,2

5,7

4,4

3,1

9.

Stejar din sământă

10,6

8,8

7,6

6,2

4,7

10.

Stejar din lăstari

9,2

7,5

5,9

4,9

3,9

11.

Tei

12,7

10,8

9,1

7,2

5,2

12.

Cer

8,8

7,8

6,3

4,9

3,9

13.

Gârnită

6,8

5,9

5,2

4,4

3,5

14.

Carpen

10,2

8,8

7,5

5,9

4,6

15.

Salcâm (plantatii)

18,7

14,7

10,3

6,4

3,3

16.

Salcâm (lăstari)

16,5

13,2

9,3

5,7

3,1

17.

Plop alb si negru

19,5

15,0

11,6

7,8

4,8

18.

Salcie din sământă

27,5

23,9

19,2

14,2

9,5

19.

Salcie din sulinari

20,8

18,9

16,5

12,4

8,2

20.

Plop selectionat

30,1

23,7

18,0

13,0

8,2

21.

Larice**)

10,5

8,9

7,5

5,7

3,6


*) Conform “Biometriei arborilor si arboretelordin România”, editia 1972.

**) Arboret principal.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

Antetul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice

centrale care răspunde de silvicultură.....................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) Nr........../...............

 

AVIZ

Nr. ........../.......................

pentru scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de ..........., aflat în proprietatea ........, de către ..........., pentru realizarea obiectivului ............., beneficiar .........

 

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.............., având în vedere documentatia înaintată de.................., înregistrată cu nr......................., în baza prevederilor:

-........ (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul), a Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr............., emis de către......................................., a Avizului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva nr......./................, a verificărilor în teren efectuate de domnul.................., în data de..........., pentru care..................(s-a depus/urmează să fie depusă) în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier national, în valoare de.............................,

eliberează următorul


AVIZ

1. Se avizează:

a) scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de.........., aflat în proprietatea....................., administrat de.........................si localizat în U.P......., u.a............, pentru realizarea obiectivului......................................;

b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totală de............, conform Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr.................., emis de......................., astfel: u.a........=.......ha, u.a........=.......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafată de............., proprietate a................, localizat în.......................................(tarla, parcelă), conform.....................................Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier national: O.S..........., U.P..........., u.a.............

2. Prezentul aviz este valabil cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului, a respectării prevederilor din actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului si serveste numai pentru obtinerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafată de..................din fondul forestier national.

3. Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură .......................va comunica administratorului terenului si solicitantului prezentul aviz, precum si actele necesare pe care trebuie să le contină documentatia care va fi înaintată spre aprobare autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

Viza Compartimentului juridic

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

Ia metodologie

 

Antetul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice

centrale care răspunde de silvicultură.....................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) Nr........../...............

 

AVIZ

Nr. ........../.......................

pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national în suprafată de..........., aflat în proprietatea........., pentru realizarea obiectivului........

 

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură..........., având în vedere documentatia înaintată de................, înregistrată cu nr....................., în baza prevederilor:

-..............(se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul), a Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr............., emis de către......................................., a Avizului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva nr........../.............., a verificărilor în teren efectuate de domnul.................., în data de..........., pentru care..................(s-a depus/urmează să fie depusă) în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică garantia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national, în valoare de..............,

eliberează următorul

AVIZ

1. Se avizează:

a) ocuparea temporară, de la data prezentului aviz până la data de...........(se mentionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz), a terenului din fondul forestier national în suprafată de......................., aflat în proprietatea................................., administrat de..................................si localizat în U.P......, u.a..........., pentru realizarea obiectivului.......................................;

b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totală de............, conform Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr........ emis de............, astfel: u.a.......=.......ha, u.a.......=.......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. Prezentul aviz este valabil cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului si a respectării prevederilor din actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului si serveste numai pentru obtinerea aprobării pentru ocuparea temporară a terenului în suprafată de..................din fondul forestier national.

3. Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură .......................va comunica administratorului terenului si solicitantului prezentul aviz, precum si actele necesare pe care trebuie să le contină documentatia care va fi înaintată spre aprobare autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

Viza Compartimentului juridic

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

Antetul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice

centrale care răspunde de silvicultură.....................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) Nr........../...............

 

DECIZIE

Nr. ........../.......................

pentru scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de ..........., aflat în proprietatea ............, de către ..........., pentru realizarea obiectivului ................., beneficiar...............

 

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură........., având în vedere documentatia înaintată de......................, înregistrată cu nr..................., în baza prevederilor:

-.........(se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia),

a Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr................., emis de către..................................., a Avizului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva nr........./................, a verificărilor în teren efectuate de domnul.................., în data de..........., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică taxa de scoatere definitivă a terenului din fondul forestier national, în valoare de.................., cu .......................... (documentul de plată),

emite următoarea

DECIZIE

1. Se aprobă:

a) scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de......., aflat în proprietatea..............................., administrat de............................si localizat în U.R........u.a..........., pentru realizarea obiectivului....................................................;

b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totală de............, conform Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr.........., emis de..........., astfel: u.a........=.......ha, u.a.........=.......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafată de ............., proprietate a ............................, localizat în........................................(tarla, parcelă), conform......................................

Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier national: O.S..........., U.P..........., u.a..............

2. Predarea terenului se va face numai după achitarea tuturor obligatiilor bănesti prevăzute de lege, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

3. Prezenta decizie este valabilă cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului si a respectării prevederilor din actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafată de ..................din fondul forestier national.

4. Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură .......................va comunica prezenta decizie administratorului terenului si solicitantului.

 

Viza Compartimentului juridic

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

Antetul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii

publice centrale care răspunde de silvicultură.....................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.) Nr............/..................

 

DECIZIE

Nr. ........../........................

pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national în suprafată de ..........., aflat în proprietatea ............, pentru realizarea obiectivului..............

 

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură........., având în vedere documentatia înaintată de........................si înregistrată cu nr.............................., analizată si avizată conform Adresei nr. .................................., în baza prevederilor:

-............(se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia),

a Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr.............., emis de către......................................,

a Avizului Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva nr......./..............,


a verificărilor în teren efectuate de domnul............................., în data de...................., pentru care s-a depus în Fondul de ameliorarea fondului funciar cu destinatie silvică garantia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national, în valoare de.................., cu...........................(documentul de plată),

emite următoarea

DECIZIE

1. Se aprobă:

a) ocuparea temporară, până la data de...........(se mentionează data până la care este valabilă decizia), a terenului din fondul forestier national, în suprafată de ......................., aflat în proprietatea ................................., administrat de ................................... si localizat în U.P......, u.a..........., pentru realizarea obiectivului.......................................;

b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totală de............, conform Actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr.........emis de............, astfel: u.a.......=.......ha, u.a.......=.......haetc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. Prezenta decizie este valabilă cu conditia mentinerii solutiei de amplasare a obiectivului si a respectării prevederilor din actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului.

3. Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.................... va comunica prezenta decizie administratorului terenului si solicitantului.

4. În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, beneficiarul va depune documentatia completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, la institutia competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului.

 

Viza Compartimentului juridic

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

Antetul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)

Nr............./.......................

 

AVIZ

Nr. ........../.......................

pentru scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de ..........., aflat în proprietatea ............, de către .........., pentru realizarea obiectivului ..............., beneficiar............

 

Directorul general al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, având în vedere documentatia înaintată de ......................, înregistrată cu nr. ................., în baza prevederilor:

- etc. (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis acordul), având în vedere:

- Actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului...../.........., emis de....................................;

- etc. (se mentionează actele care au stat la baza emiterii avizului), eliberează următorul

AVIZ

1. Pentru:

a) scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului în suprafată de......., aflat în proprietatea..............................., administrat de................................si localizat în U.P.......u.a..........., pentru realizarea obiectivului....................................................;

b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totală de............, astfel: u.a.......=.......ha, u.a.......=.......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafată de..........., proprietate a........................, localizat în........................................(tarla, parcelă), conform ......................................

d) compensarea cu un teren limitrof fondului forestier national: O.S..........., U.P..........., u.a............;

e) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrisarea vegetatiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare;

f) încadrarea în prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu.

2. Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) si c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părti, încheiate prin împuternicitii acestora, numai după îndeplinirea integrală si cumulativă a următoarelor conditii:

a) obtinerea aprobării de la institutia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) achitarea tuturor obligatiilor bănesti prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice. 3............(numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat si să nu producă prejudicii vegetatiei forestiere si terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sanctiunilor prevăzute de lege.

 

Director general,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)


 

ANEXA Nr. 10

la metodologie

 

Antetul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)

Nr............./.......................

 

AVIZ

Nr.........../.......................

pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national în suprafată de..........., aflat în proprietatea.............., pentru realizarea obiectivului....................

 

Directorul general al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, având în vedere documentatia înaintată de................, înregistrată cu nr....................., în baza prevederilor:

- etc. (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul), având în vedere:

- Actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului nr...../......, emis de.............................;

- etc. (se mentionează actele care au stat la baza emiterii avizului), eliberează următorul

AVIZ

1. Pentru:

a) ocuparea temporară, până la data de......................(se mentionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz), a terenului din fondul forestier national în suprafată de..................., aflat în proprietatea......................, administrat de...............................si localizat în U.P ..... u.a.........., pentru realizarea obiectivului.......................................;

b) defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata totală de............, astfel: u.a.......=.......ha, u.a......=.......ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrisarea vegetatiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.

2. Prezentul aviz este valabil cu conditia mentinerii solutiei de proiectare din documentatia anexată.

3. Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către.........(numele beneficiarului) se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între părti, încheiat prin împuternicitii acestora, numai după îndeplinirea integrală si cumulativă a următoarelor conditii:

a) obtinerea aprobării de la institutia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare;

b) achitarea tuturor obligatiilor bănesti prevăzute de lege pentru ocuparea temporară de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice.

4............. (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat si să nu producă prejudicii vegetatiei forestiere si terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sanctiunilor prevăzute de lege.

5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea......(numele directiei silvice) terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în conditii care îl fac apt pentru a fi împădurit.

 

Director general,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

ANEXA Nr. 11

la metodologie

 

Antetul institutiei

Nr............./................

 

Aprobat.

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură,

 

FISA TEHNICĂ DE TRANSMITERE-DEFRISARE

pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului în suprafată de în scopul realizării obiectivului........................

 

I. Descrierea terenurilor

 

Nr. crt.

Descrierea terenurilor

TOTAL

1.

Unitatea de productie

 

 

 

2.

Unitatea amenajistică

 

 

 

3.

Suprafata totală u.a. (ha)

 

 

 

4.

Suprafata solicitată (ha)

 

 

 

5.

Tipul de pădure/G.E. (cod)

 

 

 

6.

Caracterul actual - tipul de pădure

 

 

 

7.

Categoria functională

 

 

 

8.

Compozitia arboretului

 

 

 

9.

Vârsta medie a arboretului

 

 

 

10.

Clasa de productie

 

 

 

11.

Consistenta

 

 

 

12.

Volumul la hectar (m3)

 

 

 

13.

Volumul aferent suprafetei solicitate (m3)

 

 

 

14.

Suprafata de defrisat (ha)

 

 

 

15.

Volumul de defrisat (m3)

 

 

 

 

II. Obligatii bănesti:

1. Taxa/Garantia: .........lei

pe care titularul aprobării trebuie să o depună în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică Plata taxei/garantiei se face către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, având codul fiscal ......., la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucuresti, în contul............

2. Contravaloarea terenurilor/Chiria anuală: ........lei, plus TVA..............lei

3. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii tehnice: ........lei, plus TVA..............lei

4. Contravaloarea obiectivelor dezafectate: ........lei, plus TVA..............lei

5. Cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv:

........lei, plusTVA..............lei

III. Conditii de ocupare a terenurilor

Ocolul silvic...........nu va întreprinde nicio actiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obtină aprobarea si să achite integral toate obligatiile bănesti care îi revin potrivit legii.

Prezenta fisă tehnică a fost întocmită la data de............de către domnul................

Întocmit.

...................................................

(semnătura)

Sef ocol/Director/Administrator,

...................................................

 

Pentru terenurile administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, fisa tehnică a fost verificată la data de........... de către domnul................, din cadrul Directiei Silvice..................

Verificat.

...................................................

Hotărârea de aprobare a comitetului director

Nr............din data de............

 

Director,

...................................................

 

Fisa tehnică a fost verificată scriptic si pe teren de domnul......................., conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.................................................

Verificat.

...................................................

(semnătura)

 

NOTĂ:

Fisa tehnică de transmitere-defrisare va avea atasat calculul detaliat al obligatiilor bănesti.


Antetul institutiei Nr............./.........

 

ANEXA Nr. 12

la metodologie

 

Aprobat.

Conducătorul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură,

 

FISA TEHNICA DE TRANSMITERE-DEFRISARE

pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier national în suprafată de .........., în scopul realizării obiectivului........................

 

I. Descrierea terenurilor

 

Nr. crt.

Descrierea terenurilor

TOTAL

1.

Destinatia actuală a terenului

 

 

 

2.

Extras CF nr.....

 

 

 

3.

O.S./Unitatea de productie limitrofă

 

 

 

4.

Unitatea amenajistică limitrofă

 

 

 

5.

Suprafata oferită în compensare (ha)

 

 

 

6

*) Specia principală de bază

 

 

 

7.

*) Clasa de productie

 

 

 


*) Datele se preiau din studiul pedostational.

 

II. Contravaloarea terenului oferit în compensare: ........lei, plus TVA..............lei

III. Conditii cu privire la terenul care se oferă în compensare:

1. Devizul cu cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv a fost înregistrat la Ocolul Silvic............ (numele ocolului silvic care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice) la nr...........în data de.................

2. Ocolul Silvic..........., care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice, nu va întreprinde nicio actiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obtină aprobarea si să achite integral toate obligatiile bănesti care îi revin potrivit legii.

 

Sef ocol,

...................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Prezenta fisă tehnică a fost întocmită la data de............de către domnul.................

Întocmit.

...................................................

(semnătura)

Fisa tehnică a fost verificată scriptic si pe teren de domnul......................., din cadrul subunitătii teritoriale de specialitate a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură....................

 

Verificat.

...................................................

(semnătura)

 

NOTĂ:

Fisa tehnică de transmitere-defrisare va avea atasat calculul detaliat al obligatiilor bănesti.


 

ANEXA Nr. 13*)

la metodologie

 

SCHEMA

procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier national

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a


*) Anexa nr. 13 este reprodusă în facsimil.

 


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna martie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 9.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.