MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 349/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 349         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

12. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 4/2011 privind stabilirea componentei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

13. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

14. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

459. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară si Managementul Deseurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea în anul 2011 a Conferintei Europene privind Securitatea Nucleară

 

479. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 

480. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

 

482. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

483. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strânse”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.36. - Ordin al ministrului apărării nationale privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 4 din 4 aprilie 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2011


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 4/2011 privind stabilirea componentei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40 si 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Punctul 11 din anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 4/2011 privind stabilirea componentei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, se modifică si va avea următorul cuprins:

11. Comisia juridică, de disciplină si imunităti

Numărul convenit: 23 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 6 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 5 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 17 mai 2011.

Nr. 12.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40 alin. (4) si art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Adrian Gurzău, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 17 mai 2011.

Nr. 13.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

În temeiul art. 40 alin. (4), art. 42 si 60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 21 aprilie 2011, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Teodor-Marius Spînu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene în locul domnului deputat Viorel Cărare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 17 mai 2011.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară si Managementul Deseurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea în anul 2011 a Conferintei Europene privind Securitatea Nucleară

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 lit. f) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2011 se aprobă plata contributiei României în limita sumei de 1.240 euro către Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară si Managementul Deseurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea Conferintei Europene privind Securitatea Nucleară.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă integral din bugetul aprobat pe anul 2011 Secretariatului General al Guvernului pentru Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul “Alte transferuri”.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb lei/euro în vigoare la data efectuării plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor

Nucleare,

Vajda Borbâla

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 459.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Sunt eligibile pentru ajutor de stat cheltuielile pentru

serviciile prevăzute în prezenta hotărâre, efectuate după publicarea numărului de înregistrare a cererii de exceptare a ajutorului aferent perioadei 2011-2013 pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene si după aprobarea cererii initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat.”

2. La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) de până la 70% din costurile eligibile pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale: controlul cantitativ si calitativ al performantelor de productie la animale, constituirea bazelor de date, prelucrarea datelor si estimarea valorii de ameliorare a animalelor, cu exceptia controalelor efectuate de proprietarul animalelor si a controalelor de rutină privind calitatea laptelui, pentru care nu se acordă ajutor de stat, diferenta de costuri fiind în responsabilitatea beneficiarilor serviciilor.”

3. La articolul 8, alineatul (1) si părtile introductive ale alineatelor (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Cererile initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6, avizate de către ANARZ, se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cu exceptia anului 2011, pentru care termenul de depunere a cererilor initiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat este de 15 zile de la data publicării înregistrării cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

(2) Cererea initială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, este însotită de următoarele documente:

......................................................................

(3) Cererea initială anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, este însotită de următoarele documente:”.

4. La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în 10 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti verifică, aprobă si centralizează cererile si transmit la APIA situatiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei si pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a si 3b.

......................................................................

(4) Centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti aprobă suma anuală pentru cererile initiale anuale de solicitare si notifică în scris fiecărui solicitant suma ce poate fi încasată sub forma ajutorului de stat.”

5. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

“CERERE INITIALĂ ANUALĂ DE SOLICITARE

a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei.........................”

6. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“CERERE INITIALĂ ANUALĂ DE SOLICITARE

a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 479.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (2) si al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 si a obiectivelor etapei a Xl-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile pentru finantarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 480.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat

(mii lei)

Capitolul bugetar

1.

Proiectarea si executia lucrărilor pentru “Dezvoltarea capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 lasi cu grupurile de combatere din structură”

1.665

Cap. 80.01

Titlul VII - Alte transferuri

Art. 55.01.05

2.

Proiectarea si executia lucrărilor pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea*

1.000

Cap. 80.01

Titlul VII - Alte transferuri

Art. 55.01.05

3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

- Proiectarea si executia lucrărilor pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures**

- Proiectarea si executia lucrărilor pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis***

1.000

Cap. 80.01

Titlul VII - Alte transferuri

Art. 55.01.05

 

TOTAL GENERAL:

3.665

 

 

*, **, *** Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se vor delega atributiile privind derularea procedurii de achizitie, verificarea executiei si receptia lucrărilor directorilor executivi ai directiilor pentru agricultură judetene Vrancea, Mures si Timis.

 

NOTĂ:

Defalcarea activitătilor si fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislatiei în vigoare.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Kâroly,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 482.

 

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr, rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

30.800

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

30.700

 

 

a)

din productia vândută

3

30.400

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

100

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

200

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

82)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

100

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b>

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

100

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

27.600

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

27.590

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

980

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

330

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.232

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

3.507

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.039

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

779

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

27

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

183

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

50


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

686

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

70

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

70

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

294

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

322

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

570

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

1.896

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

18.582

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

25

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

1

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

20

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

420

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

17.600

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

191

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

10

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 


III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.200

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

512

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.688

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

2.688

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

134

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.419

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

134

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

669

 

1

 

Surse proprii

65

669

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

669

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

669

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 


 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

30.800

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

27.600

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

152

 

4

 

Nr. mediu de salariati total in activitate

84

152

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

3.507

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

3.475

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

32

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.905

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

203

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (mii litri/persoana)

91

6.450

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1>x1000

92

896

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

6.600

 

 

b)

preturi comparabile

98

6.600

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strânse”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strânse”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii mentionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 483.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strânse”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Amplasament: pe raza judetelor Ilfov, Călărasi, Ialomita, Constanta, Prahova, lasi, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamt, Arad, Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Giurgiu, Teleorman, Olt

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

67.171*)

 

(în preturi la data de 30 septembrie 2010, 1 euro = 4,2674 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii+montaj

 

mii lei

28.345

 

Esalonarea investitiei:

INV/C+M

mii lei

 

 

- Anul I

INV

mii lei

30.000

 

 

C+M

mii lei

13.000

 

- Anul II

INV

mii lei

28.000

 

 

C+M

mii lei

11.000

 

- Anul III

INV

mii lei

9.171

 

 

C+M

mii lei

4.345

 

Capacităti:

 

 

 

 

- statii de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strânse

 

buc.

21

 

Durata de realizare a investitiei

 

luni

29

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. t) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abilitează seful Directiei domenii si infrastructuri să emită precizări în aplicarea prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 69/2009 privind Competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. M.36.

 

ANEXA

 

COMPETENTELE DE APROBARE

a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

 

Denumirea documentatiilor tehnico-economice

 

 

Se aprobă de către:

Ministrul apărării nationale, în calitate de ordonator principal de credite

Seful Directiei domenii si infrastructuri, în calitate de ordonator secundar de credite si sef al structurii de specialitate, autoritate în domeniul investitiilor imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii imobiliare

Pentru valori cuprinse între 5 milioane lei si 28 milioane lei

Pentru valori până la 5 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite

 

NOTA:

Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii imobiliare, cu valori mai mari de 28 milioane lei, se aprobă de Guvernul României.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII -

DECIZIA Nr. 4

din 4 aprilie 2011

 

Dosar nr. 3/2011

 

Rodica Aida Popa - vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Viorica Cosma - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală, judecător raportor

Adina Nicolae - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Raluca Moglan - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Carmen Georgeta Negrilă - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Alina Macavei - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Cristina Iulia Tarcea - judecător la Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Minodora Condoiu - judecător la Sectia comercială, judecător raportor

Roxana Popa - judecător la Sectia comercială

Iulia Manuela Cârnu - judecător la Sectia comercială

Veronica Carmen Popescu - judecător la Sectia comercială

Viorica Trestianu - judecător la Sectia comercială

Ileana Izabela Dolache - judecător la Sectia comercială

Măria Luiza Păun - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal, judecător raportor

Nicolae Mănigutiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Eugenia Marin - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Pusoiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Viorica Lungeanu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Rîciu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Mariana Ghena - judecător la Sectia penală

Sofica Dumitrascu - judecător la Sectia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 4/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 3306 alin. 2 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Sedinta completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror-sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

La sedinta de judecată participă prim-magistratul-asistent al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta lonescu, desemnată în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, modificat si completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii, prin raportare fie la dispozitiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, fie la dispozitiile anexei nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001.

2. Examenul jurisprudential

În urma verificărilor jurisprudentei la nivelul întregii tări s-a constatat că în solutionarea cauzelor având ca obiect contestatii la deciziile de pensionare si stabilirea drepturilor de pensie după data de 1 aprilie 2001, pentru persoanele care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, ca urmare a desfăsurării de activităti încadrate în conditii deosebite sau speciale de muncă ori într-un grad de invaliditate, practica judiciară este neunitară.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Unele instante, investite cu solutionarea acestui tip de contestatie, au apreciat că pentru aceste categorii de persoane verificarea îndeplinirii conditiilor privind vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare se face prin raportare ia data formulării cererii de pensionare, conform dispozitiilor cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, si nu raportat ia prevederile din anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, întrucât acesta derogă si modifică dispozitiile legale. Această orientare a avut în vedere că cele două norme au aceeasi sferă de reglementare, însă contin dispozitii contradictorii, situatie în care s-au aplicat dispozitiile normei cu fortă juridică superioară, respectiv ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale anexei nr. 3 la lege.

3.2. Alte instante, în situatia expusă, au considerat, dimpotrivă, că vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare pentru aceste categorii de persoane se stabilesc în functie de data nasterii persoanei asigurate, conform esalonării indicate în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare. Această orientare a avut în vedere dispozitiile pct. 3 din sectiunea a II-a din cap. B din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora “Vârstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si bărbati sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în functie de data nasterii în anexa nr. 9 la prezentele norme”.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a opinat pentru prima orientare jurisprudentială, prin argumentele expuse sustinând că aceasta este în acord cu litera si spiritul legii.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Proiectul de solutie propus prin cele două rapoarte întocmite în cauză a vizat, de asemenea, prima solutie identificată de examenul jurisprudential, respectiv aceea că verificarea îndeplinirii conditiilor privind vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, pentru categoriile de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, se face prin raportare la data formulării cererii de pensionare, conform dispozitiilor cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemui public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

6. Înalta Curte

Cu titlu prealabil, Înalta Curte subliniază că Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a fost abrogată în mod expres prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Cu toate acestea, problema de drept ce a generat practică neunitară subzistă, pe rolul instantelor judecătoresti solutionându-se în continuare cauzele asiguratilor care s-au pensionat sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, si se impune a fi dezlegată având în vedere dispozitiile tranzitorii continute în art. 174 si 178 din noua lege, conform cărora “Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivi legii în baza căreia a fost stabilit dreptul”, iar “cererile înregistrate si nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii”.

Revenind asupra problemei de drept, Înalta Curte retine următoarele:

În sistemul public de pensii generat de Legea nr. 19/2000, pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguratilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale].

În raport cu reglementarea cuprinsă în art. 41 alin. (1) din lege, rezultă că stagiul complet de cotizare nu este o conditie ce trebuie îndeplinită pentru a putea solicita înscrierea la pensie, ci este relevant doar la calcularea punctajului mediu anual pe baza căruia să se stabilească pensia calculată.

Vârsta de pensionare si stagiul de cotizare - două elemente obiective care trebuie să se aplice tuturor asiguratilor - au cunoscut modificări periodice, prin vointa legiuitorului, care a dorit să crească treptat vârstele standard la care asiguratii pot solicita pensionarea, precum si stagiile minime si complete de cotizare.

Această esalonare în timp a vârstelor standard de pensionare si a stagiilor minime si complete de cotizare a devenit necesară, deoarece trecerea la vârsta standard de pensionare si la stagiul de cotizare reglementate în art. 41 din Legea nr. 19/2000 nu se putea realiza de îndată, ci treptat.

Din interpretarea prevederilor art. 41 din lege, coroborat cu anexa nr. 3 la lege, rezultă că vointa legiuitorului a fost aceea de a porni în stabilirea vârstei de pensionare si a stagiului de cotizare de la data la care a fost depusă cererea de pensionare, iar nu de la data nasterii asiguratului, aceasta fiind si ordinea logică, atât timp cât valorile vârstei de pensionare si ale stagiului de cotizare sunt diferite în raport cu perioada de timp, iar nu fixe.

Această crestere treptată a valorilor s-a realizat conform unui grafic de esalonare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000.

Prima coloană din tabel cuprinde intervalele de timp în care se face esalonarea (aprilie 2001-martie 2015).

Prin urmare, semnificatia întregului tabel este aceea că, în perioada indicată în prima coloană, vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare si stagiul complet de cotizare sunt cele indicate în coloanele 2-4.

La data de 10 mai 2001 a intrat în vigoare Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 sunt perfect convergente si se suprapun doar cu privire la persoanele care solicită înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, ca urmare a desfăsurării activitătii în conditii normale (grupa a lII-a de muncă sau grupa obisnuită), dar nu si pentru cei care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit legii.

Ori de câte ori se solicită înscrierea la pensie anticipată sau anticipată partială ori asiguratul beneficiază de vreo reducere a vârstei standard de pensionare, calculele efectuate în baza celor două anexe conduc la rezultate diferite.

În argumentarea opiniei împărtăsite în jurisprudenta minoritară au fost avute în vedere dispozitiile pct. 3 din sectiunea a II-a cap. B din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora “Vârstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si bărbati sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în functie de data nasterii în anexa nr. 9 la prezentele norme”.

Astfel, în anexa nr. 9, fiecărei persoane asigurate i s-au prestabilit, în functie de data nasterii, un anumit stagiu de cotizare si o anumită vârstă standard de pensionare, ceea ce contravine spiritului Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, care prevede că în orice moment dat toti asiguratii au dreptul să beneficieze de acelasi stagiu de cotizare si de aceeasi vârstă standard de pensionare.

Prin stabilirea unor vârste standard diferite si a unor stagii complete de cotizare diferite pentru persoane născute la date diferite, dar care solicită înscrierea la pensie în acelasi interval, se ajunge la crearea unei discriminări nejustificate pe criteriu de vârstă.

Vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare sunt elemente obiective, care se aplică în mod egal tuturor persoanelor care solicită înscrierea la pensie la un moment dat (în acelasi interval) indiferent de vârsta lor biologică.

Într-adevăr, anexa nr. 9 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, detaliază anexa nr. 3 la lege, dar în niciun caz nu o modifică.

Din această perspectivă, se poate spune că anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 a fost concepută într-o manieră care nu respectă spiritul legii în aplicarea căruia a fost edictat acesta.

Mai mult decât atât, anexa nr. 9 la Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 a avut ca scop implementarea unui program informatic, având la bază data nasterii persoanelor care solicită pensionarea, care să vină în sprijinul caselor teritoriale de pensii si a pensionarilor, însă aceasta a dus la stabilirea unei alte modalităti de raportare la vârsta standard de pensionare, comparativ cu anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare. De aceea, pentru ratiuni de ordin informatic, această modalitate de calcul este larg utilizată de casele de pensii.

Aplicarea cu prioritate a dispozitiilor anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se impune si din alte considerente.

Unul, de ordin general, priveste posibilitatea instantelor învestite cu solutionarea oricărei cauze să facă aplicarea principiului ierarhiei fortei juridice a actelor normative.

Altul priveste aspecte de ordin practic, deoarece diferentiază situatia asiguratilor care au desfăsurat activităti încadrate în conditii speciale de muncă sau în conditii de handicap.

Înalta Curte consideră că trebuie să se tină cont de actul normativ cu fortă juridică superioară, respectiv Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si nu ordinul emis în aplicarea legii. Prin urmare, Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 are natura juridică a unui act normativ adoptat în executarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât trebuia aplicat numai în limitele actului normativ cu fortă juridică superioară.

Această solutie decurge si din interpretarea dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, conform cărora “Actele normative date în executarea legilor, ordonantelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele si potrivit normelor care le ordonă”.

În consecintă, urmează a se admite recursul în interesul legii în sensul că modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii, se realizează prin raportare la dispozitiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare care se determină în functie de data formulării cererii de pensionare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în sensul că:

Modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operatiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 si care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii, se realizează prin raportare la dispozitiile anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în sensul că beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare care se determină în functie de data formulării cererii de pensionare.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 4 aprilie 2011.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

Rodica Aida Popa

Prim-magistrat-asistent

Aneta Ionescu


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2011, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 1,86% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,51% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 17.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.