MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 321/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

421. - Hotărâre privind aprobarea plătii costurilor si a cotizatiilor anuale, începând cu anul 2011, ce decurg din participarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor la activitătile de cooperare internatională în domeniul permiselor de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

423. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

1.167. - Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii costurilor si a cotizatiilor anuale, începând cu anul 2011, ce decurg din participarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor la activitătile de cooperare internatională în domeniul permiselor de conducere si înmatriculare a vehiculelor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 115 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata costurilor si a cotizatiilor anuale, începând cu anul 2011, ce decurg din participarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor, denumită în continuare DRPCIV, la activitătile de cooperare internatională în domeniul permiselor de conducere si înmatriculare a vehiculelor în temeiul:

a) instrumentelor Prum, astfel cum sunt definite la art. 115 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) Tratatului de implementare a Sistemului de Informare European privind Vehiculele si Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, denumit în continuare Tratatul EUCARIS.

Art. 2. - Se aprobă plata cotizatiilor anuale, inclusiv cele restante, aferente participării DRPCIV la activitătile de cooperare desfăsurate în cadrul:

a) Asociatiei Autoritătilor Europene de înmatriculare a Vehiculelor si Permise de Conducere - EReg;

b) Comisiei internationale pentru testarea conducătorilor auto -CIECA.

Art. 3. - Plata costurilor si a cotizatiilor prevăzute la art. 1 si 2 se realizează de către DRPCIV si se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Dispozitiile art. 1 referitoare la plata cotizatiilor aferente activitătilor desfăsurate în temeiul Tratatului EUCARIS se aplică de la data la care România devine parte la acesta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 421.

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a imobilelor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrate la pozitiile MFP nr. 112106, nr. 112108, nr. 115295, în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 423.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Institutia Prefectului Vâlcea, care îsi modifică caracteristicile tehnice, precum si valoarea de inventar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

- lei-

112106

8.29.15

Palat administrativ corp A 64-18

Suprafata construită 673 m2, suprafata desfăsurată 2.658 m2

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judetul Vâlcea

7.083.068,08

112108

8.29.15

Garaj 64-18

Garaj cu 5 boxe, suprafata construită 297 m2 si suprafata desfăsurată 297 m2

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judetul Vâlcea

24.942,90

115295

8.29.15

Teren 64-18

Suprafată 6.929,01 m2, din care 300 m2 teren aferent garajelor

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judetul Vâlcea

911.982,63

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

În temeiul prevederilor art. 3 lit. c), art. 10 alin. (1) pct. 10, art. 11 alin. (1)si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 51 alin. (1) si (2) lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului a obligatiei de a transmite periodic Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente în domeniul comunicatiilor electronice.

Art. 2. - Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenti furnizării de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si categoriile de informatii corespunzătoare fiecărui indicator.

Art. 3. - (1) Persoanele care au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3) ori pe o parte din aceasta au obligatia de a raporta, în mod corect si complet, către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2, în formatul-tip si în conditiile prevăzute în anexe.

(2) Transmiterea datelor statistice privind veniturile si investitiile prevăzute în anexele nr. 1-14 se va realiza anual, până la data de 31 mai, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie.

(3) Transmiterea celorlalte date statistice prevăzute în anexele nr. 1-14, respectiv a datelor statistice prevăzute în anexa nr. 15 se va realiza semestrial, astfel:

a) până la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie si 30 iunie;

b) până la data de 10 februarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie si 31 decembrie.

(4) în cazul persoanelor care nu au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au această calitate.

(5) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuti la art. 2 va fi temeinic justificată.

(6) Transmiterea unor informatii estimative privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuti la art. 2 se va realiza numai în situatii obiectiv si temeinic justificate, cu indicarea detaliată a principiilor si metodelor care au stat la baza estimării valorii informatiilor furnizate.

Art. 4. - (1) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexele nr. 1-15 se va realiza prin intermediul unei aplicatii informatice disponibile pe pagina de internet a ANCOM, în modalitatea prevăzută la alin. (3) lit. c). Data transmiterii se determină în conformitate cu prevederile alin. (4).

(2) Data de la care indicatorii statistici prevăzuti în anexele nr. 1-15 se vor transmite potrivit dispozitiilor alin. (1) se va stabili prin decizie a presedintelui ANCOM.

(3) Până la data prevăzută la alin. (2) transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2 se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANCOM în a cărui rază se situează domiciliul/sediul furnizorului în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(5) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) completează si transmit si în format electronic datele statistice prevăzute în anexele nr. 1-15 la adresa de postă electronică: sasp@ancom.org.ro, odată cu transmiterea acestora în conditiile alin. (3) lit. a) si b).

Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) vor preciza si vor justifica, în fiecare caz în parte, care dintre valorile raportate, aferente indicatorilor prevăzuti la art. 2, prezintă pentru acestea informatii având caracter de secret comercial.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

(2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie se vor realiza până la data de 10 august 2011, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2011, în ceea ce priveste datele statistice prevăzute la art. 3 alin. (3).

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 151/EN/2006 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 25 aprilie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

Nr. 1.167.

 

ANEXA Nr. 1

 

INFORMATII GENERALE

Raportarea unor date statistice privind furnizarea de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

Perioada de raportare:........semestrul.........anul........

 

1.1. Date necesare identificării furnizorului si comunicării eficiente cu acesta

 

i111

Numele/Denumirea furnizorului de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

i112

Reprezentantul legal

 

i113

Persona de contact privind datele statistice

transmise

 

i113a

Telefon fix

 

i113b

Telefon mobil

 

i113c

Fax

 

i113d

Adresă de postă electronică (e-mail)

 

i114

Adresă web

 

1115

Număr de angajati

 

i116

Principalii asociati/actionari:

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

i116a

Numele/Denumirea

 

 

 

 

 

i116b

Procentul de părti sociale/actiuni detinute din totalul

capitalului social

 

 

 

 

 

i117

Numele/Denumirea persoanelor fizice sau juridice care exercită controlul asupra dumneavoastră

Statul în care persoana care exercită controlul asupra dumneavoastră are situat domiciliul sau sediul social, după caz

Numele/Denumirea persoanelor fizice sau juridice care exercită controlul asupra dumneavoastră

Statul în care persoana ce exercită controlul asupra dumneavoastră are situat domiciliul sau sediul social, după caz

 

1.

1.

6.

6.

 

2.

2.

7.

7.

 

3.

3.

8.

8.

 

4.

4.

9.

9.

 

5.

5.

10.

10.

i118

Numele/Denumirea operatorilor economici asupra cărora detineti controlul

Statul în care operatorul economic asupra căruia detineti controlul are situat sediul social

Numele/Denumirea operatorilor economici asupra cărora detineti controlul

Statul în care operatorul economic asupra căruia detineti controlul are situat sediul social

 

 

1.

1.

6.

6.

 

 

2.

2.

7.

7.

 

 

3.

3.

8.

8.

 

 

4.

4.

9.

9.

 

 

5.

5.

10.

10.

 


Instructiuni de completare:

i111-i118 - se vor raporta date valabile la sfârsitul perioadei de raportare.

i113, i113a, i113b, i113c, i113d - datele necesare unei comunicări eficiente cu furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului: numele si prenumele unei persoane de contact privind datele statistice transmise, numărul de telefon fix, de mobil sau de fax, precum si adresa de postă electronică (e-mail) a acestei persoane.

i115 - se referă la angajatii care la sfârsitul perioadei de raportare au atât contracte pe perioadă determinată, cât si contracte pe perioadă nedeterminată; numărul angajatilor cu program redus va fi exprimat în echivalent de număr de angajati cu program complet.

i116 - se vor raporta primii 5 actionari, în ordinea descrescătoare a procentului de părti sociale/actiuni detinute din totalul capitalului social subscris.

i117 - se vor raporta persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc asupra dumneavoastră una dintre următoarele conditii:

- detin mai mult de jumătate din capitalul social subscris sau din active;

- au puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociatilor/actionarilor;

- au puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricăror altor structuri care vă reprezintă legal;

- au dreptul de a conduce afacerile dumneavoastră.

i118 - se vor raporta operatorii economici asupra cărora îndepliniti, în mod direct, una dintre următoarele conditii:

- detineti mai mult de jumătate din capitalul social subscris sau din active;

- aveti puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociatilor/actionarilor;

- aveti puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricăror altor structuri care îi reprezintă legal pe respectivii operatori economici;

- aveti dreptul de a conduce afacerile respectivilor operatori economici.

i117, i118 - controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie combinate, si având în vedere circumstantele de drept si/sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influente decisive care se poate manifesta, în special, prin dreptul de proprietate ori dreptul de folosintă integrală sau partială asupra activelor, prin alte drepturi ori contracte care conferă o influentă hotărâtoare asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor deliberative; controlul este dobândit nu numai de titularul sau beneficiarul drepturilor, contractelor ori al altor mijloace care, fie separat, fie combinate, si având în vedere circumstantele de drept si/ori de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influente decisive, ci si de cel care, fără a fi titular sau beneficiar, are puterea de a exercita drepturi ce decurg din acestea.

i117, i118 - în cazul în care este necesar se vor adăuga mai multe rânduri.

1.2. Categoriile de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului furnizate în perioada de raportare

 

 

 

DA/NU

Dacă “DA”, se va completa anexa nr.:

i121

Retele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată

 

2, 13, 14, 15

i122

Retele radio mobile celulare publice

 

4, 13, 14, 15

i123

Retele publice cu acces prin satelit

 

10, 11, 13, 14, 15

i124

Retele radio mobile de acces public (PAMR)

 

13, 14, 15

i125

Servicii de comunicatii electronice destinate publicului, furnizate prin intermediul retelelor publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată

 

 

i125a

- servicii de telefonie

 

2,3,6, 12, 14, 15

i125b

- servicii de linii închiriate

 

7, 14, 15

i125c

- servicii de acces la internet

 

2,8, 12, 14, 15

i125d

- servicii de transmisiuni de date

 

9, 14, 15

i125e

- retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali

 

2, 10, 12, 14, 15

i125f

- alte servicii de comunicatii electronice

 

13, 14, 15

i126

Servicii de comunicatii electronice destinate publicului, furnizate prin intermediul retelelor radio mobile celulare publice

 

 

i126a

- servicii de telefonie

 

5,6, 12, 14, 15

i126b

- servicii de acces la internet

 

8, 12, 14, 15

i126c

- servicii de transmisiuni de date

 

9, 14, 15

i126d

- retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali

 

9, 10, 12, 14, 15

i126e

- alte servicii de comunicatii electronice

 

13, 14, 15

i127

Servicii de comunicatii electronice destinate publicului, furnizate prin intermediul retelelor publice cu acces prin satelit

 

 

i127a

- servicii de telefonie

 

11, 14, 15

i127b

- servicii de acces la internet

 

8, 11, 12, 14, 15

i127c

- servicii de transmisiuni de date

 

11, 14, 15

i127d

- retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali

 

10, 11, 12, 14, 15

i127e

- alte servicii de comunicatii electronice

 

13, 14, 15

i128

Servicii de comunicatii electronice destinate publicului, furnizate prin intermediul retelelor radio mobile de acces public

 

13, 14, 15

 

Instructiuni de completare:

Coloana “DA/NU” se va completa în mod explicit cu una dintre valorile “DA” sau “NU”, în functie de serviciile furnizate.

 

1.3. Investitii

 

 

Indicator

Valoare

Observatii

i131

Total investitii corporale în comunicatii electronice realizate în România

 

 

i131a

a) investitii în echipamente si retele de comunicatii electronice, din care:

 

 

i131a1

a1) investitii în echipamente si retele destinate furnizării de servicii de comunicatii electronice exclusiv prin intermediul unor retele publice fixe

 

 

i131a2

a2) investitii în echipamente si retele destinate furnizării de servicii de comunicatii electronice exclusiv prin intermediul unor retele publice mobile

 

 

i131b

b) investitii în terenuri si clădiri destinate furnizării de retele sau servicii de comunicatii electronice

 

 

i131c

c) alte investitii

 

 

i132

Total investitii necorporale în comunicatii electronice realizate în România

 

 

i133

Total investitii corporale în comunicatii electronice realizate în alte state, din care:

 

 

i133a

a) investitii realizate în alte state membre UE

 

 

 

Instructiuni de completare:

Se vor raporta valori brute, în lei (RON), fără TVA, aferente investitiilor realizate pe parcursul perioadei de raportare.

Se vor raporta investitiile curente si pe termen lung în imobilizări corporale, respectiv în imobilizări necorporale, în întelesul acestor termeni, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, realizate pe parcursul perioadei de raportare. Valorile raportate nu includ informatii privind investitiile pe termen scurt, nici privind imobilizările financiare.

i131 - se va raporta valoarea totală a investitiilor corporale (tangibile) realizate în perioada de referintă în România.

i131a, i131 a1, i131a2 - în cazul investitiilor în anumite echipamente utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice atât prin intermediul unor retele publice fixe, cât si prin intermediul unor retele publice mobile, valoarea acestora se va raporta doar în cadrul indicatorului i 131a.

i132 - se va raporta valoarea totală a investitiilor necorporale (intangibile), cum ar fi: investitii în activităti de cercetare-dezvoltare, în formarea personalului, în publicitate, pentru achizitionarea de licente pentru aplicatii software, pentru achizitionarea altor licente, patente, brevete, concesiuni, mărci comerciale (mărci înregistrate), know-how-uri etc.

i133a - se va raporta valoarea totală a investitiilor corporale (tangibile) realizate în perioada de referintă în alte state membre ale Uniunii Europene.

Semnătura reprezentantului legal si stampila furnizorului


 

ANEXA Nr. 2

Retele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitată

 

 

Indicator

Valoare numerică

Venituri

Observatii

i201

Cereri în asteptare pentru instalarea liniilor de acces pentru servicii de voce în cazurile în care nu sunt întrunite conditiile tehnice necesare instalării

 

 

 

i202

Linii alocate telefoanelor publice cu plată

 

 

 

i202a

a)urban

 

 

 

i202b

b) rural

 

 

 

i203

Nr. maxim de linii de acces pentru servicii de voce care pot fi conectate simultan (capacitatea centralelor)

 

 

 

i204

Fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru traficul international

 

 

 

i205

Circuite fizice care formează bucla locală disponibilă

 

 

 

i206

Circuite fizice care formează bucla locală puse la dispozitia altor furnizori (acces la bucla locală), din care:

 

 

 

i206a

a) aferente furnizării accesului total la bucla locală

 

 

 

i206b

b) aferente furnizării accesului partajat la bucla locală

 

 

 

i206c

c) aferente furnizării accesului de tip “bit stream” la bucla locală

 

 

 

i207

Circuite fizice care formează bucla locală pentru care există solicitări, din care:

 

 

 

i207a

a) aferente furnizării accesului total la bucla locală

 

 

 

i207b

b) aferente furnizării accesului partajat la bucla locală

 

 

 

i207c

c) aferente furnizării accesului de tip “bit stream” la bucla locală

 

 

 

i208

Alte servicii legate de furnizarea retelelor publice fixe, din care:

 

 

 

i208a

a) servicii de colocare

 

 

 

Acoperirea retelelor

 

 

Urban

Rural

 

i209

Numărul total de locuinte cablate, din care

 

 

 

i209a

a) exclusiv prin cablu coaxial, din care:

 

 

 

i209a1

a1) retele digitale de cablu coaxial

 

 

 

i209b

b) exclusiv prin fire metalice torsadate de cupru

 

 

 

i209c

c) exclusiv prin cablu UTP/FTP

 

 

 

i209d

d) exclusiv prin alte tipuri de cablu, specificati care

 

 

 

i209e

e) FTTH

 

 

 

i209f

f) FTTB

 

 

 

i209g

g) fttc

 

 

 

i209h

h) FTTN

 

 

 

i210a

Gradul de acoperire a teritoriului cu retea DVB-T (%)

 

 

 

i210b

Gradul de acoperire a populatiei cu retea DVB-T (%)

 

 

 

1211a

Gradul de acoperire a teritoriului cu retea WiMax (%)

 

 

 

1211b

Gradul de acoperire a populatiei cu retea WiMax (%)

 

 

 

i212a

Gradul de acoperire a teritoriului cu retea radio analogică terestră (%)

 

 

 

i212b

Gradul de acoperire a populatiei cu retea radio analogică terestră (%)

 

 

 


Instructiuni de completare:

În coloana “Valoare numerică” se vor raporta date valabile la sfârsitul perioadei de raportare.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

i201 - numărul de cereri nerezolvate privind conectarea la reteaua publică de telefonie, rămase în asteptare din lipsa posibilitătilor tehnice.

i202 - numărul total al liniilor aferente tuturor tipurilor de telefoane publice cu plată (plata se poate realiza în numerar, prin cărti de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare); indicatorul include si telefoanele publice instalate în imobile proprietate privată; nu se va tine cont de tipul de servicii furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plată (apeluri locale, nationale sau internationale).

i203 - indicatorul include liniile deja conectate, cele disponibile pentru viitoare conectări, precum si cele utilizate pentru operarea echipamentelor de comutare (de exemplu, pentru apeluri de test); indicatorul va reflecta capacitatea reală a sistemului, iar nu potentialul teoretic.

i204 - numărul circuitelor care conectează în mod direct două echipamente de comutare din state diferite; în cazul în care există fluxuri utilizate atât pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice la puncte fixe, cât si pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile, numărul acestora va fi precizat în coloana “Observatii”.

i205 - numărul circuitelor fizice care pot fi puse la dispozitia altor furnizori; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibră optică.

i206, i206a, i206b, i206c - numărul circuitelor fizice care sunt puse la dispozitia altor furnizori, în functie de modalitatea de acces la bucla locală.

i207, i207a, i207b, i207c - numărul circuitelor fizice pentru care există solicitări din partea altor furnizori, însă, din diverse motive (tehnice sau comerciale), nu au fost puse la dispozitia acestora până la data de referintă, în functie de modalitatea de acces la bucla locală.

i208 - se vor raporta veniturile obtinute din alte servicii asociate furnizării de retele publice fixe, cum ar fi: veniturile din servicii de colocare, alte facilităti necesare pentru interconectare etc.

i209 - se va raporta numărul de locuinte care se află în aria de acoperire a retelei utilizate în vederea furnizării serviciilor de comunicatii electronice (telefonie la puncte fixe, acces la internet, retransmisie a programelor media audiovizuale) si care au acces la echipamente corespunzătoare pentru furnizarea acestor servicii, indiferent de tipul de suport (cablu coaxial, fibră optică etc); în cazul în care nu pot fi furnizate valori exacte, acestea pot fi estimate; se vor raporta atât locuintele care la sfârsitul perioadei de raportare aveau calitatea de abonati, cât si cele care la sfârsitul perioadei de raportare nu aveau calitatea de abonati, dar care, la cerere, puteau beneficia de aceste servicii. Locuintă - unitate construită, formată din una sau mai multe camere de locuit, prevăzută în general cu dependinte sau alte spatii de deservire, independentă din punct de vedere functional, având intrare separată si care a fost construită, transformată sau amenajată în scopul de a satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

i209a, i209a1, i209b, i209c, i209d - se va raporta numărul de locuinte care se află în aria de acoperire a retelei utilizate în vederea furnizării serviciilor de comunicatii electronice furnizate exclusiv prin intermediul suporturilor din cablu coaxial/fire metalice torsadate de cupru/cablu UTP/FTP/alte tipuri de cablu.

i209e, i209f, i209g, i209h - în cazul utilizării tehnologiei de tip FTTx, informatiile se vor completa la FTTH/FTTB/FTTC/FTTN, după caz, în functie de proximitatea retelei de fibră optică fată de locatia utilizatorului final, astfel:

i209e - FTTH (Fiber to the Home) - dacă segmentul de fibră optică ajunge până în locuinta/locatia utilizatorului final (fibra optică ajunge până la cel putin 2 m de locuinta/clădirea utilizatorului final);

i209f - FTTB (Fiber to the Building) - dacă segmentul de fibră optică ajunge până la clădirea/scara de la locatia utilizatorului final, accesul la acesta fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte tipuri de cablu;

i209g - FTTC (Fiber to the Cabinet/Curb) - dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distantă mai mică de 300 m de locatia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte tipuri de cablu;

i209h - FTTN (Fibre to the Node) - dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal -fibra optică ajunge la o distantă mai mare de 300 m de locatia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte tipuri de cablu.

i210a, i210b, i211a, i211b, i212a, i212b - gradul de acoperire se va estima conform specificatiilor mentionate în licentele de utilizare a frecventelor radio respective.


 

ANEXA Nr. 3

 

Servicii de voce furnizate prin intermediul retelelor publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată (cu exceptia serviciilor cu valoare adăugată si a altor servicii raportate în cadrul anexei nr. 6 la decizie)

 

 

Servicii de voce furnizate prin:

DA/NU

Dacă “DA”, se va completa tabelul nr.:

i300a

a) propria retea publică de acces (PSTN, de tip “homezone”, VolP cu gestiunea calitătii, ISDN BRA, ISDN PRA, radio/DECT)

 

3.1,3.8,3.9

i300b

b) retelele publice de acces ale unor terti

 

 

i300b1

b1) acces la bucla locală

 

3.2, 3.8, 3.9

i300b2

b2) procedura de selectare a transportatorului (CS), procedura de preselectare a transportatorului (CPS) si cartele preplătite

 

3.3,3.9

i300b3

b3) VolP cu gestiunea calitătii

 

3.4, 3.8, 3.9

i300b4

b4) VolP fără gestiunea calitătii

 

3.5,3.8,3.9

i300c

c) telefoane publice cu plată sau cabine telefonice

 

3.6

i300d

d) alte modalităti

 

3.7,3.8,3.9

 

Instructiuni de completare:

În coloana “DA/NU” se va completa în mod explicit cu una dintre valorile “DA” sau “NU”, în functie de serviciile furnizate.

În întelesul prezentei anexe, serviciile de voce sunt servicii de comunicatii electronice care permit comunicarea vocală bidirectională, inclusiv serviciile de telefonie destinate publicului.

i300a - PSTN - servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul unei linii telefonice alocate unui abonat de către un furnizor prin intermediul propriei retele publice comutate de telefonie (PSTN); “homezone”- servicii de voce la puncte fixe care se bazează pe utilizarea exclusivă a retelei publice mobile, pentru care nu este disponibilă procedura de predare a gestiunii apelului de la o celulă la alta (procedura de “hand-over”), utilizatorii finali având posibilitatea să efectueze si să primească apeluri doar într-o zonă limitată, clar definită; VolP cu gestiunea calitătii - servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul unei conexiuni de tip VolP prin intermediul propriei retele publice de comunicatii electronice, care presupune crearea unui canal separat, permanent, dedicat traficului de voce de tip IP sau prin prioritizarea pachetelor de voce, prin care este asigurat un nivel de control maxim asupra caracteristicilor si calitătii serviciului furnizat; ISDN BRA - linie de acces echipată conform standardului ISDN BRA; ISDN PRA - linie de acces echipată conform standardului ISDN PRA; radio (inclusiv DECT) - servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul frecventelor radio, la puncte fixe sau cu mobilitate limitată.

i300b1 - acces la bucla locală - circuite fizice dintre un punct terminal al retelei si repartitorul principal dintr-o retea publică fixă sau elementul echivalent dintr-o retea publică de comunicatii electronice, pus la dispozitie de un tert operator (de regulă furnizorul fost monopolist - Societatea Comercială Romtelecom - S.A.), utilizate în vederea oferirii de servicii de voce la puncte fixe, atât prin acces total, cât si prin acces partajat sau de tip “bit stream” la circuitul respectiv.

i300b2 - procedura de selectare a transportatorului (CS) - facilitate care permite abonatilor unui furnizor de servicii de telefonie la puncte fixe să utilizeze serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului prin formarea unui indicativ individual de selectare a transportatorului alocat furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua furnizorului către reteaua de destinatie; procedura de preselectare a transportatorului (CPS) -facilitate care permite abonatilor unui furnizor de servicii de telefonie la puncte fixe să opteze ca toate sau anumite categorii de apeluri să fie transportate de furnizorul de servicii preselectat (în urma încheierii unui contract), fără a fi necesar ca abonatul să formeze un indicativ individual de selectare a transportatorului la fiecare apel sau să utilizeze o altă modalitate în scopul rutării apelurilor de către furnizorul preselectat către reteaua de destinatie; cartele preplătite - cartele preplătite utilizabile de la orice aparat telefonic fix pe baza apelării unui număr national nongeografic din subdomeniul OZAB = 0808 al Planului national de numerotatie (PNN).

i300b3 - VolP cu gestiunea calitătii - servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul unei conexiuni de tip VolP prin intermediul retelelor publice de acces ale altor persoane, pe baza unui contract încheiat cu acestea, care presupune crearea unui canal separat, permanent, dedicat traficului de voce de tip IP sau prin prioritizarea pachetelor de voce, prin care este asigurat un nivel de control maxim asupra caracteristicilor si calitătii serviciului furnizat.

i300b4 - VolP fără gestiunea calitătii- servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul unei conexiuni de tip VolP numai împreună cu alte servicii de comunicatii electronice (de obicei, împreună cu serviciul de acces la internet), prin intermediul unui canal comun, utilizând reteaua publică de acces a unui tert, fără a exista un contract încheiat cu acesta în vederea asigurării calitătii acestor servicii, furnizorul unor astfel de servicii detinând un nivel minim de control si fiind în imposibilitatea de a asigura un nivel constant de calitate a serviciilor.

i300c - servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul unor telefoane puse la dispozitia publicului, plata realizându-se în numerar, prin cărti de credit sau debit, cartele preplătite (exclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare, care se vor raporta la i300b2).

i300d - alte modalităti de a oferi servicii de voce la puncte fixe în afara celor descrise în cadrul indicatorilor i300a-c.

 


3.1. Servicii de voce la puncte fixe sau cu mobilitate limitată furnizate prin propria retea publică de acces

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Linii

Venituri

Abonati

Linii

Venituri

i311

Acces

 

 

 

 

 

 

 

i311a

a)urban

 

 

 

 

 

 

 

i311a1

a1)PSTN

 

 

 

 

 

 

 

i311a2

a2) de tip “homezone”

 

 

 

 

 

 

 

i311a3

a3) VolP cu gestiunea calitătii

 

 

 

 

 

 

 

i311a4

a4) ISDN BRA

 

 

 

 

 

 

 

i311a5

a5) ISDN PRA

 

 

 

 

 

 

 

i311a6

a6) radio (inclusiv DECT)

 

 

 

 

 

 

 

i311b

b) rural

 

 

 

 

 

 

 

i311b1

b1)PSTN

 

 

 

 

 

 

 

i311b2

b2) de tip “homezone”

 

 

 

 

 

 

 

i311b3

b3) VolP cu gestiunea calitătii

 

 

 

 

 

 

 

i311b4

b4) ISDN BRA

 

 

 

 

 

 

 

i311b5

b5) ISDN PRA

 

 

 

 

 

 

 

i311b6

b6) radio (inclusiv DECT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri/ SMS/MMS

Minute reale

venituri

Apeluri/ SMS/MMS

Minute reale

Venituri

 

i312

Trafic de voce national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

 

 

 

i312a

a) trafic în propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i312b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i313

Trafic de voce fix - mobil

 

 

 

 

 

 

 

i313a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i313b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i314

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i314a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i315

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

 

 

i316

Trafic acces la internet

 

 

 

 

 

 

 

i317

Trafic SMS

 

 

 

 

 

 

 

i317a

a) trafic în propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i317b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i317c

c) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i317d

d) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i317e

e) trafic către retele din afara României

 

 

 

 

 

 

 

i317f

f) trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i318

Trafic MMS

 

 

 

 

 

 

 

i318a

a) trafic în propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i318b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i318c

c) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i318d

d) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i318e

e) trafic către retele din afara României

 

 

 

 

 

 

 

i318f

f) trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i319

Trafic apeluri video

 

 

 

 

 

 

 

i319a

a) trafic în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i319b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i319c

c) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i319d

d) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i319e

e) trafic către retele din afara României

 

 

 

 

 

 

 

i319f

f) trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Servicii de voce la puncte fixe furnizate prin retelele publice de comunicatii electronice ale unor terti prin intermediul accesului la bucla locală

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Linii

Venituri

Abonati

Linii

Venituri

i321

Acces

 

 

 

 

 

 

 

i321a

a) urban

 

 

 

 

 

 

 

i321b

b) rural

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri

Minute reale

Venituri

Apeluri

Minute reale

Venituri

 

i322

Trafic national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

 

 

 

i322a

a) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i322b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i323

Trafic fix - mobil

 

 

 

 

 

 

 

i323a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i323b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i324

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i324a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i325

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Servicii de voce la puncte fixe furnizate prin retelele publice de comunicatii electronice ale unor terti prin intermediul procedurilor de selectare si de preselectare a transportatorului (CS si CPS) sau al cartelelor preplătite pe baza apelării unui număr national nongeografic din subdomeniul OZAB = 0808 al Planului national de numerotatie (PNN)

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Abonati activi

Venituri

Abonati

Abonati activi

Venituri

i331a

a) Acces prin procedura de selectare a transportatorului (CS)

 

 

 

 

 

 

 

i331a1

a1)urban

 

 

 

 

 

 

 

i331a2

a2) rural

 

 

 

 

 

 

 

i331b

b) Acces prin procedura de preselectare a transportatorului (CPS)

 

 

 

 

 

 

 

i331b1

b1)urban

 

 

 

 

 

 

 

i331b2

b2) rural

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri

Minute reale

Venituri

Apeluri

Minute reale

Venituri

 

i332

Trafic national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

 

 

 

i332a

a) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i332b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i333

Trafic fix - mobil

 

 

 

 

 

 

 

i333a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i333b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i334

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i334a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i335

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Servicii de voce la puncte fixe de tip VolP cu gestiunea calitătii furnizate prin retelele publice de comunicatii electronice ale unor terti

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Linii

Venituri

Abonati

Linii

Venituri

1341

Acces

 

 

 

 

 

 

 

i341a

a) urban

 

 

 

 

 

 

 

i341b

b) rural

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri

Minute reale

Venituri

Apeluri

Minute reale

Venituri

 

i342

Trafic national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

 

 

 

i342a

a) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i342b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i343

Trafic fix - mobil

 

 

 

 

 

 

 

i343a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i343b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i344

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i344a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i345

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

 

 


3.5. Servicii de voce la puncte fixe de tip VolP fără gestiunea calitătii furnizate prin retelele publice de comunicatii electronice ale unor terti

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Abonati activi

Venituri

Abonati

Abonati activi

Venituri

i351

Acces

 

 

 

 

 

 

 

i351a

a)urban

 

 

 

 

 

 

 

i351b

b) rural

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri

Minute reale

Venituri

Apeluri

Minute reale

Venituri

 

i352

Trafic national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

 

 

 

i352a

a) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i352b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i353

Trafic fix- mobil

 

 

 

 

 

 

 

i353a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i353b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i354

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i354a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i355

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Servicii de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plată sau al cabinelor telefonice

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri

Minute reale

Venituri

Observatii

i361

Trafic national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

i361a

a) trafic în propria retea publică fixă

 

 

 

 

i361b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

i362

Trafic fix - mobil

 

 

 

 

i362a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

i362b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

i363

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

i363a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

i364

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

3.7. Servicii de voce la puncte fixe sau cu mobilitate limitată furnizate prin alte modalităti

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Linii

Venituri

Abonati

Linii

Venituri

i371

Acces

 

 

 

 

 

 

 

i371a

a)urban

 

 

 

 

 

 

 

i371b

b) rural

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic pe piata cu amănuntul

Apeluri

Minute reale

venituri

Apeluri

Minute reale

Venituri

 

i372

Trafic national către retele publice fixe (intrajudetean + interjudetean)

 

 

 

 

 

 

 

i372a

a) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

i372b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

i373

Trafic fix- mobil

 

 

 

 

 

 

 

i373a

a) trafic către propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

i373b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

i374

Trafic de voce către retele din afara României, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i374a

a) trafic de voce către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

i375

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare:

În coloanele “Abonati” si “Linii” se vor raporta date valabile la sfârsitul perioadei de raportare.

În coloanele “Apeluri” si “Minute reale” se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.

Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

1311, i311a, i311b, i321, i321a, i321b, i331a, i331a1, i331a2, i331b, i331b1, i331b2, i341, i341a, i341b, i351, i351a, i351b, i371, i371 a, i371 b - în coloana “Venituri” se vor raporta veniturile obtinute din abonamente, atât cele fără trafic inclus, cât si cele cu trafic inclus, inclusiv valoarea (extra)optiunilor de care beneficiază abonatii, respectiv veniturile obtinute din taxele de instalare/conectare/activare/portare; în cazul în care aceste servicii sunt oferite utilizatorilor finali ca parte a unui pachet de servicii de comunicatii electronice (care se vor raporta si în anexa nr. 12 la decizie), al cărui tarif diferă de suma tarifelor pentru serviciile respective dacă ar fi achizitionate separat, veniturile din abonamentele fiecărui serviciu vor fi estimate aplicând diferenta procentuală dintre tariful pachetului de servicii si suma tarifelor serviciilor dacă ar fi achizitionate separat; operatorii care doresc excluderea din veniturile obtinute din abonamente a veniturilor estimate din traficul inclus în abonamente sau extraoptiuni, concomitent cu raportarea valorilor rezultate la categoriile de trafic aferente, trebuie să precizeze în coloana “Observatii” ceea ce reprezintă valorile raportate.

i311a, i311b, i321a, i321b, i331a, i331b, i341a, i341b, i351a, i351b, i371 a, i371b -valorile indicatorilor în functie de zone (urban/rural) vor fi date de situarea localitătii în care este instalată linia respectivă, iar nu de adresa de facturare a abonatului respectiv; în cazul furnizorilor care nu pot determina mediul în care sunt instalate liniile de acces (cum ar putea fi cei care oferă servicii de tip “homezone”), acestia vor furniza valorile aferente indicatorilor respectivi în functie de adresa de facturare a abonatilor, împreună cu precizarea în coloana “Observatii” a ceea ce reprezintă valorile raportate.

1311, i311a, i311b, i321, i321a, i321b, i331, i331a, i331b, i341, i341a, i341b, 1351, i351a, i351b, 1371, i371a, i371b - abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de voce la puncte fixe în vederea furnizării acestor servicii; linie de acces - o linie telefonică alocată unui abonat de către un furnizor prin intermediul propriei retele publice fixe pe care o operează sau prin reteaua publică fixă a unui tert; un abonat poate avea alocate una sau mai multe linii de acces; abonatii care au instalate linii de acces atât în mediul rural, cât si în mediul urban sau abonatii care au instalate linii de acces prin mai multe tehnologii vor fi raportati la fiecare categorie în parte, însă la indicatorii de total vor fi luati în calcul o singură dată; se vor include utilizatorii care la sfârsitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul “try and buy”.

i311-i319 - în coloana “Persoane juridice” se vor include abonatii si liniile aferente telecentrelor, indiferent de modalitatea de finantare, precum si traficul realizat prin intermediul acestora.

i311a2, i311b2 - în coloana “Linii” se va raporta numărul maxim de linii prin intermediul cărora se pot efectua apeluri simultane de la locatia unui abonat (de exemplu, în cazul în care un abonat are alocate 100 de numere, însă de la locatia acestuia nu se pot efectua simultan decât 30 de apeluri, se vor raporta cele 30 de linii aferente).

i331, i331a, i331b, i351, i351a, i351b - în coloana “Abonati” se va raporta numărul tuturor abonatilor care aveau un contract în vigoare la sfârsitul perioadei de raportare pentru a beneficia de serviciile respective (inclusiv prin acceptarea on-line a unor termeni si conditii de utilizare a serviciilor respective), iar în coloana “Abonati activi” se va raporta numărul abonatilor care aveau un contract în vigoare la sfârsitul perioadei de raportare pentru a beneficia de serviciile respective (inclusiv prin acceptarea on-line a unor termeni si conditii de utilizare a serviciilor respective) si care pe parcursul perioadei de raportare au realizat cel putin un apel utilizând modalitatea respectivă.

i311a4, i311a5, i311b4, i311b5 - în coloana “Linii” se va raporta numărul total de linii ISDN BRA, respectiv linii ISDN PRA, utilizate pentru accesul la retea, nu numărul de canale aferent (numărul de linii de acces nu se va înmulti cu 2, respectiv 30).

i312, i313, i314, i315, i316, i317, i318, i319, i322, i323, i324, i325, i332, i333, i334, i335, i342, i343, i344, i345, i352, i353, i354, i355, i361, i362, i363, i364, i372, i373, i374, i375 - în coloana “Venituri” se vor raporta veniturile obtinute din traficul tarifat suplimentar, neinclusîn abonamente/extraoptiuni.

i312, i312a, i312b, i322, i322a, i322b, i332, i332a, i332b, i342, i342a, i342b, i352, i352a, i352b, i361, i361a, i361b, i372, i372a, i372b - apeluri către retele publice fixe din România, atât în cadrul aceluiasi judet, cât si în judete diferite, în propria retea publică fixă si către alte retele publice fixe, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

1313, i313a, i313b, i323, i323a, i323b, i333, i333a, i333b, i343, i343a, i343b, i353, i353a, i353b, i362, i362a, i362b, i373, i373a, i373b - apeluri către retele publice mobile terestre din România, inclusiv către propria retea publică mobilă terestră.

i314, i324, i334, i344, i354, i363, i374 - apeluri către retele publice fixe sau mobile din afara României, inclusiv traficul către retele publice cu transmisie prin satelit.

i314a, i324a, i334a, i344a, i354a, i363a, i374a - apeluri către retele publice cu transmisie prin satelit (de exemplu, Inmarsat, Thuraya, Emsat, Iridium eto), inclusiv apeluri către sisteme de comunicatii la bordul aeronavelor (AeroMobile, OnAir eto).

i315, i325, i335, i345, i355, i364, i375 - alte tipuri de trafic de voce care nu au putut fi încadrate în categoriile de trafic mentionate mai sus.

i316 - trafic rezultat din apelurile pentru acces dial-up si ISDN la internet (inclusiv volumele de trafic de tip ClickNet sau Acces Special la Internet, exclusiv volumele de trafic de tip Internet Premium Rate).

i332-i335 - traficul realizat prin intermediul cartelelor preplătite pe baza apelării unui număr national nongeografic din subdomeniul 0808 se va raporta în coloana aferentă persoanelor fizice.

i317 - trafic mesaje SMS, în functie de reteaua de destinatie, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

i318 - trafic mesaje MMS, în functie de reteaua de destinatie, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

i319 - trafic apeluri video, în functie de reteaua de destinatie, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

 

3.8. Trafic pe piata de gros

 

 

Indicator

Minute reale/ mesaje

Venituri

Observatii

i381

Trafic de voce originat în propria retea publică fixă:

 

 

 

i381a

a) prin procedurile de selectare a transportatorului si de preselectare a transportatorului (CS si CPS)

 

 

 

i381b

b) prin intermediul cartelelor preplătite sau al cartelelor virtuale

 

 

 

i381c

c) prin alte forme de acces (specificati care)

 

 

 

i382

Trafic de voce tranzitat prin propria retea publică fixă:

 

 

 

i382a

a) tranzit national (între retele publice din România)

 

 

 

i382a1

a1) către o retea publică fixă

 

 

 

i382a2

a2) către o retea publică mobilă

 

 

 

i382b

b) tranzit international (în care este implicată si cel putin o retea din afara României)

 

 

 

i382b1

b1) între două retele din afara României

 

 

 

i382b2

b2) dinspre o retea din afara României către o retea publică din România

 

 

 

i382b3

b3) dinspre o retea din România către o retea publică din afara României

 

 

 

i383

Trafic de voce terminat în propria retea publică fixă:

 

 

 

i383a

a) apeluri originate în alte retele publice din România, din care:

 

 

 

i383a1

a1) apeluri către servicii convergente de tip “zona mea”

 

 

 

i383b

b) apeluri originate în propria retea publică mobilă terestră, din care:

 

 

 

i383b1

b1) apeluri către servicii convergente de tip “zona mea”

 

 

 

i383c

c) apeluri originate în afara României, din care:

 

 

 

i383c1

d) apeluri către servicii convergente de tip “zona mea”

 

 

 

i384

Trafic SMS terminat în propria retea publică fixă:

 

 

 

i384a

a) mesaje SMS originate în alte retele publice din România

 

 

 

i384b

b) mesaje SMS originate în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

i384c

c) mesaje SMS originate în retele din afara României

 

 

 

i385

Trafic MMS terminat în propria retea publică fixă:

 

 

 

i385a

a) mesaje MMS originate în alte retele publice din România

 

 

 

i385b

b) mesaje MMS originate în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

Indicator

Minute reale/ Mesaje

Venituri

Observatii

i385c

c) mesaje MMS originate în retele din afara României

 

 

 

i386

Trafic apeluri video terminate în propria retea publică fixă:

 

 

 

i386a

a) apeluri video originate în alte retele publice din România

 

 

 

i386b

b) apeluri video originate în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

i386c

c) apeluri video originate în retele din afara României

 

 

 

 

Instructiuni de completare:

i381-i386 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

i381 - apeluri originate în propria retea publică de comunicatii electronice prin furnizarea unei forme de acces la propria retea pusă la dispozitia altor furnizori.

i381c - se va raporta traficul originat la nivel de gros prin orice alte forme de acces, cu exceptia traficului originat prin intermediul procedurilor de selectare a transportatorului si de preselectare a transportatorului (CS si CPS), precum si cu exceptia traficului originat prin intermediul cartelelor preplătite sau al cartelelor virtuale, cum ar fi: trafic originat prin revânzarea accesului (WLR) etc.

i382 - apeluri originate într-o altă retea publică de comunicatii electronice din România sau din afara României, care tranzitează reteaua publică a furnizorului, fiind terminate în altă retea publică de comunicatii electronice din România sau din afara României.

i383 - se vor raporta valorile aferente traficului terminat în propria retea publică de comunicatii electronice.

i383a1, i383b1, i383c1 - se vor raporta valorile aferente traficului terminat către numărul specific serviciilor de telefonie la puncte fixe asignat utilizatorilor serviciilor de telefonie la puncte mobile care beneficiază de extraoptiuni de tip “zona mea”, prin care atunci când se află într-o arie predefinită le este asignat si un număr specific serviciilor de telefonie la puncte fixe.

 

3.9. Informatii privind gradul de renuntare la servicii de voce destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Urban

Rural

Urban

Rural

Abonati

Linii

Abonati

Linii

Abonati

Linii

Abonati

Linii

i391

Abonati care au renuntat la serviciile de voce la puncte fixe, în functie de tehnologii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391a

a) PSTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391b

b) de tip “homezone”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391c

c) VolP cu gestiunea calitătii prin propria retea de acces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391d

d) ISDN BRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391e

e) ISDN PRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391f

f) radio (inclusiv DECT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391g

g) acces la bucla locală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391h

h) procedura de selectare a transportatorului (CS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391i

i) procedura de preselectare a transportatorului (CPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391j

j) VolP cu gestiunea calitătii, furnizate prin intermediul retelelor de acces ale unor terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391k

k) VolP fără gestiunea calitătii, furnizate prin intermediul retelelor de acces ale unor terti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i391l

I) alte modalităti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare:

i391 - se vor raporta numărul total de abonati care au renuntat pe parcursul perioadei de referintă la serviciile de voce la puncte fixe pe care le furnizati, precum si numărul de linii de acces pe care acestia le aveau alocate (exclusiv abonatii care pe parcursul perioadei de referintă au schimbat tehnologia/planul tarifar, rămânând în continuare abonati la serviciile de voce la puncte fixe pe care le furnizati); se vor include utilizatorii care pe parcursul perioadei de raportare au beneficiat în exclusivitate de oferte de tipul “try and buy” si au renuntat la acestea pe parcursul perioadei în care a fost valabilă oferta respectivă.

 


ANEXA Nr. 4

Retele radio mobile celulare publice

 

 

Indicator

Valoare numerică/%

Observatii

i401

Nr. fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru traficul international

 

 

i402

Retele de tip GSM

 

i402a

a) gradul de acoperire a teritoriului (%)

 

 

i402b

b) gradul de acoperire a populatiei (%)

 

 

i403

Retele de tip UMTS

 

 

i403a

a) gradul de acoperire a teritoriului (%)

 

 

i403b

b) gradul de acoperire a populatiei (%)

 

 

i404

Retele de tip CDMA

 

 

i404a

a) gradul de acoperire a teritoriului (%)

 

 

i404b

b) gradul de acoperire a populatiei (%)

 

 

i405

Retele de tip LTE

 

 

i405a

a) gradul de acoperire a teritoriului (%)

 

 

i405b

b) gradul de acoperire a populatiei (%)

 

 

i406

Alte tipuri de retele, specificati care:

 

 

i406a

a) gradul de acoperire a teritoriului (%)

 

 

i406b

b) gradul de acoperire a populatiei (%)

 

 

i407

Venituri din alte servicii legate de furnizarea retelelor radio mobile celulare publice, din care:

 

 

i407a

a) servicii de colocare

 

 

 

Instructiuni de completare:

i401-i406 - se vor raporta date valabile la sfârsitul perioadei de raportare.

i401 - numărul fluxurilor de 2 Mbps ce intră în componenta conexiunilor dintre operator si transportatorul international; în cazul în care există fluxuri utilizate atât pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice la puncte fixe, cât si pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile, numărul acestora va fi precizat în coloana “Observatii”.

i402a, i402b - gradul de acoperire se va estima pentru valoarea minimă a câmpului la receptie (Rxlevsub) -92 dBm; simularea acoperirii se face cu o antenă având câstigul 0 dBi, situată la înăltimea de 1,5 m deasupra solului.

i403a, i403b - în cazul gradului de acoperire a retelelor UMTS (atât în banda 2.100 MHz, cât si în benzile 900 MHz, respectiv 1.800 MHz), acesta se va estima pentru valoarea minimă a câmpului la receptie (RSCP) -106 dBm; simularea acoperirii se face cu o antenă având câstigul 0 dBi, situată la înăltimea de 1,5 m deasupra solului.

i404a, i404b, i405a, i405b, i406a, i406b - gradul de acoperire se va estima conform specificatiilor mentionate în licentele de utilizare a frecventelor radio respective.

i407 - se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA; se vor raporta veniturile obtinute din alte servicii asociate furnizării de retele publice fixe, cum ar fi: veniturile din servicii de colocare, alte facilităti necesare pentru interconectare etc.

 

ANEXA Nr. 5

Servicii de telefonie furnizate prin intermediul retelelor radio mobile celulare publice (cu exceptia serviciilor cu valoare adăugată si a altor servicii raportate în cadrul anexei nr. 6 la decizie)

5.1. Utilizatori de servicii de telefonie la puncte mobile

 

 

Indicator

Persoane fizice

Persoane juridice

Observatii

Abonati

Cartele SIM

Venituri

Abonati

Cartele SIM

Venituri

i511

Utilizatori pe bază de abonament, din care:

 

 

 

 

 

 

 

i511a

a) utilizatori servicii convergente de tip “zona mea”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartele SIM preplătite valabile

Cartele SIM preplătite active

Venituri

 

i512

Utilizatori pe bază de cartele preplătite, din care:

 

 

 

 

i512a

a) utilizatori servicii convergente de tip “zona mea”

 

 

 

 


Instructiuni de completare:

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

i511, i511a - în coloana “Venituri” se vor raporta veniturile obtinute din abonamente, atât cele fără trafic inclus, cât si cele cu trafic inclus, inclusiv valoarea (extra)optiunilor de care beneficiază utilizatorii pe bază de abonament, respectiv veniturile obtinute din taxele de instalare/conectare/activare/portare; operatorii care doresc excluderea din veniturile obtinute din abonamente a veniturilor estimate din traficul inclus în abonamente sau extraoptiuni, concomitent cu raportarea valorilor rezultate la categoriile de trafic aferente, trebuie să precizeze în coloana “Observatii” ceea ce reprezintă valorile raportate.

i512, i512a - în coloana “Venituri” se vor raporta veniturile obtinute din (extra)optiunile cu plată periodică (de exemplu, cele similare abonamentelor lunare) de care beneficiază utilizatorii pe bază de cartele preplătite; operatorii care doresc excluderea din veniturile obtinute din abonamente a veniturilor estimate din traficul inclus în abonamente sau extraoptiuni, concomitent cu raportarea valorilor rezultate la categoriile de trafic aferente, trebuie să precizeze în coloana “Observatii” ceea ce reprezintă valorile raportate.

În cazul în care aceste servicii sunt oferite utilizatorilor finali ca parte a unui pachet de servicii de comunicatii electronice (care se vor raporta si în anexa nr. 12 la decizie), al cărui tarif diferă de suma tarifelor pentru serviciile respective dacă ar fi achizitionate separat, tariful pentru abonamentul fiecărui serviciu va fi estimat aplicând diferenta procentuală dintre tariful pachetului de servicii si suma tarifelor serviciilor dacă ar fi achizitionate separat.

i511 - numărul de persoane care beneficiază de unul sau mai multe abonamente la serviciile de telefonie la puncte mobile (titularii de contract), respectiv numărul de cartele SIM corespunzător numărului de abonamente la serviciile de telefonie la puncte mobile contractate de către un abonat la sfârsitul perioadei de raportare.

i512 - în coloana “Cartele SIM preplătite valabile” se va raporta numărul de cartele SIM preplătite, aflate în perioada de valabilitate la sfârsitul perioadei de raportare; în coloana “Cartele SIM preplătite active” se va raporta numărul de cartele SIM preplătite, aflate în perioada de valabilitate la sfârsitul perioadei de raportare, utilizate în mod efectiv cel putin o dată în perioada de raportare (a fost efectuat/receptionat un apel sau a fost trimis un SMS/MMS ori de pe care au fost utilizate servicii de transmisiuni de date cel putin o dată în perioada de raportare).

i511a, i512a - se vor raporta utilizatorii serviciilor de telefonie la puncte mobile care beneficiază de extraoptiuni de tip “zona mea”, prin care atunci când se află într-o arie predefinită le este asignat si un număr specific serviciilor de telefonie la puncte fixe.

i511, i512 - se vor include utilizatorii care la sfârsitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul “try and buy”.

 

5.2. Trafic pe piata cu amănuntul

5.2.1. Trafic de voce (cu exceptia traficului de roaming national si a traficului de roaming international)

 

 

Indicator

Apeluri

Minute reale

Venituri

Observatii

i5211

Trafic către retele publice mobile terestre

 

 

 

 

i5211a

a) trafic în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

i5211a1

a1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5211a2

a2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5211a3

a3) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 

i5211b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

i5211b1

b1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5211b2

b2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5211b3

b3) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 

i5212

Trafic către retele publice fixe

 

 

 

 

i5212a

a) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

i5212a1

a1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5212a2

a2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5212a3

a3) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 

i5212b

b) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

i5212b1

b1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5212b2

b2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5212b3

b3) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 

i5213

Trafic către retele din afara României

 

 

 

 

i5213a

a) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5213b

b) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5213c

c) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 

i5214

Trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

i5214a

a) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5214b

b) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5214c

c) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 

i5215

Alte tipuri de trafic de voce (specificati care)

 

 

 

 

i5215a

a) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice

 

 

 

 

i5215b

b) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice

 

 

 

 

i5215c

c) utilizatori pe bază de cartele preplătite

 

 

 

 


Instructiuni de completare:

i5211-i5215 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile obtinute din traficul tarifat suplimentar (neinclus în abonamente/extraoptiuni).

Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

i5211, i5211a, i5211b - apeluri către retele publice mobile terestre din România, atât către propria retea publică mobilă terestră, cât si către alte retele publice mobile terestre, în functie de categoria de utilizatori.

15212, i5212a, i5212b - apeluri terminate la puncte fixe în România, atât în propria retea publică fixă, cât si în alte retele publice fixe, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

i5213 - apeluri către retele publice fixe sau mobile din afara României, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către retele publice cu transmisie prin satelit, care va fi raportat la indicatorul i5214.

i5214 - apeluri către retele publice cu transmisie prin satelit (de exemplu, Inmarsat, Thuraya, Emsat, Iridium etc), inclusiv apeluri către sisteme de comunicatii aflate la bordul aeronavelor (AeroMobile, OnAir etc), în functie de categoria de utilizatori.

i5215 - alte tipuri de trafic de voce care nu au putut fi încadrate în categoriile de trafic mentionate mai sus, în functie de categoria de utilizatori.

 

5.2.2. Trafic SMS/MMS/apeluri video (cu exceptia traficului de roaming national si a traficului de roaming international)

 

 

Indicator

Utilizatori pe bază de abonament

Utilizatori pe bază de cartele preplătite

Observatii

Persoane fizice

Persoane juridice

Apeluri/ Mesaje

Minute reale

Venituri

Apeluri/ Mesaje

Minute reale

Venituri

Apeluri/ Mesaje

Minute reale

Venituri

i5221

Trafic SMS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5221a

a) trafic în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5221b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5221c

c) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5221d

d) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5221e

e) trafic către retele din afara României

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5221f

f) trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222

Trafic MMS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222a

a) trafic în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222c

c) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222d

d) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222e

e) trafic către retele din afara României

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5222f

f) trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223

Trafic apeluri video:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223a

a) trafic în propria retea publică mobilă terestră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223b

b) trafic către alte retele publice mobile terestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223c

c) trafic către propria retea publică fixă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223d

d) trafic către alte retele publice fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223e

e) trafic către retele din afara României

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5223f

f) trafic către retele publice cu transmisie prin satelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare:

i5221-i5223 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

În coloana “Venituri” se va raporta valoarea veniturilor obtinute din traficul tarifat (neinclus în abonamente/extraoptiuni).

Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

15221 a, i5222a, i5223a - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către propria retea publică mobilă terestră, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată si a mesajelor SMS/MMS transmise în scopul informării propriilor utilizatori ori în scopuri publicitare, care vor fi raportate în anexa nr. 6 la decizie.

i5221b, i5222b, i5223b - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către alte retele publice mobile terestre, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

i5221c, i5222c, i5223c - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către propria retea publică fixă, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată si a mesajelor SMS/MMS transmise în scopul informării propriilor utilizatori ori în scopuri publicitare, care vor fi raportate în anexa nr. 6 la decizie.

i5221d, i5222d, i5223d - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către alte retele publice fixe, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.

i5221e, i5222e, i5223e - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către retele publice fixe ori mobile din afara României, în functie de categoria de utilizatori, cu exceptia traficului către retele publice cu transmisie prin satelit, care va fi raportat la indicatorii \522tf, i5222f si i5223f.

i5221f, i5222f, i5223f- mesaje SMS/MMS sau apeluri video către retele publice cu transmisie prin satelit (de exemplu, Inmarsat, Thuraya, Emsat, Iridium etc), inclusiv apeluri către sisteme de comunicatii aflate la bordul aeronavelor (AeroMobile, OnAir etc), în functie de categoria de utilizatori.

 

5.2.3. Trafic de roaming international “outbound”

 

 

Indicator

Utilizatori pe bază de abonament

Utilizatori pe bază de cartele

preplătite

Observatii

Persoane fizice

Persoane juridice

Apeluri/ mesaje

Minute reale/

GB reali

Venituri

Apeluri/ mesaje

Minute reale/

GB reali

Venituri

Apeluri/ mesaje

Minute reale/

GB reali

Venituri

i5231

Apeluri efectuate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5232

Apeluri primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5233

Mesaje SMS trimise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5234

Mesaje MMS trimise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5235

Mesaje MMS primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5236

Servicii de acces la internet si transmisiuni de date (exclusiv MMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare:

i5231-i5236 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA. În coloana “Venituri” se va raporta valoarea veniturilor obtinute din traficul tarifat (neinclus în abonamente/extraoptiuni). Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).


GB reali reprezintă traficul de date/M MS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale unitătilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

Trafic roaming international “outbound” - traficul realizat de către utilizatorii proprii atunci când terminalul acestora este înregistrat în reteaua unui furnizor din afara României cu care sunt încheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming international.

i5234, i5235 - în coloanele “Apeluri/mesaje” se va raporta numărul mesajelor MMS trimise/primite, iar în coloanele “Minute reale/GB reali” se va raporta dimensiunea totală a acestora, exprimată în numărul total de GB reali.

i5236 - se va raporta traficul efectuat în roaming în retelele unor furnizori din afara României pentru serviciile de transmisiuni de date utilizate, cum ar fi: acces la servicii de continut web/internet, jocuri on-line, servicii video la cerere (VoD) sau alte servicii avansate de transmisiuni de date, cu exceptia serviciilor SMS si MMS.

 

5.2.4. Trafic de roaming national “outbound”

 

 

Indicator

Utilizatori pe bază de abonament

Utilizatori pe bază de cartele

preplătite

Observatii

Persoane fizice

Persoane juridice

Apeluri/ Mesaje

Minute reale/

GB reali

Venituri

Apeluri/ Mesaje

Minute reale/

GB reali

Venituri

Apeluri/ Mesaje

Minute reale/

GB reali

Venituri

i5241

Apeluri efectuate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5242

Apeluri primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5243

Mesaje SMS trimise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5244

Mesaje MMS trimise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5245

Mesaje MMS primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i5246

Servicii de acces la internet si transmisiuni de date (exclusiv MMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiuni de completare:

i5241-i5246 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.

În coloana “Venituri” se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada de raportare, în lei (RON), fără TVA.

În coloana “Venituri” se va raporta valoarea veniturilor obtinute din traficul tarifat (neinclus în abonamente/extraoptiuni).

Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale unitătilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

Trafic roaming national “outbound” - traficul realizat de către utilizatorii proprii atunci când terminalul acestora este înregistrat în reteaua unui alt furnizor din România cu care sunt încheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming national.

i5244, i5245 - în coloanele “Apeluri/mesaje” se va raporta numărul mesajelor MMS trimise/primite, iar în coloanele “Minute reale/GB reali” se va raporta dimensiunea totală a acestora, exprimată în numărul total de GB reali.

i5246 - se va raporta traficul efectuat în roaming în retelele unor alti furnizori din România pentru serviciile de transmisiuni de date utilizate, cum ar fi: acces la servicii de continut web/internet, jocuri on-line, servicii video la cerere (VoD) sau alte servicii avansate de transmisiuni de date, cu exceptia serviciilor SMS si MMS.

 

5.3. Trafic pe piata de gros

5.3.1. Trafic de voce, SMS, MMS si apeluri video (cu exceptia traficului de roaming national si a traficului de roaming international)

 

 

Indicator

Minute reale/ Mesaje

Venituri

Observatii

i5311

Trafic de voce tranzitat prin reteaua publică proprie: