MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 316/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 316         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 mai 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

427. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.073/79. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

1.298. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

3. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

4. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată

 

ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

1. - Hotărâre privind luarea în evidenta Colegiului National al Asistentilor Sociali a persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 302

din 1 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 399/64/2009.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 8 februarie 2011, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 15 februarie 2011, apoi pentru 24 februarie 2011 si, în final, pentru 1 martie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 399/64/2009, Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de instanta judecătorească, din oficiu, într-o cauză având ca obiect “litigiu privind functionarii publici statutari”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta judecătorească sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece în statul de drept activitatea justitiei nu poate fi împiedicată de norme inferioare Constitutiei prin care se stabilesc conditii prohibitive pentru un judecător în exercitarea atributiilor sale jurisdictionale, cum sunt textele criticate din Legea nr. 182/2002. Mai mult, prin limitarea si conditionarea accesului judecătorului la documentele clasificate ce sunt contestate de părti în fata instantelor de judecată ori care sunt invocate de diferite autorităti publice în instrumentarea dosarelor (mai ales în materiile extrapenale, cum este cazul, de regulă, în contenciosul administrativ), prin obligarea instantei de a obtine în prealabil certificat de acces la documente clasificate, pe care îl eliberează ORNISS (Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat) cu avizul Autoritătii Nationale de Securitate - Serviciul Român de Informatii, institutii care de cele mai multe ori sunt si pârâte în dosarele respective, cum este cazul ORNISS în prezenta cauză, se intră în coliziune atât cu dispozitiile art. 21 din Constitutie, cât si cu cele ale art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, în reglementarea actuală a Legii nr. 182/2002, judecătorul cauzei nu poate aplica de fiecare dată legea la speta concretă (acolo unde se contestă documente clasificate), neavând posibilitatea obiectivă de a verifica actul administrativ denumit “document clasificat”, de a cenzura forma si continutul acestuia sub aspectul legalitătii sale. Mai mult decât atât, împrejurarea că eventualul certificat de acces la documente clasificate solicitat de instantă pentru membrii completului este cerut, conform actualelor prevederi ale Legii nr. 182/2002, de la o institutie publică ce este si parte în cauză (anume ORNISS, în cauza de fată) este de natură să contravină prevederilor art. 6 din Conventie, încălcându-se si principiul egalitătii de arme între părtile din proces, deoarece, de plano, se poate aprecia că, având interesul de a păstra conspirativitatea documentului clasificat contestat de partea adversă din dosar, ORNISS va refuza eliberarea certificatului de securitate, acoperindu-si refuzul cu lipsa unei obligatii legale de a explica motivele acestui refuz de acordare a accesului la documente clasificate, împrejurare care creează în mod indubitabil un cerc vicios.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ, instanta de judecată sustine că din continutul acestora se desprinde concluzia că nu pot fi atacate acele acte administrative clasificate ca fiind documente secrete conform legii, chiar dacă ele privesc raporturi de muncă ori alte raporturi ce tin de exercitarea dreptului persoanei la muncă, respectiv la viată intimă si privată. În plus, art. 126 alin. (6) din Constitutie mentionează exceptiile de la regula controlului judecătoresc al actelor administrative, unde sunt prevăzute numai actele de comandament cu caracter militar, astfel că o extindere, prin lege, a notiunii de “acte de comandament militar” dincolo de vointa reală a constituantului intră în contradictie cu Constitutia.

Totodată, dispozitiile criticate din Legea nr. 182/2002 contravin si prevederilor art. 26, 29 si 30 din Constitutie, câtă vreme actul administrativ clasificat, care a fost contestat în cauză si de care depinde în mod esential solutia pe care o va pronunta instanta de contencios administrativ în cauză, contine date care privesc verificări asupra vietii intime a titularului actiunii introductive si apartinătorilor săi de familie, a căror autenticitate nu poate fi cenzurată în niciun mod pe cale judecătorească. Similar, dreptul la muncă al reclamantului poate fi restrâns în mod excesiv printr-un document clasificat prin care se refuză avizul de securitate/certificatul de securitate, în sensul împiedicării reclamantului respectiv de a exercita o anumită profesie, fără ca avizul sau certificatul respectiv să poată fi cenzurat de instanta de judecată.

De plano, instanta judecătorească apreciază că limitarea accesului la documente clasificate poate fi dispusă de către institutiile statale abilitate în conformitate cu cadrul legal stabilit de legiuitor, în concordantă cu exigentele moderne în materia protectiei documentelor si informatiilor clasificate din cadrul Uniunii Europene si din NATO, însă pentru a evita excesul de putere al institutiilor din domeniul securitătii nationale, apărării si ordinii publice, legea natională trebuie să permită controlul judecătoresc asupra acestora într-o manieră efectivă, pentru a se respecta exigentele procesului echitabil. Incidenta prevederilor art. 53 si art. 126 alin. (6) ultima teză trebuie evaluată, interpretată în sensul în care nu se aduce atingere existentei dreptului sau libertătii fundamentale protejate, urmărindu-se totodată respectarea principiului proportionalitătii.

De asemenea, sustine că o conditionare suplimentară pentru exercitarea activitătii de judecată numai după parcurgerea prealabilă a unei proceduri de certificare a accesului judecătorului la documente clasificate impietează asupra regulilor constitutionale privind înfăptuirea justitiei si independenta justitiei, dar si asupra dreptului la un proces echitabil. Legiuitorul are posibilitatea să stabilească în competenta unor instante specializate, care pot avea, încă de la momentul încadrării în functie a judecătorilor si a aparatului administrativ aferent, respectată cerinta ca întregul personal care manipulează dosare cu documente clasificate să aibă avize si certificate de acces la documente clasificate pentru toate nivelele de clasificare stabilite de legea specială, exigente ce ar putea fi îndeplinite mai lesne de instantele militare. Niciun impediment nu împiedică legiuitorul român ca, pentru a elimina criticile de neconstitutionalitate, să treacă în competenta instantelor militare cauzele având ca obiect controlul de legalitate, orice control judecătoresc ce se exercită asupra actelor administrative care sunt documente clasificate, argumentul constitutional găsindu-se în art. 126 alin. (6) unde se utilizează expresia “acte de comandament militar”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate din Legea nr. 182/2002 sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 163/2009, nr. 1.335/2008 si nr. 1.120/2008.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, apreciază că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (6) si ale art. 53. În acest sens, arată că reglementarea criticată, referitoare la regula excluderii de la actiunile în contencios administrativ a actelor administrative privind apărarea si securitatea natională, cu exceptia excesului de putere, sunt contrare dispozitiilor art. 126 alin. (6) din Constitutie, întrucât actele administrative privitoare la apărarea si securitatea natională nu sunt enumerate în mod expres în dispozitiile categorice referitoare la exceptiile prevăzute de norma constitutională mentionată si, prin urmare, acestea pot fi supuse controlului judecătoresc. În plus, potrivit art. 53 din Constitutie, restrângerea exercitiului unor drepturi trebuie să fie necesară într-o societate democratică si trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o. În jurisprudenta sa, Curtea s-a pronuntat în reglementarea anterioară a Legii contenciosului administrativ, stabilind că art. 2 lit. a) teza a treia partea întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, potrivit căruia actele administrative referitoare la siguranta internă si externă a statului sunt exceptate de la controlul judecătoresc, este contrar dispozitiilor art. 126 alin. (6) teza întâi din Constitutie. Dispozitiile constitutionale trebuie interpretate restrictiv, orice altă exceptie reprezentând o adăugare la Constitutie, nepermisă de caracterul

suprem al acesteia si de preeminenta sa în raport cu ansamblul legislatiei infraconstitutionale (Decizia nr. 293/2004).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, precum si ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 17 decembrie 2004.

Ca urmare a modificărilor survenite prin Legea nr. 268/2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 7 alin. (4): “Accesul la informatii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) si e), este garantat, sub conditia validării alegerii sau numirii si a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:

a) Presedintele României;

b) primul-ministru;

c) ministri;

d) deputati;

e) senatori,

care, în concordantă cu atributiile specifice, sunt îndreptătite să aibă acces la informatiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale institutiilor din care acestia fac parte, avizate de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunostintă de responsabilitătile ce le revin privind protectia informatiilor clasificate si au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).”;

- Art. 17 lit. f): “În categoria informatiilor secrete de stat sunt cuprinse informatiile care reprezintă sau care se referă la: [,..]f) activitatea de informatii desfăsurată de autoritătile publice stabilite prin lege pentru apărarea tării si siguranta natională;”;

- Art. 20: “Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestatie la autoritătile care au clasificat informatia respectivă, împotriva clasificării informatiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum si împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestatia va fi solutionată în conditiile legii contenciosului administrativ.”;

- Art. 28 alin. (1): “Accesul la informatii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizatii scrise, eliberată de conducătorul persoanei juridice care detine astfel de informatii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.”;

- Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004: “Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgentă, cele care privesc apărarea si securitatea natională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru înlăturarea consecintelor calamitătilor naturale, epidemiilor si epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.”

Instanta judecătorească arată că aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor art. 1 alin. (3)-(5), art. 21 alin. (1)-(3), art. 26, 29, 30,art. 41 alin. (1), art. 53, 124 si art. 126 alin. (6) din Constitutie, precum si celor ale art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

În urma revizuirii Constitutiei din anul 2003, la articolul 126 a fost introdus un nou alineat, alin. (6), care stabileste că instantele judecătoresti, pe calea contenciosului administrativ, exercită controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, control care este garantat si de la care fac exceptie în mod absolut numai două categorii de acte - cele de comandament cu caracter militar si cele care privesc raporturile cu Parlamentul - care, prin natura lor, nu sunt supuse sub nicio formă controlului judecătoresc.

Pe de altă parte, articolul 52 din Legea fundamentală, cu titlu marginal “Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, prevede la alin. (2): “Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică”. Curtea retine că acest text priveste alte situatii decât cele la care se referă art. 126 alin. (6) din Constitutie si, astfel cum s-a sustinut si în doctrină, art. 126 alin. (6) reglementează finele de neprimire “de rang” constitutional, iar art. 52 alin. (2) vizează finele de neprimire “de rang” legal, însă în limitele acceptate de art. 53 din Constitutie.

Din punct de vedere constitutional, art. 126 alin. (6) este singurul sediu al materiei cu privire la actele administrative exceptate de la controlul judecătoresc, iar textul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, chiar lege organică fiind, nu poate să prevadă si alte exceptii, fără ca prin aceasta să încalce textul constitutional indicat, ale cărui dispozitii sunt limitative si imperative.

Curtea constată că dispozitiile constitutionale mentionate trebuie interpretate restrictiv în baza regulii exceptio est strictissimae interpretationis, orice altă exceptie de la controlul judecătoresc al actelor administrative reprezentând o adăugare la Constitutie, nepermisă de caracterul suprem al acesteia si de preeminenta sa în raport cu ansamblul legislatiei infraconstitutionale, asa cum reiese din art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

Termenul “exces de putere”, utilizat în cuprinsul textului de lege criticat, are drept semnificatie, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din lege - “exercitarea dreptului de apreciere al autoritătilor publice prin încălcarea limitelor competentei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor si libertătilor cetătenilor”.

Asa fiind, întrucât actele administrative privind apărarea si securitatea natională, cu exceptia excesului de putere, la care se referă textul care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, nu se regăsesc printre exceptiile prevăzute în mod expres de art. 126 alin. (6) din Constitutie, rezultă că acestea trebuie să fie susceptibile de a fi supuse controlului judecătoresc.

De altfel, asa cum arată si Avocatul Poporului, în punctul său de vedere transmis Curtii Constitutionale, referitor la exceptia de neconstitutionalitate, Curtea s-a pronuntat în reglementarea anterioară a Legii contenciosului administrativ, constatând, prin Decizia nr. 293 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 4 august 2004, că art. 2 lit. a) teza a treia partea întâi din Legea nr. 29/1990, potrivit căruia actele administrative referitoare la siguranta internă si externă a statului sunt exceptate de la controlul judecătoresc, este contrar dispozitiilor art. 126 alin. (6) teza întâi din Constitutie.

Fată de considerentele învederate mai sus, Curtea constată că sintagma “cele care privesc apărarea si securitatea natională” cuprinsă de art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 este neconstitutională, contravenind dispozitiilor art. 126 alin. (6) din Legea fundamentală.

2. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate din Legea nr. 182/2002,

Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 1.440 din 4 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2011, respingând exceptia de neconstitutionalitate a acestora, ca neîntemeiată.

Cu acel prilej, Curtea a arătat că, potrivit art. 1 din Legea nr. 182/2002, scopul reglementării este protectia informatiilor clasificate si a surselor confidentiale ce asigură acest tip de informatii, care se realizează prin instituirea sistemului national de protectie a informatiilor. În acest sens, legea instituie principiul potrivit căruia toate persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secret de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii.

Curtea a retinut că textele de lege criticate nu înlătură posibilitatea judecătorului de a avea acces la informatiile secrete de stat, cu respectarea regulilor de natură procedurală prevăzute de lege. Pe de o parte, din ratiuni ce tin de oportunitate, nu toti angajatii unei institutii trebuie să obtină certificate de securitate, iar pe de altă parte, magistratii acreditati să detină, să aibă acces si să lucreze cu informatii clasificate, desi întrunesc exigentele de numire si profesare a functiei pe care o ocupă, în acord cu dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor si procurorilor, sunt evaluati numai din perspectiva onestitătii si profesionalismului referitoare la utilizarea acestor informatii. Asa fiind, nu poate fi pus semnul egalitătii între criteriile de numire în functia de magistrat si cele necesare obtinerii autorizatiilor de acces ia informatii clasificate, mai cu seamă că pentru acestea din urmă accesul este limitat de respectarea principiului necesitătii de a cunoaste, având în vedere aspectele de vulnerabilitate sau ostilitate ca urmare a unor stări preexistente (cum ar fi mediul de relatii, locul de muncă anterior etc.) si de loialitatea indiscutabilă ori de caracterul, obiceiurile, relatiile, discretia si modul de viată ale persoanei în cauză. Este firesc să fie asa, deoarece, în caz contrar, există riscul creării unei brese în sistemul national de protectie a informatiilor clasificate, care, spre deosebire de activitatea specifică actului de justitie, nu poate fi acoperită prin invocarea unor cauze de incompatibilitate ori recuzare. Ca urmare, reglementările criticate constituie un remediu procesual pentru situatiile în care prezumtia de onestitate sau profesionalism a/al persoanei care gestionează informatii clasificate este pusă la îndoială.

De asemenea, prin Hotărârea din 9 februarie 1995, pronuntată în Cauza Vereniging Weekblad Bluf! contra Olandei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că accesul la informatiile publice poate fi îngrădit pentru protejarea interesului national, în conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Prin urmare, pentru a respecta prevederile Conventiei, îngrădirile libertătii de informare trebuie să îndeplinească următoarele conditii: a) să fie prevăzute de lege; b) să aibă un scop legitim; c) să fie necesare într-o societate democratică. Prin Hotărârea din 8 iulie 1999, pronuntată în Cauza Surek contra Turciei, instanta de contencios al drepturilor omului a stabilit că este la latitudinea statului de a decide dacă si când este necesar ca anumite informatii să rămână confidentiale si, în consecintă, statul are o largă marjă de apreciere în această materie.


Or, Curtea a observat că reglementarea criticată îndeplineste atât conditiile prevăzute de art. 10 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cât si pe cele ale art. 19 paragraful 3 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Prin aceeasi decizie, Curtea a arătat că reglementarea criticată respectă si prevederile art. 7 din Acordul dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 267/2005, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 10 octombrie 2005, precum si pe cele ale art. 3 din Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997, la care România a aderat prin Legea nr. 423/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004.

Prin urmare, solutia pronuntată cu acel prilej si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente de noutate care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 399/64/2009, si constată că sintagma “cele care privesc apărarea si securitatea natională” cuprinsă de acestea este neconstitutională.

2. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Prezenta decizie se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

 Nr. 427.


ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan, denumite în continuare părti,

dorind să sprijine dezvoltarea cooperării economice în domeniile de interes reciproc, pe bază de egalitate si avantaj reciproc, luând în considerare interesul reciproc în adâncirea, consolidarea si extinderea în continuare a colaborării economice, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile depun toate eforturile pentru dezvoltarea si consolidarea cooperării economice în toate domeniile care pot prezenta interes si avantaj reciproc, tinând cont de cadrul legislativ national,precum si de obligatiile internationale ale statelor lor.

2. Cooperarea are drept scop:

a) consolidarea si diversificarea relatiilor economice dintre statele părtilor;

b) stimularea unor noi contacte de afaceri si dezvoltarea celor existente între operatorii economici din statele părtilor, în scopul realizării de proiecte comune;

c) stimularea colaborării dintre organismele competente ale statelor părtilor, în scopul organizării si intensificării diferitelor forme de cooperare economică.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Cooperarea prevăzută la art. 1 se realizează între părti în următoarele domenii:

a) industrie;

b) energetică;

c) activitate investitională;

d) tehnologie si comunicatii;

e) transport;

f) agricultură;

g) protectia mediului înconjurător; h) turism.

2. Părtile se vor consulta în vederea identificării domeniilor prioritare de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Cooperarea economică prevăzută în prezentul acord se desfăsoară în special în baza conventiilor si contractelor dintre operatorii economici români si kazahstanezi, în conformitate cu legislatia internă a statelor pârtilor.

2. Părtile depun toate eforturile pentru crearea unor conditii favorabile extinderii cooperării economice, în special prin:

a) crearea unui climat investitional favorabil;

b) încurajarea schimbului de informatii economice;

c) sprijinirea stabilirii de contacte întfe operatorii economici din cele două tări;

d) sprijinirea organizării de expozitii, târguri si simpozioane, desfăsurate pe teritoriul statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 4

 

În scopul îmbunătătirii dezvoltării cooperării economice, organismele responsabile ale părtilor depun eforturi pentru asigurarea schimbului de informatii cu privire la:

a) legislatia care reglementează activitatea economică, inclusiv în domeniul investitiilor, al contractelor si licitatiilor publice, al standardizării si certificării, al licentierii, al protejării drepturilor de proprietate industrială, de autor siconexe, precum si în alte domenii de interes reciproc;

b) participarea la organizatii economice internationale si alte structuri de integrare, precum si la procesele legate de aderarea la aceste organizatii si structuri de integrare;

c) actiunile de promovare a mărfurilor si serviciilor, menite să încurajeze contactele între potentialii parteneri de afaceri, inclusiv informarea privind facilitătile existente, legate de organizarea expozitiilor, târgurilor si misiunilor economice, precum si asupra sistemelor de informatii economice.

 

ARTICOLUL 5

 

În scopul realizării prevederilor prezentului acord, functionează Comisia interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare economică, denumită în continuare Comisia. Comisia analizează rezultatele colaborării în cadrul prezentului acord si face recomandări pentru îndeplinirea scopurilor acestuia.

 

ARTICOLUL 6

 

Prevederile prezentului acord nu afectează obligatiile internationale ale părtilor.

Acestea se vor aplica fără a afecta îndeplinirea obligatiilor ce decurg din statutul României de tară membră a Uniunii Europene.

Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinta sau afecta în vreun fel obligatiile ce decurg din orice acord încheiat de Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 7

 

Diferendele apărute între părti ca urmare a aplicării si interpretării prezentului acord, precum si datorită încălcării de către una dintre părti a obligatiilor prevăzute de prezentul acord se solutionează pe calea tratativelor si consultărilor dintre părti.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat cu acordul comun al părtilor. Aceste modificări sau completări se efectuează prin protocoale separate, care intră în vigoare conform art. 9 si constituie parte integrantă a acestuia.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată si intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Fiecare dintre părti poate înceta valabilitatea prezentului acord prin notificarea scrisă adresată celeilalte părti. Acordul îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea.

3. Încetarea valabilitătii prezentului acord nu va determina încetarea proiectelor si contractelor convenite în timpul perioadei sale de valabilitate, cu exceptia cazurilor când părtile convin altfel.

4. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea comercial-economică, semnat la Bucuresti ia data de 17 iunie 1999, îsi încetează valabilitatea.

Semnat la Astana la 2 martie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă si rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul aparitiei unor divergente în interpretarea prezentului acord, textul în limba rusă va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Adriean Videanu,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri

Pentru Guvernul Republicii Kazahstan,

Aset Isekesev,

ministrul industriei si comertului


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 1.073 din 17 martie 2011

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 79 din 19 aprilie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, nr. 545/367/2004 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică în cazurile în care pietele, târgurile, oboarele si bursele de mărfuri solicită să fie autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase, astfel cum sunt definite în Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare.

Art. 2. - Scopul autorizării pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri este crearea premiselor necesare pentru asigurarea conditiilor de comercializare, a controlului modului în care se face comercializarea si pentru asigurarea documentelor necesare pentru dovedirea provenientei si pentru însotirea transportului materialelor lemnoase vândute cu amănuntul de către producător.

Art. 3. - Prin autorizare se impune ca administratiile pietelor, târgurilor, oboarelor si burselor de mărfuri să cunoască ansamblul reglementărilor privind circulatia si comercializarea materialelor lemnoase.

Art. 4. - Autorizarea se realizează în vederea îndeplinirii cu continuitate a conditiilor si posibilitătilor tehnice de îndeplinire a acestor conditii de către piete, târguri, oboare si bursele de mărfuri care solicită autorizarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare

 

Art. 5. - Pietele, târgurile, oboarele si bursele de mărfuri care solicită autorizarea pentru comercializarea materialelor lemnoase trebuie să îndeplinească cu continuitate următoarele conditii:

a) să fie constituite în conditiile legii;

b) să detină spatii pentru desfăsurarea comertului cu materiale lemnoase;

c) spatiile detinute să fie autorizate pentru functionare, ca spatiu fizic, de către autoritatea publică locală;

d) să aibă angajat cu contract individual de muncă cel putin o persoană din categoria personal tehnic cu pregătire medie sau superioară în silvicultură si/sau exploatări forestiere si/sau prelucrarea lemnului ori în industrializarea lemnului sau să aibă contracte de prestări servicii cu o persoană fizică autorizată, în conditiile legii, pentru realizarea de lucrări specifice silviculturii ori cu persoane fizice sau juridice atestate în activitatea de exploatare forestieră;

e) să detină ca instrumente specifice de măsurare o după si un metru sau o ruletă pentru determinarea dimensiunilor si volumului materialelor lemnoase care fac obiectul actului de comert.

Art. 6. - (1) în vederea autorizării, solicitantii vor depune un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea pietei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri, semnată de persoana competentă, care va purta în coltul din dreapta sus viza primarului localitătii unde functionează piata, târgul, oborul sau bursa de mărfuri respectivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de înfiintare si functionare a pietei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri;

c) actul doveditor al detinerii spatiului prevăzut la art. 5 lit. b);

d) autorizatia de functionare eliberată de autoritatea publică locală;

e) contractul individual de muncă pentru personalul de specialitate angajat sau, după caz, contractul de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 5 lit. d);

f) extras din lista de inventar din care să rezulte îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 5 lit. e), confirmată prin semnătura proprie de reprezentantul legal al pietei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri.

(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al pietei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri, prin semnătură pe propria răspundere a acestuia.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelorsi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

 

Art. 7. - Dosarele cuprinzând documentele prevăzute la art. 6 se depun de către solicitanti la sediul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în raza căruia acestia îsi desfăsoară activitatea, fiind înregistrate în registrul de corespondentă.

Art. 8. - (1) Analiza documentatiei de solicitare a autorizării se realizează de către o comisie formată din:

a) conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare - presedinte;

b) consilierul juridic al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare sau, după caz, avocatul cu care inspectoratul are contract de asistentă juridică - membru;

c) un reprezentant al prefecturii judetului în care îsi desfăsoară activitatea piata, târgul, oborul sau bursa de mărfuri care solicită autorizarea, nominalizat de către prefectul judetului respectiv - membru;

d) un reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare - secretar.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneste la convocarea scrisă a presedintelui înăuntrul termenului de 30 de zile de la data depunerii solicitării de autorizare.

Art. 9. - (1) Comisia întrunită în sedintă de lucru verifică îndeplinirea de către solicitant a conditiilor prevăzute la art. 5, prin analiza documentelor prevăzute la art. 6.

(2) Analiza documentatiei se face în prezenta reprezentantului legal al solicitantului convocat prin grija inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare.

(3) Constatările comisiei se consemnează într-un proces-verbal de sedintă, care se întocmeste prin grija inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare.

(4) în situatia în care comisia constată că solicitantul îndeplineste conditiile, acestuia i se eliberează autorizatia de comercializare a materialelor lemnoase, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - Autorizatiile eliberate în conditiile prezentului regulament se înscriu într-un registru special de evidentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) Autorizatiile eliberate în conditiile prezentului regulament sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Piata, târgul, oborul sau bursa de mărfuri, autorizată potrivit prezentului regulament, în cadrul căreia au intervenit schimbări în urma cărora conditiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite este obligată să îl informeze despre aceasta pe conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare emitent al autorizatiei, în termen de 30 de zile de la data schimbării.

(3) Agentii constatatori prevăzuti la art. 24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice care constată că o anume piată, târg, obor sau bursă de mărfuri, care a fost autorizată, nu mai îndeplineste conditiile în baza cărora a fost autorizată încheie proces-verbal de control în prezenta reprezentantului pietei, târgului, oborului, sau al bursei de mărfuri respective, în care sunt consemnate conditiile care nu mai sunt îndeplinite.

(4) Procesele-verbale de control întocmite potrivit alin. (3) se transmit inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare care a emis autorizatia.

(5) în situatia în care proces ui-verb al de control este semnat fără obiectiuni de către reprezentantul pietei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri, conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare retrage autorizatia respectivă.

(6) Anuntul de retragere a autorizatiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lII-a, prin grija inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare care a emis autorizatia.

(7) în situatia în care procesul-verbal de control încheiat în conditiile alin. (3) este semnat cu obiectiuni de către reprezentantul pietei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri, conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare dispune verificarea celor consemnate în termen de cel mult 5 zile de la data primirii actului de control, de către o echipă de control formată din minimum două cadre tehnice din cadrul inspectoratului.

(8) Echipa de control face verificările care se impun, cu participarea reprezentantului pietei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri sau, dacă acesta refuză, în prezenta unui reprezentant al autoritătii publice locale.

(9) Constatările echipei de control privitoare la modul în care sunt îndeplinite conditiile de autorizare sunt consemnate într-un proces-verbal de constatare, cu propunerea de retragere a autorizatiei sau, după caz, de mentinere a autorizării. Procesul-verbal de constatare se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în cel mult două zile lucrătoare de la data controlului.

(10) Conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare analizează propunerea echipei de control si decide asupra mentinerii sau retragerii autorizatiei. În cazul propunerii de retragere a autorizatiei, se procedează în conformitate cu prevederile alin. (5) si (6).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - Autorizatiile eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea contraventională sau, după caz, penală, în conditiile legii.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 


 

ANEXA Nr. 1

la reaulament

 

Nr. de înregistrare.........................

Vizat primar localitatea

.............................................

 

CERERE

- model -

 

Subscrisa,......................................., cu sediul în.................................., localitatea..............................Judetul......................, reprezentată de............................, în calitate de............................, solicit autorizarea pietei/oborului/târgului/bursei de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.073/79/2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelorsi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase.

În sustinerea cererii anexez următoarele:

1. actul de înfiintare si functionare a pietei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri, în copie;

2. actul doveditor al detinerii spatiului prevăzut la art. 5 lit. b) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.073/79/2011, în copie;

3. autorizatia de functionare eliberată de autoritatea publică locală, în copie;

4. contractul individual de muncă pentru personalul de specialitate angajat sau, după caz, contractul de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 5 lit. d) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.073/79/2011;

5. extras din lista de inventar din care să rezulte îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 5 lit. e) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.073/79/2011, confirmată prin semnătura proprie de reprezentantul legal al pietei, târgului, oborului sau al bursei de mărfuri.

 

Data.....................................

Numele si prenumele.............................

Functia.........................................

Semnătura.....................................

LS/SS

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare

 

AUTORIZATIE

Nr..................din...............................

 

În baza prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.073/79/2011,

se autorizează.....................................................................................................................................................................

(piata, târgul, oborul sau bursa de mărfuri)

pentru comercializarea materialelor lemnoase prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare,

în interiorul...........................................................................................................................................................................

(denumirea pietei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri)

Domnul/Doamna* .................................................. are dreptul să ridice formularele de documente cu regim special prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, necesare în baza acordului de distribuire prevăzut de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 584/2008 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, să întocmească documentele corespunzătoare la vânzarea materialelor lemnoase si să le introducă în SUMAL**, în calitate de emitent,

în..........................................................................................................................................................................................

(denumirea pietei, târgului, oborului sau a bursei de mărfuri)

 

Conducătorul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare

....................................................

 

Numele si prenumele.............................

Functia .........................................

Semnătura.....................................

LS/SS


* Numele si prenumele persoanei angajate în conditiile art. 5 lit. d) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.073/79/2011.

** SUMAL - sistem informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase, astfel cum este definit la art. 1 din Metodologia privind organizarea si functionarea sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiile operatorilor economici legate de acesta, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 583/2008.

 

 


ANEXA Nr. 3

la regulament

REGISTRU

de evidentă a autorizatiilor pentru comercializarea materialelor lemnoase în piete, târguri, oboare si burse de mărfuri

 

Nr. crt.

Nr. autorizatiei

Data emiterii

Denumirea pietei, târgului, oborului si a bursei de mărfuri

Judetul

Localitatea

Adresa/Sediul

Datele de identificare a pietei, târgului, oborului si a bursei de mărfuri

Numele si semnătura persoanei care ridică autorizatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

În temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de emitere a autorizatiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 27 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (3), titularii activitătilor de exploatare forestieră au obligatia de a solicita si a obtine autorizatia de mediu.

(2) Depunerea solicitării pentru emiterea si obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră se realizează la autoritatea competentă pentru protectia mediului.

(3) Autorizatia de mediu se emite pentru o perioadă de 10 ani si stabileste conditiile de desfăsurare a activitătii de exploatare forestieră si obligatiile privind protectia mediului.”

2. La anexa nr. 1 “Lista activitătilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu”, la nr. crt. 5 “Cresterea altor animale”, coloana “Observatii” va avea următorul cuprins:

“> 500 de locuri, cu exceptia speciilor strict protejate**), care se supun procedurii indiferent de numărul de exemplare”.

3. La anexa nr. 1, la nr. crt. 9 “Silvicultură si exploatare forestieră”, coloana “Observatii” va avea următorul cuprins:

“Numai pentru exploatare forestieră”.

4. La anexa nr. 1, la nr. crt. 39 “Fabricarea produselor de morărit”, coloana “Observatii” va avea următorul cuprins:

“< 300 de produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială)”.

5. La anexa nr. 1, la nr. crt. 279 “Activităti ale grădinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor”, coloana “Observatii” va avea următorul cuprins:

“Cu exceptia structurilor de administrare/custozilor ariilor naturale protejate”.

6. La anexa nr. 1, nota**) va avea următorul cuprins: “**) Specii de animale, inclusiv păsări, si de plante de interes comunitar sau national care necesită o protectie strictă conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 28 aprilie 2011.

Nr. 1.298.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit persoane juridice române si sucursalelor institutiilor de credit din state terte care functionează pe teritoriul României, institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si sucursalelor institutiilor financiare străine, înscrise în Registrul special, precum si institutiilor de plată persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare potrivit Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată, cu modificările si completările ulterioare, entităti supuse supravegherii Băncii Nationale a României, denumite în continuare împrumutători, si reglementează conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute, după caz, la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 mai 2011.

Nr. 2.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 331 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:


1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare străine, cu exceptia celor ce se încadrează în prevederile titlului I cap. IV sectiunea a 2-a «Institutiile financiare din alte state membre» din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Natională a României, precum si institutiilor de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată si reglementează:

a) în cazul institutiilor de credit:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

- clasificarea creditelor acordate altor institutii de credit si a plasamentelor constituite la acestea;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

b) în cazul institutiilor financiare nebancare:

- clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

c) în cazul institutiilor de plată:

- clasificarea creditelor legate de serviciile de plată, acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

- determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.”

2. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) institutii de plată - entităti definite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare;”.

3. La articolul 2, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) împrumutători- institutiile de credit, institutiile financiare nebancare si institutiile de plată cărora li se aplică prezentul regulament;”.

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Institutiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată si care nu conduc contabilitatea conform

reglementărilor contabile emise de Banca Natională a României vor avea în vedere conturile corespunzătoare cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităti, în care sunt înregistrate elementele prevăzute în anexa nr. 1.”

5. La articolul 3, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul institutiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora, iar în cazul institutiilor de plată vor fi însusite de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată, în întelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Normele interne ale institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special si ale institutiilor de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare în întelesul Regulamentului nr. 21/2009 privind institutiile de plată, cu modificările si completările ulterioare, se transmit Băncii Nationale a României - Directia supraveghere.”

6. La articolul 18 punctul 1 subpunctul 1.2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în cazul institutiilor financiare nebancare si al institutiilor de plată:

- serviciul datoriei;

- initierea de proceduri judiciare.

Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;”.

7. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) în cazul institutiilor de plată forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitătile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) sunt cele stabilite pentru institutiile financiare nebancare prin ordinul prevăzut la alin. (2).”

8. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute, după caz, la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare.”

9. În anexa nr. 3, denumirea tabelului nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de institutiile financiare nebancare si institutiile de plată fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit”.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 mai 2011.

Nr. 3.

 


 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11), art. 28 alin. (1) si (3), art. 31 alin. (1)si ale art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, se modifică si completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iii1), cu următorul cuprins:

“(iii1) conditiile privind desfăsurarea activitătii de creditare;”.

2. La articolul 15, literele b) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) planul de afaceri, cuprinzând estimările situatiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care să demonstreze că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele si procedurile adecvate si proportionale cu natura si întinderea activitătii vizate, după caz, ultima situatie financiară anuală si cea mai recentă situatie financiară, depuse la organele competente, precum si estimările necesarului si ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, însusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie să se bazeze pe date plauzibile si să demonstreze inclusiv fezabilitatea proiectului;

.............................................

h) lista actionarilor semnificativi si mărimea participatiilor detinute de fiecare dintre acestia si, potrivit art. 8 alin. (2), documentatia prevăzută la art. 18;”.

3. La articolul 36, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Necesarul fondurilor proprii al unei institutii de plată calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decât maximul dintre valoarea obtinută prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) si 80% din media aritmetică simplă calculată pe baza necesarului fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exercitii financiare.”

4. La articolul 37, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în situatia în care institutia de plată nu a împlinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetică a necesarului fondurilor proprii prevăzută la art. 36 alin. (3) se calculează raportat la anii financiari împliniti.”

5. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV1 “Conditii privind desfăsurarea activitătii de creditare”, cuprinzând articolele 521 si 522, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV1

Conditii privind desfăsurarea activitătii de creditare

Art. 521. - (1) Institutiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare trebuie să aplice reglementările Băncii Nationale a României în domeniul limitării riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.

(2) În cazul institutiilor de plată care desfăsoară si activitatea de creditare prevăzută la art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, nivelul activitătii supuse cerintei de la alin. (1) se determină prin cumularea activitătii de creditare legate de serviciile de plată cu cea realizată cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 522. - (1) în aplicarea art. 521 alin. (1), prin nivel semnificativ al activitătii de creditare se întelege îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente celor două criterii prevăzute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive.

(2) Limitele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii si surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finantare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei;

b) nivelul cumulat al creditelor/finantărilor acordate si angajamentelor asumate existente în sold, determinate conform art. 521 alin. (2), să fie de minimum 25.000.000 lei.

(3) Se consideră că institutiile de plată nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare în cazul în care pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive nu mai îndeplinesc cel putin una dintre limitele aferente criteriilor prevăzute la alin. (2).”

6. La articolul 54, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Institutiile de plată pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la institutii de credit autorizate să desfăsoare activitate într-un stat membru.”

7. La articolul 84, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile de plată raportează Băncii Nationale a României - Directia supraveghere necesarul de fonduri proprii în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Natională a României a situatiilor financiare anuale.”

8. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins:

“Art. 861. - (1) Institutiile de plată care desfăsoară activitate de creditare raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 522 alin. (2), prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 51.

(2) Institutiile de plată care desfăsoară activitate de creditare si care nu au obligatia organizării si conducerii contabilitătii conform reglementărilor contabile emise de Banca Natională a României vor avea în vedere la calcularea si raportarea trimestrială la Banca Natională a României - Directia supraveghere conturile corespunzătoare în care sunt înregistrate capitalurile proprii si sursele împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finantare, respectiv creditele/finantările acordate si angajamentele asumate cuprinse în planul de conturi prevăzut de reglementările contabile aplicabile acestor entităti.”


9. La articolul 87, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - (1) în aplicarea art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de plată raportează anual informatiile contabile reprezentând elemente de bilant si cont de profit si pierdere referitoare la serviciile de plată, în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Natională a României a situatiilor financiare anuale.”

10. La anexa nr. 5 “Formular de calcul si raportare a fondurilor proprii”, la rândul nr. 1.2.1.2 textul din coloana “Referinte legale si comentarii” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43 alin. (2) lit. b) din regulament”.

11. La anexa nr. 5 “Formular de calcul si raportare a fondurilor proprii”, la rândul nr. 1.2.1.3 textul din coloana

“Referinte legale si comentarii” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43 alin. (2) lit. c) din regulament.

A se vedea art. 45 si 47 din regulament.”

12. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51 “Situatie privind activitatea de creditare”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

13. La anexa nr. 6, formularul 2 “Contul de profit si pierdere”, textul din coloana “Denumirea indicatorului”, cod pozitie 020, se modifică si va avea următorul cuprins:

“-Venituri din dobânzi, din care:”.

14. La anexa nr. 6, formularul 2 “Contul de profit si pierdere”, textul din coloana “Denumirea indicatorului”, cod pozitie 030, se modifică si va avea următorul cuprins:

“-Venituri din comisioane, din care:”.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 mai 2011.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 51 la Regulamentul nr. 21/2009)

 

Judetul......................

Denumirea institutiei de plată:......................

Adresa: localitatea:........................, sectorul

str.......................................................nr. ..,

Telefonul:.................../faxul:.......................

Numărul din registrul comertului....................

Data:...................

Cod unic de înregistrare: .............................

SITUATIE

privind activitatea de creditare

 

 

 

- lei -

DENUMIRE INDICATORI

Număr rând

Sold la finele perioadei *

n-2

n-1

n

A. TOTAL CREDITE/FINANTARI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.2+ rd.3)

1

 

 

 

Total credite acordate (ct.2011+2021+2031+2032+2041+2042+ 2051 + 2052+2061+2091+2311+2312+2411+2412+2731+2732+2751+2752+extras 2811+extras 2821+30111+extras 3811+extras 3821+401+402+ 4711 + 4712+extras 4811 +extras 4821)

2

 

 

 

Total angajamente asumate (ct.901+903+911+913+981)

3

 

 

 

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.5+rd.6)

4

 

 

 

Total capitaluri proprii (ct.501+502-503-508+511+512+513+514+516+ 519+581+591-592)

5

 

 

 

Total surse împrumutate

(ct. 2321+2322+2431+2432+2711(solduri creditoare)** +2741+2742 +2761+2762+30121+3251+3581+3582-extras.3741-extras 3742+4721 + 4722+531+532)

6

 

 

 

 

* n reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.

** Sintagma “solduri creditoare” se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifunctional 2711 “Conturi curente la institutii de credit”.

 

Semnătura autorizată

.............................................

.............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

.............................................

.............................................

(numele, prenumele si functia)

Întocmit

.............................................

(numele, prenumele si telefonul)


ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

HOTĂRÂRE

privind luarea în evidenta Colegiului National al Asistentilor Sociali a persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

În temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2 ) lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completările ulterioare, si al art. 27 lit. j) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social,

Consiliul National al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotărăste:

Art. 1. - (1) Persoanele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, care au absolvit studiile postuniversitare în domeniul asistentei sociale, pot exercita atributii de asistent social în conditiile prezentei hotărâri, având competente similare celor ale asistentului social practicant.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le este eliberat, la cerere, un certificat de exercitare a atributiilor de asistent social pentru domeniul de activitate în care sunt încadrati la data solicitării certificatului, cu mentionarea treptei de competentă practicant.

(3) Luarea în evidentă a persoanelor prevăzute la alin. (1) în vederea eliberării certificatului de exercitare a atributiilor de asistent social se realizează până cel târziu la data de 1 septembrie 2011.

Art. 2. - (1) Evidenta persoanelor cărora li s-a eliberat certificatul de exercitare a atributiilor de asistent social se realizează separat de cea a asistentilor sociali cu aviz de exercitare a profesiei sau, după caz, cu atestat de liberă practică, în cadrul unei anexe la Registrul National al Asistentilor Sociali din România, intitulată “Persoane cu atributii de asistent social”.

(2) Această anexă se publică pe site-ul Colegiului National al Asistentilor Sociali din România si se actualizează periodic prin grija secretariatului Colegiului National al Asistentilor Sociali.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 din prezentă hotărâre nu au obligatia achitării cotizatiei anuale către Colegiu National al Asistentilor Sociali si nu pot utiliza parafa profesională de asistent social.

Art. 3. - (1) Certificatul prevăzut la art. 1 alin. (2) este valabil pe perioadă nedeterminată, cu conditia păstrării domeniului de activitate în care era încadrat titularul la data eliberării acestuia.

(2) Titularul certificatului de exercitare a atributiilor de asistent social are obligatia depunerii la Colegiul National al Asistentilor Sociali, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic, a unui document eliberat de către angajator, care să ateste încadrarea acestuia într-un post în domeniul de activitate pentru care a fost eliberat certificatul.

(3) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (2) atrage anularea certificatului si radierea titularului din evidentele Colegiului National al Asistentilor Sociali, în anexa la Registrul National al Asistentilor Sociali făcându-se mentiunea “certificat anulat”.

(4) în situatia aplicabilitătii prevederilor alin. (3), anularea certificatului si, respectiv, radierea titularului din evidente se comunică angajatorului acestuia, precum si persoanei vizate prin grija secretariatului Colegiului National al Asistentilor Sociali, în termen de 5 zile de la luarea măsurii.

Art. 4. - Certificatul prevăzut la art. 1 alin. (2) va avea următorul continut:

“Dl/Dna .................................... a făcut dovada absolvirii studiilor postuniversitare prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si figurează în evidenta Colegiului National al Asistentilor Sociali.

Prezentul certificat atestă dreptul titularului de a exercita atributii de asistent social în domeniul................, cu competente similare celor ale asistentului social practicant.

Prezentul certificat este valabil pe perioadă nedeterminată numai pentru domeniul de activitate pentru care a fost acordat.

Titularul certificatului are obligatia prezentării la Colegiul National al Asistentilor Sociali, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic, a unui document eliberat de angajator care să ateste încadrarea într-un post cu păstrarea domeniului de activitate, în caz contrar certificatul urmând a fi anulat”.

Art. 5. - (1) Acordarea certificatului se realizează de către Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesională, în baza analizării cererii si documentelor depuse de solicitant.

(2) Cererea si documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului National al Asistentilor Sociali personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmând a fi solutionată în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 6. - În vederea eliberării certificatului, persoanele interesate vor prezenta următoarele documente:

a) cerere, în original;


b) fotocopia cărtii de identitate;

c) fotocopia diplomei/certificatului de absolvire a studiilor postuniversitare în domeniul asistentei sociale;

d) documente ce atestă îndeplinirea conditiilor de studii, vechime si exercitarea atributiilor de asistentă socială prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 (fotocopia diplomei de absolvire a unei forme de învătământ superior, fotocopia cărtii de muncă/contractului de muncă, fise de post, adeverinta eliberată de angajator);

e) certificat de cazier judiciar, în original;

f) adeverinta medicală sau certificat medical, în original;

g) curriculum vitae, în original;

h) dovada achitării taxei de analizare a dosarului;

i) alte documente stabilite prin decizie a presedintelui.

Art. 7. - (1) Dosarele persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 cărora anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri le-au fost eliberate avize de exercitare a profesiei sau, după caz, adeverinte de luare în evidentă, în vederea continuării activitătii, vor fi reevaluate conform dispozitiilor prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 1 decembrie 2011.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia ca până la data de 1 septembrie 2011 să depună o cerere de reevaluare a dosarului, la care să anexeze documentele prevăzute la art. 6.

(3) Reevaluarea prevăzută la alin. (1) este scutită de plata taxei de analiză a dosarului.

Art. 8. - Neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 7 alin. (2) atrage încetarea de drept a valabilitătii avizelor sau adeverintelor eliberate.

Art. 9. - Persoanele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 care nu au fost luate în evidenta Colegiului National al Asistentilor Sociali până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot solicita luarea în evidentă până cel târziu la data de 1 septembrie 2011.

Art. 10. - Se mandatează presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali în vederea emiterii de decizii, pentru punerea în aplicare si detalierea prezentei hotărâri.

Art. 11. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice altă dispozitie contrară incidentă aspectelor reglemente în prezenta hotărâre.

Art. 12. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali,

Florian-Valeriu Sălăjeanu

 

Brasov, 26 februarie 2011.

Nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.