MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 309/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 309         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

55. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri

 

450. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 118 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 207 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

431. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

96. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea componentei, organizării si functionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 

344. - Ordin al ministrului sănătătii pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publicenr. 1.290/2006

 

4.033. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior - examene de absolvire, licentă, diplomă, selectie, disertatie

 

4.061. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind cadrul general de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licentă, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

7. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru autoritătile administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale
 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI  DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 55.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru, denumite în continuare părti contractante, dorind să promoveze transporturile rutiere de persoane si mărfuri pe teritoriile statelor lor către si dinspre o tertă tară, au convenit cele ce urmează.

 

I. Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

Scopul si aplicarea

 

Prevederile prezentului acord se aplică transporturilor rutiere internationale de persoane si mărfuri efectuate pe teritoriul României si al Republicii Cipru către si dinspre o tertă tară, cu vehicule înregistrate pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante. Acordul nu se aplică transporturilor rutiere de persoane si mărfuri efectuate cu vehicule rutiere, care sunt reglementate prin legislatia Uniunii Europene si în special prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul international de călători cu autocarul si autobuzul, asa cum a fost amendat ulterior, si prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 privind accesul la piata transportului rutier de mărfuri în cadrul Comunitătii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre, asa cum a fost amendat ulterior.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

a) transportator înseamnă orice persoană fizică sau juridică care este autorizată de oricare parte contractantă, în conformitate cu legislatia si reglementările sale nationale, să efectueze transport rutier public international de persoane si mărfuri sau transport rutier în cont propriu;

b) vehicul de marfă înseamnă orice vehicul propulsat de un motor proiectat pentru a fi utilizat în transportul rutier de mărfuri. Acest termen include si remorca cuplată la un vehicul de marfă si semiremorca tractată de autotractor, indiferent de locul de înmatriculare;

c) stat membru înseamnă orice tară care este stat membru al Uniunii Europene;

d) vehicul de persoane înseamnă orice vehicul propulsat de un motor care are mai mult de 8 locuri în afara celui al conducătorului auto. Acest termen include si remorca cuplată la vehiculul de persoane, destinată transportului bagajelor acestora;

e) tertă tară înseamnă orice tară care nu este stat membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti competente

 

1. Autoritătile competente responsabile cu aplicarea prezentului acord sunt:

Pentru Guvernul României: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Pentru Guvernul Republicii Cipru: Ministerul Comunicatiilor si Lucrărilor

2. În cazul schimbării denumirii uneia dintre autoritătile competente mentionate în paragraful 1 al prezentului articol, denumirea acelei noi autorităti va fi notificată celeilalte părti contractante prin canale diplomatice.


 

II. Transportul de persoane

 

ARTICOLUL 4

Regimul de autorizare

 

Toate operatiunile de transport de persoane prin teritoriul statului unei părti contractante către si dinspre orice tertă tară, cu exceptia celor mentionate la art. 6, sunt supuse regimului de autorizare.

 

ARTICOLUL 5

Serviciile regulate

 

1. În sensul prezentului acord, serviciu regulat înseamnă serviciul care asigură, cu o anumită frecventă, transportul persoanelor pe rute specificate, persoanele putând fi îmbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite în prealabil.

2. Serviciile regulate prin teritoriile statelor părtilor contractante către si dinspre o tertă tară vor fi aprobate de comun acord de către autoritătile competente ale părtilor contractante. Fiecare autoritate competentă va elibera autorizatia pentru portiunea de traseu care se află pe teritoriul statului său.

3. Autoritătile competente ale părtilor contractante vor stabili de comun acord conditiile de eliberare a autorizatiei, si anume termenul de valabilitate, frecventa operatiunilor de transport si graficul de circulatie care trebuie aplicat, precum si orice alte detalii necesare pentru operarea în conditii optime si eficiente a serviciului respectiv.

4. Cererea pentru autorizare trebuie adresată autoritătii competente a părtii contractante pe teritoriul statului unde este înregistrat vehiculul, care are dreptul să o accepte sau să o refuze. În cazul în care nu există nicio obiectie la aceasta, autoritatea competentă respectivă va comunica acest lucru autoritătii competente a celeilalte părti contractante, furnizându-i toate documentele necesare pentru aprobare sau nu. Cererea va fi însotită de documentele care contin detaliile necesare (perioada din cuprinsul unui an propusă pentru derularea serviciului, data la care se intentionează începerea serviciului, traseul, frecventa serviciului si graficul de circulatie). În cazul în care consideră necesar, autoritătile competente ale părtilor contractante pot solicita detalii suplimentare.

 

ARTICOLUL 6

Servicii ocazionale

 

1. Transportul ocazional de persoane nu este supus autorizării. Un serviciu de transport este considerat ocazional atunci când aceleasi persoane sunt transportate cu acelasi vehicul astfel:

a) într-o călătorie care începe si se sfârseste pe teritoriul statului părtii contractante unde este înregistrat vehiculul;

b) într-o călătorie care începe într-un punct aflat pe teritoriul statului părtii contractante unde este înregistrat vehiculul si se sfârseste într-un punct de destinatie aflat pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu conditia ca, numai dacă nu se prevede altfel, vehiculul să se întoarcă gol pe teritoriul statului primei părti contractante;

c) într-o călătorie în care cursa spre teritoriul statului celeilalte părti contractante, pentru îmbarcarea călătorilor care au fost transportati în conformitate cu lit. b) de mai sus, spre a fi adusi înapoi pe teritoriul statului părtii contractante unde este înmatriculat vehiculul, se efectuează fără pasageri; sau

d) într-un serviciu de tranzit cu caracter ocazional.

2. Un document continând următoarele puncte trebuie să fie întocmit pentru fiecare operatiune de transport ocazional, să fie completat înainte de începerea călătoriei si să fie confirmat de către organizatorul călătoriei. Acest document va fi păstrat la bordul vehiculului si va fi mereu disponibil pentru inspectie:

a) numele si adresa transportatorului;

b) locul de plecare si cel de destinatie;

c) numărul de înmatriculare al vehiculului;

d) numele soferului;

e) tipul serviciului;

f) lista de călători.

 

ARTICOLUL 7

Alte servicii supuse regimului de autorizatii

 

Orice alt serviciu neregulat, care nu este inclus în art. 6, este supus procedurilor de autorizare care sunt convenite de comisia mixtă stabilită în conformitate cu art. 14 al prezentului acord.

 

III. Transportul de mărfuri

 

ARTICOLUL 8

Regimul de autorizatii

 

1. Pentru transportul rutier public de mărfuri efectuat de către transportatorii statului unei părti contractante, care are locul de plecare pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu destinatia o tertă tară (transport triangular), trebuie eliberată o autorizatie specială de către autoritatea competentă a părtii contractante din care sau pentru care se efectuează transportul. Aceste autorizatii speciale pot fi utilizate numai de către transportatorii pentru care au fost eliberate si nu sunt transmisibile.

2. Posibilitatea eliberării unor astfel de autorizatii, precum si numărul acestora sunt stabilite de către comisia mixtă.

 

IV. Alte prevederi

 

ARTICOLUL 9

Mase si dimensiuni ale vehiculelor

 

1. În ceea ce priveste masa si dimensiunile vehiculelor, fiecare parte contractantă nu trebuie să impună vehiculelor înmatriculate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante conditii mai restrictive decât cele impuse vehiculelor înmatriculate pe teritoriul său.

2. Transportatorii autorizati de către o parte contractantă sunt obligati să respecte la intrarea pe teritoriul statului acelei părti contractante legislatia si reglementările celeilalte părti contractante în ceea ce priveste masa si dimensiunile vehiculelor. În cazul în care masa si/sau dimensiunea vehiculului folosit pentru transport depăsesc/depăseste masa si/sau dimensiunile admise pe teritoriul statului părtii contractante unde se desfăsoară operatiunea de transport, transportatorul trebuie să obtină o autorizatie specială acordată în prealabil de autoritatea competentă a acelei părti contractante.

 

ARTICOLUL 10

Taxe si tarife

 

1. Vehiculele destinate transportului de mărfuri si de persoane, înmatriculate pe teritoriul statului unei părti contractante, care operează temporar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, sunt scutite de la plata tuturor taxelor, impozitelor si altor tarife legate de proprietatea sau circulatia vehiculelor pe teritoriul statului acestei din urmă părti contractante.

2. Taxele si tarifele mentionate în prezentul articol se aplică în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 11

Importul de piese de schimb pentru repararea vehiculelor

 

Piesele de schimb necesare reparării unui vehicul care se află deja pe teritoriul statului unei părti contractante sunt admise temporar, în baza unui titlu de import temporar, fără plata taxelor de import si a altor taxe si fără nicio interdictie sau restrictie de import. Piesele înlocuite pot fi reexportate sau distruse sub control si supraveghere vamală.


 

ARTICOLUL 12

Legislatia natională

 

Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate de prevederile prezentului acord sau de conventiile ori acordurile internationale sau de legislatia Uniunii Europene si sunt obligatorii pentru ambele părti contractante se aplică legislatiile si reglementările părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 13

Încălcarea acordului

 

1. Dacă un transportator autorizat de către o parte contractantă încalcă orice prevedere a prezentului acord în timp ce se află pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, autoritatea competentă a părtii contractante pe teritoriul statului unde s-a produs încălcarea poate informa cealaltă parte contractantă despre circumstantele în care s-a produs încălcarea, fără a prejudicia orice altă actiune legală care poate fi întreprinsă pe teritoriu său. Autoritatea competentă a părtii contractante pe teritoriul statului unde s-a produs încălcarea poate cere autoritătii competente a celeilalte părti contractante:

a) să emită un avertisment transportatorului respectiv, subliniind faptul că orice încălcare ulterioară poate conduce la refuzul de a permite intrarea vehiculelor sale pe teritoriul statului unde s-a produs încălcarea pentru perioada mentionată în avertisment; sau

b) să notifice în scris transportatorul respectiv despre faptul că intrarea vehiculelor acestuia pe teritoriul statului său a fost interzisă temporar sau permanent, în conformitate cu legislatia sa natională.

2. Autoritatea competentă a părtii contractante care primeste o astfel de cerere din partea autoritătii competente a celeilalte părti contractante trebuie să fie de acord cu aceasta si trebuie să informeze cât mai curând posibil autoritatea competentă a acelei părti contractante despre actiunea întreprinsă.

 

ARTICOLUL 14

Comisia mixtă

 

Pentru aplicarea efectivă a prezentului acord si discutarea oricărei chestiuni legate de aceasta se înfiintează o comisie mixtă compusă din functionari si experti guvernamentali care sunt desemnati de către autoritătile competente ale părtilor contractante. Comisia mixtă se întruneste la cererea uneia dintre autoritătile competente, la o dată convenabilă pentru ambele părti.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare, valabilitate

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care se comunică aprobarea acordului în conformitate cu procedurile constitutionale/legale ale părtilor contractante.

2. Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată si poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante prin canale diplomatice. Denuntarea va intra în vigoare la 6 luni după primirea unei astfel de notificări.

3. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si de mărfuri, semnat la Nicosia la 4 aprilie 1981, si Protocolul încheiat în conformitate cu articolul 16 al Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si de mărfuri, semnat la Nicosia la 4 aprilie 1981, îsi vor înceta valabilitatea.

 

ARTICOLUL 16

Amendamente

 

Orice amendament la prezentul acord va fi convenit în scris între cele două părti contractante si va intra în vigoare în conformitate cu procedura descrisă la art. 15 (1).

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele lor, am semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010, în două exemplare originale, în limbile română, greacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretarea prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

 

Pentru Guvernul României,

Radu Mircea Berceanu,

ministrul transporturilor si infrastructurii

Pentru Guvernul Republicii Cipru,

Erato Kozakou Marcoullis,

ministrul comunicatiilor si lucrărilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si mărfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 450.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 118

din 1 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Exprestransport” - S.A. din Macin în Dosarul nr. 1.135/88/2009 al Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul Ion Lazia, în calitate de reprezentant legal, cu împuternicire depusă la dosar, lipsă fiind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, expunând, pe larg, considerentele care fundamentează temeinicia acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.135/88/2009, Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Exprestransport” - S.A. din Macin într-o cauză având ca obiect contestatia unui act administrativ si exceptie de nelegalitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile legale criticate reprezintă în realitate o supraimpozitare, care nu îsi are locul într-o economie echilibrată, generând o asezare injustă a sarcinilor fiscale.

Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ opinează că exceptia invocată este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, notele scrise depuse, sustinerile părtii prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 253 alin. (6): (6) în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă, cota impozitului pe clădiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 56 alin. (3) referitor la contributii financiare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile legale criticate reglementează plata impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă. Stabilirea unui anumit cuantum al acestui impozit, în ipoteza reglementată de norma legală criticată, nu încalcă prevederile art. 56 din Constitutie, care prevăd că cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice, iar sistemul legal de impuneri asigură asezarea justă a sarcinilor fiscale, fiind interzise doar alte prestatii, în afara celor stabilite prin lege. Nu se poate ignora motivul esential al reglementării, si anume acela al obligatiei contribuabilului de a-si reevalua clădirile si a plăti impozitul aferent diferentei rezultate din recalculare, astfel încât textul apare mai degrabă ca o sanctiune aplicabilă celor care nu au respectat obligatia de a-si reevalua clădirile.

Potrivit dispozitiilor constitutionale, impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege, în sensul că este dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozitele datorate bugetului de stat, precum si cuantumul acestora. Numai legiuitorul poate acorda anumite scutiri sau reduceri de impozite în favoarea anumitor categorii de contribuabili si în anumite perioade de timp, în functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si în raport cu situatia economico-financiară a tării în perioadele respective. Asa fiind, legiuitorul, dând expresie politicii fiscale si bugetare adoptate la un moment dat, are deplina libertate de a stabili impozite, taxe si cuantumul acestora, bineînteles cu conditia ca acestea să fie rezonabile si echitabile.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Exprestransport” - S.A. din Macin în Dosarul nr. 1.135/88/2009 al Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 207

din 15 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Thevarjasha Uthyamukar în Dosarul nr. 3.536/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, care formează obiectul Dosarului nr. 1.509D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.744D/2010, nr. 3.534D/2010, nr. 3.799D/2010 si nr. 3.913D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi legale, ridicată de Abdalla Abdelrahman Mohamed Abdel Magied, Abdulrazzak Eden J. Abdulrazzak, Ranajaipal Singh si Ramzi El Jamous în dosarele nr. 4.363/2/2010, nr. 5.675/2/2010, nr. 2.458/2/2010 si, respectiv, nr. 5.453/2/2010 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă doamna Ana Măria Saon, interpretul autorizat pentru limba engleză solicitat pentru a asigura traducerea în dosarele nr. 1.509D/2010 si nr. 3.799D/2010, precum si domnul Dalati Bassam, interpretul autorizat pentru limba arabă solicitat pentru a asigura traducerea în dosarele nr. 1.744D/2010, nr. 3.799D/2010 si nr. 3.913D/2010.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a cauzelor mentionate, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.744D/2010, nr. 3.534D/2010, nr. 3.799D/2010si nr. 3.913D/2010 la Dosarul nr. 1.509D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu îngrădeste accesul liber la justitie si nici dreptul la un proces echitabil, fiind redactat într-o manieră suficient de clară si precisă si întrunind exigentele de previzibilitate si accesibilitate. Invocă, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 27 aprilie 2010, 25 mai 2010, 1 iulie 2010, 24 martie 2010 si 22 iunie 2010, pronuntate în dosarele nr. 3.536/2/2010,  nr. 4.363/2/2010, nr. 5.675/2/2010, nr. 2.458/2/2010 si, respectiv, nr. 5.453/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Thevarjasha Uthyamukar, Abdalla Abdelrahman Mohamed Abdel Magied, Abdulrazzak Eden J. Abdulrazzak, Ranajaipal Singh si, respectiv, Ramzi El Jamous în cauze având ca obiect solutionarea cererilor formulate de Oficiul Român pentru Imigrări în vederea prelungirii duratei măsurii luării în custodie publică a acestora.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat “încalcă dreptul constitutional la apărare, în măsura în care nu reglementează o procedură clară de prelungire a perioadei de luare în custodie publică, precum si prin limitarea duratei procedurii”. Precizează că se aduce o gravă atingere independentei justitiei, solutia prelungirii măsurii luării în custodie publică fiind impusă instantei prin lege. Este nesocotit si principiul egalitătii părtilor în proces, întrucât textul de lege criticat exceptează Ministerul Administratiei si Internelor, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă. Autorii exceptiei precizează că, în cadrul procesului prin care se solicită prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor, nu sunt respectate toate garantiile procesuale prevăzute de lege. Mai arată că accesul la justitie este limitat, întrucât prelungirea duratei măsurii se face pe o perioadă de 5 luni, timp în care nu se analizează dacă mai subzistă motivele avute în vedere la luarea deciziei sau dacă starea de fapt s-a schimbat. Arată că măsura luării în custodie publică este privativă de libertate, constituind si o restrângere a libertătii de circulatie. Precizează că, din cauza lipsei de precizie si claritate, textul de lege ce formează obiect al exceptiei de neconstitutionalitate nu asigură suficiente garantii, în sensul că măsura privativă de libertate corespunde scopului art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care este acela “de a proteja persoana de măsurile arbitrare”. Invocă, în sprijinul acestei afirmatii, Hotărârea din 27 septembrie 1990, pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Wassink împotriva Olandei, si Hotărârea din 10 iunie 1996, pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Benham împotriva Marii Britanii. De asemenea, arată că, în jurisprudenta aceleiasi instante europene, s-a statuat că “legea care reglementează cu privire la străinii retinuti în vederea returnării lor în tara de origine trebuie să asigure suficiente garantii că măsurile privative de libertate sunt luate cu bună-credintă, adică exclusiv în scopul declarat, iar nu pentru alte scopuri mascate si că procedurile de returnare sunt făcute cu diligenta necesară, în caz contrar detentia încetând a mai fi legală în sensul art. 5 paragraful 1 lit. f) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Hotărârea din 22 mai 1995, pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Quinn împotriva Frantei, si Hotărârea din 6 martie 2001, pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Chahal împotriva Marii Britanii).

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal precizează că textele de lege criticate reprezintă norme procedurale care nu contravin niciuneia dintre dispozitiile constitutionale ori conventionale invocate de autorul exceptiei si care sunt redactate într-o manieră deosebit de clară si de precisă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. 97 alin. (5): “Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanta trebuie să se pronunte înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instantei este irevocabilă.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 1 alin. (4) care instituie principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 16 care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) care stabileste că libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile, art. 24 care garantează dreptul la apărare, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 124 alin. (3) potrivit căruia judecătorii sunt independenti si se supun numai legii. De asemenea, au fost invocate si dispozitiile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale care garantează dreptul la libertate si sigurantă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a mai exercitat controlul de constitutionalitate asupra aceluiasi text de lege, din perspectiva unor critici similare si prin raportare la acelasi dispozitii constitutionale si conventionale ca si cele invocate în prezentele cauze conexate. Prin Decizia nr. 158 din 10 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 9 martie 2009, Curtea a constatat că nu poate retine sustinerile referitoare la natura neclară a procedurii de prelungire a perioadei de luare în custodie publică, textul de lege criticat cuprinzând elemente suficiente, clare si previzibile, astfel încât subiectul de drept să înteleagă conduita pe care norma juridică o impune. Totodată, Curtea a observat că instanta de judecată, iar nu legea, este cea care dispune această măsură, în urma solutionării cauzei în care străinul, în calitate de parte, beneficiază de toate garantiile dreptului la apărare si ale unui proces echitabil în fata unei instante independente si impartiale. Faptul că instantei de judecată îi este impus un termen imperativ pentru pronuntarea hotărârii, raportat la data expirării termenului luării în custodie publică dispuse anterior, sau că hotărârea are caracter irevocabil nu sunt aspecte de natură să afecteze exercitarea drepturilor fundamentale invocate. Dimpotrivă, acestea dau expresie prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie privind solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, circumstantiat la necesitatea rezolvării cu celeritate si în anumite termene a cauzelor referitoare la situatia străinilor în România. Faptul că autorii exceptiei critică “limitarea duratei procedurii” nu poate fi considerat în niciun caz ca fiind contrar prevederilor Legii fundamentale.

Totodată, prin Decizia nr. 714 din 7 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, analizând sustinerea referitoare la exceptarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Oficiul Român pentru Imigrări, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru actiunea introdusă, Curtea a constatat că, la fel ca si în cazul de fată, autorii exceptiei sunt nemultumiti de lipsa din cuprinsul textelor de lege criticate a unor prevederi care să impună acestei autorităti obligatia plătii unei astfel de taxe. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios constitutional nu poate să modifice sau să completeze textele de lege ce îi sunt supuse controlului, asemenea atributii intrând în competenta exclusivă a puterii legislative.

În plus, prin Decizia nr. 773 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 19 decembrie 2006, pronuntându-se asupra acelorasi prevederi legale, dar în varianta anterioară republicării, Curtea a statuat în sensul că prelungirea duratei de luare în custodie publică reprezintă o măsură administrativă, dispusă de magistrat, de restrângere temporară a libertătii de circulatie a străinului care nu a putut fi îndepărtat de pe teritoriul României, în cadrul procedurii legale, iar nu o măsură privativă de libertate. Perioada pentru care se poate dispune prelungirea duratei de luare în custodie publică este strict prevăzută de lege, înăuntrul acestor termene străinul având oricând posibilitatea părăsirii centrului de cazare odată ce conditiile pentru care a fost dispusă măsura încetează.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Totodată, Curtea observă că dispozitiile art. 5 paragraful 1 lit. f) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale se referă la unul dintre cazurile care reprezintă exceptii de la regula potrivit căreia oricare persoană are dreptul la libertate si sigurantă, si anume situatia în care lipsirea de libertate se face prin arestarea sau detentia legală a unei persoane în scopul împiedicării pătrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare. Curtea constată că prevederile art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 reglementează o procedură de prelungire a duratei luării în custodie publică care oferă suficiente garantii de natură să asigure exigentele stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenta amintită de autorii exceptiei, cu privire la respectarea scopului detentiei, astfel cum aceasta este prevăzută de textul conventional mentionat. Astfel, dispozitiile legale criticate prevăd că prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor care nu au putut fi îndepărtati sub escortă în termenul prevăzut de lege se dispune de către o instantă de judecată - curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare -, pe baza unei solicitări motivate din partea Oficiului Român pentru Imigrări, fiind obligatorie pronuntarea asupra cererii de prelungire înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior. De altfel, asa cum s-a arătat mai sus, măsura luării în custodie publică are caracter administrativ; totusi, legiuitorul român a prevăzut garantii similare celor din cauzele penale, tocmai pentru a preveni orice posibilitate de comitere a unor eventuale abuzuri. În aceste conditii, Curtea constată că nu poate retine nici criticile formulate din perspectiva jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului invocate de autorii exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Thevarjasha Uthyamukar, Abdalla Abdelrahman Mohamed Abdel Magied, Abdulrazzak Eden J. Abdulrazzak, Ranajaipal Singh si Ramzi El Jamous în dosarele nr. 3.536/2/2010, nr. 4.363/2/2010, nr. 5.675/2/2010, nr. 2.458/2/2010 si, respectiv, nr. 5.453/2/2010 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

  

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. M/1-M/10.

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în anexa nr. 11/1 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

(2) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în anexa nr. M/2 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

(3) Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. M/3-M/10 se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si nr. 11/1-11/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitia 41 din anexa nr. IA, precum si anexa nr. M/41 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Acumulare nepermanentă Poiana, judetul Bihor” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

b) pozitia 1 din anexa nr. I, precum si anexa nr. M/1 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Amaradia în zona localitătii Melinesti - confluentă râu Jiu, judetul Dolj” la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009;

c) pozitiile 7, 15 si 17 din anexa nr. I, precum si anexele nr. II/7, M/15 si 11/17 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea”, “Punerea în sigurantă a acumulării Lesu, judetul Bihor” si “Punerea în sigurantă a barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara” la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004;

d) pozitia 3 din anexa nr. I, precum si anexa nr. M/3 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, judetul Constanta” la Hotărârea Guvernului nr. 874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

 Nr. 431.

 
ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Acumulare Poiana, judetul Bihor

2.

Regularizare râu Câlnău în dreptul localitătilor Posta Câlnău, Zărnesti, Racoviteni, judetul Buzăi

3.

Acumulare valea Soimus, judetul Bihor

4.

Punerea în sigurantă a acumulării Lesu, judetul Bihor

5.

Amenajare valea Tărcăita, judetul Bihor

6.

Amenajare valea Briheni, judetul Bihor

7.

Punerea în sigurantă a barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara

8.

Regularizare râu Amaradia în zona localitătii Melinesti - confluentă râu Jiu, judetul Dolj

9.

Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, judetul Constanta

10.

Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea

 

ANEXA Nr. 11/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Acumulare Poiana, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri - Oradea

Amplasament: Acumularea Poiana este amplasată pe râul Crisul Negru, imediat în amonte de localitatea Poiana, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

13.152*)

(în preturi valabile la data de 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- de finantat - rest de executat,

 

mii lei

11.454

din aceasta:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

9.647

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

3.000

 

C+M

mii lei

2.500

Anul II

INV

mii lei

3.000

 

C+M

mii lei

2.500

Anul III

INV

mii lei

3.000

 

C+M

mii lei

2.500

Anul IV

INV

mii lei

2.454

 

C+M

mii lei

2.147

Capacităti:

 

 

 

- acumulare (Vtotal)

 

mii m3

650,00

- deviere drum

 

km

1,200

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului “Investitii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 ANEXA Nr. 11/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Câlnău în dreptul localitătilor Posta Câlnău, Zărnesti, Racoviteni, judetul Buzău”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomita

Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Câlnău, în zona localitătilor Posta Câlnău, Zărnesti si Racoviteni, judetul Buzău

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (incllusiv TVA)

 

mii lei

52.257*)

(în preturi valabile la data de 1 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2848 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

42.188

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

15.700

 

C+M

mii lei

12.600

Anul II

INV

mii lei

18.300

 

C+M

mii lei

14.700

Anul III

INV

mii lei

18.257

 

C+M

mii lei

14.888

Capacităti:

 

 

 

- reprofilare

 

km

13,750

- consolidări de maluri

 

km

6,745

Durata de realizare a investitiei

 

 

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Acumulare valea Soimus, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri – Oradea

Amplasament: pe cursul pârâului valea Soimus, afluent de dreapta al pârâului Sohodol, în amonte de localitatea Lazuri, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

77.053*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro; = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

43.622

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

20.700

 

C+M

mii lei

5.900

Anul II

INV

mii lei

35.700

 

C+M

mii lei

27.600

Anul III

INV

mii lei

20.653

 

C+M

mii lei

10.122

Capacităti:

 

 

 

- acumulare nepermanentă

 

milioane m3

0,54

- recalibrare albie

 

km

1,400

- consolidare de mal

 

km

0,400

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a acumulării Lesu, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri - Oradea

Amplasament: Acumularea Lesu este situată pe râul Iad, afluent al Crisului Repede, la circa 6 km amonte de localitatea Remeti

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

55.947*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

29.107

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anull

INV

mii lei

18.600

 

C+M

mii lei

9.700

Anul II

INV

mii lei

18.600

 

C+M

mii lei

9.700

Anul III

INV

mii lei

18.747

 

C+M

mii lei

9.707

Capacităti:

 

 

 

Punerea în sigurantă a acumulării Lesu

 

 

 

- acumulare Lesu

 

milioane m3

27,00

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare valea Tărcăita, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri - Oradea Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crisul Negru, cod cadastral 111-1.42, pe cursul văii Tărcăita (cod cadastral 111-1.42.10), în zona localitătilor Tărcaia si Tărcăita, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

40.781*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

24.367

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

13.500

 

C+M

mii lei

8.100

Anul II

INV

mii lei

13.500

 

C+M

mii lei

8.100

Anul III

INV

mii lei

13.781

Capacităti:

C+M

mii lei

8.167

- acumulare Tărcăita

 

milioane m3

2,500

- reprofilare albie

 

km

2,400

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare valea Briheni, judetul Bihor”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri – Oradea

Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crisul Negru, cod cadastral 111-1.42, pe cursul văii Briheni (cod cadastral 111-1.42.3), în zona localitătilor Briheni si Sustiu, judetul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

34.013*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro; = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

20.545

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

11.300

 

C+M

mii lei

6.800

Anul II

INV

mii lei

11.300

 

C+M

mii lei

6.800

Anul III

INV

mii lei

11.413

 

C+M

mii lei

6.945

Capacităti:

 

 

 

- acumulare Briheni

 

milioane m3

3,500

- reprofilare albie

 

km

2,650

- consolidări de mal

 

km

0,800

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Jiu

Amplasament: Barajul Valea de Pesti este amplasat în judetul Hunedoara, pe pârâul Valea de Pesti, cod cadastral VI1-1.5, la 500 m în amonte de confluenta acestuia cu râul Jiul de Vest, judetul Hunedoara

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

35.626*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro; = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

16.312

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

20.500

 

C+M

mii lei

9.900

Anul II

INV

mii lei

15.126

 

C+M

mii lei

6.412

Capacităti:

 

 

 

- punerea în sigurantă a barajului Valea de Pesti

 

 

 

- acumulare Valea de Pesti

 

milioane m3

4,5

Durata de realizare a investitiei

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 
ANEXA Nr. II/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Amaradia în zona localitătii Melinesti - confluenta râu Jiu, judetul Dolj”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Jiu

Amplasament: pe râul Amaradia, între localitatea Melinesti si până la confluentă cu râul Jiu, judetul Dolj

Indicatori tehnico-economici:

(în preturi valabile la data de 28 februarie2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

35.172

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul 1

INV

mii lei

18.800

 

C+M

mii lei

11.700

Anul II

INV

mii lei

20.700

 

C+M

mii lei

12.800

Anul III

INV

mii lei

19.458

 

C+M

mii lei

10.672

Capacităti:

 

 

 

- apărări de mal

 

km

6,160

- recalibrare albie

 

km

4,00

- rectificare albie

 

km

0,625

- praguri de fund

 

buc.

17

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, judetul Constanta”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

Amplasament: la sud de portul Constanta, în localitatea Eforie Sud, între tabăra internatională si zona Casino, pe o lungime de circa 1,8 km, judetul Constanta

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

270.084*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

163.120

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

67.500

 

C+M

mii lei

22.700

Anul II

INV

mii lei

67.500

 

C+M

mii lei

44.000

Anul III

INV

mii lei

67.500

 

C+M

mii lei

54.600

Anul IV

INV

mii lei

67.584

 

C+M

mii lei

41.820

Capacităti:

 

 

 

- diguri submerse

 

km

1,645

- prelungire dig emers

 

km

0,405

- refacere sectiuni diguri existente

 

km

0,5454

- înnisipare plajă

 

km

1,810

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/10

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

Amplasament: pe pârâul Tabana si afluentii acestuia, în intravilanul orasului Babadag, judetul Tulcea

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

91.415*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

53.670

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

16.600

 

C+M

mii lei

9.700

Anul II

INV

mii lei

23.900

 

C+M

mii lei

14.000

Anul III

INV

mii lei

27.300

 

C+M

mii lei

16.000

Anul IV

INV

mii lei

23.615

 

C+M

mii lei

13.970

Capacităti:

 

 

 

- amenajare pârâu Tabana

 

km

5,30

- amenajarea afluentilor

 

km

7,00

- refacere poduri pe DN 22

 

buc.

2

- reparatii poduri pe DN 22 si străzi

 

buc.

3

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei, organizării si functionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 57 din 13 ianuarie 2011, în temeiul:

- art. 18 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitet, este format din experti/specialisti desemnati de autoritătile publice responsabile, respectiv de asociatii, federatii, patronate si institute de cercetare, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 26 aprilie 2011.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

autoritătilor publice, asociatiilor, federatiilor, patronatelor si institutelor de cercetare care desemnează reprezentanti în Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc

 

1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2. Ministerul Mediului si Pădurilor

3. Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura

4. Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

5. Patronatul Român “Rompescaria”

6. Asociatia Natională a Producătorilor din Pescărie “Romfish”

7. Asociatia Procesatorilor, Importatorilor si Comerciantilor de Peste din România

8. Asociatia pescarilor comerciali de la Marea Neagră “Ropescador”

9. Federatia Organizatiilor Producătorilor de Peste Delta Dunării

10. Federatia Organizatiilor de Pescari Delta Dunării

11. Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România

12. Federatia pescarilor sportivi din România

13. Universitatea “Dunărea de Jos” Galati

14. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanta

15. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit si Acvacultura Galati

16. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” Tulcea

17. Centrul de cercetări piscicole Nucet

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 

Art. 1. - Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitetul, are următoarele atributii:

a) organizează si realizează un schimb continuu de idei si actiuni privind procesul de dezvoltare a activitătii sectorului pescăresc;

b) propune solutii de îmbunătătire a activitătii sectorului pescăresc prin utilizarea eficientă a resurselor materiale si umane;

c) contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic si de afaceri;

d) sustine participarea sectorului pescăresc în proiecte de cercetare stiintifică si proiecte sociale;

e) contribuie la atragerea de resurse financiare prin actiuni de sponsorizare, donatii etc;

f) face propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescăresc;

g) sustine organizarea în comun a unor manifestări stiintifice si de cercetare;

h) propune participarea sectorului pescăresc la organizarea altor actiuni în beneficiul partenerilor si al întregii comunităti;

i) asigură cadrul organizatoric de consultări privind solutionarea problemelor în interesul reciproc.

Art. 2. - Comitetul are următoarea structură:

a) presedinte;

b) vicepresedinte;

c) membri.

Art. 3. - Presedintele si vicepresedintele sunt alesi prin vot de către membrii Comitetului, din rândul acestora.

Art. 4. - (1) Secretariatul Comitetului este asigurat de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA.

(2) Presedintele ANPA numeste dintre salariatii acesteia un secretar al Comitetului.

Art. 5. - (1) Comitetul functionează în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare, si a prezentului regulament.

(2) Comitetul se reuneste trimestrial, în sesiuni ordinare si în sesiuni extraordinare, la convocarea presedintelui.

(3) Comitetul se consideră legal întrunit dacă participă cel putin 12 membri, inclusiv presedintele si/sau vicepresedintele.

(4) Reuniunile Comitetului se anuntă cu cel putin 7 zile înainte de data acestora, cu exceptia sesiunilor extraordinare, când acest termen se reduce la două zile.

(5) La anuntarea reuniunii se va prezenta si ordinea de zi a sedintei.

(6) Ordinea de zi se supune aprobării Comitetului. În mod exceptional se poate modifica ordinea de zi la cererea a cel putin 3 membri prezenti, iar motivarea cererii de modificare se sustine de către unul dintre ei.

(7) În cazul în care există opinii contrare, acestea se vor audia si se vor supune aprobării.

(8) Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să îsi sustină punctul de vedere.

(9) Toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis.

(10) în exercitarea atributiilor sale Comitetul adoptă hotărâri care se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti, în conditiile prevăzute la alin. (3), si se consemnează în procesul-verbal de sedintă, care este semnat de presedinte si/sau vicepresedinte si de membrii prezenti.

(11) Hotărârile Comitetului au caracter consultativ si sunt înaintate ANPA în vederea punerii în aplicare.

(12) Copiile si extrasele acestora se eliberează la cerere, numai cu avizul presedintelui.

Art. 6. - Presedintele Comitetului îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă si prezidează lucrările Comitetului;

b) asigură transmiterea hotărârilor adoptate de către Comitet către ANPA;

c) reprezintă Comitetul în relatia cu mediul economic si de afaceri;

d) prezintă un raport anual conducerii ANPA privind activitatea Comitetului.

Art. 7. - Vicepresedintele Comitetului are următoarele atributii:

a) îndeplineste sarcinile pe care presedintele i le încredintează;

b) poate fi mandatat de către presedintele Comitetului să îi îndeplinească atributiile în cazul în care acesta, din motive obiective, nu si le poate exercita.

Art. 8. - Atributiile secretarului Comitetului sunt următoarele:

a) asigură partea organizatorică a desfăsurării activitătii Comitetului;

b) asigură redactarea proceselor-verbale si consemnează toate documentele aferente activitătii Comitetului;

c) transmite membrilor Comitetului planificarea sesiunilor ordinare si a ordinii de zi a acestora;

d) răspunde pentru arhivarea documentelor si a hotărârilor Comitetului.

Art. 9. - Atributiile membrilor Comitetului sunt următoarele:

a) participă la sedintele Comitetului;

b) propun solutii de îmbunătătire a activitătii sectorului pescăresc, organizează si realizează un schimb continuu de idei privind procesul de dezvoltare a activitătii sectorului pescăresc;

c) fac propuneri pentru stabilirea strategiei sectorului pescăresc;

d) participă la orice alte actiuni stabilite prin hotărâri ale Comitetului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A 4.416 din 19 aprilie 2011,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La anexa “Procedura de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic”, după articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 si 142, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - Institutul Clinic Fundeni Bucuresti, care a preluat prin comasare activitatea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si a Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni, poate continua activitatea de transplant renal, hepatic si medular, până la finalizarea procedurilor de reacreditare de către Agentia Natională de Transplant.

Art. 142. - Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, în cadrul căruia functionează Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant, rezultat din reorganizarea Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, poate continua activitatea de transplant cardiac, până la finalizarea procedurilor de reacreditare de către Agentia Natională de Transplant.”

Art. II. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Agentia Natională de Transplant si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 19 aprilie 2011.

 Nr. 344.


 MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior - examene de absolvire, licentă, diplomă, selectie, disertatie

 

În conformitate cu prevederile art. 120, 137, 140, 143, 145, 146 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat si ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor învătământului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de învătământ superior de stat acreditate si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Examenele de finalizare a studiilor în învătământul superior, respectiv examenul de absolvire, examenul de licentă, examenul de diplomă, examenul de selectie si examenul de disertatie, denumite în continuare examene de finalizare a studiilor, se organizează si se desfăsoară potrivit prevederilor prezentului ordin si ale metodologiilor proprii aprobate de senatele universitare. Metodologiile proprii vor fi făcute publice.

Art. 2. - (1) Examenele de finalizare a studiilor pot fi organizate numai de către institutii de învătământ superior acreditate în conditiile legii, denumite în continuare institutii organizatoare.

(2) Institutiile de învătământ superior acreditate, aflate în perioada de monitorizare specială, au dreptul să organizeze, după caz, examene de absolvire, examene de licentă, examene de diplomă, examene de disertatie numai pentru absolventii proprii ai specializărilor/programelor de studii acreditate si ai specializărilor/programelor de studii autorizate să functioneze provizoriu, care fac parte dintr-un domeniu de licentă în care institutia organizatoare are si programe de studii/specializări acreditate.

Art. 3. - (1) Finalizarea studiilor pentru absolventii studiilor organizate în baza Legii învătământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările si completările ulterioare, se încheie:

a) cu examen de licentă sau cu examen de diplomă, pentru studiile în învătământul universitar de lungă durată, după caz;

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învătământul universitar de scurtă durată.

(2) Pentru studiile mentionate la alin. (1), institutiile de învătământ superior pot prevedea în metodologiile proprii, în regulamentele de studii, în contractele de studii etc. termene-limită sau/si conditii suplimentare pentru studentii aflati în prelungire de scolaritate la aceste forme de învătământ.

(3) Pentru absolventii studiilor organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare:

a) ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licentă se încheie cu examen de licentă sau examen de diplomă pentru învătământul din domeniul stiintelor ingineresti;

b) ciclul II de studii universitare: studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertatie.

Art. 4. - (1) Examenul de absolvire si examenul de licentă/diplomă constau fiecare din două probe, după cum urmează:

a) proba 1: Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;

b) proba 2: Prezentarea si sustinerea lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licentă/proiectului de diplomă. Prezentarea si sustinerea sunt publice.

(2) Cel putin una dintre cele două probe mentionate la alin. (1) pentru examenul de licentă/diplomă se desfăsoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenta, în acelasi loc si în acelasi moment, a comisiei de examen cu examinatul.

(3) Pentru anul universitar 2010-2011, examenul de absolvire si examenul de licentă/diplomă constau fiecare din una sau două probe. Proba/Probele se stabileste/se stabilesc de senatul universitar al institutiei organizatoare din probele mentionate la alin. (1).

(4) în învătământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licentă se constituie dintr-o componentă natională si, după caz, o componentă specifică. Componenta natională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica si din bibliografia anuntate de către Comisia de organizare, care va fi formată din specialisti desemnati de conducerile universitătilor de medicină si farmacie acreditate.

(5) Senatul institutiei organizatoare va decide si va înscrie, în functie de specific, în metodologia proprie de organizare si desfăsurare a examenelor de finalizare a studiilor, modul de sustinere a probei/probelor: scris, oral, probă practică.

(6) Metodologia va cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate de institutiile organizatoare pentru asigurarea originalitătii continutului lucrărilor ce urmează a fi sustinute, precum si cele de interzicere a comercializării de lucrări stiintifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calitătii de autor al unei lucrări de licentă, de diplomă sau de disertatie.

(7) Examenul de disertatie constă într-o singură probă, si anume: prezentarea si sustinerea disertatiei. Prezentarea si sustinerea disertatiei pot fi publice si se desfăsoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenta, în acelasi loc si în acelasi moment, a comisiei de examen cu examinatul.

(8) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel putin 6,00. În situatia în care examenul de finalizare a studiilor constă din două probe, la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel putin 5,00.

(9) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum si media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.

(10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin metodologia proprie a universitătii.

Art. 5. - (1) Pentru absolventii de învătământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor învătământului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de învătământ superior de stat acreditate, precum si pentru absolventii care provin de la institutii de învătământ superior si/sau programe de studii care au intrat în lichidare se organizează examen de selectie, anterior sustinerii examenelor de finalizare a studiilor.

(2) Examenul de selectie constă în 5 probe scrise, cu exceptia examenului de selectie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă în 5 probe scrise si o probă practică specifică.

(3) Examenul de selectie se desfăsoară numai în institutii de învătământ superior acreditate, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(4) Pot organiza, după caz, examen de selectie, examen de absolvire sau examen de licentă/diplomă, pentru absolventii de învătământ superior particular prevăzuti la alin. (1), numai institutiile de învătământ superior acreditate, care se încadrează în prevederile art. 7.

Art. 6. - Pot sustine, după caz, examen de absolvire sau de licentă/diplomă:

a) absolventii de învătământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu;

b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor art. 5.

Art. 7. - (1)0 institutie de învătământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licentă/diplomă pentru absolventii proprii de învătământ superior de stat ori particular, la:

a) programe de studii/specializări pentru care are acreditare în conditiile legii, denumite în continuare specializări/programe acreditate;

b) programe de studii/specializări autorizate să functioneze provizoriu, pentru care institutia organizatoare are, în acelasi domeniu de licentă, programe de studii/specializări acreditate.

(2) O institutie de învătământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licentă/diplomă pentru absolventii altor institutii de învătământ superior de stat ori particulare, în conditiile stabilite la alin. (1), si numai dacă programul de studii/specializarea respectiv(ă) este scolarizat(ă) în cadrul institutiei organizatoare.

(3) Absolventii programelor de studiu/specializărilor din institutiile de învătământ superior autorizate provizoriu vor sustine examenele de finalizare a studiilor numai în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate, desemnate, cu acordul acestora, de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în baza unei analize preliminare solicitată Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior.

(4) în situatia în care, la nivel national, într-un domeniu de licentă există numai programe de studii/specializări autorizate să functioneze provizoriu, absolventii acestor programe de studii/specializări vor sustine examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializări acreditate “înrudite”. Aceste programe de studii/specializări se stabilesc de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, în momentul autorizării provizorii.

(5) O institutie de învătământ superior acreditată poate organiza examen de disertatie numai pentru absolventii proprii.

(6) La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează si se desfăsoară în aceleasi conditii pentru toti candidatii, indiferent de forma de învătământ parcursă.

Art. 8. - (1) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului institutiei organizatoare, la propunerea consiliilor facultătilor/departamentelor si cu aprobarea senatului universitătii. Comisiile se fac publice.

(2) Conducerea institutiei organizatoare si comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea si desfăsurarea examenelor de finalizare a studiilor.

(3) Fiecare comisie este alcătuită din presedinte, membri si secretar.

(4) Presedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferentiar universitar.

(5) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul stiintific de doctor si gradul didactic de lector universitar/sef de lucrări universitar, conferentiar universitar sau profesor universitar.

(6) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel putin gradul didactic de asistent universitar si are numai atributii de administrare a documentelor.

(7) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerati pentru această activitate exclusiv de institutia organizatoare.

(8) în cazul absolventilor institutiilor de învătământ superior care sustin examenele de finalizare a studiilor în alte institutii de învătământ superior decât în cea pe care au absolvit-o este interzisă perceperea de taxe de examinare de la studentii respectivi de către institutia organizatoare a examenelor. Pentru acoperirea costurilor organizării examenelor de finalizare a studiilor aferente unor absolventi din alte institutii de învătământ superior, institutiile de învătământ superior acreditate si desemnate conform art. 7 alin. (3) încheie un acord scris cu institutia de învătământ superior autorizată provizoriu sau aflată în curs de lichidare.

Art. 9. - (1) Absolventii specializărilor/programelor de studii acreditate sau ai specializărilor/programelor de studii autorizate să functioneze provizoriu se înscriu si sustin examenul de absolvire, de licentă sau de diplomă, după caz, în cadrul institutiei organizatoare pe care au absolvit-o, în conditiile prevederilor art. 7.

(2) în situatii deosebite, la cerere si cu respectarea prevederilor art. 7, absolventii specializărilor/programelor de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu se pot înscrie si pot sustine, după caz, examenul de absolvire, de licentă sau de diplomă la o altă institutie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale institutiei absolvite si ale institutiei organizatoare.

(3) Candidatii la examenul de licentă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competentă lingvistică într-o limbă de largă circulatie internatională, eliberat de institutia organizatoare sau de către o altă institutie specializată, natională ori internatională, recunoscută de institutia organizatoare.

(4) Examenele de finalizare a studiilor se desfăsoară la sediile institutiilor organizatoare.

(5) înscrierea candidatilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează cu cel putin 10 zile înainte de începerea examenului, la institutia organizatoare, fie individual, fie de către institutia de învătământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste institutii si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) Pentru absolventii fiecărei promotii, examenele de finalizare a studiilor se pot organiza numai în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele stabilite de senatul institutiei organizatoare. Absolventii promotiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promotia curentă.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru situatii deosebite, institutia organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 11. - Institutia organizatoare va informa candidatii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, conditiile si perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc, prin afisare la sediul institutiei organizatoare, pe pagini web si, dacă este posibil, prin brosuri/pliante tipărite.

Art. 12. - (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afisare la sediul institutiei organizatoare si pe pagini web, în termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii acesteia.

(2) Eventualele contestatii privind rezultatele unei probe se depun în locul indicat de metodologia proprie, la sediul institutiei organizatoare unde absolventul sustine examenul de finalizare a studiilor, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor, si se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestatiilor de către comisia de analiză si solutionare a contestatiilor, numită de institutia organizatoare. Contestatiile se rezolvă exclusiv la nivelul institutiei organizatoare, iar deciziile comisiilor de analiză si solutionare a contestatiilor sunt definitive.

(3) Rezultatele obtinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

Art. 13. - În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi sustinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conditiile stabilite de metodologiile proprii ale institutiilor organizatoare si în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), de către institutia organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

(2) Până la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinte de absolvire. Adeverinta de absolvire conferă titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma si trebuie să contină semnăturile si informatiile înscrise în diplomă, precum si informatii privind forma de învătământ la care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.

(3) Absolventii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informatii privind forma de învătământ la care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

Art. 15. - Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeste că s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică si deontologie universitară.

Art. 16. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor si institutiile de învătământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităti de învătământ superior, potrivit legii.

Art. 17. - Prezentul ordin se aplică începând cu promotia anului universitar 2010-2011, precum si absolventilor care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.

Art. 18. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior - examene de absolvire, licentă, diplomă, selectie, disertatie si de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2007, se abrogă.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2011.

 Nr. 4.033.


*) Legea învătământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind cadrul general de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licentă, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

 

În conformitate cu prevederile art. 142, 151, 156, 158, 163, 172, 174, 176, 199 si 200 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului, nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învătământul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de master si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Organizarea admiterii

 

Art. 1. - În vederea testării cunostintelor si a capacitătilor cognitive, respectiv artistice sau sportive si a admiterii într-un program de studii de licentă, master ori doctorat, institutiile de învătământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare program si ciclu de studii, pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare institutie de învătământ superior, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare si ale prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Pentru ciclul de studii universitare de licentă, admiterea se organizează pe domenii de licentă, la specializările/programele de studii autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate în cadrul institutiei de învătământ superior, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii/specializările acreditate în cadrul institutiei de învătământ superior, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe domeniile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în cadrul institutiei de învătământ superior acreditate în acest sens în cadrul institutiei de învătământ superior, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat si ale legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învătământ ale studiilor universitare mentionate la art. 2 se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afisare la sediul institutiei de învătământ superior si prin publicare pe pagina web proprie.

Art. 4. - Admiterea la studii universitare de licentă poate să fie sustinută în limba română sau în limbile minoritătilor nationale (la programele de studii care functionează în limba minoritătii nationale), dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limba respectivă.

Art. 5. - Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va contine obligatoriu o probă de competentă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

 

CAPITOLUL II

Candidatii la admitere

 

Art. 6. - (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licentă pot candida absolventii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolventii cu diplomă de licentă ai ciclului de studii universitare de licentă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, absolventii cu diplomă de licentă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învătământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate în străinătate si recunoscute de către directia de specialitate.

(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolventii cu diplomă de licentă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si absolventii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate în străinătate si recunoscute de către directia de specialitate.

(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot candida si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cetătenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de către acestia în afara României se va realiza de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului înainte de înscrierea candidatilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligatia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoastere a studiilor.

(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învătământul superior militar, de ordine publică si sigurantă natională pot candida cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.

(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetătenii străini au obligatia să prezinte un certificat de competentă lingvistică pentru limba română eliberat de către institutii abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Aceeasi conditie se impune si în cazul transferurilor studentilor între institutiile de învătământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să scolarizeze cetătenii străini si sunt recunoscute de către statul român.

Art. 7. - (1) Un candidat poate fi admis si înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de învătământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur program de licentă, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăti optează pentru programul de studii care va fi finantat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreste să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

(2) Costurile aferente depăsirii duratei învătământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenti.

(3) în cadrul metodologiei proprii, institutiile de învătământ superior pot stabili facilităti sau conditii speciale referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licentă a candidatilor care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale.


*) Legea învătământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.


 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 8. - Institutiile de învătământ superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru înscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie.

Art. 9. - (1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licentă/disertatie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2010/2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licentă/disertatie în anul 2011, în locul diplomei de bacalaureat/licentă/master, adeverinta eliberată de către institutia de învătământ, în care se mentionează media generală, mediile obtinute în anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul că nu a fost eliberată diploma.

(2) în vederea înmatriculării, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licentă/disertatie (adeverintă pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2010- 2011), în original, la secretariatul facultătii/departamentului.

(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licentă/disertatie sau a adeverintei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la buget.

(4) Pentru înscrierea la studii universitare de master, precum si la studii universitare de doctorat, institutiile de învătământ superior vor prevedea în metodologia proprie de admitere conditiile si documentele necesare. Metodologia se va aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina web proprie.

(5) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, institutiile de învătământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Institutiile de învătământ superior au obligatia să restituie, după afisarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renuntă la locul obtinut prin admitere.

Art. 11. - (1) Institutiile de învătământ superior pot percepe de la candidati, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea si desfăsurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale institutiilor de învătământ superior.

(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.

(3) Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învătământul superior si beneficiază de gratuitate la cazare în cămine si internate.

 

CAPITOLUL IV

Rezultatele admiterii

 

Art. 12. - (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licentă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

(2) Conditiile minime (medii generale, punctaje generale, calificative etc.) de admitere la studii universitare de master sunt stabilite prin metodologiile proprii ale institutiei de învătământ superior.

(3) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de învătământ superior la care acestia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

(4) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de învătământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidatilor, inclusiv în cazul mediilor egale obtinute la admitere, astfel încât numărul candidatilor declarati admisi să nu depăsească cifra de scolarizare alocată fiecărui domeniu sau fiecărei specializări/program de studii, atât pentru locurile finantate de la bugetul de stat, cât si pentru cele cu taxă.

(5) Pentru fiecare candidat declarat admis si înmatriculat, institutiile de învătământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(6) înmatricularea candidatilor declarati admisi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de învătământ superior. După aprobarea înmatriculării studentii sunt înscrisi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de scolarizare la specializarea/specializările, programul/programele de studii la care au fost admisi.

Art. 13. - Rezolvarea contestatiilor este în exclusivitate de competenta institutiilor de învătământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestatii este definitivă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Conducerile institutiilor de învătământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea si desfăsurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

Art. 15. - Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei institutii de învătământ superior, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 16. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si de institutiile de învătământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităti de învătământ superior, potrivit legii.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 4 iunie 2010.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2011.

 Nr. 4.061.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE

care se solicită tuturor candidatilor la admitere de către institutiile de învătământ superior

(pentru toate ciclurile de studii universitare)

 

Date privind candidatul

 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

Sectiunea 1.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetătenie română/străină

1

Numele de familie la nastere (din certificatul de nastere)

 

 

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)

 

 

3

Prenumele

 

 

4

Initialele tatălui/mamei2

 

 

5

CNP3

 

 

6

Data nasterii

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

7

Locul nasterii

Tara de origine

 

Judetul/(Tara4)

 

Localitatea

 

8

Sexul

F/M

 

9

Starea civilă5

Căsătorit (ă)

 

Necăsătorit (ă)

 

Divortat (ă)/Văduv (ă)

 

10

Starea socială6 specială

Orfan (de un părinte sau de ambii părinti)/provenit din case de copii/provenit din familie monoparentală

 

11

Cetătenia

Română, cu domiciliul în România/În străinătate

 

Alte cetătenii

 

Cetătenie anterioară, dacă este cazul

 

12

Etnia 7

 

 

13

Domiciliul stabil

Tara

 

Judetu|8/(Tara9)

 

Orasul/Comuna/Satul

 

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10

 

14

Actul de identitate/Documentul de călătorie11

Seria

 

Numărul

 

Eliberat

 

Data eliberării

 

Perioada de valabilitate

 

15

Alte date personale ale candidatului

Telefon, adresă de e-mail

 

16

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităti

Se bifează numai de persoanele aflate în această situatie, pe bază de documente.

 


 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

Sectiunea l.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu)

1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Institutia unde a absolvit

 

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Profilul/Domeniul

 

Durata studiilor

 

Anul absolvirii

 

Forma de învătământ (zi/seral/FR/ID)

 

2

Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

 

Seria

 

Numărul

 

Emisă de

 

Anul emiterii

 

Numărul foii matricole care însoteste actul de studii

 

3

Alte observatii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate)

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (Directia generală relatii internationale si europene - acorduri bilaterale/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului)

Nr./Serie act de recunoastere/echivalare (eliberat de Directia generală relatii internationale si europene/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor)13

 

 

Sectiunea l.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de ciclu de învătământ universitar)

1

Studiile universitare absolvite

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Denumirea institutiei de învătământ superior

 

Facultatea

 

Domeniul/Profilul

 

Programul de studii/Specializarea

 

Titlul obtinut

 

Forma de învătământ (zi/FR/ID/seral)

 

Forma de finantare a studiilor (buget/taxă)

 

Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)

 

Anul absolvirii

 

2

Datele de identificare ale actului de studii

Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licentă/echivalentă/diplomă de master)

 

Seria

 

Numărul

 

Emitentul

 

Anul emiterii

 

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoteste actul de studii

 

3

Alte observatii

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (Directia generală relatii internationale si europene - acorduri bilaterale/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor)

Nr./Serie act de recunoastere/echivalare (eliberat de Directia generală relatii internationale si europene/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor)15

 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).

2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).

3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidatii străini.

4 Numai pentru candidatii străini.

5 Poate să nu fie declarată.

6 Se aplică doar candidatilor cu o situatie socială specială.

7 Numai pentru candidatii români (poate să nu fie declarată).

8 Numai pentru candidatii români.

9 Numai pentru candidatii străini.

10 Se solicită si pentru studentii străini.

11 Documentul de călătorie numai pentru candidatii străini (act de identitate pentru cetătenii UE/SEE sau pasaport pentru studentii străini cu altă cetătenie decât UE/SEE).

12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoasterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului), care permit înscrierea în învătământul superior.

13 Aplicabil pentru candidatii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidatii străini.

14 Se aplică si pentru candidatii străini.

15 Idem 13.

 

NOTĂ:

Numerotarea sectiunilor 1.1 si I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic.

Sectiunea l.3.b se aplică si pentru înscrierea la studiile universitare de master si/sau doctorat.

 

ANEXA Nr. 2

DATELE care se solicită tuturor studentilor declarati admisi si înmatriculati, începând cu anul universitar 2009-2010

(pentru toate ciclurile de studii universitare)

 

Date privind studentul

 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

Sectiunea 1.1 - Date personale ale studentului1 cu cetătenie română/străină

1

Numele de familie la nastere (din certificatul de nastere)

 

 

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)

 

 

3

Prenumele

 

 

4

Initialele tatălui/mamei2

 

 

5

CNP3

 

 

6

Data nasterii

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

7

Locul nasterii

Tara de origine

 

Judetul/(cod tară4)

 

Localitatea

 

8

Sexul

F/M

 

9

Starea civilă5

Căsătorit(ă)

 

Necăsătorit(ă)

 

Divortat (ă)/Văduv (ă)

 

10

Starea socială6 specială

Orfan (de un părinte sau de ambii părinti)/Provenit din case de copii/Provenit din familie monoparentală

 

Student cu dizabilităti

 

11

Cetătenia

Română, cu domiciliul în România/În străinătate

 

Alte cetătenii

 

Cetătenie anterioară, dacă este cazul

 

12

Etnia 7

 

 

13

Domiciliul stabil

Tara

 

Judetu|8/(cod tară9)

 

Orasul/Comuna/Satul

 

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10

 

14

Actul de identitate/Documentul de călătorie11

Seria

 

Numărul

 

Eliberat

 

Data eliberării

 

Perioada de valabilitate

 

15

Alte date personale ale studentului

Telefon, adresă de e-mail (cu afiliere la universitate)

 

16

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităti

Se bifează numai de persoanele aflate în această situatie, pe bază de documente

 

 

Sectiunea 1.2 - Date privind scolaritatea studentului12

1

Universitatea

 

 

2

Facultatea/Departamentul

 

 

3

Ciclul de studii

Licentă, master, doctorat

 

4

Domeniul fundamental de artă, stiintă si cultură

 

 

5

Domeniul de studii

 

 

6

Programul de studii/Specializarea

Denumirea

 

Localitatea în care se desfăsoară programul de studii

 

Limba de predare în care se desfăsoară programul de studii

 

Durata programului de studii/specializării

 

Numărul de credite

 

7

Anul universitar

 

 

8

Anul de studii

 

 

9

Forma de învătământ

Zi

 

Frecventă redusă

 

Învătământ la distantă

 

10

An pregătitor (pentru studiul limbii române de către studentii străini)

 

 

11

Forma de finantare a studiilor

Sustinut de la buget

 

Cu taxă (CPL, CPV, bursier, CPNV)

 


 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

12

Tipul de bursă

Nebursier

 

Bursier

 

Bursier, cu bursă acordată pe criterii profesionale (de excelentă, de merit, de studiu)

 

Bursă de excelentă

 

Bursă de merit

 

Bursă de studiu

 

Bursier, cu bursă acordată pe criterii sociale

 

Alte tipuri de bursieri

 

Bursă olimpic international

 

13

Situatia scolaritătii la începutul anului universitar

Admis prin concurs

 

Admis ca olimpic (national/international)

 

Admis la continuare de studii

 

Repartizat de minister (bursier al statului român)13 - numai pentru studentii străini

 

Admis la studii paralele

 

Transferat în interiorul universitătii

 

Reînmatriculat

 

Promovat (integralist)

 

Promovat (promovat prin credite)

 

Revenire din întrerupere de studii

 

Prelungire scolaritate

 

Transfer interuniversitar

 

Universitatea de la care s-a transferat

 

înscris pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii

 

Provenit din promotia curentă/anterioară (de liceu, licentă, master, în functie de ciclul la care este admis)

 

Admis/Student la un al doilea program de studii din acelasi ciclu de studii universitare

 

14

Situatia scolaritătii la sfârsitul anului universitar

Promovat (integralist)

 

Promovat (promovat prin credite)

 

Număr de credite (atât pentru promovare integrală, cât si pentru promovare partială)

 

Exmatriculat

 

Prelungire scolaritate

 

Retras de la studii

 

întrerupere de studii semestrul I

 

întrerupere de studii semestrul II

 

Absolvent (cu sau fără diplomă)

 

Student în semestru de mobilitate Erasmus/Socrates

 

Cu situatia neîncheiată

 

15

Alte date privind scolaritatea studentului

 

 


 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

 

Sectiunea l.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului14 (absolvent de liceu)

1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Denumirea institutiei unde a absolvit

 

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Profilul/Domeniul

 

Durata studiilor

 

Anul absolvirii

 

Forma de învătământ (zi/seral/FR/ID)

 

2

Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

 

Seria

 

Numărul

 

Emitentul

 

Anul emiterii

 

Foaia matricolă care însoteste actul de studii

 

3

Alte observatii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate)

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (Directia generală relatii internationale si europene - acorduri bilaterale/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului)

Nr./Serie act de recunoastere/echivalare (eliberat de Directia generală relatii internationale si europene/ Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor)15

 

 

Sectiunea l.3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului16 (absolvent de facultate)

1

Studiile universitare absolvite

Tara

 

Localitatea

 

Judetul

 

Denumirea institutiei de învătământ superior

 

Facultatea

 

Domeniul/Profilul

 

Programul de studii/Specializarea

 

Titlul obtinut

 

Forma de învătământ17 (zi/FR/ID/seral)

 

Forma de finantare a studiilor18 (buget/taxă)

 

Durata studiilor (numărul de ani sau numărul de semestre, după caz)

 

Anul absolvirii

 

2

Datele de identificare ale actului de studii

Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă de licentă/ echivalentă)

 

Seria

 

Numărul

 

Emitentul

 

Anul emiterii

 

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoteste actul de studii19

 


 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri

Observatii

3

Alte observatii

Vizarea/Recunoasterea diplomei prezentate (Directia generală relatii internationale si europene - acorduri bilaterale/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor)

Nr./Serie act de recunoastere/echivalare (eliberat de Directia generală relatii internationale si europene/Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor)20

 

 

Sectiunea I.4 - Date de tip administrativ privind studentul

1

Numărul matricol din registrul matricol (al facultătii)

Din registrul facultătii

 

2

Informatii privind cazarea studentilor

Căminist

 

Căminist, cu unul dintre părinti cadru didactic

 

Necăminist, cu subventie cazare

 

Necăminist

 

Alte informatii privind cazarea studentilor înregistrate la nivelul institutiei dumneavoastră

 

3

Alte categorii de informatii având caracter administrativ

Trebuie să fie detaliate.

 

4

Alte optiuni ale candidatului român

Moldova - ordin cifră/ordin Directia generală relatii internationale si europene

 

 

Sectiunea 1.5 - Date privind absolventul

1

Ciclul de studii absolvit

Licentă/Master/Doctorat

 

Licentă/Master/Doctorat

 

Seria, nr.

 

2

Diploma de absolvire

Data eliberării

 

Institutia emitentă

 

Data sustinerii examenului de finalizare a studiilor

 

3

Alte date suplimentare

Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire)

 

Nr., seria atestatului de echivalare eliberat de Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor21

 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).

2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).

3 Sau alt cod de identificare personală, pentru studentii străini.

4 Numai pentru studentii străini.

5 Poate să nu fie declarată.

6 Se aplică doar studentilor cu o situatie socială specială.

7 Numai pentru studentii români (poate să nu fie declarată).

8 Numai pentru studentii români.

9 Numai pentru studentii străini.

10 Se solicită si pentru studentii străini (nu s-a trecut în propunerea anterioară).

11 Documentul de călătorie numai pentru studentii străini (act de identitate pentru cetătenii UE/SEE sau pasaport pentru studentii străini cu altă cetătenie decât UE/SEE).

12 Se completează cu informatii pe an universitar (pentru fiecare an universitar).

13 Doar pentru studentii străini.

14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoasterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului) care permit înscrierea în învătământul superior.

15 Aplicabil pentru studentii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studentii străini care studiază în România.

16 Se aplică si pentru studentii străini.

17 Idem 16.

18 Idem 16.

19 Idem 16.

20 Idem 13.

21 Se aplică doar studentilor care au început studiile în România si au finalizat studiile în altă tară.


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor

electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru autoritătile administratiei publice locale în unele circumscriptii electorale

 

Comuna Seleus, judetul Arad

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partidul România Mare

 

Bucuresti, 3 mai 2011.

Nr. 7.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.