MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 457/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

65. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

67. - Ordonantă de urgentă privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii si supraînăltării depozitelor de zgură si cenusă aferente activitătilor nucleare desfăsurate de către societăti sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

 

68. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

162. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind instituirea unor măsuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor

 

2.229. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011

 

5.015. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

În temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii, utilizându-se algoritmul de calcul prevăzut de legislatia în domeniul asigurărilor sociale, în scopul asigurării egalitătii de tratament pentru toti beneficiarii sistemului public de pensii,

având în vedere exigentele subliniate de puterea judecătorească în cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010,

în vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora institutiile implicate să poată realiza toate procedurile administrative necesare stabilirii drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat,

se impune instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitătii si egalitătii, scopul fiind acela de a se stabili în mod just si echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonantă de urgentă sunt îndreptătite să le primească, astfel încât acestea să aibă posibilitatea să identifice si să depună la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activităti profesionale.

Deoarece aceste împrejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, care au făcut obiectul recalculării conform prevederilor aceleiasi legi, se revizuiesc, din oficiu, de către casele teritoriale de pensii în evidenta cărora se află dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonante de urgentă se plătesc de la data de întâi a lunii următoare expirării termenului de revizuire prevăzut la alin. (1).

(3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, dacă acesta depune la casa teritorială de pensii, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, noi acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date si elemente decât cele existente la dosarul de pensie, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(4) Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se plătesc de la data prevăzută la alin. (2), dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa teritorială de pensii în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) în situatia în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa teritorială de pensii peste termenul prevăzut la alin. (3), drepturile de pensie se vor plăti începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de termenul prevăzut la alin. (2).

Art. 2. - Pentru revizuirea pensiilor mentionate la art. 1 se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 3. - Plata drepturilor restante, constând în diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat în urma recalculării si cel obtinut în urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si până la data revizuirii potrivit prezentei ordonante de urgentă, se va realiza în termenele prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), după caz.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.

 

PRIM-MINISTRU,

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 59.


 

ANEXA

 

METODOLOGIE DE CALCUL

privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Art. 1. - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si care au făcut obiectul recalculării potrivit prevederilor aceleiasi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.

Art. 2. - Revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează pe baza documentelor existente în dosarele de pensie, precum si a celor depuse de beneficiari, prin stabilirea cuantumului aferent fiecărei pensii, în functie de stagiile de cotizare si punctajul mediu anual, determinate potrivit prezentei metodologii.

Art. 3. - (1) Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în sensul prezentei metodologii:

a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 si 31 decembrie 2010, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 si 31 decembrie 2010, în cazul cadrelor militare trecute în rezervă, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care au beneficiat de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în conditiile legii;

e) perioada ulterioară datei de 1 ianuarie 2011, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupele I si II, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de muncă.

(3) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de până la data de 1 aprilie 2001, în care o persoană are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

(4) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, precum si perioadele de asigurare realizate în conditiile reglementate de legislatia anterioară datei de 1 aprilie 2001.

(5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la determinarea stagiului de cotizare perioadele respective se iau în calcul o singură dată.

Art. 4. - La stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare si perioadele în care asiguratii au desfăsurat activitate, potrivit legii, în conditii deosebite, speciale si alte conditii de muncă, precum si în grupa I sau II de muncă, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Art. 5. - (1) Se asimilează stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diplomă;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat ori în prizonierat;

d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă si boli profesionale;

f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de învătământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare.

Art. 6. - (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani, luni si zile.

(2) Dacă din documentatia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contributiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.

(3) Dacă din documentatiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 7. - (1) Cuantumul pensiei revizuite se determină prin înmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.

(2) La determinarea cuantumului pensiei, fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

(3) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) este de 732,80 lei, astfel cum a fost stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010.


Art. 8. - (1) Punctajul mediu anual se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.

(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual conform prezentei metodologii este cel prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se ia în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor initiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislatia în vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acesta este mai favorabil beneficiarului.

Art. 9. - (1) Pentru revizuirea pensiilor potrivit prezentei metodologii, între sistemul public de pensii si celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas.

(2) Stagiul de cotizare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) se valorifică la revizuirea pensiei în sistemul public numai dacă perioada în cauză nu a fost valorificată pentru obtinerea unei pensii în fostul sistem al pensiilor militare.

Art. 10. - (1) Punctajul anual se determină prin împărtirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea veniturilor realizate lunar la câstigul salarial mediu brut/net din luna respectivă, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(4) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (3), se au în vedere si sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităti, conform legislatiei în vigoare, prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul:

a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 si 10 ani;

- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 si 15 ani;

- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 si 20 de ani;

- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 si 5 ani;

- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 si 10 ani;

- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 si 15 ani;

- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 si 20 de ani;

- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(6) Pentru perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.

(7) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul al contributiei individuale de asigurări sociale, asa cum acesta a fost înscris în declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaratia de asigurare ori în contractul de asigurare socială.

(8) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizează 5 zecimale.

Art. 11. - (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate de cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se utilizează veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar.

(2) Veniturile brute/nete realizate lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislatiei în vigoare la data acordării lor, respectiv:

a) retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensatii, indemnizatii de conducere/comandă, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevăzute de legislatia în vigoare la acea dată;

b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din retributia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar sau din salariul functiei de bază/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de bază, potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată;

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunările generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitătii asimilate acestuia, după data de 1 ianuarie 2008;

f) venitul corespunzător functiei pe care a fost încadrat în tară personalul trimis în străinătate în misiune permanentă sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în tară;

g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea dată.

(3) Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor următoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;


b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) compensatiile lunare pentru chirie;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

e) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

f) indemnizatiile de instalare;

g) plătile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

h) valoarea financiară a normelor de hrană;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum si a transportului la si de la locul de muncă;

j) alocatia de stat pentru copii;

k) alte drepturi care, potrivit legislatiei în vigoare la data acordării, nu reprezentau drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.

Art. 12. - (1) Pentru perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2002, punctajul anual se plafonează la 3 puncte, iar pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 iulie 2007, punctajul anual se plafonează la 5 puncte.

(2) Pentru perioada 1 aprilie 2001-31 iulie 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplică plafonarea prevăzută la alin. (1).

Art. 13. - (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, în cazul în care în carnetul de muncă sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmultirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 martie 1990;

c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;

d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;

e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;

f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;

g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;

h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;

i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001.

(2) în situatiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, anterioară datei de 1 aprilie 2001, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe tară, în vigoare în perioada respectivă.

(3) Salariile minime pe tară pentru fiecare an sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizează:

a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;

b) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;

c) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, în situatia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut la lit. b).

(5) în situatia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în functie de reformele monetare.

(6) Prevederile alin. (4) si (5) se aplică pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor asimilate stagiului de cotizare.

(7) Pentru persoanele care au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, care nu pot dovedi cu acte veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 2011, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează câstigul salarial mediu brut/net, după caz, din perioada respectivă.

Art. 14. - (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5% beneficiază de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;

d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

(2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

Art. 15. - (1) Persoanele care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în grupele I si II de muncă, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăsurat activităti în locuri de muncă încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa II de muncă sau în conditii deosebite de muncă, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupa I de muncă, în conditii speciale sau în alte conditii de muncă, potrivit legii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 în situatia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2010, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

(3) De cresterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază si persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001, în situatiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, punctajul anual este 0,57255 puncte.

(2) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit contributia de asigurări sociale.

(3) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), la determinarea punctajului lunar se ia în calcul cuantumul ajutorului.

(4) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat până la data de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului se ia în calcul, după caz, salariul minim pe tară, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă.

(5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale si pensii pentru agricultori, sistemul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

(6) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul public de pensii si la sistemul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, după caz, la stabilirea pensiei se iau în considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.

Art. 17. - (1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim brut pe tară din perioadele respective.

(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) si g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim brut pe tară din perioadele respective.

(3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncă, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează 1,5 salarii minime brute pe tară din perioadele respective.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (3), în care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizează salariul lunar, brut sau net, după caz, avut în perioadele respective, dacă acesta este mai mare decât 1,5 salarii minime pe tară.

(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 5 alin. (1), realizate începând cu data de 1 aprilie 2001, la calculul punctajului lunar se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a);

b) 25% din câstigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c) si g).

(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizatiilor de asigurări sociale.

(7) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e), realizate începând cu data de 1 ianuarie 2005, la calculul punctajului lunar se utilizează cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă si boli profesionale.

(8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), realizate începând cu data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câstigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

Art. 18. - Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limită de vârsta, au contribuit o anumită perioadă la sistemul public beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

Art. 19. - Pentru stagiul potential acordat celor în drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Art. 20. - (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si modalitatea de contestare a acesteia.

(2) Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor în termen de 5 zile de la data emiterii.

Art. 21. - (1) împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul reclamantul.

(2) La contestarea deciziilor de pensie revizuite potrivit prezentei metodologii sunt aplicabile dispozitiile privind jurisdictia asigurărilor sociale prevăzute la art. 152-157 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - Procedura de stabilire, plată, recalculare, suspendare, reluare si încetare a pensiilor revizuite potrivit prezentei metodologii este cea prevăzută de Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Modelul deciziei de revizuire a pensiei se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 24. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

 


ANEXA Nr. 1

la metodologie

VÂRSTE STANDARD

de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare

Femei

 

Luna si anul nasterii

Luna si anul pensionării

Vârsta asiguratului la iesirea la pensie

(ani/luni)

Stagiul complet de cotizare

(ani/luni)

Stagiul minim de cotizare

(ani/luni)

1

2

3

4

5

Aprilie 1944

Aprilie 2001

57/0

25/0

10/0

Mai 1944

Mai 2001

57/0

25/0

10/0

Iunie 1944

Iunie 2001

57/0

25/0

10/0

Iulie 1944

Iulie 2001

57/0

25/0

10/0

August 1944

August 2001

57/0

25/0

10/0

Septembrie 1944

Septembrie 2001

57/0

25/0

10/0

Octombrie 1944

Octombrie 2001

57/0

25/0

10/0

Noiembrie 1944

Noiembrie 2001

57/0

25/0

10/0

Decembrie 1944

Decembrie 2001

57/0

25/0

10/0

Ianuarie 1945

Ianuarie 2002

57/0

25/0

10/0

Februarie 1945

Februarie 2002

57/0

25/0

10/0

Martie 1945

Martie 2002

57/0

25/0

10/0

Aprilie 1945

Mai 2002

57/1

25/1

10/1

Mai 1945

Iunie 2002

57/1

25/1

10/1

Iunie 1945

Iulie 2002

57/1

25/1

10/1

Iulie 1945

August 2002

57/1

25/1

10/1

August 1945

Septembrie 2002

57/1

25/1

10/1

Septembrie 1945

Noiembrie 2002

57/2

25/2

10/2

Octombrie 1945

Decembrie 2002

57/2

25/2

10/2

Noiembrie 1945

Ianuarie 2003

57/2

25/2

10/2

Decembrie 1945

Februarie 2003

57/2

25/2

10/2

Ianuarie 1946

Martie 2003

57/2

25/2

10/2

Februarie 1946

Mai 2003

57/3

25/3

10/3

Martie 1946

Iunie 2003

57/3

25/3

10/3

Aprilie 1946

Iulie 2003

57/3

25/3

10/3

Mai 1946

August 2003

57/3

25/3

10/3

Iunie 1946

Septembrie 2003

57/3

25/3

10/3

Iulie 1946

Noiembrie 2003

57/4

25/4

10/4

August 1946

Decembrie 2003

57/4

25/4

10/4

Septembrie 1946

Ianuarie 2004

57/4

25/4

10/4

Octombrie 1946

Februarie 2004

57/4

25/4

10/4

Noiembrie 1946

Martie 2004

57/4

25/4

10/4

Decembrie 1946

Mai 2004

57/5

25/5

10/5

Ianuarie 1947

Iunie 2004

57/5

25/5

10/5

Februarie 1947

Iulie 2004

57/5

25/5

10/5

Martie 1947

August 2004

57/5

25/5

10/5

Aprilie 1947

Septembrie 2004

57/5

25/5

10/5

Mai 1947

Noiembrie 2004

57/6

25/6

10/6

Iunie 1947

Decembrie 2004

57/6

25/6

10/6


1

2

3

4

5

Iulie 1947

Ianuarie 2005

57/6

25/6

10/6

August 1947

Februarie 2005

57/6

25/6

10/6

Septembrie 1947

Martie 2005

57/6

25/6

10/6

Octombrie 1947

Mai 2005

57/7

25/7

10/7

Noiembrie 1947

Iunie 2005

57/7

25/7

10/7

Decembrie 1947

Iulie 2005

57/7

25/7

10/7

Ianuarie 1948

Septembrie 2005

57/8

25/8

10/8

Februarie 1948

Octombrie 2005

57/8

25/8

10/8

Martie 1948

Noiembrie 2005

57/8

25/8

10/8

Aprilie 1948

Ianuarie 2006

57/9

25/9

10/9

Mai 1948

Februarie 2006

57/9

25/9

10/9

Iunie 1948

Martie 2006

57/9

25/9

10/9

Iulie 1948

Mai 2006

57/10

25/10

10/10

August 1948

Iunie 2006

57/10

25/10

10/10

Septembrie 1948

Iulie 2006

57/10

25/10

10/10

Octombrie 1948

Septembrie 2006

57/11

25/11

10/11

Noiembrie 1948

Octombrie 2006

57/11

25/11

10/11

Decembrie 1948

Noiembrie 2006

57/11

25/11

10/11

Ianuarie 1949

Ianuarie 2007

58/0

26/0

11/0

Februarie 1949

Februarie 2007

58/0

26/0

11/0

Martie 1949

Martie 2007

58/0

26/0

11/0

Aprilie 1949

Mai 2007

58/1

26/2

11/2

Mai 1949

Iunie 2007

58/1

26/2

11/2

Iunie 1949

Iulie 2007

58/1

26/2

11/2

Iulie 1949

Septembrie 2007

58/2

26/4

11/4

August 1949

Octombrie 2007

58/2

26/4

11/4

Septembrie 1949

Noiembrie 2007

58/2

26/4

11/4

Octombrie 1949

Ianuarie 2008

58/3

26/6

11/6

Noiembrie 1949

Februarie 2008

58/3

26/6

11/6

Decembrie 1949

Martie 2008

58/3

26/6

11/6

Ianuarie 1950

Mai 2008

58/4

26/8

11/8

Februarie 1950

Iunie 2008

58/4

26/8

11/8

Martie 1950

Iulie 2008

58/4

26/8

11/8

Aprilie 1950

Septembrie 2008

58/5

26/10

11/10

Mai 1950

Octombrie 2008

58/5

26/10

11/10

Iunie 1950

Noiembrie 2008

58/5

26/10

11/10

Iulie 1950

Ianuarie 2009

58/6

27/0

12/0

August 1950

Februarie 2009

58/6

27/0

12/0

Septembrie 1950

Martie 2009

58/6

27/0

12/0

Octombrie 1950

Mai 2009

58/7

27/2

12/2

Noiembrie 1950

Iunie 2009

58/7

27/2

12/2

Decembrie 1950

Iulie 2009

58/7

27/2

12/2

Ianuarie 1951

Septembrie 2009

58/8

27/4

12/4

Februarie 1951

Octombrie 2009

58/8

27/4

12/4

Martie 1951

Noiembrie 2009

58/8

27/4

12/4

Aprilie 1951

Ianuarie 2010

58/9

27/6

12/6

Mai 1951

Februarie 2010

58/9

27/6

12/6

Iunie 1951

Martie 2010

58/9

27/6

12/6


1

2

3

4

5

Iulie 1951

Mai 2010

58/10

27/8

12/8

August 1951

Iunie 2010

58/10

27/8

12/8

Septembrie 1951

Iulie 2010

58/10

27/8

12/8

Octombrie 1951

Septembrie 2010

58/11

27/10

12/10

Noiembrie 1951

Octombrie 2010

58/11

27/10

12/10

Decembrie 1951

Noiembrie 2010

58/11

27/10

12/10

Ianuarie 1952

Ianuarie 2011

59/0

28/0

13/0

Februarie 1952

Februarie 2011

59/0

28/0

13/0

Martie 1952

Martie 2011

59/0

28/0

13/0

Aprilie 1952

Mai 2011

59/1

28/2

13/2

Mai 1952

Iunie 2011

59/1

28/2

13/2

Iunie 1952

Iulie 2011

59/1

28/2

13/2

Iulie 1952

Septembrie 2011

59/2

28/4

13/4

August 1952

Octombrie 2011

59/2

28/4

13/4

Septembrie 1952

Noiembrie 2011

59/2

28/4

13/4

Octombrie 1952

Ianuarie 2012

59/3

28/6

13/6

Noiembrie 1952

Februarie 2012

59/3

28/6

13/6

Decembrie 1952

Martie 2012

59/3

28/6

13/6

Ianuarie 1953

Mai 2012

59/4

28/8

13/8

Februarie 1953

Iunie 2012

59/4

28/8

13/8

Martie 1953

Iulie 2012

59/4

28/8

13/8

Aprilie 1953

Septembrie 2012

59/5

28/10

13/10

Mai 1953

Octombrie 2012

59/5

28/10

13/10

Iunie 1953

Noiembrie 2012

59/5

28/10

13/10

Iulie 1953

Ianuarie 2013

59/6

29/0

14/0

August 1953

Februarie 2013

59/6

29/0

14/0

Septembrie 1953

Martie 2013

59/6

29/0

14/0

Octombrie 1953

Mai 2013

59/7

29/2

14/2

Noiembrie 1953

Iunie 2013

59/7

29/2

14/2

Decembrie 1953

Iulie 2013

59/7

29/2

14/2

Ianuarie 1954

Septembrie 2013

59/8

29/4

14/4

Februarie 1954

Octombrie 2013

59/8

29/4

14/4

Martie 1954

Noiembrie 2013

59/8

29/4

14/4

Aprilie 1954

Ianuarie 2014

59/9

29/6

14/6

Mai 1954

Februarie 2014

59/9

29/6

14/6

Iunie 1954

Martie 2014

59/9

29/6

14/6

Iulie 1954

Mai 2014

59/10

29/8

14/8

August 1954

Iunie 2014

59/10

29/8

14/8

Septembrie 1954

Iulie 2014

59/10

29/8

14/8

Octombrie 1954

Septembrie 2014

59/11

29/10

14/10

Noiembrie 1954

Octombrie 2014

59/11

29/10

14/10

Decembrie 1954

Noiembrie 2014

59/11

29/10

14/10

Ianuarie 1955

Ianuarie 2015

60/0

30/0

15/0


Bărbati

 

Luna si anul nasterii

Luna si anul pensionării

Vârsta asiguratului la iesirea la pensie

(ani/luni)

Stagiul complet de cotizare

(ani/luni)

Stagiul minim de cotizare

(ani/luni)

1

2

3

4

5

Ianuarie 1939

Ianuarie 2001

62/0

30/0

10/0

Februarie 1939

Februarie 2001

62/0

30/0

10/0

Martie 1939

Martie 2001

62/0

30/0

10/0

Aprilie 1939

Aprilie 2001

62/0

30/0

10/0

Mai 1939

Mai 2001

62/0

30/0

10/0

Iunie 1939

Iunie 2001

62/0

30/0

10/0

Iulie 1939

Iulie 2001

62/0

30/0

10/0

August 1939

August 2001

62/0

30/0

10/0

Septembrie 1939

Septembrie 2001

62/0

30/0

10/0

Octombrie 1939

Octombrie 2001

62/0

30/0

10/0

Noiembrie 1939

Noiembrie 2001

62/0

30/0

10/0

Decembrie 1939

Decembrie 2001

62/0

30/0

10/0

Ianuarie 1940

Ianuarie 2002

62/0

30/0

10/0

Februarie 1940

Februarie 2002

62/0

30/0

10/0

Martie 1940

Martie 2002

62/0

30/0

10/0

Aprilie 1940

Mai 2002

62/1

30/1

10/1

Mai 1940

Iunie 2002

62/1

30/1

10/1

Iunie 1940

Iulie 2002

62/1

30/1

10/1

Iulie 1940

August 2002

62/1

30/1

10/1

August 1940

Septembrie 2002

62/1

30/1

10/1

Septembrie 1940

Noiembrie 2002

62/2

30/2

10/2

Octombrie 1940

Decembrie 2002

62/2

30/2

10/2

Noiembrie 1940

Ianuarie 2003

62/2

30/2

10/2

Decembrie 1940

Februarie 2003

62/2

30/2

10/2

Ianuarie 1941

Martie 2003

62/2

30/2

10/2

Februarie 1941

Mai 2003

62/3

30/3

10/3

Martie 1941

Iunie 2003

62/3

30/3

10/3

Aprilie 1941

Iulie 2003

62/3

30/3

10/3

Mai 1941

August 2003

62/3

30/3

10/3

Iunie 1941

Septembrie 2003

62/3

30/3

10/3

Iulie 1941

Noiembrie 2003

62/4

30/4

10/4

August 1941

Decembrie 2003

62/4

30/4

10/4

Septembrie 1941

Ianuarie 2004

62/4

30/4

10/4

Octombrie 1941

Februarie 2004

62/4

30/4

10/4

Noiembrie 1941

Martie 2004

62/4

30/4

10/4

Decembrie 1941

Mai 2004

62/5

30/5

10/5

Ianuarie 1942

Iunie 2004

62/5

30/5

10/5

Februarie 1942

Iulie 2004

62/5

30/5

10/5

Martie 1942

August 2004

62/5

30/5

10/5

Aprilie 1942

Septembrie 2004

62/5

30/5

10/5

Mai 1942

Noiembrie 2004

62/6

30/6

10/6

Iunie 1942

Decembrie 2004

62/6

30/6

10/6


1

2

3

4

5

Iulie 1942

Ianuarie 2005

62/6

30/6

10/6

August 1942

Februarie 2005

62/6

30/6

10/6

Septembrie 1942

Martie 2005

62/6

30/6

10/6

Octombrie 1942

Mai 2005

62/7

30/7

10/7

Noiembrie 1942

Iunie 2005

62/7

30/7

10/7

Decembrie 1942

Iulie 2005

62/7

30/7

10/7

Ianuarie 1943

Septembrie 2005

62/8

30/8

10/8

Februarie 1943

Octombrie 2005

62/8

30/8

10/8

Martie 1943

Noiembrie 2005

62/8

30/8

10/8

Aprilie 1943

Ianuarie 2006

62/9

30/9

10/9

Mai 1943

Februarie 2006

62/9

30/9

10/9

Iunie 1943

Martie 2006

62/9

30/9

10/9

Iulie 1943

Mai 2006

62/10

30/10

10/10

August 1943

Iunie 2006

62/10

30/10

10/10

Septembrie 1943

Iulie 2006

62/10

30/10

10/10

Octombrie 1943

Septembrie 2006

62/11

30/11

10/11

Noiembrie 1943

Octombrie 2006

62/11

30/11

10/11

Decembrie 1943

Noiembrie 2006

62/11

30/11

10/11

Ianuarie 1944

Ianuarie 2007

63/0

31/0

11/0

Februarie 1944

Februarie 2007

63/0

31/0

11/0

Martie 1944

Martie 2007

63/0

31/0

11/0

Aprilie 1944

Mai 2007

63/1

31/2

11/2

Mai 1944

Iunie 2007

63/1

31/2

11/2

Iunie 1944

Iulie 2007

63/1

31/2

11/2

Iulie 1944

Septembrie 2007

63/2

31/4

11/4

August 1944

Octombrie 2007

63/2

31/4

11/4

Septembrie 1944

Noiembrie 2007

63/2

31/4

11/4

Octombrie 1944

Ianuarie 2008

63/3

31/6

11/6

Noiembrie 1944

Februarie 2008

63/3

31/6

11/6

Decembrie 1944

Martie 2008

63/3

31/6

11/6

Ianuarie 1945

Mai 2008

63/4

31/8

11/8

Februarie 1945

Iunie 2008

63/4

31/8

11/8

Martie 1945

Iulie 2008

63/4

31/8

11/8

Aprilie 1945

Septembrie 2008

63/5

31/10

11/10

Mai 1945

Octombrie 2008

63/5

31/10

11/10

Iunie 1945

Noiembrie 2008

63/5

31/10

11/10

Iulie 1945

Ianuarie 2009

63/6

32/0

12/0

August 1945

Februarie 2009

63/6

32/0

12/0

Septembrie 1945

Martie 2009

63/6

32/0

12/0

Octombrie 1945

Mai 2009

63/7

32/2

12/2

Noiembrie 1945

Iunie 2009

63/7

32/2

12/2

Decembrie 1945

Iulie 2009

63/7

32/2

12/2

Ianuarie 1946

Septembrie 2009

63/8

32/4

12/4

Februarie 1946

Octombrie 2009

63/8

32/4

12/4

Martie 1946

Noiembrie 2009

63/8

32/4

12/4

Aprilie 1946

Ianuarie 2010

63/9

32/6

12/6

Mai 1946

Februarie 2010

63/9

32/6

12/6

Iunie 1946

Martie 2010

63/9

32/6

12/6


1

2

3

4

5

Iulie 1946

Mai 2010

63/10

32/8

12/8

August 1946

Iunie 2010

63/10

32/8

12/8

Septembrie 1946

Iulie 2010

63/10

32/8

12/8

Octombrie 1946

Septembrie 2010

63/11

32/10

12/10

Noiembrie 1946

Octombrie 2010

63/11

32/10

12/10

Decembrie 1946

Noiembrie 2010

63/11

32/10

12/10

Ianuarie 1947

Ianuarie 2011

64/0

33/0

13/0

Februarie 1947

Februarie 2011

64/0

33/0

13/0

Martie 1947

Martie 2011

64/0

33/0

13/0

Aprilie 1947

Mai 2011

64/1

33/2

13/2

Mai 1947

Iunie 2011

64/1

33/2

13/2

Iunie 1947

Iulie 2011

64/1

33/2

13/2

Iulie 1947

Septembrie 2011

64/2

33/4

13/4

August 1947

Octombrie 2011

64/2

33/4

13/4

Septembrie 1947

Noiembrie 2011

64/2

33/4

13/4

Octombrie 1947

Ianuarie 2012

64/3

33/6

13/6

Noiembrie 1947

Februarie 2012

64/3

33/6

13/6

Decembrie 1947

Martie 2012

64/3

33/6

13/6

Ianuarie 1948

Mai 2012

64/4

33/8

13/8

Februarie 1948

Iunie 2012

64/4

33/8

13/8

Martie 1948

Iulie 2012

64/4

33/8

13/8

Aprilie 1948

Septembrie 2012

64/5

33/10

13/10

Mai 1948

Octombrie 2012

64/5

33/10

13/10

Iunie 1948

Noiembrie 2012

64/5

33/10

13/10

Iulie 1948

Ianuarie 2013

64/6

34/0

14/0

August 1948

Februarie 2013

64/6

34/0

14/0

Septembrie 1948

Martie 2013

64/6

34/0

14/0

Octombrie 1948

Mai 2013

64/7

34/2

14/2

Noiembrie 1948

Iunie 2013

64/7

34/2

14/2

Decembrie 1948

Iulie 2013

64/7

34/2

14/2

Ianuarie 1949

Septembrie 2013

64/8

34/4

14/4

Februarie 1949

Octombrie 2013

64/8

34/4

14/4

Martie 1949

Noiembrie 2013

64/8

34/4

14/4

Aprilie 1949

Ianuarie 2014

64/9

34/6

14/6

Mai 1949

Februarie 2014

64/9

34/6

14/6

Iunie 1949

Martie 2014

64/9

34/6

14/6

Iulie 1949

Mai 2014

64/10

34/8

14/8

August 1949

Iunie 2014

64/10

34/8

14/8

Septembrie 1949

Iulie 2014

64/10

34/8

14/8

Octombrie 1949

Septembrie 2014

64/11

34/10

14/10

Noiembrie 1949

Octombrie 2014

64/11

34/10

14/10

Decembrie 1949

Noiembrie 2014

64/11

34/10

14/10

Ianuarie 1950

Ianuarie 2015

65/0

35/0

15/0


ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Câstigul salarial mediu brut/net anual

 

Anul

Salariul mediu anual (lei)

Brut

Net

Anterior anului 1947

168

-

1947

261

-

1948

293

-

1949

335

-

1950

366

337

1951

397

365

1952

403

370

1953

447

410

1954

487

456

1955

536

499

1956

593

549

1957

671

619

1958

747

684

1959

784

726

1960

854

802

1961

898

833

1962

947

880

1963

1.005

932

1964

1.046

965

1965

1.115

1.028

1966

1.179

1.083

1967

1.210

1.107

1968

1.248

1.139

1969

1.297

1.180

1970

1.434

1.289

1971

1.471

1.318

1972

1.498

1.339

1973

1.563

1.391

1974

1.663

1.471

1975

1.813

1.595

1976

1.964

1.712

1977

2.102

1.818

1978

2.344

2.011

1979

2.457

2.108

1980

2.602

2.238

1981

2.721

2.340

1982

2.936

2.525

1983

3.024

2.601

1984

3.224

2.773

1985

3.285

2.827

1986

3.317

2.855

1987

3.337

2.872

1988

3.422

2.946

1989

3.538

3.063

1990

4.010

3.381

 

1991-2011: Câstigul salarial mediu brut/net lunar comunicat de Institutul National de Statistică Sursa: Institutul National de Statistică

 

 


ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

SPORURILE CU CARACTER PERMANENT, INDEMNIZATIILE SI MAJORĂRILE DE RETRIBUTII TARIFARE

care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor si care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual

 

I. Sporul de vechime in munca

1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, si, în consecintă, nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinte.

2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinte.

II. Sporuri, indemnizatii si majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974*), publicată în Buletinul Oficial, nr. 133-134 din 1 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare:

1. sporul pentru munca în conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

2. majorarea retributiei tarifare cu până la 10% pentru conditii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

4. indemnizatia de până la 10% acordată sefului de echipă sau de brigadă care conduce formatia de lucru, prevăzută la art. 70 si în anexa nr. IV.

Pentru unele activităti specifice, cuantumul indemnizatiei era diferentiat, după cum urmează:

- 2,50-18 lei/zi, în industria minieră;

- până la 1,3% din retributia realizată de formatia condusă, în exploatările forestiere;

5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse între 5% si 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;

6. indemnizatia acordată personalului navigant si însotitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;

7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în conditiile stabilite de lege, “gradatia de merit”, astfel:

- personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică (art. 121);

- cadrelor didactice definitive cu o vechime în învătământ de cel putin 30 de ani (art. 143);

- cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);

- cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradatie (art. 159);

8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadrati la categoria a lII-a inclusiv, care execută încăltăminte de tip “Romarta” si confectii din piele si blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) “Muncitori calificati”];

9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) “Muncitori calificati”];

10. majorarea retributiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăsurat activitate la spitalele “Elias” si “Alexandru Sahia”, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul

Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

11. majorarea retributiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăsurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc functia de sofer si în mod suplimentar efectuează si activităti de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 “Auto si întretinere drumuri”);

13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadrati în gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevăzătorii încadrati în gradul al ll-lea de invaliditate (art. 197);

14. indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere acordată:

- profesorilor, conferentiarilor si lectorilor-sefi de lucrări titulari din învătământul superior, pentru perioada cât sunt numiti în functii de conducere în unitătile de cercetare si inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];

- sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezintă importantă deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];

- cadrelor medicale care îndeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordată persoanelor care îndeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);

- cadrelor sanitare care îndeplinesc functii de conducere [art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”];

- cadrelor de specialitate artistică care în afara functiei artistice îndeplinesc functii de conducere (art. 160);

15. indemnizatiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

- îndeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolară si sef catedră în învătământul superior;

- desfăsoară activitate de diriginte de clasă;

- predau în acelasi timp la 2-4 clase în învătământul primar;

16. majorarea retributiei tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii si în scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;

17. sporul pentru munca în timpul noptii, acordat în conditiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum si cel acordat în conditiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigatia fluvială;

18. sporul de până la 14% - care face parte din retributia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Române si al unitătilor subordonate sau din alte unităti care participă efectiv la realizarea, controlul si urmărirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de subsol de la cap. I lit. A.a) din anexa nr. IV la Legea nr. 57/1974, cu modificările ulterioare;

19. indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retributia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];

20. indemnizatia prevăzută la art. 70, pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retributia realizată în acord (anexa nr. IV);


*) Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogată prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.


 

21. indemnizatia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B “Ocrotirea sănătătii”, astfel:

 

Functia

 

Indemnizatia (lei)

cea mai mică

cea mai mare

1. Medic (farmacist) director

2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fără personalitate juridică)

3. Medic-sef (dispensar policlinic, statie de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-sef

4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) sef de sectie, de laborator si altele similare: medic-inspector

5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moasă, tehnician sanitar), sef de unitate, de laborator, de sectie si altele similare

715

715

310

230

130

1.535

1.225

880

560

430

 

22. indemnizatiile si alte plăti pentru activităti prestate în afara obligatiilor functiei de bază si care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”), după cum urmează:

1. medicii care asigură continuitatea în unitătile sanitare prin ore de gardă până la retributia tarifară orară; prestate peste timpul normal de muncă

2. personalul sanitar care suplineste personalul aflat în concediu (de boală, de cu retributia tarifară orară; nastere, de studii) sau în alte situatii similare

3. membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză si 75-155 lei pe sedintă; recuperare a capacitătii de muncă si ai comisiei medicamentului

4. medicii curanti care acordă asistentă medicală cadrelor din nomenclatura 155-310 lei lunar pe familie asistată; unitătilor medicale speciale

23. indemnizatiile lunare care se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor functii de conducere în unitătile de artă si cinematografie în afara obligatiilor de serviciu de la functia de bază, care nu fac parte din retributia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:

- director de unitate artistică până la 1.615 lei;

- director adjunct artistic până la 1.100 lei;

- sef sectie artistică până la 560 lei;

24. indemnizatia lunară pentru unele activităti prestate în afara functiei de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

1. rector (Universitatea Cultural-Stiintifică Bucuresti) 605-1.010 lei;

2. prorector (Universitatea Cultural-Stiintifică Bucuresti) 505-810 lei;

3. director de curs universităti cultural-stiintifice 410-610 lei;

4. secretar de curs universităti cultural-stiintifice 205-415 lei;

5. director de cămin cultural:

a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205-310 lei;

b) în comunele cu 4.000-6.000 de locuitori 260-415 lei;

c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360-520 lei;

6. bibliotecar comunal 205-310 lei;

25. indemnizatia de conducere pe tipuri (lit. B din anexa nr. I la Legea nr. 57/1974, cu modificările ulterioare), astfel:

 

 

Indemnizatia - lei -

 

Indemnizatia - lei -

Tipul

Minimum

Maximum

Tipul

Minimum

Maximum

A

160

280

N

430

990

B

160

330

O

430

1.040

C

160

380

P

480

1.090

D

220

430

R

480

1.140

E

220

510

S

560

1.210

F

220

560

T

560

1.260

G

280

610

U

610

1.310

H

280

670

V

610

1.360

I

280

720

w

660

1.410

J

330

770

X

660

1.510

K

330

820

Y

760

1.610

L

380

870

z

760

1.730

M

380

940

 

 

 


III. Alte sporuri:

1. sporul acordat personalului civil care a desfăsurat activitate în cadrul unitătilor militare apartinând Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, stabilit pe transe, astfel:

 

Perioada

Sporul

Actul normativ

1 noiembrie 1969-1 februarie 1976

5%-25%

Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.963/1969, art. 23

1 februarie 1976-1 aprilie 1991

4%-18%

Decretul nr. 163/1975, art. 24

1 aprilie 1991-1 octombrie 1991

până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22

1 octombrie 1991-1 iunie 1993

până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25

1 iunie 1993-1 iulie 1994

până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23

1 iulie 1994-16 iulie 1998

până la 30%

Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23

16 iulie 1998

anulat

Introdus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare

 

2. majorarea de până la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfăsurat activitatea în societăti mixte;

3. majorarea cu 20-25% a retributiei tarifare a personalului român care si-a desfăsurat activitatea în ambasade.

IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidentiate împreună cu salariile aferente în statele de plată si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurări sociale.

V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementări din legislatia de asigurări sociale:

- sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I);

- sporul pentru lucru în subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;

- indemnizatia de zbor;

- sporul pentru conditii grele de muncă;

- sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

- sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;

- alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislatia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective si individuale de muncă.

Mentiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

- datele de identificare a persoanei;

- denumirea unitătii;

- perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de muncă;

- functia, meseria sau specialitatea exercitată;

- denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

- perioada în care a primit sporul si temeiul în baza căruia acesta s-a acordat;

- adeverintele vor purta număr, data eliberării, stampila unitătii, precum si semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitătii.

Adeverintele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situatiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncă.

Mentiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul al pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitătile economice;

- premiile anuale si premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

- recompensele cu caracter limitat acordate personalului din unele sectoare de activitate;

- diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;

- drepturile de autor;

- drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

- al treisprezecelea salariu;

- formele de retribuire definite sub sintagma “plata cu ora”, acordate cadrelor didactice si specialistilor din productie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăsurate în afara obligatiilor de muncă de la functia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum si pentru îndeplinirea unor activităti didactice pentru care nu se justifică înfiintarea unor posturi;

- formele de retribuire pentru “orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;

- sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică si care asigură perfectionarea de specialitate a învătătorilor si educatorilor;

- indemnizatiile de muncă nenormată;

- compensatiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 si nr. 240/1982;

- alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

 

 


ANEXA Nr. 4

la metodologie

Salariul minim pe tară

 

Anul

Începând cu ziua, luna

Salariul minim (lei)

Actul normativ prin care s-a stabilit

Anterior anului 1950

 

166

 

1950

 

166

 

1951

 

166

 

1952

 

166

 

1953

 

166

 

1954

 

166

 

1955

 

220

 

1956

 

220

 

1957

1 mai

220

350

 

1958

 

350

 

1959

1 august

350

400

 

1960

 

400

 

1961

1 decembrie

400

475

 

1962

 

475

 

1963

 

475

 

1964

 

475

 

1965

1 septembrie

475

550

 

1966

 

550

 

1967

1 august

550

700

 

1968

 

700

 

1969

 

700

 

1970

1 martie 1 mai

700

750

800

 

1971

 

800

 

1972

1 septembrie

800

1.000

 

1973

 

1.000

 

1974

1 august

1.000

1.140

 

1975

1 iulie

1.140

1.200

 

1976

 

1.200

 

1977

 

1.200

 

1978

 

1.200

 

1979

1 august

1.200

1.425

 

1980

 

1.425

 

1981

 

1.425

 

1982

 

1.425

 

1983

1 septembrie

1.425

1.500

 

1984

 

1.500

 


Anul

Începând cu ziua, luna

Salariul minim (lei)

Actul normativ prin care s-a stabilit

1985

 

1.500

 

1986

 

1.500

 

1987

 

1.500

 

1988

1 iulie

1.500

2.000

 

1989

 

2.000

 

1990

 

2.000

 

1991

 

1 martie

1 aprilie

1 mai

1 septembrie

1 noiembrie

2.000

3.150

4.675

5.975

6.775

7.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 133/1991

Hotărârea Guvernului nr. 219/1991

Hotărârea Guvernului nr. 219/1991

Hotărârea Guvernului nr. 579/1991

Hotărârea Guvernului nr. 780/1991

1992

1 ianuarie

1 martie

1 mai

1 septembrie

1 noiembrie

8.500

9.150

11.200

12.920

15.215

Hotărârea Guvernului nr. 19/1992

Hotărârea Guvernului nr. 149/1992

Hotărârea Guvernului nr. 218/1992

Hotărârea Guvernului nr. 499/1992

Hotărârea Guvernului nr. 774/1992

1993

1 ianuarie

1 martie

1 mai

1 octombrie

1 decembrie

16.600

17.600

30.000

40.200

45.000

Hotărârea Guvernului nr. 94/1993

Hotărârea Guvernului nr. 124/1993

Hotărârea Guvernului nr. 208/1993

Hotărârea Guvernului nr. 586/1993

Hotărârea Guvernului nr. 683/1993

1994

 

15 martie

1 iulie

45.000

60.000

65.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 90/1994

Hotărârea Guvernului nr. 353/1994

1995

 

1 aprilie

65.000

75.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 184/1995

1996

 

1 august

75.000

97.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 594/1996

1997

 

1 februarie

1 august

1 octombrie

97.000

150.000

225.000

250.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 27/1997

Hotărârea Guvernului nr. 468/1997

1998

1 aprilie

350.000

Hotărârea Guvernului nr. 208/1998

1999

1 mai

450.000

Hotărârea Guvernului nr. 296/1999

2000

 

1 februarie

1 decembrie

450.000

700.000

1.000.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 101/2000

Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000

2001

1 martie

1.000.000

1.400.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 231/2001

2002

1 martie

1.400.000

1.750.000

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2001

2003

1 ianuarie

2.500.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2002

2004

1 ianuarie

2.800.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2003

2005

1 ianuarie

1 iulie

3.100.000

310 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 2.346/2004

2006

1 ianuarie

330 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2005

2007

1 ianuarie

390 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2006

2008

1 ianuarie

1 octombrie

500 (RON)

540 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.507/2007

Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008

2009

1 ianuarie

600 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008

2010

1 ianuarie

600 (RON)

Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008

 

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

Justificarea urgentei rezultă din faptul că în conformitate cu art. 64 alin. (3) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, “Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigatii a anului următor”.

De asemenea, mentionăm că Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este lege organică si nu poate fi modificată decât prin ordonantă de urgentă sau lege, iar termenul impus de lege pentru publicarea tarifelor nu poate fi respectat dacă nu se adoptă prezentul act normativ.

Prin Legea nr. 281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 activitatea de irigatii nu mai beneficiază de ajutoare de la bugetul de stat. Cu toate acestea, conform art. 63 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este prevăzut ca din tariful de livrare a apei pentru irigatii să se suporte cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli, de la bugetul de stat. Această prevedere este în contradictie cu angajamentul asumat de România de eliminare a subventiilor operationale pentru irigatii.

Pentru corelarea prevederilor actuale cu schimbările intervenite ca urmare a eliminării subventiilor datorate abrogării, prin Legea nr. 281/2010, a art. 68 si 69 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005, se propune eliminarea prevederilor referitoare la suportarea de la bugetul de stat a cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli.

Cuantumul tarifelor reactualizate rezultate din eliminarea subventiilor de la bugetul de stat se avizează de consiliile de unitate de administrare formate din reprezentantii beneficiarilor si, după aprobarea acestora de către Consiliul de administratie al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După publicare, tarifele reactualizate se folosesc pentru încheierea contractelor de livrare a apei pentru irigatii. Contractele încheiate în temeiul art. 56 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au clauze anuale de renegociere, prin urmare adoptarea prezentului proiect de act normativ duce la corelarea prevederilor contractuale cu normele referitoare la eliminarea subventiilor.

Neadoptarea prezentului act normativ ar avea drept consecintă neîncheierea contractelor dintre beneficiarii irigatiilor cu Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, ceea ce ar conduce la neirigarea culturilor, cu consecinte grave asupra sigurantei alimentare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunostinta beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale si termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

2. La articolul 63, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii, prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative si cele cu energia electrică si termică pentru pomparea apei, cele cu salarizarea personalului, cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de întretinere si reparatii, care se acoperă din tariful anual.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 65.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii si supraînăltării depozitelor de zgură si cenusă aferente activitătilor nucleare desfăsurate de către societăti sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele

 

În scopul evitării producerii unor dezastre ecologice, ca urmare a atingerii cotelor maxime a depozitelor de zgură si cenusă existente, aferente activitătilor nucleare, constând în producerea de apă grea,

tinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public general si constituie situatii de urgentă a căror reglementare nu mai poate fi amânată,

se impune facilitarea urgentării începerii procedurilor pentru realizarea, extinderea si supraînăltarea depozitelor de zgură si cenusă aferente activitătilor nucleare desfăsurate de către societăti sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele, prin exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare si de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Scoaterea definitivă ori temporară a terenurilor proprietate publică a statului, necesare realizării, extinderii si supraînăltării depozitelor de zgură si cenusă aferente activitătilor nucleare desfăsurate de către societăti sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele, din circuitul agricol, respectiv din fondul forestier national se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a taxelor si a obligatiilor prevăzute la art. 36, 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Exceptarea de la plata taxelor si a obligatiilor pentru terenurile prevăzute la alin. (1) se aplică numai pentru lucrările de interes national declarate de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 67.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii

 

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare a sistemului de sănătate, în vederea gestionării eficiente a resurselor financiare din domeniul sănătătii publice, precum si pentru asigurarea eficientă a stării de sănătate a populatiei,

tinând cont de necesitatea implementării unui sistem de clawback sustenabil pentru suplimentarea în continuare a surselor de finantare a sistemului public de sănătate în regim de urgentă, în vederea asigurării asistentei medicale a populatiei, si de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activitătilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea îmbunătătirii conditiilor de desfăsurare a acestora, amânarea adoptării acestor măsuri imediate ar avea consecinte negative în ceea ce priveste calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurării asistentei medicale pentru un număr important de pacienti.

Constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă ar avea consecinte grave asupra îndeplinirii obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetătenilor la ocrotirea sănătătii, prin existenta serviciilor de sănătate cât mai aproape de cetăteni,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, detinătorii autorizatiilor de punere pe piată a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia unei contributii trimestriale pentru medicamentele incluse în programele nationale de sănătate, precum si pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc si în tratamentul din alte unităti sanitare care acordă servicii medicale în cadrul cărora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurări de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii.

(2) Nivelul contributiei, metodologia de calcul, procedura de raportare, cea de control si cea de sanctionare, precum si destinatia contributiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2) se abrogă prevederile art. 270 alin. (1) lit. x), art. 3631 si art. 365 alin. (11)-(13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 68.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind instituirea unor măsuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”)si ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate,

în baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 585/2011 al Comisiei din 17 iunie 2011 de stabilire a unor măsuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor,

în considerarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar si organizatiilor de producători în sectorul legume si fructe,

văzând Referatul de aprobare nr. 71.725/2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 585/2011 al Comisiei din 17 iunie 2011 de stabilire a unor măsuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor, denumit în continuare Regulament.

(2) Ajutorul financiar exceptional prevăzut de Regulament se acordă organizatiilor de producători mentionate la art. 122 lit. (a) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”).

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor produse din sectorul fructelor si legumelor destinate a fi consumate proaspete, care sunt retrase de pe piată, nerecoltate sau recoltate înainte de coacere, în perioada 26 mai 2011- 30 iunie 2011:

a) tomate, încadrate la codul NC 0702 00 00;

b) salată, încadrată la codurile NC 0705 11 00 si NC 0705 19 00;

c) castraveti, încadrati la codul NC 0707 00 05;

d) ardei grasi, încadrati la codul NC 0709 60 10;

e) dovlecei, încadrati la codul NC 0709 90 70.

Art. 3. - Se acordă ajutor financiar organizatiilor de producători în cazul retragerilor de pe piată a produselor prevăzute la art. 2, după cum urmează:

a) în alte scopuri decât pentru a fi distribuite gratuit, în cuantumurile maxime ale contributiei Uniunii Europene prevăzute în anexa I partea A din Regulament;

b) în scopul de a fi distribuite gratuit, în cuantum dublu fată de ajutorul acordat potrivit prevederilor lit. a).

Art. 4. - (1) Se acordă ajutor financiar suplimentar din partea Uniunii Europene pentru operatiunile de retragere de pe piată, de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere, realizate de organizatii de producători, pentru produsele si perioada prevăzute la art. 2.

(2) Cuantumurile maxime ale ajutorului financiar suplimentar acordat de Uniunea Europeană pentru retragerile de pe piată sunt prevăzute în anexa I partea B din Regulament.

(3) în cazul nerecoltării si al recoltării înainte de coacere se acordă ajutor financiar suplimentar pe suprafată, de 90% din cuantumurile stabilite la alin. (2) pentru retragerile de pe piată.

(4) Ajutorul financiar pentru recoltarea înainte de coacere acoperă numai produsele care se află efectiv pe câmp si care sunt recoltate în mod real înainte de coacere.

Art. 5. - (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 4 se acordă si producătorilor de fructe si legume care nu sunt membri ai unei organizatii de producători recunoscute, pentru realizarea operatiunilor de retragere de pe piată, de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere, pentru produsele si perioada mentionate la art. 2.

(2) în cazul retragerilor de pe piată, producătorii nemembri semnează un contract cu o organizatie de producători recunoscută, iar ajutorul financiar este plătit acestor producători de către organizatia cu care acestia au încheiat un asemenea contract.

(3) Cuantumurile ajutorului care urmează să fie acordat în temeiul alin. (2) se diminuează cu sumele corespunzătoare costurilor reale suportate de organizatia de producători pentru retragerea produselor respective de pe piată, pe care le va retine organizatia de producători.

(4) Dovada acestor costuri se face pe bază de facturi.

(5) Organizatiile de producători acceptă toate solicitările din partea producătorilor nemembri.

(6) Din motive justificate care privesc gradul limitat de organizare a producătorilor de fructe si legume în organizatii de producători recunoscute, acestia pot să transmită Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură o notificare, în locul semnării contractului prevăzut la alin. (2), caz în care ajutorul financiar se plăteste direct producătorului.

(7) în cazul operatiunilor de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere, producătorii nemembri transmit Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură notificarea corespunzătoare, în conformitate cu procedurile specifice adoptate de aceasta în temeiul art. 85 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate.

(8) Cuantumurile ajutorului care se acordă producătorilor nemembri în cazul operatiunilor de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Operatiunile de retragere de pe piată realizate de organizatiile de producători recunoscute si de producătorii nemembri care au semnat un contract cu o organizatie de producători recunoscută fac obiectul unor controale de nivelul unu în conformitate cu art. 108 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, limitate la 10% din cantitatea de produse retrase de pe piată.

(2) Operatiunile de retragere de pe piată realizate de producători nemembri care notifică Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură conform prevederilor art. 5 alin. (6) fac obiectul unor controale de nivel unu si acoperă 100% din cantitatea de produse retrase de pe piată.

(3) Operatiunile de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere realizate de organizatiile de producători recunoscute fac obiectul controalelor si conditiilor prevăzute la art. 110 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, cu exceptia cerintei ca nicio recoltare partială să nu fi fost efectuată pentru 10% din suprafetele de productie.

(4) Operatiunile de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere realizate de producători nemembri fac obiectul controalelor care acoperă 100% din suprafetele de productie.

(5) Controalele prevăzute la alin. (1)-(4) se realizează de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

Art. 7. - (1) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură informează Comisia Europeană, în fiecare zi de miercuri (înainte de ora 12,00, ora Bruxelles-ului), cu privire la notificările primite în decursul săptămânii anterioare din partea organizatiilor de producători si a producătorilor nemembri.

(2) Până la data de 18 iulie 2011, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură transmite Comisiei Europene informatiile referitoare la cantitătile totale retrase de pe piată, la suprafata totală pe care au fost realizate operatiunile de nerecoltare sau de recoltare înainte de coacere si la cererile de acordare a ajutorului total din partea Uniunii Europene pentru operatiunile corespunzătoare de retragere de pe piată.

(3) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură efectuează plătile după stabilirea coeficientului de alocare mentionat la art. 7 alin. (3) din Regulament, nu mai târziu de data de 15 octombrie 2011.

Art. 8. - (1) Organizatiile de producători solicită Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură plata ajutorului financiar prevăzut la art. 3 si 4, până la data de 11 iulie 2011.

(2) Producătorii nemembri solicită Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură plata ajutorului financiar prevăzut la art. 4, până la data de 11 iulie 2011.

(3) Cererile de acordare a ajutorului din partea Uniunii, mentionate la alin. (1) si (2), trebuie să fie însotite de documente justificative care să motiveze cuantumul solicitat al ajutorului si să contină un angajament scris în care solicitantul declară că nu a primit dublă finantare din fonduri europene sau nationale, nici compensatii în cadrul unei polite de asigurare în ceea ce priveste operatiunile eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului ordin.

Art. 9. - Procedurile specifice, documentatia care însoteste cererea pe care o depune solicitantul, precum si formularistica necesară solicitării si acordării sprijinului financiar reglementat de prezentul ordin se elaborează de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care este autoritatea competentă responsabilă cu aplicarea măsurilor exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 162.

 

ANEXA

 

CUANTUMURILE AJUTORULUI

care se acordă producătorilor nemembri în cazul operatiunilor de nerecoltare si de recoltare înainte de coacere

 

Nr. crt.

Produsul

Productia medie 2008-2010

(100 kg/ha)

Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piată

(euro/100kg)

Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe piată

(euro/ha)

Cuantumul pentru nerecoltare si recoltare înainte de coacere

(euro/ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 = 90% x 5)

1.

Tomate

370,63

33,20

12.304,91

11.074,42

2.

Salată

171,65

38,90

6.677,18

6.009,46

3.

Castraveti

393,49

24,00

9.443,76

8.499,38

4.

Ardei grasi

195,25

44,40

8.669,10

7.802,19

5.

Dovlecei

205,51

29,60

6.083,09

5.474,78


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, precum si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna iulie 2011, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 2.229.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de refinantării datoriei publice în luna iulie 2011, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1112CTN0J0

4.07.2011

6.07.2011

4.07.2012

364

850.000.000

RO1112CTN0K8

11.07.2011

13.07.2011

11.07.2012

364

900.000.000

RO1112CTN0L6

18.07.2011

20.07.2011

18.07.2012

364

900.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – [ d x r / 360 ]

Y = r/P, în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale; d- numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale;

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip refinantării datoriei publice în luna iulie 2011, Ministerul Finantelor benchmark cu scadenta la 3,5 si 10 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulata

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1114DBN011

7.07.2011

11.07.2011

25.10.2014

3

6,25

443,49

500.000.000

RO1116DBN024

14.07.2011

18.07.2011

30.04.2016

5

6,00

129,51

500.000.000

RO1121DBN032

21.07.2011

25.07.2011

11.06.2021

10

5,95

71,53

350.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠓Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societătii Comerciale “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 si 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 10 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011, fiind determinată conform formulei:

 

D - VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.


(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

MINISTERUL FINANTELOR PUBICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

 

Având în vedere:

- Decizia Consiliului din 16 septembrie 2010 privind semnarea în numele Uniunii Europene si aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte;

- prevederile Protocolului privind definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă din acord,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:

1. În titlu si în articolul 1, sintagma “Normele metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia” se înlocuieste cu sintagma “Normele metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea”.

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autorizatiile emise până la data prezentului ordin rămân valabile.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Viorel Comănită

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 5.015.


 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea

 

CAPITOLUL 1

Autorizatia pentru întocmirea declaratiei pe factură în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere

 

Art. 1. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declaratiei pe factur㔠depun la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, în a căror rază teritorială de competentă se află sediul lor principal, o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 2. - Cererea este însotită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societătii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

e) structura de pret a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clară între materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata internă;

g) copiile documentelor care au însotit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate, pentru operatiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declaratia vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) copiile documentelor care însotesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite - pentru operatiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operatiunile de import corespunzătoare, cum ar fi declaratia vamală, dovada de origine, dacă este cazul, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declaratia furnizorului, precum si copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii nondrawback;

i) orice alte documente care sustin cele declarate în cerere.

Art. 3. - Directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale analizează cererea depusă si eliberează autorizatia de “exportator autorizat”, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) volumul si frecventa exporturilor;

c) existenta unor contracte ferme;

d) originea materiilor prime si a materialelor folosite;

e) respectarea prevederilor regulii nondrawback;

f) respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitătii.

 

CAPITOLUL 2

Autorizatia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

 

Art. 4. - În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. în procedură simplificată depun la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, în a căror rază teritorială de competentă se află sediul lor principal, o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 5. - Cererea este însotită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societătii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

Art. 6. - Directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale analizează cererea depusă si eliberează autorizatia, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) volumul si frecventa exporturilor;

b) existenta unor contracte ferme;

c) respectarea regulii transportului direct,

Art. 7. - Certificatele A.TR. emise în procedură simplificată pot fi vizate în caseta 12 în avans de autoritatea vamală sau pot fi vizate de către exportator cu o stampilă conform modelului din anexa nr. 2. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizatie se mentionează numele biroului vamal sau al directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale care va viza certificatele.

Art. 8. - În cazul în care certificatele A.TR. sunt stampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta 8 “Observatii” se va înscrie expresia “Procedură simplificat㔠în una dintre variantele lingvistice prevăzute în Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia.

Art. 9. - În cazul în care exportatorul foloseste stampila prevăzută în anexa nr. 2, acesta prezintă specimenul de stampilă directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale pentru a se verifica dacă este conform modelului prevăzut în Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia. Specimenul se anexează la dosarul cu documente depuse în vederea autorizării. În cazul înlocuirii stampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorării, se urmează aceeasi procedură si pentru noua stampilă.

 

CAPITOLUL 3

Autorizatia pentru întocmirea declaratiei de origine prevăzute de Acordul dintre UE si Republica Coreea

 

Art. 10. - În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii prin întocmirea “declaratiei de origine” pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care contin produse originare a căror valoare depăseste 6.000 de euro depun la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, în a căror rază teritorială de competentă se află sediul lor principal, o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 11. - Cererea este însotită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societătii;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;


d) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

e) structura de pret a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clară între materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata internă;

g) orice alte documente care sustin cele declarate în cerere.

Art. 12. - Directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale analizează cererea depusă si eliberează autorizatia de “exportator autorizat”, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) existenta unor contracte;

c) originea materiilor prime si a materialelor folosite;

d) respectarea regulii transportului direct si a principiului teritorialitătii.

 

CAPITOLUL 4

Autorizatia unică

 

Art. 13. - Un exportator care realizează frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizatiile mentionate la cap. 1-3 si pentru aceste exporturi.

Art. 14. - Exportatorul trebuie să mentioneze în cererea de autorizare statele membre din care urmează să realizeze exporturile. În acest caz, directia regională pentru accize si operatiuni vamale va comunica Autoritătii Nationale a Vămilor că exportatorul va realiza exporturi si din alte state membre, mentionând care sunt acestea.

Art. 15. - Prevederile cap. 1-3 se aplică corespunzător si la eliberarea autorizatiei unice.

 

CAPITOLUL 5

Dispozitii comune

 

Art. 16. - În termen de 30 de zile de la primirea cererii, directia regională pentru accize si operatiuni vamale emite autorizatia sau comunică în scris exportatorului refuzul justificat, în cazul în care dosarul nu este complet si directia regională pentru accize si operatiuni vamale solicită documente suplimentare, termenul curge de la data prezentării acestora.

Art. 17. - (1) Autorizatia se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Fiecare directie regională pentru accize si operatiuni vamale va acorda un număr autorizatiilor emise, începând cu cifra 1. Numărul autorizatiei va fi înscris pe autorizatie sub forma RO/XXXXX/ZZZ unde XXXXX reprezintă codul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale emitente, iar ZZZ numărul autorizatiei. Codurile utilizate de către directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale vor fi următoarele:

a) DRVB - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti;

b) DRVBV - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov;

c) DRVCJ - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj;

d) DRVCR - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova;

e) DRVCT - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta;

f) DRVGL - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati;

g) DRVIS - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale lasi;

h) DRVTM - Directia Regională Pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara.

(2) Autorizatia se emite în două exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului si exemplarul 2 rămâne în evidentele directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale emitente.

(3) O copie a autorizatiei se transmite Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si tuturor directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, care la rândul lor le înaintează birourilor vamale si directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale din subordine.

(4) Autorizatia eliberată pentru un exportator este valabilă si pentru sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică ale acelui exportator.

Art. 18. - (1) Controlul folosirii autorizatiei si al respectării conditiilor avute în vedere la autorizare este efectuat de către directia regională pentru accize si operatiuni vamale care a emis autorizatia, semestrial sau ori de câte ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare, care se prezintă exportatorului pentru luare la cunostintă si se anexează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

(2) în situatia în care în circulatia mărfurilor sunt implicate birouri vamale si unităti ale exportatorului care se află în raza teritorială a altor directii regionale pentru accize si operatiuni vamale, acestea colaborează cu directia regională pentru accize si operatiuni vamale emitentă la efectuarea controlului, atât în cazul controlului periodic, cât si în cazul unui control ulterior.

(3) în cazul în care în urma controalelor efectuate se constată nerespectarea conditiilor avute în vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine, directia regională pentru accize si operatiuni vamale emitentă anulează autorizatia.

Art. 19. - Autorizatia se anulează si la cererea titularului. Anularea se notifică în scris exportatorului, Autoritătii Nationale a Vămilor si tuturor directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale care vor informa directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si birourile vamale din subordine, indicând data de la care autorizatia este anulată.

Art. 20. - Modificările survenite fată de datele înscrise în cererea de autorizare se comunică de exportator, în termen de 10 zile de la producerea acestora, directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale emitente. Directia regională pentru accize si operatiuni vamale emitentă notifică tuturor directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si Autoritătii Nationale a Vămilor modificările survenite fată de datele înscrise în autorizatie. Notificările se anexează la autorizatie.

Art. 21. - (1) în cazul în care un exportator autorizat pentru una dintre autorizatiile prevăzute ia cap. 1-3 doreste autorizarea si pentru celelalte autorizatii sau obtinerea autorizatiei unice, depune o nouă cerere completată corespunzător în vederea obtinerii autorizatiei dorite si anexează documentele necesare. La cerere anexează si originalul autorizatiei în vederea efectuării completărilor corespunzătoare.

(2) Directia regională pentru accize si operatiuni vamale completează autorizatia existentă fără a emite o nouă autorizatie.

(3) Pentru exportatorii autorizati înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei anexe, care doresc obtinerea autorizatiei prevăzute la cap. 3, se va înlocui formularul autorizatiei cu formularul prevăzut în anexa nr. 3, completându-se corespunzător toate datele privind autorizatiile detinute. Se va mentine acelasi număr de autorizatie.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

de eliberare a autorizatiei de “exportator autorizat”1)

 

1. Denumirea exportatorului:

2. Adresa exportatorului:

3. Numele persoanelor de contact (Se precizează numele si prenumele, precum si functia si numărul de telefon.):

4. Sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică - nume, adresă, telefon, numele, prenumele persoanei de contact si functia

5. Tipul de autorizatie solicitat:

 A. Autorizatia pentru întocmirea declaratiei pe factură la exportul de produse originare în următoarele tări sau grupuri de tări, conform prevederilor acordurilor mentionate:

Elvetia

- produse industriale (1 ianuarie 1973)

(Acord de comert liber din 22 iulie 1972, Jurnalul Oficial L 300 din 31 decembrie 1972, p. 189, Jurnalul Oficial L 45 din 15 februarie 2006);

- produse agricole (1 iunie 2002)

(Acord din 21 iunie 1999 privind comertul cu produse agricole, Jurnalul Oficial L 114 din 30 aprilie 2002, p. 132).

Islanda (1 aprilie 1973)

Acord de comert liber din 22 iulie 1972, Jurnalul Oficial L301 din 31 decembrie 1972, p. 2, Jurnalul Oficial L 131 din 18 mai 2006

Norvegia (1 iulie 1973)

Acord de comert liber din 14 mai 1973, Jurnalul Oficial L 171 din 27 iunie 1973, p. 2, Jurnalul Oficial L 117 din 2 mai 2006

Insulele Feroe/Danemarca (1 ianuarie 1997)

Acord, Jurnalul Oficial L 53 din 22 februarie 1997, p. 2

Spatiul Economic European (CE-Islanda-Norvegia- Lichtenstein)

Acord de asociere din 2 mai 1992, Jurnalul Oficial L 1 din 3 ianuarie 1994, p. 3, Jurnalul Oficial L 321 din 8 decembrie 2005

Turcia (produse care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE

- produse CECO (1 ianuarie 1997)

Acordul din 25 iulie 1996, Jurnalul Oficial L 227 din 7 septembrie 1996, p. 3;

- produse agricole (1 ianuarie 1998)

Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere din 25 februarie 1998, Jurnalul Oficial L 86 din 20 martie 1998, p. 1

Algeria (1 septembrie 2005)

Acord de Asociere Euro-Mediteranean, Jurnalul Oficial L265 din 10 octombrie 2005, Jurnalul Oficial L297 din 15 noiembrie 2007

Tunisia (1 martie 1998)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, din 17 iulie 1995, Jurnalul Oficial L 97 din 30 martie 1998, p. 2, Jurnalul Oficial L 260 din 21 septembrie 2006

Maroc (1 martie 2000)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, din 26 februarie 1996, Jurnalul Oficial L 70 din 18 martie 2000, p. 2, Jurnalul Oficial L 336 din 21 decembrie 2005

Israel (1 iunie 2000)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, din 20 noiembrie 1995, Jurnalul Oficial L 147 din 21 iunie 2000, p. 3, Jurnalul Oficial L 20 din 24 ianuarie 2006

Autoritatea Palestiniană (1 iulie 1997)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, din 24 februarie 1997, Jurnalul Oficial L 187 din 16 iulie 1997, p. 3, Jurnalul Oficial L298 din 13 noiembrie 2009

Egipt (1 iunie 2004)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, Jurnalul Oficial L304 din 30 septembrie 2004, p. 39, Jurnalul Oficial L 73 din 13 martie 2006

Iordania (1 mai 2002)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, din 24 noiembrie 1997, Jurnalul Oficial L 129 din 15 mai 2002, p. 3, Jurnalul Oficial L 209 din 31 iulie 2006

Liban (1 martie 2003)

Acord de asociere Euro-Mediteranean, Jurnalul Oficial L 143 din 30 mai 2006, p. 2 si p. 73

Siria (1 iulie 1977)

Acord de cooperare din 18 Ianuarie 1977, Jurnalul Oficial L 269 din 27 septembrie 1978, p. 2

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1 iunie 2001)

Acord de stabilizare si asociere din 9 aprilie 2001, Jurnalul Oficial L 84 din 20 martie 2004, p. 13, amendat de Protocolul aditional din 2007, Jurnalul Oficial L 99 din 10 aprilie 2008, p. 2

Croatia (1 ianuarie 2002)

Acord de stabilizare si asociere din 29 octombrie 2001, Jurnalul Oficial L 26 din 28 ianuarie 2005, p. 3, amendat de Protocolul aditional din 2007, Jurnalul Oficial L 286 din 29 octombrie 2008, p. 46

Albania (1 decembrie 2006)

Acord de stabilizare si asociere, Jurnalul Oficial L 107 din 28 aprilie 2009, p. 166, amendat de Protocolul aditional din 2007, Jurnalul Oficial L 107 din 28 aprilie 2009, p. 2

Bosnia si Hertegovina (1 iulie 2008)

Acord interimar privind comertul si aspectele legate de comert, Jurnalul Oficial L 169 din 30 iunie 2008, p. 13, si Jurnalul Oficiali 233 din 30 august 2008, p. 6

Muntenegru (1 ianuarie 2008)

Acord de stabilizare si asociere, Jurnalul Oficial L 108 din

29 aprilie 2010, p. 3

Serbia (8 decembrie 2009)

Acord interimar privind comertul si aspectele legate de comert, Jurnalul Oficial L28 din 30 ianuarie 2010, p. 2

Andora (produse agricole care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE)

Acord, Jurnalul Oficial L 374 din 31 decembrie 1990, p. 14, Decizia 1/99 a Comitetului Mixt UE - Andora din 6 mai 1999, Jurnalul Oficial L 191 din 23 iulie 1999, p. 1

Africa, Caraibe si Pacific (ACP) (1 aprilie 2003)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor Africa, Zona Caraibelor si Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic, Jurnalul Oficial L 348 din 31 decembrie 2007

Statele CARIFORUM

Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte, Jurnalul Oficial L 289 din

30 octombrie 2008 Statele din Pacific

Acord interimar de parteneriat economic între Comunitatea Europeană, pe de o parte, si statele din Pacific, pe de altă parte, Jurnalul Oficial L 272 din 16 octombrie 2009

Africa de Sud (1 ianuarie 2000)

Acord de cooperare, dezvoltare si comert: aplicare provizorie, Jurnalul Oficial L 311 din 4 decembrie 1999, p 3

Mexic (1 iulie 2000)

Decizia 2/2000 a Consiliului Mixt CE-Mexic: aplicare provizorie a Acordului de parteneriat, Jurnalul Oficial L 157 din 30 iunie 2000, p. 10, si Jurnalul Oficial L245 din 29 septembrie 2000, p. 1

Chile (1 martie 2005)

Acord de asociere, Jurnalul Oficial L 352 din 30 decembrie 2002, p. 3, amendat de Protocolul aditional din 2004, Jurnalul Oficial L 38 din 10 februarie 2005, p. 3

Tările si teritoriile de peste mări (OCT) (2 decembrie 2001)

Decizia Consiliului nr. 2001/822/CE din 27 noiembrie 2001, Jurnalul Oficial L 314 din 30 noiembrie 2001, p. 1, apendix2 la anexa III, Jurnalul Oficial L 324 din 7 decembrie 2001, p. 1

Sistemul Generalizat de Preferinte

Regulamentul (UE) nr. 1.063/2010 al Comisiei din 18 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, Jurnalul Oficial L 307 din 23 noiembrie 2010

Reglementarea Consiliului (CE) nr. 732/2008 din 22 iulie

2008, Jurnalul Oficial L 211 din 6 august 2008

Kosovo, conform Rezolutiei 1.244/99 a Consiliului de Securitate al ONU

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.215/2009 din 30 noiembrie 2009, Jurnalul Oficial L 328 din 15 decembrie

2009, Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, titlul IV, capitolul 2, sectiunea 2 - Tările si teritoriile care beneficiază de măsurile tarifare preferentiale adoptate unilateral de Comunitate în favoarea anumitor tări sau teritorii, Jurnalul Oficial L 253 din 11 octombrie 1993

Moldova (1 martie 2008)

Regulamentul (CE) nr. 55 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinte comerciale autonome pentru Republica Moldova si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 980/2005 si a Deciziei 2055/924/CE a Comisiei, Jurnalul Oficial L 20 din 24 ianuarie 2008, Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, titlul IV, capitolul 2, sectiunea 2 - Tările si teritoriile care beneficiază de măsurile tarifare preferentiale adoptate unilateral de Comunitate în favoarea anumitor tări sau teritorii, Jurnalul Oficial L 253 din 11 octombrie 1993

Ceuta si Melilla

Protocolul nr. 2 la Actul de aderare a Spaniei, Jurnalul Oficial L 302 din 15 noiembrie 1985, Regulamentul Consiliului nr. 82/2001 din 5 decembrie 2000, Jurnalul Oficial L 20 din 20 ianuarie 2001, p. 1

 B. Autorizatia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR., conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

 folosind certificate vizate în avans de autoritatea vamală;

 folosind stampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia nr. 1/2006.

 C. Autorizatia pentru emiterea declaratiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea, conform prevederilor Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, Jurnalul Oficial L 127 din 14 mai 2011, p. 1 si p. 1.344.

 D. Autorizatia unică conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.207/2001 din 11 iunie 2001 si art. 12 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

6. Volumul, valoarea si frecventa exporturilor efectuate în ultimele 12 luni2):

- Cu “declaratie pe factur㔠(sub 6.000 euro):

- volum u.m.;

- valoare unitate monetară;

- frecventa nr. de exporturi/lună.

- Cu certificat de circulatie EUR 1/EUR-MED:

- volum u.m.;

- valoare unitate monetară;

- frecventa nr. de exporturi/lună.

- Cu certificat de circulatie A.TR.:

- volum u.m.;

- valoare unitate monetară;

- frecventa nr. de exporturi/lună.

7. Date referitoare la produsele exportate:

a) denumire:

b) încadrare tarifară:

c) criteriul de origine avut în vedere3):

d) produsele exportate sunt:

- productie proprie 

- achizitionate de la alti producători 

- achizitionate de la alti comercianti 

8. Date referitoare la materiile prime utilizate3):

a) materiale originare importate cu dovezi de origine 

- denumire:

- încadrare tarifară:

b) materiale neoriginare importate 

- denumire:

- încadrare tarifară:

c) materiale achizitionate din alte state membre  (Se anexează declaratiile furnizorilor.)

9. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportate3):

- produse obtinute în întregime;

- produse suficient transformate (în sensul prevederilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere);

- cumul de origine

10. Tările sau grupurile de tări în care sunt exportate produsele

11. Alte state membre din care se vor realiza exporturi (doar pentru autorizatia mentionată la pct. 5 lit. D).

12. Contracte în baza cărora sunt sau vor fi realizate exporturile (Se mentionează partenerul extern, numărul contractului si durata.)

13. Documente anexate4):

14. Declarăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta cerere sunt reale, nu am comis infractiuni sau, după caz, încălcări repetate ale legislatiei vamale si nu avem debite fată de autoritatea vamală.

Ne obligăm să comunicăm autoritătii vamale, în termen de 10 zile, orice modificare survenită fată de datele înscrise în prezenta cerere.

 

Numele, prenumele, functia

......................................

Semnătura si stampila

 

NOTĂ:

Toate rubricile cererii sunt obligatorii, dacă nu se mentionează altfel; casetele se bifează doar dacă este cazul.


1) Dacă spatiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta cerere se pot anexa file suplimentare.

2) Nu se completează pentru autorizatia de la pct. 5 lit. C.

3) Nu se completează pentru autorizatia de la pct. 5 lit. B.

4) Se mentionează datele de identificare ale documentului anexat (denumire, dată, număr, serie etc). Vor fi anexate următoarele documente:

- actul constitutiv al societătii;

- certificatul de înmatriculare în registrul comertului;

- contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; descrierea procesului tehnologic de obtinere a produselor finite;

- structura de pret a produsului finit (în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare si regula de origine este una valorică);

- liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime si materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distinctie clară între materialele originare, neoriginare si cele achizitionate de pe piata internă;

- copiile documentelor care au însotit la import materialele folosite la obtinerea produselor finite exportate - pentru operatiuni derulate în ultimele 12 luni (de exemplu: declaratie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă specificativă, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul etc), acestea nu sunt necesare pentru autorizatia prevăzută la pct. 5 lit. C;

- copiile documentelor care însotesc la export produsele finite - pentru operatiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operatiunile de import corespunzătoare (de exemplu: declaratie vamală, dovada de origine - dacă este cazul, factura aferentă, listă specificativă, document de transport, certificat de nonmanipulare - dacă este cazul, declaratia furnizorului etc), precum si copii ale documentelor privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii nondrawback, acestea nu sunt necesare pentru autorizatia prevăzută la pct. 5 lit. C.

- orice alte documente care sustin cele declarate în cerere.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Stampila*) folosită pentru vizarea certificatelor A.TR., conform Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

 

30mm

RO

A.TR:

 

(Nr. Autotizatie)

 

 

 

 

30mm

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale....................

 

AUTORIZATIE

Nr. RO/................/...............

 

Societatea comercială*)

 

este autorizată pentru (Se bifează caseta corespunzătoare.):

 A. Întocmirea declaratiei pe factură si a declaratiei pe factură EUR-MED, conform prevederilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere

 

Data

......................

Semnătura si stampila

..........................................


*) Se completează numele si adresa sediului principal, precum si numele si adresele sediilor secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, codul unic de înmatriculare în registrul comertului.


 

 B. Emiterea în procedură simplificată a certificatelor A.TR., conform prevederilor Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

- folosind certificate vizate în avans de Biroul Vamal.......

- folosind stampila proprie conform modelului prevăzut în Decizia nr. 1/2006.

 

Data

......................

Semnătura si stampila

..........................................

 

 C. Emiterea declaratiei de origine pentru produse exportate în Republica Coreea, conform prevederilor Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte

 

Data

......................

Semnătura si stampila

..........................................

 

 D. Folosirea autorizatiilor prevăzute la lit. A, B si C pentru exporturi realizate din următoarele state membre, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.207/2001 din 11 iunie 2001 si art. 12 din Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

(Se mentionează tara, numele si adresa filialei care realizează exporturile.)

 

Data

......................

Semnătura si stampila

..........................................

 

Declaratia pe factură/Declaratia de origine, al cărei text este prezentat mai jos, trebuie să fie întocmită în conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note să fie reproduse.

 

Declaratia pe factură/Declaratia de origine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (Autorizatia vamală nr..... 1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentială .... 2).

(locul si data)3)

 

Declaratia pe factură EUR-MED

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (Autorizatia vamală nr..... 1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentială .... 2).

 cumulation applied with (numele tării sau tărilor);

 no cumulation applied 4).

(locul si data)3)


1) Numărul autorizatiei exportatorului autorizat trebuie completat în acest spatiu.

2) Se indică originea produselor.

3) Aceste indicatii se pot omite dacă informatia există în documentul propriu-zis.

4) Se bifează caseta corespunzătoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.