MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 454/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iunie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 479 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 

Decizia nr. 543 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind  cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

607. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 1 octombrie 2010 si la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediii, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

621. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernuluinr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

622. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.057. - Ordin al ministrului sănătătii privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul National de Hematologie Transfuzională si reteaua de transfuzie sanguină

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 479

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Ionela Voroneanu în Dosarul nr. 40.769/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Agentia Natională de Integritate, doamna Carmen Cucu, în calitate de consilier juridic, având delegatie depusă la dosar. Se constată lipsa autoarei exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, precizând, în acest sens, că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate, iar Curtea Constitutională a constatat conformitatea acestuia cu prevederile constitutionale invocate. Depune la dosar si note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 1.082 din 8 septembrie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 40.769/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Ionela Voroneanu într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii la Legea nr. 144/2007, emis de către Agentia Natională de Integritate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că pct. 34 al art. 41 din Legea nr. 144/2007 include în categoria persoanelor care au obligatia declarării averii si “personalul institutiilor publice implicat în realizarea procesului de privatizare”, ceea ce presupune că această obligatie incumbă tuturor salariatilor institutiilor publice implicati în privatizare, inclusiv personalului contractual angajat cu contract individual de muncă. Această dispozitie legală excedează scopului legii, adică asigurării cerintelor de impartialitate, integritate si transparentă în exercitarea functiilor si demnitătilor publice. În categoria persoanelor care ocupă functii sau demnităti publice nu pot fi inclusi toti salariatii institutiilor publice implicate în privatizare, decât în mod discriminatoriu si cu încălcarea principiului egalitătii în fata legii. Totodată, sustine că textul este discriminatoriu, întrucât prevede obligatia declarării averii numai pentru personalul institutiilor publice implicate în privatizare, nu si pentru personalul contractual al tuturor celorlalte institutii publice.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, în argumentatia sa invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie (Decizia nr. 1.412 din 16 decembrie 2008).

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului părtii prezente si notele scrise depuse de acesta la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009. Textul criticat are următoarea redactare:

- Art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007: “(1) Următoarele categorii de persoane au obligatia declarării averii si a intereselor: [...]

34. personalul institutiilor publice implicat în realizarea procesului de privatizare;”.

Urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, a fost adoptată Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, care, prin art. 33 pct. 16, abrogă dispozitiile art. 41 din Legea nr. 144/2007.

Dispozitiile de lege criticate se regăsesc, într-o nouă formă, în cuprinsul prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 176/2010, care includ în categoriile de persoane cărora le revine obligatia declarării averii si a intereselor “personalul institutiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum si personalul institutiilor si autoritătilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare”.

Curtea apreciază că obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010, asupra acestora urmând să se pronunte prin decizia de fată.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse în art. 4 alin. (2) referitoare la criteriile nediscriminării si în art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul acesteia critică solutia legislativă potrivit căreia personalul institutiilor publice implicat în realizarea procesului de privatizare este obligat să depună declaratii de avere si de interese, fără niciun fel de diferentieri în cadrul acestui tip de personal. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, textul de lege criticat a primit o nouă redactare, mai clară si mai precisă, de natură a realiza o delimitare netă a sferei subiectilor de drept cărora le incumbă această obligatie. Astfel, în prezent, textul de lege ce formează obiectul exceptiei mentionează expres si personalul contractual implicat în realizarea procesului de privatizare. O asemenea precizare are ca finalitate stabilirea fără echivoc a categoriilor de personal care sunt tinute de respectarea obligatiei mentionate.

Cu privire la obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese de către personalului implicat în procesul de privatizare, instanta de contencios constitutional a statuat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.082 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 3 octombrie 2009, că nu are caracter discriminatoriu, fiind aplicabilă în egală măsură tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de norma legală. Totodată, Curtea a statuat că obligatia instituită este justificată de necesitatea prevenirii săvârsirii faptelor de coruptie de către anumite categorii de personal si că se impune personalului implicat în procesul de privatizare tocmai prin legătura pe care persoanele apartinând acestei categorii o au cu gestionarea fondurilor publice, dar si prin atributiile de serviciu specifice pe care le îndeplinesc. Instanta de control constitutional a constatat că legiuitorul, pentru a asigura conditiile ca activitatea acestora să se desfăsoare sub semnul impartialitătii, integritătii si transparentei, poate să stabilească măsuri de protectie a acestor deziderate, o asemenea măsură fiind chiar obligatia de depunere a declaratiilor de avere si interese aflată în sarcina personalului implicat în procesul de privatizare.

Având în vedere că, în varianta actuală, textul de lege nu face decât să expliciteze si să detalieze categoriile de personal cărora le revine obligatia mentionată, cele statuate de Curtea Constitutională prin decizia mai sus citată îsi mentin valabilitatea si cu privire la prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, exceptie ridicată de Ionela Voroneanu în Dosarul nr. 40.769/299/2009 ai Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 543

din 28 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, exceptie ridicată de Daniel Soare în Dosarul nr. 3.310/121/2010 al Tribunalului Galati - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât dispozitiile de lege criticate au fost abrogate ulterior sesizării Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.310/121/2010, Tribunalul Galati - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a “modalitătii de adoptare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009”. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Daniel Soare într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect “litigiu functionari publici”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (1) si (4) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă ale Guvernului, deoarece, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie, statutul functionarilor publici trebuie să fie reglementat exclusiv prin lege organică si, prin urmare, nu i se pot aduce modificări printr-o ordonantă de urgentă a Guvernului, asa cum s-a întâmplat în cazul de fată. În mod contrar, s-ar încălca si principiul separatiei puterilor în stat, puterea executivă nefiind abilitată să se subroge în drepturile si atributiile puterii legiuitoare.

Totodată, arată că se încalcă si dispozitiile art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece argumentarea situatiei de exceptie ce impune urgenta trebuie să-si găsească aplicabilitatea fată de toate prevederile adoptate prin ordonanta de urgentă a Guvernului. Or, Guvernul îsi motivează urgenta adoptării acestui act normativ prin necesitatea reducerii cheltuielilor cu salarizarea functionarilor publici, însă această argumentare nu justifică reducerea perioadei de suspendare a raportului de serviciu la cererea functionarului public, ci, dimpotrivă, dă posibilitatea diminuării cheltuielilor legate de salarizare. Arată autorul exceptiei că, “practic, situatia extraordinară, dată de prefigurarea cresterii galopante a crizei economico-financiare a României, ar fi trebuit să determine Guvernul să adopte norme de majorare a perioadei în care functionarul public are dreptul, la cerere, de a-si suspenda raportul de serviciu”.

De asemenea, arată că se încalcă si dispozitiile art. 141 din Constitutie, deoarece Guvernul, restrângând dreptul de suspendare a raportului de serviciu al functionarilor publici, nu a consultat Consiliul Economic si Social.

În ceea ce priveste dispozitiile art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009, ce modifică dispozitiile art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, arată că acestea contravin art. 53 din Constitutie, deoarece restrâng dreptul functionarului public de a-si suspenda raporturile de serviciu, motivele restrângerii neîncadrându-se în niciunul dintre motivele prevăzute în norma constitutională invocată.

Tribunalul Galati - Sectia comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, si aprobată cu modificări, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin Legea nr. 264/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010.

Din analiza notelor scrise ale autorului exceptiei de neconstitutionalitate, reiese că acesta critică, punctual, prevederile art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009, atât din punct de vedere extrinsec (referitor la neîndeplinirea cerintelor constitutionale de adoptare a acestui act normativ în ceea ce priveste art. I pct. 20), cât si din punct de vedere intrinsec (referitor la încălcarea art. 53 din Constitutie).

La data sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile de lege criticate aveau următoarea redactare:

,Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

20. La articolul 95, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni, fără ca perioadele cumulate de suspendare să depăsească 3 ani în cariera functionarului public în cadrul aceleiasi autorităti sau institutii publice. Conducătorul autoritătii sau institutiei publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al functionarului public dacă interesul personal legitim este justificat prin desfăsurarea de activităti remunerate pe perioada suspendării raporturilor de serviciu.»“

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 au fost abrogate expres prin art. V din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2010.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 115 alin. (1) si (4) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă ale Guvernului si celor ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin încheierea din 18 mai 2010, prevederile de lege care constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate au fost abrogate expres prin Legea nr. 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate nu mai îndeplineste una dintre conditiile de admisibilitate prevăzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, si anume aceea care impune ca textul legal ce formează obiectul acesteia să fie în vigoare. Fată de momentul pronuntării asupra prezentei exceptii, Curtea constată că aceasta a devenit inadmisibilă, prevederile de lege criticate fiind abrogate între momentul sesizării Curtii Constitutionale si momentul pronuntării instantei de contencios constitutional asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, exceptie ridicată de Daniel Soare în Dosarul nr. 3.310/121/2010 al Tribunalului Galati - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 1 octombrie 2010 si la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 1 octombrie 2010 si la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, ratificate prin Legea nr. 389/2004, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 607.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 602.901

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucuresti

Tel.:+021 319 97 39

Fax:+021 312 20 11

 

Bucuresti, 1 octombrie 2010

 

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Domnului Peter Harrold, director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

Ref.: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (împrumut nr. 4736-RO)

Acord de asistentă financiară nerambursabilă (TF 053472 RO)

Amendarea Acordului de împrumut si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă

 

Stimate domn,

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, datat 26 mai 2004, cu amendamentele ulterioare.


În scopul accelerării implementării proiectului, precum si tinând seama de recomandările ultimei misiuni a Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la solicitarea Ministerului Mediului si Pădurilor (MMP) si a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), vă rugăm să binevoiti a fi de acord cu amendarea Acordului de împrumut si a celui de asistentă financiară nerambursabilă, după cum urmează:

1. Referitor la Acordul de împrumut:

- tabelul 1 din anexa 1 “Procedurile de tragere din împrumut” se modifică pentru a se citi după cum urmează:

 

“Categoria

Suma (USD)

% finantat din cheltuieli

(1) Lucrări pentru:

 

 

(b) partea C a proiectului

66,215,354

78%

(d) partea E a proiectului

 

 

(iii) partea E.3

26,646

 

(2) Bunuri pentru:

 

 

(b) partea C a proiectului

239,000

75%

(c) partea E a proiectului

 

 

(iii) partea E.3

269,000

 

(3) Servicii tehnice

0

 

(4) Servicii de consultantă, inclusiv audit si instruire pentru:

 

75%

(c) partea C a proiectului

5,953,000

 

(d) partea E a proiectului

 

 

(iii) partea E.3

172,000

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

75%

(c)MMP -UMP

2,085,000

 

(6) Nealocate pentru:

 

 

(c) partea C a proiectului

0

 

Total:

74,960,000”

 

 

Tabelul actualizat reflectă realocarea sumei de 4.367.354 USD de la categoria (6) “Nealocate” la categoria (1) “Lucrări”, pentru a permite realizarea celor două obiective: “Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Dridu” -judetul Ialomita si “Punerea în sigurantă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român” - judetul Timis, în cadrul componentei C “Inundatii si alunecări de teren”.

2. Referitor la Acordul de grant, ANRM a solicitat următoarele modificări ale anexei 1, “Trageri din grant”:

- suma de 50.000 USD va fi realocată de la categoria (5)(a) “Costuri de operare” pentru partea D a proiectului la categoria (1) “Bunuri”;

- suma de 30.000 USD va fi realocată de la categoria (5)(a) “Costuri de operare” pentru partea D a proiectului la categoria (4) “Instruire, seminare si vizite de instruire”;

- suma de 130.000 USD va fi realocată de la categoria (5)(a) “Costuri de operare” pentru partea D a proiectului la categoria (5)(b) “Costuri de operare” pentru partea E.4 a proiectului.

În speranta că veti răspunde solicitărilor noastre, asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră favorabil.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Cc: Mr. Frangois Rantrua,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

 


BANCA MONDIALĂ

Str. H-N.W. nr 1818

(202) 473-6048

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Washington D.C. 20433

Adresă cablu: INTBAFRAD

Asociatia de Dezvoltare Internatională

SUA

Adresă cablu: INDEVAS

 

9 decembrie 2010

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Proiectul de diminuare a riscurilor si pregătirea pentru situatii de urgentă (DRPSU) (împrumutul nr. 4736 RO) si asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM TF053472 RO

Realocarea sumelor din împrumut si din fond

 

Stimate domnule ministru,

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din 1 octombrie 2010, prin care ne solicitati să realocăm sumele din împrumutul si fondul mentionate mai sus, îmi face plăcere să vă informez că Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) este de acord cu cererea dumneavoastră.

Prin urmare, Banca realocă prin prezenta: (i) sumele din împrumut trecute în tabel la sectiunea 1 din anexa 1 din Contractul de împrumut dintre România si Bancă din data de 26 mai 2004; si (ii) sumele din Fond trecute în tabel la sectiunea 1 din anexa 1 la Contractul de fond FGM dintre România si Bancă din data de 26 mai 2004.

Tabelele revizuite cu sumele realocate sunt prezentate în anexa la prezenta scrisoare.

 

Cu stimă,

Peter Harrold,

director

Directia Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Cc: Excelentei Sale Lâszlo Borbely,

ministrul mediului si pădurilor

Bucuresti, România

 

Domnului Alexandru Pătruti,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

Bucuresti, România

 

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Doamnei Angela Carabas,

director general Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Domnului Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială


 

ANEXA

 

PROGRAMUL 1

Tragerea sumelor din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos prezintă detaliat categoriile de articole care vor fi finantate din sumele din împrumut, alocarea sumelor lin împrumut la fiecare categorie si procentul maxim de cheltuieli pentru articolele care vor fi finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată (exprimată în dolari)

% din cheltuielile ce vor fi finantate

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile interne (care au avut loc înainte de 7 martie 2007) si 78% din toate cheltuielile ulterioare

(a) partea B din proiect

47.888.000

(b) partea C din proiect

66.215.354

 

(c) partea D din proiect

2.883.000

 

(d) partea E din proiect

 

 

(i) partea E.1

0

 

(ii) partea E.2

19.000

 

(iii) partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

 

 

(a) partea A din proiect

(b) partea C din proiect

(c) partea E din proiect

8.904.000 239.000

100% din cheltuielile externe si 100% din cheltuielile interne (pret loco de fabrică) si

75% din cheltuielile interne pentru alte articole procurate intern (care au avut loc înainte de 7 martie 2007) si

75% din toate cheltuielile ulterioare

(i) partea E.1

69.091

 

(ii) partea E.2

235.000

 

(iii) partea E.3

269.000

 

(iv) partea E.4

23.000

 

(d) partea E din proiect

1.700.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 din proiect

0

100% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile interne

(4) Serviciile de consultantă, inclusiv audit si instruire:

 

75% din cheltuieli pentru consultantii locali si 85% din cheltuieli pentru consultantii străini

(a) partea A din proiect

3.300.000

 

(b) partea B din proiect

6.086.000

 

(c) partea C din proiect

5.953.000

 

(d) partea E din proiect

 

 

(i) partea E.1

100.000

 

(ii) partea E.2

2.372.000

 

(iii) partea E.3

172.000

 

(e) partea D din proiect

550.000

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

(a) UMP MAI

100.909

75%

(b) UMP MTCT

328.000

75%

(c) UMP MMAP

2.085.000

75%

(d)UMPANRM

482.000

75%

(6) Nealocate pentru:

 

 

(a) partea A din proiect

0

 

(b) partea B din proiect

0

 

(c) partea C din proiect

0

 

(d) partea D din proiect

0

 

TOTAL:

150.000.000

 


ANEXA 1

Tragerea sumelor din Fondul FGM

 

1. Tabelul de mai jos prezintă detaliat categoriile de articole care vor fi finantate din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocarea sumelor din asistenta financiară nerambursabilă din Fondul FGM la flecare categorie si procentul maxim de cheltuieli pentru articolele care vor fi finantate din fiecare categorie:

Categoria

Suma alocată din fond (exprimată în dolari)

% din cheltuielile ce vor fi finantate

(1) Bunuri

1.200.000

100% din cheltuielile externe si 100% din cheltuielile interne (pret loco de fabrică) si 75% din cheltuielile interne pentru alte articole procurate intern

(2) Lucrări

2.700.000

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile interne

(3) Servicii de consultantă

1.600.000

75% din cheltuieli pentru consultanti locali si 85% din cheltuieli pentru consultanti străini

(4) Instruire, ateliere de lucru si vizite de studiu

360.000

100%

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

(a) partea D din proiect

0

75%

(b) partea E.4 din proiect

770.000

75%

(6) Nealocate

370.000

 

TOTAL:

7.000.000

 

 

Distribuire: România DL, personal sector ECSSD, personal sector ECSQ, loa-eca, FINCR ECA, IRIS

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Almasu Mare” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatatie agricolă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Porneste de la imobilul cu nr. 76 - colonia Albini, construit din pământ, lungime 8 km, lătime 5 m”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1905”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 81 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 82, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 621.


 

ANEXĂ

 

Completare la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Almasu Mare

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

82

 

Scoală generală cu clasele I-VIII + Grădinită cu program normal si anexe gospodăresti, Almasu Mare - Centru, nr.238

Suprafată = 305 m2, vecini: la nord - Crisan Pastiu, la sud - Carabet Gheorghe, la est - DJ 705D, la vest -drum vicinal

2004

355.000

Domeniul public al comunei Almasu Mare, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian” la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 162;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum pietruit în Traian, tine de la DN 2F până la DE 1309/100, S = 1.560 mp, L = 260 m, I = 6 m”;

- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire primărie pe terenul aferent P 815, S = 1.356 mp”;

- la pozitia nr. 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren sport P-1309/26/1, S = 7.140 mp”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 178 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile nr. 179-195, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 622.

 

ANEXA

 

Completări la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

179

1.3.7.1.

DE 1157/1

Drum asfaltat în Traian, care face legătura între DC si cimitirul Traian, L = 342 m, I = 4 m

2010

187.766

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

180

1.3.7.1.

DE 1061

Drum pietruit în Zăpodia, care face legătura între DJ 141 Asi DC 1084, L = 563 m, I = 4 m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

181

1.3.7.1.

DE 1115/190

Drum pietruit în Traian, care face legătura între DC 1084 si DC 19, L= 1.835 m, l = 4m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

182

1.3.7.1.

DE 143

Drum de pământ care face legătura între DC 18 si DE 142, L = 581 m, l = 4m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

183

1.3.7.1.

DE 193/100/6

Drum de pământ în Hertioana-Răzesi, care face legătura între DE 143 si DE 195/300, L = 579 m, l = 4 m

2010

 

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

184

1.3.7.1.

DE 195/300

Drum de pământ în Hertioana- Răzesi, care face legătura între DE 193/100/6 si Vie EUGPROD, L = 260 m, l = 4 m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

185

1.3.7.1.

DE 1182

Drum de pământ în Traian, care face legătura între DJ 207D si DE 1.179, L = 1.239 m”

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

186

1.3.7.1.

DE 1179

Drum de pământ care face legătura între DJ 207 D si DE 1234, L = 717 m, l = 4m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

187

1.3.7.1.

DE 1234

Drum de pământ care face legătura între DE 1179siDN2F, L = 948 m, l =4 m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

188

1.3.7.1.

DE 1309/100

Drum pietruit în Traian, tine de la familia Blaj până la terenul de sport, S = 3.900 mp, L = 650 m, l = 6 m

2010

 

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

189

1.3.7.1.

DE 1045/39

Drum pietruit în Zapodia, tine din DN 2F până la DJ 241 A, S = 4.140 mp,

L = 690 m, l = 6 m

2010

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

190

1.3.7.1.

 

Drum sătesc La Mandei 433, L = 470 m, l = 6 m

-

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

191

 

Teren Traian

Punct de colectare a deseurilor menajere, S = 33 mp

S = 33mp.PS 1221/1

2008

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

192

 

Teren Hertioana

Punct de colectare a deseurilor menajere, S = 33 mp

S = 33mp.PS 1146/1

2008

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

193

 

Teren Bogdănesti

Punct de colectare a deseurilor menajere, S = 33 mp

S = 33 mp, PS 759/1

2008

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011

194

 

Teren Zapodia

Punct de colectare a deseurilor menajere, S = 33 mp

S = 33mp.PS 1337/1

2008

-

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2011

195

 

Teren pentru statia de epurare Traian

S = 1.000 mp, nr. cadastral 60.449

2010

40.000

Domeniul public al comunei Traian, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 15/2011


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul National de Hematologie Transfuzională si reteaua de transfuzie sanguină

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. Cs.A. 7.088,

în temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) si (3) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul National de Hematologie Transfuzională si reteaua de transfuzie sanguină, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului sănătătii publice privind stabilirea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul National de Hematologie Transfuzională si reteaua de transfuzie sanguină.

Art. 3. - Institutul National de Hematologie Transfuzională si centrele de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 1.057.

 

ANEXA

 

TARIFELE

pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul National de Hematologie Transfuzională si reteaua de transfuzie sanguină

 

I. Laborator imunohematologie

 

 

 

lei

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tariful propus

1.

Precizare grup OAB

102

2.

Determinări grupe OAB

32

3.

Determinare factor Rh(D)

44

4.

Fenotipare eritrocitară Rh/k

61

5.

Alte fenotipuri eritrocitare(MN, JK, FY, Ss, P, Le, P)

61

6.

Test Coombs direct polispecific

23

7.

Test Coombs direct monospecific

55

8.

Test Coombs indirect

48

9.

Depistaj anticorpi iregulari

180

10.

Titrare anticorpi imuni [anti Rh(D)] 1-2 tehnici 6-12 trepte

288

11.

Titrare anticorpi anti- A/anti-B 1-2 tehnici 6-12 trepte

288

12.

Identificare anticorpi iregulari (bolnavi, gravide + 3 tehnici x 10 esantioane)

320

13.

Precizare factor Rh(D)

32

14.

Proba de compatibilitate (3 tehnici/1 probă)

95

15.

Test HAM

52

16.

Hemolizine (Acide/Bifazice)

80

17.

Aglutinine la rece

115

18.

Grup OAB (D)TCd nou-născuti

24

19.

Confirmare Rh (D) negative

55


II. Laborator diagnostic, tratament si profilaxie talasemie transfuzii ambulatorii

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

1.

Electroforeza hemoglobina

41

2.

Hemoleucograma

25

3.

VSH

3

4.

Sângerare

6

 

III. Laborator HLA

 

Nr. crt

Denumirea prestatiei

Tariful propus

1.

HLA-B27

60

2.

HLA- A

127

3.

HLA-B

217

4.

HLA-DRB1

128

5.

HLA-DQB1/DQA1

137

6.

Atc.Anti-leucocitari

66

7.

Cross-match

37

8.

Allo-anticorpi anti-trombocitari

404

9.

Auto-anticorpi anti-trombocitari

792

10.

Mutatii lant (3-globulina

327

11.

Mutatii lant a-globulina

367

12.

Mutatii hemocromatoza

313

13.

HLA- ABC

687

14.

HLA-DRB1/DQB1

260

15.

HLA- ABDR

687

16.

HLA-C

127

17.

ASLO

26

18.

Factor reumatoid

16

19.

Proteina “C” reactivă

18

20.

Fibrinogen

9

21.

Crioglobuline

26

22.

Test autohemoliză

44

23.

Rezistentă osmotică eritrocitară

46

24.

Dozare G6-PD

80

25.

Dozare IgG, A, M

60


IV. Laborator diagnostic si tratament diateze hemoragice

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

1.

Agregare la collagen/epidermina

227

2.

Agregare la collagen/ADP

227

3.

Timp de protrombină (Quick)

14

4.

Timp de protrombină partial activată

40

5.

Factor VIII

100

6.

Factor IX

100

7.

Factor X

100

8.

Factor XI

100

9.

Factor XII

100

10.

Factor II

100

11.

Factor V

100

12.

Factor VII

100

13.

Fibrinogen

22

14.

BC Von Willebrand

84

15.

Von Willebrand antigen

167

16.

Proteina S

125

17.

Antitrombina III

24

18.

Proteina C

24

19.

Timp de trombină

17

20.

Anticoagulant lupic (screening + confirmare)

40

21.

Factor V Leiden

70

 

V. Laborator biochimie

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

1.

Albumina

7

2.

Glicemie (glucoza)

7

3.

Uree

7

4.

Creatinina

7

5.

Acid uric

7

6.

Calcemie

7

7.

Transaminaza GOT

7

8.

Transaminaza GPT

7

9.

Fosfataza alcalină

7

10.

LDH

7

11.

Amilaza

7

12.

GGT (gama-glutamiltransferaza)

7

13.

Colesterol

7

14.

Trigliceride

7

15.

Proteina totală

7

16.

Natriu (sodiu)

7

17.

Magneziu

7

18.

Fier

7

19.

Kaliu (potasiu)

7

20.

Clor

7

21.

Bilirubina

9,50

22.

TIBC

13

23.

HDL colesterol

15,5

24.

Sumar de urină

4,5


VI. Laborator microproductie

 

 

Denumirea prestatiei

Tariful propus

Tromboplastina

 

6

 

VII. Laborator central de referintă pentru viroze transmise prin sânge

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tariful propus

1.

Test EIA pentru detectia simultană a antigenului HIV si a anticorpilor anti-HIV 1/2

22

2.

Test EIA pentru detectia antigenului HIV-1

62

3.

Test IMUNOBLOT pentru confirmarea infectiei cu HIV-1 sau HIV-2

339

4.

Test EIA pentru detectia AgHBs

23

5.

Test de confirmare a detectiei AgHBs prin EIA

67

6.

Test EIA pentru detectia anticorpilor anti-HBc

41

7.

Test EIA pentru determinarea cantitativă a anticorpilor anti-HBs

31

8.

Test EIA pentru detectia antigenului Hbe

56

9.

Test EIA pentru detectia anticorpilor anti-HBe

56

10.

Test EIA pentru detectia anticorpilor anti-HTLV I/II

46

11.

Test IMUNOBLOT pentru confirmarea infectiei cu HTLV-I sau HTLV-II

498

12.

Test EIA pentru detectia simultană a antigenului HCV si a anticorpilor anti-HCV

59

13.

Test IMUNOBLOT pentru confirmarea infectiei cu HCV

406

14.

Test EIA pentru detectia anticorpilor anti-HAV IgM

74

15.

Test EIA pentru detectia anticorpilor anti-HAV totali

40

16.

Test EIA pentru detectia a-fetoproteinei (AFP)

72

17.

Test EIA pentru detectie markeri tumorali: CEA

75

18.

Test EIA pentru detectie markeri tumorali: CA 125

83

19.

Test EIA pentru detectie markeri tumorali: CA 15-3

83

20.

Test EIA pentru detectie markeri tumorali: CA 19-9

83

21.

Test EIA pentru detectia anticorpilor anti-Treponema pallidum (sifilis)

18

22.

Test IMUNOBLOT pentru confirmarea prezentei anticorpilor anti-Treponema pallidum (sifilis)

406

23.

Test RPR Carbon pentru detectia anticorpilor anti-Treponema pallidum (sifilis)

5

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.