MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 444/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 444         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

129. - Lege privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

606. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.541. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului EMAS si al Biroului EMAS

 

1.169. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Tarifelor pentru activitătile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 6 din 9 mai 2011


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

“Art. 97. - (1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie.

(2) Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.

(3) în caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candidatii care se află în această situatie.” 2. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - În cazul în care situatia de balotaj intervine între 2 candidati la functia de primar, între care urmează să se desfăsoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre acestia decedează, renuntă sau nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarându-l primar pe celălalt candidat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 23 iunie 2011.

Nr. 129.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 606.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului EMAS si al Biroului EMAS

 

 

În temeiul art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului EMAS si al Biroului EMAS, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 1.541.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comitetului EMAS si al Biroului EMAS

 

Art. 1. - (1) Comitetul EMAS si Biroul EMAS sunt înfiintate în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.

(2) Comitetul EMAS participă la procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS a organizatiilor si de reînnoire a acesteia, precum si în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS, alături de organismul competent desemnat prin prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.

(3) Secretariatul tehnic al Comitetului EMAS este asigurat de Biroul EMAS.

Art. 2. - Definitiile termenilor specifici utilizati în prezentul regulament sunt prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulament.

Art. 3. - (1) Comitetul EMAS este constituit din 21 de membri titulari, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.

(2) Componenta nominală a membrilor Comitetului EMAS se aprobă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.

(3) Componenta nominală a membrilor Biroul EMAS se desemnează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.

(4) Mandatul de membru titular al Comitetului EMAS este de 2 ani, putând fi reînnoit.

(5) Participarea membrilor titulari ai Comitetului EMAS în cadrul întrunirilor nu este remunerată.

Art. 4. - Membrii titulari ai Comitetului EMAS trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să aibă cunostinte în domeniul protectiei mediului;

b) să cunoască legislatia în domeniul EMAS si să se preocupe în mod continuu de cresterea nivelului de pregătire în acest domeniu;

c) să nu facă parte din corpul de auditori sau verificatori de mediu pentru organizatia supusă evaluării, care solicită înregistrarea în EMAS sau reînnoirea acesteia;

d) să nu asigure servicii de implementare a sistemului de management de mediu, care ar putea compromite obiectivitatea sau impartialitatea procesului de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS sau de reînnoire a acesteia, pentru organizatia supusă evaluării;

e) să declare pe propria răspundere că îndeplinesc cu impartialitate si integritate atributiile si responsabilitătile în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS a organizatiilor si de reînnoire a acesteia, precum si în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS;

f) în cazul existentei unui conflict de interese, sunt obligati să se abtină de a participa la luarea unei decizii;

g) să participe la instruirile în domeniul EMAS organizate de organismul competent.

Art. 5. - (1) în cazul în care membrii titulari ai Comitetului EMAS nu pot participa la întruniri din motive obiective, acestia pot fi înlocuiti de persoane desemnate în acest scop, cu conditia ca acestea să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 4.

(2) înlocuirea se aduce la cunostinta Biroului EMAS, în scris, cu minimum două zile înainte de data întrunirii.

Art. 6. - (1) Calitatea de membru titular al Comitetului EMAS se pierde în următoarele conditii:

a) prin retragere, membrul titular în cauză având obligatia să comunice organismului competent solicitarea de retragere, în scris, cu cel putin o lună înainte de data retragerii;

b) prin excludere, atunci când un membru titular al Comitetului EMAS nu asigură reprezentarea la 3 sedinte consecutive a autoritătii publice centrale, institutiei, asociatiei patronale si organizatiei neguvernamentale care l-a nominalizat, precum si în cazul constatării încălcării prevederilor art. 4.

(2) Organismul competent comunică, în scris, conducătorului autoritătii publice centrale, institutiei, asociatiei patronale, precum si organizatiei neguvernamentale reprezentate de membrul în cauză decizia privind excluderea si motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant.

Art. 7. - (1) Comitetul EMAS se întruneste semestrial si ori de câte ori este necesar, la solicitările organismului competent.

(2) Certificatul de înregistrare EMAS se semnează de reprezentantul cu functie de conducere al organismului competent, care coordonează activitătile din domeniul EMAS.

Art. 8. - (1) în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS si de reînnoire a acesteia, precum si în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS, hotărârile Comitetului EMAS se adoptă prin votul majoritătii membrilor, în prezenta obligatorie a cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor sau, după caz al persoanelor desemnate ca înlocuitori.

(2) în cazul în care în cadrul sedintei Comitetului EMAS se constată că sunt necesare informatii suplimentare, luarea deciziei se amână pentru o sedintă ulterioară, la care pot fi invitati la discutii experti colaboratori care nu au drept de vot.

Art. 9. - Comitetul EMAS are următoarele atributii si responsabilităti:

a) acordă sprijin organismului competent cu privire la luarea măsurilor necesare în vederea promovării EMAS si a încurajării participării organizatiilor în cadrul EMAS, în special a organizatiilor mici, în principal prin accesul la informatii privind EMAS si a modalitătilor de accesare a fondurilor de sustinere existente, special adaptate nevoilor acestora;

b) diseminează informatii privind obiectivele, componentele si avantajele principale ale EMAS;

c) analizează documentele si informatiile necesare în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS a organizatiilor si de reînnoire a acesteia, precum si în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării EMAS, conform procedurii elaborate în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011;

d) hotărăste privind emiterea avizului de acordare a înregistrării în EMAS si de reînnoire a acesteia, precum si de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS;

e) contribuie la îndeplinirea prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011, respectiv analizează posibilitătile de integrare a EMAS în alte politici si instrumente de la nivel national.

Art. 10. - Biroul EMAS are următoarele atributii si responsabilităti:

a) răspunde solicitărilor de acordare de asistentă si de informatii cu privire la cerintele legale din domeniul protectiei mediului aplicabile organizatiilor în cauză;

b) primeste cererile de înregistrare în EMAS sau documentele necesare reînnoirii înregistrării în EMAS, inclusiv declaratiile de mediu actualizate, si documentele necesare mentinerii înregistrării în EMAS, precum si cererile privind derogările pentru organizatiile mici prevăzute la art. 7 din Regulament si înstiintează, în scris, organismul competent despre depunerea acestora;

c) verifică existenta tuturor documentelor necesare procesului de înregistrare în EMAS sau de reînnoire a acesteia, depuse de organizatii, precum si integralitatea informatiilor incluse în documente si solicită, după caz, documente si informatii suplimentare organizatiilor în cauză;

d) asigură obtinerea informatiilor cu privire la stadiul si modul în care organizatiile supuse evaluării respectă cerintele legale din domeniul protectiei mediului aplicabile activitătii acestora;

e) convoacă, în scris, la solicitarea organismului competent, întrunirile Comitetului EMAS si comunică membrilor acestuia ordinea de zi a întrunirilor;

f) pregăteste documentele întrunirii respective si le difuzează membrilor Comitetului EMAS sau persoanelor desemnate ca înlocuitori;

g) consemnează în procese-verbale dezbaterile si deciziile din cadrul întrunirilor Comitetului EMAS si le supune avizării membrilor titulari ai Comitetului EMAS sau, după caz, persoanelor desemnate ca înlocuitori;

h) tine evidenta exemplarelor în original a documentelor mentionate la lit. a)-g);

i) pregăteste dosarul organizatiilor supuse evaluării, care include, în copie documentele prevăzute la lit. a)-e) si g), si îl transmite organismului competent;

j) întocmeste si publică lista organizatiilor înregistrate în EMAS, la nivel national, si a informatiilor privind modul de obtinere a declaratiei de mediu sau a declaratiei de mediu actualizate, inclusiv a informatiilor privind organizatiile cărora li s-a suspendat sau radiat înregistrarea în EMAS, prin înscrierea si mentinerea acestora într-un registru, numit Registrul national al EMAS;

k) transmite organismului competent lista actualizată a organizatiilor înregistrate în EMAS;

l) arhivează documentele privind EMAS pentru o perioadă de cel putin 5 ani;

m) pregăteste un raport anual cu privire la activitatea desfăsurată în cadrul Comitetului EMAS.

Art. 11. - Comitetul EMAS si Biroul EMAS participă alături de organismul competent la evaluările la nivel de omologi organizate conform prevederilor art. 17 din Regulament.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Tarifelor pentru activitătile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Tarifele pentru activitătile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 1.169.

 

ANEXA

 

TARIFE

pentru activitătile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, indicativ CR 1-2011 Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Tarifele cuprinse în anexele nr. 1-7 se referă la activitătile specifice desfăsurate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

(2) Instalatiile si echipamentele supuse regimului de supraveghere ISCIR sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare, acolo unde este cazul, instalatii/echipamente.

Art. 2. - Pentru alte activităti specifice necuprinse în anexele nr. 1-7, tarifele se stabilesc pe baza timpului consumat necesar efectuării lucrărilor respective, considerând tariful de 100 lei/oră; în acest caz, numărul de ore care stă la baza calculului tarifului este cel prevăzut în procesul-verbal de verificare tehnică întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 3. - (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1-7 sunt tarife de bază si se aplică în cazul în care activitătile respective se desfăsoară în cadrul programului normal de lucru.

(2) în cazul în care activitătile specifice se efectuează în afara zilelor si programului normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor, tarifele prevăzute în anexele nr. 1-7 se majorează astfel:

 

Perioada în care se desfăsoară activitatea

Majorarea (%)

Zile lucrătoare, între orele 16,00-22,00

50

Zile lucrătoare, între orele 22,00-08,00

75

Zile nelucrătoare, între orele 08,00-16,00

100

Zile nelucrătoare, între orele 16,00-22,00

125

Zile nelucrătoare, între orele 22,00-08,00

150


Art. 4. - (1) în cazul în care beneficiarii solicită în scris efectuarea autorizărilor sau verificărilor tehnice într-un interval de timp de maximum două zile, la tarifele de bază, stabilite conform prevederilor din anexele nr. 1-7, se aplică o majorare de urgentă de 50%.

(2) La stabilirea majorării de urgentă se iau în considerare data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise si data documentului emis ca urmare a activitătii desfăsurate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, precum si, suplimentar, după caz, majorările prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. - Persoanele juridice care construiesc, montează, instalează si repară, precum si detinătorii/utilizatorii instalatiilor/echipamentelor din domeniul nuclear supuse verificărilor tehnice obligatorii beneficiază de o reducere de 10% din tarifele aferente activitătilor prestate, cu exceptia tarifului de emitere a autorizatiilor, dacă acestea se efectuează pe baza unui contract anual încheiat între ISCIR si acestia.

Art. 6. - În cazul în care un beneficiar solicită desfăsurarea unei activităti prevăzute în anexele nr. 1-7 si prin procesul-verbal de verificare tehnică emis de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR se constată neîndeplinirea de către beneficiar a conditiilor pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor, tarifarea se face la numărul de ore consumate cu tariful de 100 lei/oră.

Art. 7. - Pentru serviciile prestate la cererea unor beneficiari externi, tarifele sunt stabilite în valută, conform prevederilor anexei nr. 4.

Art. 8. - Plata tarifelor pentru activitătile prestate de ISCIR se face de către persoanele juridice sau persoanele fizice beneficiare ale verificărilor, în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii de către ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobândă/zi de întârziere în cuantumul stabilit conform legislatiei în vigoare pentru creantele bugetare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru omologarea instalatiilor/echipamentelor si pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare

 

Nr. crt.

Denumirea produsului/lucrării

Tarif de bază (lei/buc.)

1.

Trape de scenă

2.260

2.

Calandria si generatoare de abur pentru instalatii nucleare

16.210

3.

Recipiente sub presiune pentru instalatii nucleare

980

4.

Pompe centrifuge pentru instalatii nucleare

340

5.

Armături pentru instalatii nucleare

660

6.

Fitinguri trase, forjate, matritate sau sudate, compensatori, elemente de debit, pentru instalatii nucleare

490

7.

Suporturi fixe sau reglabile, inclusiv elastice, pentru instalatii nucleare

380

8.

Supape de sigurantă pentru instalatii nucleare

1.780

9.

Membrane sau capsule de rupere pentru instalatii nucleare

220

10.

Materiale feroase sau neferoase (table, tevi, forjate, turnate) si materiale pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri) pentru instalatii nucleare

1.320

11.

Mecanisme de ridicat, palane, pentru instalatii nucleare

360

12.

Poduri rulante, macarale portal, semiportal sau de constructie specială, pentru instalatii nucleare

3.260

13.

Proceduri de sudare/brazare

560

 

NOTE:

1.1. Pentru alte componente din cadrul instalatiilor nucleare, tarifele se stabilesc în functie de orele consumate pentru efectuarea lucrărilor respective, luându-se în calcul tariful de 100 lei/oră.

1.2. În cazul în care, cu ocazia omologărilor, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR asistă la efectuarea unor încercări, examinări, analize sau verificări, la tarifele stabilite în prezenta anexase adăugă si tariful de 100 lei/oră aferent timpului consumat.

1.3. Pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare de la pct. 13, pentru timpul de asistare la executia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum si pentru timpul de asistare la examinări si încercări a epruvetelorse aplică tariful de 100 lei/oră.

1.4. Pentru reactualizarea fiselor de aprobare a procedurilor de sudare/brazare se percep 50% din tariful de bază.

1.5. În cazul în care omologarea se efectuează în două etape (preliminară si finală), la omologarea preliminară, respectiv la omologarea finală se percep 50% din valoarea prevăzută în prezenta anexă.


 

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru autorizarea persoanelor juridice pentru activităti de construire, montare, demontare, instalare, întretinere, revizie, reparare, modificare a instalatiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de activităti de verificări tehnice în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării tehnice si a duratei remanente de viată a instalatiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de examinări nedistructive, pentru evaluarea laboratoarelor de examinări distructive si pentru supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor

 

Nr. crt.

Activitatea

Tariful de bază (lei)

1.

Autorizarea pentru activitatea de verificări tehnice în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării tehnice si a duratei remanente de viată a instalatiilor/echipamentelor

2.260

2.

Autorizarea pentru activitătile de construire, instalare, montare, demontare, reparare, modificare a instalatiilor/echipamentelor, altele decât cele din prezentul tabel

3.010 1), 2), 3) 3.370 1), 2), 3)

6.6001 1), 2), 3)

3.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere prin spălarea chimică a cazanelor

3.010

4.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere a regimului chimic al cazanelor

3.010

5.

Autorizarea pentru activitătile de verificare, reglare si/sau reparare a supapelor de sigurantă

1.480 2), 3)

6.

Autorizarea pentru activitătile de supraveghere tehnică si/sau verificare tehnică periodică si reparare la butelii transportabile

2.230 2), 3), 4)

7.

Autorizarea pentru activitătile de instalare, montare, reparare la cazane de apă caldă si de abur de joasă presiune având puterea P > 400 kW

3.010 2), 3)

8.

Autorizarea pentru activitatea de montare, punere în functiune, reparare si întretinere la sisteme de automatizare aferente centralelor termice si/sau la instalatii de ardere si automatizare aferente cazanelor de abur, de apă fierbinte si de apă caldă

1.880 2), 3)

9.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere la instalatii de GPL

2.080

10.

Autorizarea pentru efectuarea de examinări nedistructive pentru verificarea instalatiilor/echipamentelor, după cum urmează:

- lichide penetrante (PT)

- particule magnetice (MT)

- radiatii penetrante X (RTx)

- radiatii penetrante gama (RTg)

- măsurarea grosimii cu ultrasunete (UTg)

- examinări nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, I, tv, f)

- curenti turbionari (ET)

- încercări la etanseitate (LT)

- verificări magnetoinductive (MRT)

 

950

950

950

950

950

950

950

950

950

11.

Autorizarea pentru activitatea de reparare, întretinere si revizie a ascensoarelor de persoane si/sau materiale

2.080

12.

Autorizarea pentru activitatea de reparare, întretinere si revizie la instalatiile/echipamentele de ridicat

2.080

13.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere si revizie la instalatiile/echipamentele utilizate în domeniul activitătilor pentru agrement

1.420

14.

Autorizarea pentru activitatea de montare-demontare, reparare a instalatiilor/echipamentelor utilizate în domeniul activitătilor pentru agrement

1.420

15.

Autorizarea pentru activitătile de instalare, montare, reparare, întretinere si verificări tehnice în utilizare la aparate de încălzit cu puteri nominale P < 400 kW

2.1502), 3)

16.

Autorizarea pentru activitătile de instalare, montare, reparare, întretinere si verificări tehnice în utilizare la arzătoare de combustibili gazosi si lichizi

1.8802), 3)

17.

Autorizarea pentru supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor pentru RSVTI - persoană juridică

2.380

18.

Evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de examinări distructive

9505)

19.

Evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de măsurători electrotensometrice

2.080

 

1) În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalatiilor/echipamentelor sub presiune (IMSP), tariful de bază se aplică diferentiat, în functie de presiunea maximă, astfel:

a) pmax< 16 bari 3.010 lei;

b) 16 bari < pmax < 40 bari 3.370 lei;

c) Pmax > 40 bari 6.600 lei.

În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalatiilor/echipamentelor de ridicat (IR), tariful de bază este de 3.370 lei.

2) Tariful de bază este corespunzător unui singur domeniu de autorizare. Pentru fiecare domeniu suplimentar tariful se majorează cu 25% din tariful de bază.

3) Domeniul de autorizare corespunde unui singur tip de instalatie/echipament si unei singure activităti.

4) Tariful de bază se referă la o singură grupă de gaze, si anume gaze comprimate sau gaze lichefiate ori gaze dizolvate sub presiune. Pentru fiecare grupă de gaze suplimentară tariful de bază se majorează cu câte 25%.

5) Tariful de bază se referă la evaluarea pentru IM (încercări mecanice) si IT (încercări tehnologice). În cazul evaluării pentru AM (analize metalografice) sau AC (analize chimice) se aplică un tarif suplimentar de 25% din tariful de bază.

 

NOTE:

2.1. Tarifele din anexă se aplică pentru autorizarea fiecărui punct de lucru al persoanei juridice pentru care se eliberează o autorizatie, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

2.2. Eliberarea duplicatelor la autorizatii se tarifeaza cu 200 lei/duplicat.

2.3. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizatie, prin modificarea tipului de instalatii/echipamente, prin modificarea de activităti, modificarea parametrilor instalatiilor/echipamentelor, actualizarea autorizatiei se tarifeaza cu 50% din tariful autorizării initiale.

2.4. În cazul modificării structurii de personal tehnic de specialitate, ISCIR eliberează o actualizare a autorizatiei, care se tarifeaza cu 200 lei/actualizare a autorizatiei.

2.5. Eliberarea unei actualizări a unei autorizatii cu datele noi de identificare ale unei persoane juridice ca urmare a modificării sediului social, a denumirii, fără modificarea CUI, se tarifeaza cu 200 lei/autorizatie.

2.6. Verificarea programată a persoanelor juridice autorizate/evaluate se tarifeaza cu 800 lei.

2.7. În cazul extinderii domeniului de autorizare al unei autorizatii pentru domeniul nuclear, cu ocazia reînnoirii autorizatiei, autorizatia nouă se tarifeaza cu 50% din valoarea autorizatiei în vigoare + 50% din valoarea autorizatiei pentru domeniul/domeniile adăugate.

2.8. În cazul reînnoirii autorizatiilor pentru domeniul nuclear, fără extinderea domeniului de autorizare, tarifele se reduc cu 50% din valoarea tarifului de bază de autorizare, cu exceptia nr. crt. 10, la care tarifele se reduc cu 25% din valoarea tarifului de bază.

2.9. Pentru domeniul nuclear se consideră reînnoire a autorizatiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire si documentele aferente se depun la ISCIR cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei. În caz contrar, se tarifeaza ca autorizare nouă.

 

ANEXA Nr. 3

TARIFE

aplicabile activitătii de formare profesională, atestare, autorizare si acceptare personal

 

Nr. crt.

Activitatea

Tariful de bază (lei/persoană)

A.

Atestarea personalului tehnic de specialitate

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de atestare/prelungire a valabilitătii

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

150

B.

Autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea instalatiilor - RSVTI

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de autorizare/prelungire a valabilitătii

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea autorizatiei sau a duplicatului acesteia sau talonului

150

C.

Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei pentru formare profesională/instruire periodică

1.340

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de autorizare/prelungire a valabilitătii

150

4.

Reexaminare

150

5.

Eliberarea autorizatiei sau a duplicatului acesteia sau a talonului

150

D.

Autorizarea sudorilor/brazorilor, operatorilor PEHD

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Verificări în vederea autorizării

360 1), 2), 3)

E.

Autorizarea personalului pentru examinări nedistructive

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Verificări în vederea autorizării2),3)

a) radiatii (RTx, RTg)

b) ultrasonic (UTg, UTs, UTf, UTt, UTtv, UTI)

c) lichide penetrante (PT)

d) particule magnetice (MT)

e) magneto-inductiv (MRT)

f) curenti turbionari (ET)

g) încercări de etanseitate cu H2, He etc. (LT) h) operator control vizual

360

360

360

360

360

360

360

360

F.

Atestarea formatorilor în domeniul formării profesionale a personalului de specialitate si personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor

1.

Examinarea dosarului cursantului

100

2.

Curs

400

3.

Examen de atestare

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

150

G.

Acceptarea personalului de certificare a reproducerii marcajelor pentru instalatii/echipamente din domeniul nuclear

1.

Examinare în vederea acceptării

200

H.

Acceptarea personalului tehnic de specialitate din domeniul nuclear

1.

Examinare în vederea acceptării

200

 

1) Pentru timpul de asistare la executia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum si pentru timpul de asistare la examinări si încercări a epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.

2) Tariful pentru eliberarea autorizatiilor si a duplicatelor acestora este de 100 lei.

3) În cazul examinării pentru prelungirea valabilitătii autorizatiilor, tarifele se reduc cu 25% fată de tariful de bază.

 

 

ANEXA Nr. 4


TARIFE

pentru prestări de servicii la beneficiari externi (producători, modificatori, reparatori de instalatii, echipamente si componente pentru instalatii nucleare)

 

Nr. crt.

Activitatea

Modalitatea

Tariful de bază

(euro/oră)

1.

Autorizare, participare la puncte de stationare obligatorie

la beneficiarul extern/detinător/sediul ISCIR

275 1)

2.

Acceptare:

- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare)

- calificări personal NDE

- calificări sudori/brazori

- calificări materiale/componente

la sediul ISCIR

75

3.

Aprobare/autorizare/calificare:

- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare)

- personal NDE

- sudori/brazori

- materiale/componente

la beneficiarul extern/detinător/sediul ISCIR

125

4.

Alte activităti de evaluare tehnică

la beneficiarul extern/detinător/sediul ISCIR

125

 

1) În cazul reautorizării, evaluările tehnice au loc la sediul ISCIR, pe baza analizei documentelor. Tariful aplicat este de 50% din tariful initial, cu conditia transmiterii solicitării si a dosarului cu documente, cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare. În caz contrar, se consideră autorizare initială, conform nr. crt. 1.

 

ANEXA Nr. 5

TARIFE

pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor si instalatiilor de GPL

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii/verificării

Tarif de bază (lei/buc. sau lei/verificare)

1.

Verificarea documentatiei tehnice de instalare, acceptarea acesteia

540

2.

Verificarea documentatiei tehnice privind regimul chimic al apei la cazane, acceptarea acesteia

360

3.

Eliberarea avizului obligatoriu de instalare

100

 

ANEXA Nr. 6

TARIFE

pentru verificări tehnice în vederea autorizării functionării instalatiilor/echipamentelor din domeniul nuclear, la punerea în functiune, periodic în exploatare, după remontare si după reparare/modificare

 

Nr. crt.

Instalatia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tarife de bază (lei/verificare)

Verificarea documentatiei tehnice

Verificarea conditiilor de instalare

Rl

IP

1.

Recipiente sub presiune sau similare, având capacitatea (V):

a)V 5.000l

b) V> 5.000 I

 

110

340

 

80

110

 

280

380

 

340

760

2.

Pompe având diametrul de refulare (D):

a) D 50 mm (2 inch)

b) D > 50 mm (2 inch)

 

60

80

 

60

80

 

140

190

 

110

170

3.

Armături având diametrul nominal (Dn):

a) Dn 50 mm (2 inch)

b) Dn > 50 mm (2 inch)

 

8

10

 

8

10

-

 

8

10

4.

Elemente de debit si elemente de compensare, având diametrul nominal (Dn):

a) Dn 50 mm (2 inch)

b) Dn > 50 mm (2 inch)

 

8

10

 

8

10

-

 

8

10

5.

Capul masinii de încărcat-descărcat combustibil

450

-

-

850

6.

Suporturi având diametrul nominal (Dn):

a) Dn 50 mm

b) Dn > 50 mm

 

10

15

 

6

10

-

-

7.

Supape de sigurantă având diametrul nominal (Dn):

a) Dn 100 mm (4 inch)

b)Dn> 100 mm (4 inch)

 

60

80

 

60

70

-

 

60

60

8.

Sisteme de probă având diametrul nominal (Dn):

a) Dn 50 mm (2 inch)

b) Dn > 50 mm (20 inch)

 

3/m

4/m

-

-

 

6/m

8/m

9.

Sisteme tehnologice având numărul de izometrii (Ni):

a) Ni 50

b) Ni > 50

 

1.700

2.830

-

-

-

 

Nr. crt.

Instalatia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tariful de bază (lei/verificare)

Verificarea documentatiei tehnice

Conditii de instalare

Încercări în gol/

în sarcină

Verificări periodice la scadentă si după reparare/ modificare

10.

Mecanism de ridicat având sarcina nominală (Sn):

a) Sn 5 t

b) Sn > 5 t

 

180

220

 

110

110

 

220

280

300

380

11.

Macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă, electropalan fix având sarcina nominală (Sn):

a) Sn 8 t

b) Sn > 8 t

 

190

220

 

130

130

 

220

280

300

380

12.

Electropalan pe grindă fixă

220

130

280

380

13.

Pod rulant având sarcina nominală (Sn):

a) Sn 5 t

b) 5 t < Sn 50 t

c) Sn > 50 t

 

300

340

340

 

270

280

280

 

480

560

660

 

660

760

1.130

14.

Macara-turn având sarcina nominală (Sn):

a) Sn 20 t

b) Sn > 20 t

 

280

300

 

190

220

 

380

480

 

660

850

15.

Macara portal sau semiportal având sarcina nominală (Sn):

a) Sn 5 t

b) 5 t < Sn 50 t

c) Sn > 50 t

 

270

300

380

 

220

270

280

 

450

600

850

 

680

940

1.130

16.

Macara de constructie specială sau care nu se încadrează în cele mentionate anterior având sarcina nominală (Sn):

a) Sn 5 t

b) 5 t < Sn 50 t

c) Sn > 50 t

 

480

560

660

 

380

480

560

 

1.040

1.220

1.510

 

1.220

1.510

1.890

 

NOTE:

6.1. Pentru alte instalatii si componente, în afara celor prevăzute la nr. crt. 1-16, pentru operatiunile de verificări tehnice tarifele percepute se stabilesc luându-se în considerare tariful de 100 lei/oră.


6.2. Pentru sistemele/componentele 1, 1C, 2, 2C, 3 si 3C, tarifele de bază se majorează cu 50%.

6.3. Pentru RE se aplică tariful de 100 lei/oră, corespunzător timpului consumat efectiv la verificare.

6.4. Pentru instalatiile de ridicat de tip I si II, tarifele de bază se majorează cu 25%.

6.5. Eliberarea cărtii sau a duplicatului acesteia pentru instalatie - partea de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifează cu 150 lei. RE - revizia exterioară;

RI - revizia interioară;

IP - încercarea la presiune.

 

ANEXA Nr. 7

TARIFE

pentru avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instructiuni, PCCVI

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Tariful de bază (lei/buc.)

1.

Avizare proceduri/instructiuni de lucru pentru examinări nedistructive, teste de presiune, marcarea/certificarea reproducerii marcajelor, calificare materiale/componente si altele asemenea

480

2.

Avizare documentatii, precum: norme tehnice, caiete de sarcini, programe de inspectie periodică, rapoarte tehnice, planuri de testare si încercări si altele asemenea

760

3.

Avizare planuri de control de calitate, verificări si încercări (PCCVI/ITP), carte ISCIR, documentatie (HD/HF)

480

4.

Verificarea conformitătii proiectelor, acceptarea si înregistrarea acestora, pentru instalatii nucleare:

a) sisteme tehnologice

b) componente

- clasa 1, 1C

- clasa 2, 2C

- clasa 3, 3C

- clasa 6

c) instalatii de ridicat

- tip I

- tipii

- tip III

 

3.700

2.970

2.520

2.080

1.480

2.970

2.230

1.480

5.

Eliberarea poansonului si împuternicirea pentru identificarea prin poansonare a buteliilor transportabile

480 1)

 

1) Tariful de bază este valabil pentru un lot de până la 1.000 de butelii; pentru fiecare lot de 500 de butelii care depăseste 1.000 sau fractiune care depăseste 250 se percep în plus 25% din tariful de bază.

 

NOTĂ:

7.1. În cazul unor revizii sau completări la documente, tarifele se stabilesc pe baza timpului consumat pentru evaluarea acestora, luându-se în considerare tariful de 100 lei/oră, cu conditia ca suma totală să nu depăsească tariful initial prevăzut în prezenta anexă.

 

 


ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 6

din 9 mai 2011

 

Dosar nr. 5/2011

 

Judecător dr. Livia Doina Stanciu - presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Judecător Lavinia Curelea – presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Judecător Gabriela Victoria Bîrsan – presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Judecător Anton Pandrea - presedintele Sectiei penale

Judecător Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Mirela Sorina Popescu - judecător

Georgeta Barbălată - judecător

Florentin Sorin Drăgut - judecător

Mona Măria Pivniceru - judecător

Nina Ecaterina Grigoras - judecător

Doina Popescu - judecător raportor

Beatrice Ioana Nestor - judecător

Dănut Cornoiu - judecător

Florentina Preda Popescu - judecător

Simona Marcu - judecător

Carmen Ilie - judecător

Luiza Măria Păun - judecător

Doina Duican - judecător

Emanuel Albu - judecător raportor

Carmen Trănica Teau - judecător raportor

Maura Olaru - judecător

Paulina Lucia Brehar - judecător

Adriana Chioseaua - judecător

Ileana Izabela Dolache - judecător

Mariana Cârstocea - judecător

 

Completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2011 este constituit conform dispozitiilor art. 3306 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor si ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Sedinta este prezidată de doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin.

Din partea Curtii de Apel Bucuresti se prezintă doamna judecător Simona Cristescu, judecător în cadrul Sectiei a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, desemnată de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, în sedinta din 17 februarie 2011, să sustină recursul în interesul legii, în fata completului Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

La sedinta de judecată participă magistratul-asistent-sef al Sectiei civile si de proprietate intelectuală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Mihaela Calabiciov, desemnată în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul de organizare si functionare administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind aplicabilitatea dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situatia în care concedierea s-a dispus din motive care nu tin de persoana salariatului, în temeiul dispozitiilor art. 65 din Codul muncii.

Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a solicitat admiterea recursului în interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a legii, în sensul de a se stabili că dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii nu se aplică în situatia în care concedierea s-a dispus pentru motive care nu tin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii.

Doamna judecător Simona Cristescu, judecător desemnat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti pentru a sustine recursul în interesul legii în fata completului Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a pus concluzii de admitere a acestuia, în sensul de a se stabili că dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii nu se aplică în situatia în care concedierea s-a dispus pentru motive care nu tin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii, sustinând, în esentă, că decizia de concediere trebuie să cuprindă mentiunea comunicării listei locurilor de muncă disponibile numai în cazul concedierii dispuse în situatiile prevăzute la art. 64 din Codul muncii, astfel că, per a contrario, o asemenea omisiune în cazul concedierii pentru situatia prevăzută la art. 65 din Codul muncii nu conduce ia concluzia nelegalitătii deciziei si deci nu atrage prin ea însăsi nulitatea acesteia.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situatia în care concedierea s-a dispus din motive care nu tin de persoana salariatului, în temeiul dispozitiilor art. 65 din Codul muncii.

2. Examenul jurisprudential

În urma verificării jurisprudentei la nivelul întregii tării s-a constatat că în cauzele având ca obiect contestatii formulate împotriva deciziilor de concediere emise în temeiul prevederilor art. 65 din Codul muncii s-a solicitat instantelor învestite cu solutionarea pricinii examinarea deciziilor contestate, inclusiv prin prisma dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din acelasi cod, cu motivarea că angajatorul avea obligatia legală de a comunica salariatului concediat lista locurilor de muncă disponibile în unitate si termenul în care urma să opteze pentru un astfel de loc de muncă vacant, precum si de a face mentiune în decizie cu privire la îndeplinirea acestei obligatii, sub sanctiunea nulitătii.

Examenul jurisprudential a relevat că în practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în cazul concedierilor din motive care nu tin de persoana salariatului, în temeiul dispozitiilor art. 65 din Codul muncii, identificându-se două orientări ale practicii.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Într-o primă orientare a practicii, instantele au considerat că dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii se aplică în raport cu prevederile art. 64 din acelasi cod numai în cazul concedierilor întemeiate pe dispozitiile art. 61 lit. c) si d) si art. 56 lit. f), iar nu si în situatia în care concedierea s-a dispus în temeiul art. 65.

S-a retinut că acea conditie înscrisă în art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii referitoare la inserarea în cuprinsul deciziei de concediere a listei tuturor locurilor de muncă disponibile din unitate si a termenului în care salariatii urmează să opteze pentru un astfel de loc de muncă, în conditiile art. 64 din cod, este valabilă numai în cazul concedierilor pentru inaptitudine fizică si psihică a salariatului, întemeiate pe dispozitiile art. 61 lit. c), al concedierilor pentru necorespundere profesională, dispuse în baza art. 61 lit. d), precum si în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă, în situatia prevăzută la art. 56 lit. f) din Codul muncii.

Prin urmare, dispozitiile legale care impun obligativitatea comunicării listei tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate si a termenului în care salariatii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant sunt aplicabile doar în situatiile reglementate de art. 64 din Codul muncii. În cazul concedierii întemeiate pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii, nu este prevăzută de către legiuitor această obligatie.

3.2. Într-o a doua orientare a practicii, instantele au considerat că, dimpotrivă, dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii îsi găsesc aplicarea si în situatia în care contractul individual de muncă al salariatului a încetat din initiativa angajatorului si din motive care nu tin de persoana salariatului, întrucât dispozitia legală mai sus evocată face trimitere la conditiile si nu la cazurile prevăzute de art. 64 din cod, astfel încât este incidentă, chiar dacă temeiul de drept al concedierii este reprezentat de art. 65 din Codul muncii.

În acest sens, s-a apreciat că lipsa din cuprinsul deciziei de concediere, dispusă în temeiul art. 65 din Codul muncii, a mentiunilor prevăzute de art. 74 alin. (1) lit. d) atrage nulitatea absolută a deciziei, deoarece Codul muncii nu prevede că o atare mentiune este obligatorie doar în cazurile prevăzute de art. 64, ci “în conditiile art. 64”, astfel încât este o normă de trimitere nu la situatiile de concediere prevăzute de acest articol, ci la conditiile pe care trebuie să le respecte angajatorul atunci când are obligatia de a propune salariatului locurile de muncă vacante.

Astfel, s-a retinut că în alin. (1) al art. 64 din Codul muncii sunt enumerate 3 situatii în care angajatorul are obligatia de a propune salariatului un loc de muncă vacant în unitate, si anume: concedierea din motive medicale, concedierea pentru necorespundere profesională si situatia încetării de drept a contractului individual de muncă, în temeiul prevăzut de art. 56 lit. f) din cod.

Pentru cele 3 cazuri, acelasi articol, la alin. (2), reglementează si conditiile, respectiv procedura (cuprinzând termenul si modalitatea) în care se realizează această optiune a salariatului pentru un loc de muncă vacant în unitate si sprijinirea activă a salariatului pentru găsirea unui alt loc de muncă prin intermediul asistentei oferite de agentia teritorială de ocupare a fortei de muncă.

S-a apreciat deci că norma de trimitere din cuprinsul art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii face referire la alin. (2)-(4) ale art. 64 din acelasi cod, întrucât se referă la conditiile si nu la cazurile enumerate de art. 64 alin. (1) din cod.

Prin urmare, s-a concluzionat că prin art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii se instituie un al patrulea caz în care este obligatorie prezentarea către salariat a listei locurilor de muncă vacante din unitate, respectiv cel de concediere în temeiul art. 65 din acelasi cod.

În sustinerea aceleiasi opinii s-a retinut că, în pofida formulării limitative a art. 64 alin. (1) si (2) din Codul muncii, în situatia concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, potrivit art. 65 alin. (1) din cod, angajatorul are obligatia de a propune alte locuri de muncă vacante (dacă are), în caz contrar, de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de muncă, întrucât relatiile se bazează pe principiul bunei-credinte si garantării dreptului la protectie împotriva somajului.

S-a statuat că nu este logic ca în cazul concedierii pentru inaptitudine fizică si/sau psihică ori necorespundere profesională să se ofere un alt loc de muncă ori, după caz, să se apeleze la serviciile agentiei pentru ocuparea fortei de muncă, iar în ipoteza desfiintării locului de muncă pentru motive care nu tin de persoana salariatului să nu se procedeze la fel.

Totodată, s-a invocat ca argument si faptul că modul de organizare a dispozitiilor legale si plasarea art. 74 în sectiunea a 6-a a cap. V “încetarea contractului individual de muncă” sunt de natură a conduce la concluzia că textul legal analizat se referă la decizia de concediere în sens generic, astfel încât îsi găseste aplicarea în toate deciziile de desfacere a contractului individual de muncă.

Prin urmare, s-a apreciat că dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, conform cărora lista posturilor vacante din cadrul unitătii trebuie comunicată salariatilor, sunt incidente inclusiv în cazul concedierilor dispuse în temeiul art. 65 din acelasi cod.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a apreciat primul punct de vedere ca fiind în acord cu litera si spiritul legii.

Prin argumentele expuse s-au sustinut următoarele:

Din analiza dispozitiilor art. 65 din Codul muncii rezultă că pentru ca măsura concedierii salariatului determinată de desfiintarea locului de muncă să fie legală, trebuie să fie îndeplinite următoarele conditii: desfiintarea locului de muncă ocupat de salariat să decurgă din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia; cauzele care determină desfiintarea locului de muncă să fie reale si serioase; desfiintarea locului de muncă trebuie să fie efectivă; concedierea unui salariat să fie determinată de desfiintarea locului de muncă ocupat de salariatul respectiv.

Astfel, în doctrină s-a apreciat că nu se poate justifica desfiintarea locului de muncă si nu poate fi justificată concedierea salariatului în temeiul art. 65 din Codul muncii dacă angajatorul nu desfiintează în prealabil postul/posturile vacant/vacante similar/similare. Deci, situatia-premisă a concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, reglementată de art. 65 din Codul muncii, este dată de măsura desfiintării tuturor posturilor vacante similare, ceea ce înseamnă inexistenta la nivel de unitate a unor locuri de muncă vacante, compatibile cu pregătirea profesională a persoanei concediate, ceea ce atrage inaplicabilitatea dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din acelasi cod.

Din analiza coroborată a dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) si ale art. 64 alin. (1) din Codul muncii rezultă că obligatia de ofertă a angajatorului subzistă numai în măsura în care acesta are locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

În situatia concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii, unitatea nu detine, la momentul emiterii deciziei de concediere, astfel de locuri vacante.

Angajatorul nu are deci obligatia, potrivit actualului Cod al muncii, să propună salariatului supus concedierii determinate de desfiintarea locului de muncă un alt post vacant, astfel încât dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii nu sunt aplicabile si altor cazuri de concediere ori de încetare a contractului individual de muncă.

Judecătorul transează litigiile prin aplicarea normei de drept incidente, nefiindu-i permis să statueze pe cale de norme generale si reglementare (art. 4 din Codul civil), întrucât ar însemna să ia locul puterii legiuitoare.

Totodată, nu se poate sustine că inaplicabilitatea dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii la cazul de concediere prevăzut de art. 65 din acelasi cod este de natură a încălca principiul egalitătii de tratament între toti salariatii.

Astfel, în jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a constatat că art. 65 din Codul muncii se înscrie în cuprinsul art. 24 lit. a) din Carta Socială Europeană, revizuită, prin care se acceptă posibilitatea concedierii salariatilor pentru “un motiv întemeiat, legat de aptitudinea sau conduita acestora, ori de cerintele de functionare a întreprinderii, a institutiei sau a serviciului”, iar prin raportare la art. 16 si 53 din Constitutia României, republicată, textul în cauză nu instituie discriminări de natură să încalce egalitatea în fata legii, cei concediati în temeiul art. 65 din Codul muncii beneficiind de măsuri active de combatere a somajului, precum si de compensatii, în conditiile prevăzute de lege si de contractul de muncă aplicabil.

În consecintă, obligatia comunicării de către angajator a listei tuturor locurilor de muncă vacante din unitate si a termenului în care salariatii urmează să opteze pentru a ocupa un astfel de loc, în conditiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, nu se aplică în cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului, prevăzut de art. 65 din acelasi cod.

5. Opinia Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti

Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a apreciat, de asemenea, că primul punct de vedere este în acord cu litera si spiritul legii.

Prin argumentele expuse, s-au sustinut următoarele:

Din interpretarea dispozitiilor art. 74 din Codul muncii si ale art. 64 din acelasi cod rezultă că decizia de concediere trebuie să cuprindă mentiunea comunicării listei locurilor de muncă disponibile numai în cazul concedierii dispuse în situatiile prevăzute de art. 64, per a contrario, o asemenea omisiune în cazul concedierii pentru situatia prevăzută de art. 65 din Codul muncii nu conduce la concluzia nelegalitătii deciziei si deci nu atrage prin ea însăsi nulitatea acesteia.

Dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii fac trimitere la art. 64 din acelasi cod, care, la rândul său, are în vedere situatiile în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c) si d), precum si cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f).

Asadar, textul art. 74 alin. (1) lit. d) este aplicabil doar în cazul concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului - inaptitudinea fizică si/sau psihică a salariatului, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, pe de o parte, si necorespunderea profesională a salariatului, pe de altă parte, ori în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă în conditiile art. 56 lit. f) din Codul muncii, ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia ocupată de salariat a unei persoane concediate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de reintegrare.

A interpreta prevederile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în sensul că sintagma “în conditiile art. 64” face trimitere doar la procedura reglementată de alin. (2)-(4) ale art. 64, iar nu si la cazurile limitativ enumerate în alin. (1) al acestui text legal ar însemna a ignora vointa legiuitorului exprimată clar în cuprinsul art. 64, care la alin. (2) si (3) prevede expres că o atare procedură îsi găseste aplicarea “în situatia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1)”, salariatul având la dispozitie “un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-si manifesta în scris consimtământul cu privire la noul ioc de muncă oferit”.

6. Raportul asupra recursului în interesul legii

Prin raportul întocmit s-a propus solutionarea recursului în interesul legii în sensul că dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii nu pot fi extinse si la situatiile în care concedierea s-a dispus în temeiul art. 65 din Codul muncii, pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Astfel, în cazul desfiintării locului de muncă, în temeiul art. 65 din Codul muncii, angajatorului nu îi revine obligatia de a-i oferi salariatului un alt loc de muncă - dacă există - sau să notifice agentia teritorială de ocupare a fortei de muncă.

7. Înalta Curte

Potrivit dispozitiilor art. 74 alin. (1) lit. d din Codul muncii, “decizia de concediere se comunică salariatului în scris si trebuie să contină în mod obligatoriu:

a) motivele care determină concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităti, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în conditiile art. 64.”

Dispozitiile art. 64 din Codul muncii, la care fac trimitere dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, prevăd la alin. 1 că, în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) si d), precum si pentru motivul prevăzut la art. 56 lit. f), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

Dispozitiile art. 64 din Codul muncii au în vedere numai situatiile în care concedierea se întemeiază pe motivele prevăzute la art. 61 lit. c) si d) si la art. 56 lit. f) din Codul muncii.

Din interpretarea acestor texte de lege rezultă că decizia de concediere trebuie să contină lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant numai în situatia în care concedierea se dispune pentru motive care tin de persoana salariatului, pentru inaptitudinea fizică si/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îsi îndeplinească atributiile corespunzătoare locului de muncă ocupat, pentru necorespundere profesională, precum si în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în muncă a persoanei care a ocupat anterior acel post.

Art. 64 alin. 1 din Codul muncii are caracter de exceptie, de strictă interpretare, astfel că orice extindere a sferei situatiilor avute în vedere de art. 64 din Codul muncii în care dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) trebuie aplicate este nelegală.

Ca atare, dispozitiile legale înscrise în art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii nu pot fi extinse si la situatiile în care concedierea s-a dispus în temeiul art. 65 din Codul muncii, pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Legiuitorul nu se referă si la ipoteza concedierii individuale prevăzute de art. 65 din Codul muncii, astfel că, în cazul desfiintării locului de muncă în această situatie, angajatorului nu îi revine obligatia de a-i oferi salariatului un alt loc de muncă.

Prin sintagma “în conditiile art. 64” trebuie să se înteleagă nu numai procedura reglementată de alin. (2)-(4) ale art. 64, ci si cazurile limitativ enumerate în alin. (1) al acestui text de lege, întrucât legiuitorul, prin alin. (2) si (3), a prevăzut expres că o atare procedură îsi găseste aplicarea în situatia “în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1)”, când “salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) pentru a-si manifesta în scris consimtământul cu privire la noul loc de muncă oferit”.

Totodată, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, “în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorasi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere”.

În raport cu dispozitiile acestui text de lege, se constată că ratiunea trimiterii pe care art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii o face la art. 64 din acelasi cod este aceea de a evita repetarea enumerării pe care legiuitorul o face în cuprinsul dispozitiei legale la care se face trimitere.

Prin Decizia nr. 840/2009, Curtea Constitutională a retinut următoarele cu privire la art. 65 din Codul muncii: acest articol nu instituie discriminări de natură să încalce egalitatea în fata legii, fată de dispozitiile art. 16 din Constitutie; nici art. 21 din Legea fundamentală nu este încălcat, deoarece art. 65 din Codul muncii - reglementând conditiile de concediere ca urmare a desfiintării locului de muncă - nu îngrădeste accesul liber la justitie; conform art. 65, coroborat cu art. 67 din Codul muncii, cei concediati beneficiază de măsuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii în conditiile prevăzute de lege si de contractul colectiv de muncă aplicabil, nefiind încălcat nici art. 53 din Constitutie, referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Prin deciziile nr. 104/1995 si, respectiv, nr. 107/1995, Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa că “o măsură de protectie nu poate avea semnificatia nici a unui privilegiu, nici a unei discriminări, ea fiind destinată tocmai asigurării, în anumite situatii specifice, a egalitătii cetătenilor, care ar fi afectată în lipsa ei,” iar “violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite. În alti termeni, principiul egalitătii nu interzice reguli specifice, în cazul unei diferente de situatii. Egalitatea formală ar conduce la aceeasi regulă, în ciuda diferentei de situatii. De aceea inegalitatea reală, care rezultă din această diferentă, poate justifica reguli distincte, în functie de scopul legii care le contine.”

Totodată, prin Decizia nr. 350 din 28 iunie 2005, Curtea Constitutională, respingând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 64, art. 72 alin. (2) si (3), art. 74 alin. (1) lit. c) si d) si art. 288 teza a II-a din Codul muncii (Legea nr. 53/2003), a constatat că niciuna dintre dispozitiile legale criticate nu instituie privilegii ori discriminări, acestea fiind deopotrivă aplicabile tuturor salariatilor si angajatorilor care se găsesc în ipoteza normelor juridice respective.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, asa cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, în consecintă:

Stabileste că dispozitiile art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul Muncii nu se aplică în situatia în care concedierea s-a dispus pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 9 mai 2011.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIVIA DOINA STANCIU

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Calabiciov


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.