MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 438/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

87. - Lege privind ratificarea Acordului pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010

 

Acord pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională

 

544. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

576. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare si aprobarea utilizării acestei abordări de către institutiile de credit, pentru riscul operational

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

211. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 87.

 

ACORD

pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională

 

Observând importanta contributie în lupta împotriva coruptiei a Biroului Natiunilor Unite de Luptă împotriva Drogurilor si Criminalitătii (UNODC), în calitate de apărător al Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite împotriva coruptiei (UNCAC),

recunoscând pregătirile făcute la nivel international si, în mod special, eforturile substantiale ale Republicii Austria în strânsă cooperare cu UNODC, precum si cu alte părti fondatoare pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie - IACA (denumită în continuare Academia), precum si sprijinul lor puternic pentru Academie,

observând eforturile îndelungate si sprijinul continuu al Organizatiei Internationale a Politiei Judiciare (INTERPOL) în proiectarea si dezvoltarea de initiative pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivel mondial,

observând sprijinul considerabil al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) si al altor participanti în acest efort comun,

subliniind amploarea globală si inclusivă a acestei initiative si importanta asigurării diversitătii geografice,

recunoscând importanta colaborării în eforturile comune la nivel global si regional în sprijinirea UNCAC si a altor instrumente internationale relevante,

împărtăsind obiective comune privind oferirea de asistentă tehnică si expertiză în dezvoltarea institutională, ca instrumente-cheie în lupta împotriva coruptiei,

observând că educatia, pregătirea profesională si cercetarea în domeniul anticoruptie sunt componente importante ale acestui tip de asistentă si ale dezvoltării institutionale,

dorind să consolideze obiectivele comune privind înfiintarea Academiei în baza unui acord multilateral deschis statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite si organizatiilor interguvernamentale si invitându-le să îsi unească fortele si să devină părti la prezentul acord,

răspunzând invitatiei Republicii Austria de a găzdui Academia în Laxenburg, lângă Viena,

părtile au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

Înfiintare si statut

 

1. Se înfiintează prin prezentul acord Academia Internatională Anticoruptie (Academia) ca organizatie internatională.

2. Academia are personalitate juridică internatională deplină.

3. Academia are, inter alia, capacitate legală:

a) să contracteze;

b) să achizitioneze si să dispună de proprietăti imobile si mobile;

c) să instituie si să răspundă procedurilor legale;

d) să ia orice alte măsuri care ar putea fi necesare pentru realizarea scopurilor si activitătilor sale.

4. Academia functionează în conformitate cu prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Scopuri si activităti

 

1. Scopul Academiei este promovarea prevenirii si combaterii eficace si eficiente a coruptiei prin:

a) oferirea educatiei si pregătirii profesionale anticoruptie;


b) initierea si facilitarea cercetării privind toate aspectele coruptiei;

c) oferirea altor forme relevante de asistentă tehnică în lupta împotriva coruptiei;

d) încurajarea cooperării internationale si a retelelor în lupta împotriva coruptiei.

2. Activitătile Academiei respectă principiul libertătii academice, îndeplinesc cele mai înalte standarde academice si profesionale si abordează fenomenul coruptiei într-o maniera comprehensivă si interdisciplinară, tinând cont în mod corespunzător de diversitatea culturala, egalitatea de gen, precum si de recentele evolutii în domeniul coruptiei, la nivel global si regional.

 

ARTICOLULUI

Sediu

 

1. Sediul Academiei este în Laxenburg, Austria, în conformitate cu termenii si conditiile convenite între Academie si Republica Austria.

2. Academia poate stabili facilităti în alte locatii necesare pentru sprijinirea activitătii sale.

 

ARTICOLUL IV

Structură

 

Academia are:

a) o adunare a părtilor, denumită în continuare Adunarea;

b) un consiliu alguvernatorilor, denumit în continuare Consiliul;

c) un consiliu consultativ superior international;

d) un consiliu consultativ academic international;

e) un decan.

 

ARTICOLUL V

Adunarea părtilor

 

1. Adunarea serveste ca un forum al părtilor la prezentul acord pentru a se consulta cu privire la politica generală a Academiei si la alte probleme de interes conform prezentului acord.

2. Adunarea este constituită din reprezentanti ai părtilor. Fiecare parte numeste un reprezentant care să actioneze ca membru al Adunării. Fiecare membru al Adunării are dreptul la un vot.

3. Adunarea, în special:

a) adoptă recomandări privind politicile si managementul Academiei, ce urmează a fi analizate de către Consiliu;

b) adoptă programul de lucru si bugetul Academiei, asa cum au fost propuse de Consiliu;

c) se angajează în activităti de strângere de fonduri pentru Academie, în conformitate cu art. XI;

d) alege membrii Consiliului, în conformitate cu art. VI;

e) decide asupra eliberării din functie a membrilor Consiliului cu o majoritate de două treimi;

f) evaluează progresul activitătilor Academiei în baza, inter alia, rapoartelor Consiliului;

g) aprobă acorduri internationale;

h) aprobă înfiintarea unor facilităti în alte locatii.

4. Adunarea se întruneste cel putin o dată pe an si ia decizii cu majoritate simplă, în afară de cazul în care se prevede altfel în prezentul acord. Adunarea adoptă propriile reguli de procedură si îsi alege reprezentantii, inclusiv presedintele si cei 2 vicepresedinti. Membrii Consiliului si decanul pot participa la întâlnirile Adunării fără a avea drept de vot.

 

ARTICOLUL VI

Consiliul guvernatorilor

 

1. Academia este guvernată de un consiliu constituit din 11 membri. 9 membri sunt alesi de către Adunare, luând în mod corespunzător în considerare calificarea si experienta acestora, precum si principiul distributiei geografice echitabile. În plus, UNODC si Republica Austria sunt fiecare îndreptătite să numească câte un membru. Membrii Consiliului îsi îndeplinesc mandatul în capacitatea lor individuală pentru un termen de 6 ani si pot fi eligibili pentru a fi realesi/renumiti pentru nu mai mult de un termen suplimentar. La prima alegere, 5 membri sunt alesi pentru o perioadă de numai 3 ani.

2. Consiliul, în special:

a) decide strategia, politicile si liniile directoare pentru activitătile Academiei;

b) adoptă regulile care guvernează functionarea Academiei, inclusiv reglementările financiare si regulile privind personalul;

c) numeste decanul pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, evaluează activitatea acestuia sau acesteia si decide, dacă este cazul, încheierea mandatului decanului;

d) stabileste, acolo unde este cazul, consilii consultative si alege membrii acestora;

e) alege membrii Consiliului Consultativ Superior International si ai Consiliului Consultativ Academic International, tinând în mod corespunzător cont de calificarea lor profesională si de experientă, de principiul distributiei geografice echitabile, precum si de egalitatea de gen;

f) transmite spre adoptare Adunării programul de lucru si bugetul Academiei;

g) numeste auditorul independent extern;

h) aprobă declaratia anuală de audit privind conturile Academiei;

i) raportează Adunării progresele în activitătile Academiei;

j) analizează recomandările Adunării cu privire la politicile si managementul Academiei;

k) adoptă strategiile si liniile directoare pentru asigurarea resurselor financiare ale Academiei si sprijină eforturile decanului în acest sens;

l) stabileste conditiile de admitere a participantilor la activitătile Academiei;

m) aprobă stabilirea relatiilor de colaborare, în conformitate cu prevederile art. XIII;

n) transmite Adunării spre aprobare acordurile internationale;

o) evaluează activitătile Academiei în baza rapoartelor decanului si face recomandări privind aceste activităti.

3. Consiliul se întruneste cel putin o dată pe an la sediul Academiei si ia decizii cu majoritate simplă, în afară de cazul în care se prevede altfel în prezentul acord. Fiecare membru are dreptul la un vot. Consiliul adoptă regulile de procedură si îsi alege reprezentantii, inclusiv presedintele si vicepresedintele, si poate înfiinta comitete, atunci când este considerat necesar pentru functionarea eficientă a Academiei.

 

ARTICOLUL VII

Consiliul Consultativ Superior International

 

1. Consiliul este sfătuit de un consiliu consultativ superior international (CCSI), constituit din până la 15 membri, personalităti eminente cu experientă deosebită într-o varietate largă de domenii care prezintă importantă pentru activitatea Academiei.

2. Functia Consiliului Consultativ Superior International este de a analiza activitătile Academiei si de a oferi observatii si sfaturi privind modul de atingere si mentinere a celor mai înalte standarde referitoare la scopul pentru care a fost înfiintată Academia.

3. Membrii Consiliului Consultativ Superior International îsi îndeplinesc mandatul în capacitatea lor individuală pentru un termen de 6 ani si pot fi eligibili pentru a fi realesi. La prima alegere, 7 membri sunt alesi pentru o perioadă de numai 3 ani.

4. Consiliul Consultativ Superior International se întruneste cel putin o dată pe an si ia decizii cu majoritate simplă. Fiecare membru are dreptul la un vot. Consiliul Consultativ Superior International adoptă regulile de procedură si îsi alege reprezentantii, inclusiv presedintele si vicepresedintele.

5. Consiliul Consultativ Superior International poate recomanda Consiliului persoane care îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. 1 pentru alegerea acestora în Consiliul Consultativ Superior International.


Consiliul Consultativ Academic International

1. Consiliul este sfătuit în domenii privind educatia, pregătirea si cercetarea de un consiliu consultativ academic international (CCAI), constituit din până la 15 membri, personalităti academice eminente sau experti cu cea mai înaltă calificare în domeniul practicilor anticoruptie, al pregătirii, cercetării si/sau justitiei penale si al aplicării legislatiei anticoruptie, precum si în alte domenii care prezintă importantă pentru activitătile Academiei.

2. Membrii Consiliului Consultativ Academic International îsi îndeplinesc mandatul în capacitatea lor individuală pentru un termen de 6 ani si pot fi eligibili pentru a fi realesi. La prima alegere, 7 membri sunt alesi pentru o perioadă de numai 3 ani.

3. Consiliul Consultativ Academic International se întruneste cel putin o dată pe an si ia decizii cu majoritate simplă. Fiecare membru are dreptul laun vot. Consiliul Consultativ Academic International adoptă regulile de procedură si îsi alege reprezentantii, inclusiv presedintele si vicepresedintele.

4. Consiliul Consultativ Academic International poate recomanda Consiliului persoane care îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. 1 pentru alegerea acestora în Consiliul Consultativ Academic International.

 

ARTICOLUL IX

Decanul

 

1. Decanul este responsabil pentru managementul zilnic al Academiei si programul acesteia. Decanul raportează si răspunde în fata Consiliului.

2. Decanul, în special:

a) reprezintă Academia în relatiile externe;

b) asigură administrarea corespunzătoare a Academiei, inclusiv resursele umane si managementul financiar;

c) pregăteste programul de lucru si bugetul Academiei spre a fi analizate de către Consiliu si adoptate de către Adunare. Programul de lucru va include prioritătile de cercetare, activitătile de pregătire, curricula si dezvoltarea de instrumente;

d) implementează programul de lucru si bugetul;

e) transmite Consiliului rapoarte anuale si ad hoc privind activitătile Academiei, inclusiv declaratia anuala de audit privind conturile Academiei;

f) propune stabilirea relatiilor de cooperare în conformitate cu art. XIII spre a fi aprobate de Consiliu;

g) coordonează activitatea Academiei cu activitatea părtilor la prezentul acord si cu a altor institutii nationale si internationale, agentii si retele relevante, tinând cont de recomandările si liniile directoare ale Adunării si Consiliului, precum si ale Consiliului Consultativ Superior International si Consiliului Consultativ Academic International;

h) încheie contracte si aranjamente în numele Academiei si negociază acorduri internationale spre a fi analizate de Consiliu si aprobate de Adunare;

i) efectuează în mod activ demersuri pentru atragerea unei finantări corespunzătoare pentru Academie si acceptă în numele Academiei contributiile voluntare în conformitate cu strategiile si liniile directoare relevante ale Consiliului, precum si cu regulamentele financiare;

j) îndeplineste alte sarcini si activităti, asa cum au fost stabilite de Consiliu.

 

ARTICOLUL X

Personalul academic si administrativ

 

1. Academia depune eforturi să recruteze si să păstreze personalul academic si administrativ cu cea mai înaltă calificare.

2. Pentru maximizarea eficientei si eficacitătii costurilor, Academia elaborează un plan si încheie acordurile adecvate pentru a asigura colaborarea cu personalul academic cu jumătate de normă sau cu statut de invitat si încurajează statele, organizatiile internationale, universitătile si alte institutii relevante să ia în considerare sprijinirea activitătii de încadrare cu personal a Academiei, inclusiv prin detasarea personalului.

Finantarea Academiei

1. Fără a afecta obiectivul pe termen lung de a face Academia autosustenabilă, resursele acesteia includ următoarele:

a) contributii voluntare ale părtilor la prezentul acord;

b) contributii voluntare din sectorul privat si ale altor donatori;

c) taxe de scolarizare, taxe pentru pregătire profesională si asistentă tehnică, publicatii si alte venituri din servicii;

d) câstiguri acumulate în urma unor astfel de contributii, taxe, venituri si alte câstiguri, inclusiv din partea trusturilor sau sub formă de dotări.

2. Anul fiscal al Academiei este cuprins între 1 ianuarie si 31 decembrie.

3. Conturile Academiei sunt supuse, în conformitate cu regulamentele financiare adoptate de către Consiliu, asa cum este prevăzut în art. VI alin. 2 lit. b), unui audit extern independent anual, care întruneste cele mai înalte standarde de transparentă, responsabilitate si legitimitate.

4. Părtile la prezentul acord sunt încurajate să se angajeze în activităti de strângere de fonduri pentru Academie, inclusiv prin organizarea de conferinte comune ale donatorilor.

 

ARTICOLUL XII

Consultarea si schimbul de informatii

 

1. Părtile la prezentul acord se mentin reciproc informate si se consultă cu privire la domeniile de interes privind cooperarea lor în conformitate cu prevederile prezentului acord, fie la reuniunile Adunării, fie oricând acest lucru este necesar.

2. Consultările si schimbul de informatii si documente la care se referă prezentul articol se fac în conformitate cu regulile fiecărei părti privind accesul la informatii si sunt supuse aranjamentelor pe care părtile pot decide să le încheie în scopul păstrării confidentialitătii, caracterului restrictiv si securitătii informatiilor transmise. Orice astfel de aranjamente vor continua să se aplice chiar si după încetarea prezentului acord si, cu privire la o parte anume, chiar după retragerea acesteia din cadrul prezentului acord.

 

ARTICOLUL XIII

Relatiile de cooperare

 

Academia poate stabili relatii de cooperare cu state, cu alte organizatii internationale, precum si cu entităti publice si private care pot contribui la activitatea ei.

           

ARTICOLUL XIV

Privilegii si imunităti

 

1. Academia, membrii Adunării, ai Consiliului, ai Consiliului Consultativ Superior International si ai Consiliului Consultativ Academic International, decanui, personalul si expertii beneficiază de privilegiile si imunitătile convenite între Academie si Republica Austria.

2. Academia poate încheia acorduri cu alte state pentru asigurarea unor privilegii si imunităti corespunzătoare.

 

ARTICOLUL XV

Răspunderea legală

 

Părtile la prezentul acord nu vor fi responsabile, individual sau în solidar, pentru niciun fel de cheltuieli, responsabilităti sau alte obligatii ale Academiei; o declaratie în acest sens va fi inclusă în fiecare dintre acordurile încheiate de Academie, în conformitate cu art. XIV

 

ARTICOLUL XVI

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi modificat numai cu consimtământul tuturor părtilor la acesta. Notificarea unui astfel de consimtământ se face în scris depozitarului acordului. Orice amendament va


intra în vigoare la primirea de către depozitar a notificărilor de la toate părtile la acord sau la o dată convenită de părti.

 

ARTICOLUL XVII

Dispozitii tranzitorii

 

1. Părtile recunosc măsurile tranzitorii pentru înfiintarea si desfăsurarea operatiunilor initiale ale Academiei, asa cum sunt prevăzute în Memorandumul de înfiintare a Academiei Internationale Anticoruptie, din Laxenburg, Austria, încheiat la 29 ianuarie 2010, si sunt de acord cu respectarea acestuia până când organele de decizie ale Academiei devin pe deplin operationale.

2. Orice decizie care afectează obligatiile asumate în vederea înfiintării si desfăsurării operatiunilor initiale ale Academiei sau prin care se creează obligatii partenerilor acesteia (UNODC, Asociatia “Prietenii Academiei” sau Republica Austria) poate fi luată numai în unanimitate de către Consiliu.

 

ARTICOLUL XVIII

Intrarea în vigoare a acordului si depozitarul

 

1. Prezentul acord este deschis pentru semnarea de către statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite (denumite în continuare statele) si de către organizatiile interguvernamentale (denumite în continuare organizatii internationale) până la 31 decembrie 2010. Va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării.

2. Statele si organizatiile internationale care n-au semnat prezentul acord pot adera la acesta ulterior.

3. Acordul intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare de către 3 state ori organizatii internationale.

4. Pentru fiecare dintre statele si organizatiile internationale care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul acord după data intrării sale în vigoare, acordul intră în vigoare într-un termen de 60 de zile de la depunerea instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

5. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene si Internationale al Austriei va fi depozitarul prezentului acord.

 

ARTICOLUL XIX

Solutionarea litigiilor

 

Orice litigiu dintre Academie si oricare din părtile la prezentul acord sau dintre oricare din părtile la acord privind interpretarea ori aplicarea acordului sau a oricăror alte acorduri suplimentare sau orice problemă privind Academia sau relatiile dintre părti, care nu sunt solutionate prin negocieri ori prin alt mod de solutionare convenit, va fi înaintat/înaintată în vederea pronuntării unei hotărâri definitive unui tribunal format din 3 arbitri: câte unul este ales de fiecare parte în litigiu, iar al treilea, care va fi presedintele tribunalului, va fi ales de către primii 2 arbitri. În cazul în care una dintre părtile litigiului nu si-a ales arbitrul în termen de 6 luni de la data alegerii arbitruluide către cealaltă parte sau în cazul în care primii 2 arbitri nu reusesc să ajungă la un acord cu privire la alegerea celui de al treilea arbitru în termen de 6 luni de la alegerea primilor 2 arbitri, cel de al doilea sau al treilea arbitru va fi ales de către presedintele Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricărei părti din litigiu.

 

ARTICOLUL XX

Retragerea din cadrul acordului

 

1. Oricare parte la prezentul acord se poate retrage din acesta în urma unei notificări scrise adresate depozitarului. Retragerea va deveni efectivă în termen de 3 luni de la data primirii notificării de către depozitar.

2. Retragerea din acord a unei părti nu limitează, reduce sau afectează în vreun mod contributia sa, dacă aceasta a fost făcută înainte de data efectivă a retragerii.

 

ARTICOLUL XXI

Încetarea acordului

 

1. Părtile la prezentul acord, actionând în unanimitate, pot înceta oricând aplicarea prezentului acord si a activitătii Academiei prin notificare scrisă adresată depozitarului. Decizia cu privire la bunurile Academiei rămase după achitarea obligatiilor legale va fi dispusă în conformitate cu hotărârea unanimă a Adunării.

2. Prevederile acordului vor continua să fie aplicate după încetarea acestuia, în măsura în care este necesar pentru a se dispune cu privire la bunuri si lichidarea conturilor.

Redactat si datat la Viena, 2 septembrie 2010, în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă si spaniolă, textele fiind în mod egal autentice.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului pentru înfiintarea Academiei Internationale Anticoruptie ca organizatie internatională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 544.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 si 628 bis din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Neamt”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile 29, 33 si 35;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, S+P, Se = 342 mp”;

- la pozitia 262, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DJ208G, Hanul Ancutei-Girov, km 30+238-57+251”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Hanul Ancutei-Tupilati- Războieni-Dragomiresti (Vad)-Stefan cel Mare-Girov”;

- la pozitia 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, P, Se = 111 mp”;

- la pozitia 279, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, P, Se = 38 mp”;

- la pozitia 280, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, P+1E, Se = 245 mp”;

- la pozitia 281, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, P, Se = 64 mp”;

- la pozitia 282, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, S, Se = 185,50 mp”;

- la pozitia 283, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, S teren = 2.149 mp”;

- la pozitia 1096, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Conductă aductiune apă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săbăoani, L = 3.738 m, PEHD - De 450 mm - PN 6”;

- la pozitia 1404, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 32+308”;

- la pozitia 1405, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 33+694”;

- la pozitia 1406, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 34+305”;

- la pozitia 1407, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 40+588”;

- la pozitia 1408, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 41+445”;

- la pozitia 1409, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 53+826”;

- la pozitia 1472, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard din lemn - serviciul de protectie civilă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, L gard = 18,97 m”;

- la pozitia 1473, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard din beton - serviciul de protectie civilă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, L gard = 53,36 m”;

- la pozitia 1474, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard din metal cu plasă de sârmă - serviciul de protectie civilă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16, Lgard = 57,46 m”;

c) la sectiunea a II-a “Bunuri mobile”, la pozitia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centrală termică - serviciul de protectie civilă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 16”.

2. La anexa nr. 3 “Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Roman”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 371 se introduc 22 de noi pozitii, pozitiile 372-393, conform anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 49 “Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Podoleni”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia 31;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Podoleni, Str. Stadionului nr. 911, 20.481 mp terenul si 61 mp anexa”;

- la pozitia 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Podoleni, str. Bociulesti nr. 1.071, P, 424 mp clădirea, 1.867 mp terenul aferent, înscris în C.F. 1/N Podoleni, nr. cadastral 1.054”;

- la pozitia 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Podoleni, Str, Bistritei, C1= 73 mp, C2 = 5 mp + 400 mp terenul aferent, înscris în C.F. 50.030, nr. cadastral 50.030”;

- la pozitia 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Pod peste pârâul Verdele”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Podoleni, Str. Libertătii, (5 x 6) mp, din b.a.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “40.000 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Autorizatie de construire nr. 14 din 26.04.2007, P.V. de receptie nr. 2.012 din 14.08.2009”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 134 se introduc 35 de noi pozitii, pozitiile 135-169, conform anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 51 “Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Poienari”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “302.108”;

- la pozitia 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6”;

- la pozitia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “374.189”

- la pozitia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: “146”;


coloana 3 va avea următorul cuprins: “13 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “66.070”;

- la pozitia 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.034”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 32 se introduc două noi pozitii, pozitiile 33 si 34, conform anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 62 “Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Stefan cel Mare”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Asezământ cultural”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.193.166,93”;

- la pozitia 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “114,32 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “96.428,73”;

- la pozitia 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “108,3 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “83.727,28”;

- la pozitia 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 19,25 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “596.505,53”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 86 se introduce o nouă pozitie, pozitia 87, conform anexei nr. 4;

c) după sectiunea I “Bunuri imobile” se introduce o nouă sectiune, sectiunea a II-a “Bunuri mobile”, cuprinzând pozitiile 1-3, conform anexei nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 576.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Roman

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

372.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 147

S = 3.526,00 mp, L= 834 m, de la str. M. Viteazu până la păsune Poligon

2010

3.023,19

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

373.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 170

S = 644,00 mp, L= 179 m, de la DE 147 până la proprietate agricolă privată

2010

552,17

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

374.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 100

S = 3.001,00 mp, L = 626 m, de la Str. Cocorului până la canal desecare 104

2010

2.573,06

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

375.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 485

S = 4.096,00 mp, L= 524 m, de la str. B. Dragos până la Protan

2010

3.511,91

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

376.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 110

S = 2.229,00 mp, L= 512 m, de la DJ 207Apână la canal desecare 110

2010

1.911,14

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

377.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 88

S = 5.871,00 mp, L= 1.490 m, de la DE 80 până la balta Hb 87

2010

5.033,80

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

378.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 251

S = 2.139,00 mp, L= 388 m, de la Str. Fabricii până la sola A199

2010

1.833,98

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

379.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 80

S = 269,00 mp, L = 67m, de la Str. Cucutei la proprietate agricolă privată

2010

230,64

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

380.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 80.1

S = 3.226,00 mp, L= 759 m, de la proprietate agricolă privată la statie pompe

2010

2.765,97

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

381.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 19

S = 3.203,00 mp, L=366m, de la DJ 207A până la proprietate agricolă privată - S.C. TED AGRO - S.R.L.

2010

2.746,25

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

382.

1.3.7.1.

Drum de exploatare 425

S = 9.102,00 mp, L= 1.292 m, de la str. Lupeni până la Dig Moldova

2010

7.804,05

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

383.

1.3.7.1.

Str. Sergiu Celibidache

S = 2.700,00 mp, L= 300 m, de la Str. 13 Septembrie la Str. Primăverii

2010

48.614,58

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

384.

1.3.7.1.

Str. Viorica Agarici

S = 335,00 mp, L = 45m, de la Str. Primăverii la str. Otilia Cazimir

2010

6.031,81

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

385.

1.3.7.1.

Str. Otilia Cazimir

S = 1.738,00 mp, L= 170 m, de la str. Marcel Blecher până la str. Alexandru Epure

2010

31.293,39

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

386.

1.3.7.1.

Str. Marcel Blecher

S = 1.033,00 mp, L= 113 m, de la Str. Primăverii la str. Otilia Cazimir

2010

18.599,58

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

387.

1.3.7.1.

Str. Vasile Ghe. Mortun

S = 5.620,00 mp, L = 626 m, de la str. Otilia Cazimir la str. Tudor Vladimirescu

2010

101.190,35

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

388.

1.3.7.1.

Str. Alexandru Epure

S = 1.000,00 mp, L= 140 m, de la str. Otilia Cazimir până la str. Nae Roman

2010

18.005,40

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

389.

1.3.7.1.

Str. Nae Roman

S = 844,00 mp, L = 80 m, de la str. Alexandru Epure la Str. Mestesugarilor

2010

15.196,56

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

390.

1.3.7.1.

Str. Mestesugarilor

S = 5.800,00 mp, L = 645m, de la str. Otilia Cazimir la Str. Mierlei

2010

104.431,32

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

391.

1.3.7.1.

Str. Mierlei

S = 1.594,00 mp, L= 180 m, de la str. Tudor Vladimirescu la Str. Islazului

2010

28.700,61

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

392.

1.3.7.1.

Str. Ciresilor

S = 1.002,00 mp, L= 118 m, de la Str. Mestesugarilor la Str. Crinilor

2010

18.041,41

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

393.

1.3.7.1.

Str. Crinilor

S = 2.872,00 mp, L = 496 m, de la Str. Islazului la Str. Mierlei

2010

51.711,51

Domeniu public al municipiului Roman, conform HCL nr. 152/12.11.2010

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Podoleni

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

135.

1.8.4.

Sistem public de alimentare cu apă

Podoleni, str. Al. Podoleanu si Str. Sperantei; retea 0,950 km

2007

386.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

136.

-

Teren destinat construirii unui rezervor de apă

Podoleni, str. Al. Podoleanu nr. 904 (deasupra conac), 3.343 mp; C.F. nr. 911/N, nr. cadastral 1.007

2008

61.846

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

137.

-

Teren destinat amenajare parc stadion

Podoleni, Str. Stadionului, teren dezmembrat din teren stadion; S = 4.727 mp; C.F. nr. 50.064; nr. cad. 50.064

1978

100.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

138.

-

Teren destinat amenajare parc Luncasi

Teren situat lângă magazinul Filcoop Luncasi, str. Sfânta Treime; S = 1.026 mp;

C.F. 50.063, nr. cad. 50.063

1991

20.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

139.

-

Teren destinat construirii unei statii de epurare

Satul Podoleni, comuna Podoleni, teren extravilan (păsune), situat în punctul “La luncă”; S = 30.000 mp

1965

300.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

140.

-

Teren destinat construirii unei statii de epurare

Satul Podoleni, comuna Podoleni teren intravilan alăturat pârâului Verdele; S = 654mpsiS = 1.437 mp; C.F. 650/N; rir. cad. 790 si 791

2007

20.910

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

141.

-

Teren destinat construirii Centru “After School”

Podoleni, str. Al. Podoleanu, zona centrală, pe drumul de acces la Conacul Crupenschi; 1.604 mp, C.F. 50.031; nr. cad. 50.031

1991

44.930

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

142.

1.3.7.1.

DE 127

Drum extravilan neamenajat din pământ 1,120 km, din str. Sfânta Treime până la DE 139, tarlaua Ocheana

1965

28.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

143.

1.3.7.1.

DE 139

Drum extravilan neamenajat din pământ 0,816 km, din DE 127 până la DE 141, tarlaua Cărbunesti

1965

20.400

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

144.

1.3.7.1.

DE 141

Drum extravilan neamenajat din pământ 1,060 km, din DE 139 până la DE 112, tarlaua Bahna

1965

26.500

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

145.

1.3.7.1.

DE 112

Drum extravilan neamenajat din pământ 1,450 km, de la DE 141 până la DE 91, tarlaua Bahna - laz I

1965

34.825

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

146.

1.3.7.1.

DE 91

Drum extravilan neamenajat din pământ 0,810 km, din DE 112 până la DJ 157J, tarlaua Mălăiste

1965

18.950

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

147.

1.3.7.1.

Strada Sfânta Treime

Satul Podoleni, comuna Podoleni 2,620 km, de la Grama Vasile până la Hodor

1965

50.265

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

148.

1.3.7.1.

Strada Alexandru loan Cuza

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,630 km, de la intersectia cu DJ 157J (punctul Traistă) până la DN 15

1965

50.265

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

149.

1.3.7.1.

Strada Bociulesti

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,768 km, de la Damian Dumitru pânălaA.N.R.S. P.S. -U.T 330

1965

54.790

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

150.

1.3.7.1.

Strada Făget

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,100 km, de la magazin Filcoop Luncasi până la islazul comunal

1965

34.089

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

151.

1.3.7.1.

Strada Gării

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1, 914 km, stradă pe lângă calea ferată ambele părti, inclusiv linia uzinală Siloz

1965

59.314

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

152.

1.3.7.1.

Strada Ion Creangă

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,154 km, de la Arădoaie Constantin până la Hanganu Dumitru

1965

35.762

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

153.

1.3.7.1.

Strada Libertătii

Satul Podoleni, comuna Podoleni 2,065 km, de la DJ 157J (punctul Ploscaru Măricel) până la transformator Luncasi

1965

63.994

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

154.

1.3.7.1.

Strada Sperantei

Satul Podoleni, comuna Podoleni 0,306 km, de la Monumentul Eroilor până la gară

1965

9.483

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

155.

1.3.7.1.

Strada Stefan cel Mare si Sfânt

Satul Podoleni, comuna Podoleni 0,910 km, de la intersectia cu DJ 157J (punctul Dispensar veterinar) până la intersectia cu str. Alexandru loan Cuza

1965

27.891

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

156.

1.3.7.1.

Strada Stadionului

Satul Podoleni, comuna Podoleni 0,919 km, de la DJ 157J (punctul fostul bloc al specialistului) până la Pintilie Ilie

1965

28.480

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

157.

1.3.7.1.

Strada Tineretului

Satul Podoleni, comuna Podoleni 0,900 km, de la intersectia cu DJ 157J (punctul Irian Ana) până la intersectia cu str. Alexandru loan Cuza

1965

27.891

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

158.

1.3.7.1.

Strada Grădinitei

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,720 km, de la intersectia cu DJ 157J (Grădinita Ses) până la intersectia cu DN 15 (Âxinte)

1965

55.401

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

159.

1.3.7.1.

Strada Bisericii

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,742 km, de la intersectia cu Str. Grădinitei până la intersectia cu Str. Bistritei (DN 15)

1965

53.427

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

160.

1.3.7.1.

Strada Sesului

Satul Podoleni, comuna Podoleni 1,859 km, portiunea paralelă cu Str. Bistritei începând din Str. Grădinitei până la Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

1965

41.610

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

161.

1.3.7.1.

Strada Vatra Nouă

Satul Podoleni, comuna Podoleni 2,126 km, din Str. Grădinitei până la Str. Bisericii

1965

68.118

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

162.

1.3.7.1.

Strada Unirii

Satul Podoleni, comuna Podoleni 0,400 km, strada după biserica din centru, de la punctul Simerea până la Dealul Moisei

1965

15.495

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

163.

1.3.7.1.

Strada Fântâna Crucii

Satul Podoleni, comuna Podoleni 0,600 km, de la Troită Luncasi până la rezervorul de apă

1965

24.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

164.

1.3.7.1.

Strada Islazului

Satul Negritesti, comuna Podoleni 0,700 km, de la intersectia cu DJ 157J până la izlazul satului Negritesti

1965

4.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

165.

1.3.7.1.

Strada lazului

Satul Negritesti, comuna Podoleni 1,000 km, de la intersectia cu DJ 157J până la iaz Negritesti

1965

5.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

166.

1.3.7.1.

Strada Spicului

Satul Negritesti, comuna Podoleni 0,320 km, de la intersectia cu DJ 157J (punctul scoală Negritesti) până la limita extravilan

1965

2.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

167.

1.3.7.1.

Strada Salcâmilor

Satul Negritesti, comuna Podoleni 0,500 km, prima stradă paralelă cu DJ 157J începând din Str. Plopului

1965

3.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

168.

1.3.7.1.

Strada Plopului

Satul Negritesti, comuna Podoleni 0,320 km, de la intersectia cu DJ 157J (cămin cultural) până la limita extravilan

1965

2.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

169.

1.3.7.1.

Strada Nucilor

Satul Negritesti, comuna Podoleni 0,500 km, a doua stradă paralelă cu DJ 157J începând din Str. Plopului

1965

3.000

Domeniu public al comunei Podoleni, conform HCL nr. 74/25.11.2010

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Poienari

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

33.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 199

DN 15D Poienari- DC 81 Săcăleni

km 0+000-2+280 L = 2,280 km

-

12.663

Domeniu public al comunei Poienari, conform HCL nr. 3/31.01.2011

34.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 200 DN 15D Poienari-

Bunghi

km 0+000-0+900 L = 0,9km

-

4.999

Domeniu public al comunei Poienari, conform HCL nr. 3/31.01.2011


 

ANEXA Nr. 4

 

Completări la Lista-inventar cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Stefan cel Mare

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

87.

1.3.7.2.

Infrastructură drumuri cu îmbrăcăminte din beton asfaltic

L = 9,22 km

Retea stradală satele Stefan cel Mare si Ghigoiesti

1965

Modernizată în anul 2010

Prin P.N.D.R.

4.936.978,46

Domeniu public al comunei Stefan cel Mare, conform HCL nr. 55/17.12.2010

 

SECTIUNEA a II-a

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.1.20.1.

Buldoexcavator

Marca: JCB Tip: 3CX

15.01.2010

269.471,16

Domeniu public al comunei Stefan cel Mare, conform HCL nr. 48/9.11.2010

2.

2.3.2.2.3.

Autospecială

Marca: Mercedes Benz Tip: Unimog U20 SN

10.03.2010

1.030.342,46

Domeniu public al comunei Stefan cel Mare, conform HCL nr. 48/9.11.2010

3.

2.3.2.2.6.

Remorcă

Tip: Moeslein

10.03.2010

78.522,15

Domeniu public al comunei Stefan cel Mare, conform HCL nr. 48/9.11.2010


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare si aprobarea utilizării acestei abordări de către institutiile de credit, pentru riscul operational

 

Având în vedere prevederile art. 126, 138-140, 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 si 18 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare si aprobarea utilizării acestei abordări de către institutiile de credit, pentru riscul operational, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 24 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (4), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) tehnici de transfer al riscului operational - instrumente de transfer al riscului operational utilizate de institutia de credit pentru administrarea si diminuarea riscului la care este expusă; acestea sunt contracte de asigurare la riscul operational si alte mecanisme de transfer al acestui risc.”

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Termenul «rating» are semnificatia prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Expresiile «profil de risc» si «eficacitate» au semnificatiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. f) si y) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Formularul 13: OPR- Riscul operational, Formularul 14: OPR Details - Riscul operational: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate si categorii de evenimente în ultimul an si Formularul 15: OPR Loss Details - Pierderi majore din riscul operational înregistrate în ultimul an sau care sunt încă deschise, prevăzute în anexa nr. I la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 22/2010 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit.”

4. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Pe parcursul perioadei de observare istorică de cel putin 5 ani, respectiv de minimum 3 ani, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit care intentionează să utilizeze abordarea avansată de evaluare în scopul determinării cerintei de capital pentru riscul operational trebuie să poată completa si transmite Băncii Nationale a României, la solicitarea acesteia, Formularul 14: OPR Details - Riscul operational: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate si categorii de evenimente în ultimul an si Formularul 15: OPR Loss Details - Pierderi majore din riscul operational înregistrate în ultimul an sau care sunt încă deschise, prevăzute în anexa nr. I la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 22/2010.”

5. La capitolul III, în cadrul sectiunii a 3-a “Asigurarea la riscul operational si alte mecanisme de transfer al acestui risc”, după titlul sectiunii se introduce titlul unei noi subsectiuni, cu următorul cuprins:

“SUBSECTIUNEA 1

Cerinte generale privind tehnicile de transfer al riscului operational”

6. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele 671 si 672, cu următorul cuprins:

“Art. 671. - (1) în sensul art. 67 alin. (2), dacă se înregistrează o pierdere semnificativă care afectează protectia prin asigurare sau dacă modificări în contractele de asigurare ori în contractele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operational creează incertitudine majoră cu privire la eficienta protectiei prin acestea, asa cum această incertitudine este definită în cadrul politicilor institutiei de credit cu privire la asigurarea la riscul operational sau alte mecanisme de transfer ale acestui risc, institutiile de credit trebuie să recalculeze cerinta de capital aferentă abordării avansate de evaluare cu o marjă suplimentară de prudentă, de exemplu, prin aplicarea de ajustări în exercitiul de modelare.

(2) în sensul art. 67 alin. (2), o institutie de credit trebuie să recalculeze cerinta de capital aferentă abordării avansate de evaluare dacă există o modificare majoră în profilul său de risc operational.

Art. 672. - O institutie de credit trebuie să identifice si să administreze eventualele riscuri suplimentare, precum riscul de credit si riscul de piată, pe care, în functie de modul în care sunt structurate si de modul în care sunt clasificate în situatiile financiare ale institutiei de credit, mecanismele de transfer al riscului operational, altele decât contractele de asigurare, le pot implica si trebuie să stabilească implicatiile proprii acestor mecanisme în ceea ce priveste cerintele de capital reglementate.”


7. La capitolul III, în cadrul sectiunii a 3-a, după articolul 672 se introduc două noi subsectiuni, subsectiunea 2 “Cerinte specifice pentru utilizarea contractelor de asigurare la riscul operational”, cuprinzând art. 673-6711, si subsectiunea 3 “Cerinte specifice pentru utilizarea altor mecanisme de transferai riscului operational”, cuprinzând art. 6712-6715, cu următorul cuprins:

“SUBSECTIUNEA 2

Cerinte specifice pentru utilizarea contractelor de asigurare la riscul operational

“Art. 673. - Dacă o institutie de credit demonstrează că o entitate furnizoare, autorizată într-un stat tert, îndeplineste cerinte prudentiale echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, efectul de diminuare a riscului operational aferent contractelor de asigurare furnizate de respectiva entitate poate fi recunoscut, de la caz la caz, cu aprobarea Băncii Nationale a României, dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 26-28 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 674. - În sensul art. 26 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, ratingul disponibil pentru furnizorul de protectie trebuie să se bazeze pe capacitatea acestuia de plată a despăgubirilor pe termen lung.

Art. 675. - (1) în sensul art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, repartizarea contractelor de asigurare pe pierderi din riscul operational (sau sub categorii ale riscului operational) trebuie realizată la un nivel suficient de granular pentru a reflecta relatia dintre probabilitatea si dimensiunea efective si potentiale ale pierderilor din riscul operational si nivelul de protectie prin asigurare.

(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1) o institutie de credit trebuie să folosească toate sursele de informatii care îi sunt disponibile, incluzând datele interne si externe privind pierderile si analizele de scenarii.

(3) Calculele la care se face referire la art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să reflecte nivelul de protectie, inclusiv prin determinarea unei probabilităti de asigurare a unei protectii efective.

Art.676. - În sensul art. 27 lit. e) din Regulamentul BNR- CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, o institutie de credit trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că nici ea si nici vreo filială a ei nu preiau în cunostintă de cauză riscurile acoperite de contracte care furnizează protectie împotriva unor evenimente de risc operational ce au făcut obiectul acordului initial de asigurare încheiat de ea.

Art. 677. - În sensul art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit care utilizează instrumente de asigurare pentru a transfera riscul operational trebuie să analizeze factorii diversi care creează incertitudine în ceea ce priveste eficacitatea transferului riscului; acestea trebuie să reflecte aceste incertitudini în calculul cerintei de capital prin ajustări corespunzătoare, determinate într-o manieră prudentă, cu respectarea prevederilor art. 678-6711.

Art. 678. - (1) Ajustările prevăzute la art. 27 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru reflectarea riscului apropierii de momentul încetării răspunderii asigurătorului, trebuie aplicate în cadrul fiecărui calcul al cerintei de capital sub abordarea avansată de evaluare.

(2) Dacă o institutie de credit are încheiat un alt contract de asigurare, în conditii echivalente celui ce urmează a înceta prin ajungere la termen sau în cazul în care contractul în curs are o clauză de reînnoire automată si nu a fost denuntat în mod expres, aceasta poate solicita Băncii Nationale a României derogare de la obligativitatea îndeplinirii cerintei amintite la alin. (1) în cazul politei respective.

(3) Derogarea mentionată la alin. (2) poate fi acordată dacă institutia de credit demonstrează Băncii Nationale a României că manifestă prudentă în aprecierea capacitătii de reînnoire a politelor în termeni, conditii si protectie echivalente, dat fiind că anumite riscuri acoperite de polită ar putea să nu fie incluse la reînnoirea politei.

Art. 679. - În cazul politelor reînnoibile, ajustările prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să reflecte premisele de reînnoire, incluzând posibilitatea asigurătorului de a înceta relatia contractuală în intervalul reprezentat de perioada de valabilitate a politei sau la data reînnoirii acesteia.

Art. 6710. - (1) În sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, incertitudinea legată de plata despăgubirilor reprezintă riscul ca furnizorul asigurării să nu facă plătile asteptate de institutia de credit în timp util. În cazul în care există incertitudine legată de plata despăgubirilor, institutiile de credit trebuie să ia în considerare si să înregistreze în bazele lor de date privind pierderile, după tipul de pierdere, toate datele referitoare la despăgubirile din asigurări si trebuie să stabilească ajustări în consecintă.

(2) în sensul alin. (1), o institutie de credit trebuie să evalueze ajustarea pentru neîndeplinirea obligatiilor de către contrapartidă pe baza ratingului societătii de asigurări răspunzătoare conform contractului în cauză, chiar dacă societatea-mamă a acesteia are un rating mai bun sau riscul este transferat unei terte părti; astfel, institutiile de credit trebuie să atribuie o ajustare mai ridicată asigurătorilor cu o capacitate de plată a despăgubirilor mai scăzută decât asigurătorilor cu un rating mai ridicat.

Art. 6711. - În sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, o neconcordantă în protectie are loc atunci când protectia oferită de contractul de asigurare nu se potriveste cu profilul de risc operational al institutiei de credit, astfel că protectia nu oferă efectul de diminuare dorit si anumite evenimente rămân neacoperite; prin utilizarea tuturor surselor de date disponibile - date privind pierderile si analize de scenarii - si anumite analize de date si exercitii de simulare, institutiile de credit trebuie să surprindă în mod corect si să încorporeze în mod adecvat în cadrul modelului aferent abordării avansate de evaluare în special neconcordantele în protectia la pierderi de la nivel mediu la nivel mare datorate, spre exemplu, limitelor si francizelor mari sau epuizării limitelor politei.

SUBSECTIUNEA 3

Cerinte specifice pentru utilizarea altor mecanisme de transfer al riscului operational

Art. 6712. - În sensul art. 25 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, diminuarea cerintei de capital pentru riscul operational ca urmare a protectiei obtinute prin achizitionarea de către o institutie de credit a unor mecanisme de transfer al riscului operational, altele decât asigurarea, poate fi recunoscută doar în măsura în care aceste mecanisme sunt utilizate pentru administrarea riscului operational fără a fi detinute sau utilizate de institutia de credit pentru scopuri de tranzactionare.

Art. 6713. - (1) Pentru recunoasterea altor mecanisme de transfer al riscului operational în calculul cerintei de capital în cadrul abordării avansate de evaluare, institutiile de credit trebuie să aibă experientă în utilizarea acestor produse.

(2) în sensul alin. (1), institutiile de credit pot să colecteze date din surse interne si externe privind probabilitatea asigurării unei protectii efective si oportunitatea efectuării plătii pentru instrumentele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operational, în special pentru clasele sau tipurile de produse având caracteristici inovatoare.

Art. 6714. - Furnizorul de protectie trebuie să fie solid din punct de vedere financiar, în ceea ce priveste atât solvabilitatea, cât si lichiditatea.

Art. 6715. - (1) în sensul art. 67 alin. (1), la îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 26 si 27 din Regulamentul BNR- CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, trebuie luate în considerare dispozitiile relevante ale subsectiunii 2 sectiunea a 3-a din capitolul III.

(2) Metodologia pentru recunoasterea efectului altor mecanisme de transfer al riscului operational trebuie să ia în considerare, prin analogie, elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor relevante ale subsectiunii 2 sectiunea a 3-a din capitolul III.”

Art. II. - (1) Institutiile de credit care recunosc impactul tehnicilor de transfer al riscului operational în calculul cerintei de capital în cadrul abordării avansate de evaluare la data intrării în vigoare a prezentului regulament trebuie să finalizeze demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 6-7, în termen de 6 luni de la data mentionată.

(2) Institutiile de credit, persoane juridice române, pentru care există cereri de aprobare în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentului regulament, trebuie să finalizeze demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 6-7 în termen de 3 luni de la data mentionată.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 6.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. f), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de Cererea formulată de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG II/8.090 din 24 mai 2011, de Adresa Asociatiei pentru Drepturile de Fonograme din România, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/8.281 din 30 mai 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/1.496 din 6 iunie 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, după cum urmează:

- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.), Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.PF.R.) si Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), reprezentând organismele de gestiune din domeniu, pe de o parte; si

- S.C. PRO TV - S.A. - ProTV, S.C. ANTENATV GROUP - S.A. - Antena 1, S.C. SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. - Prima TV, Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (A.R.C.A.) si Societatea Română de Televiziune (S.R.T.V), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 7 iunie 2011.

Nr. 211.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.