MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 411/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 411         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

82. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

539. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

88. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

545. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

89. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

546. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

51. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

52. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

553. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 si a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/201 oal Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

 

583. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

65. - Decizie pentru reluarea activitătii doamnei Iuliana Lascu în functia publică de inspector guvernamental

 

66. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Iuliana Lascu din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole si încadrării localitătilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 82.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 539.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010.

Art. II. - Prevederile art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplică până la data de 31 decembrie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 88.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 545.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96 din 2 septembrie 2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 9 septembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 89.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 546


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

Având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor Directivei 2009/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave si introducerea unor sanctiuni de încălcare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280 din 27 octombrie 2009,

tinând cont de faptul că România trebuia să transpună în legislatia românească Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave si introducerea unor sanctiuni de încălcare prin modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la 16 noiembrie 2010,

luând în considerare că transpunerea urgentă a directivei poate conduce la reducerea poluării Mării Negre datorită introducerii unor prevederi mai stricte în ceea priveste sanctionarea faptelor de poluare de la nave făcute cu intentie sau din neglijentă,

tinând cont că necesitatea transpunerii acestei directive europene vizează interesul public si constituie situatie de urgentă extraordinară,

având în vedere faptul că netranspunerea, în regim de urgentă, a dispozitiilor acestei directive conduce la neîndeplinirea obligatiilor asumate de România prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, putând avea ca efect declansarea procedurii de infringementsi aplicarea de penalităti pecuniare, în conformitate cu legislatia UE, cu consecinte grave asupra bugetului de stat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 47 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

“7. prin persoană juridică se întelege orice entitate juridică având acest statut în temeiul legislatiei nationale în vigoare, cu exceptia statelor sau a organismelor publice care actionează în exercitiul autoritătii statului, precum si a organizatiilor internationale publice.”

2. La articolul 484, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Nu intră sub incidenta art. 481 si 483 deversările de substante poluante care au fost produse în conditiile prevăzute de regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 din anexa I revizuită ori de regulile 13,3.1.1 sau 3.1.3 din anexa II revizuită la Conventia Marpol 73/78.

(3) Nu intră sub incidenta art. 481 si 483 faptele săvârsite de proprietar, de comandant sau de echipajul navei, dacă deversarea de substante poluante a fost produsă în conditiile prevăzute de Regula 4.2 din anexa I revizuită sau de Regula 3.1.2 din anexa II revizuită la Conventia Marpol 73/78.”

3. Mentiunea de transpunere se modifică si va avea următorul cuprins:

“Prezenta lege transpune art. 2-5, 8 si 16 din Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave si introducerea unor sanctiuni în caz de încălcare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005, si art. 1 pct. 3 si 4 din Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave si introducerea unor sanctiuni în caz de încălcare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 280 din 27 octombrie 2009.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

loan Dascălu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 51.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere:

- necesitatea implementării măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacitătii de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, aprobat prin memorandum de Guvernul României în 27 aprilie 2011, în caz contrar existând riscul dezangajării unor fonduri comunitare substantiale;

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corectiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achizitie publică finantate din fonduri comunitare nerambursabile;

- necesitatea verificării tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, initiate de autoritătile contractante pentru achizitionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractele initiale, dar care datorită unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea acestora, solicitare expresă a Comisiei Europene;

- recomandările Comisiei Europene privind întărirea rolului controlului ex-ante al procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică,

tinând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică finantate din fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, sunt selectate pentru verificare numai dacă valorile estimate sunt egale sau mai mari decât pragurile prevăzute la art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

se impune, de urgentă, formalizarea modificărilor necesare în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare, în vederea extinderii posibilitătii verificării ex-ante a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică indiferent de valoarea estimată a acestora si a verificării ex-ante a tuturor negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare pentru încheierea de acte aditionale la contractele de achizitie publică existente.

Având în vedere toate aceste precizări, caracterul preventiv al functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, exercitată de către Ministerul Finantelor Publice, care contribuie la accelerarea absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune, prioritate de grad zero a României, precum si perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, se impune adoptarea unei ordonante de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. - (1) Se desemnează Ministerul Finantelor Publice ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

(2) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publică, după publicarea anuntului/invitatiei de participare si până la semnarea contractului. În situatiile exceptionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere si până la semnarea contractului.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgentă.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare pentru care a fost înstiintat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Obiectivul functiei de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformitătii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor si a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) în îndeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice urmăreste derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea si corectarea neconformitătilor în raport cu legislatia din domeniu.

(2) Activitatea Ministerului Finantelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, denumită în continuare UCVAP, si la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice, denumite compartimente de verificare a achizitiilor publice «CV/AP». Functionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori.

(3) în îndeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, la nivel central/directiile generale ale finantelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atributii:

a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăsurării activitătii de observare, si o comunică autoritătii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anuntului/invitatiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înstiintării la UCVAP;

b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislatia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în conditiile art. 41 lit. d);

c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activitătii de verificare.

(4) Observatorii au obligatia de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observatiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.

(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.

(6) Pe parcursul derulării activitătii de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin intermediul UCVAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislatiei din domeniul achizitiilor publice si va fi pus în aplicare de către observatori.

(7) în exercitarea atributiilor sale, UCVAP colaborează cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritătile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. În acest scop, UCVAP încheie protocoale cu autoritătile si cu institutiile implicate.”

5. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Autoritatea contractantă initiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligatia de a îndeplini următoarele:

a) de a pune la dispozitie documentatia de atribuire/documentatia descriptivă, în situatia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achizitii publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă;

b) de a pune la dispozitie copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;

c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia;

d) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autoritătii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al functiei de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;

e) de a pune la dispozitie Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autoritătii contractante si punctul de vedere al autoritătii contractante cu privire la aspectele de ne conformitate consemnate de către observatorii desemnati care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunt/invitatii de participare în sistemul electronic de achizitii publice, autoritatea contractantă are obligatia de a înstiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitatiilor de participare către operatorii economici.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite UCVAP invitatia de participare si nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor.

(3) în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, UCVAP desemnează observatori care participă si verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În cazul proiectelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autoritătilor de management competente.”


8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 41, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor si informatiilor solicitate de observatorii desemnati, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta observatorilor desemnati pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art. II. - Prevederile art. I pct. 8 intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 52.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 si a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

 

Prezenta hotărâre creează cadrul de reglementare pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 15 iulie 2010, si a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 22 septembrie 2010.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 288 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea competentă pentru colectarea informatiilor prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96, denumit în continuare Regulament, si pentru transmiterea acestora Comisiei Europene este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Transmiterea informatiilor prevăzute la alin. (1) de către autoritatea competentă se realizează cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulament.


Art. 2. - (1) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 2 pct. 9 din Regulament au obligatia să transmită autoritătii competente informatiile prevăzute la art. 3 din Regulament.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) se transmit sub forma si continând detaliile tehnice stabilite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investitii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene.

(3) Forma si detaliile tehnice prevăzute la alin. (2) se publică pe site-ul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(4) Informatiile prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 10 iunie 2011 si reflectă situatia investitiilor existente începând cu data de 1 ianuarie 2011 si situatia proiectelor de investitii prevăzute la art. 4 din Regulament, pentru acestea din urmă informatiile reflectând stadiul începând cu data de 31 martie 2011.

(5) Ulterior datei mentionate la alin. (4) informatiile prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 iunie la fiecare 2 ani.

Art. 3. - Nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 4 din Regulament constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 la 30.000 de iei.

Art. 4. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii se fac de către personalul împuternicit de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 5. - Contraventiei prevăzute la art. 3 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 553.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatele (10) si (12) se abrogă.

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 583.

 

 


ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru reluarea activitătii doamnei Iuliana Lascu în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere cererea doamnei Iuliana Lascu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, înregistrată sub nr. 5/3.629 din 9 iunie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se dispune reluarea activitătii, la cerere, în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a doamnei Iuliana Lascu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 65.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Iuliana Lascu din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si solicitarea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale transmisă cu adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/14.106/D.N.A. din data de 9 iunie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Iuliana Lascu i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 66.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole si încadrării localitătilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 796 din 3 mai 2011 al Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole, având în vedere prevederile:

- art. 4 alin. (1) din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010;

- art. 8 lit. (s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole si încadrării localitătilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 si 513 bis din 16 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul I “Regiunea viticolă a Podisului Transilvaniei”, punctul 1 “Târnave”, pozitia 1.2 “Jidvei - Alba” va avea următorul cuprins:

 

“1. Târnave

1.2. Jidvei- Alba

-

Jidvei

Jidvei, Tăuni, Făget, Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa, Veseus

 

 

 

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă, Sântămărie, Tătârlaua, Crăciunelu de Sus

 

 

 

Sona

Sona, Biia, Lunca Târnavei, Sânmiclăus”

 

2. La punctul II “Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei”, punctul 7 “Iasi”, pozitia 0.5 “Probota - Iasi” va avea următorul cuprins:

 

“7. Iasi

0.5. Probota - Iasi

-

Probota

Probota, Perieni

 

 

-

Tigănasi

Tigănasi, Cârniceni, Stejarii, Mihail Kogălniceanu

 

 

-

Bivolari

Bivolari, Solonet, Traian, Buruienesti, Tabăra

 

 

-

Andrieseni

Andrieseni, Glăvănesti, Fântânele, Spineni

 

 

-

Trifesti

Trifesti

 

 

-

Roscani

Roscani, Rădeni”

 

3. La punctul III “Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei si Olteniei”, punctul 23 “Dealurile Craiovei” va avea următorul cuprins:

 

“23. Dealurile Craiovei

23.1. Banu Mărăcine

Municipiul Craiova

Simnicu de Jos

 

 

 

-

Simnicu de Sus

Simnicu de Sus, Dutulesti

 

 

-

Cosoveni

Cosoveni, Cârcea

 

 

-

Leu

Leu

 

 

-

Diosti

Diosti, Ciocănesti

 

23.2. Brădesti - Dolj

-

Scăesti

Valea lui Patru

 

 

-

Cotofenii din Dos

Mihăita

 

 

-

Almăj

Almăj, Cotofenii din Fată

 

 

-

Brădesti

Brădesti

 

 

 

Melinesti

Melinesti, Negoiesti, Bodăiesti

 

 

-

Goiesti

Goiesti

 

23.3. Brabova - Dolj

-

Secu

Secu

 

 

 

Seaca de Pădure

Seaca de Pădure, Veleni

 

 

 

Predesti

Predesti, Plesoi

 

 

 

Breasta

Breasta, Valea Lungului

 

 

 

Gogosu

Gogosu, Stefanei

 

 

 

Botosesti Paia

Botosesti Paia

 

 

 

Brabova

Brabova

 

 

 

Grecesti

Grecesti, Bărboi

 

 

 

Cernătesti

Cernătesti

 

 

 

Argetoaia

Argetoaia, Baranu, Leordoasa,Piria, Malumnic, Iordăchesti,Berbesu

 

23.4. Piatra-Olt

Orasul Piatra-Olt

Bistrita Nouă

Bistrita Nouă”

 

4. La punctul III, punctul 25 “Plaiurile Drincei”, pozitia 25.4 “Plenita - Dolj” va avea următorul cuprins:

 

“25. Plaiurile Drincei

25.4. Plenita - Dolj

-

Plenita

Plenita

 

 

-

Caraula

Caraula

 

 

-

Vârtop

Vârtop

 

 

-

Izvoare

Izvoare

 

 

-

Perisor

Perisor

 

 

-

Giubega

Giubega

 

 

-

Vela

Vela, Gubaucea, Bucovicior

 

 

-

Radovan

Radovan

 

 

-

Orodel

Orodel, Cornu, Teiu”

 

5. La punctul VI “Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei”, punctul 31 “Istria-Babadag”, pozitia 31.2 “Babadag - Tulcea” va avea următorul cuprins:

 

“31. Istria- Babadag

31.2. Babadag - Tulcea

Orasul Babadag

Babadag

-

 

 

-

Sarichioi

Sarichioi, Visterna, Enisala, Zebil, Sabangia

 

 

-

Ceamurlia de Jos

Ceamurlia de Jos, Lunca

 

 

-

Jurilovea

Jurilovea

 

 

-

Baia

Baia”

 

6. La punctul VI, punctul 31, pozitia 0.33 “Dăeni - Tulcea” va avea următorul cuprins:

 

“31. Istria- Babadag

0.33. Dăeni - Tulcea

-

Dăeni

Dăeni

 

 

-

Ostrov

Ostrov

 

 

-

Peceneaga

Peceneaga

 

 

-

Turcoaia

Turcoaia”


7. La punctul VI, punctul 32 “Sarica Niculitel”, pozitia 32.1 “Niculitel - Tulcea” va avea următorul cuprins:

 

“32. Sarica Niculitel

32.1. Niculitel - Tulcea

Orasul Isaccea

Isaccea

 

 

 

-

Niculitel

Niculitel

 

 

-

Luncavita

Luncavita

 

 

-

Văcăreni

Văcăreni

 

 

-

Izvoarele

Izvoarele, Alba

 

 

-

Valea Teilor

Valea Teilor

 

 

-

Frecătei

Frecătei, Telita, Posta”

 

8. La punctul VI, punctul 32, pozitia 32.3 “Macin - Tulcea” va avea următorul cuprins:

 

“32. Sarica Niculitel

32.3. Macin - Tulcea

Orasul Macin

Macin

-

 

 

 

Greci

Greci

 

 

 

Jijila

Jijila

 

 

 

Carcaliu

Carcaliu

 

 

 

Cerna

Cerna, Mircea Vodă”

 

9. Punctul VII “Regiunea viticolă a Teraselor Dunării” va avea următorul cuprins:

 

“VII. REGIUNEA VITICOLĂ A TERASELOR DUNĂRII

33. Ostrov

33.1. Ostrov - Constanta

-

Ostrov

Ostrov, Almălău, Gârlita

 

 

-

Lipnita

Lipnita, Coslugea, Canlia

 

33.2. Băneasa - Constanta

-

Băneasa

Băneasa, Negureni, Făurei

 

 

-

Ion Corvin

Ion Corvin, Crângu, Brebeni, Raristea, Viile

 

33.3. Oltina - Constanta

-

Oltina

Oltina, Satu Nou, Răzoarele, Strunga

 

33.4. Aliman - Constanta

-

Aliman

Aliman, Dunăreni, Vlahii, Floriile

 

0.34. Fetesti - Ialomita

Municipiul Fetesti

Fetesti

-

34. Greaca

34.1. Greaca -Giurgiu

-

Greaca

Greaca, Putu Grecii

 

 

 

Hotarele

Hotarele, Izvoarele

 

 

 

Prundu

Prundu, Puieni

 

 

 

Băneasa

Pietrele

-

0.35. Giurgiu - Giurgiu

-

Daia

Daia, Dăita, Plopsoru

-

0.36. Zimnicea - Teleorman

Orasul Zimnicea

Zimnicea

-

-

0.37. Însurătei - Brăila

Orasul însurătei

Însurătei

-

 

 

-

Bertestii de Jos

Bertestii de Jos, Spiru Haret

 

 

-

Victoria

Victoria

 

 

-

Bărăganul

Bărăganul”


10. Punctul VIII “Regiunea viticolă a nisipurilor si altor terenuri favorabile din sudul tării” va avea următorul cuprins:

 

“VIII. REGIUNEA VITICOLĂ A NISIPURILOR SI ALTOR TERENURI FAVORABILE DIN SUDUL TĂRII

35. Podgoria Dacilor

35.1. Vraja - Mehedinti

-

Gârla Mare

Gârla Mare, Vrata

 

 

-

Salcia

Salcia

 

35.2. Izvoarele - Mehedinti

-

Gruia

Gruia, Izvoarele

 

 

-

Pristol

Pristol

 

 

-

Pătulele

Pătulele

 

35.3. Jiana - Mehedinti

-

Jiana

Jiana, Dănceu

 

 

-

Gogosu

Gogosu

 

 

-

Devesel

Devesel

 

 

-

Burila Mare

Burila Mare, Crivina, Tigănasi, Izvoru Frumos, Vrancea

36. Calafat

36.1. Poiana Mare - Dolj

Municipiul Calafat

Calafat, Basarabi, Ciupercenii Vechi

 

 

 

-

Poiana Mare

Poiana Mare, Tunarii Vechi

 

 

-

Desa

Desa

 

 

-

Ciupercenii Noi

Ciupercenii Noi, Smârdan

37. Sadova - Corabia

37.1. Dăbuleni - Dolj

-

Dăbuleni

Dăbuleni

 

 

-

Călărasi

Călărasi

 

 

-

Bechet

Bechet

 

 

-

Ostroveni

Ostroveni, Listeava

 

 

-

Sadova

Sadova

 

 

-

Măcesu de Jos

Măcesu de Jos

 

 

-

Măcesu de Sus

Măcesu de Sus

 

 

-

Gighera

Gighera, Nedeia, Zăval

 

 

-

Amărăstii de Jos

Amărăstii de Jos

 

 

-

Amarăstii de Sus

Dobrotesti

 

37.2. Tâmburesti - Dolj

-

Bratovoesti

Bratovoesti, Tâmburesti, Georocu Mare, Rojiste

 

 

-

Mârsani

Mârsani

 

 

-

Dobresti

Dobresti, Murta

 

 

-

Daneti

Daneti, Locusteni, Braniste

 

 

-

Apele Vii

Apele Vii

 

 

-

Celaru

Celaru, Ghizdăvesti, Marotinu de Jos, Soreni, Marotinu de Sus

 

 

-

Castranova

Castranova Puturi

 

37.3. Potelu - Olt

-

Ianca

Ianca, Potelu

 

 

-

Grojdibodu

Grojdibodu

 

 

-

Stefan cel Mare

Stefan cel Mare

-

0.38. Drăgănesti-Olt - Olt

Orasul Drăgănesti-Olt

Drăgănesti-Olt

-

 

 

-

Măruntei

Măruntei, Malu Rosu, Bălănesti

-

0.39. Furculesti - Teleorman

-

Călmătuiu de Sus

Călmătuiu de Sus

 

 

-

Furculesti

Furculesti, Spătărei, Mosteni

 

 

-

Crângu

Crângu, Secara

 

 

-

Bogdana

Bogdana, Ulmeni

 

 

-

Călmătuiu

Călmătuiu


-

0.40. Mavrodin - Teleorman

-

Mavrodin

Mavrodin, Nenciulesti

 

 

-

Olteni

Olteni

 

 

-

Orbească

Orbească de Jos, Lăceni, Orbească de Sus

-

0.41. Alexandria - Teleorman

Municipiul Alexandria

Alexandria

-

-

0.42. Urziceni - Ialomita

Municipiul Urziceni

Urziceni

-

-

0.43. Suditi - Ialomita

-

Suditi

Suditi

-

0.44. Ulmu - Călărasi

Călărasi

Ulmu

Ulmu, Chirnogi, Făurei

 

 

-

Dorobantii

Dorobantii, Bosneagu

 

 

-

Mănăstirea

Mănăstirea, Coconi, Sultana

 

 

-

Frăsinet

Frăsinet, Curătesti, Tăriceni,Luptători, Frăsinetu de Jos,Dănesti

 

 

-

Crivăt

 

 

 

-

Cuza Vodă

Cuza Vodă, Călărasii Vechi, Ceacu

 

 

-

Căscioarele

Căscioarele

 

 

-

Sărulesti

Sărulesti, Măgureni, Polcesti,Săndulita, Sărulesti Gara,Sătucu, Solacolu

 

 

-

Dragos Vodă

Dragos Vodă, Bogdana, Socoalele

 

 

-

Dragalina

Dragalina, Constantin Brâncoveanu, Drajna Nouă

 

 

-

Stefan Vodă

Stefan Vodă

 

 

-

Frumusani

Frumusani, Postăvari, Orăsti, Pădurisu, Pasărea, Pitigaia

 

 

-

Radovanu

Radovanu

-

0.45. Rusetu - Buzău

-

Rusetu

Rusetu

-

0.46. Ciresu - Brăila

-

Ciresu

Ciresu, Scărlătesti

 

 

-

Dudesti

Dudesti

 

 

-

Zăvoaia

Zăvoaia

 

 

-

Ulmu

Ulmu, Jugureanu

-

0.47. Jirlău -Brăila

-

Jirlău

Jirlău

 

 

-

Visani

Visani

-

0.48. Râmnicelu - Brăila

-

Râmnicelu

Râmnicelu

 

 

-

Sutesti

Sutesti

 

 

-

Movila Miresii

Movila Miresii

 

 

-

Gemenele

Gemenele

 

 

-

Grădistea

Grădistea”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 134.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.