MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 401/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 iunie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

150. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 5.9 si 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 886/2002 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 12 mai 2011.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

 

I. Părtile contractante

Contractul se încheie între:

Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A., cu sediul în Constanta, str. Caraiman nr. 2, judetul Constanta, cod postal 900117, nr. telefon 0241 702600, fax 0241 694 833, 0241 610751, cod unic de înregistrare: RO2410163, nr. de ordine în registrul comertului: J13/512/01.02.91, cont IBAN deschis la Banca reprezentată legal prin ..........................., în calitate de director general, si...................., în calitate de director economic, în calitate de prestator si expeditionar, denumită în continuare Prestator,

si

................., cu sediul în .............., str.............nr....., cod postal ......, nr. telefon......, nr. fax............., cod unic de înregistrare:................, atribut fiscal R, nr. de ordine la registrul comertului............, cod IBAN........................................., deschis la ............................., reprezentată legal prin ..................................................., director general, în calitate de beneficiar si expeditor, denumită în continuare Beneficiar,

denumite în continuare în mod individual partea si împreună părtile,

denumit în continuare si contract, prin care s-au convenit următoarele:

II. Obiectul contractului

Art. 2.1. - Obiectul contractului îl constituie totalitatea operatiunilor efectuate de Prestator în legătură cu:

- primirea, receptia cantitativă si calitativă, descărcarea titeiului si produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele Prestatorului, în limita spatiului disponibil la data solicitării operatiunii, din:

- vagoane cisternă CF;

- autocisterne;

- barje fluviale;

- nave maritime;

- prin in tank transfer;

- depozitarea produselor în rezervoarele Prestatorului, omogenizarea si conditionarea;

- amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele Prestatorului;


- încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;

- Încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de bunkeraj;

- transferul produselor depozitate în rezervoare către alti beneficiari (in tank transfer);

- predarea titeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. Ploiesti pentru pompare pe conducte magistrale;

- descărcarea produselor prin transhipment între două nave maritime acostate în două dane petroliere, prin instalatiile Prestatorului.

III. Durata contractului

Art. 3.1. - Contractul are valabilitate începând cu data de ................până la data de.................

Părtile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act aditional semnat de ambele părti, cu cel putin .... de zile calendaristice înainte de data expirării contractului.

IV. Drepturile si obligatiile părtilor Drepturi si obligatii ale Beneficiarului

Drepturi si obligatii în legătură cu primirea, receptia cantitativă si calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului

Art. 4.1. - Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificatiilor de calitate si este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale Prestatorului.

Fiecare transport va fi însotit de următorul set de documente complete:

- scrisoare de trăsură de cale ferată;

- aviz de expeditie;

- notă de greutate;

- declaratie de conformitate;

- raport de încercare (test report);

- lista de sigilii;

- fisă tehnică de securitate;

- document administrativ de însotire (dacă este cazul).

În cazul în care produsele sunt încărcate în alte tipuri de cisterne decât cele tip CFR, Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului instructiuni, planse si schite de utilizare pentru acestea.

Art. 4.2. - Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu Prestatorul sau acceptelor obtinute de la statia CFR - Constanta Port, în functie de sosirea navelor, spatiul de depozitare existent, precum si de posibilitătile de descărcare ale Prestatorului.

Beneficiarul va mentiona pe nota de greutate si pe documentele de transport “marfă proprietatea................”, iar  Beneficiarul va aviza si prin fax fiecare expediere de produse.

Art. 4.3. - Beneficiarul va încheia un contract de transport cu un operator de transport feroviar (denumite în continuare contract de transport, respectiv OTF).

Prin contractul de transport, Beneficiarul se obligă să plătească tariful de transport si toate tarifele accesorii care grevează transporturile din statiile de predare si destinatie.

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.

Art. 4.4. - Beneficiarul îl va împuternici pe Prestator în baza unei comitente (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru si în numele acestuia în relatia cu OTF.

Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele Beneficiarului în relatia cu OTF.

În scrisoarea de trăsură, Prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietatea Beneficiarului.

Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica “Destinatar”, iar la rubrica “Mentiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife si instructii”: “Transport destinat liniei industriale S.C. OIL TERMINAL - S.A. conform comitentei nr.....”.

Art. 4.5. - Vagoanele proprietatea OTF/Beneficiarului, predate Prestatorului si care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare, vor fi avizate de Prestator către proprietar, care va asigura echipa de interventie pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta.

Vagoanele încărcate, defecte, proprietatea OTF/ Beneficiarului, ce nu pot fi remediate si descărcate, vor fi puse la dispozitia Beneficiarului si vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificării întocmite de OTF către Prestator, transmisă de Prestator prin fax Beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării.

Pentru returnarea vagoanelor, Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului documentele necesare:

- aviz de expeditie;

- scrisori de trăsură;

- fisă tehnică de securitate;

- document administrativ de însotire (dacă este cazul). Art. 4.6. - Beneficiarul va suporta eventualele plăti solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit si acceptat de ambele părti sau vagoanele-cisternă nu pot fi descărcate deoarece la receptia calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de conditionare.

Art. 4.7. - Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum si dispozitiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, Beneficiarul are următoarele obligatii:

- să respecte prevederile cuprinse în anexa nr. 1 RID - Regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa nr. 2 - NUT;

- să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate si autorizate conform RID;

- să furnizeze Prestatorului date de identificare ale produsului si pericolului;

- vagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să detină agrement tehnic sau aviz tehnic de functionare (pentru vagoanele cu durata de viată depăsită) al Autoritătii Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIRÎn termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică si integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispozitia Prestatorului pentru încărcare;

- să respecte dispozitiile speciale privind constructia, echipamentul, reviziile, întretinerea si marcajul vagoanelor;


- să pună din timp la dispozitia Prestatorului marcajele, etichetele si sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele Beneficiarului.

Prestatorul este îndreptătit să refuze operarea vagoanelor care:

- au scadenta reviziei interne a recipientului expirată;

- au lipsă plăcuta de timbru sau tăblitele de calibrare;

- au lipsă eticheta de pericol;

- au inscriptiile de pe vagon ilizibile;

- au neconcordante între inscriptiile de pe recipient si cele de pe vagon.

Acceptarea vagoanelor de către Prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc conditiile enumerate mai sus.

Drepturi si obligatii în legătură cu primirea, receptia cantitativă si calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.8. - Beneficiarul va transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel putin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată: numărul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrate, numele conducătorului auto, reprezentantul Beneficiarului si actele prin care acestia se identifică.

Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic si în ceea ce priveste prevenirea incendiilor.

Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezenta reprezentantului autorizat al Beneficiarului.

Operarea autocisternelor se face numai în zilele lucrătoare.

Beneficiarul va asigura din timp si va pune la dispozitia Prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate:

- avize de expeditie;

- fise tehnice de securitate pentru produsul respectiv.

Art. 4.9. - Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activitătii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007.

Soferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului Prestatorului:

- certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);

- certificat de inspectie tehnică periodică - ITP, anuală - ITA (original);

- certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);

- certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);

- certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).

Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al sigurantei pe timpul transportului si încărcării:

- trusă ADR;

- 2-3 stingătoare cu pulbere;

- o ladă cu nisip (sau un sac de nisip) si o lopată;

- contact general (heblu);

- dispozitiv de împământare a autocisternei;

- sigurante electrice calibrate.

Conducătorii autocisternelor si reprezentantii vor purta echipament de protectie: salopetă de protectie confectionată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protectie, mănusi de protectie, bocanci antistatizati.

Drepturi si obligatii în legătură cu operarea barjelor fluviale

Art. 4.10. - Pentru barjele ce descarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data plecării barjelor din portul de încărcare si data de sosire în Portul Constanta, mentionând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea de produse încărcate în fiecare barjă;

- specificatia de calitate a produselor încărcate.

Pentru barjele ce încarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data de sosire în Portul Constanta, mentionând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea si specificatia de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.

Beneficiarul avizează Prestatorul, prin fax, cu ......zile si,

respectiv, cu o zi înainte sosirea convoiului la Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre-Marea Neagră si ETA Portul Constanta.

Art. 4.11. - Beneficiarul se asigurasi garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalatia de descărcare/încărcare etansă (conducte, vane, flanse), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor si personal de supraveghere a operării, dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor si pe timp de noapte. De asemenea, va asigura un număr suficient de termometre, rulete si lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp.

Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina Beneficiarului.

Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic. De asemenea, ruletele si termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Art. 4.12. - Beneficiarul asigură primirea de către Prestator a setului de documente din portul de încărcare:

- scrisoare de trăsură fluvială;

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- cargo manifest;

- ullage report;

- OBQ report;

- certificat de conformitate;

- document administrativ de însotire (dacă este cazul).

Pe documente se va mentiona: “produs proprietatea

Art. 4.13. - Beneficiarul asigură primirea de către Prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă.

Drepturi si obligatii în legătură cu operarea navelor maritime

Art. 4.14. - Beneficiarul va solicita Prestatorului, în scris, cu minimum ... zile calendaristice înainte, acceptul pentru intervalul de sosire a navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice) si cantitatea/calitatea de produse ce urmează a fi încărcată/descărcată.

În cazul sosirii navei în afara perioadei acceptate de Prestator sau fără acceptul acestuia, nava va fi operată “la posibilităti” (în functie de existenta danei libere, programările altor nave, stocul de marfă existent la Constanta, spatiul de depozitare disponibil eto).

Danele interioare (69-76) în care se încarcă/descarcă navele Beneficiarului au adâncimi de maximum 12,80 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (brackish water).

Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.

Art. 4.15. - Beneficiarul va transmite în scris Prestatorului instructiuni de operare pentru fiecare navă si conditiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc), precum si caracteristicile tehnice ale navelor maritime (questionnaire 88).

Conditiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Navele nominate de Beneficiar trebuie să aibă inspectie de certificare de calitate cel putin de la unul dintre traderii importanti.

Art. 4.16. - Beneficiarul va asigura primirea de către Prestator a următoarelor documente din portul de încărcare:

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- cargo manifest;

- conosament;

- ullage report;

- OBQ report;

- fisa tehnică de securitate;

- certificat de conformitate;

- document administrativ de însotire (dacă este cazul). Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare.

Art. 4.17. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, pentru fiecare navă ce încarcă, următoarele:

- instructiuni complete de încărcare;

- modul de asigurare fond de marfă si instructiuni de calitate;

- instructiuni de întocmire a documentelor de export.

Art. 4.18. - Beneficiarul are obligatia să asigure în timp util toată cantitatea de produse pentru export conformă din punct de vedere calitativ. În caz contrar, Prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă.

Drepturi si obligatii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF

Art. 4.19. - Beneficiarul va depune la OTF si Prestator programul de livrări. În baza acestuia, Prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării.

Expedierea navetelor de către Prestator se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată, aceasta va fi făcută de către Beneficiar sau alte societăti împuternicite de către acesta, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. fiind exonerată de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare si a altor cheltuieli ce nu tin de prestatia în sine.

Art. 4.20. - Comenzile de încărcare vor fi transmise Prestatorului prin fax cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării. Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane goale pe 4 osii, dotate cu tăblite de calibrare, pentru încărcarea întregii cantităti solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic si al stării de curătenie, tinând cont de proprietătile specifice ale produsului ce urmează a fi încărcat, si libere de orice taxe.

Art. 4.21. - Beneficiarul va asigura din timp si va pune la dispozitia Prestatorului:

- avize de expeditie;

- scrisori de trăsură completate, stampilate si semnate la rubrica “Expeditor” cu numele Beneficiarului, documente ce se vor folosi de Prestator numai pentru expedierea produselor Beneficiarului;

- instructiuni, date, informatii legate de identificarea destinatarului (numele si adresa completă, cod SIRUES, cod statie CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către Prestator, în scris (fax), în intervalul: luni-joi între orele 8.00- 15.00 si vineri între orele 8.00-13.00;

- fise tehnice de securitate.

Beneficiarul obtine acceptele statiilor CFR de destinatie pentru primirea mărfii (pe perioade de timp si/sau pe cantităti) si le transmite în timp util statiei CFR ce deserveste Prestatorul.

Orice modificare ulterioară atât a programului, cât si a contractului de transport se va face de către Beneficiar către OTF si Prestator, cu suportarea tarifelor legale.

Beneficiarul reglementează problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încărcate si nu pot fi remediate de OTF.

Drepturi si obligatii în legătură cu operarea tancurilor de bunkeraj

Art. 4.22. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de bunkerare, specificând de fiecare dată numele tancului si cantitatea ce urmează a fi livrată.

Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel putin 24 de ore înainte de livrarea solicitată.

Art. 4.23. - Beneficiarul transmite Prestatorului copii ale Bunker Receipt de la navele ce au fost bunkerate.

Drepturi si obligatii în legătură cu predarea titeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. pentru pompare pe conductă

Art. 4.24. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, programul/comanda de pompare a titeiului importat, specificând de fiecare dată destinatarul si cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul si data declaratiei vamale de import.

La predarea către Societatea Comercială CONPET - S.A. (dacă nu există alte întelegeri), titeiul trebuie să corespundă următoarelor conditii:

- temperatura de congelare cu 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor;

- vâscozitatea la temperatura minimă a solului: 80 cSt sau 11°E.

Atestarea calitătii titeiului se va face printr-un raport de încercări pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificatiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2.

Drepturi si obligatii în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.25. - Prestatorul va anunta Beneficiarul în cazul curătării rezervoarelor în care au fost depozitate produsele Beneficiarului. Acesta din urmă va trimite un reprezentant pentru constatarea slamului de evacuat si efectuarea analizei slamului, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea solicitării, întocmindu-se procese-verbale (Procese-verbale privind slamul).

Cantitatea se va scădea din stocul Beneficiarului proportional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor.

În cazul în care reprezentantul Beneficiarului nu se prezintă la termenul convenit, desi a fost invitat, analiza efectuată de


Prestator, ca si Procesul-verbal privind slamul sunt opozabile Beneficiarului.

Rezervoarele vor fi supuse operatiunilor de curătare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situatii:

- schimbarea destinatiei rezervorului;

- recalibrarea rezervorului;

- interventii la rezervor ca urmare a defectiunilor tehnice;

- depunerile de slam afectează calitatea produselor.

Art. 4.26. - Beneficiarul si Prestatorul vor stabili de comun acord cantitătile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare si conducte (stoc tehnologic), în functie de cantitatea si calitatea produselor rulate.

Stocul tehnologic va fi returnat Beneficiarului la sfârsitul operatiunii sau la încetarea contractului.

Alte drepturi si obligatii ale Beneficiarului

Art. 4.27. - Beneficiarul pune la dispozitia Prestatorului, înainte de începerea descărcării navei, “factura proforma pentru uz vamal” necesară completării si depunerii declaratiei sumare la Vama Constanta, precum si Scrisoare de garantie bancară pentru garantarea taxelor vamale si accizelor aferente produsului, în cazul în care autoritătile vamale solicită.

Beneficiarul asigură obtinerea liberului de vamă si plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestatiei, scop în care îsi va obtine toate autorizările/aprobările necesare (cod EORI, autorizatie de antrepozit fiscal etc).

Pentru operatiunile de import, Beneficiarul se obligă să pună la dispozitia Prestatorului o copie a declaratiei vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), urmând ca în baza acesteia Prestatorul să înceapă livrarea produselor importate, iar pentru export o copie a declaratiei vamale de export, necesară la emiterea facturilor de prestatii.

Beneficiarul va prezenta Prestatorului, înainte de încărcarea mărfii, în copie, după caz, dovada achitării accizelor sau documentele vamale/fiscale necesare pentru expedierea mărfii în regim suspensiv (copie a autorizatiei de antrepozit fiscal al destinatarului, document administrativ de însotire).

Art. 4.28. - În conformitate cu prevederile art. 2067 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 73 alin. (9) si (10) din titlul VII “Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, obligatia de plată a accizelor la bugetul statului în urma constatării pierderilor neadmise, stabilite de Autoritatea Vamală, intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor accizabile în regim suspensiv de accize, la sosirea produselor în România, pe baza documentelor justificative prezentate de primitor, revine în sarcina Beneficiarului.

Art. 4.29. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de conditionare a motorinei prin amestecare cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul, cantitătile de biodiesel si motorină ce se vor amesteca.

Deoarece nu există rezervor de depozitare a biodieselului, cantitătile descărcate se vor amesteca integral cu motorină.

Art. 4.30. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, cantitatea de produs transferată prin in tank transfer, specificând:

- vânzătorul/cumpărătorul;

- data transferului;

- cantitatea transferată;

- numele navei din care a fost descărcat produsul.

Art. 4.31. - Beneficiarul va nominaliza un inspector de tertă parte pentru fiecare primire/livrare de marfă în parte, va comunica Prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alti eventuali inspectori care detin mandat de control în Constanta si va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în limite rezonabile si atunci când Beneficiarul are cunostinte despre acestea.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de tertă parte pentru a verifica starea de curătenie a navelor înainte de încărcare.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de tertă parte pentru verificarea stării de curătenie a autocisternelor/vagoanelor înainte de încărcare.

Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curătenie de către inspectorul de tertă parte.

Art. 4.32. - În cazul în care inspectorul de tertă parte solicită întreruperea pompării la navă pentru prelevare de probe în vederea verificării calitătii produsului la 30 cm în tancurile navei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul Beneficiarului.

În cazul în care, desi la cap conductă produsul este conform calitativ, în tancurile navei se găseste marfă neconformă din cauza viciilor ascunse ale instalatiei si tancurilor navei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris al Beneficiarului.

Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei.

Art. 4.33. - Beneficiarul va respecta Conventia pe linie de securitate si sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor si protectia mediului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4.34. - Beneficiarul împuterniceste Prestatorul prin comitentă ca prin reprezentantii săi legali să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale.

Art. 4.35. - Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina Beneficiarului.

Drepturile si obligatiile prestatorului

Drepturi si obligatii în legătură cu primirea, receptia cantitativă si calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului sau în nave prin transbord direct

Art. 4.36. - Prestatorul va primi de la OTF expeditiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii.

Prestatorul va verifica împreună cu agentul OTF si inspectorul de tertă parte nominalizat de Beneficiar starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii.

Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare si în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentantii Prestatorului, agentul OTF si inspectorul de tertă parte.

În procesul-verbal de constatare se vor mentiona:

- starea tehnică si comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile rafinăriei furnizoare, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinatie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si pierderi de continut;

- cantitatea de produs receptionată de Prestator;

- denumirea produsului receptionat;

- furnizorul;

- expeditorul;

- numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;

- numărul si data notei de greutate si/sau avizul de însotire al mărfii;

- existenta, integritatea, numărul si seriile sigiliilor;


- dacă cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate si/sau în avizul de însotire al mărfii, întocmite de furnizor;

- locul în care au fost aplicate sigiliile si dacă acestea au fost sau nu deteriorate.

În cazul în care în cursul operatiunilor de predare-primire se depistează:

- nereguli tehnice: vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de mentiuni în lista de predare-primire;

- nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din continut): se vor aplica dispozitiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2005, republicată (Regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentantii OTF, ai Prestatorului si inspectorul de tertă parte nominalizat de Beneficiar si se va proceda în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Procesul-verbal de constatare întocmit va mentiona si cuantumul pagubei.

Art. 4.37. - Când vagoanele-cisternă au ajuns la Prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere si au sigiliile intacte, dar la receptia cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia un proces-verbal de constatare, ce va fi semnat de delegatul Prestatorului si de inspectorul de tertă parte nominalizat de Beneficiar.

Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat Beneficiarului pentru ca acesta să îsi poată exercita în termen legal dreptul la actiune în pretentii împotriva persoanei în culpă.

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însotit transportul, cu cesiune.

Prestatorul va informa Beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum si motivele refuzului transportatorului.

Art. 4.38. - Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură si a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la Prestator, solicitând aducerea lor la descărcare.

În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, Prestatorul va înstiinta în scris Beneficiarul în termen de două zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca Beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF.

La înstiintarea scrisă către Beneficiar, Prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum si documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinatie (vagon nesosit, mentiune făcută în lista de primire-predare).

Prestatorul va proceda în mod similar si în cazul vagoanelor-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale si nesosite la termen.

Art. 4.39. - Prestatorul obtine, la solicitarea Beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată si transmite acestuia numărul acceptului si perioada pentru care a fost aprobat de către CFR Marfă - Constanta Port.

Art. 4.40. - Prestatorul se obligă să returneze vagoanele-cisternă proprietatea Beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleasi armături, suruburi, flanse cu care au fost predate de transportator Beneficiarului, cu toate capacele închise etans si sigilate, sigiliile urmând să fie mentionate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această conditie se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, Prestatorul urmând a achita contravaloarea reparatiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabileste că se face vinovat.

Drepturi si obligatii în legătură cu primirea, receptia cantitativă si calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.41. - Prestatorul asigură instalatie pentru descărcarea biodieselului din autocisterne si încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu Beneficiarul si în baza obiectului contractului.

Drepturi si obligatii în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF

Art. 4.42. - Prestatorul asigură instalatie pentru încărcarea produselor în cisterne CF conform programului stabilit cu Beneficiarul si în baza obiectului contractului.

Art. 4.43. - Prestatorul verifică si asigură vagoanele-cisternă pline cu sigilii si le predă cărăusului, care prin aplicarea stampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură si pe lista de predare-primire preia naveta fără obiectiuni, asumându-si astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinatie.

Drepturi si obligatii în legătură cu operarea navelor maritime, barjelor fluviale si tancurilor de bunkeraj

Art. 4.44. - Prestatorul asigură operarea navelor maritime, barjelor fluviale angajate de Beneficiar si conditii tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe.

Părtile pot conveni si alte rate de operare, în functie de mărimea si performantele navelor.

Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, ceată, ninsoare) nu permite încărcarea navelor sau în situatiile în care poate fi invocată forta majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât si forta majoră trebuie anuntate Beneficiarului în cel mai scurt timp si dovedite de Prestator cu acte emise de autoritătile competente.

Art. 4.45. - Prestatorul întocmeste documentele în legătură cu marfa si operarea navei, conform instructiunilor primite de la Beneficiar, iar atunci când este cazul întocmeste documentele care pot fi utilizate de către Beneficiar în apărarea intereselor sale si îi pune la dispozitie un set de documente.

Prestatorul va remite Beneficiarului, prin postă sau delegat, documentele care atestă receptia cantitativă si calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de tertă parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei.

Pentru descărcare:

- ullage report;

- ROB report;

- time-sheet;

- raport de încercare;

- Discharging cargo Report. Pentru încărcare:

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- ullage report;

- time-sheet;

- chitantă de primire mostre;

- chitantă de primire documente.

Art. 4.46. - Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate si sigilate în portul de încărcare si le va păstra la dispozitia Beneficiarului timp de ... zile calendaristice.


În cazul constatării unor diferente între rezultatele obtinute la receptia calitativă efectuată de Prestator si cele înscrise în raportul de încercare (Quality Test Report) emis în portul de încărcare sau în specificatia de calitate, mostrele de arbitraj vor fi desigilate si verificate numai în prezenta unui inspector de tertă parte nominalizat de Beneficiar.

Art. 4.47. - Prestatorul va informa Beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferente în ceea ce priveste calitatea între cele constatate la receptia navei maritime si cele înscrise în Raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificatia de calitate, care depăsesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare, si va actiona potrivit instructiunilor acestuia.

Art. 4.48. - Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor si instructiunilor primite de la Beneficiar si întocmeste documentele de expediere a mărfii pe care le transmite Beneficiarului.

Drepturi si obligatii în legătură cu predarea titeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A pentru pompare pe conductă

Art. 4.49. - Prestatorul conditionează titeiul până la îndeplinirea conditiilor de pompabilitate pe conductă si predă la Societatea Comercială CONPET - S.A. titeiul conditionat conform comenzilor transmise în scris de Beneficiar.

Cantitatea pompată si calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv în raportul de încercări.

Timpul de pregătire a titeiului în rezervoare pentru pompare implică, după caz, întârzieri în stabilirea cantitătii nete descărcate si, implicit, în punerea la dispozitia Societătii Comerciale CONPET - S.A. pentru pompare, dar nu mai mult de 24 de ore de la terminarea descărcării navei.

Drepturi si obligatii în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.50. - Prestatorul asigură primirea produselor Beneficiarului în spatiile de depozitare proprii, în amestec cu produsele de aceeasi calitate ale altor beneficiari.

Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleasi specificatii de calitate ca specificatiile stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.

Prestatorul asigură si va face dovada Beneficiarului că spatiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic, al curăteniei si au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.

Alte drepturi si obligatii ale Prestatorului

Art. 4.51. - Prestatorul conditionează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea Beneficiarului, comunicând în scris Beneficiarului cantitătile de produse folosite.

Art. 4.52. - Prestatorul efectuează receptia cantitativ-calitativă a mărfii la rezervoarele terestre, cisterne CF, autocisterne si la bordul navelor/barjelor fluviale, în prezenta inspectorului de tertă parte nominalizat de Beneficiar, metoda de calcul al cantitătii fiind ASTM (în aer).

V. Stabilirea cantitătii si calitătii

Art. 5.1. a) Receptia cantitativă a produselor primite/ expediate cu vagoanele-cisternă se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul Prestatorului, în functie de depozitul unde se descarcă/încarcă naveta.

Atunci când cântarul este defect, receptia se efectuează prin calibrare.

Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la Prestator, Beneficiarul va fi informat în timp util.

Diferentele cantitative de până la ± 0,2% din cantitatea înscrisă în documentul de livrare, pentru fiecare vagon în parte, nu se iau în considerare.

În cazul în care diferentele cantitative depăsesc nivelul tolerantei de ± 0,2%, se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.36 (procese-verbale de constatare).

Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să contină în mod obligatoriu mentiunea că numărul înscris pe sigilii este acelasi cu cel din nota de greutate si din scrisoarea de trăsură.

Stabilirea cantitătii mărfii (receptia) se va face numai în prezenta inspectorului de tertă parte nominalizat de Beneficiar, care va semna toate documentele după calibrare si receptie.

Beneficiarul are obligatia de a asigura măsurarea cantitătii mărfii cu acelasi tip de mijloc de măsură, atât la expeditor, cât si la destinatar.

b) Cantitătile de titei primite prin cisterne CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării cisternelor CF. Cantitătile se vor determina/calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor mentiona într-un proces-verbal de receptie semnat de Prestator si inspectorul de tertă parte nominalizat de Beneficiar.

c) Receptia cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare.

d) Cantitătile livrate la nave maritime/barje fluviale vor fi cele determinate la rezervoare în prezenta inspectorului de tertă parte.

e) Stabilirea cantitătilor livrate la tancurile de bunkeraj/autocisterne se face prin citire la debitmetrele Prestatorului.

f) Cantitătile de produse primite din import pentru care se emite Discharging Cargo Report vor fi cele constatate efectiv în urma măsurării rezervoarelor în prezenta inspectorului de tertă parte, după terminarea descărcării navei/barjelor fluviale.

g) Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transhipment, mentionată în conosament, se va determina în urma bilantului cantitativ al operatiunii în prezenta inspectorului de tertă parte si va fi diferenta dintre cantitătile măsurate la bordul navei ce descarcă înainte de începerea si după terminarea operatiunii de transbordare.

La solicitarea Beneficiarului se efectuează si deplasamentul conductelor de încărcare/descărcare pentru verificarea gradului de umplere a acestora.

Art. 5.2. - În cazul în care Beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în conditiile de calitate contractuale, acesta este obligat să ceară din timp acordul Prestatorului pentru expedierea acestora.

În cazul în care Beneficiarul expediază către Prestator produse care nu se încadrează în conditiile de calitate contractuale fără acordul Prestatorului, produsele vor fi puse la dispozitia Beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispozitiilor legale.

Art. 5.3. - Calitatea produselor primite/predate este aceea care s-a stabilit în laboratoarele Prestatorului si a fost acceptată de Beneficiar.


În cazul în care laboratoarele Prestatorului se află în incapacitate temporară de functionare, Prestatorul va încheia un contract cu un tert agreat de Beneficiar, prin care va fi preluată această activitate.

Prestatorul va obtine de la Beneficiar agrearea pentru tert, în formă scrisă, înainte de data de încheiere a contractului Prestator-tert.

Costurile contractului Prestator-tert vor fi achitate integral de către Prestator.

În cazul în care în urma efectuării receptiei calitative a produselor primite de la Beneficiar se constată că acestea nu se încadrează în conditiile specificatiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, Prestatorul va informa Beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situatiei apărute.

Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor solutiona pe cale amiabilă.

Art. 5.4. - Prestatorul are obligatia de a mentine calitatea produselor primite în conditiile contractului, Prestatorul nefiind răspunzător de deprecierea calitativă a produselor, dacă aceasta apare ca urmare a unor proprietăti specifice ale produselor, este datorată nefiabilitătii produselor, unor vicii de fabricatie, aditivi care îsi pierd efectul în timp.

Prestatorul nu este răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curătenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, vagoane-cisternă, autocisterne, barje eto).

Cu privire la produsele pe care le expediază Prestatorul în numele si pe seama Beneficiarului, Prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primeste certificatul de inspectie din partea inspectorului de tertă parte nominalizat de către Beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă Beneficiarul nu nominalizează un inspector, Prestatorul nu va începe încărcarea.

Art. 5.5. - Mostrele de arbitraj:

a) pentru primire produse:

- din fiecare navetă/lot de cisterne CF/autocisternă descărcată se vor păstra câte ... mostre de arbitraj de 1 litru timp de 30 de zile calendaristice;

- ... mostre x 1 litru amestec tancuri navă, esantionate înainte de începerea descărcării. Mostrele vor fi esantionate, etichetate si sigilate împreună cu inspectorul de tertă parte si/sau reprezentantul navei..... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile la dispozitia Beneficiarului, iar... se vor preda inspectorului de tertă parte;

b) pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:

- ... x 1 litru amestec rezervoare/cisterne CF constituite din mostre individuale amestecate proportional cu cantitătile livrate la navă. Dintre acestea se predau ... mostre la navă sigilate cu inspectorii de tertă parte si reprezentantul navei, iar ... mostre sigilate cu inspectorii de tertă parte si reprezentantul navei se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;

- ... x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă (sampler automat) pe tot timpul încărcării. Dintre acestea,... mostre se predau la navă sigilate cu inspectorii de tertă parte si reprezentantul navei si ... mostre sigilate cu inspectorii de tertă parte si reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice.

- ... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform ullage report a mostrelor recoltate din tancurile navei. Dintre acestea ... mostre sigilate cu inspectorii de tertă parte si reprezentantul navei se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice si ... mostre sigilate cu inspectorii de tertă parte se predau la navă;

c) pentru încărcarea în autocisterne, ... mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalatie încărcare sigilată cu reprezentantul Beneficiarului si inspectorul de tertă parte care se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice;

d) pentru încărcare în cisterne CF, ... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice;

e) pentru încărcarea tancurilor de bunkeraj:

- ... x 1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, sigilate cu inspectorul de tertă parte si reprezentantul navei.... mostre se vor preda reprezentantului navei si... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;

- ... x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate cu inspectorul de tertă parte si cu reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei si ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;

f) ... mostre medii x 1 litru se vor esantiona din fiecare rezervor după primirea titeiului din navă.... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 60 de zile de la golirea rezervorului, iar... se vor preda inspectorului de tertă parte;

g) din fiecare rezervor predat la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul împreună cu reprezentantul Societătii Comerciale CONPET - S.A. vor sigila ... mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile.

Pentru titei, metodologia de esantionare este conformă ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse conformă SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestuia.

Art. 5.6. - În cazul în care Beneficiarul sau inspectorul de tertă parte nominalizat de către Beneficiar solicită esantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către Beneficiar si vor fi facturate separat.

Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.

Art. 5.7. - Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea receptiei calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum si certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii si semnate atât de către Prestator, cât si de către inspectorii independenti vor fi finale si obligatorii pentru părti.

Art. 5.8. - Cantitătile de produse primite vor fi diminuate cu coeficientii de consum tehnologic rezultati în urma manipulării acestora, conform anexelor.

Coeficientii de consum tehnologic sunt cei avizati de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si de către Ministerul Finantelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului finantelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si atipice din activitătile specifice industriei petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004), în baza studiilor efectuate de către persoane juridice abilitate.

Art. 5.9. - Prestatorul va întocmi zilnic si lunar situatia miscării produselor, care va cuprinde:

- primirile de produse prin vagoane-cisternă/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare si cantitatea receptionată efectiv;

- primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;

- primirile/livrările prin in tank transfer;

- marfă pe drum (marfă nereceptionată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul si numărul vagoanelor;

- livrările prin pompare la Societatea Comercială CONPET - SA, indicându-se si numărul procesului-verbal;

- livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de bunkeraj, numerele vagoanelor-cisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării si cantitatea;

- consumul tehnologic.

Raportul lunar, semnat de reprezentantii legali ai Prestatorului, va fi trimis Beneficiarului prin fax, până la data de 5 a lunii următoare.

Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmitând acceptul sau observatiile sale referitoare la datele mentionate în raport.

VI. Tarife si conditii de plată

Art. 6.1. - Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse în anexa nr. 2 si sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în conditiile legii.

Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. către Beneficiar.

Actualizarea se face pe baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier.

Fiecare parte îsi plăteste propriile comisioane bancare.

Art. 6.2. - Plata se face din contul Beneficiarului, cod ......................., deschis la Banca............................., în contul Prestatorului, cod ..................................................., deschis la Banca .................................................................

Art. 6.3. - Calcularea si facturarea prestatiilor se fac astfel:

- pentru încărcare nave, în termen de 48 de ore de la data terminării încărcării navei pe baza cantitătilor mentionate în conosament;

- pentru descărcare din vagoane-cisternă/autocisterne, în termen de 48 de ore de la data terminării descărcării, pe baza cantitătilor mentionate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de tertă parte;

- pentru descărcare din nave, în termen de 48 de ore de la data terminării descărcării, pe baza cantitătilor mentionate în Discharging Cargo Report, încheiate cu inspectorii de tertă parte;

- pentru încărcare în vagoane/autocisterne/tancuri de bunkeraj, în termen de 48 de ore de la data terminării încărcării, pe baza cantitătilor mentionate în documentele de livrare;

- pentru amestecare motorină cu biodiesel, în termen de 48 de ore de la data terminării operatiunii. Tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării;

- pentru predare la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul va factura decadal către Beneficiar contravaloarea prestatiei pentru cantitătile de titei efectiv predate la Societatea Comercială CONPET - S.A., conform proceselor-verbale de predare-primire.

Calculul si facturarea depozitării se va efectua lunar, pe zi si pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date:

- data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua “zero”;

- depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însotire a mărfii, conosament, bunker receipt etc);

- în cazul în care comenzile Beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.

Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil.

VII. Penalităti

Pentru neachitarea la termenul de scadentă a facturilor emise, Beneficiarul datorează dobânzi si penalităti de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligatiile fiscale prevăzute în Codul de procedură fiscală.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 8.1. - Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de Prestator si avizat de reprezentantul Beneficiarului.

Timpul consumat pentru încărcare se va calcula conform anexei nr. 1.

Timpul normat se calculează prin împărtirea cantitătii din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare mentionată în anexe.

Contrastaliile vor fi suportate de Prestator numai în următoarele situatii:

- în cazul neasigurării conditiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum si al neoperării acesteia în pozitia de comun acord convenită;

- depăsirea timpului alocat pentru măsurători si determinări cantitativ-calitative, calculat de la terminarea încărcării până la terminarea calculului mărfii încărcate conform anexelor. Timpii mentionati în anexe sunt calculati pentru esantionarea si încercările prevăzute în contract. În cazul în care se solicită esantioane si/sau încercări suplimentare, timpii se pot prelungi în functie de solicitări;

- întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina Prestatorului.

Rata de contrastalii va fi cea din contractul de Charter Party.

Art. 8.2. - Prestatorul convine că orice informatii legate de operatiunile comerciale ale Beneficiarului de care Prestatorul ia cunostintă pe parcursul derulării prezentului contract sunt confidentiale si se obligă să nu divulge astfel de informatii niciunui tert fără acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu exceptia cazului în care divulgarea este cerută în mod legal de autoritătile publice competente.

IX. Încetarea contractului

Art. 9.1. - Prezentul contract încetează de plin drept prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părti contractante în următoarele cazuri:


- prin acordul părtilor exprimat în scris, semnat de Prestator si Beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părtilor contractante cu privire la acest aspect;

- în cazul desfiintării companiei/societătii sau al initierii procedurii de reorganizare judiciară si falimentului uneia dintre părtile contractante, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătoresti în virtutea căreia se proclamă desfiintarea sau se anuntă insolvabilitatea uneia dintre părtile contractante si procedura referitoare la reorganizare sau faliment este initiată;

- pentru nerespectarea totală sau partială ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea interesată poate cere rezilierea contractului si plata de daune, înaintând în acest sens notificarea motivată celeilalte părti cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de la data la care contractul se consideră stins;

- la data încetării valabilitătii contractului;

- prin denuntare unilaterală de către oricare dintre părti, cu acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice;

- în cazul în care modificările legislative împiedică buna executie a prezentului contract.

Art. 9.2. - Invocarea unei cauze de încetare a prevederilor prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja asumate între părtile contractante.

Obligatiile asumate până în momentul rezilierii contractului vor fi executate.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

X. Forta majoră

Art. 10.1. - Forta majoră, asa cum este definită, exonerează de răspundere pentru orice întârziere sau neexecutie a oricărei obligatii conform acestui contract, care este cauzată de sau rezultă din forta majoră, partea care o invocă, cu cerinta notificării scrise prealabile, în termen de maximum două zile lucrătoare de la aparitia cazului de fortă majoră si în baza certificatului eliberat de camera de comert si industrie de la sediul părtii ce invocă forta majoră.

Ca urmare a aparitiei fortei majore, partea afectată:

- va anunta cealaltă parte despre aparitia si natura fortei majore, durata estimată si obligatiile părtii afectate;

- va da detalii săptămânal celeilalte părti despre evolutia problemelor mentionate si despre măsurile luate de partea afectată pentru a depăsi aparitia fortei majore sau efectele acesteia si pentru a executa obligatiile sale.

Dacă durata fortei majore depăseste 60 de zile, părtile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părtile nu ajung la un acord, oricare dintre ele poate rezilia unilateral prezentul contract, fără somatie sau altă formalitate si fără interventia instantelor judecătoresti, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părti contractante, fără ca vreuna dintre părti să fie îndreptătită să pretindă plata de daune-interese.

XI. Litigii

Art. 11.1. - Acest contract va fi guvernat si va fi interpretat în conformitate cu legea din România.

Orice dispută, controversă sau pretentie rezultată din contract, precum si cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi solutionate pe cale amiabilă între părti.

În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate solutiona prin acordul reciproc al părtilor pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi solutionat de instanta judecătorească competentă.

XII. Clauze speciale

Art. 12.1. - Părtile contractante pot prevedea ulterior, prin acte aditionale la contract, obligatii si garantii suplimentare.

Art. 12.2. - În cazul în care părtile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una dintre părti va fi redactată în scris si depusă personal de parte ori expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea receptionării documentului, la adresele următoare:

- pentru Beneficiar:

Adresă:.................................................................................

Telefon:........................, fax:.................................

Persoană de contact:..........................................

- pentru Prestator: Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanta

Adresă: municipiul Constanta, str. Caraiman nr. 2 Telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688 Persoană de contact:......................................

XIII. Definitii, termeni si abrevieri

- ADR - Acordul European Referitor Transport Mărfuri Periculoase;

- ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociatia Americană pentru Testare si Materiale;

- brackish water- apă salmastră;

- C.F.U. - căi ferate uzinale;

- contrastam- crestere a navlului, a pretului ce se plăteste armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat;

- cargo manifest- manifestul mărfii;

- CF - căile ferate;

- CFR - Căile Ferate Române;

- Discharging Cargo Report- raport de descărcare;

- EN (European Norm) - standard european;

- ETA - timpul estimat de sosire;

- I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncă;

- ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;

- ISO (International Standard Organization) - Organizatia Internatională de Standardizare;

- ITA - inspectie tehnică anuală;

- ITP- inspectie tehnică periodică;

- NOR (Notice Of Readiness) - informarea si confirmare a comandantului că este gata de începerea operatiunilor de încărcare/descărcare;

- NUT - normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;

- 0 - diametrul;

- OBQ report - totalul volumului lichid si nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi si continutul conductelor si pompelor aferente;

- pn - presiunea nominală;

- R.l. - regulamentul intern;

- rată încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată în unitatea de timp;

- RID - regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- ROB report - totalul volumului lichid si al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate înaintea începerii încărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafata peretilor tancurilor si structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi si continutul conductelor si pompelor aferente;

- S.P. - Sectia platformă;

- SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica si sărbătorile legale incluse;

- SR - standard românesc;

- stalii - numărul de zile convenit între armator si încărcător sau descărcător, necesare pentru efectuarea operatiunilor respective;

- time-sheet- istoricul operării navei;

- ullage report - documentul în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă si în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.

XIV. Dispozitii finale

Art. 14.1. - Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte aditionale încheiate între părtile contractante.

Art. 14.2. - Contractul se completează cu prevederile Codului comercial si Codului civil.

Art. 14.3. - Prezentul contract se încheie la Constanta, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, si se supune legislatiei românesti. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului.

Art. 14.4. - Următoarele anexe fac parte integrantă din contract:

- anexa nr. 1 - Conditii privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier;

- anexa nr. 2 - Conditii specifice de manipulare a titeiului si a produselor petroliere;

- anexa nr. 3 - Comitentă;

- anexa nr. 4 - Conventia pe linie de securitate si sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor si protectia mediului.

 

PRESTATOR,

Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanta

BENEFICIAR,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

CONDITII

privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier

 

Avizarea sosirii navelor maritime

Navele maritime au obligatia de a transmite telegrame de avizare către Prestator cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore si cu 24 de ore înaintea sosirii în Portul Constanta, ETA definitiv si ancorarea (dacă este cazul).

La sosire, nava va transmite Notice Of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada Portului Constanta si că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice si legale) pentru începerea descărcării/încărcării.

NOR tendered se primeste de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul Beneficiarului, după terminarea inspectiei tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autoritătii Navale Române, si după ce se emite permisul de operare.

NOR se acceptă de reprezentantul Societătii Comerciale OIL TERMINAL - S.A. (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de tertă parte nominalizat de Beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei.

Calculul timpului de stalii

Angajarea navelor maritime se face în conditii SHINC.

Dacă nava maritimă soseste în perioada agreată conform art. 4.14 din contract si începe manevra de acostare fără a astepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered.

Dacă nava maritimă soseste în perioada agreată conform art. 4.14 din contract si ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea descărcării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.

Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalitătilor de sosire, inclusiv controlul cantitativ si calitativ al mărfii, nu intră în calculul timpului de stalii.

Dacă nava maritimă soseste în perioada agreată conform art. 4.14 din contract si după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, desi are dană liberă repartizată de terminal, conditii meteo favorabile si nu sunt restrictii din partea autoritătilor Portului Constanta, nava maritimă pierde pozitia de descărcare, iar operarea se va face “la posibilitătile” terminalului.

Dacă nava este acceptată pentru operare “la posibilitătile” terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii descărcării.

Perioadele de întrerupere a descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime nu contează ca timp de stalii.

Nu va conta ca stalii timpul în care conditiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea si operarea navei maritime în sigurantă sau în cazurile de fortă majoră.

Timpul de stalii încetează în momentul deconectării bratelor sau furtunelor flexibile.

Ocuparea neoperativă a danei atrage penalităti conform uzantelor Portului Constanta

Prin ocuparea neoperativă a danei se înteleg următoarele situatii:

- nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/ încărcarea;

- stationarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;

- stationarea navei maritime la dană după ce s-a constatat că marfa este neconformă si nu este primită de Beneficiar;

- stationarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de tertă parte;

- stationarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;


- întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;

- nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, desi terminalul asigură conditiile tehnice pentru realizarea acesteia;

- stationări ale navei maritime cauzate de divergente cu autoritătile portuare (divergente privind: poluare, detinere de arme, droguri, datorii fată de autorităti portuare, arestarea navei maritime, documente de navigatie în neregulă, grevă la bord etc);

- stationarea navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depăseste două ore de la terminarea formalitătilor vamale sau semnarea documentelor care atestă terminarea descărcării.

Restrictii la manevre stabilite de Administratia Portului Constanta

Intrarea în port pe timp de noapte este strict interzisă pentru navele cu un pescaj de peste 11 metri.

Alte obligatii

Navele maritime vor avea manifoldurile sau reductii la manifold care să permită conectarea la brate de încărcare de 0 300 mm sau furtunuri flexibile de 0 150 mm echipate cu flansă tip pn 25.

Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile.

Ruletele si termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră.

Bratele se deconectează la o viteză a vântului de 70 km/oră.

Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice.

Comunicarea dintre reprezentantii terminalului si ai navei se face în limba engleză sau în limba română.

 

PRESTATOR,

Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanta

BENEFICIAR,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

CONDITII SPECIFICE

de manipulare a titeiului si produselor petroliere

 

1. Produs:

2. Specificatii de calitate:

3. Tarife (TVA nu este inclusă):

4. Consumuri tehnologice:

5. Rata medie de încărcare/descărcare nave:

6. Spatiu de depozitare:

7. Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF:

 

PRESTATOR,

Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanta

BENEFICIAR,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

COMITENTĂ

 

Subscrisa,................., cu sediul în.............., str.............nr....., cod postal......, nr. telefon......, nr. fax............., cod unic de înregistrare:................, atribut fiscal R, nrde ordine la registrul comertului............, cod IBAN........................................., deschis la............................., reprezentată legal prin..................................................., director general, în calitate de Beneficiar si Expeditor, denumită în continuare Beneficiar,

împuterniceste prin prezenta Societatea Comercială OILTERMINAL - S.A. Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Registrul Comertului Constanta sub nr. J/13/512/1991, ca prin reprezentantii săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF si primirea/expedierea cisternelor goale pentru încărcare/după descărcare pentru si în numele........................

Drepturile si obligatiile fiecărei părti sunt înscrise în Contractul nr..............

 

Dată astăzi............

 

BENEFICIAR,

.............................................................

 


ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

CONVENTIE

pe linie de securitate si sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor si protectia mediului

 

Încheiată astăzi, ..........., în baza prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, între Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanta, în calitate de Prestator, si............................, în calitate de Beneficiar.

În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum si pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protectiei mediului si securitătii instalatiilor, se stabilesc următoarele:

1. Prestatorul va efectua un instructaj general, pe probleme specifice terminalului, personalului Beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistrează într-o fisă de instruire colectivă, sub semnătură, care se păstrează la cabinetul de instruire si la Biroul protectia mediului al Societătii Comerciale OIL TERMINAL -S.A.

În baza instructajului general se va elibera o legitimatie de acces de către Serviciul resurse umane. Instructajul nu scuteste unitatea beneficiară de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate si sănătate în muncă si situati de urgentă, de protectia mediului pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare.

Obligativitatea prezentării personalului Beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia.

2. În cadrul instruirii introductiv generale efectuate la cabinetul de instruire al Societătii Comerciale OIL TERMINAL - S.A., personalul Beneficiarului va fi instruit si asupra:

- riscurilor privind securitatea si sănătatea lor în muncă, la care pot fi expusi pe durata desfăsurării activitătii pe teritoriul Prestatorului;

- mijloacelor de protectie colectivă si echipamentului individual de protectie ce trebuie utilizate pe timpul desfăsurării activitătii pe teritoriul Beneficiarului;

- semnalului de alarmă în caz de urgentă internă;

- măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii sectiei;

- pericolelor pe care le prezintă substantele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;

- mijloacelor de protectie, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă interventie în caz de incendiu etc;

- eventualelor riscuri privind securitatea si sănătatea lor în muncă, ce pot apărea în cadrul activitătii desfăsurate, generate de desfăsurarea unor lucrări de investitii/revizii/reparatii în paralel cu activitatea de productie a terminalului;

- căilor de circulatie si drumurilor de acces, vitezei de circulatie în incintă a mijloacelor auto, care nu trebuie să fie mai mare de 20 km/oră;

- indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere si a locului de amplasare a acestora, marcajelor, pozitionării punctelor/locurilor periculoase sau interzise personalului Beneficiarului etc.

3. Participarea la activitătile lucrative ale personalului Beneficiarului pe teritoriul Prestatorului este conditionată de participarea la instructajul introductiv general si la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al Beneficiarului să desfăsoare activităti pe teritoriul Prestatorului va fi însotit de un reprezentant al prestatorului pe durata desfăsurării activitătii.

4. Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate si sănătate în muncă, în domeniul situatiilor de urgentă si protectiei mediului, revine personalului unitătii beneficiare.

5. Echipamentul individual de protectie specific activitătii desfăsurate pe teritoriul Prestatorului de către personalul Beneficiarului sau de inspectorii independenti desemnati de acesta va fi asigurat de către unitătile unde lucrătorii sunt angajati, în conformitate cu actele normative în vigoare.

6. La aparitia unor situatii anormale ce pot pune în pericol atât personalul Prestatorului, cât si personalul unitătii beneficiare, acestia sunt obligati să se avertizeze reciproc. În caz de pericol se interzice accesul în zona respectivă, până la luarea măsurilor de protectie sau remedierea deficientelor de către Prestator.

Ambele unităti sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor si mediu, fiecare pe linia ei de responsabilitate.

7. Orice interventie în instalatiile Prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul Prestatorului, autorizat si instruit în acest scop.

8. Personalul unitătii beneficiare este obligat să respecte cu strictete pe tot teritoriul Prestatorului prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale regulamentului intern al societătii, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general.

9. Personalul Beneficiarului cu atributiuni de îndrumare control si asistentă tehnică va intra pe teritoriul societătii însotit de un reprezentant al Prestatorului.

10. Societătile care importă/exportă prin Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. produse petroliere, petrochimice si chimice lichide prin vagoane tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de sigurantă, dome, ventile de încărcare-descărcare, etansări, după caz, serpentine de încălzire, izolatii termice, marcarea pozitiei închis/deschis a robinetelor etc, pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de Beneficiar de la alti transportatori intră tot în sarcina Beneficiarului.

Tancurile petroliere, barjele si navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT si ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate si instruite.

Se vor folosi căile de acces indicate de către Prestator, accesul la bord făcându-se pe pasarele, punti, scări de acces, cu grijă, pentru a evita căderea între navă si cheu.

Pe puntea navei se recomandă deplasarea cu atentie pentru a evita alunecarea si vătămarea prin cădere. Odată urcati pe puntea navei, salariatii Beneficiarului vor urma indicatiile primite de la ofiterul cu securitatea muncii de pe navă.

Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale Beneficiarului sau ale celor care îl deservesc pe Beneficiar vor fi înregistrate de către Beneficiar.

11. Pe teritoriul Prestatorului lucrătorii Beneficiarului vor respecta prevederile legislatiei pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate si sănătate în muncă si de protectia mediului.

Persoanele care intră în terminal utilizează un minim de echipament de protectie, alcătuit din: cască, salopetă, încăltăminte adecvată si ochelari pe care îi va purta atât timp cât se află în instalatiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurti, sorturi, maiouri, papuci, slapi, adidasi/tenisi.

Blocarea cu masina a părtii carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalatiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice si chimice lichide sau spre instalatiile P.S.I. (hidranti, centre de preparare solutie spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă.

Efectuarea de reparatii la masină pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanti si lubrifianti este interzisă. Operatiile de încărcare/descărcare a autocisternelor se efectuează în instalatii special destinate, cu motorul oprit si cisterna legată la pământ.

Sunt interzise abaterea de la traseul indicat si pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalatiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică).

În cazul unei alarme chimice sau incendiu, în apropierea ori în zona în care îsi desfăsoară activitatea, personalul beneficiarului îsi va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul masinilor de interventie si a pompierilor.

Se interzice introducerea pe teritoriul societătii a tigărilor, chibriturilor, brichetelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc si a munitiei.

De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea si consumarea băuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societătii, precum si sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.

Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus Beneficiarul se face direct răspunzător si va suporta consecintele.

12. Se interzice efectuarea operatiunilor de receptie cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice si chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană si nr. 9 fenol din S.P PORT si pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestatia CFU din S.P. SUD pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare.

13. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficiente, prin efectuarea unor improvizatii la sistemele de încărcare/descărcare.

14. Mijloacele de transport auto, utilajele si personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobată de conducerea terminalului va fi prezentată Biroului securitatea muncii, Biroului PS.I. si Serviciului pază-administrativ, în vederea efectuării formalitătilor de instruire si reglementare a accesului.

15. Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum si de pregătirea si dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor la masinile si utilajele proprii.

Mijloacele auto necorespunzătoare depistate de Prestator la portile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor în sectii vor fi evacuate imediat si nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defectiunilor.

16. În cazul în care se constată că salariatii Beneficiarului încalcă normele de securitate si sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor si de mediu, punând în pericol atât instalatiile, cât si personalul prestatorului, si nu răspund operativ la solicitarea de a remedia situatia creată, li se anulează dreptul de acces în terminal.

17. În cazul producerii unui accident de muncă, acesta va fi cercetat si înregistrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările si completările ulterioare. În cazul în care apar situatii deosebite, neprevăzute în reglementările legale în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părti, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către inspectoratele teritoriale de muncă.

18. Alte măsuri pe linie de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor pentru unele activităti desfăsurate în paralel si apărute ulterior prezentei conventii vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părti, care va face parte integrantă din prezenta conventie.

19. Prevederile prezentei conventii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securitătii personalului si instalatiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor părti care concură la obiectul de activitate stipulat mai sus.

 

PRESTATOR,

Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanta

BENEFICIAR,

.............................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.