MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 400/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 400         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 iunie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 485 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Decizia nr. 486 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1) si (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Decizia nr. 553 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice

 

1.470. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop stiintific a unui număr de exemplare din specii de păsări

 

1.497. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Regulament privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor de plată


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 485

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Sohel Sohel în Dosarul nr. 8.110/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Abdul Salam Pasha, interpretul autorizat de limba bengali.

Magistratul-asistent învederează faptul că partea Oficiul Român pentru Imigrări a depus note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând cele retinute de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 167 din 27 februarie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.110/4/2009, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Sohel Sohel într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii formulate de aceasta împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări de respingere a cererii sale de azil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că articolul de lege criticat este neconstitutional, întrucât exclude în totalitate posibilitatea controlului judiciar, eliminând posibilitatea de a exercita măcar o singură cale de atac si, implicit, îngrădind accesul liber la justitie.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, având în vedere faptul că “petentul are garantat accesul la justitie din moment ce el poate ataca hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări, un organ ce nu reprezintă o instantă în sensul art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar statele au posibilitatea să suprime anumite căi de atac împotriva hotărârii instantelor de fond pe considerente de celeritate si [în functie] de gradul de complexitate al diferitelor cauze”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse ia dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 81 alin. (2): “(2) Hotărârea instantei prevăzută la alin. (1) lit. b) este irevocabilă.”

Hotărârea la care se referă textul de lege criticat este cea prin care instanta solutionează plângerea împotriva solutiei de respingere a cererii de azil ca evident nefondată, mentinând hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, sunt nesocotite dispozitiile din Constitutie cuprinse la art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, la art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare si la art. 129 care consacră dreptul de a exercita, în conditiile legii, căile de atac [pe care autorul exceptiei îl mentionează în mod eronat ca art. 128 alin. (1) ]. De asemenea, invocă si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul persoanei la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile de lege ce formează obiectul acesteia, din perspectiva unor critici similare, constatând conformitatea acestora cu textele constitutionale si conventionale invocate. Astfel, prin mai multe decizii, Curtea a retinut că domeniul de reglementare al Legii nr. 122/2006 privind azilul în România impune stabilirea unor reguli speciale, cum ar fi, de exemplu, cea referitoare la procedura accelerată în cadrul căreia se solutionează anumite cauze privind solicitantii de azil, caracterizată prin termene scurte pentru formularea căilor de atac legale si pentru solutionarea acestora sau prin lipsa recursului. Aceasta nu echivalează însă cu o îngrădire a accesului liber la justitie, având în vedere faptul că dreptul mentionat nu presupune parcurgerea tuturor căilor de atac existente la un moment dat în ordinea juridică internă. Totodată, nici art. 21 din Constitutie si nici art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu consacră obligatia asigurării dublului grad de jurisdictie, acesta fiind garantat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la aceeasi conventie doar în materie penală. În plus, Curtea a constatat că, în functie de anumite situatii date, legiuitorul are competenta exclusivă de a reglementa competenta instantelor de judecată si procedura de judecată, atâta vreme cât îsi subordonează acest demers regulilor si principiilor constitutionale. În acest sens sunt Decizia nr. 167 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2007, si Decizia nr. 681 din 18 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 22 iunie 2010.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea acestei jurisprudente, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Sohel Sohel în Dosarul nr. 8.110/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 486

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1) si (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1)si (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) dinLegea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Oxana Vlas în Dosarul nr. 2.024/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează faptul că partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În ceea ce priveste dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 apreciază că nu se impune reconsiderarea jurisprudentei existente în materie, iar, referitor la celelalte texte de lege criticate, consideră că sunt constitutionale, întrucât se aplică fără privilegii si fără discriminări tuturor subiectilor ce intră sub incidenta normelor pe care le contin.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.024/4/2009, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1) si (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Oxana Vlas într-o cauză având ca obiect plângerea formulată de aceasta împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat sau a protectiei subsidiare. Încheierea de sesizare a fost înregistrată la Curtea Constitutională la data de 4 octombrie 2010, constituindu-se Dosarul nr. 3.997D/2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 sunt imprecise cu privire la “spectrul motivelor de pedepse si tratamente inumane” care permit acordarea protectiei subsidiare, textul limitând sfera de aplicabilitate a interzicerii torturii si tratamentelor inumane si degradante doar la cele ce pot surveni ca urmare a unuia dintre cele cinci motive de persecutie prevăzute de Conventia din 1951 privind statutul refugiatilor (rasa, religia, nationalitatea, opinia politică si apartenenta la un anumit grup social). Totodată, sustine cu privire la aceleasi texte de lege că nu sunt suficient de clare si accesibile, astfel încât să garanteze dreptul la viata privată.

Referitor la dispozitiile art. 49 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 122/2006, sustine că permit discriminarea solicitantilor, întrucât lasă solutionarea cererilor de azil “la libera alegere si doleantă a functionarilor Oficiului Român pentru Imigrări”, care nu analizează situatia concretă a fiecărui solicitant de azil în parte.

Cât priveste dispozitiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, autorul exceptiei sustine că “simpla declarare a unui stat ca tară sigură de origine doar în baza faptului că nu există multi cetăteni care să solicite azil în alte state este o discriminare în drepturile cetătenesti prevăzute la art. 16 alin. (1) din Constitutia României, raportate la dispozitiile art. 33 din Conventia din 1951 privind statutul refugiatilor [care instituie interdictia de expulzare si returnare a refugiatilor peste frontierele teritoriilor unde viata sau libertatea lor ar fi amenintate pe motive de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinii politice]”.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, referindu-se si la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege ce formează obiectul exceptiei sunt constitutionale. Astfel, în ce priveste prevederile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 invocă jurisprudenta Curtii în materie, referitor la art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 122/2006 arată că se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare, iar formularea art. 77 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege nu contine dispozitii contrare criteriilor de nediscriminare prevăzute de art. 4 din Constitutie, fiind aplicabile în mod egal destinatarilor normei juridice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1)si(2) si art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2: “(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: [... ]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;”;

- Art. 49 alin. (1) si (2): (1) în procesul decizional, functionarii prevăzuti la art. 48 alin. (2) au dreptul să solicite expertize si să consulte experti.

(2) Oficiul National pentru Refugiati poate solicita oricăror institutii publice, agentii sau organizatii care functionează pe teritoriul României orice documente necesare pentru analizarea situatiei solicitantului si solutionarea cererii de azil a acestuia, cu respectarea confidentialitătii în conditiile stabilite la art. 10. În aceste cazuri nu este necesar acordul solicitantului.”;

- Art. 77 alin. (1) lit. a): “(1) Sunt considerate tări sigure de origine statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte state stabilite, la propunerea Oficiului Român pentru Imigrări, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza următoarelor criterii:

a) numărul cererilor de azil formulate de cetătenii tării respective si coeficientii de acordare a unei forme de protectie;”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, sunt nesocotite următoarele dispozitii din Legea fundamentală: art. 16 alin. (1) care consacră principul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, art. 22 alin. (2) care interzice tortura si tratamentele inumane si degradante si art. 26 alin. (1) care obligă autoritătile publice la respectarea si ocrotirea vietii intime, familiale si private. De asemenea, în motivarea exceptiei sunt invocate si prevederile art. 3 -”Interzicerea torturii”si art. 8 - “Dreptul la respectarea vietii private si de familie” din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 au mai format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale invocate si în cauza de fată si prin prisma unor critici similare. Prin mai multe decizii, dintre care pot fi mentionate, exemplificativ, Decizia nr. 1.178 din 30 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 8 noiembrie 2010, sau Decizia nr. 779 din 3 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 14 iulie 2010. Curtea a retinut, cu acele prilejuri, că textele de lege criticate reprezintă, prin însăsi forma suplimentară de protectie pe care o instituie în favoarea acelor străini care nu îndeplinesc conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat, o modalitate de concretizare a rigorilor impuse de necesitatea respectării de către statul român a principiului fundamental referitor la interzicerea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. De asemenea, instanta de contencios constitutional a observat că dispozitiile art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 oferă suficiente repere si elemente pentru ca persoana căreia acestea i se adresează să înteleagă conditiile în functie de care i se poate acorda forma de protectie solicitată, astfel că nu se poate retine critica referitoare la pretinsa lipsă de precizie si claritate a acestora.

Întrucât nu au fost relevate elemente noi, de natură să determine modificarea acestei jurisprudente, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 122/2006, autorul exceptiei sustine că permit discriminarea solicitantilor, întrucât lasă solutionarea cererilor de azil “la libera alegere si doleantă a functionarilor Oficiului Român pentru Imigrări”, care nu analizează situatia concretă a fiecărui solicitant de azil în parte. Curtea constată că, din perspectiva unei astfel de critici, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât pretinsa discriminare nu este imputată, în realitate, textului de lege criticat, ci modalitătii în care functionarii Oficiului Român de Imigrări înteleg să îl aplice. Prevederile art. 49 alin. (1)si (2) din Legea nr. 122/2006 nu sunt susceptibile de a crea discriminări între diferite categorii de solicitanti, dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie neavând incidentă în solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de fată. Aceasta, deoarece textele de lege mentionate nu fac altceva decât să reglementeze anumite aspecte ale activitătii functionarilor Oficiului Român pentru Imigrări. Oferindu-le acestora posibilitatea de a solicita efectuarea unor expertize si de a consulta anumiti experti, textul le permite să recurgă la cele mai eficiente mijloace în vederea clarificării situatiei fiecărui solicitant. Aceeasi este finalitatea dispozitiilor alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 122/2006, potrivit cărora Oficiul National pentru Refugiati poate solicita oricăror institutii publice, agentii sau organizatii care functionează pe teritoriul României orice documente necesare pentru analizarea situatiei solicitantului si solutionarea cererii sale de azil, în conditiile respectării confidentialitătii acestora.

Curtea nu poate retine nici critica referitoare la dispozitiile art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006, care contine unul dintre criteriile pe baza cărora statele terte Uniunii Europene pot fi considerate “tări sigure de origine”, si anume cel care are în vedere numărul cererilor de azil formulate de cetătenii tării respective si coeficientii de acordare a unei forme de protectie. Curtea constată că nici în acest caz art. 16 alin. (1) din Constitutie nu poate fi luat ca reper pentru analiza pretinsei neconstitutionalităti, acesta putând fi invocat, prin ipoteză, numai în acele situatii în care există cel putin doi termeni între care să se poată face o comparatie. Or, textul de lege criticat nu vizează anumite categorii de persoane între care ar putea exista o diferentă de tratament juridic si cu privire la care ar fi posibilă realizarea unei comparatii pentru a se stabili existenta sau inexistenta unei discriminări. De altfel, autoarea exceptiei se rezumă la a sustine încălcarea principiului egalitătii, fără a argumenta însă această afirmatie, invocând doar prevederile art. 33 din Conventia din 1951 privind statutul refugiatilor, care instituie interdictia de expulzare si returnare a refugiatilor peste frontierele teritoriilor unde viata sau libertatea lor ar fi amenintate pe motive de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinii politice. Or, raportarea la acest text din documentul international mentionat ar putea fi avută în vedere doar de judecătorul fondului litigiului, care va tine seama si de dispozitiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 122/2006, potrivit cărora “Cererea de azil a străinului care provine dintr-o tară sigură de origine este respinsă ca evident nefondată, cu exceptia cazului în care situatia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenta unei temeri bine întemeiate de persecutie în sensul art. 23 alin. (1)”.

În plus, Curtea observă că autorul exceptiei afirmă că prevederile de lege ce formează obiectul exceptiei au condus la o analizare a cererii sale de azil exclusiv “dintr-o perspectivă teoretică”, fără să existe implicarea activă a functionarului de la Oficiul Român pentru Imigrări în verificarea situatiei reale a statului din care acesta provine. Or, Curtea constată că această abordare nu pune în discutie constitutionalitatea textelor de lege, ci modul de aplicare a acestora, aspect asupra căruia are competenta de a se pronunta doar instanta învestită cu solutionarea plângerii. De asemenea, tot judecătorul fondului va analiza în ce măsură alte tipuri de violări grave ale drepturilor omului pot fi considerate ca reprezentând un risc de persecutie de natură a justifica acordarea statutului de refugiat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Oxana Vlas în Dosarul nr. 2.024/4/2009 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

II. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) si (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 553

din 3 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1),

art. 10 alin. (1) si art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007

privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate

din contracte comerciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Retail Food Service” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 29.461/301/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.305D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 ca neîntemeiată.

În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, pune concluzii de respingere a acesteia ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 29.461/301/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art.13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Retail Food Service” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (3) si art. 24 alin. (1) din Constitutie, deoarece dau posibilitatea instantei învestite cu solutionarea ordonantei de plată să solutioneze cauza doar pe baza sustinerilor creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare si fără a fi îndeplinită obligatia de aflare a adevărului. Cererea

creditorului se solutionează numai pe baza actelor aflate la dosarul cauzei, fiind înlăturată posibilitatea debitorului de a-si apăra în mod real interesele.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1)si art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 118/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (1): “(1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.”;

- Art. 7 alin. (1): “(1) Pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o întelegere a părtilor asupra modalitătilor de plată. Citatia va fi înmânată părtii cu 3 zile înaintea termenului de judecată.”;

- Art. 10 alin. (1): (1) în cazul în care, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, constată că cererea este întemeiată, instanta emite o ordonantă de plată, în care se precizează suma si termenul de plată,”;

- Art. 13 alin. (1), (2) si (5): (1) împotriva ordonantei de plată debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.[...]


(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la apărare si art. 44 referitoare la dreptul de proprietate.

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, exemplu fiind Decizia nr. 1.129 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2009, Decizia nr. 1.001 din 7 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, sau Decizia nr. 1.116 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptată pentru a stabili măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată asumate prin contracte comerciale si pentru stabilirea unei proceduri simplificate de solutionare a actiunilor în justitie având ca obiect asemenea obligatii.

Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la solutionarea pricinilor în primă instantă, are obligatia de a încerca împăcarea părtilor. Împrejurarea că, potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, judecătorul citează părtile pentru explicatii si lămuriri si stăruie în efectuarea plătii sumei datorate nu înseamnă că hotărârea se va pronunta fără ca acesta să fi analizat toate probele aflate la dosar, inclusiv cele propuse de debitor. Mai mult, art. 2 din ordonanta de urgentă prevede că procedura reglementată de acest act normativ vizează exclusiv creantele certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, iar art. 10 dispune că ordonanta de plată se va emite numai în urma verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse potrivit art. 6 alin. (2), a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, instanta constatând că cererea este întemeiată.

Or, este de mentionat că, potrivit reglementărilor legale, creanta este certă atunci când asupra acesteia nu există nicio îndoială si, prin urmare, nu poate fi practic contestată. De exemplu, ar fi aproape imposibil ca debitorul obligatiei să conteste o factură fiscală câtă vreme a semnat de primirea acesteia.

Pe de altă parte, dispozitiile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 dau posibilitatea contestării de către debitor a ordonantei de plată si reglementează procedura pentru exercitarea căii de atac. Asa fiind, se constată că prevederile din ordonantă criticate de autoarea exceptiei nu numai că nu încalcă dispozitiile constitutionale si conventionale invocate, ci, dimpotrivă, dau expresie acestora.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, textul de lege criticat neavând legătură cu cauza, întrucât la momentul ridicării exceptiei de neconstitutionalitate nici măcar nu s-a emis ordonanta de plată.

Or, cererea în anulare este o cale de atac împotriva acestei ordonante de urgentă, iar exceptia de neconstitutionalitate nu poate privi o eventualitate, interesul celui ce ridică exceptia trebuind să fie născut, actual si direct. În aceste conditii, aceste prevederi legale criticate nu îndeplinesc conditia legăturii cu cauza prevăzută de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

A admite că un atare text ar avea legătură cu cauza ar însemna ca în anumite faze procesuale să se poată ridica exceptii de neconstitutionalitate care să vizeze alte faze procesuale, ceea ce este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Retail Food Service” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 29.461/301/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vl-a comercială.

II. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare

si functionare a Directiei generale juridice

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale juridice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 19 mai 2011.

Nr. 100.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Directiei generale juridice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1, - (1) Directia generală juridică, denumită în continuare directie generală, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu competentă materială si teritorială generală în domeniul asistentei juridice, care este organizată si functionează în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Directia generală face parte din structura aparatului central al ministerului si se află în subordonarea directă a ministrului administratiei si internelor.

(3) Activitatea directiei generale este destinată asigurării legalitătii actelor emise/semnate de ministrul administratiei si internelor, secretarii de stat si secretarul general, legalitătii contractelor si actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, reprezentării si apărării intereselor ministerului în fata instantelor de judecată si a altor organe de jurisdictie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Directia generală desfăsoară, potrivit legii si prezentului regulament, activităti referitoare la elaborarea, avizarea si promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalitătii derulării raporturilor în relatia ministerului cu Parlamentul si cu Guvernul, reprezentarea si apărarea intereselor ministerului în fata instantelor judecătoresti sau a altor organe de jurisdictie, avizarea proiectelor de contracte si a altor lucrări cu caracter juridic, promovarea si respectarea drepturilor omului si a normelor dreptului international, european si umanitar în/si de către minister, coordonarea activitătii de asistentă juridică la nivelul unitătilor din aparatul central al ministerului, al institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului si al unitătilor din subordinea acestora.

(2) Directia generală exercită, potrivit legii si în limita competentei, prin personal anume desemnat, activitate jurisdictională în cauzele care au ca obiect angajarea răspunderii materiale pentru pagubele aduse patrimoniului ministerului din vina personalului acestuia.

Art. 3. - Directia generală desfăsoară activitătile care îi sunt date în competentă pentru asigurarea aplicării legilor, ordonantelor si hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Tării, a ordinelor si instructiunilor emise de ministrul administratiei si internelor.

Art. 4. - (1) Directia generală, prin directorul general, directorii generali adjuncti, sau personalul desemnat de către acestia, reprezintă si angajează ministerul în raporturile cu instantele de judecată si a altor organe de jurisdictie si îndrumă,


coordonează, controlează si monitorizează activitătile din domeniul său de competentă desfăsurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unitătilor din aparatul central al ministerului, al institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului si al unitătilor din subordinea acestora, în limitele si în conditiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Reprezentarea intereselor ministerului în fata instantelor de judecată si a altor organe de jurisdictie se asigură de către directia generală, prin consilieri juridici desemnati pe baza delegatiei de reprezentare, semnată de directorul general sau de directorii generali adjuncti.

(3) Directorul general, precum si directorii generali adjuncti ai directiei generale semnează/aprobă, în numele ministrului administratiei si internelor si pentru acesta, actiuni în justitie, căi de atac, renuntarea la actiuni si căi de atac, precum si orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în fata instantelor de judecată si a altor organe de jurisdictie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea directiei generale

 

Art. 5. - (1) Directia generală are în structura organizatorică următoarele componente:

a) conducerea directiei generale;

b) Serviciul elaborare si avizare acte normative în domeniul securitătii nationale si relatia cu Guvernul;

c) Serviciul elaborare si avizare acte normative pentru administratia publică;

d) Serviciul drept european, international, umanitar si drepturile omului;

e) Serviciul relatia cu Parlamentul;

f) Serviciul contencios;

g) Serviciul contracte, coordonare asistentă juridică si jurisdictia imputatiilor;

h) Serviciul secretariat, documente clasificate si documentare;

i) Structura de securitate (la nivel de compartiment).

(2) Organigrama directiei generale este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) în îndeplinirea atributiilor, directia generală cooperează cu celelalte unităti din aparatul central al ministerului, cu institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si cu unitătile din subordinea acestora si colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu institutii si organisme ale autoritătilor publice si societătii civile.

(2) Diagrama principalelor relatii ale directiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) întregul personal al directiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncti care îi coordonează activitatea si în mod nemijlocit sefilor serviciilor din care fac parte.

(2) Personalul directiei generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredintate, potrivit fiselor posturilor.

 

CAPITOLUL III

Atributiile directiei generale

 

Art. 8. - (1) Directia generală are următoarele atributii strategice:

a) stabileste, într-o conceptie unitară, principiile si regulile după care se desfăsoară activitatea de asistentă juridică în cadrul ministerului, pe care le supune aprobării ministrului;

b) elaborează, atunci când este necesar, studii în domeniul juridic si efectuează analize privind activitatea juridică în cadrul ministerului;

c) întocmeste, cu consultarea unitătilor din aparatul central interesate, proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de

acte normative ce se vor elabora de către minister, precum si propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizează competentele ministerului;

(2) Pe linie de asigurare a asistentei juridice, directia generală are următoarele atributii principale specifice:

a) participă, prin personalul anume desemnat, la elaborarea de către structurile ministerului a proiectelor de acte normative care privesc activitatea acestuia, în conditiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile ministerului împreună cu alte autorităti publice centrale;

c) analizează proiectele de acte normative elaborate de către structurile ministerului, prin raportare la reglementările privind respectarea drepturilor omului, a legislatiei europene si a tratatelor la care România este parte;

d) întocmeste, cu consultarea structurilor interesate ale ministerului, propuneri de avize la proiecte de acte normative elaborate de autoritătile publice centrale sau locale, pentru care se solicită avizarea de către minister, care ulterior se prezintă conducerii ministerului;

e) avizează pentru legalitate proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de unitătile din aparatul central al ministerului, de institutiile si structurile aflate în subordinea acestuia, care se supun aprobării ministrului, secretarilor de stat si secretarului general, precum si proiectele elaborate de alte autorităti publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile si ministerului, în conditii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;

f) participă, din ordinul conducerii ministerului, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la sustinerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează competentele ministerului, la Secretariatul general al Guvernului, precum si la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din Plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputatilor care au ca obiect astfel de proiecte;

g) participă, prin personalul anume desemnat, în cazuri justificate, la negocierea de conventii, acorduri si întelegeri internationale, în legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de consilierul juridic al unitătii din aparatul central ori al structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează procedura de negociere, ori în situatia în care acestea sau structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistentă juridică proprie;

h) avizează pentru legalitate, prin personalul propriu specializat, proiecte de conventii, acorduri si întelegeri internationale în legătură cu domeniile de activitate ale ministerului sau ale unitătilor aparatului central al ministerului ori ale structurilor aflate în subordinea ministerului, în situatia în care structura de specialitate care a elaborat proiectul actului ori structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistentă juridică proprie;

i) formulează, cu consultarea unitătilor din aparatul central al ministerului, institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului, proiectele răspunsurilor la interpelările si întrebările adresate de deputati sau senatori ministrului administratiei si internelor si primului-ministru, dacă acestea vizează activitatea ministerului, precum si puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputatilor si senatorilor care, ulterior, se supun aprobării conducerii ministerului;

j) formulează, în conditiile legii, răspunsuri la petitiile cetătenilor si organizatiilor neguvernamentale interne sau internationale, adresate directiei generale ori ministerului si repartizate spre solutionare directiei generale de conducerea ministerului;

k) reprezintă si apără interesele ministerului în fata autoritătilor administratiei publice, instantelor de judecată si a altor organe de jurisdictie, precum si în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care este citat ministerul, prin personal pe care îl desemnează în acest scop;

l) introduce actiuni, depune întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, renuntă la actiuni si căi de atac si exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului la instantele judecătoresti si la alte organe de jurisdictie, în cauzele în care este citat ministerul;

m) poate sesiza unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la deficientele datorate acestora, rezultate din solutionarea litigiilor la instantele judecătoresti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalitătii si a ordinii de drept;

n) ia măsuri pentru obtinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, pe care le trimite institutiilor si structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

o) participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achizitie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unitătii din aparatul central al ministerului ori al institutiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului prin care se derulează proceduri de achizitie publică ori care negociază proiectul contractului, sau în situatia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistentă juridică proprie;

p) avizează pentru legalitate, prin personalul anume desemnat, proiecte de contracte, întelegeri, precum si alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unitătilor din aparatul central al ministerului ori a institutiilor sau structurilor de specialitate din subordinea ministerului în situatia în care acestea au derulat proceduri de achizitie ori au elaborat proiecte de contracte sau alte acte juridice si nu dispun, la nivelul unitătilor sau al structurilor ierarhic superioare, din cauze întemeiate, de asistentă juridică proprie.

(3) Pe linie de îndrumare, coordonare si control, directia generală are următoarele atributii principale:

a) îndrumă si coordonează activitatea de asistentă juridică desfăsurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unitătilor din aparatul central al ministerului, al institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului si al unitătilor din subordinea acestora;

b) efectuează actiuni de control la unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, pentru verificarea îndeplinirii cu rigurozitate a atributiilor pe linie de asistentă juridică, si participă la actiuni de control dispuse de conducerea ministerului, potrivit competentelor;

c) îndeplineste, potrivit legii, în conditii stabilite prin ordin al ministrului, prin personalul anume desemnat, în cadrul Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor de pe lângă Ministerul Administratiei si Internelor, controlul jurisdictional, asupra angajării răspunderii materiale pentru pagubele produse patrimoniului acestuia si a modurilor de efectuare a cercetării administrative, emiterii deciziilor de imputare si exercitării căilor jurisdictionale de atac;

d) urmăreste îndeplinirea de către structurile din cadrul ministerului a obiectivelor privind elaborarea si, după caz, avizarea proiectelor de acte normative cuprinse în Planul anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister sau în documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern si informează periodic conducerea ministerului asupra stadiului îndeplinirii acestora;

e) monitorizează activitătile referitoare la respectarea drepturilor omului si normelor dreptului umanitar în si de către unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si de către unitătile din subordinea acestora, precum si modul de implementare a reglementărilor privind prevenirea si combaterea discriminării în cadrul acestora, iar pe baza concluziilor rezultate, formulează propuneri privind eliminarea deficientelor constatate, pe care le prezintă conducerii ministerului;

f) coordonează elaborarea proiectelor unor documente privind cazurile sau situatiile reclamate organismelor internationale din domeniul drepturilor omului si asigură transmiterea acestor documente, după aprobarea de către cei în drept, către solicitanti;

g) desfăsoară activităti având ca scop determinarea corelării dispozitiilor proiectelor de acte normative elaborate, promovate sau emise de minister, cu legislatia europeană si tratatele la care România este parte;

h) efectuează actiuni de îndrumare si sprijin la unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, în vederea aplicării corecte si unitare a dispozitiilor legale;

i) poate efectua analiza activitătii de asistentă juridică desfăsurată de consilierii juridici încadrati la unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora si poate propune măsuri pentru eficientizarea activitătii si eliminarea deficientelor constatate;

j) poate organiza periodic întruniri profesionale cu consilierii juridici din cadrul ministerului;

k) asigură, atunci când consideră necesar, participarea personalului anume desemnat la activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea institutiilor si structurilor interesate din cadrul ministerului, în problemele legate de cunoasterea si aplicarea unitară a unor acte normative;

l) pe baza rapoartelor unitătilor din aparatul central al ministerului, institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului si unitătilor subordonate acestora, referitoare la influentele asupra patrimoniului aflat în administrarea si folosinta acestora, rezultate din cauzele în care s-au pronuntat hotărâri judecătoresti definitive, poate stabili măsurile care se impun pentru asigurarea unei prestatii juridice de calitate;

m) constituie si actualizează evidenta consilierilor juridici din cadrul ministerului;

n) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea si aplicarea unor dispozitii legale si acordă asistentă si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situatia în care structura solicitantă ori structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistentă juridică proprie.

(4) Pe linie de evidentă a actelor normative, directia generală are următoarele atributii principale:

a) tine evidenta actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, comunicate ministerului, a ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administratiei si internelor, a acordurilor colective si a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum si a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister;

b) asigură depozitarea originalelor ordinelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor avizate pentru legalitate de directia generală, precum si a conventiilor sau documentelor încheiate de minister cu alte ministere sau institutii si a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum si a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului;


c) ia măsuri pentru difuzarea, la ordin, a actelor normative nepublicate si sesizează conducerea ministerului, unitătile din aparatul central al ministerului, precum si institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului, cu privire la sarcinile ce le revin din aceste acte normative.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea directiei generale

 

Art. 9. - (1) Conducerea directiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncti.

(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului administratiei si internelor si nemijlocită a secretarului general al ministerului, iar directorii generali adjuncti se află în subordinea nemijlocită a directorului general.

Art. 10. - (1) Directorul general conduce întreaga activitate a directiei generale si o reprezintă în relatiile cu celelalte unităti din aparatul central al ministerului, cu institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si cu unitătile din subordinea acestora, precum si cu structurile similare din cadrul institutiilor si organismelor din afara ministerului.

(2) Directorul general poate delega, prin dispozitie, în conditiile legii, atributii din competenta sa directorilor generali adjuncti sau altor persoane din subordine.

(3) Raporturile de coordonare si îndrumare a activitătilor structurilor directiei generale de către directorii generali adjuncti se stabilesc prin dispozitie a directorului general.

Art. 11. - (1) în baza si executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instructiunilor ministrului administratiei si internelor si a dispozitiilor secretarilor de stat, sefilor de departament si secretarului general, emise conform competentelor, directorul general emite dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine, precum si dispozitii privind activitatea de asistentă juridică în cadrul ministerului.

(2) Directorul general formulează solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistentă juridică ori pentru personalul desemnat în acest scop la nivelul unitătilor din aparatul central al ministerului, al institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului si al unitătilor din subordinea acestora.

Art.12. - (1) Directorul general răspunde în conditiile legii, potrivit fisei postului prevăzute în anexa nr. 3, în fata ministrului si a secretarului general al ministerului, de întreaga activitate pe care o desfăsoară directia generală.

(2) Organizarea si modalitătile de planificare a activitătilor desfăsurate de directia generală, precum si de evaluare a activitătilor desfăsurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispozitie a directorului general.

Art. 13. - Directorii generali adjuncti răspund în conditiile legii, potrivit fiselor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 si 5, în fata directorului general de activitatea serviciilor si compartimentelor care le sunt încredintate spre coordonare si îndrumare, de către acesta, precum si de îndeplinirea altor atributii sau competente, care le sunt dispuse, respectiv delegate de către directorul general.

 

CAPITOLUL V

Atributiile serviciilor si compartimentelor

directiei generale

 

SECTIUNEA 1

Serviciul elaborare si avizare acte normative în domeniul securitătii nationale si relatia cu Guvernul

 

Art. 14. - Serviciul elaborare si avizare acte normative în domeniul securitătii nationale si relatia cu Guvernul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) întocmeste proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister,

precum si propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative ce vizează competentele ministerului în domeniul securitătii nationale;

b) propune conducerii directiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesitătii modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evolutia legislatiei care vizează competentele ministerului, precum si cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern, în domeniul securitătii nationale;

c) informează periodic conducerea directiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative mentionate în documentele prevăzute la lit. a) si b);

d) monitorizează si controlează, din dispozitia conducerii directiei generale, respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul securitătii nationale;

e) evaluează eficienta aplicării prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul ordinii si sigurantei nationale, si informează conducerea directiei generale cu privire la concluziile rezultate, formulând propuneri privind eliminarea deficientelor constatate;

f) asigură îndeplinirea atributiilor ce revin directiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul elaborării, promovării si avizării proiectelor de acte normative pentru securitate natională;

g) participă sau, după caz, colaborează, din dispozitia conducerii directiei generale, la elaborarea de către structurile initiatoare a proiectelor de acte normative pentru securitate natională, în limitele competentelor directiei generale;

h) colaborează, din dispozitia conducerii directiei generale, cu structurile similare ale altor autorităti publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competentele ministerului în domeniul securitătii nationale;

i) întocmeste, cu consultarea institutiilor si structurilor interesate din cadrul ministerului, puncte de vedere si avize la proiectele de acte normative si alte lucrări cu caracter juridic din domeniul securitătii nationale, elaborate de alte autorităti publice competente, în limitele competentelor directiei generale si în conditiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;

j) redactează notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul securitătii nationale, înscrise pe agendele de lucru ale sedintelor Guvernului;

k) asigură pregătirea documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul sedintelor Guvernului;

l) monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite în responsabilitatea ministerului de către Guvern si a căror solutionare revine directiei generale, potrivit competentelor;

m) din dispozitia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din sedintele Guvernului si urmăreste modul de îndeplinire a acestor sarcini;

n) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea si aplicarea unor dispozitii legale si, din dispozitia conducerii directiei generale, acordă asistentă si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, dacă acestea vizează domeniul securitătii nationale, în situatia în care unitatea, institutia sau structura solicitantă sau structura ierarhic superioară nu dispune de asistentă juridică proprie;

o) elaborează, atunci când este necesar, studii cu privire la cadrul normativ din domeniul securitătii nationale;


p) formulează, în conditiile legii, răspunsuri la petitiile repartizate spre solutionare serviciului de conducerea directiei generale;

q) participă la efectuarea unor actiuni de îndrumare si control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, conform dispozitiilor conducerii ministerului sau ale conducerii directiei generale;

r) îndeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea directiei generale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul elaborare si avizare acte normative pentru administratia publică

 

Art. 15. - Serviciul elaborare si avizare acte normative pentru administratia publică îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură îndeplinirea atributiilor ce îi revin directiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul elaborării, promovării si avizării proiectelor de acte normative pentru administratia publică;

b) participă sau, după caz, colaborează, din dispozitia conducerii directiei generale, la elaborarea de către structurile initiatoare a proiectelor de acte normative pentru administratia publică, în limitele competentelor directiei generale;

c) colaborează, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, cu structurile similare ale altor autorităti publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competentele ministerului în domeniul administratiei publice;

d) întocmeste, cu consultarea unitătilor aparatului central al ministerului, institutiilor si structurilor din subordinea ministerului, puncte de vedere si avize la proiectele de acte normative si alte lucrări cu caracter juridic din domeniul administratiei publice, elaborate de alte autorităti publice competente, în limitele competentelor directiei generale;

e) propune conducerii directiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesitătii modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evolutia legislatiei care vizează competentele ministerului, precum si cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern în domeniul administratiei publice;

f) informează periodic conducerea directiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative mentionate în documentele prevăzute la lit. e);

g) redactează notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul administratiei publice, înscrise pe agendele de lucru ale sedintelor Guvernului;

h) participă, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, alături de unitătile aparatului central al ministerului, institutiile si structurile din subordinea ministerului, la analiza comparativă si armonizarea legislatiei românesti cu legislatia comunitară în domeniul administratiei publice;

i) colaborează cu autoritătile administratiei publice locale la elaborarea si definitivarea proiectelor de acte normative;

j) poate elabora studii cu privire la cadrul normativ din domeniul administratiei publice, care vizează competentele ministerului;

k) asigură, la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale si a institutiilor prefectului, formularea punctelor de vedere legate de cunoasterea si aplicarea unitară a unor acte normative din domeniile de competentă ale acestora;

l) formulează, în conditiile legii, răspunsuri la petitiile repartizate spre solutionare serviciului de conducerea directiei generale;

m) participă la efectuarea unor actiuni de îndrumare si control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unitătile din aparatul central, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, conform dispozitiilor conducerii ministerului sau ale conducerii directiei generale;

n) îndeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea directiei generale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul drept european, international, umanitar si drepturile

Omului

 

Art. 16. - (1) în domeniul dreptului european, Serviciul drept european, international, umanitar si drepturile omului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) participă, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, alături de celelalte structuri din minister, la analiza comparativă si armonizarea legislatiei române cu legislatia europeană;

b) analizează proiectele de acte legislative europene care vizează competentele ministerului si transmite puncte de vedere structurilor competente din cadrul ministerului;

c) formulează, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, puncte de vedere cu privire la compatibilitatea dintre dreptul european si anumite acte administrative adoptate de unitătile aparatului central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora;

d) formulează puncte de vedere cu privire la compatibilitatea dintre actele normative care vizează competentele ministerului si dreptul european, conform dispozitiilor conducerii directiei generale;

e) participă la formularea proiectelor de pozitii ale României, Guvernului sau ministerului în fata institutiilor si instantelor europene în procedurile precontencioase si contencioase, dacă sunt vizate domeniile de competentă ale ministerului sau ministerul;

f) sprijină activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unitătilor aparatului central al ministerului, institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unitătilor subordonate acestora, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, în domeniul dreptului european;

(2) în domeniul elaborării, armonizării si avizării documentelor juridice internationale, Serviciul drept european, international, umanitar si drepturile omului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) analizează si formulează puncte de vedere, sub aspectul legalitătii, cu privire la proiectele documentelor juridice internationale elaborate, potrivit legii, de către unitătile aparatului central al ministerului, de institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului sau de către autoritătile administratiei publice locale;

b) întocmeste, după consultarea institutiilor si structurilor interesate ale ministerului si verificarea legalitătii, avize la proiectele de acte normative elaborate de alte institutii, pentru ratificarea/aprobarea tratatelor sau a altor documente juridice internationale cărora le sunt aplicabile normele dreptului international;

c) asigură compatibilitatea proiectelor de acte normative elaborate de minister sau de alte institutii si transmise spre avizare ministerului, prin care se execută obligatii cuprinse în tratatele internationale la care România, Guvernul sau ministerul este parte, cu prevederile acestor tratate;

d) întocmeste, la solicitarea structurii abilitate, avize la proiectele documentelor juridice internationale, care urmează a fi prezentate conducerii ministerului;


e) participă, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, la elaborarea de către alte structuri a proiectelor de documente juridice internationale din domeniul de competentă al ministerului, precum si a proiectelor de acte normative prin care se execută obligatii cuprinse în tratatele internationale la care România, Guvernul sau ministerul este parte;

f) participă, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, potrivit competentelor si în situatii justificate, la pregătirea strategiei de negociere si la negocierea/semnarea documentelor juridice internationale, în conformitate cu prevederile legale;

g) promovează, spre a fi însusite de către conducerea ministerului, proiectele de acte normative pentru ratificarea/aprobarea documentelor juridice internationale elaborate potrivit procedurilor interne;

h) colaborează cu structuri similare din cadrul autoritătilor publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului si care vizează domeniul relatiilor internationale;

i) elaborează, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, potrivit competentelor, puncte de vedere asupra unor documente internationale;

j) propune conducerii directiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesitătii initierii unor proiecte de acte normative sau asupra neîndeplinirii angajamentelor asumate, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România, Guvern sau minister, prin documente internationale, ori pentru îndeplinirea unor angajamente, în domeniile de competentă ale ministerului;

k) sprijină activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unitătilor aparatului central al ministerului, institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unitătilor subordonate acestora, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, în domeniul dreptului international;

l) elaborează, cu avizul celorlalte servicii ale directiei generale, planul de relatii internationale al directiei generale.

(3) în domeniul dreptului umanitar si al drepturilor omului .Serviciul drept european, international, umanitar si drepturile omului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează proiectele punctelor de vedere solicitate directiei generale de către conducerea ministerului privind problematica drepturilor omului si a dreptului umanitar;

b) coordonează elaborarea proiectelor si transmiterea, după aprobare, a unor documente privind cazurile sau situatiile reclamate organismelor internationale din domeniul drepturilor omului de către persoane fizice, potrivit drepturilor acestora;

c) coordonează sau participă la formularea proiectelor de răspuns la petitiile cetătenilor, institutiilor si organismelor guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale, referitoare la drepturile omului si libertătile fundamentale, iar după aprobarea acestora ia măsuri de comunicare a răspunsurilor către petenti;

d) propune avizarea proiectelor de acte normative cu implicatii asupra protejării si respectării drepturilor omului si dreptului umanitar în activitatea structurilor ministerului;

e) îndeplineste atributiile de secretariat tehnic al Comitetului pentru Drepturile Omului si Drept Umanitar din cadrul ministerului, luând măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestuia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si functionarea comitetelor si comisiilor pentru drepturile omului si drept umanitar din Ministerul Administratiei si Internelor;

f) analizează si ia măsuri pentru comunicarea către conducerea ministerului a situatiilor de fapt cu privire la sesizările referitoare la pretinse încălcări ale drepturilor omului săvârsite de către personalul ministerului care îi sunt semnalate;

g) organizează, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, participarea personalului ministerului la activitătile din domeniul drepturilor omului si dreptului umanitar si mentine legătura cu institutiile si organizatiile guvernamentale si neguvernamentale competente în materie, centralizează datele si informatiile obtinute în scopul cunoasterii initiativelor acestora de interes pentru minister si al avansării de propuneri conducerii ministerului si/sau de valorificare a concluziilor desprinse din relatiile stabilite si activitătile la care s-a participat;

h) realizează activităti de informare-documentare asupra instrumentelor juridice internationale în materia drepturilor omului si dreptului umanitar la care România, Guvernul sau ministerul este sau poate deveni parte si face propuneri corespunzătoare destinate conducerii ministerului pentru valorificarea si aplicarea în activitatea unitătilor ministerului a normelor juridice incidente;

i) coordonează sau, după caz, asigură difuzarea instrumentelor juridice si a lucrărilor de specialitate din domeniul drepturilor omului si dreptului umanitar în rândul personalului ministerului;

j) coordonează elaborarea documentelor si a rapoartelor de tară în domeniul drepturilor omului si dreptului umanitar, potrivit competentelor ministerului si în conformitate cu obligatiile internationale asumate;

k) asigură reprezentarea ministerului la actiuni si manifestări stiintifice de formare si informare organizate la nivel national si international în domeniul drepturilor omului si dreptului umanitar, conform dispozitiilor conducerii directiei generale;

l) asigură, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, organizarea si desfăsurarea unor cursuri, simpozioane, mese rotunde sau a altor activităti în domeniul drepturilor omului si dreptului umanitar, în cadrul structurilor ministerului;

m) efectuează, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, actiuni de control, îndrumare si sprijin la comitetele si comisiile de drepturi ale omului si drept umanitar din unitătile ministerului;

n) poate organiza cursuri în vederea pregătirii personalului ministerului în domeniul respectării drepturilor omului;

o) urmăreste implementarea reglementărilor privind prevenirea si combaterea discriminării în cadrul ministerului;

p) îndeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea directiei generale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul relatia cu Parlamentul

 

Art. 17. - Serviciul relatia cu Parlamentul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură centralizarea documentelor necesare pentru sustinerea la comisiile de specialitate si în plenul fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, în conditiile legii, a proiectelor de lege initiate de minister si a proiectelor de lege pentru aprobarea ordonantelor de urgentă sau a ordonantelor Guvernului initiate de minister;

b) întocmeste, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru proiectele prevăzute la lit. a);

c) întocmeste si actualizează evidenta proiectelor prevăzute la lit. a) aflate în procedură parlamentară si urmăreste stadiul adoptării acestora;

d) întocmeste, pe baza consultării structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului cu privire la propunerile legislative initiate de senatori si deputati si trimise spre consultare ministerului;


e) întocmeste, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, referitoare la propunerile legislative prevăzute la lit. d);

f) asigură centralizarea documentelor necesare pentru sustinerea la comisiile de specialitate si în plenul fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, a punctului de vedere al Guvernului pentru propunerile legislative prevăzute la lit. d);

g) întocmeste, după consultarea structurilor competente, proiectele răspunsurilor ministrului administratiei si internelor la întrebările si interpelările ce îi sunt adresate de către deputati si senatori si asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, potrivit legii;

h) întocmeste, la solicitarea Departamentului pentru relatia cu Parlamentul, după consultarea structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului la întrebările si interpelările adresate de deputati si senatori primului-ministru si asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, potrivit legii;

i) colaborează cu structurile de specialitate ale ministerului si cu cele din cadrul Departamentului pentru relatia cu Parlamentul pentru solutionarea lucrărilor primite în termenele stabilite;

j) redactează notele de prezentare la propunerile legislative si la documentele referitoare la relatia Guvernului cu Parlamentul înscrise pe agendele de lucru ale sedintelor Guvernului;

k) întocmeste orice alte documente referitoare la relatia Guvernului cu Parlamentul, care vizează competentele ministerului, solicitate de conducerea directiei generale;

l) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea si aplicarea unor dispozitii legale si, din dispozitia conducerii directiei generale, acordă asistentă si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situatia în care unitatea, institutia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistentă juridică proprie;

m) formulează, în conditiile legii, răspunsuri la petitiile repartizate spre solutionare serviciului de conducerea directiei generale;

n) participă la efectuarea unor actiuni de îndrumare si control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, conform dispozitiilor conducerii ministerului sau ale conducerii directiei generale;

o) îndeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea directiei generale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul contencios

 

Art. 18. - Serviciul contencios îndeplineste, potrivit legii, următoarele atributii principale:

a) desfăsoară activitătile necesare reprezentării si apărării drepturilor si intereselor legitime ale ministerului în fata instantelor judecătoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si în raporturile cu autoritătile publice, institutii si cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine;

b) elaborează si formulează actiuni, întâmpinări, căi de atac, răspunsuri la interogatorii, propuneri de renuntări la actiuni si căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor

si intereselor ministerului în fata instantelor de judecată si a altor organe de jurisdictie, în cauzele în care este citat;

c) formulează cereri de interventie în interesul Guvernului, la solicitarea acestuia, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor hotărâri ale Guvernului în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligatii în sarcina ministerului ori în cauzele în care se invocă exceptii de nelegalitate cu privire la acestea;

d) formulează cereri de interventie în interesul primului-ministru, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor acte administrative cu caracter individual emise de acesta, adoptate la propunerea ministerului, sau în cauzele în care se invocă exceptii de nelegalitate cu privire la acestea;

e) îndeplineste orice act procedural necesar obtinerii titlurilor executorii în procesele în care ministerul a figurat ca parte, pe care le trimite institutiilor si structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

f) propune conducerii directiei generale sesizarea institutiilor si structurilor ministerului cu privire la deficientele datorate modului în care acestea si-au îndeplinit atributiile, rezultate din solutionarea litigiilor la instantele judecătoresti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalitătii si a ordinii de drept;

g) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea si aplicarea unor dispozitii legale si acordă asistentă si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situatia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistentă juridică proprie;

h) sprijină activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unitătilor aparatului central al ministerului, institutiilor si structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unitătilor subordonate acestora, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, în domeniul dreptului procesual civil si contenciosului administrativ;

i) avizează sau, după caz, elaborează proiectele de răspuns la plângerile prealabile adresate ministerului, în calitate de emitent sau organ ierarhic superior, având ca obiect revocarea sau modificarea actelor administrative individuale sau cu caracter normativ, conform dispozitiilor conducerii directiei generale;

j) participă la efectuarea unor actiuni de îndrumare si control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unitătile din aparatul central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, conform dispozitiilor si ordinelor conducerii ministerului si ale conducerii directiei generale;

k) formulează răspunsuri la petitiile adresate ministerului si repartizate serviciului de către conducerea directiei generale;

l) formulează propuneri si observatii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului;

m) îndeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea directiei generale.

 

SECTIUNEA a 6-a

Serviciul contracte, coordonare asistentă juridică si jurisdictia imputatiilor

 

Art. 19. - Serviciul contracte, coordonare asistentă juridică si jurisdictia imputatiilor îndeplineste, potrivit legii, următoarele atributii principale:

a) participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achizitie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unitătii din aparatul central al ministerului ori al institutiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează proceduri de achizitie publică ori care negociază proiectul contractului sau în situatia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistentă juridică proprie;

b) avizează pentru legalitate, prin personalul anume desemnat, proiecte de contracte, întelegeri, precum si alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a ministerului sau a unitătilor aparatului central al ministerului ori a institutiilor sau structurilor aflate în subordinea ministerului, în situatia în care unitatea, institutia ori structura de specialitate sau care a derulat procedura de achizitie ori care a elaborat proiectul actului sau structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistentă juridică proprie;

c) participă, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, în comisiile de specialitate organizate la nivel central sau la nivelul institutiilor si structurilor subordonate ministerului;

d) formulează propuneri si observatii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului;

e) analizează si verifică propunerile privind darea la scădere a sumelor reprezentând pagube produse ministerului si pentru care nu se poate angaja răspunderea materială a personalului ministerului;

f) verifică si propune avizarea pentru legalitate a solicitărilor de scoatere din functiune, valorificare si casare a bunurilor din dotarea unitătilor ministerului;

g) examinează documentatiile de constituire a asociatiilor fără scop lucrativ si a fundatiilor ale căror obiect de activitate si scop se circumscriu domeniilor de activitate ale ministerului si prezintă propuneri pentru dobândirea statutului de utilitate publică, la solicitarea acestora, în conditiile legii;

h) analizează documentatiile de transfer de bunuri către sau de la minister si propune avizarea pentru legalitate a acestora;

i) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea si aplicarea unor dispozitii legale si acordă asistentă si consultatii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situatia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistentă juridică proprie;

j) elaborează si propune conducerii directiei generale proiectul conceptiei unitare privind managementul activitătilor juridice în unitătile aparatului central al ministerului, institutiile si structurile din subordinea ministerului si în unitătile din subordinea acestora si formulează propuneri pentru implementarea, aplicarea si evaluarea conceptiei;

k) coordonează, verifică si monitorizează activitatea de asistentă juridică desfăsurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unitătilor din aparatul central al ministerului, al institutiilor si structurilor din subordinea ministerului si al unitătilor subordonate acestora;

l) propune conducerii directiei generale planuri de actiuni privind monitorizarea activitătii de asistentă juridică desfăsurate de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unitătilor din aparatul central al ministerului, al institutiilor si structurilor din subordinea ministerului si al unitătilor subordonate acestora;

m) urmăreste si asigură îndrumarea pentru respectarea cadrului regulamentar privind activitatea de asistentă juridică în minister;

n) efectuează evaluări, când este cazul, privind eficienta activitătii de asistentă juridică desfăsurate la nivelul structurilor ministerului si formulează propuneri privind îmbunătătirea acesteia;

o) efectuează actiuni cu caracter de îndrumare, sprijin si coordonare a activitătii consilierilor juridici ai unitătilor din

aparatul central al ministerului, din institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si din unitătile din subordinea acestora;

p) efectuează, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, actiuni de control la unitătile aparatului central al ministerului, institutiile si structurile din subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora si participă, din dispozitia conducerii ministerului, în colective la actiuni de control sau de verificare în legătură cu activitatea de asistentă juridică;

q) desfăsoară activitătile necesare pentru examinarea candidatilor în vederea ocupării posturilor de consilier juridic vacante din structura aparatului central al ministerului si structurile subordonate unor unităti centrale;

r) organizează si păstrează evidenta consilierilor juridici din unitătile aparatului central al ministerului, institutiile si structurile din subordinea ministerului si din unitătile subordonate acestora;

s) organizează, ori de câte ori este nevoie, întruniri profesionale cu consilierii juridici în vederea consultării si îndrumării acestora în probleme de interes comun;

t) primeste spre analiză, examinează si formulează propuneri în consecintă, pentru obtinerea avizului directorului general, în cazul măsurilor disciplinare dispuse împotriva consilierilor juridici pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atributiilor profesionale;

u) sprijină activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului cu competente în acordarea asistentei juridice în unitătile aparatului central al ministerului, institutiile si structurile aflate în subordinea ministerului si unitătile subordonate acestora, organizează sau participă, după caz, la desfăsurarea de cursuri de formare profesională, cursuri de capacitate, initiere sau avansare în gradul următor, potrivit dispozitiilor care reglementează acest domeniu de activitate;

v) îndeplineste orice alte atributii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea directiei generale.

 

SECTIUNEA a 7-a

Serviciul secretariat, documente clasificate si documentare

 

Art. 20. - Serviciul secretariat, documente clasificate si documentare îndeplineste următoarele atributii principale:

a) primeste, înregistrează si prezintă conducerii directiei generale corespondenta adresată acesteia, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezolutiei o repartizează celorlalte servicii;

b) tine evidenta lucrărilor înregistrate, asigură expedierea si transportul corespondentei primite/trimise la/de către directia generală;

c) tine evidenta tuturor lucrărilor cu termen si prezintă conducerii directiei generale stadiul executării acestora; verifică situatia lucrărilor gestionate de directia generală care nu au fost solutionate în termenele stabilite si informează conducerea directiei generale despre acestea;

d) asigură clasarea, îndosarierea si arhivarea lucrărilor primite si solutionate de directorul general si de adjunctii acestuia, respectiv a celor create de acestia, precum si a lucrărilor primite si solutionate de serviciile din cadrul directiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente si dispozitiilor directorului general;

e) întocmeste nomenclatoarele arhivistice, pentru documente neclasificate si clasificate, ale directiei generale si constituie, anual, arhiva neoperativă si a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

f) asigură măsurile organizatorice necesare desfăsurării sedintelor de lucru ale conducerii directiei generale si transmiterea dispozitiilor acesteia către celelalte structuri ale directiei generale;

g) tine evidenta generală a hotărârilor Guvernului nepublicate, care au fost comunicate ministerului ca institutie interesată în aplicarea prevederilor acestora;

h) tine evidenta si asigură depozitarea originalelor ordinelor si instructiunilor emise de ministrul administratiei si internelor, conventiilor sau altor documente încheiate de minister cu alte ministere sau institutii si a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum si a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului;

i) asigură transmiterea actelor normative interne, spre publicare, la Monitorul Oficial al României, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură înregistrarea, evidenta, multiplicarea prin Tipografia Ministerului Administratiei si Internelor si difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenta difuzărilor si după abrogarea/iesirea din vigoare a acestora;

j) organizează si tine evidenta literaturii de specialitate care interesează activitatea directiei generale; asigură distribuirea acesteia pentru personalul directiei generale, în functie de nevoi;

k) difuzează actele normative nepublicate la unitătile ministerului interesate de aplicarea acestora si le transmite altor institutii, conform dispozitiilor conducerii directiei generale, în conditiile legii;

l) asigură, la cererea personalului directiei generale, multiplicarea documentelor repartizate acestuia;

m) tine evidenta răspândirilor personalului din directia generală si a serviciului de zi pe unitate;

n) tine evidenta, inventariază si răspunde de modul de utilizare a stampilelor si sigiliilor directiei generale, în limita competentelor proprii;

o) redactează si prezintă la semnat dispozitia zilnică a directorului general;

p) desfăsoară activitătile specifice cu prilejul retragerii actelor normative interne abrogate, a sigiliilor si stampilelor scoase din uz si asigură distrugerea acestora în conditiile prevăzute de ordinele în vigoare;

q) organizează activitatea de primire în audientă la directorul general si tine evidenta modului de solutionare a problemelor sesizate;

r) înregistrează si tine evidenta agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor si materialelor cu regim special, precum si a altor documente privind organizarea serviciului;

s) organizează activitătile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul sedintelor Guvernului si gestionează evidenta acestor documente;

t) formulează răspunsuri la petitiile adresate ministerului si elaborează puncte de vedere cu caracter juridic pentru lucrările care privesc aspecte din sfera proprie de competentă;

u) participă la elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc aspecte din sfera proprie de competentă.

 

SECTIUNEA a 8-a

Structura de securitate

 

Art. 21. - (1) Structura de securitate se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general si desfăsoară activitătile necesare implementării măsurilor de protectie a informatiilor clasificate în cadrul directiei generale.

(2) Structura de securitate are următoarele atributii:

a) pune în aplicare si verifică respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor clasificate în directia generală;

b) întocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate, îl supune avizării Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si aprobării directorului general si actionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitătile de protectie a informatiilor clasificate desfăsurate de personalul directiei generale, în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

d) asigură relationarea cu Directia Generală de Informatii si Protectie Internă pe linia protectiei informatiilor clasificate;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de reglementare a acestora în cadrul directiei generale;

f) consiliază conducerea directiei generale în legătură cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;

g) informează conducerea directiei generale si Directia Generală de Informatii si Protectie Internă despre vulnerabilitătile si riscurile existente în sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentantilor autorizati ai Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informatii clasificate;

i) în colaborare cu Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, organizează activităti de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

j) asigură păstrarea, organizează si actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate pentru personalul directiei generale;

k) întocmeste si actualizează listele informatiilor clasificate elaborate sau păstrate de directia generală, pe clase si niveluri de secretizare;

l) prezintă directorului general propuneri pentru stabilirea sectoarelor si locurilor de importantă deosebită pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii directiei generale, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;

n) asigură implementarea măsurilor de protectie a informatiilor clasificate în sistemele informatice si de comunicatii din cadrul directiei generale;

o) exercită alte atributii în domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 22. - (1) Personalul directiei generale cu atributii de asistentă juridică are calitatea de consilier juridic, care se mentionează în fisa postului si în statul de organizare, în conditiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Pentru activitătile realizate în exercitarea atributiilor de serviciu, consilierii juridici prevăzuti la alin. (1) răspund în conditiile stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.

Art. 23. - Activitătile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate si sarcinile concrete ce revin personalului directiei generale se stabilesc prin dispozitii, proceduri si fisele posturilor.

Art. 24. - Personalul directiei generale este obligat să cunoască, în părtile ce îl privesc, si să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atributiilor specifice.

Art. 25. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 


 

ANEXA Nr. 1*) la regulament

 

ORGANIGRAMA

Directiei generale juridice

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 2*) la regulament

 

DIAGRAMA

principalelor relatii ale Directiei generale juridice

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 3 la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ

 

FISA POSTULUI

directorului general

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Directiei generale juridice, denumită în continuare directie generală

2. Denumirea postului: director general (consilier juridic)

3. Pozitia postului în statul de organizare: 1

4. Gradul corespunzător postului: chestor general

5. Relatii:

a) ierarhice:

- se subordonează direct ministrului administratiei si internelor si nemijlocit secretarului general al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare minister, si are în subordine directă întregul personal al directiei generale; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului elaborare si avizare acte normative în domeniul securitătii nationale si relatia cu Guvernul, Serviciului elaborare si avizare acte normative pentru administratia publică, precum si a Serviciului secretariat, documente clasificate si documentare;

- directorii generali adjuncti si sefii serviciilor i se subordonează nemijlocit;

b) functionale: conduce întreaga activitate a directiei generale; în aplicarea prevederilor legale si ordinelor ministrului administratiei si internelor, directorul general emite dispozitii pentru personalul din subordine si poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistentă juridică si pentru consilierii juridici din unitătile aparatului central si institutiile sau unitătile aflate în subordinea ministerului;

c) de control: controlează activitatea structurilor directiei generale si întregului personal al acesteia, precum si a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice si a consilierilor juridici din cadrul directiilor generale si directiilor (similare) din aparatul central al ministerului, din unitătile teritoriale si din celelalte unităti din subordinea ministerului, cu sau fără personalitate juridică;

d) de colaborare: colaborează cu conducerile inspectoratelor generale, directiilor generale si directiilor (similare) din cadrul ministerului, cu structurile similare din cadrul administratiei publice centrale, precum si cu celelalte institutii publice ori organizatii neguvernamentale, legal constituite, în scopul rezolvării atributiilor din domeniul de competentă al directiei, potrivit prevederilor legale si ordinelor ministrului administratiei si internelor;

e) de reprezentare: reprezintă directia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităti ale ministerului si cu celelalte autorităti sau institutii publice din tară si din străinătate; angajează, în conditiile legii, directia generală în raporturile cu persoanele juridice si fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

B. Definirea sumară a atributiilor postului

- asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea politicilor si procedurilor în domeniul managementului activitătii de asistentă juridică în minister, coordonarea activitătii de asistentă juridică, precum si reprezentarea ministerului în fata instantelor de judecată si a altor autorităti jurisdictionale;

- asigură consultantă juridică, avizează pentru legalitate si contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului;

- asigură organizarea si desfăsurarea activitătii directiei generale; efectuează actiuni de control, sprijin si îndrumare în domeniile de competentă.

C. Cerintele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel putin comisar de politie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licentă;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masteratsau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunostinte: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/legislatia muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (institutional si procedural)/drept european/tehnici de negociere/informatică/management institutional;

3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor postului: autorizatie de acces la informatii clasificate: secret de stat - strict secret;

3.5. limbi străine: cel putin o limbă străină de circulatie internatională - citit, scris si vorbit.

4. Experientă:

4.1. vechime în muncă: cel putin 7 ani în minister;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: cel putin 7 ani;

4.3. vechime în functii de conducere: cel putin 5 ani vechime în functii de conducere în cadrul ministerului.

4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini si abilităti necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare si control); oportunitate si operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observatie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de initiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete), trăsături pozitive de caracter, exigentă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activitătilor, fermitate, consecventă în actiune, motivatie intrinsecă, devotament si loialitate fată de institutie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătătii somatice: apt pentru functii de conducere

8. Trăsături psihice si de personalitate: inteligentă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotional

D. Conditii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Directia generală juridică

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în unitătile ministerului, la Guvern, Parlament si la alte autorităti publice centrale; sediile unitătilor centrale si teritoriale ale ministerului; în străinătate pentru participarea la negocierea unor proiecte de conventii, acorduri, întelegeri internationale în domeniile de competentă ale ministerului, schimb de experientă etc.

4. Conditii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operatii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atentie si cu optiuni diversificate, ale căror efecte pot


fi de importantă majoră pentru securitatea natională, pentru activitatea institutiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente si imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate si nivelului maxim al calitătii lucrărilor si inacceptabilitătii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidentialitătii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezentei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenta lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanti ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

- expunere la radiatii electromagnetice, stres;

- conditii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afectiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer si afectiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afectiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: sporuri, indemnizatie de conducere

E. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului

1. organizează si conduce întreaga activitate a directiei generale pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atributiilor ce revin unitătii, conform prevederilor legale, ordonantelor de urgentă si ordonantelor Guvernului, ordinelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor;

2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor si procedurilor privind acordarea asistentei juridice în minister si controlează modul de implementare si aplicare a acestora;

3. initiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în functie de evolutia structurilor organizatorice, atributiile acestora si calitatea personalului;

4. analizează si avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instructiuni si alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unitătile aparatului central al ministerului, de institutiile si structurile din subordine, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum si proiectele întocmite de alte autorităti ale administratiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile si ministerului;

5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, initiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităti ale administratiei publice centrale;

6. participă, din dispozitia conducerii ministerului, la sustinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstitutionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputatilor sau al Senatului;

7. avizează pentru legalitate si contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum si, după caz, documentatia întocmită pe linie de achizitii publice de bunuri, servicii si concesiune de lucrări;

8. asigură consultantă juridică, la cerere, conducerii ministerului;

9. coordonează colectivele de specialisti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative initiate de unitătile aparatului central al ministerului si de institutiile si structurile subordonate;

10. participă la negocierea de conventii, acorduri si întelegeri internationale încheiate de minister în domeniile de competentă;

11. dispune măsuri pentru obtinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităti, institutii si structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

12. initiază si dezvoltă prin directia de profil din aparatul central al ministerului relatii de colaborare internatională cu structuri similare din alte tări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale si ministeriale;

13. prezintă informări, în sedintele conducerii si Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistentă juridică si face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;

14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările si întrebările adresate de parlamentari ministrului administratiei si internelor;

15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului si dreptului international umanitar constituite la nivelul ministerului si a structurilor subordonate;

16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister si îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare;

17. coordonează, cu sprijinul directiei generale de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul directiei generale si din aparatul central, precum si a sefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare;

18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, sefii structurilor juridice din unitătile centrale si teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, actiuni si sarcini comune, precum si pentru analiza activitătii desfăsurate si executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistentă juridică;

19. asigură desfăsurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activitătilor de control, sprijin si îndrumare în unitătile centrale si teritoriale în legătură cu acordarea asistentei juridice în minister;

20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanturi, controale si inspectii efectuate de directia generală sau în comun cu alte unităti ale aparatului central;

21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare si evacuare, precum si pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

22. desfăsoară nemijlocit activităti de pregătire cu efectivele din subordine si de verificare a modului în care cunostintele transmise sunt însusite si aplicate în activitate;

23. dispune măsuri, potrivit competentelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al directiei generale cu personal corespunzător cerintelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte initiative si să aplice solutii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă;

24. semnează corespondenta directiei generale cu unitătile ministerului, cu alte autorităti sau institutii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competentelor;

25. organizează si desfăsoară audientele, asigură rezolvarea petitiilor cetătenilor, potrivit competentelor;

26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu sefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă si stabileste măsuri de eficientizare a întregii activităti;

27. răspunde de aplicarea măsurilor de protectie a informatiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare;

28. asigură aplicarea măsurilor de protectie a datelor cu caracter personal în cadrul directiei generale.


F. Standarde de performantă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigurarea îndeplinirii tuturor atributiilor, sarcinilor si responsabilitătilor care revin directiei generale si postului pe care îl ocupă

2. Indicatori calitativi: asigurarea managementului performant al activitătii de asistentă juridică în minister si gestionarea judicioasă a resurselor umane si materiale alocate directiei generale, în conformitate cu prevederile legale, cerintele postului, ordinele si dispozitiile conducerii ministerului

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice, cu respectarea si încadrarea strictă în limitele resurselor materiale si financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineste atributiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităti de proiectare strategică si activităti de management în domeniul asistentei juridice.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităti de conceptie, analiză si sinteză, precum si în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonatilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de institutie si integritatea morală în toate actiunile pe care acesta le întreprinde; actionează pentru utilizarea cu maximă eficientă a timpului de lucru, a dotărilor si celorlalte resurse materiale.

6. Modalităti de realizare a atributiilor: individual si în echipă; conduce prin dispozitii si exemplul personal; îndrumă, dezvoltă si antrenează personalul din subordine pentru executarea de lucrări complexe, în ritm alert, sub presiune, impunând regula inacceptabilitătii erorii în actul de asistentă juridică; stimulează competenta, eficacitatea si loialitatea fată de institutie a subordonatilor; sanctionează prompt incompetenta, ineficienta si indisciplina; deleagă din atributii personalului cu functii de conducere aflat în subordine.

 

Ministrul administratiei si internelor,

.......................................................

Secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor,

.........................................................

Titularul postului:

Numele si prenumele........................................................

Semnătura........................................................................

Data..................................................................................

 

ANEXA Nr. 4 la regulament

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ

 

FISA POSTULUI

directorului general adjunct

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Directiei generale juridice, denumită în continuare directie generală

2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)

3. Pozitia postului în statul de organizare: 2

4. Gradul corespunzător postului: chestor-sef

5. Relatii:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului drept european, international, umanitar si drepturile omului, Serviciului relatia cu Parlamentul; are în subordine nemijlocită pe sefii structurilor pe care le coordonează;

b) functionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu sefii structurilor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare minister, si cu celelalte autorităti sau institutii publice, în scopul îndeplinirii atributiilor din domeniul de competentă al directiei generale, potrivit legii;

e) de reprezentare: reprezintă directia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu

celelalte autorităti ori institutii publice din tară sau străinătate, pe baza delegatiei de reprezentare.

6. Definirea sumară a atributiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea politicilor si procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează si conduce întreaga activitate care se desfăsoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.

B. Specificarea cerintelor postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel putin subcomisar de politie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: licentiat în stiinte juridice;

3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau de masterat în domeniul stiinte juridice/administratie publică/ management;

3.3. alte cunostinte în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (institutional si procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management institutional;


3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor postului: autorizatie de acces la informatii clasificate: secret de stat - strict secret;

3.5. limbi străine: cel putin o limbă străină de circulatie internatională - citit, scris si vorbit.

4. Experientă:

4.1. vechime în muncă: cel putin 7 ani în minister;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: cel putin 7 ani;

4.3. vechime în functii de conducere: cel putin 5 ani vechime în functii de conducere în cadrul ministerului;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini si abilităti necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare si control); oportunitate si operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observatie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de initiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete), trăsături pozitive de caracter, exigentă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activitătilor, fermitate, consecventă în actiune, motivatie intrinsecă, devotament si loialitate fată de institutie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătătii somatice: apt pentru functii de conducere

8. Trăsături psihice si de personalitate: inteligentă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotional

C. Conditii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Directia generală juridică

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în institutiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament si alte autorităti si institutii publice, în străinătate pentru participarea la conferinte si simpozioane, negocierea unor proiecte de conventii, acorduri, întelegeri internationale în domeniile de competentă ale ministerului, schimb de experientă etc.

4. Conditii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operatii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atentie si cu optiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importantă majoră pentru securitatea natională, pentru activitatea institutiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente si imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate si nivelului maxim al calitătii lucrărilor si inacceptabilitătii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidentialitătii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezentei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenta lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanti ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

- expunere la radiatii electromagnetice, stres;

- conditii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afectiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer si afectiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afectiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: sporuri, indemnizatie de conducere

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului

1. organizează, îndrumă si controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atributiilor ce le revin;

2. rezolutionează si repartizează pentru solutionare, în termenul legal, corespondenta si celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competentă;

3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competentă;

4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;

5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activitătii structurilor pe care le coordonează si face propuneri pentru îmbunătătirea calitătii si cresterea eficientei muncii;

6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează si întocmeste fisele de evaluare anuală a activitătii profesionale desfăsurate de sefii acestor structuri;

7. analizează necesitatea si asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale;

8. analizează si propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimtământului de a deveni parte la tratate;

9. coordonează colectivele de specialisti si participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative initiate de unitătile aparatului central al ministerului si de institutiile si structurile subordonate;

10. coordonează activitătile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor;

11. asistă prezentarea si sustinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează domeniile securitătii nationale si administratiei publice;

12. participă, la ordin, în delegatiile de negociere a tratatelor, conventiilor, protocoalelor si a altor documente internationale;

13. analizează si propune avizarea proiectelor documentelor internationale care vizează competentele ministerului;

14. asigură prin activitătile specifice, împreună cu sefii structurilor pe care la coordonează, conditiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou- Încadratîn unitate;

15. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;

16. Îndeplineste orice alte atributii dispuse de către directorul general, potrivit competentelor legale ale directiei generale;

17. Îndeplineste atributiile directorului general în perioada desemnării la conducerea directiei generale;

18. organizează si coordonează activitătile de pregătire a materialelor pentru sedintele Guvernului;

E. Standarde de performantă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atributiilor, sarcinilor si responsabilitătilor care revin structurilor pe care le coordonează si postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerintelor postului, dispozitiilor conducerii ministerului si ale directorului general, conform competentelor legale;

3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice, cu respectarea si încadrarea


strictă în limitele resurselor materiale si financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineste atributiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităti de documentare, conceptie, analiză si control al activitătii desfăsurate de structurile pe care le coordonează.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităti de conceptie, analiză si sinteză, precum si în luarea deciziilor;

dezvoltă spiritul inovativ al subordonatilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de institutie si integritatea morală în toate actiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare: individual si în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă si antrenează subordonatii; deleagă din atributii personalului cu functii de conducere aflat în subordine.

 

Secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor,

...................................................

Directorul general al Directiei generale juridice,

...................................................

 

Titularul postului:

Numele si prenumele

Semnătura.................

Data...........................

 

ANEXA Nr. 5 la regulament

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ

 

FISA POSTULUI

directorului general adjunct

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Directiei generale juridice, denumită în continuare directie generală

2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)

3. Pozitia postului în statul de organizare: 3

4. Gradul corespunzător postului: chestor-sef

5. Relatii:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului contencios, Serviciului contracte, coordonare asistentă juridică si jurisdictia imputatiilor si a Compartimentului - structura de securitate; are în subordine nemijlocită pe sefii structurilor pe care le coordonează;

b) functionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu sefii structurilor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare minister, si cu celelalte autorităti sau institutii publice, în scopul îndeplinirii atributiilor din domeniul de competentă al directiei generale, potrivit legii;

e) de reprezentare: reprezintă directia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităti ori institutii publice din tară sau străinătate, pe baza delegatiei de reprezentare.

6. Definirea sumară a atributiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea politicilor si procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează si conduce

întreaga activitate care se desfăsoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineste atributiile specifice sefului structurii de securitate a directiei generale. B. Specificarea cerintelor postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel putin subcomisar de politie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licentă;

3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunostinte: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislatia muncii;

3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;

3.5. limbi străine: cel putin o limbă străină de circulatie internatională - citit, scris si vorbit.

4. Experientă:

4.1. vechime în muncă: cel putin 7 ani în minister;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei: cel putin 7 ani;

4.3. vechime în functii de conducere: cel putin 5 ani vechime în functii de conducere în cadrul ministerului;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini si abilităti necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare si control); oportunitate si operativitate în luarea


deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observatie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de initiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete), trăsături pozitive de caracter, exigentă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activitătilor, fermitate, consecventă în actiune, motivatie intrinsecă, devotament si loialitate fată de institutie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătătii somatice: apt pentru functii de conducere

8. Trăsături psihice si de personalitate: inteligentă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotional

C. Conditii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Directia generală juridică

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în institutiile/structurile ministerului, alte autorităti si institutii publice; în străinătate pentru participarea la conferinte si simpozioane, negocierea unor proiecte de conventii, acorduri, întelegeri internationale în domeniile de competentă ale ministerului, schimb de experientă etc.

4. Conditii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operatii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atentie si cu optiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importantă majoră pentru securitatea natională, pentru activitatea institutiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente si imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate si nivelului maxim al calitătii lucrărilor si inacceptabilitătii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidentialitătii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezentei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenta lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanti ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

- expunere la radiatii electromagnetice, stres;

- conditii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afectiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer si afectiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afectiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: potrivit legislatiei în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului

1. organizează, îndrumă si controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atributiilor ce le revin;

2. coordonează activitatea de reprezentare si apărare a intereselor ministerului în fata instantelor de judecată si a autoritătilor jurisdictionale;

3. coordonează activitătile specifice desfăsurate în vederea acordării asistentei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităti, institutii sau structuri care nu dispun de asistentă juridică proprie;

4. coordonează activitătile de îndrumare, sprijin si control desfăsurate la unitătile, institutiile si structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atributiilor specifice activitătii de asistentă juridică;

5. Îndrumă personalul specializat al directiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii;

6. rezolutionează si repartizează pentru solutionare, în termenul legal, corespondenta si celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competentă;

7. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competentă;

8. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;

9. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activitătii structurilor pe care le coordonează si face propuneri pentru îmbunătătirea calitătii si cresterea eficientei muncii;

10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează si întocmeste fisele de evaluare anuală a activitătii profesionale desfăsurate de sefii acestor structuri;

11. analizează necesitatea si asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfectionare a pregătirii profesionale;

12. asigură prin activităti specifice, împreună cu sefii structurilor pe care le coordonează, conditiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou- Încadratîn unitate;

13. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;

14. Îndeplineste orice alte atributii dispuse de către directorul general, potrivit competentelor legale ale directiei generale;

15. Îndeplineste atributiile directorului general în perioada desemnării la conducerea directiei generale;

16. Îndeplineste atributiile sefului structurii de securitate a directiei generale, desfăsurând următoarele activităti:

a) coordonează si controlează activitatea de protectie a informatiilor clasificate în cadrul directiei generale;

b) coordonează si controlează activitatea structurii de securitate a directiei generale;

c) monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protectiei informatiilor clasificate, precum si modalitatea de respectare a acestora în cadrul directiei generale;

d) informează directorul general despre vulnerabilitătile si riscurile existente privind protectia informatiilor clasificate si formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora;

e) asigură relationarea cu Directia Generală de Informatii si Protectie Internă pe linia protectiei informatiilor clasificate.

E. Standarde de performantă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atributiilor, sarcinilor si responsabilitătilor care revin structurilor pe care le coordonează si postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerintelor postului, dispozitiilor conducerii ministerului si ale directorului general, conform competentelor legale;

3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice, cu respectarea si încadrarea strictă în limitele resurselor materiale si financiare aprobate în acest scop.


4. Timp: îndeplineste atributiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităti de documentare, conceptie, analiză si control al activitătii desfăsurate de structurile pe care le coordonează.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităti de conceptie, analiză si sinteză, precum si în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonatilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de institutie si integritatea morală în toate actiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare: individual si în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă si antrenează subordonatii; deleagă din atributii personalului cu functii de conducere aflat în subordine.

 

Secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor,

...................................................

Directorul general al Directiei generale juridice,

...................................................

Avizat

Directorul general al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă,

...................................................

 

Titularul postului:

Numele si prenumele.........................................................

Semnătura..........................................................................

Data....................................................................................

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop stiintific

a unui număr de exemplare din specii de păsări

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, si Avizul Academiei Române nr. 2.589/CJ din 2 mai 2011,

tinând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protectie a speciilor de floră si faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, se aprobă capturarea în scop stiintific a unui număr de exemplare din specii de păsări de pe raza judetului Harghita, după cum urmează:

- Parus montanus - 10 exemplare;

- Anthus spinoletta - 10 exemplare;

- Prunella modularis - 10 exemplare.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileste de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 iulie 2011.

(2) Recoltarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu plase ornitologice.

(3) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1, în conditiile alin. (2), se realizează numai de către Universitatea din Bath.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita si obtine autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - (1) Universitatea din Bath are obligatia să transmită Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului Harghita un raport asupra actiunii derulate în baza derogării obtinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului asupra actiunii derulate în baza derogării obtinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Agentia Judeteană pentru Protectia Mediului Harghita transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).


Art. 4. - Cele 30 de exemplare capturate, după prelevarea tesuturilor necesare investigatiilor genetice, vor fi preparate sub formă de balg si vor fi depuse în colectia stiintifică a Muzeului National de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, cu proces-verbal de predare-primire.

Art. 5. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 1.470.

 

ANEXĂ

 

RAPORT asupra actiunii derulate în baza derogării obtinute

- model -

Solicitant:................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea:..............................................................................................................................

Numărul exemplarelor:...........................................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare:............................................................................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare:..............................................................................................................................

Starea exemplarelor după prelevare:......................................................................................................................................

Locul de prelevare:.................................................................................................................................................................

Data prelevării:.......................................................................................................................................................................

Mijloace, instalatii si metode avute în vedere:.......................................................................................................................

Stocarea si destinatia specimenelor:.......................................................................................................................................

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

□ în interesul protejării faunei si florei sălbatice, precum si al conservării habitatelor naturale;

□ pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor si apelor, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, si pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;

□ în interesul sănătătii si securitătii publice, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, si pentru alte ratiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, si pentru consecinte benefice de importantă majoră pentru mediu;

□ în scopuri de repopulare si reintroducere a acestor specii, precum si pentru operatiuni de reproducere necesare în acest scop;

□ pentru a permite, în conditii strict controlate, într-o manieră selectivă si într-o măsură limitată, prinderea sau detinerea unui număr limitat si specificat de exemplare;

□ pentru a permite, în conditii strict controlate, într-o manieră selectivă si într-o măsură limitată, prinderea sau detinerea unui număr limitat si specificat de exemplare din anumite specii de păsări ori din speciile prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011.

(Atasati documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ........................................................................

Semnătura ................................................................

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări

în activitatea de constructii în vederea autorizării

 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, precum si ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) si art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005,

în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 pct. II lit. c) si j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi, precum si a normării parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC,

în temeiul art. 11 alin. (2) si art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC nr. 153/2010 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 24 martie 2010, se abrogă.

Art. 4. - Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 1.497.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste metodologia de evaluare a laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii, denumite în continuare laboratoare, în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005.

Art. 2. - (1) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar, a activitătii de autorizare a laboratoarelor.

(2) Procedura defineste cerintele în baza cărora se evaluează laboratoarele în vederea autorizării, respectiv:

a) cerintele privind competenta tehnică a laboratoarelor în efectuarea analizelor si încercărilor în activitatea de constructii, în conformitate cu prevederile legale;

b) nivelul de instruire, formarea profesională si experienta în activitatea de laborator necesare pentru exercitarea functiei de sef laborator în constructii;

c) nivelurile de instruire, formarea profesională si experienta în activitatea de laborator necesare pentru personalul care execută încercări nedistructive, denumit în prezenta procedură specialist încercări nedistructive.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - Prevederile prezentei proceduri se aplică în vederea autorizării si supravegherii laboratoarelor care execută analize si încercări privind controlul calitătii pe parcursul executiei lucrărilor de constructii si a laboratoarelor care execută analize si încercări în vederea constatării stării tehnice a constructiilor existente, necesare în cadrul activitătilor de expertizare tehnică a constructiilor si de urmărire a comportării în exploatare a acestora.

Art. 4. - Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri laboratoarele de încercări reglementate potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/1993 si potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Cadrul legal

 

Art. 5. - Procedura are la bază următoarele acte normative:

a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi, precum si a normării parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC;

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010;

d) Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;

e) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010;

f) Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005;

g) Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări - SR EN ISO CEI 17025:2005 si SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007.

 

CAPITOLUL IV

Termeni utilizati

 

Art. 6. - (1) în sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizate au următoarele semnificatii:

a) autorizare - componenta sistemului calitătii în constructii instituită prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competenta tehnică a laboratoarelor de a efectua analize si încercări specifice activitătii de constructii si competenta legală de a emite, în conditiile legii, documente pentru atestarea calitătii lucrărilor de constructii;

b) autorizatie - certificat de autorizare emis de Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC care atestă autorizarea unui laborator de a efectua analize si încercări specifice activitătii de constructii si competenta legală de a emite, în conditiile legii, documente pentru atestarea calitătii lucrărilor de constructii;

c) laborator de analize si încercări în activitatea de constructii - laborator care execută analize si încercări privind controlul calitătii pe parcursul executiei lucrărilor de constructii sau în vederea constatării stării tehnice a constructiilor sau elementelor de constructii existente, necesare în cadrul activitătilor de expertizare tehnică a constructiilor si de urmărire a comportării în timp a acestora, denumit în continuare laborator,

d) sef laborator în constructii - persoana cu pregătire si experientă tehnică de specialitate, numită prin decizie a conducătorului unitătii detinătoare a laboratorului, cu responsabilităti privind functionarea acestuia în conformitate cu reglementările tehnice si legislatia în vigoare;

e) specialist încercări nedistructive - persoana cu pregătire si experientă tehnică de specialitate, cu competente privind efectuarea încercărilor nedistructive pe elemente si structuri de beton sau metal si competente privind semnarea raportului de încercări;

f) laborator gradul I- laborator de tertă parte, functionând ca o entitate juridică independentă organizatoric fată de operatorul economic care execută lucrări de constructii, impartială si nesupusă niciunei presiuni în măsură să poată influenta rezultatele încercărilor - de natură comercială, financiară ori de altă natură - care efectuează încercări si emite rapoarte de

încercări, în conformitate cu profilurile autorizate, pentru alte organizatii, pe bază contractuală;

g) laborator gradul II- laborator de secundă parte, impartial si nesupus niciunei presiuni în măsură să poată influenta rezultatele încercărilor - de natură comercială, financiară ori de altă natură - care efectuează încercări si emite rapoarte de încercări, în conformitate cu profilurile autorizate, atât pentru operatorul economic de care apartine, cât si pe bază contractuală pentru alte organizatii;

h) laborator gradul III - laborator de primă parte, care efectuează încercări si emite rapoarte de încercări conform profilurilor si încercărilor autorizate, pentru operatorul economic de care apartine;

i) evaluator - inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., membru al comisiei de autorizare, desemnat să efectueze evaluarea laboratorului;

j) punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National, a cărui realizare, operationalizare si administrare este în responsabilitatea Centrului National “România Digitală”, aflat în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale;

k) Registrul laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, autorizate - document cu caracter public pentru evidenta laboratoarelor autorizate, gestionat de către ISC si publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro.

(2) în tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

ISC - Inspectoratul de Stat în Constructii;

IJC - inspectoratul judetean în constructii;

ICB - Inspectoratul în Constructii Bucuresti;

PCU - punct de contact unic.

 

CAPITOLUL V

Cerintele de autorizare

 

Art. 7. - Laboratoarele se autorizează de către ISC pentru profilurile si încercările solicitate, numai dacă îndeplinesc cerintele de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Laboratoarele de gradul I si II pot desfăsura activităti si în afara sediului, prin laboratoare mobile, de santier, create pentru un contract/proiect si pentru care îsi asumă întreaga responsabilitate.

(2) Echipamentul si personalul care deservesc laboratorul mobil sunt ale laboratorului titular.

(3) Laboratorul titular are obligatia de a anunta despre deschiderea unui laborator mobil inspectoratul în constructii în jurisdictia căruia se va amplasa acesta.

(4) Anuntul va fi însotit de fisa de identificare a laboratorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, si lista de profile si încercări, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) în urma anuntului, un evaluator din cadrul IJC/ICB va evalua laboratorul, va încheia un proces-verbal de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, fără însă a fi necesară autorizarea lui.

(6) Rezultatul evaluării va fi comunicat laboratorului titular.

(7) O copie a procesului-verbal de evaluare a laboratorului mobil se va arhiva de către evaluator, la dosarul laboratorului titular.

Art. 9. - O persoană poate îndeplini functia de sef laborator în constructii dacă îndeplineste cerintele de studii, specializare si experientă în activitatea de laborator prevăzute în anexa nr. 5 si dacă este angajat cu contract individual de muncă.

Art. 10. - Specialistii în încercări nedistructive trebuie să îndeplinească cerintele de studii, specializare si experientă în activitatea de laborator prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 11. - Personalul laboratorului trebuie să detină cunostintele, aptitudinile si experienta necesare desfăsurării corecte a activitătilor de laborator, cerinte ce trebuie să fie evaluate tinându-se cont de domeniul de activitate al laboratorului.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de autorizare

 

Art. 12. - Autorizarea laboratoarelor se face de către ISC, prin comisiile de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB.

Art. 13. - Comisiile de autorizare a laboratoarelor se constituie si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a secretarului general al ISC.

 

CAPITOLUL VII

Etapele de desfăsurare a procesului de autorizare

 

Art. 14. - (1) Procesul de autorizare se declansează prin depunerea de către persoana juridică solicitantă, la secretariatul IJC/ICB în jurisdictia căruia se situează sediul laboratorului, a dosarului de autorizare, care trebuie să contină:

a) fisa de identificare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) lista cu profilurile si încercările pentru care se solicită autorizarea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului - O.N.R.C;

d) cererea de autorizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6;

e) chestionarul de informare si autoevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

f) decizia de numire a sefului de laborator si, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive.

(2) Nomenclatorul profilurilor de încercări este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Documentele mentionate la alin. (1) pot fi transmise si prin intermediul punctului de contact unic, denumit în continuare PCU, imediat ce va deveni functional.

Art. 15. - (1) Dosarul prevăzut la art. 14 alin. (1) se analizează, din punctul de vedere al conformitătii cu cerintele prezentei proceduri, de către secretarul desemnat în comisia de autorizare constituită la nivelul IJC/ICB, care verifică dacă:

a) există lista profilurilor si încercărilor pentru care se solicită autorizarea;

b) contine informatiile preliminare furnizate de laboratorul solicitant prin chestionarul de informare si autoevaluare;

c) contine toate documentele solicitate.

(2) în cazul în care dosarul de autorizare nu contine toate documentele si informatiile solicitate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, comisia de autorizare informează în scris laboratorul solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea acestuia, restituindu-se în acelasi timp si dosarul în vederea completării.

Art. 16. - (1) în situatia în care după analizarea dosarului depus în vederea obtinerii autorizării laboratorului se constată că acesta contine toate documentele si informatiile prevăzute în mod expres de prezenta procedură, dosarul se transmite comisiei de autorizare.

(2) în termen de 5 zile de la primirea dosarului, comisia de autorizare comunică solicitantului data la care va avea loc evaluarea la fata locului a laboratorului.

(3) Data evaluării la fata locului se stabileste în cel mult 30 de zile de la data acceptării dosarului si înregistrării acestuia în evidenta comisiei de autorizare.

(4) Din motive obiective, laboratorul poate solicita comisiei de autorizare modificarea datei de evaluare.

(5) Cu ocazia evaluării laboratorului la fata locului se evaluează si cunostintele profesionale în domeniu ale sefului de laborator în constructii si/sau ale specialistului în încercări nedistructive.

(6) Evaluarea cunostintelor profesionale ale sefului de laborator în constructii se va face pe baza unui chestionar scris, care va cuprinde 20 de întrebări de tip grilă, din domeniul de încercări specific laboratorului, al standardelor SR EN ISO CEI 17025:2005 si SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 si al legislatiei în vigoare în domeniu.

(7) Evaluarea cunostintelor profesionale ale specialistului în încercări nedistructive se va face pe baza unui chestionar scris, care va cuprinde 10 întrebări de tip grilă, din domeniul de încercări nedistructive betoane/metal si al legislatiei în vigoare în domeniu.

(8) Rezultatele evaluării sefului de laborator si/sau a specialistului în încercări nedistructive se consemnează într-o fisă de evaluare, anexă la procesul-verbal de evaluare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care punctajul realizat în urma completării chestionarului este sub 80%, acesta se consemnează drept neconformitate, urmând ca la un termen stabilit de comun acord cu conducerea laboratorului să se organizeze o nouă reevaluare a cunostintelor sefului de laborator si/sau a specialistului în încercări nedistructive. În cazul în care punctajul realizat în urma completării chestionarului la reevaluarea cunostintelor sefului de laborator si/sau a specialistului în încercări nedistructive este tot sub 80%, comisia judeteană de autorizare a laboratoarelor va notifica societatea de care apartine laboratorul în vederea înlocuirii sefului de laborator.

(9) După efectuarea evaluării laboratorului la fata locului, evaluatorii întocmesc un proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, iar în cazul în care se constată neconformităti, se stabilesc măsuri de remediere a acestora. Termenele de solutionare a acestor măsuri se stabilesc de comun acord cu conducerea laboratorului si se consemnează în procesul-verbal.

(10) Evaluarea laboratorului se consideră încheiată în momentul confirmării de către evaluatori a remedierii tuturor neconformitătilor constatate.

(11) Comisia de autorizare analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare de către laboratorul solicitant si întocmeste un raport de evaluare în care se consemnează concluziile evaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

(12) ISC eliberează autorizatia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, în cel mult 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare, pe baza următoarelor documente transmise de secretarul comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB:

a) fisa de identificare a laboratorului care solicită autorizarea;

b) cererea de autorizare a laboratorului solicitant;

c) lista cu profilurile si încercările pentru care se solicită autorizarea;

d) procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare a laboratorului solicitant, întocmit/întocmite de evaluatori;

e) raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare;

f) dovada achitării cheltuielilor de autorizare.

Art. 17. - Autorizatia emisă de către ISC are termen de valabilitate nelimitat, titularul autorizatiei având obligatia să solicite, o dată la 4 ani, reînnoirea acesteia în vederea verificării conditiei îndeplinirii continue a cerintelor de autorizare.

Art. 18. - Laboratoarele autorizate în conditiile prezentei proceduri se înscriu în Registrul laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii autorizate, constituit si gestionat de ISC.

Art. 19. - În situatia în care nu se îndeplinesc cerintele de autorizare a laboratorului solicitant, comisia de autorizare a IJC/ICB îi comunică acestuia, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de autorizare, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 20. - (1) Contestatiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de autorizare se primesc la secretariatul IJC/ICB în jurisdictia căruia se situează


sediul laboratorului si sunt reanalizate de comisia de autorizare a IJC/ICB împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestatiei.

(2) în cazul în care solutia comisiei de autorizare este tot de respingere a autorizării, laboratorul solicitant poate formula o nouă cerere de initiere a procedurii de autorizare în momentul în care consideră că sunt îndeplinite conditiile de autorizare.

Art. 21. - În situatia în care se solicită modificarea gradului laboratorului, se initiază procedura de autorizare corespunzătoare gradului solicitat.

 

CAPITOLUL VIII

Inspectii de supraveghere

 

Art. 22. - (1) Autorizatiile laboratoarelor se supun, pe toată durata de valabilitate, conditiei îndeplinirii continue a cerintelor de autorizare.

(2) Pe durata valabilitătii autorizatiei laboratoarelor, IJC/ICB efectuează inspectii de supraveghere programate la laboratoarele din jurisdictia acestora, pentru a verifica mentinerea conditiilor avute în vedere la autorizare la laboratoarele din jurisdictia acestora.

(3) Inspectiile prevăzute la alin. (2) se efectuează cel putin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, respectiv în cazul unor modificări ale conditiilor avute în vederea autorizării, a unor reclamatii documentate, ca urmare a concluziilor inspectiei anterioare si alte situatii prin care se constată abateri de la conditiile initiale de autorizare.

(4) Echipa de inspectie poate fi formată din aceiasi evaluatori care au realizat evaluarea laboratorului si are ca sarcini principale:

a) verificarea laboratorului privind mentinerea standardelor de performantă declarate si verificate la autorizarea initială;

b) efectuarea de inspectii si evaluări suplimentare ca urmare a unor reclamatii dovedite;

c) întocmirea unui proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în care se consemnează dacă sunt mentinute criteriile de autorizare, stadiul rezolvării măsurilor de remediere dispuse la supravegherea anterioară, neconformitătile depistate în cursul supravegherii, alte măsuri de remediere, precum si alte informatii necesare;

d) arhivarea proceselor-verbale de inspectii programate si orice alte documente referitoare la activitatea laboratorului împreună cu dosarul de autorizare a laboratorului în cadrul IJC/ICB.

(5) Inspectia de supraveghere se finalizează prin întocmirea procesului-verbal prevăzut la alin. (4) lit. c), în care sunt consemnate rezultatele verificărilor efectuate asupra performantelor laboratorului, si propune, după caz, mentinerea, suspendarea sau retragerea autorizatiei.

(6) Comisia de autorizare analizează activitatea laboratoarelor pe baza proceselor-verbale de evaluare, a sesizărilor si reclamatiilor si a altor informatii relevante si stabileste concluziile cu privire la mentinerea sau, după caz, suspendarea ori retragerea autorizatiei.

 

CAPITOLUL IX

Extinderea profilurilor si încercărilor autorizate

 

Art. 23. - (1) în cazul în care laboratorul autorizat solicită extinderea profilurilor si încercărilor autorizate, se vor parcurge aceleasi etape ca si la procesul de autorizare, inclusiv evaluarea cunostintelor profesionale, în profilurile în care se solicită extinderea, ale sefului de laborator/specialistului în încercări nedistructive, potrivit prevederilor art. 16 alin. (6)-(8).

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), ISC, în termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, va completa anexa la autorizatia în vigoare cu toate profilurile si încercările pentru care se solicită extinderea autorizării, pe baza următoarelor documente transmise de secretarul comisiei de autorizare a IJC/ICB:

a) fisa de identificare a laboratorului care solicită extinderea profilurilor si încercărilor autorizate;

b) cererea laboratorului solicitant de extindere a profilurilor si încercărilor;

c) lista cu profilurile si încercările pentru care se solicită extinderea;

d) procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare a laboratorului solicitant întocmit/întocmite de evaluatori;

e) raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare;

f) dovada achitării cheltuielilor de autorizare.

 

CAPITOLUL X

Modificări survenite pe perioada de valabilitate

a autorizatiei

 

Art. 24. - În cazul în care laboratorul autorizat solicită modificarea autorizatiei ca urmare a schimbărilor survenite în structura sa din punct de vedere juridic, fără să intervină modificări ale celorlalte conditii de autorizare, respectiv organizare si functionare, echipamente si personal, se va proceda astfel:

a) laboratorul autorizat va notifica IJC/ICB în jurisdictia căruia se situează sediul laboratorului despre modificările survenite si va depune un dosar cu acelasi continut ca acela prevăzut la art. 14 alin. (1);

b) evaluatorii desemnati vor efectua o evaluare în teren, finalizată printr-un proces-verbal de evaluare, în care vor fi consemnate modificările survenite;

c) în baza procesului-verbal de evaluare, comisia de autorizare a IJC/ICB va întocmi un raport de evaluare, care va fi transmis la ISC;

d) ISC va elibera o nouă autorizatie în termen de 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare.

Art. 25. - În cazul în care pe parcursul duratei de valabilitate a autorizatiei laboratorului se schimbă seful de laborator în constructii, se va proceda astfel:

a) laboratorul autorizat va depune o cerere la IJC/ICB în jurisdictia căruia se situează sediul laboratorului, prin care solicită evaluarea noului sef de laborator;

b) în anexă la cererea depusă se vor atasa, în copie: (i) decizia de numire a noului sef de laborator;

(ii) documente care atestă îndeplinirea cerintelor de studii si experientă profesională prevăzute în anexa nr. 5;

c) evaluatorul desemnat va evalua noul sef de laborator în constructii, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, în conditiile prevăzute la art. 16 alin. (6) si (8).

 

CAPITOLUL XI

Reînnoirea autorizatiilor laboratoarelor

 

Art. 26. - (1) Reînnoirea autorizatiei se face gratuit, la cererea laboratorului, o dată la 4 ani de la emiterea acesteia, fără cheltuieli, prin vizarea acesteia de către ISC.

(2) în vederea reînnoirii autorizatiei, laboratorul solicitant depune la secretariatul IJC/ICB în jurisdictia căruia îsi desfăsoară activitatea sau electronic prin PCU - cu cel putin 45 de zile înainte de împlinirea termenului de 4 ani de la data emiterii autorizatiei ori a ultimei reînnoiri un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de reînnoire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12;

b) lista profilurilor si încercărilor în constructii pentru care se solicită reînnoirea autorizatiei;

c) fisa de identificare a laboratorului;

d) autorizatia/autorizatiile si anexele la aceasta/acestea ale laboratorului, în original;

e) notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fisele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea conditiilor declarate si a criteriilor de autorizare.

Art. 27. - (1) Comisia de autorizare, constituită la nivelul IJC/ICB, analizează dosarul depus pentru reînnoirea autorizatiei laboratorului.


(2) Inspectorii evaluatori se deplasează pentru verificarea la fata locului a oricăror modificări ale datelor cuprinse în fisele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea conditiilor declarate si a criteriilor de autorizare.

(3) în baza documentelor prevăzute la art. 26 alin. (2) si a proceselor-verbale de evaluare întocmite de evaluatori cu ocazia inspectiilor de supraveghere programate si cu ocazia reînnoirii autorizatiei, comisia de autorizare a IJC/ICB propune admiterea/respingerea cererii pentru reînnoirea autorizatiei.

Art. 28. - (1) Reînnoirea autorizatiilor se va efectua de către ISC, în termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, pe baza următoarelor documente transmise de secretarul comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB:

a) fisa de identificare a laboratorului care solicită reînnoirea;

b) cererea de reînnoire;

c) lista profilurilor si încercărilor în constructii pentru care se solicită reînnoirea autorizatiei;

d) autorizatiile si anexele la autorizatiile laboratorului, în original;

e) procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare în vederea reînnoirii autorizatiei, întocmit/întocmite de evaluatori;

f) raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare. (2) Confirmarea reînnoirii autorizatiei si a reînscrierii în

Registrul laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii, autorizate se realizează de către ISC, care va aplica pe autorizatia laboratorului viza de reînnoire si va emite o nouă anexă ce va cuprinde toate profilurile si încercările pentru care s-a reînnoit autorizatia.

Art. 29. - (1) în cazul în care, cu ocazia reînnoirii autorizatiei, laboratorul solicită si extinderea unor profiluri si încercări, se va aplica procedura de la cap. IX.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), confirmarea extinderii profilurilor si încercărilor se va face de către ISC odată cu reînnoirea autorizatiei, prin cuprinderea în anexa la autorizatie a profilurilor si încercărilor pentru care s-a acordat extinderea.

 

CAPITOLUL XII

Sanctiuni

 

Art. 30. - (1) Secretarul general al ISC poate dispune sanctiuni împotriva laboratoarelor autorizate, la propunerea IJC/ICB, pe baza referatelor întocmite de comisiile de autorizare, pentru următoarele fapte:

a) neîndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor specifice;

b) abateri de la cerintele avute în vedere la autorizare;

c) reclamatii privind abateri grave dovedite;

d) documente emise pentru profiluri si încercări neautorizate;

e) utilizarea de aparatură neverificată metrologic.

(2) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) ce pot fi dispuse laboratoarelor autorizate sunt următoarele:

a) suspendarea autorizatiei;

b) retragerea autorizatiei.

Art. 31. - (1) Suspendarea autorizatiei pentru unul sau mai multe profiluri si încercări se realizează în situatia în care echipele de supraveghere, pe baza declaratiilor laboratorului, a observatiilor proprii si/sau a reclamatiilor privind abaterile dovedite, constată că există deficiente în activitatea acestora, care fac imposibilă efectuarea unor încercări pentru profilurile si încercările autorizate în conditiile declarate.

(2) Deciziile de suspendare a autorizatiilor sunt luate de secretarul general al ISC, la propunerea comisiilor de autorizare ale IJC/ICB, pe baza proceselor-verbale întocmite de evaluatori.

(3) După aplicarea/realizarea actiunilor corective de eliminare a neconformitătilor care au condus la suspendarea autorizatiei, laboratorul va notifica/înstiinta evaluatorul.

(4) Evaluatorul va efectua o inspectie pentru evaluarea modului de eliminare a neconformitătilor si, în functie de constatări, va propune, după caz, mentinerea sau ridicarea suspendării.

Art. 32. - (1) Retragerea autorizatiilor se efectuează în cazul în care echipele de supraveghere constată abateri repetate si din culpă în functionarea laboratoarelor, precum si în cazul constatării unor neconformităti care pot influenta calitatea activitătii lor, acestea putând propune retragerea autorizatiilor atât pentru unul, cât si pentru mai multe sau pentru toate profilurile/încercările autorizate.

(2) Deciziile de retragere a autorizatiilor sunt luate de secretarul general al ISC la propunerea comisiilor de autorizare ale IJC/ICB, pe baza proceselor-verbale întocmite de evaluatori.

(3) ISC comunică laboratoarelor decizia de retragere a autorizatiei si operează noua situatie în Registrul laboratoarelor de analiză si încercări în constructii, autorizate.

(4) în cazul retragerii autorizatiei, laboratorul are obligatia să predea autorizatia/autorizatiile în original la IJC/ICB în jurisdictia căruia îsi desfăsoară activitatea. Autorizatia/Autorizatiile se va/vor retine atât în cazul retragerii pentru toate profilurile si încercările solicitate, cât si în cazul în care se vor retrage anumite profiluri si încercări, corespunzător abaterilor constatate. În acest ultim caz, autorizatia se va modifica corespunzător.

Art. 33. - Eliberarea de rapoarte de analize/încercări de către laboratoare după suspendarea sau retragerea autorizatiei se sanctionează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.

Art. 34. - Deciziile de suspendare si retragere a autorizatiilor pot fi contestate la ISC în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 35. - Laboratoarele cărora li s-a retras autorizatia pot solicita o nouă autorizare, reluând procedura de autorizare, după remedierea deficientelor, cheltuielile pentru autorizare, în această situatie, fiind cele prevăzute la art. 36.

Art. 36. - Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei pentru un set de 5 încercări si se modifică prin decizie a secretarului general al ISC.

Art. 37. - (1) în situatia desfiintării unui laborator autorizat, conducerea unitătii tutelare va informa în scris, în termen de 10 zile de la desfiintare, IJC/ICB în raza căruia a functionat.

(2) Autorizatia îsi pierde valabilitatea în cazul întreruperii activitătii unui laborator timp de 2 ani consecutiv.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

 

Art. 38. - (1) Autorizatiile emise de ISC anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îsi mentin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost eliberate, acestea fiind înscrise în Registrul laboratoarelor de analize si încercări în constructii, autorizate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) ISC va consemna în Registrul laboratoarelor de analiză si încercări în constructii, autorizate situatiile de retragere si/sau suspendare a autorizatiilor laboratoarelor, precum si laboratoarele desfiintate.

Art. 39. - Autorizatiile cuprind în anexă lista cu profilurile si încercările pentru care s-a autorizat laboratorul.

Art. 40. - Documentele emise de laboratoare sunt valabile în următoarele conditii:

a) laboratorul emitent este autorizat, potrivit legii;

b) documentele sunt emise de laborator corespunzător profilurilor si încercărilor de competentă, autorizate.

Art. 41. - (1) în cazul pierderii sau deteriorării unei autorizatii se poate elibera un duplicat.

(2) în vederea eliberării duplicatului unei autorizatii, laboratorul solicitant va depune la ISC următoarele documente:

a) o cerere din care să reiasă motivul pentru care se solicită eliberarea unui duplicat;


b) anuntul pierderii autorizatiei, prin care se declară nulă, publicat într-un ziar de mare tiraj, sau autorizatia deteriorată, după caz.

Art. 42. - Autorizarea laboratoarelor de către ISC nu implică transferul de responsabilităti de la persoana juridică autorizată la ISC si nici nu o exonerează pe aceasta de obligatiile ce îi revin potrivit legii si prezentei proceduri.

Art. 43. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se face de către ISC, prin inspectoratele judetene în constructii, respectiv Inspectoratul în Constructii Bucuresti.

Art. 44. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

CERINTE GENERALE

de competentă în vederea autorizării laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii

 

1. Exigente organizatorice

1.1. Laboratorul trebuie să dispună de o organizare care să îi permită desfăsurarea activitătii astfel încât rezultatul încercărilor efectuate să nu fie influentat negativ, sub nicio formă, de eventuale deficiente din acest domeniu, si anume:

a) laboratorul trebuie să aibă o structură juridică bine definită, acesta putând functiona ca o entitate juridică sau în cadrul unei entităti juridice. Laboratorul poate fi structurat în mai multe unităti tehnice corespunzătoare profilelor de încercări.

b) relatiile de subordonare ale laboratorului în cadrul institutiei sau operatorului economic în care functionează trebuie să fie astfel stabilite încât să nu permită exercitarea de presiuni financiare sau de orice natură care să influenteze impartialitatea, integritatea si credibilitatea activitătii laboratorului. În acest sens laboratorul de încercări va fi subordonat direct conducătorului institutiei/operatorului economic respectiv.

c) laboratorul trebuie să dispună de un sistem de management al calitătii corespunzător domeniului său de activitate, care să cuprindă informatii explicite privind organizarea si functionarea lui.

d) laboratorul va fi organizat astfel încât fiecare persoană să aibă responsabilităti riguros definite ca arie de desfăsurare si limite de competentă; seful de laborator în constructii si personalul tehnic trebuie să aibă autoritatea si resursele necesare realizării sarcinilor.

1.2. Laboratorul trebuie să dispună, în conformitate cu domeniul specific de activitate, de următoarele:

a) documentatia tehnică în vigoare - standarde, norme tehnice, specificatii, instructiuni etc. - care reglementează conditiile si modul de efectuare a încercărilor pentru care solicită autorizarea;

b) legislatia în vigoare specifică laboratoarelor de încercări în constructii;

c) SR EN ISO CEI 17025:2005 si SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări;

d) documentele sistemului de management al calitătii aplicabile activitătii de laborator - manual, proceduri, instructiuni, planul calitătii si altele asemenea.

2. Personal

2.1. Cerinte generale

a) Laboratorul trebuie să dispună de personal în număr suficient pentru a asigura efectuarea la frecventa din reglementări a încercărilor pentru care solicită autorizarea si pentru asigurarea continuitătii în executarea si luarea deciziilor, avându-se în vedere si eventualele evenimente neprevăzute care pot apărea.

b) Seful de laborator în constructii trebuie să fie personal permanent angajat al laboratorului.

c) Personalul trebuie să aibă pregătirea tehnică si experienta profesională necesară îndeplinirii atributiilor postului pe care îl

detine; să cunoască si să aplice politica si procedurile sistemului de management al calitătii aferente activitătii lor.

d) Personalul care execută încercări nedistructive pe elemente si structuri de beton si metal trebuie să îndeplinească cerintele de studii si experientă profesională prevăzute în anexa nr. 5 ia procedură.

e) Laboratorul trebuie să fie condus de un sef de laborator care trebuie să îndeplinească cerintele de studii si experientă profesională cuprinse în anexa nr. 5 la procedură.

f) Laboratorul trebuie să aibă toate documentele necesare dovedirii competentei profesionale a personalului de laborator, respectiv calificare profesională, experientă profesională, dovezi de instruire, certificate de absolvire.

g) Laboratorul trebuie să mentină fise ale postului pentru tot personalul - sef laborator, specialist încercări nedistructive etc, astfel încât fiecare să îsi cunoască atributiile, sarcinile, responsabilitătile, nivelurile de decizie si de competentă.

h) Laboratorul trebuie să aibă un Program anual de instruire a personalului de laborator si trebuie să prezinte dovezi privind realizarea acestuia.

2.2. Evaluarea sefului de laborator si/sau a specialistului încercări nedistructive se va realiza de către inspectorii de specialitate responsabili cu evaluarea laboratorului în vederea autorizării, la sediul laboratorului, după cum urmează:

a) evaluarea sefului de laborator în constructii se va efectua pe baza:

(i) documentelor care atestă îndeplinirea cerintelor de studii si experientă profesională: diplomă de studii, curriculum vitae, carte de muncă/declaratie pe propria răspundere pentru îndeplinirea conditiilor de experientă profesională, certificate de absolvire, adeverinte/diplome privind instruiri profesionale;

(ii) unui chestionar scris, cuprinzând 20 de întrebări tip grilă, din domeniul de încercări specifice laboratorului, al standardelor SR EN ISO CEI 17025:2005, SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 si al legislatiei în domeniu în vigoare;

b) evaluarea specialistilor în încercării nedistructive se va efectua pe baza:

(i) documentelor care atestă îndeplinirea cerintelor de studii si experientă profesională: diplomă de studii, curriculum vitae, carte de muncă/declaratie pe propria răspundere pentru îndeplinirea conditiilor de experientă profesională, certificate de absolvire, adeverinte/diplome privind instruiri profesionale;

(ii) unui chestionar scris, cuprinzând 10 întrebări tip grilă, din domeniul de încercări nedistructive betoane/metal si al legislatiei în domeniu în vigoare;

c) când laboratorul solicită autorizarea si pentru încercări nedistructive si seful de laborator nu este aceeasi persoană cu


specialistul în încercări nedistructive, acestia vor fi evaluati separat.

3. Conditii de spatiu si mediu

a) Laboratorul trebuie să dispună de spatiul si utilitătile necesare executării corecte a tuturor activitătilor pentru fiecare profil de încercări autorizat.

b) Spatiul si utilitătile de care dispune laboratorul trebuie să asigure conditiile impuse de reglementările tehnice în vigoare pentru stocarea si pregătirea probelor supuse încercărilor, înainte si după încercare, efectuarea încercărilor, înregistrările si prelucrarea datelor.

c) Spatiul si utilitătile aferente trebuie să garanteze mentinerea permanentă a conditiilor de igienă, temperatură, umiditate, protectie împotriva noxelor si protectia muncii prevăzute pentru domeniul de activitate al laboratorului, protectia mediului înconjurător, eliminarea influentei factorilor externi.

d) Spatiul destinat activitătii de laborator trebuie să fie astfel dimensionat si ordonat încât să asigure desfăsurarea corectă a încercărilor, să nu conducă la interferări de fluxuri, să asigure spatii de arhivare si depozitare a echipamentelor neconforme etc.

e) Localul în care îsi desfăsoară activitatea laboratorul trebuie să fie precis si bine delimitat de eventuale spatii vecine în care se desfăsoară alte activităti.

f) Conditiile de acces în localul laboratorului trebuie să asigure tinerea sub control a accesului persoanelor străine în conformitate cu regulile stabilite de conducerea laboratorului, în vederea asigurării confidentialitătii rezultatelor încercărilor.

g) Laboratorul trebuie să dispună de mobilier corespunzător care să asigure conditiile din standarde privind efectuarea încercărilor si pentru asigurarea conditiilor de păstrare a documentelor în conditii de confidentialitate.

4. Echipamente de măsură si încercări

4.1. Laboratorul trebuie să dispună de echipamentul de măsură si încercare, precum si de materialele, produsele si dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

4.2. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare si încercare trebuie să fie cel putin cel indicat de standardul sau norma tehnică de încercare.

4.3. Echipamentele de măsurare si încercare utilizate la efectuarea încercărilor trebuie să fie în bună stare de functionare, confirmată prin avize de verificare si etalonarea metrologică la zi, eliberate de organisme sau persoane autorizate legal în acest scop.

În acest sens, laboratorul trebuie să dispună de:

a) programe de întretinere si verificare curentă a echipamentelor;

b) program anual de verificare metrologică si etalonare a echipamentelor;

c) set de etalonare, în cazul efectuării în cadrul laboratorului a operatiunilor de etalonare a unor aparate;

d) contract de prestări servicii încheiat cu o unitate specializată în verificări metrologice.

4.4. Laboratorul trebuie să dispună de un sistem clar si actualizat permanent de gestionare a echipamentelor de măsurare si încercare, care să cuprindă:

a) evidenta centralizată a echipamentelor (aparate de măsurare, încercare, dispozitive auxiliare);

b) fise individuale pentru aparatura de încercare, care vor cuprinde următoarele date:

b.1). denumirea aparaturii; b.2). destinatia echipamentului;

b.3). producătorul, anul fabricatiei, tipul, numărul de înregistrare;

b.4). caracteristicile tehnice;

b.5). data punerii în functiune;

b.6). verificările metrologice necesare: frecventa, modul de realizare;

b.7). conditiile speciale de utilizare;

b.8). localizarea în cadrul laboratorului;

b.9). documentele de atestare a efectuării verificărilor metrologice;

b.10). documentele de atestare a unor operatii de verificare periodică, întretinere si reparatii;

c) o evidentă completă cu materialele, produsele si dispozitivele auxiliare (consumabile si neconsumabile) necesare efectuării încercărilor;

d) un sistem de identificare, evidentă si depozitare a aparaturii defecte sau care în urma verificării metrologice nu a primit aviz de utilizare, în asa fel încât:

(i) identificarea să fie clară, prin etichetare; (ii) depozitarea să fie făcută în spatii special destinate acestui scop.

5. Raportarea rezultatelor

a) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor rapoarte de încercare.

b) Forma si continutul rapoartelor de încercare vor fi conforme cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, dacă este cazul.

c) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă informatiile cerute de metoda de încercare utilizată, informatiile cerute de client si necesare pentru interpretarea rezultatelor.

d) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă cel putin informatiile impuse de SR EN ISO CEI 17025: 2005 si SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007.

6. Proceduri de lucru

a) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru efectuarea încercărilor autorizate metode de încercare si moduri de lucru precizate prin reglementări tehnice.

b) Laboratorul trebuie să dispună de proceduri si instructiuni de lucru scrise privind esantionarea si efectuarea încercărilor.

c) Instructiunile vor reglementa toate aspectele privind executarea încercărilor: caracteristicile probelor supuse încercării, păstrarea si pregătirea probelor, executarea încercării, înregistrarea si prelucrarea rezultatelor, buletinul sau raportul de încercare, conditiile de acceptare, echipamentele de încercare, măsurarea incertitudinilor, materialele consumabile si personalul responsabil cu efectuarea si validarea rezultatelor încercărilor.

7. Sistemul de management al calitătii

Laboratorul trebuie să facă dovada instituirii si implementării unui sistem propriu de management al calitătii corespunzător structurii sale de organizare, cu respectarea prevederilor SR EN ISO CEI 17025: 2005, SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 si ISO 9001/2008.

8. Documente administrative

Laboratorul trebuie să dispună de un sistem bine definit de înregistrare a evidentei si de arhivare a documentelor primite si emise de laborator, astfel încât:

a) înregistrările să cuprindă toate informatiile necesare identificării expeditorului si destinatarului după codificare;

b) să fie asigurată confidentialitatea continutului documentelor, conform hotărârilor conducerii laboratorului;

c) să asigure conditii sigure de arhivare si păstrare a documentelor.


 

ANEXA Nr. 2 la procedură

 

FISA DE IDENTIFICARE LABORATOR

 

Date generale

1. Date privind institutia tutelară (laborator independent)

1.1. Denumirea:...................................................................

1.2. Adresa:..........................................................................

1.3. Nr. de telefon/Fax:.........................................................

1.4. E-mail:.................................................................; web:

1.5. Statutul juridic...............................................................

1.6. Cod unic de înregistrare................................................

1.7. Nr. de ordine la registrul comertului..............................

1.8. Persoana de conducere delegată pentru reprezentare

2. Date privind laboratorul de încercări

2.1. Denumirea/gradul............................................................

2.2. Adresa...........................................................................

2.3. Nr. de telefon/Fax.............................................................

2.4. Efectiv total personal laborator:......................................

din care personal tehnic:..................................................

 

Conducătorul unitătii,

......................................

(numele si prenumele)

.....................................

(semnătura)

L.S.

 

Data: ...............................

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

 

Societatea ......................................

Laboratorul......................................

 

 

LISTA

profilurilor si încercărilor pentru care se solicită autorizarea/extinderea/reînnoirea

 

Nr. crt.

Profilul

Denumirea încercării

Standardul sau norma

care stabileste cum se face

încercarea

Aparatura utilizată de laborator

pentru efectuarea încercării si impusă

de normele tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,

......................................

(numele si prenumele)

.....................................

(semnătura)

L.S.

Data: ...............................

 

 


ANEXA Nr. 4 la procedură

 

SIGLA

 

PROCES-VERBAL

de evaluare laborator

 

Încheiat astăzi ...............................

Evaluare în vederea autorizării

Evaluare în vederea mentinerii autorizării

 

Date de identificare laborator

Proprietar laborator:

Nr. de înregistrare la registrul comertului:

Adresă proprietar:

CUI societate:

 

 

Nr. de telefon:

Adresă laborator:

Banca/cod IBAN:

Numele si prenumele inspectorilor

Nr. legitimatiei

Numerele de înregistrare de la:

 

 

IJC/ICB

 

 

 

Unitatea evaluată

 

1. Baza legală a inspectiei:

► Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare

► Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare

► Regulament privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994

► Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005

► SR EN ISO CE117025: 2005 si SR EN ISO CE117025:2005/AC: 2007 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări

► Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.497/2011

► Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificatii, normative, instructiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.)

2. Inspectia s-a efectuat în prezenta reprezentantilor laboratorului:

Numele si prenumele

Calitatea

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La inspectie au mai participat:

Numele si prenumele

Calitatea

 

 

 

 

 

 

 

4. Stadiul realizării măsurilor constatate anterior

 

 

 

 

 

 

5. Controlul documentelor (organizare generală si resurse umane):

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observatii în caz de neconformitate sau completări)

5.1. Autorizatia laboratorului nr.............../....................

 

5.2. Autorizatia de construire a laboratorului nr......../............

 

5.3. Certificat sistem de calitate nr.............../....................

 

5.4. Regulament de organizare si functionare (Nu este obligatoriu ROF, dacă organizarea si functionarea sunt documentate în sistemul de management.):

 


5.5. Organigrame oficiale (ale organizatiei din care face parte laboratorul, ale laboratorului)

 

5.6. Organizarea permite activitatea fără presiuni

 

5.7. Manual management calitate (propriu)

 

5.8. Proceduri generale (sistem si operationale)

 

5.9. Proceduri de lucru încercări de laborator

 

5.10. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislatie etc. corespunzătoare activitătii autorizate

 

5.11. Laboratorul foloseste personal angajat permanent (lista personal laborator permanent si/sau cu contract de colaborare)

 

5.12. Decizia de numire a sefului de laborator nr.............../....................

 

5.13. Decizia de numire a specialistului de încercări nedistructive nr........./......

 

5.14. Personalul tehnic corespunzător profesional si numeric

 

5.15. Fise post

 

5.16. Se tine o evidentă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările prevăzute la pct. 5 ( cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

6. Observatii la pct. 5:

 

 

 

 

 

 

7. Sistemul de management

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), 0 (observatii în caz de neconformitate sau completări)

7.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate

 

7.2. Documentele modificate sunt reexaminate si aprobate

 

7.3. Documentele sunt identificate si difuzate în editia în vigoare la locurile de utilizare

 

7.4. Se tine o evidentă corespunzătoare a documentelor

 

7.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate

 

7.6. Este realizată analiza SMC de către managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate, adecvare si eficacitate

 

7.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate

 

7.8. Este realizată analiza cerintelor privind încercările înaintea emiterii ofertei si înaintea acceptării contractului/comenzii/modificărilor la contract/comandă

 

7.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate

 

7.10. Programul de audit intern anul...

 

7.11. Este asigurată efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dacă se mentin cerintele sistemului de management si cerintele SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007

 

7.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat actiuni în vederea eliminării neconformitătii detectate si a cauzelor acestora, acolo unde a fost cazul

 

7.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate

 

7.14. Au fost întocmite rapoarte de actiuni corective/preventive

 

7.15. S-a efectuat verificarea implementării actiunilor stabilite

 

7.16. Registru de reclamatii

 

7.17. Programul de instruire a personalului anul......./înregistrări privind realizarea instruirii

 

7.18. Se tine o evidentă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 7 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

7.19. Se arhivează corespunzător documentele

 

8. Observatii la pct. 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Organizare si dotare - spatiu si mediu laborator:

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observatii în caz de neconformitate sau completări)

9.1. Laboratorul este prevăzut cu utilitătile necesare

 

9.2. Spatii corespunzătoare pentru păstrarea probelor

 


9.3. Spatii si dotări corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor

 

9.4. Spatiu special amenajat cu fisete metalice/dulapuri sigure, pentru arhivarea documentelor specifice laboratorului

 

9.5. Flux de încercări organizat corespunzător

 

10. Observatii la pct. 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Verificare aparatură si dispozitive de măsurare

Răspuns posibil: DA, NU, N/Â (nu se aplică), 0 (observatii în caz de neconformitate sau completări)

11.1. Aparatura de laborator (EMM, echipamente auxiliare) este identificată/etichetată (în corelare cu lista de profiluri si încercări în care este specificată/sunt specificate aparatura/dispozitivele auxiliare utilizate de laborator pentru fiecare încercare)

 

11.2. Registrul de evidentă a aparaturii si echipamentele de laborator/Fise de evidentă

 

11.3 Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură si încercare, precum si de materialele, produsele si dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

 

11.4. Instructiuni de utilizare, functionare si de întretinere a aparaturii de laborator

 

11.5. Aparatura si dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate

 

11.6. Aparatura si dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate

 

11.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare si încercare este cel putin cel indicat de standardul sau de norma tehnică de încercare

 

11.8. Programe etalonări/verificări metrologice, verificări aparatură din laborator anul.......

 

11.9. Se efectuează etalonarea/verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare si încercare din laborator

 

11.10. Se tine o evidentă corespunzătoare a etalonărilor/verificărilor metrologice a aparaturii din laborator

 

11.11. Se tine o evidentă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 11 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

12. Observatii la pct. 11:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări

13.1. Contracte/Comenzi scrise pentru încercările efectuate

 

13.2. Plan de control al calitătii (PCCVI) întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecventa de efectuare a încercărilor (se aplică în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care apartine/în cazul contractelor sau lucrărilor unde este asumată responsabilitatea de către laborator)

 

13.3. Se respectă procedurile de esantionare, pregătire, efectuare încercări (după caz)

 

13.4. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (corectitudinea redactării, a transmiterii) (conform anexei nr. 1 pct. 5 “Procedura de autorizare” si cap. 5.10 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

13.5. Asigurarea trasabilitătii încercărilor si rezultatelor

 

13.6. Se tine o evidentă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 13 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007)

 

14. Diverse

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observatii în caz de neconformitate sau completări)

 

14.1. A fost dispusă suspendarea autorizatiei laboratorului

 

14.2. A fost dispusă retragerea autorizatiei

 

14.3. După remedierea neconformitătilor care au dus la suspendarea autorizatiei, reînceperea activitătii s-a efectuat pe baza reconfirmării certificatului de autorizare de către comisia de autorizare

 


15. Observatii la pct. 14:

 

 

 

 

 

16. Alte constatări

 

 

 

 

 

 

 

17. Neconformităti constatate:

Abateri fată de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Măsuri dispuse

01

 

Termen:

 

 

 

 

Răspunde:

02

 

Termen:

 

 

 

 

Răspunde

03

 

Termen:

 

 

 

 

Răspunde:

04

 

Termen:

 

 

 

 

Răspunde:

Responsabilii desemnati în prezentul raport de evaluare vor prezenta în scris la IJC/ICB modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite.

Termen:

19. Paginile anexate, în număr de....................., fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal de evaluare a fost întocmit în..............................exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Semnături

Din partea IJC/ICB:

 

Numele:

 

Prenumele:

 

Semnătura:

Din partea:

 

NOTĂ:

În cazul în care spatiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot atasa pagini care devin parte integrantă a procesului-verbal de evaluare.

 

 


ANEXA Nr. 5 la procedură

 

CERINTE

de studii si experientă profesională pentru evaluarea personalului

Sef laborator în constructii

 

Tabel 1.1

Grad laborator

Cerinte de calificare

 

 

Studii

Vechimea în activitatea de laborator

III

Tehnician - specializarea: constructii/chimist (materiale de constructii)

5 ani

 

 

Studii de scurtă durată/Subinginer - specializarea:

2 ani

 

 

- Constructii civile, industriale si agricole, Căi ferate, drumuri si poduri, Amenajări si constructii hidrotehnice, îmbunătătiri funciare, Instalatii, Inginerie civilă

 

 

 

 

- Chimie anorganică

 

 

 

 

- Chimie (materiale de constructii)

 

 

 

 

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (energetică si electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

 

 

 

 

Studii de lungă durată - specializarea:

1 an

 

 

- Constructii civile, industriale si agricole, Căi ferate, drumuri si poduri, Amenajări si constructii hidrotehnice, îmbunătătiri funciare, Instalatii, Inginerie civilă

 

 

 

 

- Chimie anorganică

 

 

 

 

- Chimie (materiale de constructii)

 

 

 

 

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică si electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

 

 

II

Studii de scurtă durată/Subinginer - specializarea:

5 ani

 

 

- Constructii civile, industriale si agricole, Căi ferate, drumuri si poduri, Amenajări si constructii hidrotehnice, îmbunătătiri funciare, Instalatii, Inginerie civilă

 

 

 

 

- Chimie anorganică

 

 

 

 

- Chimie (materiale de constructii)

 

 

 

 

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică si electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

 

 

 

 

Studii de lungă durată - specializarea:

2 ani

 

 

- Constructii civile, industriale si agricole, Căi ferate, drumuri si poduri, Amenajări si constructii hidrotehnice, îmbunătătiri funciare, Instalatii, Inginerie civilă

 

 

 

 

- Chimie anorganică

 

 

 

 

- Chimie (materiale de constructii)

 

 

 

 

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică si electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

 

 

I

Studii de lungă durată - specializarea:

3 ani

 

 

- Constructii civile, industriale si agricole, Căi ferate, drumuri si poduri, Amenajări si constructii hidrotehnice, îmbunătătiri funciare, Instalatii, Inginerie civilă

 

 

 

 

- Chimie anorganică

 

 

 

 

- Chimie (materiale de constructii)

 

 

 

 

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică si electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

 

 


Specialist încercări nedistructive

Tabel 1.2

Cerintele minime de calificare

Vechimea minimă în activitatea de laborator

Studii de lungă durată

Absolvent de facultate tehnică

4 ani

Studii de scurtă durată/subinginer

 

 

 

 

Curs de instruire în domeniu

Alte documente eliberate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (după caz)

 

ANEXA Nr. 6 la procedură

 

- Model –

 

CERERE DE AUTORIZARE

Laborator de analiză si încercări în activitatea de constructii

 

Autorizare □

Extindere □

Modificare □

Prin prezenta cerere,................................................................................. (denumirea institutiei), reprezentată prin.................................................,

cu sediul în ...................................................................................., vă solicităm declansarea procedurii de autorizare pentru laboratorul ...............................................................................................................gradul..........; în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:

1. fisa de identificare a laboratorului;

2. lista profilurilor si încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea;

3. chestionarul de informare si autoevaluare;

4. decizia de numire a sefului de laborator/specialistului în încercări nedistructive;

5. copia de pe acreditarea din partea organismelor nationale de acreditare din România sau din tări membre ale Uniunii Europene (dacă este cazul).

Declarăm prin prezenta că am luat cunostintă de prevederile reglementărilor tehnice si legislatiei în vigoare aplicabile activitătii laboratorului pentru care solicităm autorizarea si ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a autorizatiei, în caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau retragerea autorizatiei.

Vă rugăm ca după analizarea dosarului de autorizare, în cazul în care acesta corespunde exigentelor stabilite pentru autorizare, să propuneti perioada de efectuare a evaluării la fata locului a laboratorului.

 

Conducătorul unitătii,

...................................

(numele si prenumele)

...................................

(semnătura)

L.S.

Data: ...................................

 

 


ANEXA Nr. 7 la procedură

 

Societatea......................................

 

CHESTIONAR

de informare si autoevaluare

 

Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunitătii vizitei de evaluare preliminară.

Nr. crt.

Cerinta evaluată

Rezultatul autoevaluării

 

 

 

 

Da

Nu

Observatii

A.

Organizare generală

1.

Laboratorul dispune de o organizare care îi permite desfăsurarea activitătii astfel încât să nu se exercite presiuni financiare sau de altă natură care pot influenta impartialitatea, integritatea si credibilitatea activitătii de laborator?

 

 

 

2.

Sunt asigurate spatiile necesare de desfăsurare în bune conditii a încercărilor? (Se precizează anexa care prezintă planul laboratorului.)

 

 

 

3.

Sunt stabilite atributiile, sarcinile, responsabilitătile etc. laboratorului într-un regulament de organizare si functionare al laboratorului sau capitolul din regulamentul de organizare si functionare al institutiei tutelare?

 

 

 

B.

Resurse umane

4.

Laboratorul dispune de personal astfel încât să asigure atât conducerea, cât si efectuarea încercărilor pentru care solicită autorizarea cu frecventa planificată? (Se precizează anexa care prezintă lista cu personalul încadrat special pentru laborator - numele, functia, calificarea; pentru personalul autorizat se completează inclusiv numărul de autorizatie.)

 

 

 

5.

Personalul angajat la laborator are fisa postului întocmită astfel încât să cuprindă atributiile, sarcinile, responsabilitătile, nivelurile de decizie si de competentă?

 

 

 

6.

Este desemnat un responsabil cu metrologia în laborator?

 

 

 

7.

Personalul angajat la laborator are cunostintele necesare privind legislatia, standardele, normativele aplicabile activitătii desfăsurate în laborator?

 

 

 

8.

Aveti un program anual de instruire a personalului din laborator?

 

 

 

C.

Sistemul calitătii

9.

Aveti implementat un sistem propriu de management al calitătii? (Se precizează anexa care prezintă lista documentelor sistemului de management al calitătii - manual, proceduri, instructiuni, listă care include editia/revizia în vigoare; în cazul în care sistemul calitătii este inclus în sistemul institutiei tutelare trebuie să se facă specificatii clare referitoare la sistemul calitătii aplicabil activitătii de laborator.)

 

 

 

10.

La elaborarea sistemului de management al calitătii s-a avut in vedere respectarea SR EN ISO CEI 17025: 2005 si SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007?

 

 

 

11.

Conducerea laboratorului si-a stabilit politica si obiectivele în domeniul calitătii?

 

 

 

12.

Documentele sistemului calitătii sunt accesibile personalului din laborator?

 

 

 

13.

Există o procedură pentru gestiunea controlată a înregistrărilor? Procedura defineste modalitatea de a asigura: usurinta identificării, arhivării, regăsirii si protectiei înregistrărilor, durata de păstrare si destinatia finală?

 

 

 

14.

Există un sistem de tratare a cererilor de ofertă/oferte si contractelor de încercări pentru a stabili dacă laboratorul are capabilitatea să îndeplinească cerintele clientului?

 

 

 

15.

Este asigurat controlul subcontractantilor în activitătile de încercări, în sensul conformării acestora la cerintele SR EN ISO CEI 17025: 2005 si SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007?

 

 

 

16.

Laboratorul are un sistem documentat pentru aprovizionarea, receptia, depozitarea, identificarea produselor utilizate în laborator?

 

 

 


Nr. crt.

Cerinta evaluată

Rezultatul autoevaluării

 

 

 

 

Da

Nu

Observatii

17.

Este efectuată evaluarea si selectia furnizorilor pe baza capacitătii acestora de a furniza produse conforme cu cerintele organizatiei?

 

 

 

18.

Este stabilită procedura de interfată cu clientul privind: modul de comunicare, transmiterea rezultatelor încercărilor, reactia clientului, inclusiv reclamatiile acestuia etc?

 

 

 

19.

Sunt definite, într-o procedură documentată, metodele de control si responsabilitătile/ autoritatea pentru controlul încercărilor/rezultatelor neconforme? (Se va preciza numărul neconformitătilor identificate în ultimele 6 luni.)

 

 

 

20.

Sunt păstrate înregistrări privind actiunile corective si preventive rezultate în urma controlului lucrărilor neconforme, auditurilor interne sau externe, analiza efectuată de conducere, feedbackul de la client, inclusiv reclamatiile acestuia?

 

 

 

21,

Aveti organizat auditul intern al laboratorului? (Notati data ultimului audit intern efectuat.)

 

 

 

22.

Se efectuează periodic analiza de către conducere a activitătii de laborator? (Precizati intervalul la care se efectuează si data ultimei analize.)

 

 

 

D.

Cerinte tehnice

D.1

Metode de încercare si etalonare si validarea metodei

 

 

 

23.

Sunt identificate metodele de încercare si standardele, specificatiile etc. după care se efectuează încercările?

 

 

 

24.

Se efectuează încercări după metode nestandardizate? Dacă da, precizati cine a validat metoda de încercare.

 

 

 

25.

Aveti proceduri/instructiuni de efectuare a tuturor încercărilor pentru care se solicită autorizarea?

 

 

 

26.

Aveti o listă actualizată privind legislatia, standardele, normativele etc. aplicabile activitătii de laborator si care sunt în dotarea laboratorului?

 

 

 

D.2

Echipament pentru încercări, măsură, etalonare

 

 

 

27.

Laboratorul este dotat cu necesarul de echipamente de esantionare, măsurare si încercare conforme cu specificatiile relevante pentru încercările/etalonările respective? Dacă nu, cum procedati?

 

 

 

28.

Există proceduri documentate privind identificarea, metodele de verificare utilizate, securitatea în manipulare, transportul, depozitarea, utilizarea si mentenanta planificată a echipamentului?

 

 

 

29.

Este amenajată o zonă din laborator pentru a se depozita echipamentele neconforme? (Se va hasura zona în planul de situatie al laboratorului.)

 

 

 

30.

Aveti un sistem de evidentă al verificărilor metrologice? Dacă da, precizati cum este organizat.

 

 

 

31.

Aveti stabilite proceduri care descriu selectarea, planul de esantionare, extragerea si pregătirea esantioanelor?

 

 

 

32.

Aveti un sistem de receptionare, înregistrare, etichetare, depozitare (înainte si după încercare)?

 

 

 

33.

După efectuarea încercărilor aveti o procedură de eliminare a deseurilor?

 

 

 

34.

Aveti un plan de control al calitătii întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecventa de efectuare a încercărilor? (în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care apartine)

 

 

 

35.

Aveti instituit un sistem de control privind respectarea normelor tehnice privind efectuarea

încercărilor?

Cine efectuează controlul?

 

 

 

36.

Dar pentru verificarea modului de consemnare în documentele emise? Cine efectuează controlul?

 

 

 

37.

Utilizati formulare pentru înscrierea rezultatelor încercărilor?

 

 

 

38.

Formularele/Caietele de lucru/Fisele de lucru sunt identificate pe fiecare tip de încercare?

 

 

 


Nr. crt.

Cerinta evaluată

Rezultatul autoevaluării

 

 

 

 

Da

Nu

Observatii

39.

Pentru rezultatele încercărilor efectuate de subcontractanti se emit rapoarte scrise?

 

 

 

40.

Înregistrările tehnice ale rezultatelor încercărilor asigură trasabilitatea încercărilor (identificarea comenzii/contractului, identificarea personalului responsabil pentru esantionare, pentru efectuarea încercării, pentru înscrierea/calculul rezultatelor)?

 

 

 

 

NOTĂ:

În rubrica “Observatii” se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează si care confirmă stadiul de realizare a cerintei evaluate.

 

Conducătorul unitătii,

...................................

(numele si prenumele)

..................................

(semnătura)

L.S.

 

Data.........................

 

ANEXA Nr. 8 la procedură

 

Nomenclatorul profilurilor de încercări

 

Nr. crt.

Codul profilului

Denumirea profilului

1

AchA

Analize chimice ape

2

ACS

Analize chimice sol

3

ANCFD

Agregate naturale pentru lucrări de CF, drumuri

4

AR

Armături de rezistentă; din otel beton, sârme sau plase sudate

5

AVC

Acustică si vibratii în constructii

6

BBABP

Beton, beton armat, beton precomprimat

7

CAL

Constructii din aliaje aluminiu

8

CF

Suprastructură CF

9

CL

Constructii din lemn

10

CO

Constructii din otel

11

D

Drumuri

12

Prefabricate

Prefabricate

13

EIC

Echipamente înglobate în constructii

14

EIBBABPZ

Elemente din beton, beton armat, beton precomprimat, zidărie

15

EP

Elemente de pavaj

16

F

Finisaje

17

Geosintetice

Geosintetice

18

GTF

Geotehnică si teren de fundare

19

H

Etansarea rosturilor cu mastic bituminos

20

HITIF

Hidroizolatii, izolatii termice, izolatii fonice

21

IA

Instalatii de automatizare

22

IAE

Instalatii si aparatele electrice

23

ICF

Instalatii de contact, semnalizare, centralizare bloc, instalatii de automatizare pentru CF

24

IDM

Încercări distructive metal

25

IDL

Încercări distructive lemn

26

IDN

Încercări distructive nemetale

27

IEXC

Încercări pentru expertizarea constructiilor

28

IF

Instalatii frigorifice

29

IGN

Instalatii de gaze combustibile naturale

30

II

Instalatii de încălzire


Nr. crt.

Codul profilului

Denumirea profilului

31

INN

Încercări nedistructive nemetale

32

Încercări accelerate ale sistemelor rutiere

Încercări accelerate ale sistemelor rutiere

33

Încercări polietilenă

Încercări polietilenă

34

Încercări pe modele si prototipuri în laborator

Încercări pe modele si prototipuri în laborator

35

Încercări produse ceramice

Încercări produse ceramice

36

INM

Încercări nedistructive metal

37

IS

Instalatii sanitare

38

IVC

Instalatii de ventilatie si climatizare

39

LINJ

Lucrări de injectare

40

LT

Lucrări de telecomunicatii

41

Materiale pentru învelitori

Materiale pentru învelitori

42

Materiale pentru produse ceramice

Materiale pentru produse ceramice

43

MBM

Materiale pentru betoane si mortare

44

MD

Materiale pentru drumuri

45

MNB

Materiale pentru noroi bentonitic

46

MP

Materiale de protectie contra agentilor corozivi

47

MTZ

Mortare pentru tencuieli si zidării

48

PC

Protectie catodică

49

PCI

Protectie contra incendiilor

50

PPC

Produse polimerice pentru constructii

51

Produse finite

Produse finite

52

Produse petroliere

Produse petroliere

53

Profil chimic

Profil chimic

54

Siguranta circulatiei

Siguranta clientului

55

SP

Suduri polietilenă

56

VNCEC

Verificări nedistructive si a comportării în exploatare a constructiilor

57

ZP

Zidărie si pereti

 

ANEXA Nr. 9 la procedură

 

FISĂ DE EVALUARE

Sef de laborator/Specialist încercări nedistructive

 

I. DATE DE IDENTIFICARE LABORATOR GRAD......

Proprietarul laboratorului:.........................................

Sediul social:............................................................

Adresa laboratorului:................................................

Profilurile:.................................................................

II. MOD DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR PROFESIONALE:

Numele si prenumele:...............................................

Studii: ........................................................................

Vechimea în activitatea de laborator:........................

Nr. crt.

Cerinta evaluată

Conform

Neconform

Observatii

1.

Cerinte de studii si experientă profesională (conform anexei nr. 5 la procedură)

 

 

Dosar personal de laborator (decizie de numire, diplomă de studii, documente doveditoare vechime, adeverinte/diplome privind instruiri profesionale)

2.

Evaluarea cunostintelor profesionale (conform art. 16 alin. (6)-(8) din procedură)

 

 

Chestionar de evaluare Punctaj

Numele si prenumele evaluatorului IJC/ICB

Semnătura

Data

 


ANEXA Nr. 10 la procedură

 

SIGLA

 

RAPORT DE EVALUARE

a laboratorului de analize si încercări în activitatea de constructii

 

Încheiat astăzi.............

Datele de identificare a laboratorului

Institutia tutelară:

Nr. de înregistrare la registrul comertului:

 

 

CUI societate:

Adresa institutiei tutelare:

Nr. de telefon:

 

 

Nr. fax:

Adresa laboratorului:

Nr. de telefon laborator:

 

 

Nr. fax laborator:

Baza legală a atestării:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare

- Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare

- Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994

- Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005

- SR EN ISO CEI 17025: 2005 si SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 - Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări

- Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.497/2011

- Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificatii, normative, instructiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.)

Comisia de autorizare compusă din:

Numele si prenumele

Presedinte

 

Membru

 

Secretar comisie

 

In urma analizării Dosarului de autorizare de către comisia de autorizare s-au constatat următoarele:

Nr. crt.

Criteriul analizat

DA

NU

1.

Fisa de identificare este completată cu toate datele de identificare necesare în faza de autorizare/extindere/modificare/reînnoire?

 

 

2.

Lista documentelor sistemului de management al calitătii contine documentele necesare functionării sistemului?

 

 

3.

Lista profilurilor si încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea

 

 

4.

Chestionarul de informare si autoevaluare s-a completat conform cerintelor etapei de autorizare/ extindere/modificare/reînnoire?

 

 

5.

S-a constatat realizarea tuturor actiunilor corective stabilite în procesul-verbal rezultat în urma verificărilor efectuate în baza chestionarului de informare si autoevaluare?

 

 

Alte constatări rezultate în urma analizei:

 

 

 

 

Paginile anexate, în număr de......., fac parte integrantă din prezentul raport de evaluare.

CONCLUZIA COMISIEI DE AUTORIZARE

în urma analizei documentelor, laboratorul................................., cu sediul în .....................................................

ÎNDEPLINESTE/NU ÎNDEPLINESTE cerintele de autorizare/extindere/modificare/reînnoire.

 

Comisia de autorizare

Numele si prenumele

Semnătura

Presedinte

 

 

Membru

 

 

Secre

tar comisie

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în...................exemplare.

 


 

ANEXA Nr. 11*) la procedură

 

AUTORIZATIE LABORATOR

 

 


*) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.

 

 


- verso model autorizatie -

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate;

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate;

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări în

activitatea de constructii autorizate:

Stampila

Stampila

Stampila

Stampila

 

 

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări în

activitatea de constructii autorizate:

Stampila

Stampila

Stampila

Stampila

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de constructii autorizate:

Data reînscrierii în Registrul

laboratoarelor de analize si încercări în

activitatea de constructii autorizate:

Stampila

Stampila

Stampila

Stampila


ANEXA Nr. 12 la procedură

 

- Model –

 

CERERE DE REÎNNOIRE

a autorizatiei laboratorului de analize si încercări în activitatea de constructii

 

Prin prezenta,...................................................................................... (denumirea institutiei), reprezentată prin..................................................., cu sediul în ....................................................._....................., vă solicităm declansarea procedurii de reînnoire a autorizării laboratorului.................................... gradul.......în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:

1. fisa de identificare a laboratorului;

2. lista profilurilor si încercărilor de laborator pentru care se solicită reînnoirea;

3. notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fisele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea conditiilor declarate si a cerintelor organismului de autorizare.

Declarăm prin prezenta că am luat cunostintă de prevederile reglementărilor tehnice si ale legislatiei în vigoare aplicabile activitătii laboratorului pentru care solicităm reînnoirea autorizării si ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a autorizatiei; în caz contrar, suntem de acord cu suspendarea sau retragerea autorizatiei.

Vă rugăm ca după analizarea dosarului de reînnoire, în cazul în care acesta corespunde exigentelor stabilite pentru autorizare, să propuneti perioada de efectuare a evaluării la fata locului a laboratorului.

 

Conducătorul unitătii,

...........................................

(numele si prenumele)

...........................................

(semnătura)

 

Data ....................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor de plată

 

Având în vedere prevederile art. 631 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. 1. - (1) Institutiile financiare nebancare care la data autorizării de către Banca Natională a României ca institutii de plată au calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare îsi mentin această calitate cu respectarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dacă după expirarea a 3 perioade de raportare în conditiile art. 522 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 21/2009 privind institutiile de plată, cu modificările si completările ulterioare, Banca Natională a României constată că institutiile de plată nu înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare acestea îsi pierd calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare.

Art. 2. - Institutiile de plată, altele decât cele prevăzute la art. 1 au obligatia de raportare la Centrala Riscurilor Bancare, în termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca Natională a României constată că acestea înregistrează un nivel semnificativ al activitătii de creditare.

Art. 3. – Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 5.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.