MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 396/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

70. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

517. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu

 

5. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuartiferdin perimetrul Strenita

 

103. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

433. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 si12 aprilie 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010

 

1.389/2.036. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

2.014. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

399. - Decizie privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la data de 26 iunie 2011

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

381. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER -S.R.L.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

2.018. - Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 16 decembrie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

“3. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

«f) achizitiile necesare organizării de către Parlamentul României a sesiunii Adunării Parlamentare a NATO din anul 2011.»“

2. Articolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) ale art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, în cursul anului universitar 2010-2011 se pot scoate la concurs posturi de preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/sef de lucrări, conferentiar si profesor universitar, cu încadrarea în limita numărului de posturi vacante si a bugetelor institutiilor de învătământ superior, după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 70.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 517.


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

Având în vedere urmările crizei economice, situatia economică existentă, precum si insuficienta resurselor necesare finantării integrale de la bugetul de stat a Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor,

luând în considerare necesitatea instituirii unor derogări, a căror reglementare nu poate fi amânată, în ceea ce priveste termenul până la care se va achita contravaloarea taxei pe valoarea adăugată si a accizelor suportate de institutiile beneficiare pentru cantitătile de combustibili primite, în scopul functionării tehnicii din dotare în vederea îndeplinirii atributiilor operative,

având în vedere că bugetele aprobate Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apărării Nationale pe 2011 nu permit alocarea fondurilor necesare Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervă de stat,

tinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Termenele prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 19 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2012 inclusiv.

Art. II. -Termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 198/2010, se prorogă până la data de 30 iunie 2012 inclusiv.

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010, aprobată prin Legea nr. 198/2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6 - (1) Fondurile necesare Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervă de stat se asigură din bugetele Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2012, direct proportional cu cantitătile de combustibil alocate acestora potrivit anexei.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si

Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 50.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 301.533 din 20 mai 2011,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu, convenită prin Licenta de concesiune nr. 13.565/2010 încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială Holcim (ROMÂNIA) S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 3.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuartifer din perimetrul Strenita

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 301.551 din 20 mai 2011,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a porfirului cuartifer din perimetrul Strenita, convenită prin Licenta de concesiune nr. 12.975/2010 încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Basalt Agregate” - S.R.L. Dumbrăvita, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 5.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor art. 15 alin. (5) si art. 16 lit. B. a) din partea a lII-a cap. I din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite Drezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 103.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 si 12 aprilie 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, schimbul de instrumente, semnate la Bucuresti la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 si 12 aprilie 2011, pentru corectarea erorii materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010. Notele verbale, care constituie schimbul de instrumente, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 29 aprilie 2011.

 Nr. 433.

 

 


ANEXĂ

 

Nr. H2-1/493

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Cehe la Bucuresti si, referitor la textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la 31 martie 2010, la Bucuresti, are onoarea să-i aducă la cunostintă următoarele:

În timpul procedurii interne pentru ratificarea acestui acord, partea română a sesizat că, în alternatul părtii române în limba engleză, la art. 4 privind echivalenta nivelurilor nationale de clasificare pentru România a fost mentionat “STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ” în loc de nivelul cofect “STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ”.

În opinia părtii române, această diferentă nu afectează dispozitiile de fond ale acordului si, dacă partea cehă este de acord, propune corectarea prin schimb de note verbale a acestei erori materiale, constând în adăugarea cuvântului “DEOSEBITĂ” la art. 4 în alternatul părtii române în limba engleză.

Partea română ar aprecia primirea notei verbale de răspuns într-un timp cât mai scurt, astfel încât autoritătile române să poată continua procedura de ratificare a acestui acord.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Cehe la Bucuresti asigurarea înaltei sale consideratii.

 

3 februarie 2011.

 

Ambasadei Republicii Cehe

- în oras –

 

Nr. 115/2011

 

Ambasada Republicii Cehe prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe - Directia drept international si tratate si, în legătură cu Nota acestuia nr. H2-1/493 din data de 3 februarie 2011, în care se mentionează că în alternatul părtii române în limba engleză a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la 31.03.2010 la Bucuresti, a fost omis din greseală un cuvânt la art. 4, are onoarea să-i aducâ la cunostintă următoarele:

În alternatul părtii cehe în limba engleză eroarea mentionată nu apare. De aceea, este numai de competenta părtii române să asigure corectarea eforii tehnice mentionate în alternatul propriu.

Ambasada Republicii Cehe multumeste pentru sprijin si foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe - Directia drept international si tratate asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

 

Ministerului Afacerilor Externe

Directia drept international si tratate

 

Nr. H2-1/1119

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Cehe la Bucuresti si, referitor la textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la 31 martie 2010 la Bucuresti, are onoarea să-i multumească pentru precizările din Nota verbala nr. 115/2011 din 2 martie 2011.

Ministerul Afacerilor Externe al României consideră că, în conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Viena privind dreptul tratatelor din 1969, modificarea erorii materiale din varianta în limba engleză a acordului se poateface numai după acordul în acest sens al celeilalte părti, respectiv partea cehă. Faptul că eroarea materială identificată există doar în alternatul părtii române nu conferă părtii române competenta de a efectua corectarea acestei erori, în lipsa acordului părtii cehe. În acest sens, partea română roagă partea cehă să comunice acordul său expres privind corectarea acestei erori materiale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Cehe la Bucuresti asigurarea înaltei sale consideratii.

 

21 martie 2011.

 

Ambasadei Republicii Cehe

- în oras –

 

Nr. 175/2011

 

Ambasada Republicii Cehe în Bucuresti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si, în legătură cu Nota Ministerului nr. H2-1/1119 din 21 martie 2011 referitoare la textul Acordului între Guvernul Republicii Cehe si Guvernul României privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate (Bucuresti, 31 martie 2010), are onoarea să aducă la cunostintă că, potrivit interpretării părtii cehe, eroarea în cauză (un cuvânt omis în textul în limba engleză al alternatului român al acordului) nu constituie o “eroare” în termenii Conventiei de la Viena privind Dreptul Tratatelor din 1969; cu toate acestea, partea cehă reafirmă acordul său ca partea română să insereze cuvântul omis “DEOSEBITĂ” în tabelul din art. 4 al textului în limba engleză al alternatului său al acordului.

Ambasada Republicii Cehe în Bucuresti foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 12 aprilie 2011.

 

Ministerului Afacerilor Externe al României

Directia protocol

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 1.389 din 27 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.036 din 24 mai 2011

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 septembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Aceste cheltuieli sunt eligibile dacă sunt realizate în conformitate cu legislatia natională în vigoare si în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării, si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5 - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru promovarea brandului creat si dezvoltat în conformitate cu obiectivul domeniului major de interventie 5.3 «Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică» al axei prioritare «Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului» din cadrul Programului operational regional 2007-2013 au în vedere:

a) cheltuieli pentru participarea la manifestările expozitionale din tară sau din străinătate;

b) cheltuieli privind desfăsurarea vizitelor educationale si de informare;

c) cheltuieli cu organizarea de evenimente si misiuni, în tară si în străinătate, cu rol în cresterea circulatiei turistice;

d) cheltuieli pentru actiuni de publicitate si reclamă cu caracter general, în tară si în străinătate;

e) cheltuieli pentru marketing prin internet, retele de socializare si alte mijloace electronice, incluzând si realizarea unui portal de informatii de turism;

f) activităti de promovare a României ca destinatie turistică si a brandului turistic national, pe plan national si international, în cadrul Galei Internationale de Box Profesionist organizate de Federatia Română de Box.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. a) includ:

a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie a standului, cu închirierea, construirea si amenajarea spatiului expozitional;

b) cheltuieli ocazionate de activităti de marketing specifice participării la manifestările expozitionale;

c) cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare manifestărilor expozitionale, precum si în perioada de desfăsurare a acestora;

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare de prezentare si promovare cu caracter general si pentru mediatizarea prezentei românesti la actiunile respective;

e) cheltuieli cu taxele de participare, de înscriere sau orice alte taxe necesare participării, plătibile către organizatori sau terti, în cazul în care nu au fost percepute taxe corespunzătoare art. 3 alin. (2) si (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice;

f) cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna pentru reprezentantii mass-mediei;

g) cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna sau onorariile pentru formatii artistice, mesteri populari, personal hostess, membri ai colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, lideri ori creatori de opinie cu rol în desfăsurarea manifestării expozitionale respective;

h) cheltuieli de decontare a utilitătilor - energie electrică, apă, conexiune la internet -, aferente standului/spatiului expozitional prevăzut la lit. a);


i) cheltuieli de protocol, în limita a 1% din valoarea totală a proiectului;

j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, receptie, conferintă de presă, cu rol în sporirea atractivitătii standului;

k) cheltuieli pentru închirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau altor activităti organizate cu ocazia manifestării expozitionale;

l) cheltuieli cu productia de materiale publicitare specifice;

m) alte cheltuieli pentru servicii de marketing prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 14/2011.

(3) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. b) includ:

a) cheltuieli pentru ghid sau însotitor de grup pe teritoriul României, pentru biletele de intrare la obiective turistice, taxe de fotografiere, taxe de filmare;

b) cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare si masă. Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de cazare si transport sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislatia natională în vigoare si în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările si completările ulterioare. Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de masă sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislatia natională în vigoare si în limitele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. c) includ:

a) cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare si masă; aceste cheltuieli sunt eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu legislatia natională în vigoare si în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 281/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, precum si a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) cheltuieli de protocol, în limita a 1% din valoarea totală a proiectului, cheltuieli cu productia de materiale publicitare specifice, cu publicitatea înainte si în perioada evenimentului, de tipul difuzării de clipuri TV si spoturi audio, cu publicitatea prin mijloace electronice, cu insertii publicitare prin intermediul principalelor motoare de căutare pe internet;

c) închirierea sălilor si aparatura specifică;

d) cheltuieli cu transportul, cazarea si masa participantilor;

e) onorariul personalului hostess si formatiilor artistice prezente în cadrul evenimentului sau misiunii;

f) servicii de tipărire si transmitere de invitatii.

(5) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. d) includ:

a) cheltuieli cu insertii publicitare în cataloage realizate de touroperatori, societăti comerciale cu activitate de turism, asociatii profesionale, patronale si organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităti ale administratiei publice locale si centrale, alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului, care prezintă destinatii turistice românesti sau produse turistice din România, reviste;

b) cheltuieli cu publicitatea destinatiei si a produselor turistice românesti în mass-media internă si internatională, pe pietele-tintă, cu activitătile de marketing direct, realizarea de cataloage, albume, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tipărituri, ghiduri si hărti turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audiovideo, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte promotionale, cu expedierea materialelor promotionale în tară si în străinătate, cu insertii publicitare în presă, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărti cu specific de turism, publicatii de specialitate; cheltuieli cu publicitatea outdoorîn tară si în străinătate;

c) cheltuieli cu promovarea, prin intermediul posturilor de televiziune si radio si on-line care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în cresterea circulatiei turistice în România, în cresterea notorietătii destinatiilor turistice românesti sau în constientizarea importantei turismului românesc;

d) cheltuieli cu promovarea si publicitatea, prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinatii din România si prin intermediul principalelor aeroporturi din România si din străinătate, constând în insertii publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene si ale aeroporturilor, difuzarea de clipuri TV promotionale si filme publicitare de turism în aeroporturi si în aeronave, precum si alte tipuri de activităti de promovare si publicitate, în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile;

e) cheltuieli pentru realizarea de actiuni de promovare si publicitate cu rol în cresterea notorietătii destinatiilor si produselor turistice românesti prin intermediul unor personalităti cu recunoastere natională si internatională din diferite domenii de activitate, cum ar fi: artistice, culturale, sportive, stiintifice si altele asemenea, ca vectori de promovare a brandului turistic al României.”

3. La articolul 7 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) cheltuieli cu insertii publicitare în presă, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor în tară, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tipărituri, hărti turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audiovideo, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte promotionale, expedierea materialelor promotionale în tară; cheltuielile cu realizarea panourilor sunt eligibile în limita a maximum 15% din valoarea totală a proiectului; cheltuielile cu realizarea paginii web sunt eligibile în limita a maximum 10% din valoarea totală a proiectului.”

4. La articolul 13, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru achizitia de software si crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare centrelor nationale de informare si promovare turistică, precum si realizarea si dezvoltarea unui site web pentru integrarea acestora.”

5. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru realizarea lucrărilor de constructii si instalatii aferente organizării de santier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele aferente construirii provizorii sau amenajării la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe pentru spălare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si fortă, căi de acces auto, bransamente/racorduri la utilităti, împrejmuiri, pânze pentru protectia fatadelor, panouri de prezentare, pichete de incendiu.”

6. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Prevederile art. I pct. 3 se aplică pentru contractele de finantare încheiate după data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

 

Având în vedere dispozitiile art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul I, denumirea literei Ase abrogă.

2. Articolele 1-11 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili are obligatia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligatiilor de plată a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situatii:

a) la solicitarea contribuabililor;

b) la solicitarea altor autorităti publice, în cazurile si în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) din oficiu, în situatia în care se schimbă competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situatii prevăzute de lege.

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), solicitantii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin postă cu confirmare de primire. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă si prin mijloace de transmitere la distantă.

(3) Prin organ fiscal competent se întelege organul fiscal prevăzut la art. 33 sau 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) în cazul persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În cerere, contribuabilul mentionează si sediul activitătii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale competente colaborează în vederea stabilirii situatiei fiscale reale. În acest scop, organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activitătii/locul de desfăsurare a activitătii principale comunică organului fiscal competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informatiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.

(5) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal emitent.

Art. 2. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare, cu exceptia cazului în care acesta se eliberează la solicitarea autoritătilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Art. 3. - În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent verifică:

a) dosarul fiscal al contribuabilului;

b) fisa pentru evidenta analitică pe plătitori a contribuabilului;

c) existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

d) existenta deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si înregistrate în evidenta fiscală note de compensare/restituire.

Art. 4. - (1) Dacă organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaratiile fiscale, acesta înstiintează contribuabilul privind depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, potrivit prevederilor art. 83 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeste cu perioada cuprinsă între data transmiterii înstiintării si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

(2) în situatia în care organul fiscal constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul a fost înstiintat cu privire la depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, acesta emite si comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlineste după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungeste cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.


(3) Organul fiscal emite si înregistrează în evidenta fiscală, potrivit procedurilor legale, notele de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentatia aprobată pentru solutionarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

Art. 5. - (1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 sectiuni, respectiv:

a) sectiunea A «Obligatii de plată»;

b) sectiunea B «Sume de rambursat/restituit»;

c) sectiunea C «Informatii pentru verificarea eligibilitătii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile»;

d) sectiunea D «Alte mentiuni».

(2) La sectiunea A se înscriu:

a) totalul obligatiilor fiscale principale si sumelor stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală;

b) totalul obligatiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală.

(3) La sectiunea A nu se cuprind:

a) obligatiile fiscale esalonate la plată, cu exceptia ratelor neachitate la termenele stabilite în graficul de esalonare la plată;

b) sumele reprezentând creante fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) sumele reprezentând amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plângeri în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) obligatiile cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară, aprobat de către judecătorul-sindic.

(4) La sectiunea B se înscriu:

a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă si optiune de rambursare, în curs de solutionare si pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare;

b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de solutionare.

(5) Sumele înscrise la sectiunile Asi B pot fi detaliate pe tipuri de obligatii/deconturi de TVA cu sumă negativă si optiune de rambursare în curs de solutionare/cereri de restituire în curs de solutionare, la solicitarea contribuabilului. În acest caz, informatiile se înscriu la sectiunea D.

(6) La sectiunea C se înscriu:

a) diferenta dintre obligatiile de plată cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B;

b) totalul obligatiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.

(7) Informatiile din sectiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală mentionează expres acest lucru în cererea/adresa sa.

(8) La sectiunea D se înscriu informatiile prevăzute la alin. (5), precum si orice alte informatii relevante pentru situatia fiscală a contribuabilului, cum ar fi esalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare.

Art. 6. - În sensul art. 112 din Codul de procedură fiscală, exigibilitatea obligatiilor fiscale este cea prevăzută la art. 116 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.

Art. 7. - În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele si prenumele conducătorului organului fiscal.

Art. 8. - (1) Certificatul de atestare fiscală se întocmeste în două exemplare originale, din care:

a) un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal competent, în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1)lit. c);

b) un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent si se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situatia în care contribuabilul doreste să obtină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa mentionează numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteste o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.

Art. 9. - Se aprobă modelul si continutul formularelor:

a) «Certificat de atestare fiscală», cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 1;

b) «Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală», cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor de la art. 9 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) în cazul contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distantă, organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscală si îl comunică contribuabilului în aceeasi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală si îl prezintă administratiei finantelor publice în a cărei rază teritorială acesta îsi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.

(2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) îndeplineste procedura de certificare după vizualizarea, în baza de date centrală, a formei electronice a certificatului de atestare fiscală.”

3. Articolele 12-14 se abrogă.

4. La capitolul I, litera B continând articolele 15-30 se abrogă.

5. Anexele nr. 1-3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexele nr. 4-8 se abrogă.

Art. II. - Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în curs de solutionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se solutionează conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării.

 

Bucuresti, 19 mai 2011.

Nr. 2.014.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 


ANEXA Nr. 1)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 752/2006)

 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

b) Totalul obligatiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni

 

- lei -

 

 

D. ALTE MENTIUNI: I. OBLIGATII DE PLATĂ*)

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligatiei de

plată

Obligatii de plată

 

 

 

 

Total, din care:

Obligatii de

plată principale

Obligatii de plată accesorii

0

1

2 = 3 + 4

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT*)

- lei -

Nr. crt.

Denumirea actului/nr. si data

Cuantumul sumelor

0

I

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

III. MENTIUNI RELEVANTE PENTRU SITUATIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

.................................................................................................................................................................

 

*) Pct. I si II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la sectiunile A si B.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele:.......................................

Semnătura si stampila unitătii:...................................................

 

Administratia finantelor publice .................................................................................................... prin................................................. (numele si prenumele conducătorului administratiei finantelor publice) certifică faptul că prezentul înscris este conform cu originalul.*)

 

Semnătura si stampila unitătii:...................................................

 

*) Se completează numai in cazul in care contribuabilul solicită certificarea pentru conformitate cu originalul a unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distantă.

 

 

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.21.99

 

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 752/2006)

 

CERERE de eliberare a certificatului de atestare fiscală

 

A.

Date de identificare a contribuabilului

 

 

1. Denumirea/Numele si prenumele..............................................................................

 

 

 

2. Codul de identificare fiscală.......................................................................................

 

 

 

3. Numărul de ordine în registrul comertului..................................................................

4. Date privind domiciliul fiscal

Judetul.........................., sectorul.........................., localitatea..........................,

str.....................................................nr.............................., bl...........................,

sc..............., et.........., ap............., codul postai................................................

Fax......................................................., telefon..................................................

E-mail...................................................................................................................

 

 

 

 

B.

Date de identificare a împuternicitului

 

 

1. Reprezentare prin împuternicit □

Nr. act împuternicire .......................... Data ..........................

2. Date de identificare a împuternicitului

Numele, prenumele/Denumirea ............................................................

Adresa:

Judetul .........................., sectorul .........................., localitatea ..........................,

str. .................................................... nr. ............................., bl. ..........................,

sc. .............., et. ........., ap. ............, codul postal ................................................

Fax ......................................................., telefon ..................................................

E-mail ...................................................................................................................

Codul de identificare fiscală ..................................................................................

 

 

 

Judetul .........................., sectorul .........................., localitatea ..........................,

str. .................................................... nr. ............................., bl. ..........................,

sc. .............., et. ........., ap. ............, codul postal ................................................

Fax ......................................................., telefon ..................................................

E-mail ...................................................................................................................

Codul de identificare fiscală ..................................................................................

 

 

 

Codul de identificare fiscală ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Mentiuni privind obligatiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidentei pe care o detin:

- lei -

C.

 

Nr. crt.

Denumirea obligatiei fiscale de plată

Obligatii fiscale principale

Obligatii fiscale accesorii

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achitat prin .................................................................. din data de ............................................................................

*) Se completează obligatoriu în cazul solicitării eliberării certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere

la distantă.

D.

SOLICIT:

a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în exemplare

b) completarea sectiunii C din Certificatul de atestare fiscală “Informatii privind verificarea eligibilitătii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile”

□ DA □ NU

c) completarea sectiunii D din Certificatul de atestare fiscală “ALTE MENTIUNI” cu detalierea informatiilor de la sectiunile A si B din certificat

□ DA □ NU


Numele si prenumele...............

 

 

 

 

Functia.....................................

Semnătura si stampila.............

Data.........................../.............

 

....../.........................

 

 

 

Se completează de către organul fiscal.

 

 

Denumirea organului fiscal .......................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare ...............................................................................

Data înregistrării ................../................../.....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat ........................................................................................................................

Numărul legitimatiei ................................................................................

 

 

 

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 752/2006)

 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor

 

1. Certificat de atestare fiscală

1. Denumire: Certificat de atestare fiscală

2. Cod: 14.13.21.99

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreste: fată-verso.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la atestarea situatiei fiscale a contribuabililor.

7. Se întocmeste în: două exemplare. La cererea contribuabilului pot fi emise mai multe exemplare, de: organul fiscal.

8. Circulă:        - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

9. Se păstrează: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală

2. Cod: 14.13.25.99

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreste în: un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la eliberarea certificatului de atestare fiscală.

7. Se întocmeste în: un exemplar;

de: contribuabil sau de către împuternicit.

8. Circulă: la organul fiscal.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la data de 26 iunie 2011

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării de către radiodifuzori a unei informări corecte si impartiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul local organizat la data de 27 iunie 2011 de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, denumit în continuare CGMB,

în conformitate cu dispozitiile Hotărârii CGMB nr. 63/2011 privind aprobarea organizării referendumului local cu privire la modificarea organizării administrativ-teritoriale si a functionării autoritătilor administratiei publice locale din municipiul Bucuresti, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 95/2011,

tinând cont de prevederile art. 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,


în conformitate cu dispozitiile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual,

în temeiul art. 3, 10 si al art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunostintă publică a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 95/2011 si se încheie la data de 24 iunie, ora 24,00.

Art. 2. - Campania pentru referendum la posturile de radio si televiziune, publice si private, este gratuită.

Art. 3. - Reflectarea campaniei pentru referendum se poate face prin intermediul emisiunilor informative si de dezbatere.

Art. 4. - Reflectarea evenimentelor si a temelor legate de referendum trebuie să respecte regulile privind echitatea, impartialitatea, informarea corectă si pluralismul de opinii.

Art. 5. - În temeiul obligatiei de a informa corect publicul, radiodifuzorii nu pot difuza, până la încheierea referendumului, consultări de tip televoting ale publicului prin intermediul sms-urilor, e-mail-urilor si/sau al telefoniei.

Art. 6. - Emisiunile de dezbatere si sondajele de opinie referitoare la referendum nu pot fi difuzate cu 24 de ore înainte de ziua de desfăsurare a referendumului si până la închiderea votării.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2011.

Nr. 399.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 mai 2011 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 81, et. 2, ap. 5, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/737/25.03.2011, cod unic de înregistrare 28244900/25.03.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 381.

 


ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Nicio organizatie sau asociatie constituită în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveste activitătile de mediere si control al medierii.

(3) Calitatea de membru al unei asociatii profesionale în domeniul medierii se dobândeste exclusiv prin exprimarea prealabilă, în scris, a consimtământului expres dat de asociatia profesională în acest sens, în urma unei solicitări adresate respectivei asociatii profesionale.”

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 15 aprilie 2011.

 Nr. 2.018.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.