MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 395/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 395         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 iunie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură si Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”

 

130. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

 

807. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

 

1.535. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură si Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 71.219 din 26 mai 2011, elaborat de Directia generală politici în sectorul vegetal,

în baza prevederilor:

- art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 27 lit. b) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură si Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”, acronim ADER 2020, prevăzut în anexa nr. 1, proiectele componente ale acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum si bugetul total estimat în sumă de 45.401.000 lei, din care pentru anul 2011 se aprobă suma de 10.900.000 lei.

Art. 2. - (1) Structura de conducere a planului sectorial ADER 2020 este alcătuită din directorul planului sectorial, monitori tehnici si monitori economici. Instructiunile si procedurile care trebuie respectate la competitia pentru accesarea fondurilor publice alocate proiectelor de cercetare din planul sectorial ADER 2020 sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare.

(2) Functia de director al planului sectorial ADER 2020 este îndeplinită de către seful serviciului de cercetare, care poate exercita si functia de monitor de proiect.

(3) Monitorii vor fi nominalizati de conducătorii directiilor/serviciilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) Directiile/Serviciile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale îndeplinesc prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 124.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele fizice si juridice care doresc să presteze activitătile specifice prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR ca operator RSVTI trebuie să se autorizeze în conditiile prevăzute în metodologia prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Persoanele juridice si fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor si ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activitătii de operator RSVTI până la data expirării valabilitătii acestora, numai pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalatiilor/echipamentelor.

Art. 4. - La data expirării perioadei de valabilitate a autorizatiilor emise în temeiul ordinelor inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 si, respectiv, nr. 382/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice si juridice care doresc dobândirea unei noi autorizatii de operator RSVTI vor îndeplini conditiile prevăzute în metodologia precizată la art. 1.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozitiile Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Uleia Viorel

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 130.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională si autorizarea operatorilor RSVTI, persoane fizice si juridice, în conformitate cu cerintele specifice ale prescriptiilor tehnice ISCIR privind siguranta în functionare a instalatiilor/echipamentelor, în domeniul instalatiilor sub

presiune, al instalatiilor de ridicat si al aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Prezenta metodologie urmăreste ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu organizatori avizati de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispozitia participantilor informatiile necesare în vederea desfăsurării activitătii.

 


SECTIUNEA a 2-a

Termeni si definitii

 

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autorizare - activitatea de evaluare, efectuată de ISCIR, a competentei si capabilitătii unei persoane fizice sau juridice de a desfăsura activitătile prevăzute de prezenta metodologie;

b) atestat - documentul eliberat de ISCIR, obtinut pe baza unei evaluări scrise;

c) avizare - procedura de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;

d) detinător - persoana fizică sau juridică ce detine cu orice titlu o instalatie/un echipament în exploatare;

e) examinare - procesul care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunostintelor si abilitătilor tehnice în vederea autorizării;

f) formator - persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispozitiilor legale;

g) operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

h) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii nationale, precum si cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru ai Uniunii Europene sau reglementat de acesta;

i) subdiviziuni ale persoanei juridice - sediile secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea sedii;

j) supraveghere tehnică a instalatiilor - totalitatea activitătilor desfăsurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, si a prescriptiilor tehnice aplicabile, desfăsurate de către operatorul RSVTI în scopul functionării în conditii de sigurantă a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

k) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosintă o instalatie/un echipament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Detinătorii/Utilizatorii de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire si proprietate, au obligatia să numească un operator RSVTI.

Art. 4. - Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizatiei emise de către ISCIR.

Art. 5. - Autorizarea unei persoane fizice ca operator RSVTI se face numai după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea programelor de instruire

 

SECTIUNEA 1

Avizarea persoanelor juridice pentru organizarea

programelor de instruire

 

Art. 6. - (1) Persoanele juridice care doresc să organizeze si să deruleze programe de instruire pentru operatori RSVTI trebuie avizate de către ISCIR.

(2) în vederea avizării, persoana juridică depune la ISCIR următoarele:

a) adresa de solicitare;

b) dovada că are ca obiect de activitate desfăsurarea activitătilor de formare profesională, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;

c) programa analitică cu tematica prevăzută în anexa nr. 1;

d) suportul de curs.

(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) si, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, ISCIR eliberează adresa de avizare/respingere a persoanei juridice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) în cazul respingerii avizării, ISCIR comunică motivele respingerii.

(5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Art. 7. - În vederea organizării programelor de instruire, persoana juridică avizată trebuie să respecte următoarele conditii:

a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestati de către ISCIR;

b) să asigure conditiile necesare pentru buna desfăsurare a programului de instruire.

Art. 8. - Persoanele juridice care au obtinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea programelor de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI - persoane fizice

 

Art. 9. - Persoana fizică se poate înscrie la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată de ISCIR, dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) are exercitiul drepturilor civile;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activitătii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;

c) are studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitantul cu studii medii trebuie să facă dovada că are o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii reglementate de ISCIR.

Art. 10. - (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 9, în vederea înscrierii la un program de instruire, depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:

a) copia diplomei de studii tehnice;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) fisa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii.

(2) Pentru actele solicitate în copie, organizatorul programului de instruire va certifica conformitatea acestora cu originalul.

Art. 11. - (1) Pentru organizarea unui program de instruire în vederea autorizării operatorilor RSVTI, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel putin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:

a) adresa de anuntare a organizării programului de instruire, în care se precizează tipul programului (tip modul), perioada de organizare si locul de desfăsurare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c) programa analitică de instruire dezvoltată pe teme, zile, ore si formatori;

d) tabelul cu numele si prenumele formatorilor atestati;

e) tabel cu numele si prenumele cursantilor si codul numeric personal.

(2) Programa analitică de instruire în vederea autorizării (modul A) este prezentată în anexa nr. 1.

(3) ISCIR analizează documentatia depusă si comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la avizarea deschiderii si desfăsurării programului de instruire, conform modelului de adresă prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. - Se admite modificarea listei cursantilor în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligatia anuntării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.


Art. 13. - La sfârsitul programului de instruire, organizatorul eliberează participantilor documentul care confirmă participarea la programul de instruire conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 14. - Persoana juridică avizată care nu anuntă organizarea unui program de instruire în termenul prevăzut ia art. 11 alin. (1) nu are dreptul să elibereze participantilor documentul care să confirme participarea la programul de instruire.

Art. 15. - ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăsurare a programului de instruire.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea operatorilor RSVTI

 

SECTIUNEA 1

Autorizarea operatorului RSVTI - persoană fizică

 

Art. 16. - (1) Persoanele fizice care au participat la un program de instruire, organizat de o persoană juridică avizată de către ISCIR, se pot înscrie la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI.

(2) Examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI se organizează de persoana juridică avizată de ISCIR, la finalul programului de instruire, aceasta având obligatia de a asigura buna desfăsurare a examenului.

Art. 17. - Examenul de autorizare se sustine cu ISCIR.

Art. 18. - (1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examenul de autorizare;

b) copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice;

c) copia actului de identitate;

d) copia documentului de participare la programul de instruire organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR.

(2) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI în urma participării la examenul de autorizare si achitării tarifului de eliberare a autorizatiei, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.

(3) Persoanele care au ocupat timp de minimum 2 ani functia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR si care au fost atestate ca formatori în domeniul RSVTI sau ca formatori experti au dreptul de a dobândi calitatea de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de autorizare, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire si la examenul de autorizare.

Art. 19. - (1) Tematica pentru examenul de autorizare se stabileste de către ISCIR pe baza suportului de curs avizat.

(2) Examenul de autorizare constă într-o examinare scrisă.

(3) Conditia de promovare a examenului de autorizare este obtinerea notei minime 7 (sapte).

Art. 20. - (1) Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în vederea obtinerii autorizatiei ca operator RSVTI pot participa la reexaminare în conditiile prevăzute la art. 18 pe baza unei solicitări scrise transmise la ISCIR, în termen de maximum 12 luni de la data finalizării programului de instruire.

(2) Examenul de autorizare se sustine cu ISCIR, care planifică candidatii înscrisi.

Art. 21. - (1) Pentru candidatii care la examenul de autorizare au fost declarati “ADMIS”, ISCIR eliberează o autorizatie conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Autorizatia eliberată de ISCIR are termen de valabilitate de 4 ani de la data eliberării.

(3) Pe baza autorizatiei eliberate, operatorul RSVTI detine o stampilă de identificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 22. - Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate solicita ISCIR prelungirea valabilitătii autorizatiei, dacă sunt îndeplinite următoarele cerinte:

a) îndeplineste conditiile prevăzute la art. 9;

b) autorizatia nu are termenul de valabilitate expirat, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în conditiile legii;

c) dovedeste participarea, cu cel mult un an înainte de data expirării valabilitătii autorizatiei, la un program de instruire în domeniu (modul B) organizat, în conditiile mentionate la art. 9-15, de o persoană juridică avizată de către ISCIR.

Art. 23. - (1) Programul de instruire în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR în conditiile art. 6.

(2) Programa analitică de instruire în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei (modul B) este prezentată în anexa nr. 1.

(3) La sfârsitul programului de instruire, organizatorul eliberează participantilor o adeverintă conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 24. - (1) în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei, persoana fizică depune la ISCIR o cerere însotită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) autorizatia, în copie;

c) fisa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;

d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu (modul B), urmat cu cel mult un an înainte de data încetării valabilitătii autorizatiei, în copie;

e) declaratie dată olograf de solicitant, în original, prin care acesta declară pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 22 lit. b).

(2) în cazul îndeplinirii cerintelor mentionate la alin. (1), ISCIR eliberează autorizatia de operator RSVTI, având aceeasi perioadă de valabilitate cu cea initială.

Art. 25. - În exercitarea activitătii sale, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele drepturi:

a) de a păstra originalul autorizatiei eliberate de către ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le retină;

b) să primească toate informatiile si documentele solicitate cu privire la instalatiile/echipamentele pe care le are în evidentă de la reprezentantii unitătilor detinătoare/utilizatoare.

Art. 26. - (1) Autorizatia de operator RSVTI - persoană fizică îsi încetează valabilitatea în următoarele conditii:

a) de la data retragerii de către autoritătile sau organismele competente a avizelor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activitătii de operator RSVTI;

b) de la data la care pierderea capacitătii depline de exercitiu sau pierderea capacitătii de folosintă a fost constatată prin decizie a autoritătilor sau organismelor competente, potrivit legii;

c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;

d) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei functii, ca măsură de sigurantă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care a fost dispusă interdictia;

e) ca urmare a incapacitătii prestării activitătii ca operator RSVTI, stabilită de medicul de medicina muncii.

(2) Suspendarea operează de drept de la data la care conditia nu mai este îndeplinită si durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea initială a autorizatiei.

(3) în perioada suspendării, persoana fizică nu are dreptul de a exercita activităti de operator RSVTI, sub sanctiunea retragerii autorizatiei.

 


 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea operatorilor RSVTI - persoane juridice

 

Art. 27. - Cererea de eliberare a autorizatiei de operator RSVTI pentru persoane juridice se depune la ISCIR, însotită de următoarele documente:

a) certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau un document echivalent emis de autoritătile competente din statele membre, din care să rezulte datele de identificare, obiectul de activitate de testări si analize tehnice si subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii;

b) autorizatiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, minimum două persoane, valabile la data formulării cererii, în copie;

c) documente care atestă existenta la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică si persoanele fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie;

d) declaratia pe propria răspundere că este de acord cu prelucrarea datelor de către ISCIR.

Art. 28. - (1) în urma verificării documentatiei depuse, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează verificările tehnice si consemnează în procesul-verbal de verificare tehnică dacă persoana juridică îndeplineste sau, după caz, nu îndeplineste conditiile pentru prestarea activitătii.

(2) Persoana juridică are obligatia să furnizeze orice informatie solicitată de ISCIR referitoare la documentatia depusă si să prezinte, în original, documentele solicitate.

Art. 29. - (1) ISCIR eliberează autorizatia persoanei juridice în baza procesului-verbal întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR; modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 3 (trei) ani de la data eliberării, cu conditia mentinerii continue a cerintelor de autorizare.

Art. 30. - (1) Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerintelor în baza cărora a fost eliberată autorizatia trebuie anuntată la ISCIR de persoana juridică autorizată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

(2) în cazul modificării datelor de identificare ale persoanei juridice sau a schimbării operatorilor RSVTI înscrisi în autorizatie, persoanei juridice autorizate i se eliberează o actualizare a autorizatiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(3) în vederea actualizării autorizatiei, persoana juridică depune la ISCIR o cerere însotită de documentele prevăzute la art. 27.

(4) Eliberarea actualizării autorizatiei se face cu respectarea prevederilor art. 29.

Art. 31. - Persoana juridică are dreptul să desfăsoare activitatea pentru care este autorizată numai începând cu data eliberării autorizatiei sau a actualizării autorizatiei.

Art. 32. - (1) Persoana juridică autorizată poate fi verificată anual de către ISCIR cu privire la mentinerea cerintelor în baza cărora s-a acordat autorizatia, a mentinerii capabilitătii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizată, precum si în legătură cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile domeniului său de activitate.

(2) Verificarea constituie verificare programată.

Art. 33. - (1) Autorizatia de operator RSVTI - persoană juridică îsi încetează valabilitatea în următoarele conditii:

a) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidării judiciare sau voluntare;

b) de la data retragerii de către autoritătile sau organismele competente a avizelor necesare pentru exercitarea activitătii de operator RSVTI - persoană juridică;

c) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;

d) în cazul în care persoana juridică autorizată nu mai are raporturi de muncă cu cel putin 2 operatori RSVTI - persoane fizice care au autorizatii valabile.

(2) Suspendarea operează de drept de la data la care conditia nu mai este îndeplinită si durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea initială a autorizatiei.

(3) în perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul de a exercita activităti de operator RSVTI, sub sanctiunea retragerii autorizatiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea duplicatelor

 

Art. 34. - (1) Eliberarea duplicatelor autorizatiilor si a actualizărilor autorizatiilor se face de către ISCIR în următoarele cazuri si în următoarele conditii:

a) în cazul pierderii, cu conditia depunerii, în copie, a actului de declarare a pierderii;

b) în cazul furtului, cu conditia depunerii, în copie, a actului de înregistrare a reclamării furtului la politie;

c) în cazul deteriorării, cu conditia depunerii, în original, a actului deteriorat sau a declaratiei solicitantului în cazul distrugerii totale.

(2) Duplicatele se emit în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete.

Art. 35. - În cazul pierderii/deteriorării/furtului autorizatiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) actul de identitate, în copie;

c) documentele prevăzute la art. 34 alin. (1), după caz.

Art. 36. - În cazul pierderii/deteriorării/furtului autorizatiei/ actualizării autorizatiei, pentru eliberarea unui duplicat, persoana juridică depune la ISCIR următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de reprezentantul legal al acesteia;

b) autorizatiile operatorilor RSVTI ai persoanei juridice, în copie;

c) dovada că operatorii RSVTI se află în raporturi contractuale cu persoana juridică la data formulării cererii, în copie;

d) documentul prevăzut la art. 34 alin. (1), după caz.

 

CAPITOLUL IV

Obligatii si responsabilităti

 

SECTIUNEA 1

Obligatiile si responsabilitătile persoanelor juridice

avizate pentru formarea profesională

 

Art. 37. - Persoanele juridice avizate de către ISCIR pentru organizarea programelor de instruire au următoarele obligatii si responsabilităti:

a) să asigure respectarea locului de desfăsurare, a orarului si a tematicii de instruire avizate;

b) să permită efectuarea verificărilor inopinate ale inspectorilor de specialitate ISCIR;

c) să utilizeze în organizarea programelor de instruire numai formatori atestati de către ISCIR;

d) să anunte la ISCIR organizarea fiecărui program de instruire conform prevederilor prezentei metodologii si să deruleze programul numai după primirea avizului din partea ISCIR;

e) să nu accepte înscrierea la programul de instruire a persoanelor care nu îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta metodologie;

f) să permită instruirea numai a persoanelor înscrise si comunicate la ISCIR si să elibereze documentul de absolvire a


programului de instruire numai pentru persoanele care au participat la programul de instruire.

Art. 38. - Persoanele fizice atestate de către ISCIR ca formatori au următoarele obligatii si responsabilităti:

a) să respecte locul de desfăsurare, orarul si tematica de instruire avizate;

b) să desfăsoare activitatea de instruire numai pentru persoanele înscrise si comunicate la ISCIR.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile si responsabilitătile persoanelor fizice si juridice autorizate ca operatori RSVTI

 

Art. 39. - (1) în exercitarea activitătii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au obligatia să supravegheze ca măsurile impuse de legislatia în vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si întretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

(2) în acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligatii specifice:

a) să identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinătorului/utilizatorului;

b) să permită numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si înregistrate la ISCIR;

c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice prevăd acest lucru;

d) să ia măsurile necesare si să se asigure că instalatia/echipamentul este utilizată/utilizat în conditii de sigurantă, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si întretinerii de către persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;

e) să se asigure că utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;

f) să anunte de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidentă si să asigure oprirea acestora din functiune si, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;

g) să solicite în scris conducerii detinătorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor apărute ori ca urmare a necesitătii efectuării unor lucrări de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;

h) să solicite autorizarea functionării numai a instalatiilor/ echipamentelor care îndeplinesc conditiile de introducere pe piată, conform legislatiei în vigoare;

i) să verifice existenta documentelor însotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

j) să întocmească si să actualizeze evidenta centralizată pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

k) să instruiască si să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât si cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;

l) să asigure existenta la fiecare loc de muncă a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi si dereglări ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

m) să solicite în scris detinătorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;

n) să propună în scris conducerii detinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării conditiilor de pregătire a instalatiilor/ echipamentelor;

o) să urmărească eliminarea neconformitătilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;

p) să verifice si să vizeze registrele de evidentă a functionării instalatiilor/echipamentelor, în termenele si cu respectarea modalitătilor stabilite în prescriptiile tehnice aplicabile;

q) să urmărească pregătirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;

r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidentă, în vederea furnizării tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinător de instalatii/ echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosintă asupra acestor bunuri;

t) să anunte ISCIR în vederea scoaterii din evidentă a instalatiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;

u) să anunte ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor care intră în conservare si să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;

v) să anunte în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu detinătorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;

w) să respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale în domeniu.

(3) în afara obligatiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligatii specifice:

a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati să respecte obligatiile prevăzute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei;

d) să nu permită desfăsurarea activitătii cu operatori care nu detin la momentul efectuării activitătii de supraveghere tehnică o autorizatie valabilă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile si responsabilitătile unitătilor detinătoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR

 

Art. 40. - (1) în afara obligatiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, unitătile detinătoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR mai au si următoarele obligatii specifice:

a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizează;

b) în cazul în care detinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/ puncte de lucru ale persoanei juridice care detin instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competentă teritorială a mai multor inspectii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspectii teritoriale ISCIR;


c) să identifice si să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalatiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le detin;

d) conducerea unitătii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să tină cont de numărul de instalatii/echipamente, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;

e) conducerea unitătii detinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăsoară activităti cu instalatii/echipamente din domeniul ISCIR;

f) conducerea unitătii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăsoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activitătii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale în vigoare.

(2) în vederea înregistrării instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine, unitatea detinătoare/ utilizatoare va transmite la ISCIR următoarele documente:

a) cerere scrisă prin care solicită luarea în evidentă ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;

b) evidenta centralizată, în original, semnată de conducătorul unitătii, a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR pe care le detine, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 9;

c) copia deciziei conducerii unitătii detinătoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR prin care a fost numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI si unitatea detinătoare;

d) copia autorizatiei operatorului RSVTI.

 

CAPITOLUL V

Măsuri administrative

 

SECTIUNEA 1

Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională si a formatorilor atestati

 

Art. 41. - (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitătilor persoanelor juridice avizate pentru formarea profesională se sanctionează administrativ, în functie de natura acestora, cu:

a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a avizului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor art. 37 lit. a);

b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a avizului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor art. 37 lit. b)-f).

(2) Constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate si a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.

(3) Contestarea deciziei de sanctionare se face conform legislatiei privind contenciosul administrativ.

(4) Ridicarea suspendării avizului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în respectarea cerintelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea avizului.

(5) Reacordarea avizului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni si a reluării procedurii conform prezentei metodologii.

Art. 42. - (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitătilor persoanelor fizice atestate de către ISCIR ca formatori se sanctionează administrativ, în functie de natura acestora, cu:

a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a atestatului acordat de către ISCIR în cazul încălcării prevederilor art. 38 lit. a);

b) retragerea pentru o perioadă de 6 luni a atestatului acordat de către ISCIR, în cazul încălcării prevederilor art. 38 lit. b).

(2) Constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate si a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.

(3) Contestarea deciziei de sanctionare se face conform legislatiei privind contenciosul administrativ.

(4) Ridicarea suspendării atestatului acordat de către ISCIR se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea cerintelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea definitivă a atestatului.

(5) Reacordarea atestatului în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri administrative aplicabile persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI

 

Art. 43. - (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitătilor persoanelor fizice autorizate ca operator RSVTI se sanctionează administrativ, în functie de natura acestora, cu:

a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizatiei în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (2) lit. g)-v);

b) retragerea autorizatiei si a talonului pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a)-f).

(2) Constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate si a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.

(3) Contestarea deciziei de sanctionare se face conform legislatiei privind contenciosul administrativ.

(4) Ridicarea suspendării autorizatiei si a talonului se face la cererea persoanei fizice prin care se angajează în respectarea cerintelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizatiei.

(5) Reacordarea autorizatiei în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni si după sustinerea unui nou examen conform prevederilor prezentei metodologii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri administrative aplicabile persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI

 

Art. 44. - (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitătilor persoanelor juridice autorizate ca operator RSVTI se sanctionează administrativ, în functie de natura acestora, cu:

a) suspendarea, pe o perioadă de maximum 3 luni, a autorizatiei în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. a) si b);

b) retragerea autorizatiei pentru o perioadă de 6 luni în cazul încălcării prevederilor art. 39 alin. (3) lit. c) si d).

(2) Constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către ISCIR pe baza unei verificări inopinate si a unui proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către un inspector de specialitate din cadrul ISCIR.

(3) Contestarea deciziei de sanctionare se face conform legislatiei privind contenciosul administrativ.

(4) Ridicarea suspendării autorizatiei se face la cererea persoanei juridice prin care se angajează în respectarea cerintelor prezentei metodologii. Nerespectarea acestei prevederi conduce la retragerea autorizatiei.

(5) Reacordarea autorizatiei în urma retragerii se face după expirarea termenului de 6 luni în conditiile prevăzute de prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 45. - (1) Persoanele fizice si juridice care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au autorizatii valabile, emise potrivit dispozitiilor Ordinului inspectorului de stat sef al


Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalatiilor si a modelului Autorizatiei pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor si ale Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activitătii ca operator RSVTI până la data expirării valabilitătii acestora numai pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalatiilor/echipamentelor.

(2) Toate autorizatiile eliberate pe termen nelimitat până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii rămân valabile pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalatiilor/echipamentelor, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

(3) Stampilele operatorilor RSVTI îsi păstrează valabilitatea până la data expirării autorizatiilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 46. - Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a organiza cursuri în domeniul RSVTI până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activităti până la data expirării valabilitătii avizării primite de la ISCIR, cu adaptarea corespunzătoare a programei si a suportului de curs.

Art. 47. - Tarifele aplicate pentru activitătile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR, aprobată prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

Art. 48. - (1) Regimul sanctionator prevăzut de prescriptiile tehnice ISCIR si de Legea nr. 64/2008, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu obligatiile operatorilor RSVTI - persoană juridică, precum si ale detinătorilor/utilizatorilor de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR se aplică în conformitate.

(2) Măsurile administrative luate de către ISCIR asupra persoanelor fizice si juridice avizate/atestate/autorizate, prevăzute în prezenta metodologie se publică si se actualizează pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro

Art. 49. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

Programa analitică (modul A) a programului de instruire în vederea autorizării

 

 

Numărul

Tema

de ore

 

de predare

1

2

Legislatia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:

 

Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a

 

aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

 

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare

 

Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice:

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor, cu modificările

 

si completările ulterioare

 

Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de

 

combustibili gazosi, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub

 

presiune, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a

6

echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările si completările ulterioare

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piată a masinilor

 

Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

 

cu modificările si completările ulterioare

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere în functiune a instalatiilor de transport pe

 

cablu pentru persoane, cu modificările si completările ulterioare

 

Prescriptii tehnice

 

 

Responsabilitătile operatorului RSVTI

 

 

Responsabilitătile operatorului RSVTI - persoană fizică

 

Responsabilitătile operatorului RSVTI - persoană juridică

 

Responsabilitătile detinătorilor/utilizatorilor instalatiilor/echipamentelor

 

Cercetarea avariilor si accidentelor

 

 


1

2

Autorizarea functionării instalatiilor

 

Autorizarea functionării instalatiilor sub presiune

 

Autorizarea functionării instalatiilor de ridicat

 

Verificarea instalatiilor în timpul exploatării, periodic, la scadentă sau după reparare

 

 

Instalatii sub presiune:

 

Cazane de abur si apă fierbinte

 

Cazane de apă caldă si abur de joasă presiune

 

Aparate consumatoare de combustibil

 

Recipiente sub presiune

 

Conducte de abur si apă fierbinte

8

Conducte pentru fluide sub presiune

 

Instalatii de ridicat:

 

Macarale

 

Mecanisme de ridicat

 

Stivuitoare

 

Nacele si platforme autoridicătoare

 

Elevatoare pentru vehicule

 

Trape de scenă si trape de decoruri

 

Echipamente de agrement

 

Autorizarea/Prelungirea valabilitătii autorizatiilor personalului de deservire

 

Fochisti

 

Laboranti operatori pentru tratarea apei

 

Automatisti pentru supraveghere si întretinere

 

Operatori la instalatiile de alimentare cu GPL auto

 

Macaragii

2

Legători de sarcină

 

Manevranti

 

Stivuitoristi

 

Liftieri

 

Mecanici trolisti

 

 

Programa analitică (modul B) a programului de instruire în vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei

 

Tema

 

 

Numărul

de ore

de predare

Modificări legislative si prescriptii tehnice ISCIR

 

 

4

Efectuarea supravegherii tehnice prin prisma modificărilor legislative la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat

4

Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfăsurată ca operator RSVTI

 

 

2

Aplicatii practice, studii de caz rezultate ca urmare a activitătii de operator RSVTI

 

 

2

 

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE

 

Antet ISCIR................................... Nr. de înregistrare ..../.....

Către

Adresă ............................

CUI.................................

Tel./Fax...........................

 

În atentia.........................................................

 

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr........../.................., înregistrată la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat cu nr........................., privind solicitarea de avizare a furnizorului de formare profesională pentru desfăsurarea de cursuri conform programei analitice......*........si suportului de curs aferent în vederea autorizăriide către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a cursantilor pentru ocupatia/calificarea de operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări............, vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării.


Programa de pregătire si suportul de curs respectă/nu respectă prevederile...................................... si ale legislatiei în vigoare privind formarea profesională a adultilor.

Avizul inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat are în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru această verificare se va plăti suma de................ lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr......../................., conform tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat- ISCIR, indicativ CR1-2009, cu modificările si completările ulterioare, în contul Inspectieide Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr....................deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului bucuresti.

Prezentul aviz este valabil până la data de ....................................(4 ani)

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

.......................................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)


* Se mentionează modul A sau modul B.

 

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE A DESCHIDERII SI DESFĂSURĂRII

PROGRAMULUI DE INSTRUIRE

 

Antet ISCIR Nr.............din........................

 

Către

Adresa:.....................................................

Tel./fax:.....................................................

În atentia:.................................................

 

Având în vedere cererea dumneavoastră nr............/................, înregistrată la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat cu nr............../.................., vă facem cunoscut că se avizează*)/se respinge**) desfăsurarea programului de instruire pentru operator RSVTI (modul......) pentru un număr de......cursanti, propus a se desfăsura în perioada..................- .................., la adresa ...........................................................

Avizarea se acordă cu conditia respectării prevederilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 130/2011, coroborate cu celelalte dispozitii legale, aprobate si aduse la cunostinta publicului.

Nerespectarea acestora poate duce la respingerea candidatilorpropusi de dumneavoastră sau/si revocarea avizului de deschidere primit de dumneavoastră.

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

.................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)


*) În cazul avizării se completează cu textul mentionat în prezentul model de adresă.

**) În cazul respingerii se completează cu motivele respingerii.

 

ANEXA Nr. 4 la metodologie

 

MODEL DE DOCUMENT ELIBERAT DE CĂTRE ORGANIZATOR PENTRU OPERATOR RSVTI

 

Antet persoană juridică

Nr..................din........................

 

ADEVERINTĂ

 

Domnul/Doamna................................, CNP....................., a participat în perioada.............................. la programul de instruire pentru activitatea de supraveghere tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR în vederea autorizării ca operator RSVTI.

Programul de instruire a fost aprobat de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat prin Adresa nr..................din data de......................

 

Director,

................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)


ANEXA Nr. 5*) la metodologie

 

MODEL DE AUTORIZATIE A OPERATORULUI RSVTI - PERSOANA FIZICA

(fată)

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 6*) la metodologie

 

MODELUL STAMPILEI OPERATORULUI RSVTI

 

Diametrul maxim al stampilei este de 2,5 cm.


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7 la metodologie

 

MODEL DE AUTORIZATIE A OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ JURIDICĂ

 

Antet ISCIR

Nr..........;......................1) /

Timbru de securizare )

 

AUTORIZATIE

pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor

din domeniul ISCIR - operator RSVTI - persoană juridică

(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr............din....................si ale

Procesului-verbal nr..............din...........................)

 

1. Persoana juridică

Denumirea:........................................................

Adresa sediului social:........................................................

J...............................................CUI:...............................

Tel.: .........................................Fax:...............................

Subdiviziunea care desfăsoară activitatea autorizată

Denumirea:........................................................

Adresa:.............................................................

J...............................................CUI:...............................(dacă este cazul)

Tel.: .........................................Fax:...............................

2. Domeniul autorizatiei

Activităti de supraveghere tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor ce intră sub incidenta Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosinta detinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

3. Personalul autorizat

Operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor (RSVTI):.................


4. Mentiuni

Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerintelor în baza cărora s-a acordat autorizatia trebuie anuntată la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentantii săi legali, împreună cu personalul nominalizat în autorizatie, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

................................................................

 


1) Codul actualizării autorizatiei conform reglementărilor interne ISCIR si data emiterii actualizării. Actualizarea autorizatiei se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.

 

ANEXA Nr. 8 la metodologie

 

MODEL DE ACTUALIZARE A AUTORIZATIEI OPERATORULUI RSVTI -

PERSOANĂ JURIDICĂ

Antet ISCIR

Nr.............../.................1)

 

Timbru de securizare

 

ACTUALIZARE A AUTORIZATIEI Nr..........................

pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI - persoană juridică

(conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr............din....................si ale

Procesului-verbal nr..............din...........................)

 

1. Persoana juridică

Denumirea........................................................

Adresa sediului social:........................................................

J...............................................CUI:...............................

Tel.: .........................................Fax:...............................

Subdiviziunea care desfăsoară activitatea autorizată

Denumirea........................................................

Adresa:.............................................................

J...............................................CUI:...............................(dacă este cazul)

Tel.: .........................................Fax:...............................

2. Domeniul autorizatiei

Activităti de supraveghere tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor ce intră sub incidenta Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosinta detinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

3. Personalul autorizat

Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/echipamentelor (RSVTI):.................

4. Mentiuni

Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerintelor în baza cărora s-a acordat autorizatia trebuie anuntată la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentantii săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizatie, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

Inspector de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

........................................................


1) Codul actualizării autorizatiei conform reglementărilor interne ISCIR si data emiterii actualizării. Actualizarea autorizatiei se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.

 

ANEXA Nr. 9 la metodologie

 

- model

 

EVIDENTA CENTRALIZATĂ A INSTALATIILOR

 

Nr. crt.

Denumirea

instalatiei/

echipamentului

Nr. de fabricatie/ An de fabricatie

Nr. autorizatie ISCIR

Parametrii

Scadentă

În functiune/ în conservare

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici

efectuate de către Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică

si Balneoclimatologie Bucuresti

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. 5.791 din 25 mai 2011,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicală balneară si de recuperare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 807.

 

ANEXĂ

 

Tarifele pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de către Institutul National de Recuperare,

Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

- lei -

Denumirea analizei

Tarif

Analiză fizico-chimică a nămolului terapeutic

1.983,0

Analiză fizico-chimică a apei minerale terapeutice

1.372,51

Analiză microbiologică a apei minerale terapeutice

1.252,0

Analiză microbiologică a nămolului terapeutic

1.385,0

Prospectiuni de teren

826,0

Analiză de gaze mofetariene dintr-o locatie situată pe sursă

3.221,76

Analiză de gaze mofetariene dintr-o locatie separată de sursă

3.997,0

Analiza unor factori fizici de mediu si microclimatici din baza de tratament

6.998,81

Studii de farmacodinamie

6.968,0

Indicatii terapeutice

1.200,0


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 298/2009

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate

în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 si ale art. 48-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si ale Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,

având în vedere art. 12 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IVC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009, se completează după cum urmează:

- La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Cheltuielile administrative efectuate în cadrul proiectelor aprobate în cadrul celui de-al patrulea apel de propuneri de proiecte INTERREG IVC se vor calcula si raporta direct ca procent de 12% din totalul costurilor de personal.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 1.535.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.