MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 392/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 392         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

12. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

549. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

102. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

1.461. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.770/2010

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

355. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli

al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010, finantat integral din venituri proprii, stabilit la suma de 41.325 mii lei - venituri totale si 41.325 mii lei - cheltuieli totale, se rectifică prin realocare între titlul II “Bunuri si servicii” si titlul XII “Cheltuieli de capital”, fără a se modifica totalul veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2010.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se realizează de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 31 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

Nr. 12.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010

Rectificare

 

-mii lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

1

2

3

VENITURI TOTALEI (I+II+III)-din care:

 

41.325,00

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

I

3.000,00

VENITURI CURENTE - din care

II

33.225,00

Venituri din tranzactiile derulate pe pietele reglementate si pe sistemele alternative de tranzactionare

 

6.100.00

Venituri din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare si al altor organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.CV.M.

 

11.000.00

Venituri din valoarea ofertelor publice de vânzare

 

500,00

Venituri din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare, din care:

 

6.500,00

- venituri din valoarea ofertelor publice de cumpărare

 

700,00

- venituri din valoarea ofertelor publice de preluare

 

5.800,00

Venituri din tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate si pe sistemele alternative de tranzactionare *)

 

1.500,00

Venituri din tarife si comisioane percepute la activităti pentru care se emite de către CNVM un act individual

 

1.875,00

Venituri din tarife percepute pentru prestarea de servicii către entităti supravegheate sau terte persoane

 

5.000,00

Venituri din penalităti stabilite prin reglementări proprii ca sanctiuni patrimoniale

 

200,00

Venituri din activităti de editură, publicitate, multiplicare

 

250,00

Alte surse legale

 

300,00

PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUIROPEAN (FSE)

III

5.100,00

CHELTUIELI TOTALE (10+20+30+55+56+70+ 81),din care:

 

41.325,00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+55+56.02.01+56.02.03), din care:

 

35.430,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL:

10

26.260,00

Cheltuieli cu salariile în bani

10.01

20.550,00

Contributii

10.03

5.710,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.480,00

Bunuri si servicii

20.01

2.517,00

Reparatii curente

20.02

50,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

60,00

Deplasări, detasări, transferări

20.06

1.300,00

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

100,00

Consultantă si expertiză

20.12

550,00

Pregătire profesională

20.13

100,00

Protectia muncii

20.14

13.00

Alte cheltuieli

20.30

2.790.00

TITLUL III DOBÂNZI

30

30,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.210,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.03)

56

5.550,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

5.550,00

Finantare natională

56.02.01

120,00

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

330,00

CHELTUIELI FINANTATE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

56.02.02

5.100,00

TITLUL XII CHELTUIELI DE CAPITAL - ACTIVE NEFINANCIARE

70

410,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

385,00

EXCEDFNT/ DEFICIT

 

0.00

 

*) Tariful pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate, conform art. 13 alin.(2) lit.e) si alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr.514/2002 modificată si completată prin Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare , este de câte 0,10 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă si se aprobă de către Parlamentul României ca anexă la Bugetul de venituri si cheltuieli

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investitii prioritare

din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, prevăzută în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 11/1-11/12.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 11/1-11/12 se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si 11/1-11/12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitia 16 din anexa nr. I, precum si anexa nr. 11/16 privind Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a acumulării Poiana Uzului, judetul Bacău” la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare;

b) pozitiile 6 si 8 din anexa nr. I, precum si anexele nr. 11/6 si 11/8 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Amenajarea râului Mures în zona barajului de priză Azomures-Târgu Mures, judetul Mures” si “Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golesti- confluenta cu râul Putna, judetul Vrancea” la Hotărârea Guvernului nr. 331/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodărirea apelor, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 7 aprilie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului.

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 549.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodarirea apelor

 

Nr.crt.

Denumirea

 

1.

Regularizare râu Aiudel la Aiud, judetul Alba

2.

Regularizare Valea Petris în comuna Petris, judetul Arad

3.

Amenajarea râului Mures în zona barajului de priza Azomures-Târgu Mures, judetul Mures

4.

Regularizare râu Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, judetul Alba

5.

Punerea în siguranta a barajului de priza Albesti, judetul Mures

6.

Amenajarea râului Niraj amonte de acumularea Valea, judetul Mures

7.

Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golesti-confluenta cu râul Putna, judetul Vrancea

8.

Punerea în siguranta a acumularii Poiana Uzului, judetul Bacau

9.

Supraînaltarea digurilor pe râul Râmnicu Sarat, pe sectorul Slobozia-Botesti-Maicanesti, judetul Vrancea

10.

Regularizare si aparari de maluri pe râul Galbena, pe sectorul Densus-Hateg, judetul Hunedoara

11.

Amenajarea bratului stâng si pragului de fund pe pârâul Sucevita în zona localitatii Marginea, judetul Suceava

12.

Amenajare râu Tazlau si afluenti, judetul Bacau


ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Aiudel la Aiud, judetul Alba”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: pe râul Aiudel până la confluenta cu râul Mures, pe o lungime de 7,2 km, în intravilanul municipiului Aiud, judetul Alba

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011;

1 euro = 4,2139 lei),

 

mii

lei

38.026*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii

lei

24.368

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

C+M

mii

lei

12.700

 

 

 

mii

lei

8.200

Anul II

INV

C+M

mii

lei

12.700

 

 

 

mii

lei

8.200

Anul III

INV

C+M

mii

lei

12.626

 

 

 

mii

lei

7.968

Capacităti:

 

 

 

- albie amenajată

 

km

7,20

- protectii de mal

 

km

5,82

- reabilitare protectii existente

 

km

1,10

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare Valea Petris în comuna Petris, judetul Arad”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: în albia minoră a văii Petris si a afluentului Valea Rosie, în zona localitătilor Petris, Corbesti, Rosia Nouă si Obârsia, comuna Petris, judetul Arad

 

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

 

mii lei

63.919*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

40.426

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

 

INV

mii lei

21.300

 

 

C+M

mii lei

13.500

Anul II

 

INV

mii lei

21.300

 

 

C+M

mii lei

13.500

Anul III

 

INV

mii lei

21.319

 

 

C+M

mii lei

13.426

 

Capacităti:

 

 

- reprofilare albie total,

km

16,819

din care:

 

 

- reprofilare albie Valea Petris

km

1,937

- reprofilare albie Valea Rosie

km

14,882

- protectii de mal

km

7,835

- zid parapet

km

33,638

Durata de realizare a investitiei

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajarea râului Mures în zona barajului de priză Azomures-Târgu Mures,

judetul Mures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: pe râul Mures, în albia minoră si zona dig mal, în zona intravilanului localitătii Târgu Mures, judetul Mures

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

41.286*)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011;

1 euro : = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

- de finantat - rest de executat,

 

 

 

 

mii lei

23.751

din aceasta:

 

 

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

 

 

mii lei

14.832

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

 

 

 

 

Anul I

 

 

 

INV

C+M

mii lei

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

6.200

Anul II

 

 

 

INV

C+M

mii lei

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

6.200

Anul III

 

 

 

INV

C+M

mii lei

3.751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

2.432

Capacităti:

 

 

 

 

 

 

- regularizare albie,

 

 

 

 

km

6,5

compusă din următoarele lucrări:

 

 

 

 

 

 

- praguri de colmatare

 

 

 

 

buc.

4

- prag de colmatare P5 (completare rizbermă -

-16.650 m3 piatră brută)

 

 

 

- consolidare maluri

 

 

 

 

km

10,40

- amenajare debusare afluenti

 

 

 

 

 

 

- corectie de mal albie minoră

 

 

 

 

 

 

Durata de realizare a investitiei

 

 

 

 

luni

30

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Regularizare râu Ariesul Mare si afluenti amonte acumularea Mihoiesti, judetul Alba”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: pe râul Ariesul Mare între localitătile Garda de Sus si Scărisoara, pe pârâul Albac în zona localitătii Albac si pe Ariesul Mic între localitatea Avram Iancu si Ponorel, judetul Alba

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

50.798 *)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

29.090

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

16.900

 

 

 

mii lei

9.700

Anul II

INV

mii lei

16.900

 

 

 

mii lei

9.700

Anul III

INV

mii lei

16.998

 

 

 

mii lei

9.690

Capacităti:

 

 

 

- ziduri de sprijin din beton ciclopian

 

km

7,45

- praguri de fund din anrocamente

 

buc.

18

- reprofilare albie

 

km

4,05

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a barajului de priză Albesti, judetul Mures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: barajul si priza de apă Albesti sunt amplasate pe cursul mijlociu al râului Târnava Mare, la cea 110 km de izvoare, în amonte de municipiul Sighisoara (în amonte de confluenta cu pârâul Rogoz si în aval la 300 m de disipatorul acumulării nepermanente Vânători), judetul Mures

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

mii lei

35.471*)

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

19.818

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anull

 

INV

mii lei

15.000

 

 

 

 

 

mii lei

9.000

Anul II

 

INV

mii lei

20.471

 

 

 

 

 

mii lei

10.818

Capacităti:

 

 

 

 

- apărări de maluri

 

 

km

1,925

- refacere rizbermă

 

 

m

24

- praguri stabilizare fund albie aval

 

 

buc.

4

 

- echipamente hidromecanice:

buc.

2

- stavilă segment

 

 

- stavilă plană

buc.

1

- cabină protectie mecanisme actionare

buc.

1

Durata de realizare a investitiei

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/6

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajarea râului Niraj amonte de acumularea Valea, judetul Mures”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: pe cursul râului Niraj, în amonte de acumularea Valea, pe teritoriul comunelor Vărgata si Eremitu, judetul Mures

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

mii lei

79.128*)

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

 

 

mii lei

45.400

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

 

INV

C+M

mii lei

40.000

 

 

 

 

 

mii lei

25.000

Anul II

 

INV

C+M

mii lei

39.128

 

 

 

 

 

mii lei

20.400

Capacităti:

 

 

 

 

- apărare de mal

 

 

km

9,495

- praguri de fund din anrocamente

 

 

buc.

50

Durata de realizare a investitiei

 

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii

 publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golesti - confluenta cu râul Putna,

judetul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret

Amplasament: în albia minoră si majoră a râului Milcov, pe sectorul aval Golesti - confluenta cu râul Putna, judetul Vrancea

Indicatori tehnico-economici:

           

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

mii lei

51.754*)

din care:

 

 

- constructii-montaj

mii lei

31.020

 

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anull

INV C+M

mii lei

31.000

 

 

 

mii lei

18.700

Anul II

INV C+M

mii lei

20.754

 

 

 

mii lei

12.320

Capacităti:

 

 

 

- apărări de maluri

 

km

10,79

- diguri din materiale locale

 

km

3,80

Durata de realizare a investitiei

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu preederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii

 publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/8

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Punerea în sigurantă a acumulării Poiana Uzului, judetul Bacău”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret

Amplasament: Barajul Poiana Uzului este situat pe râul Uz, la 13 km de confluenta cu râul Trotus, la periferia localitătii Dărmănesti si la 31 km de izvorul râului Uz, în vecinătatea localitătii Comănesti, judetul Bacău

 

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

mii lei

44.485*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

14.949

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV

C+M

mii lei

22.300

 

 

 

mii lei

7.500

Anul II

INV

C+M

mii lei

22.185

 

 

 

mii lei

7.449

Capacităti:

 

 

 

- reabilitare conducte:

 

m2

1.212

- montaj echipamente hidromecanice

 

buc.

9

- confectii metalice

 

to

6,13

- drenaj în fundatie

 

ml

7.040

- sistem monitorizare si alarmă

 

buc.

89

- suprafată desfăsurată totală canton

 

m2

1.696

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. II/9

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Supraînăltarea digurilor pe râul Râmnicu Sărat, pe sectorul Slobozia-Botesti-Măicănesti,

judetul Vrancea”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret

Amplasament: pe râul Râmnicu Sărat, de la confluenta cu râul Siret spre amonte, pe zona Slobozia-Botesti-Măicănesti, judetul Vrancea

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

mii lei

29.037*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

17.190

Capacităti:

 

 

 

- Supraînăltare dig total,

 

km

19,900

din care:

 

 

 

- supraînăltare dig mal drept

 

km

8,20

- supraînăltare dig mal stâng

 

km

11,70

- Consolidare mal drept total

 

km

0,360

Durata de realizare a investitiei

 

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/10

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investitii “Regularizare si apărări de maluri pe râul Galbena pe sectorul Densus-Hateg,

judetul Hunedoara”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures

Amplasament: în bazinul hidrografic Mures (cod cadastral IV-1), în albia minoră si majoră a râului Galbena (cod cadastral IV-1.117.14.11), afluental râului Mures, pe teritoriul administrativ al comunei Densus, al comunei General Berthelot, al orasului Hateg si al comunei Sântămăria Orlea, judetul Hunedoara

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

mii lei

 

52.887*)

 

- constructii-montaj

 

mii lei

31.627

Esalonarea investitiei

 

 

 

Anul I

INV C+M

mii lei

mii lei

17.600

10.500

Anul II

INV C+M

mii lei

mii lei

17.600

10.500

 Anul III

INV C+M

mii lei

mii lei

17.687

10.627

Capacităti:

- amenajare albie

 

km

20

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANEXA Nr. II/11

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investitii “Amenajarea bratului stâng si pragului de fund pe pârâul Sucevita

în zona localitătii Marginea, judetul Suceava”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret

Amplasament: pe cursul mijlociu al pârâului Sucevita, pe teritoriul administrativ al comunei Marginea, judetul Suceava.

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

(în preturi valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

mii lei

32.900*)

din care:

 

 

 

- constructii-montaj, din care:

 

mii lei

20.652

- Valoarea investitiei - etapa I (inclusiv TVA)

 

mii lei

2.594

(în preturi valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

2.394

- Valoarea investitiei - etapa II (inclusiv TVA)

 

mii lei

30.306

(în preturi valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

18.258

Esalonarea investitiei - etapa II

 

 

 

Anul I

INV

C+M

mii lei

10.100

 

 

mii lei

6.100

Anul II

INV

C+M

mii lei

10.100

 

 

 

mii lei

6.100

Anul III

INV

C+M

mii lei

10.106

 

 

 

mii lei

6.058

Capacităti totale:

 

 

 

- regularizare albie (brat stâng) pârâul Sucevita

 

km

1,40

- consolidări de mal

 

km

3,959

- prag de fund, din care:

 

km

0,795

Etapa I:

 

 

 

- regularizare albie (brat stâng) pârâul Sucevita

 

km

1,40

- consolidare de mal

 

km

0,264

Etapa II:

 

 

 

- consolidări de mal

 

km

3,695

- prag de fund

 

km

0,795

Durata de realizare a investitiei

 

 

 

Etapa I

 

luni

10

Etapa II

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Etapa I - Finantarea obiectivului de investitii se face din Fondul pentru mediu (fonduri alocate în regim de urgentă prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2010 pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului) si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Etapa II - Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. II/12

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investitii “Amenajare râu Tazlău si afluenti, judetul Bacău”

 

Titular: Ministerul Mediului si Pădurilor

Beneficiar: Administratia Natională “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret

Amplasament: pe râul Tazlău, pe paralele Tazlăul Sărat, Cernu, Nadisa, Solont si Cucueti, în zona municipiului Moinesti, pe teritoriul administrativ al localitătilor Ardeoani, Balcani, Beresti, Măgiresti si Solont, judetul Bacău

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA)

 

 

 (în preturi valabile la data de 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei),

mii lei

128.276*)

din care:

 

 

 

- de finantat - rest de executat,

 

 

 

din aceasta:

 

mii lei

122.054

- constructii-montaj

 

mii lei

73.607

Esalonarea investitiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

20.700

 

C+M

mii lei

11.900

Anul II

INV

mii lei

36.800

 

C+M

mii lei

21.500

Anul III

INV

mii lei

45.300

 

C+M

mii lei

28.800

Anul IV

INV

mii lei

19.254

 

C+M

mii lei

11.407

Capacitati:

 

 

 

- aparari de mal

 

km

11,667

- diguri

 

km

10,072

- recalibrare albie

 

km

12,176

- rectificare albie

 

km

0,600

Durata de realizare a investitiei

 

luni

48

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului PI00-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR

PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual

pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) si art. 16 pct. B lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului Întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 27 mai 2011.

Nr. 102.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale

ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.770/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.321/DI din 9 aprilie 2011 al Directiei politici si strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile si modalitătile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.770/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 29 octombrie 2010, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. d), pot face obiectul trecerii drumurile forestiere care deservesc fond forestier proprietate a unitătilor administrativ-teritoriale solicitante, situat pe teritoriul altor unităti administrativ-teritoriale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 1.461.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

 


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecătorilor

si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii

de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia

de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

Având în vedere dispozitiile art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9), ale art. 53 alin. (1), ale art. 54 alin. (1), ale art. 55, 58, 59 si 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind transferul si detasarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Detasarea judecătorilor la alte instante si a procurorilor la alte parchete se dispune de sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivată a presedintelui instantei sau a conducătorului parchetului la care se solicită detasarea.”

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Directia resurse umane si organizare solicită punctul de vedere motivat al presedintelui instantei sau al conducătorului parchetului la care functionează judecătorul sau procurorul, care va include informatii inclusiv sub aspectul situatiei posturilor vacante temporar si a celor care se vor vacanta într-un interval de timp scurt, si întocmeste, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situatia posturilor vacante si a celor ocupate la cele două instante, respectiv parchete, precum si volumul de activitate si încărcătura pe judecător sau procuror la instantele sau parchetele implicate în procedura de detasare. Referatul cuprinde si prezentarea situatiei curente a instantelor sau parchetelor implicate în procedura de detasare, mentiuni cu privire la natura functiei si atributiile postului pentru care se solicită detasarea, precum si analiza oportunitătii detasării din perspectiva riscului de afectare a bunei functionări a instantei sau parchetului de la care se solicită detasarea.”

3. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Detasarea judecătorilor si a procurorilor la

Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Natională de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitătile subordonate acestuia ori la alte autorităti publice se dispune de sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a institutiei la care se solicită detasarea. În cerere se mentionează si functia si atributiile postului în care se solicită detasarea.

(2) Dispozitiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Suplimentar, referatul întocmit de Directia resurse umane si organizare cuprinde si mentiuni cu privire la natura functiei în care se solicită detasarea, măsura în care aceasta corespunde statutului functiei de judecător sau procuror si experienta specifică a magistratului în acel domeniu.”

4. La articolul 18, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Numirea în functiile de presedinte de sectie vacante la judecătorii, tribunale si curti de apel se face la propunerea presedintelui instantei, pe baza candidaturilor depuse de judecători.

(4) După consultarea judecătorilor sectiei pentru care s-a depus candidatura, presedintele instantei solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al instantei.”

5. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Avizul colegiului de conducere al instantei trebuie să fie motivat, pe baza elementelor privind competenta profesională a candidatului si a perceptiei pe care colegii o au asupra acestuia.”

6. La articolul 18, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

(5) în cazul în care pentru aceeasi functie au fost depuse mai multe candidaturi, presedintele instantei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării judecătorilor sectiei si a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre candidaturi.”

7. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Motivarea propunerii candidaturii judecătorului selectat potrivit alin. (5) trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selectia si motivele respingerii celorlalte candidaturi.”

8. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 19. - (1) Propunerea motivată a presedintelui instantei, însotită de candidatura judecătorului selectat de acesta si de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2), de avizul motivat al colegiului de conducere si de referatul privind consultarea judecătorilor sectiei, se transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Directia resurse umane si organizare întocmeste, pe baza propunerii formulate, în termen de cel mult 15 zile, un referat în care consemnează:

a) evolutia carierei profesionale a judecătorului propus pentru numire, cu evidentierea calificativului acordat la ultima evaluare


si, dacă este cazul, a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;

b) îndeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia cu privire la care a fost depusă candidatura;

c) depunerea declaratiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a rezultatului verificării efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege;

d) continutul avizului motivat al colegiului de conducere si al consultării judecătorilor sectiei la care s-a propus numirea în functia de conducere.

(3) Judecătorul propus pentru numirea în functia de presedinte de sectie va sustine în fata Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:

a) sustinerea planului managerial sub următoarele aspecte:

- prezentarea sintetică a sectiei pentru a cărei conducere candidează;

- identificarea unor eventuale disfunctii si vulnerabilităti, precum si a solutiilor propuse pentru prevenirea si înlăturarea acestora;

- propuneri pentru îmbunătătirea activitătii manageriale a sectiei pentru a cărei conducere candidează;

- compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al presedintelui instantei, dacă este cazul;

b) verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare, vizând în esentă capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relationare si comunicare;

c) verificarea cunostintelor specifice functiei pentru care s-a depus candidatura.

(4) Membrii Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita si deontologia profesională, precum si la împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de presedintele instantei sau al avizului motivat primit din partea colegiului de conducere si pot consulta ultimul raport de evaluare a activitătii profesionale a candidatului.

(5) La interviu poate participa si un psiholog, care, prin intermediul presedintelui de sedintă, poate adresa întrebări candidatului.

(6) în situatia reînvestirii în functia de conducere. Sectia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate avea în vedere rezultatele evaluărilor anterioare ale activitătii candidatului întocmite de conducerea instantei, precum si rezultatele controalelor tematice efectuate de Inspectia Judiciară cu privire la îndeplinirea atributiilor manageriale de către candidat.”

9. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) Numirea judecătorilor în functiile prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face de Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii înaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la această instantă cel putin 2 ani.

(2) în vederea formulării propunerii, candidatii depun la Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu candidatura, declaratiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candidează, un curriculum vitae si orice alte înscrisuri considerate relevante.

(3) Directia resurse umane si organizare întocmeste, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 53 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un referat în care consemnează:

a) evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;

b) îndeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia în care urmează a se dispune numirea;

c) depunerea declaratiilor prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a rezultatului verificării efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege.

(4) Candidatii vor sustine în fata Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în conditiile art. 19 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.

(5) Membrii Sectiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita si deontologia profesională si pot consulta ultimul raport de evaluare a activitătii profesionale a candidatului.

(6) Dispozitiile art. 19 alin. (5) si (6) se aplică în mod corespunzător.”

10. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 49 alin. (9) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în alte functii de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen, la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale si curti de apel, se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.

(2) Fiecare candidatură este însotită de curriculum vitae, declaratiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care si-a desfăsurat activitatea si de orice alte înscrisuri considerate relevante.

(3) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul parchetului consultă procurorii sectiei pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidentialitătii optiunilor, si consemnează rezultatul într-un referat, semnat si datat.

(4) După consultarea procurorilor, conducătorul parchetului solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al acestui parchet.

(5) Avizul colegiului de conducere trebuie să fie motivat, pe baza elementelor privind competenta profesională a candidatului si a perceptiei pe care colegii o au asupra acestuia.

(6) în cazul în care pentru aceeasi functie au fost depuse mai multe candidaturi, conducătorul parchetului, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării procurorilor sectiei si a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre candidaturi, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selectia si motivele respingerii celorlalte candidaturi.

(8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, după însusirea recomandării primite, formulează propunere motivată de numire în functie, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însotită de candidatura depusă de procurorul selectat, precum si de înscrisurile prevăzute la alin. (2), de avizul motivat al colegiului de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor sectiei si de recomandarea prevăzută la alin. (1).


(9) Prevederile art. 19 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.”

11. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 55 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în alte functii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Directiei Nationale Anticoruptie se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, după caz, cu recomandarea conducătorului directiei ori, după caz, al sectiei din cadrul acestui parchet sau al acestei directii.

(2) Fiecare candidatură este însotită de curriculum vitae, declaratiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care si-a desfăsurat activitatea si de orice alte înscrisuri considerate relevante.

(3) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul directiei sau, după caz, al sectiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori al Directiei Nationale Anticoruptie consultă procurorii serviciului sau biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidentialitătii optiunilor, si consemnează rezultatul într-un referat, semnat si datat.

(4) După consultarea procurorilor serviciului sau biroului, conducătorul directiei ori, după caz, al sectiei propune procurorului general sau, după caz, procurorului-sef solicitarea avizului consultativ al colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori al Directiei Nationale Anticoruptie.

(5) Avizul colegiului de conducere trebuie să fie motivat, pe baza elementelor privind competenta profesională a candidatului si a perceptiei pe care colegii o au asupra acestuia.

(6) în cazul în care pentru aceeasi functie au fost depuse mai multe candidaturi, conducătorul directiei sau, după caz, al sectiei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării procurorilor si a avizului motivat al colegiului de conducere, selectează una dintre candidaturi, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori, după caz, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

(7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selectia si motivele respingerii celorlalte candidaturi.

(8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, după însusirea recomandării primite, formulează propunere motivată de numire în functie, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însotită de candidatura depusă de procurorul selectat, precum si de înscrisurile prevăzute la alin. (2), de avizul colegiului de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor serviciului sau biroului, după caz, si de recomandarea prevăzută la alin. (1).

(9) Prevederile art. 19 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.”

12. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) Numirea procurorilor în conditiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face de Presedintele României, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în functia de judecător sau procuror.

(2) în vederea emiterii avizului, împreună cu propunerea ministrului justitiei se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaratiile prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrări întocmite de candidat în compartimentele în care si-a desfăsurat activitatea si orice alte înscrisuri considerate relevante.

(3) Directia resurse umane si organizare întocmeste, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea propunerii ministrului justitiei, un referat în care consemnează:

a) evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;

b) îndeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia în care urmează a se dispune numirea;

c) depunerea declaratiilor prevăzute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a rezultatului verificării efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege.

(4) Dispozitiile art. 191 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.”

13. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) La solutionarea cererilor prevăzute la art. 22 alin. (1) pot fi avute în vedere următoarele criterii:

- volumul de activitate al instantei sau parchetului de la care provine solicitantul si la care se solicită numirea, numărul posturilor vacante la instantele ori parchetele implicate si dificultătile de ocupare a acestora;

- vechimea efectivă în functia de judecător sau procuror;

- vechimea la instanta sau parchetul de la care provine solicitantul;

- vechimea în gradul aferent instantei, respectiv parchetului la care se solicită numirea.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 26 mai 2011.

Nr. 355.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.