MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 538/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 538         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase

 

717. - Hotărâre privind transmiterea imobilului “Arenele Traian” din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

 

734. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2011 si la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.221. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectuaactivităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

2.358. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2011

 

4.556. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.927/2010  pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

484. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 6 aprilie 2010, definitivă la 6 iulie 2010, în Cauza Lefter Nită împotriva României


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 662.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului “Arenele Traian” din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (15) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea, înregistrat la pozitia cu numărul M.F. 25872, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art. 3. - (1) Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea este obligat să mentină destinatia actuală a imobilului “Arenele Traian” si să asigure gratuitatea desfăsurării activitătilor specifice Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si unitătilor/institutiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, în sistemul de educatie fizică si sport.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilului transmis Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu destinatia acestuia.

(3) în situatia în care în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 2 nu este folosit în conformitate cu destinatia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului.

Art. 4. - Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea se obligă să întretină si să modernizeze imobilul transferat si să mentină imobilul la standardele de calitate privind desfăsurarea activitătilor specifice.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea acestuia.

(3) Preluarea imobilului se face cu respectarea situatiei juridice a acestuia, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(4) Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul si pasivul acestuia, conform balantei de verificare întocmite la data predării imobilului.

(5) După preluarea imobilului, în termen de 30 de zile, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea va proceda la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.

Art. 6. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 717.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului “Arenele Traian”, care îsi completează parametrii tehnici din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Adresa

Administratorul

Descrierea tehnică la 25 octombrie 2010

25872

Arenele Traian

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24,

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

judetul Vâlcea

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prin Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea

- două terenuri de handbal, două terenuri de baschet, un teren de tenis, tribună cu 5.000 de locuri în suprafată de 3.960 m2

- constructie cu 4 vestiare în suprafată de 192 m2, două grupuri sanitare, în suprafată de 81 m2, respectiv 79 m2

- instalatie de nocturnă

Total suprafată: 11.730,19 m2, din care suprafată construită: 4.312 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului “Arenele Traian” care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

25872

8.26.02

2.466.142

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24,

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

judetul Vâlcea

Statul român, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

- două terenuri de handbal, două terenuri de baschet, un teren de tenis, tribună cu 5.000 de locuri, toate în suprafată de 3.960 m2

- constructie cu 4 vestiare în suprafată de 192 m2, grupuri sanitare, în suprafată de 81 m2, respectiv 79 m2

- instalatie de nocturnă Total suprafată: 11.730,19 m2, din care suprafată construită: 4.312 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2011 si la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 218/2006 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat ia Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori*) între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2011 si la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 734.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 606.721/28 ianuarie 2011

 

Banca Europeană de Investitii

 

În atentia:        Domnului Cormac Murphy, sef de Divizie, România si Cipru

Doamnei Milena Messori, sef Birou - Bucuresti

 

Subiect: Amendamentul nr. 3 la Contractul de finantare FI N. 23.371 dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii

 

Facem referire la Acordul de împrumut mentionat mai sus, cu modificările ulterioare.

Tinând cont de faptul că Proiectul mentionat mai sus nu a fost finalizat în termenele-limită initiale, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România (CNADNR), precum si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ne-au rugat să contactăm Banca pentru a solicita o extindere atât a datei de finalizare, cât si a datei aferente ultimei trageri din cadrul împrumutului.

În consecintă, solicităm Băncii să aibă amabilitatea de a accepta modificarea Contractului de finantare după cum urmează:

- la tabelul A, ultima propozitie a Descrierii tehnice, data curentă de finalizare (31 decembrie 2011) să fie înlocuită cu 31 decembrie 2012; si

- la art. 1.02B, data de 30 noiembrie 2010 să fie înlocuită cu 30 noiembrie 2012.

După cum a fost indicat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în buget sunt alocate resursele corespunzătoare asigurării conditiilor necesare pentru ca Proiectul să îsi atingă cu succes obiectivele.

În speranta că solicitarea noastră va fi înteleasă si sustinută de dumneavoastră, asteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră favorabil pe această temă.

 

Cu sinceritate,

 

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)


 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

prin DHL

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060, Bucuresti

România

 

În atentia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

 

Luxemburg, 1 martie 2011

 

JUOPS&SEE/SR/pdp nr. EXP BEI-EIB

001977 1 martie 2011

 

Subiect: Reconstructia drumurilor afectate de inundatii (FI N. 23.371)

Contract de finantare semnat pe 22/27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare (Contractul de finantare), între România si Banca Europeană de Investitii Amendamentul nr. 3

 

Stimati domni,

În cazul în care nu sunt definiti în alt mod, termenii cu majuscule utilizati în prezenta scrisoare au aceeasi semnificatie ce Ie-a fost atribuită în Contractul de finantare. Referirile la articole reprezintă referiri la articolele din Contractul de finantare.

În urma solicitării dumneavoastră din data de 28 ianuarie 2011 de a extinde termenul-limită curent pentru transmiterea ultimei Solicitări de tragere (respectiv, de la 30 noiembrie 2010 la 30 noiembrie 2012), avem plăcerea să vă confirmăm acordul Băncii pentru acordarea acestei extinderi.

În consecintă, Contractul de finantare se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1.02B, data “30 noiembrie 2010” va deveni “30 noiembrie 2012”.

2. La tabelul A, ultima propozitie din Descrierea tehnică va avea următoarea formă: “Proiectul va fi finalizat până la data de 31 decembrie 2012.”

3. La tabelul D - Graficul de rambursare:

a) în Graficul de rambursare mentionat mai sus se va introduce următorul text: “Graficul de rambursare prezentat în continuare se va aplica pentru toate si pentru fiecare Transă eliberată de Bancă împrumutatului până la data de 1 martie 2011”; si

b) textul si Graficul de rambursare suplimentar prezentate în anexa la prezenta scrisoare vor fi adăugate la final.

4. Un exemplar original din prezenta scrisoare semnat în mod corespunzător (respectiv, de către Bancă si împrumutat) va fi primit de către Bancă înainte de data de 15 martie 2011.

Restul termenilor si conditiilor din Contractul de finantare va rămâne nemodificat.

Prezenta scrisoare nu constituie o derogare acordată de Bancă pentru niciunul dintre termenii sau conditiile din Contractul de finantare. Banca îsi rezervă oricare si toate drepturile contractuale si juridice pe care le detine în cadrul Contractului de finantare si al legislatiei aplicabile.

Prezenta scrisoare va intra în vigoare în conditiile:

1. semnării sale de către Bancă si împrumutat; si

2. primirii de către Bancă de la împrumutat a comisionului aferent prezentei scrisori de amendament în valoare de 5.000 euro, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data prezentei scrisori.

Prezenta scrisoare este supusă legislatiei din Luxemburg si orice litigii aferente vor fi transmise Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

După semnarea prezentei scrisori vă rugăm să transmiteti Băncii două exemplare originale, în atentia doamnei Stella Renita [tel (+352) 4379 83445, fax: +352 4379 62897, e-mail: s.renita@eib.org]. Am aprecia foarte mult dacă ne-ati transmite o copie a scrisorii semnate prin e-mail, imediat după semnare.

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

 

C. Murphy

(semnătură indescifrabilă)

 

M. Novo

(semnătură indescifrabilă)

 

Luat la cunostintă si agreat

Pentru si în numele României, pentru Ministerul Finantelor Publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

Data: 11 martie 2011.


 

ANEXĂ

 

Graficul de rambursare prezentat în continuare se va aplica pentru toate si fiecare dintre transele eliberate de Bancă împrumutatului începând cu data de 15 martie 2011.

 

 

Data scadentă a ratei de rambursare

Sume de rambursat ca procent din împrumut

1.

20 octombrie 2013

2,86%

2.

20 aprilie 2014

2,86%

3.

20 octombrie 2014

2,86%

4.

20 aprilie 2015

2,86%

5.

20 octombrie 2015

2,86%

6.

20 aprilie 2016

2,86%

7.

20 octombrie 2016

2,86%

8.

20 aprilie 2017

2,86%

9.

20 octombrie 2017

2,86%

10.

20 aprilie 2018

2,86%

11.

20 octombrie 2018

2,86%

12.

20 aprilie 2019

2,86%

13.

20 octombrie 2019

2,86%

14.

20 aprilie 2020

2,86%

15.

20 octombrie 2020

2,86%

16.

20 aprilie 2021

2,86%

17.

20 octombrie 2021

2,86%

18.

20 aprilie 2022

2,86%

19.

20 octombrie 2022

2,86%

20.

20 aprilie 2023

2,86%

21.

20 octombrie 2023

2,86%

22.

20 aprilie 2024

2,86%

23.

20 octombrie 2024

2,86%

24.

20 aprilie 2025

2,86%

25.

20 octombrie 2025

2,86%

26.

20 aprilie 2026

2,86%

27.

20 octombrie 2026

2,86%

28.

20 aprilie 2027

2,86%

29.

20 octombrie 2027

2,86%

30.

20 aprilie 2028

2,86%

31.

20 octombrie 2028

2,86%

32.

20 aprilie 2029

2,86%

33.

20 octombrie 2029

2,86%

34.

20 aprilie 2030

2,86%

35.

20 octombrie 2030

2,76%


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Văzând adresele Agentiei Nationale de Transplant nr. 526 din 22 iulie 2011, 527 din 22 iulie 2011 si 525 din 22 iulie 2011, precum si Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică nr. Cs.A. 8.374/2011,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma

în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 33 si 34, cu următorul cuprins:

“33. Societatea Comercială «Life Line Medical Center» - S.R.L.; 34. Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, punct de lucru Bucuresti.”

2. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Se acreditează pentru activitatea de utilizator de tesuturi:

1. Societatea Comercială «Segito Medsystem Varad» - S.R.L. Oradea pentru transplant de cornee;

2. Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judetean Mures pentru transplant de cornee.”

3. La articolul 22, după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 27 si 28, cu următorul cuprins:

“27. Societatea Comercială «Life Line Medical Center» - S.R.L.; 28. Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, punct de lucru Bucuresti.”

4. La articolul 3, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:

“(25) Acreditarea unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 pct. 33-34, art. 21 pct. 2 si art. 22 pct. 27-28 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1), (2), (21), (22), (23), (24) si (25) dacă, drept urmare a inspectiilor efectuate de Agentia Natională de Transplant împreună cu autoritatea natională competentă în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în conditiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă dispozitiile legale în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 28 iulie 2011.

Nr. 1.221.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2011

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna august 2011, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2011.

Nr. 2.358.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de refinantării datoriei publice în luna august 2011, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1112CTN0M4

8.08.2011

10.08.2011

8.08.2012

364

700.000.000

RO1112CTN0N2

16.08.2011

18.08.2011

16.08.2012

364

700.000.000

RO1112CTN0O0

22.08.2011

24.08.2011

22.08.2012

364

900.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.


(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – [d x r /  ]360

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si

al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie, constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE al

obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip de stat si refinantării datoriei publice în luna august benchmark cu scadenta la 3, 5 si 10 ani, cu 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1116DBN024

4.08.2011

8.08.2011

30.04.2016

5

6,00

163,93

700.000.000

RO1114DBN011

18.08.2011

22.08.2011

25.10.2014

3

6,25

515,41

600.000.000

RO1121DBN032

25.08.2011

29.08.2011

11.06.2021

10

5,95

128,43

400.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 si 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 10 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.


(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru

 

În conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 16 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Titlul sectiunii II va avea următorul cuprins:

“II. Activitătile Proiectului”

2. Titlul sectiunii III va avea următorul cuprins:

“III. Selectia si repartizarea personalului implicat în predarea cursului de limbă, cultură si civilizatie românească”

3. La sectiunea III litera A, primul paragraf va avea următorul cuprins:

“Selectia si repartizarea personalului care predă cursul LCCR se face în conformitate cu calendarul care se afisează pe pagina web a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.”

4. La sectiunea III litera A, paragraful patru va avea următorul cuprins:

“Selectia personalului implicat în predarea cursului cuprinde două etape:”.

5. La sectiunea III litera A, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. selectia persoanelor care au predat cursul în anul scolar precedent si care solicită continuarea activitătii în anul scolar următor.”

6. La sectiunea III litera A punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) are calificativul «foarte bine» la evaluarea pentru anul scolar precedent;”.

7. La sectiunea III litera A punctul 1 litera b), linia a cincea va avea următorul cuprins:

“- cartea de rezidentă sau permisul de sedere în tara pentru care aplică, având valabilitate până la sfârsitul anului scolar în curs, în copie.”

8. La sectiunea III litera A punctul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) copii legalizate de pe cartea de rezidentă sau permisul de sedere în tara pentru care aplică candidatul, din care să rezulte valabilitatea rezidentei/sederii până la data de 31 august a anului scolar în curs;”.

9. La sectiunea III litera A punctul 2, paragraful cinci va avea următorul cuprins:

“Dosarele se depun personal sau prin postă la sediul Institutului Limbii Române, conform calendarului. Data postei nu poate depăsi data-limită de depunere prevăzută în calendar.”

10. La sectiunea III litera B, subpunctul (i) va avea următorul cuprins:

“(i) în unitătile scolare în care au functionat în anul scolar precedent;”.

11. La sectiunea III litera B, subpunctul (ii) va avea următorul cuprins:

“(ii) în alte unităti scolare care figurează în oferta educatională, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute la evaluarea pentru anul scolar precedent.”

12. La anexa nr. 1 la metodologie, paragraful doi va avea următorul cuprins:

“La 1 septembrie am o vechime în învătământ de ... ani.”

13. La anexa nr. 1 la metodologie, paragraful sase va avea următorul cuprins:

“Vă rog să-mi aprobati înscrierea la concursul din anul ..., în vederea predării cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească la unităti scolare din Italia/Spania/Belgia.”


14. La anexa nr. 2 la metodologie, paragraful doi va avea următorul cuprins:

“Anul scolar............”

15. La anexa nr. 4 la metodologie, paragraful doi va avea următorul cuprins:

“Anul scolar............”

16. Anexa nr. 6 la metodologie se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 4.556.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la metodologie)

 

CERERE-TIP

de continuare a activitătii în Proiectul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în anul scolar....

 

Subsemnatul/a,...................................., domiciliat în..................................., posesor al actului de identitate......................seria.................numărul................, eliberat de ..........................................., solicit continuarea activitătii în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în anul scolar.....................................

Mentionez că în anul scolar precedent am predat cursul................................. în ......................................., localitatea ................................, si am obtinut calificativul....................................la evaluarea anuală.

 

Data:....................                               Semnătura:.................................

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 52 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, care contine 9 noi articole, articolele 363-3611, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL V1

Procedura de selectie a candidatilor pentru promovarea în functia de judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie

Art. 363. - Promovarea în functia de judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii si procurorii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 364. - (1) Persoanele prevăzute la art. 363 îsi pot depune candidaturile pentru functia de judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Candidaturile se depun cu precizarea postului pentru care se candidează, însotite de următoarele documente:

a) declaratiile prevăzute de art. 48 alin. (10) si (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) curriculum vitae;


c) 10 lucrări întocmite de candidat, cum ar fi hotărâri judecătoresti cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate;

(3) în afara documentelor prevăzute expres la alin. (2), candidatii pot depune, dacă este cazul, lucrările de specialitate publicate, precum si orice ale înscrisuri pe care le consideră relevante.

Art. 365. - Colegiul de conducere al înaltei Curti de Casatie si Justitie analizează individual candidaturile si documentele însotitoare si le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, însotite de un raport consultativ motivat asupra promovării în termen de 10 zile de la primire.

Art. 366. - (1) După primirea raportului consultativ motivat din partea înaltei Curti de Casatie si Justitie, Directia resurse umane si organizare verifică îndeplinirea de către candidati a conditiilor prevăzute de lege pentru promovarea în functia de judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) în urma acestor verificări, în termen de 15 zile de la primirea raportului consultativ motivat, Directia resurse umane si organizare întocmeste pentru fiecare candidat o fisă profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, fisă ce contine informatii referitoare la vechimea în functia de judecător sau procuror, cariera de magistrat, activitatea profesională în alte profesii juridice, participarea la cursuri de formare continuă etc.

Art. 367. - În baza raportului consultativ motivat si a documentelor întocmite de Directia resurse umane si organizare, sectia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii analizează, conform art. 40 lit. c) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, recomandările primite de la colegiul de conducere al înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la fiecare candidat.

Art. 368. - (1) Fisa profesională si raportul consultativ motivat se comunică, în copie, de către Directia resurse umane si organizare, fiecărui candidat, cu precizarea posibilitătii de a formula, în scris sau verbal, observatii si eventuale obiectii cu privire la continutul acestora.

(2) Observatiile si obiectiile scrise se transmit Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru sustinerea candidaturii în fata Plenului.

(3) Observatiile si obiectiile pot fi prezentate de candidati si verbal, cu ocazia sustinerii candidaturii în fata Plenului.

Art. 369. - (1) Candidatii cu privire la care s-a constatat, de către Sectia pentru judecători, îndeplinirea conditiilor legale pentru promovarea în functia de judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, îsi sustin candidatura în fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) La sedinta Plenului pot fi invitati să participe si presedintele sectiei înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care s-a depus candidatura, precum si un psiholog desemnat de Plen, care pot adresa întrebări prin intermediul presedintelui.

(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatilor întrebări referitoare la aspecte sau împrejurări rezultate din cuprinsul raportului consultativ motivat primit din partea colegiului de conducere al înaltei Curti de Casatie si Justitie. Întrebările pot viza si aspecte referitoare la conduită si deontologia profesională.

Art. 3610. - (1) Pentru admiterea sau respingerea candidaturii, pot fi avute în vedere următoarele criterii:

a) specializarea într-un anumit domeniu al dreptului, în functie de sectia la care candidează;

b) activitatea profesională desfăsurată sub aspect calitativ;

c) activitatea profesională desfăsurată sub aspect cantitativ;

d) respectarea normelor de etică si deontologie profesională;

e) implicarea candidatului în apărarea si promovarea valorilor fundamentale ale justitiei;

f) urmarea unor forme aprofundate de pregătire, în tară sau străinătate, inclusiv titlul de doctor în drept sau doctorat în desfăsurare, într-un domeniu al dreptului corespunzător sectiei înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candidează;

g) activitatea didactică si/sau de cercetare, precum si activitatea publicistică într-un domeniu al dreptului corespunzător sectiei înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candidează.

(2) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. a) vor fi avute în vedere documentele depuse de candidat si informatiile furnizate în cadrul sustinerii candidaturii, luându-se în considerare sectia instantei sau parchetului la care functionează, materiile la care a sustinut în trecut examenul sau concursul de promovare în functii de executie, sectiile sau completele specializate în care a activat pe parcursul carierei, activitătile de formare si perfectionare profesională pe care Ie-a urmat, activitatea didactică si publicistică în domeniu etc.

(3) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. b) vor fi avute în vedere calitatea redactării lucrărilor întocmite, inclusiv hotărâri judecătoresti desfiintate sau casate ori acte ale procurorului infirmate, cunoasterea, asimilarea si aplicarea jurisprudentei în domeniu a înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Curtii Europene de Justitie si a Curtii Constitutionale, claritatea si rigurozitatea limbajului juridic, capacitatea de analiză si sinteză.

(4) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. c) vor fi avute în vedere datele comunicate de instanta sau parchetul de unde provine candidatul si informatiile furnizate în cadrul sustinerii candidaturii, luându-se în considerare vechimea în magistratură si vechimea în functia de judecător sau procuror, încărcătura de lucrări pe magistrat, operativitatea, numărul dosarelor solutionate, numărul hotărârilor redactate peste termen, numărul dosarelor mai vechi de 6 luni, de un an ori de 2 ani aflate pe rol. Datele statistice se raportează la media instantei sau parchetului de la care provine candidatul si la media natională.

(5) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. d) vor fi avute în vedere raportul de evaluare profesională, documentele depuse de candidat, datele existente la dosarul profesional si aspectele ridicate în cadrul sustinerii candidaturii.

(6) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. e) va fi avut în vedere modul în care candidatul se raportează la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea, necesitatea unificării practicii judiciare, protectia drepturilor si a libertătilor fundamentale etc.

(7) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. f) vor fi avute în vedere documentele depuse de candidat.

(8) La analizarea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. g) vor fi avute în vedere documentele depuse de candidat, cu precizarea că activitatea didactică si/sau calitatea de formator la Institutul National al Magistraturii sau la Scoala Natională de Grefieri se ia în considerare numai dacă a trecut cel putin un an de la data începerii acestei activităti, la data depunerii candidaturii.

Art. 3611. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă, pentru fiecare candidat în parte, o hotărâre prin care admite sau respinge, motivat, candidatura pentru promovarea în functia de judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Motivarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se admite sau se respinge candidatura trebuie să facă referire la raportul consultativ motivat primit din partea înaltei Curti de Casatie si Justitie, la eventualele observatii si obiectii ale candidatului, la modul de sustinere a candidaturii si la criteriile prevăzute la art. 3610.”

2. Articolul 129 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 129. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 21 iulie 2011.

Nr. 484.

 

ANEXA

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

Fisa profesională a candidatului

 

1. Numele si prenumele

 

2. Functia, gradul

 

3. Locul exercitării functiei

 

4. Data nasterii

 

5. Studii

 

6. Vechimea în functia de judecător sau procuror

 

7. Data si rezultatul:

a) examenului de admitere în magistratură

b) examenelor de promovare

c) altor examene

 

8. Calificativul obtinut la evaluările profesionale si aspecte relevante din ultimul raport de evaluare a activitătii profesionale

 

9. Sanctiuni disciplinare

 

10. Cariera în magistratură:

a) domeniul de activitate: (felul si durata activitătii ca judecător/procuror de la momentul numirii, inclusiv sectiile si completele specializate din care a făcut parte)

b) functii detinute: (presedinte sau vicepresedinte de instantă, respectiv conducător sau conducător adjunct de parchet, presedinte de sectie la instantă sau sef sectie la parchet, activitate în comisii de examinare, în administrarea justitiei etc.)

c) promovări, delegări, detasări, transferuri

 

11. Activitate profesională în alte profesii juridice (felul, durata, angajatorul)

 

12. Participarea la cursuri de formare continuă: (conferinte, simpozioane, mese rotunde, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat etc.)

 

13. Observatii: (actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate, prin care s-a retinut o conduită necorespunzătoare)

 

întocmit pe baza dosarului profesional si a documentelor anexate candidaturii

 


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 6 aprilie 2010,

definitivă la 6 iulie 2010,

în Cauza Lefter Nită împotriva României

 

(Cererea nr. 9.410/04)

 

În Cauza Lefter Nită împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunită în cameră compusă din: Josep Casadevall, presedinte, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Ann Power, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la 16 martie 2010,

pronuntă prezenta hotărâre, adoptată la aceeasi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află Cererea nr. 9.410/04 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Lefter Nită (reclamantul), a sesizat Curtea la 19 ianuarie 2004, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, domnul Răzvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. La 2 mai 2007, presedintele Sectiei a treia a hotărât să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu art. 29 § 3 din Conventie, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea si fondul cauzei vor fi examinate împreună.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamantul s-a născut în 1949 si locuieste în Râmnicu Sărat.

5. La 27 noiembrie 2001, reclamantul, cadru militar pensionat, a introdus în fata Tribunalului Vrancea (tribunalul) o actiune împotriva Ministerului Apărării Nationale (ministerul), pentru a obtine restituirea impozitului retinut pentru plata compensatorie primită la iesirea la pensie. Prin Hotărârea din 20 decembrie 2001, tribunalul a admis actiunea si a obligat ministerul la plata sumei de 45.642.613 lei, aproximativ 1.620 euro la data respectivă. Această hotărâre a rămas definitivă în urma unei decizii din 5 martie 2002 a Curtii de Apel Galati (curtea de apel), care a declarat nul recursul ministerului.

6. La 4 iunie 2002, reclamantul a primit suma în cauză.

7. Procurorul General al României a introdus un recurs în anulare (cale de atac extraordinară) în fata Curtii Supreme de Justitie, motivând că instantele mentionate anterior nu interpretaseră corect dreptul aplicabil în spetă. Prin Hotărârea din 22 aprilie 2003, Curtea Supremă a admis recursul în anulare si a respins actiunea reclamantului. Hotărârea Curtii Supreme a rămas definitivă la 14 iulie 2003. La 22 octombrie 2003, dosarul complet al cauzei a fost retrimis la grefa tribunalului.

8. În urma unei hotărâri definitive din 4 aprilie 2007 a Tribunalului Buzău, prin care reclamantul era obligat să restituie suma primită, actualizată si incluzând cheltuielile de judecată, în ianuarie 2008, acesta a început să restituie suma respectivă în transe lunare de 300 lei noi, si anume aproximativ 80 euro.

II. Dreptul intern relevant

9. Legislatia internă relevantă este descrisă în Hotărârea Sfere si altii împotriva României (nr. 25.632/02, pct. 19-24, 23 februarie 2006).

10. Potrivit art. 261 alin. (3) din Codul de procedură civilă (CPC), doar hotărârile pronuntate în primă instantă si în apel sunt comunicate părtilor. Hotărârile definitive pronuntate în ultimă instantă nu sunt comunicate persoanelor în cauză, cărora le revine sarcina de a face demersurile necesare pentru a lua cunostintă de acestea. În temeiul art. 264 alin. 1 din CPC, hotărârile trebuie motivate în termen de 30 de zile de la pronuntare. Cu toate acestea, după redactare, hotărârea urmează o cale care implică semnături ale judecătorilor, clasificarea de către grefă a dosarului si trimiterea acestuia din urmă fie direct la grefa instantei care a examinat cauza în primă instantă (arhivare finală), fie - în cazul unui recurs extraordinar pendinte - la diferitele instante competente (Regulament privind organizarea si functionarea Curtii Supreme de Justitie).

ÎN DREPT

I. Cu privire la exceptia preliminară a Guvernului

A. Argumentele părtilor

11. Guvernul sustine că, introducând cererea la 19 ianuarie 2004, reclamantul nu a respectat termenul de 6 luni prevăzut de art. 35 § 1 din Conventie. Acesta consideră că, în absenta unor demersuri din partea sa la grefa înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a obtine o copie a Hotărârii din 22 aprilie 2003, acest termen a început să curgă cel mai târziu la 14 iulie 2003, data la care a fost redactată hotărârea [mutatis mutandis, Z.Y. Împotriva Turciei (dec), nr. 27.532/95, 9 iunie 2001] si de la care reclamantul a avut posibilitatea de a solicita o fotocopie. În această privintă, Guvernul prezintă o adresă din partea înaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit căreia hotărârea redactată a fost depusă în arhivele acesteia la 14 iulie 2003, iar la 22 iulie 2003 dosarul complet a fost retrimis la Curtea de Apel Galati.

12. Reclamantul respinge acest argument si sustine că doar după 21 octombrie 2003 a avut posibilitatea de a lua cunostintă de motivarea hotărârii, atunci când dosarul a ajuns la instantă. Astfel, acesta depune la dosar un certificat emis de grefa instantei, potrivit căruia dosarul i-a fost retrimis de înalta Curte de Casatie si Justitie la 21 octombrie 2003.

B. Aprecierea Curtii

13. Curtea observă că decizia internă definitivă este hotărârea Curtii Supreme de Justitie din 22 aprilie 2003. Având în vedere că dreptul intern nu prevede obligatia de a notifica părtilor deciziile pronuntate în ultimă instantă, rămâne să se stabilească, în lipsa notificării, data la care această hotărâre a fost pusă efectiv la dispozitia părtilor [mutatis mutandis, Partidul comunistilor (nepeceristi) si Ungureanu împotriva României (dec), nr. 46.626/99, 16 decembrie 2003, si Potop împotriva României, nr. 35.882/97, pct. 32, 25 noiembrie 2003). Or, Curtea subliniază că, desi data redactării hotărârii, si anume 14 iulie 2003, nu este contestată, în schimb, nimic nu permite să se cunoască data la care reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să ia cunostintă de continutul acesteia.

14. În această privintă, Curtea observă că nici data la care o hotărâre este redactată si depusă la grefă nu este comunicată părtilor. Dreptul intern prevede un termen de 30 de zile pentru redactarea unei hotărâri, dar, precum în spetă, acest termen nu este întotdeauna respectat. Prin urmare, nu se poate considera că data de 14 iulie 2003 era previzibilă pentru reclamant ca dată de la care ar fi putut solicita o copie a hotărârii. În plus, trebuie să se ia act de faptul că, în practică, copii ale hotărârilor definitive sunt puse la dispozitia părtilor de grefa instantei care a examinat cauza în primă instantă, unde este arhivat dosarul cauzei. Or, în spetă, dosarul cauzei nu a fost trimis înapoi la grefa instantei decât la 23 octombrie 2003. În circumstantele cauzei, Curtea nu observă niciun motiv pentru a nu considera rezonabilă perioada scursă pentru a lua cunostintă de motivarea hotărârii respective.

15. În consecintă, Curtea consideră că prezenta cerere, introdusă la 19 ianuarie 2004, si anume în termen de 6 luni de la data la care reclamantul a luat cunostintă de continutul hotărârii Curtii Supreme, nu era tardivă în sensul art. 35 § 1 din Conventie.

În concluzie, exceptia preliminară a Guvernului întemeiată pe caracterul tardiv al cererii va fi respinsă.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1

16. Reclamantul se plânge de o atingere adusă dreptului său la respectarea bunurilor, ca urmare a obligatiei de a restitui suma încasată în temeiul unei hotărâri ce a dobândit autoritate de lucru judecat. Acesta invocă art. 1 din Protocolul nr. 1 la conventie, care prevede:

“Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

A. Cu privire la admisibilitate

17. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. De asemenea, Curtea subliniază că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil.

B. Cu privire la fond

18. Guvernul recunoaste că anularea de către Curtea Supremă de Justitie a Hotărârii definitive din 5 martie 2002 constituie o ingerintă în dreptul la respectarea bunurilor reclamantului. Totusi, apreciază că ingerinta respectivă este compatibilă cu dispozitiile celui de-al doilea paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1, având în vedere că este legală si proportională cu scopul legitim urmărit.

19. Reclamantul consideră că impozitarea indemnizatiei sale nu avea o bază legală.

20. Curtea observă mai întâi că nu se contestă că, în temeiul hotărârii definitive din 5 martie 2002, reclamantul avea o creantă asupra statului suficient determinată pentru a fi exigibilă. De altfel, ministerul i-a plătit suma respectivă de care a putut beneficia până la pronuntarea hotărârii Curtii Supreme de Justitie din 22 aprilie 2003, prin care actiunea sa a fost respinsă. Asadar, această hotărâre a reprezentat o ingerintă în exercitarea de către reclamant a dreptului său de creantă si, prin urmare, în dreptul său la respectarea bunurilor.

21. Curtea reaminteste că a constatat deja, în Cauza Sfere si altii, citată anterior, că interventia procurorului general, după încheierea unei proceduri la care nu era parte si care a condus la anularea integrală a creantelor asupra statului, întrerupea echilibrul just care trebuie păstrat între protectia dreptului la respectarea bunurilor si cerintele interesului general. În prezenta cauză, întrucât faptele sunt similare, nimic nu justifică îndepărtarea Curtii de la această concluzie.

22. Prin urmare, a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.

III. Cu privire la celelalte încălcării invocate

23. Invocând art. 6 § 1 si art. 13 din Conventie, reclamantul se plânge de respingerea actiunii sale, în urma unui recurs în anulare, si de faptul că Curtea Supremă nu ar fi fost independentă si impartială si nu ar fi tinut seama de dreptul aplicabil. De asemenea, acesta pretinde că procedura în fata Curtii Supreme ar fi fost inechitabilă. Din perspectiva art. 14 din Conventie, reclamantul consideră că a fost victima unei discriminări în raport cu alte persoane care, aflate într-o situatie similară, nu au fost obligate să restituie sumele încasate, în măsura în care procurorul general nu a introdus recurs în anularea deciziilor pronuntate în favoarea acestora.

24. Având în vedere constatarea la care a ajuns, prevăzută la pct. 21 si 22 de mai sus, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunte cu privire la admisibilitatea si temeinicia acestor capete de cerere.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

25. Art. 41 din Conventie prevede:

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

26. Reclamantul solicită ca statul să renunte la executarea silită împotriva sa. De asemenea, acesta reclamă restituirea sumelor pe care Ie-a plătit deja statului, invocând faptul că, începând din ianuarie 2008, a început să plătească sume lunare în valoare de 80 euro (EUR) si depunând la dosar copii ale dovezilor de plată efectuată în primele 4 luni ale anului 2008. Prin Comunicarea din 19 mai 2009, acesta precizează că a continuat să plătească aceste sume lunare în toată această perioadă. Cu titlu de prejudiciu material, acesta solicită în al doilea rând acordarea unei sume în valoare de 1.000 EUR reprezentând profitul pe care l-ar fi putut realiza între 1 iunie 2000 (data pensionării sale) si 4 iunie 2002 (dată la care i s-a plătit suma care corespundea impozitului retinut de minister). În plus, acesta solicită daune morale a căror valoare este lăsată la aprecierea Curtii.

27. Guvernul arată că nicio procedură de executare silită nu a fost declansată împotriva reclamantului pentru a recupera suma în litigiu. Cu toate acestea, admite că, în cazul în care se constată o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, cea mai bună reparatie este aceea de a pune capăt procedurii de executare silită sau, eventual, de a restitui sumele plătite deja de către reclamant. Cu privire la a doua cerere cu titlu de prejudiciu material, acesta observă că nu există o legătură de cauzalitate între suma reclamată si pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, care face obiectul litigiului din fata Curtii. Cu privire la prejudiciul moral, acesta reaminteste jurisprudenta Curtii în materie, citând cauzele Sfere, mentionată anterior, pct. 62; Stîngaciu si Tudor împotriva României, nr. 21.351/03, pct. 47, 3 august 2006, si Vaier Pop împotriva României, nr. 26.511/04, pct. 42, 13 decembrie 2007.

28. Curtea reaminteste că o hotărâre prin care se constată o încălcare atrage pentru statul pârât obligatia juridică conformă Conventiei de a pune capăt încălcării si de a-i înlătura consecintele. Dacă dreptul intern nu permite decât înlăturarea partială a consecintelor acestei încălcări, art. 41 din Conventie conferă Curtii puterea de a acorda o reparatie părtii vătămate prin actul sau omisiunea în privinta cărora a fost constatată o încălcare a Conventiei.

29. Având în vedere toate elementele aflate în posesia sa si pronuntându-se în echitate, în conformitate cu art. 41 din Conventie, Curtea acordă reclamantului 2.800 de euro pentru toate prejudiciile.

B. Cheltuieli de judecată

30. Reclamantul nu solicită nicio sumă cu titlu de cheltuieli de judecată.

C. Dobânzi moratorii

31. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1;

2. hotărăste că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

3. hotărăste că nu este necesar să se pronunte cu privire la admisibilitatea si temeinicia celorlalte capete de cerere;

4. hotărăste:

a) că, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, statul pârât trebuie să plătească reclamantului suma de 2.800 EUR (două mii opt sute de euro) pentru toate prejudiciile, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sumă care trebuie convertită în moneda natională la cursul de schimb aplicabil la data plătii;

b) că, de la expirarea termenului mentionat si până la efectuarea plătii, această sumă trebuie majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade si majorată cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de cerere.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la 6 aprilie 2010, în temeiul art. 77 § 2 si 3 din Regulament.

 

Josep Casadevall,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.