MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 534/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 534         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

678. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati

 

733. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

 

735. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

 

742. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile, precum si unele măsuri pentru buna desfăsurare a activitătii Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

181. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control

 

182. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării cotelor de productie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societătile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 

2.370. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

459. - Decizie pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

462. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “AAA - Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

494. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 15 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Beresti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fârtănesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ivesti”, după pozitia nr. 111 se introduc 16 noi pozitii, pozitiile nr. 112-127, conform anexei nr. 3.

4. Anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Liesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4.

5. Anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Munteni” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5.

6. Anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rediu” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6.

7. Anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei SIobozia Conachi” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7.

8. Anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sendreni” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8.

9. Anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tudor Vladimirescu” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 9.

10. Anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vânători” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 10.

Art. II. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Cuza-Vodă, înfiintată prin Legea nr. 67/2005 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 11, care devine anexa nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Suhurlui, înfiintată prin Legea nr. 110/2008 pentru înfiintarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 12, care devine anexa nr. 63 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 678.


*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul*) semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 733.


*) Traducere.

 

F/P 1572/2006

 

AMENDAMENT

la Acordul-cadru de împrumut din data de 14 mai 2007 destinat Proiectului F/P 1572 (2006) privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România (Proiectul)

 

Între

România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice (denumit în continuare împrumutatul) (împreună cu BDCE, denumite în continuare părtile), si

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE)

Având în vedere scrisoarea împrumutatului din data de 11 iunie 2009, prin care s-a solicitat un amendament la Acordul-cadru de împrumut dintre părti, din data de 14 mai 2007 (Acordul-cadru de împrumut), pentru reflectarea actualizării obiectivelor Proiectului, a costului planificat si a graficului de lucrări si, în consecintă, a datei-limită de tragere, părtile convin să modifice Acordul-cadru de împrumut după cum urmează:

1. Articolul 3.3: “Data anticipată de finalizare a Proiectului si data-limită de tragere” din Acordul-cadru de împrumut vor fi înlocuite după cum urmează:

“Data anticipată de finalizare a Proiectului este 31 decembrie 2010”.

“Data-limită de tragere este 30 iunie 2011. Începând cu această dată si după notificarea împrumutatului de către BDCE, nicio tragere ulterioară nu mai poate fi efectuată de împrumutat.”


2. În anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut, sectiunea II (“Lucrări planificate”, “Costul total al proiectului”, “Detalierea estimativă indicativă a costului” si “Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării” si “Graficul lucrărilor”) va fi modificată după cum urmează:

 

II

Domenii de interventie:

Îmbunătătirea conditiilor de viată în zonele urbane si rurale

 

Lucrările planificate:

Proiectul propus în domeniul îmbunătătirii conditiilor de viată în zonele urbane si rurale va permite finalizarea constructiei, reabilitarea, renovarea sau modernizarea unui număr de clădiri culturale prioritare, selectate preliminar la data prezentării solicitării de împrumut, după cum urmează:

- finalizarea constructiei Bibliotecii Nationale, inclusiv Aula, Bucuresti;

- reabilitarea Teatrului National “I.L. Caragiale”, Bucuresti;

- reabilitarea Teatrului National de Operetă, Bucuresti; si

- reabilitarea Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca.

 

În cea mai mare parte investitiile se vor concentra pe îmbunătătirea stabilitătii structurale a clădirilor si pe modernizarea instalatiilor si a echipamentelor acestora, în vederea asigurării unor conditii sigure si satisfăcătoare de functionare a edificiilor si a asigurării confortului (iluminare, aerisire, instalatii sanitare etc.) si a securitătii (acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităti, protectie împotriva incendiilor) pentru interpreti, public si administratie. În functie de fiecare edificiu se vor putea efectua lucrări de restaurare sau modernizare a calitătilor functionale si estetice originale, lucrări suplimentare de constructie ori lucrări de reamenajare interioară. Toate investitiile avute în vedere pentru consolidarea structurală si modernizarea instalatiilor si echipamentelor vor respecta normele si standardele tehnice existente - în mod special cele aplicabile ansamblelor de clădiri publice - si pe cele aferente constructiilor în zone predispuse la miscări seismice.

În plus fată de cele de mai sus, proiectul va finanta actualizarea sau elaborarea studiilor de fezabilitate, proiecte tehnice, supervizarea lucrărilor, autorizatii si permise si furnizarea de echipamente ori bunuri, precum si costuri de administrare a proiectului (cum ar fi salariile personalului si onorarii pentru consultanti, consumabile, bunuri si echipamente, comunicatii si costuri de deplasare etc).

 

Localizare:

Pe întreg teritoriul României

 

Costul total al proiectului:

233.980.000 EUR

 

Detalierea estimativă a costului:

 

în EUR

 

Proiectare, lucrări, supervizare lucrări si echipamente

Autorizatii si permise

Administrare proiect

Total

230.920.000

2.560.000

500.000

233.980.000

 

 

Planul de finantare:

116.200.000 EUR BDCE

117.780.000 EUR Guvernul României

49,7%

50,3%

 

 

 

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării:

Aproximativ 18,5%

 

 

 

Graficul lucrărilor:

2006-2011

 

 

 

3. Toti ceilalti termeni si toate celelalte conditii ale Acordului care nu sunt modificate prin prezentul amendament vor rămâne în vigoare si îsi produc în continuare efectele.

4. Prezentul amendament va intra în vigoare după (i) semnarea de către părti si (ii) confirmarea în scris de către împrumutat că Amendamentul a fost aprobat de autoritătile competente ale împrumutatului.

 

Bucuresti, la 21 aprilie 2010

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Paris, la 27 aprilie 2010

Imre Tarafas,

viceguvernator


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

22 decembrie 2010

 

Domnului Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ret: Amendament la F/P 1572 - Proiectul privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România Amendament la Acordul-cadru de împrumut

 

Stimate domnule guvernator,

În primul rând dorim să reînnoim aprecierile noastre profunde fată de flexibilitatea si suportul dumneavoastră continuu în a răspunde nevoilor specifice ale României.

În acest context, având în vedere stadiul actual al obiectivelor proiectului mentionat mai sus, în vederea asigurării finalizării cu succes a acestora, la cererea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, vă rugăm să fiti de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut, după cum urmează:

- extinderea datei-limită de tragere a împrumutului si, respectiv, a datei anticipate de finalizare a proiectului cu 36 de luni.

Date fiind complexitatea lucrărilor avute în vedere în cadrul obiectivelor proiectului, precum si numărul mare al activitătilor preliminare aferente, obiectivele proiectului nu pot fi finalizate în mod corespunzător, în graficul actual.

În acest context si având în vedere, de asemenea, contextul fiscal, se asteaptă ca proiectul să fie finalizat în 2013.

Aceste schimbări vor conduce la modificări specifice în cadrul articolului 3.3 si al anexei 1, astfel cum este prezentat mai jos:

- în articolul 3.3 “Data anticipată de finalizare a proiectului” se va înlocui cu “31 decembrie 2013”, iar “Data-limită de tragere” se va înlocui cu “30 iunie 2014”;

- în anexa 1 “Descrierea Proiectului” în sectiunea II, rândul 8 se modifică după cum urmează:

 

Graficul lucrărilor

2006-2013

 

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul si întelegerea dumneavoastră, asteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti, sectorul 5

România

 

Paris, 22 martie 2011

 

Ref.: Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1572 (2006) - Proiectul privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România

 

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră primite prin fax la data de 22 decembrie 2010 privind amendarea Acordului-cadru de împrumut mentionat mai sus, date fiind complexitatea lucrărilor avute în vedere, numărul mare al activitătilor preliminare, precum si contextul fiscal strâns, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiectie să confirme că:

- data anticipată de finalizare a proiectului se va înlocui cu 31 decembrie 2013 si, ca o consecintă, graficul lucrărilor se va înlocui cu 2006-2013; iar

- data-limită de tragere se va înlocui cu 30 iunie 2014.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general, Împrumuturi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 6 decembrie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 735.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010)

 

COMPONENTE NECONTRACTATE

din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor

si celulelor umane

 

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Fondurile alocate (mii lei)

Anul 2011 (mii lei)

1.

Achizitie de echipamente pentru componenta Bănci de sânge si auditarea achizitiei

9.199

9.199

2.

Achizitie constructie/amenajare spatiu - componenta Tesuturi si celule umane si auditarea achizitiei

4.697

4.697

3.

Achizitie de echipamente pentru componenta Tesuturi si celule umane si auditarea achizitiei

10.458

10.458

4.

Achizitie de asistentă tehnică pentru componenta Bănci de sânge si auditarea achizitiei

4.483

4.483

5.

Achizitie de asistentă tehnică pentru componenta Tesuturi si celule umane si auditarea achizitiei

3.125

3.125

TOTAL:

31.962

31.962

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor

de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate

prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile, precum si unele măsuri

pentru buna desfăsurare a activitătii Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 14 martie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (10) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(11) Pentru activitătile desfăsurate după semnarea contractelor de exploatare, întretinere si reparatii privind amenajările de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, Administratia va solicita fonduri Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale conform anexei nr. 3.”

3. La anexele nr. 2 si 2a, punctul II, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 21, cu următorul cuprins:

 

“21

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE”

 

 

 

 

 

Art. II. - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A. va solicita fonduri Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru activitătile desfăsurate până la semnarea contractelor de exploatare, întretinere si reparatii privind amenajările de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2 la Regulamentul privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2011, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bárna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 742.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.816 din 4 iulie 2011,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 si ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul,

în baza art. 2 alin. (4) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) o scurtă prezentare a organismului candidat, precum si prezentarea experientei în domeniul inspectiei si certificării produselor agroalimentare în cazul organismelor care au desfăsurat aceste activităti pe teritoriul României sau al altor state membre ale Uniunii Europene;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), literele h) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) să transmită Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista derogărilor sau a autorizatiilor emise operatorilor, cuprinzând numele, adresa si tipul operatorului, natura derogării, data de acordare a derogărilor si durata de valabilitate a derogărilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

..........................................................................................

j) să acorde individual, înainte de însământarea culturii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 4 din R (CE) nr. 889/2008, autorizatii operatorilor pentru utilizarea de seminte sau material de înmultire vegetativ care nu provin din agricultura ecologică, dacă acestea nu sunt disponibile din productia ecologică, si să transmită Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport al autorizatiilor acordate, conform anexei nr. 9;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) si r), cu următorul cuprins:

,,p) să transmită anual, până la data de 1 iunie, planul anual al inspectiilor, care să cuprindă planificarea calendaristică a inspectiilor si inspectorii desemnati pentru realizarea acestora; pentru anul 2011, planul anual de inspectii se transmite până la data de 15 august;

r) să acorde individual derogări pentru utilizarea animalelor ecologice, în conformitate cu art. 42 din R (CE) nr. 889/2008.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Organismele de inspectie si certificare mentionate la art. 1 alin. (2) au obligatia să emită operatorilor documente justificative, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, al căror model este prevăzut în anexa XII la R (CE) nr. 889/2008, care pot fi denumite si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei.”

5. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Organismele de inspectie si certificare mentionate la art. 1 alin. (2) au obligatia să emită următoarele:

a) o anexă la documentul justificativ mentionat la alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în vederea accesării de către operator a măsurii 214 «Plăti de agromediu», pachetul 5 «Agricultură ecologică» din cadrul Planului national de dezvoltare rurală, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, pe toată durata aplicării acestei măsuri;

b) un document, în baza informatiilor transmise de operator si a rezultatelor controalelor efectuate, care va fi transmis atât operatorului, cât si Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, privind informatii referitoare la comercializarea produselor ecologice certificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.”

6. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) retrage aprobarea organismului de inspectie si certificare în cazul în care acesta nu respectă si/sau nu îndeplineste oricare dintre cerintele prezentului ordin si prevederile legislatiei Uniunii Europene în domeniu.”

7. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) controale de supraveghere ce au ca obiectiv evaluarea pe teren a modului si eficientei activitătii organismului de inspectie si certificare aprobat, în conformitate cu tematica si programul aprobat în fiecare an; controalele de supraveghere se realizează de către reprezentantii teritoriali ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale cu atributii specifice, pe un esantion de operatori decis în fiecare an, după efectuarea de către organismele de inspectie si certificare a inspectiilor fizice obligatori ale operatorilor în conformitate cu art. 65 alin. (1) din R (CE) nr. 889/2008, reprezentând 5% din totalul operatorilor înscrisi la fiecare organism de inspectie si certificare.”


8. La articolul 6, alineatele (2)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Selectarea esantionului se face în mod aleatoriu de către reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, incluzând o gamă variată de operatori, orientat în special către operatorii care prezintă un risc ridicat sau asupra cărora există suspiciuni/reclamatii.

(3) în cadrul efectuării controlului de supraveghere, reprezentantii teritoriali cu atributii specifice ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale verifică modul de efectuare a activitătii organismului de inspectie si certificare, printr-un control specific efectuat la locatia fermei/unitătii operatorului, verificându-se si existenta următoarelor documente:

a) contractul încheiat de operator cu organismul de inspectie si certificare;

b) fisa de înregistrare a operatorului;

c) copia raportului de inspectie al organismului de inspectie si certificare, pe anul în curs;

d) alte documente specifice operatorului.

(4) După analiza documentelor specifice, transmise de către reprezentantii teritoriali cu atributii specifice, respectiv a proceselor-verbale si a formularelor de control pentru fiecare din operatorii selectati în esantionul reprezentativ al fiecărui organism de inspectie si certificare, reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor constata dacă:

a) activitatea operatorilor este conformă cu legislatia natională si comunitară în vigoare, identificându-se orice neconformitate a standardelor si procedurilor de inspectie;

b) inspectiile au fost efectuate de un inspector calificat din cadrul respectivului organism de inspectie si certificare;

c) derularea procedurilor de inspectie si certificare s-a realizat conform planului-tip de inspectie si planificării anuale transmise de fiecare organism de inspectie si certificare, iar documentele legate de activitatea specifica acestuia sunt conforme.

(5) în baza analizei documentelor transmise de către reprezentantii teritoriali cu atributii specifice si, după caz, a auditului efectuat la sediul organismului de inspectie si certificare de către reprezentatii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca urmare a evaluării documentelor transmise de către organismele de inspectie si certificare în conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare si a respectării termenelor de transmitere ce vizează de asemenea si alte solicitări din partea reprezentatilor Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru fiecare organism de inspectie si certificare se întocmeste, până la data de 31 ianuarie a anului următor, raportul de evaluare care stă la baza avizării anuale si a aprobării ulterioare după expirarea valabilitătii certificatului de aprobare.”

9. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

10. După anexa nr. 11 se introduc două anexe, anexele nr. 12 si 13, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 22 iulie 2011.

Nr. 181.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 65/2010)

 

ANEXA LA DOCUMENTUL JUSTIFICATIV Nr. ..................../..............................

 

(CERTIFICAT DE CONFORMITATE / MASTER CERTIFICAT)

emis în baza art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul

 

Denumirea operatorului:

Sediul exploatatiei:

Codul clientului:

CUI/CNP al operatorului:

Tipul activitătii:

Nr./data contractului cu organismul de inspectie si certificare:

Numele si codul organismului de inspectie si certificare:

CUI al organismului de inspectie si certificare:

 

Judetul

Localitatea/

Comuna/Orasul

Codul Sirsup

Nr. blocului fizic

Nr. parcelei agricole

Suprafata totală a parcelei

(ha)

Suprafata certificată ecologic

(ha)

Varianta pachetului aferent culturii

(conform măsurii 214 „Plăti de agromediu”, pachetul 5 „Agricultură ecologică”)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Varianta pachetului aferent culturii:

- pachetul 5.1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret);

- pachetul 5.2 - legume (inclusiv ciuperci si cartofi);

- pachetul 5.3 - livezi;

- pachetul 5.4 - vii;

- pachetul 5.5 - plante medicinale si aromatice.

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 65/2010)

 

Informatii referitoare la comercializarea produselor ecologice certificate în anul

Denumirea operatorului:

Sediul unitătii:

CUI/CNP afoperatorului:

Tipul activitătii:

Codul clientului:

Nr./data contractului cu organismul de inspectie si certificare:

Numele si codul organismului de inspectie si certificare:

 

Tipul produselor

UM

(t, buc, kg, I, capete, familii deaibine)

Cantitatea totală

Destinatia produselor comercializate

Cantitatea

estimată

a productiei

Cantitatea achizitionată

Cantitatea

comercializată

efectiv

Stocul la sfârsitul perioadei

Nr. si data documentului fiscal aferent

Cantitatea

comercializată/

documentul fiscal

Datele de identificare a

producătorului

Datele de

identificare

a vânzătorului

Datele de identificare a

cumpărătorului

Tara de destinatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

Total

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării cotelor de productie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societătile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 71.966 din 18 iulie 2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), ale Regulamentului (UE) nr. 513/2010 al Comisiei din 15 iunie 2010 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ajustarea cotelor în sectorul zahărului începând cu anul de comercializare 2010/2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea cotelor de productie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societătile comerciale acreditate producătoare de zahăr, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cota anuală de zahăr alb din sfeclă de zahăr alocată României este de 104.688,8 tone, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 513/2010 al Comisiei din 15 iunie 2010 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ajustarea cotelor în sectorul zahărului începând cu anul de comercializare 2010-2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 182.


 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

cotelor de productie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societătile comerciale acreditate producătoare de zahăr

 

Societatea comercială

Cota alocată

%

Tone echivalent zahăr alb

Societatea Comercială ZAHĂRUL ORADEA- S.A.

27,37

28.651,4

Societatea Comercială ZAHĂRUL LUDUS - S.A.

31,90

33.391,4

Societatea Comercială FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

17,58

18.406,0

Societatea Comercială AGRANA ROMÂNIA-S.A.

23,15

24.240,0

TOTAL:

100,00

104.688,8

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice  nr. 2.548/2009

 

Având în vedere dispozitiile:

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 14, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

(5) în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea primei transe de prefinantare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 60% din valoarea prefinantării acordate, autoritătile de management au obligatia recuperării prefinantării neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 2.370.


 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

Convinsi că minorii si problemele lor reprezintă o temă sensibilă pe care societatea românească nu o gestionează satisfăcător în acest moment,

reamintind dispozitiile Conventiei cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit căreia în toate actiunile care privesc copiii interesele copilului vor prevala,

având în vedere rolul mass-mediei audiovizuale în sensibilizarea opiniei publice,

tinând cont de faptul că protectia legislativă se aplică si minorilor aflati în situatii potential vulnerabile sau de risc,

convinsi că libertatea de exprimare si asigurarea accesului neîngrădit la orice informatie de interes public constituie fundamente esentiale ale unei societăti democratice, asigurându-se totodată un nivel ridicat de protectie a obiectivelor de interes general, în special protectia minorilor si a demnitătii umane,

amintind că, potrivit studiilor despre violentă, probabilitatea imitării comportamentelor violente prezentate în programele audiovizuale depinde de trei factori: 1. faptul prezentării în sine a acestor comportamente si, îndeosebi, prezentarea repetată; 2. raportarea la sistemul de valori pozitive din societate (modul în care sunt prezentate consecintele actelor respective); 3. gradul de realism al imaginilor,

în temeiul art. 3 alin. (1), al art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d)si al art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, se completează după cum urmează:

- La articolul 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul tragediei sau imagini care arată suferintele prin care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei acesteia.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2011.

Nr. 459.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “AAA- Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 17 mai 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat dispus la Societatea Comercială “AAA- Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 5, sc. C, et. P, judetul Bacău, J04/1034/28.10.2009, CUI 26157930/29.10.2009, RBK-603/16.12.2009,

a constatat următoarele:

1. Începând cu data de 8 noiembrie 2010, Societatea Comercială “AAA-Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională, astfel fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. c) si art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea Comercială “AAA - Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările trimestriale aferente trimestrelor IV 2009, IV 2010, iar raportările în format electronic aferente trimestrului IV 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 pct. III lit. a)-d) “Termen de transmitere” din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Faptele constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială “AAA - Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionarea riscurilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (4) si art. 5 alin. (10) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Administratorul Societătii Comerciale “AAA- Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a pus la dispozitia echipei de control documentele în vederea desfăsurării controlului inopinat, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) si ale art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 17 mai 2011, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sanctionarea Societătii Comerciale “AAA- Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la asigurarea de către aceasta, prin reprezentantul său legal, a conditiilor si punerii la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a tuturor documentelor necesare verificării situatiei financiare a societătii în vederea aprobării suspendării la cerere a activitătii, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială “AAA - Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 5, sc. C, et. P, judetul Bacău, J04/1034/28.10.2009, CUI 26157930/29.10.2009, RBK-603/16.12.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, până la asigurarea de către aceasta, prin reprezentantul său legal, a conditiilor si punerii la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a tuturor documentelor necesare verificării situatiei financiare a societătii în vederea aprobării suspendării la cerere a activitătii, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzute la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială “AAA- Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale “AAA - Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “AAA - Furgon Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2011.

Nr. 462.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 5 iulie 2011, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI. 3.907 din 4 iulie 2011, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în Otopeni, str. Polonă nr. 18, bl. 1, sc. 1, parter, ap. 3, judetul Ilfov, J23/2046/5.10.2009, CUI 26067888/6.10.2009, a constatat următoarele:

Având în vedere vacantarea functiei de conducător executiv de către domnul Vladimir Măgureanu, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin Adresa nr. 18.239 din 15 iunie 2011, a solicitat Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. desemnarea unui nou conducător executiv si transmiterea documentelor în vederea aprobării.

Societatea nu a dat curs solicitării, întrucât Adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18.239 din 15 iunie 2011 a fost returnată cu mentiunea Postei Române “firmă mutată de la adresă”.

Societatea Comercială ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Ca urmare a solicitării societătii de aprobare a schimbării sediului social prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 35.662 din 25 noiembrie 2010, Directia Generală de Supraveghere si Control din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu a putut contacta personalul societătii în vederea verificării noului sediu social, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 5 iulie 2011, sanctionarea Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării prezentei decizii,

drept pentru care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în Otopeni, str. Polonă nr. 18, bl. 1, sc. 1, parter, ap. 3, judetul Ilfov,

J23/2046/5.10.2009, CUI 26067888/6.10.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, de la data comunicării prezentei decizii, până la:

- aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010;

- aprobarea noului sediu social.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2011.

Nr. 494.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.