MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 525/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 525         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 iulie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 791 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 840 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 846 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 927 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 931 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 si art. 102 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 16 alin. (7) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 933 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

635. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI “Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

518. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare – ARSVOM

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 791

din 16 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Ion Rădulescu în Dosarul nr. 27.841/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei, care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 18 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 27.841/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Ion Rădulescu în dosarul mentionat, având ca obiect plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că normele criticate sunt neconstitutionale, deoarece “instituie o exceptie nepermisă de Legea fundamentală în ceea ce priveste controlul judecătoresc al actelor administrative”. Se mai arată că se încalcă art. 52 din Constitutie, deoarece plângerea se depune la instanta locului săvârsirii faptei, iar nu la cea de la domiciliul petentului.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, având următorul cuprins: “Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 52 alin. (1) si (2) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si ale art. 126 alin. (6) potrivit cărora controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate, în raport cu aceleasi prevederi constitutionale invocate si în cauza de fată si cu motivări asemănătoare, iar prin mai multe decizii, instanta de control constitutional a respins ca neîntemeiată exceptia. În acest sens pot fi mentionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 1.117 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 5 octombrie 2009, Decizia nr. 813 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 1.128 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007, sau Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007. Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 reprezintă o aplicare a principiului specialia generalibus derogant, în sensul competentei atribuite legiuitorului de art. 126 alin. (2) din Constitutie, care poate institui, pentru situatii deosebite, reguli speciale în ceea ce priveste stabilirea competentei instantelor de judecată si a procedurii de judecată. Or, în cauza de fată este criticată o ordonantă a Guvernului ce reglementează regimul juridic al contraventiilor, procedura aplicabilă fiind una specială, derogatorie de la normele dreptului comun, si nu procedura contenciosului administrativ.

Totodată, instanta de contencios constitutional a observat că textul de lege criticat nu îngrădeste dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ci instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, si anume instanta competentă să solutioneze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti. Curtea a apreciat că, prin reglementarea criticată, legiuitorul nu a înteles să limiteze controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării, în conditii optime, a acestor drepturi constitutionale. În plus, reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în materie contraventională este menită să dea expresie garantiilor prevăzute de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor în cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie.

Solutia adoptată si considerentele deciziilor citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele mai sus arătate, in temeiul art. 146 lit. D) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Ion Rădulescu în Dosarul nr. 27.841/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 840

din 23 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Sebastian Aurelian Ghită în Dosarul nr. 2.385/254/2009 al Judecătoriei Mangalia.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.385/254/2009, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Sebastian Aurelian Ghită în dosarul mentionat, având ca obiect plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că normele criticate sunt neconstitutionale, deoarece restrâng liberul acces la justitie, înteles, în cauză, ca facultate a oricărei persoane de a introduce, după libera sa apreciere si în orice termen, o plângere contraventională, implicând obligatia corelativă a statului ca, prin instanta competentă, să solutioneze această cerere. În opinia autorului exceptiei, termenul de 15 zile prevăzut de norma criticată este disproportionat în raport cu interesul ocrotit, si nu constituie un termen rezonabil de introducere a plângerii.

Judecătoria Mangalia apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că instituirea unui termen pentru exercitarea unei actiuni nu poate aduce atingere accesului liber la justitie si nici nu restrânge exercitiul dreptului la actiune, întrucât orice persoană trebuie să se folosească de drepturile sale cu bună-credintă, iar un astfel de termen reprezintă un termen de decădere, care presupune o sanctiune pentru cel ce nu-si exercită dreptul în termenul stabilit de lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit considerentelor încheierii de sesizare, cât si concluziilor scrise formulate de autorul exceptiei, acesta îl constituie numai dispozitiile alin. (1) al art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât asupra acestor dispozitii urmează a se pronunta Curtea prin prezenta decizie.

Textul de lege criticat are următorul cuprins: (1) împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia,”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil si art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege criticat în prezenta cauză, în raport cu critici similare.

În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 906 din 5 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2007, prin care Curtea a statuat că “în această materie, ca de altfel oriunde legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în acest fel cu intentia de a restrânge accesul liber la justitie, de care, în mod evident, cel interesat a beneficiat în cadrul termenului legal instituit, ci exclusiv pentru a instaura un climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21, prevenind astfel abuzurile si asigurând protectia drepturilor si intereselor legitime ale tuturor părtilor. De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept, subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite. Asa fiind, termenul instituit prin textul de lege criticat are în vedere solutionarea unui eventual litigiu cu celeritate, în absenta acestuia plângerea putând fi formulată oricând, fapt ce ar fi de natură a genera o stare de perpetuă incertitudine în ceea ce priveste raporturile juridice stabilite printr-un proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii prevăzute de lege”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin decizia mentionată, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Sebastian Aurelian Ghită în Dosarul nr. 2.385/254/2009 al Judecătoriei Mangalia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 846

din 23 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror luliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de loan Albu în Dosarul nr. 877/176/2006 al Tribunalului Vaslui - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 877/176/2006, Tribunalul Vaslui - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de loan Albu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, în sensul că măsura restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau libertătii. Se mai arată că, în speta de fată, fiind vorba de o infractiune care a avut ca urmare o vătămare corporală a unei persoane, sanctiunea de anulare a permisului de conducere este prea aspră fată de situatia săvârsirii unei infractiuni ce a avut ca urmare uciderea unei persoane din culpă, fiind vorba de aceeasi sanctiune pentru infractiuni cu urmări diferite.

Tribunalul Vaslui - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, stabilirea de către legiuitor a unor reguli referitoare la circulatia pe drumurile publice, inclusiv în ceea ce priveste anularea permisului de conducere, are ca scop asigurarea desfăsurării fluente si în sigurantă a circulatiei pe drumurile publice si nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 53 privind conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul continut: “ (1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârsită ca urmare a nerespectării regulilor de circulatie.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege mentionat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei realizează un examen de proportionalitate a măsurii prevăzute de textul de lege criticat, prin raportare la dispozitiile art. 53 din Constitutie, care reglementează conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi sau libertăti, fără a preciza care este dreptul sau libertatea al căror exercitiu ar fi restrâns prin măsura în cauză. Or, Curtea Constitutională nu se poate substitui autorului exceptiei pentru a proceda la completarea motivării acestuia, în sensul identificării dispozitiilor constitutionale pe care acesta se presupune că le-ar fi avut în vedere în corelatie cu cele ale art. 53 din Constitutie.

Astfel fiind si văzând dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora “Sesizările trebuie [...] motivate”, exceptia urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de loan Albu în Dosarul nr. 877/176/2006 al Tribunalului Vaslui - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 927

din 7 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Toma Marius Voicu în Dosarul nr. 3.905/328/2010 al Judecătoriei Turda.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 iulie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.905/328/2010, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicată de Toma Marius Voicu într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională, în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 21 alin. (2) din Constitutie, deoarece instituie obligatia solutionării plângerii contraventionale în favoarea judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia, iar petentul-contravenient trebuie să se deplaseze la această instantă de judecată, ceea ce creează un obstacol considerabil pentru cel care nu locuieste în raza teritorială unde s-a produs fapta, determinând cheltuieli financiare si timp irosit cu deplasarea.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins: “Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (2) potrivit cărora nicio lege nu poate îngrădi dreptul unei persoanei de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si intereselor sale legitime.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, în raport cu aceleasi prevederi constitutionale invocate si în cauza de fată si cu motivare similară. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 813 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 1.128 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007, si Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, statuând că acestea nu încalcă liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Curtea a constatat, cu acele prilejuri, că textul de lege criticat nu îngrădeste accesul liber la justitie, ci instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, si anume instanta competentă să solutioneze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să determine reconsiderarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Toma Marius Voicu în Dosarul nr. 3.905/328/2010 al Judecătoriei Turda.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 931

din 7 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 si art. 102 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 16 alin. (7) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 si art. 102 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 16 alin. (7) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Gabriel Cosmin Doncean în Dosarul nr. 4.685/204/2009 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 21 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.685/204/2009, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 si art. 102 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 16 alin. (7) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicată de Gabriel Cosmin Doncean cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 3.412 din 5 noiembrie 2009, pronuntată de Judecătoria Câmpina într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională privind anularea unui proces-verbal de contraventie în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Jucletului Prahova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate


contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 24 alin. (1), art. 44, art. 53, art. 126 si art. 135 alin. (2), precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece instanta de judecată nu îsi exercită obligatia de aflare a adevărului, procedura cercetării judecătoresti fiind sumară, “doar pe baza unor înscrisuri foarte tehnicizate a căror autenticitate/acuitate nu poate fi pusă în discutie [...]”.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 101 alin. (1) pct. 18 si art. 102 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiile art. 16 alin. (7) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei sustine că aceste texte de lege încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1), (2) si (3),art. 24 alin. (1), art. 44,art. 53, art. 126 si art. 135 alin. (2), precum si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că motivele invocate de autorul exceptiei nu reprezintă veritabile argumente de neconstitutionalitate, ci acesta tinde la modificarea dispozitiilor de lege criticate în sensul solicitat, solutiile legislative existente nemultumindu-l. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 si art. 102 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 16 alin. (7) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Gabriel Cosmin Doncean în Dosarul nr. 4.685/204/2009 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 932

din 7 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Sorin loan Cotfas în Dosarul nr. 2.434/328/2010 al Judecătoriei Turda.


La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 1 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.434/328/2010, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2), ârt. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată de Sorin loan Cotfas într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională privind anularea unui proces-verbal de contraventie în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 34 alin. (1) din Constitutie, deoarece “somnolenta cauzată de ciclicitatea semnalelor luminoase provenite de la autovehiculele care circulă cu farurile aprinse pe sensul opus de mers este la originea multor accidente, în care se pierd vieti omenesti sau se afectează grav integritatea fizică a cetătenilor.”

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 44 alin. (2): “În circulatia pe autostrăzi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligati să folosească si în timpul zilei luminile de întâlnire.”;

- Art. 99 alin. (2): “Amenda contraventională prevăzută la alin. (1) se aplică si conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârseste o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).”;

- Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7: “Săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lângă sanctiunea amenzii, si aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

a) 2 puncte de penalizare pentru săvârsirea următoarelor fapte: [...]

7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);”.

Autorul exceptiei sustine că aceste texte de lege încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat.”

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că obligatia instituită, prin textele de lege criticate, în sarcina conducătorilor de autovehicule de a utiliza si în timpul zilei luminile de întâlnire, reprezintă o măsură de ordin legislativ menită să asigure protejarea vietii, sănătătii si integritătii fizice a persoanelor, iar necesitatea impunerii unei astfel de obligatii a fost dovedită de studii care au relevat că folosirea luminilor de întâlnire si în timpul zilei reduce riscul producerii unor accidente mortale sau cu consecinte grave pe drumurile publice.

Această obligatie este în acord cu exigentele Uniunii Europene, concretizate în prevederile Directivei 2008/89/CE a Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat si de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor si ale remorcilor acestora.

În spetă, Curtea observă că motivele invocate de autorul exceptiei nu reprezintă veritabile argumente de neconstitutionalitate, ci acesta tinde la modificarea dispozitiilor de lege criticate în sensul solicitat, solutiile legislative existente nemultumindu-l. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Sorin Ioan Cotfas în Dosarul nr. 2.434/328/2010 al Judecătoriei Turda.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 933

din 7 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de lonut Simidi Vida în Dosarul nr. 1.127/328/2010 al Judecătoriei Turda.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.127/328/2010, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Exceptia a fost ridicată de lonut Simidi Vida într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională, în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 alin. (1), art. 20 si art. 21 alin. (3), cu raportare la prevederile art. 6 si art. 46 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece “completează procedura de solutionare a plângerilor contraventionale [...] cu procedura civilă, care limitează dreptul la apărare cel putin în ceea ce priveste probatiunea.”

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins: “Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (1) potrivit cărora “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte”, art. 20 referitoare la “Tratatele internationale privind drepturile omului”si art. 21 alin. (3) privind “dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil”, cu raportare la prevederile art. 6 si art. 46 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la “Dreptul la un proces echitabil”, respectiv “Forta obligatorie si executarea hotărârilor”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a mai format obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009, Curtea a statuat că “procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se bucură de prezumtia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumtia de care se bucură. În acest caz, instanta de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii si aflării adevărului. Chiar dacă art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 face referire la dispozitiile Codului de procedură civilă, instantele de judecată nu pot face aplicarea strictă a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contră, chiar ele trebuie să manifeste un rol activ pentru aflarea adevărului din moment ce contraventia intră sub incidenta art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Prin urmare, nu se poate sustine răsturnarea sarcinii probei”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine reconsiderarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de lonut Simidi Vida în Dosarul nr. 1.127/328/2010 al Judecătoriei Turda.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI “Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI “Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În cazul în care liniile directoare prevăzute în regulile 4, 13, 15 si 17 din anexa VI revizuită la MARPOL si care urmează a fi adoptate de Organizatia Maritimă Internatională vor necesita o transpunere în legislatia natională, aceasta se va face prin grija Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 635.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, prevăzute la lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. si se aprobă rata de crestere a eficientei economice, prevăzute la lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localitătile în care Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de pret.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin acciza pentru gazul natural si TVA.

Art. 5. - Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si ratele de crestere

a eficientei economice pentru Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

MWh

16.097

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

38,08

Venit total unitar

Lei/MWh

41,91

Rata de crestere a eficientei economice

 

0,45%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată

MWh

16.097

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

4,59

Venit total unitar

Lei/MWh

5,68

Rata de crestere a eficientei economice

 

55,85%

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

42,15

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

41,45

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

40,77

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

40,12

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

39,49

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

1. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru consumatorii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

111,33

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

110,53

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

109,76

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

109,02

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

108,31

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

2. Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu exceptia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată

la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice care este destinată consumului populatiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,76

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh

119,96

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh

119,19

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh

118,45

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh

117,74

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.006 din 14 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 14 iulie 2011.

Nr. 518.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 954/2005)

 

TARIFE

privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare – ARSVOM

 

Nr. cod

Denumirea tarifului

Tariful (euro/oră)

0

1

2

1

Tarif R/M “Hercules” mars

1.457

2

Tarif R/M “Hercules” stationare

228

3

Tarif salupă salvare “Albatros” SAR (mars)

154

4

Tarif salupă salvare “Albatros” SAR (stationare)

44

5

Tarif salupă interventie “Cristal; Safir; Rubin” (mars)

221

6

Tarif salupă interventie “Cristal; Safir; Rubin” (stationare)

38

7

Tarif salupă salvare “SAR Opal” si “SAR Topaz” (mars)

178

8

Tarif salupă salvare “SAR Opal” si “SAR Topaz” (stationare)

36

9

Tarif salupe 150 CP “Saturn; Sorana 1; Sorana 2; Sorana 3 si Jupiter” (mars)

41

10

Tarif salupe 150 CP “Saturn; Sorana 1; Sorana 2; Sorana 3 si Jupiter” (stationare)

6

11

Tarif scafandru autonom în imersie

19

12

Tarif scafandru autonom asistentă/deplasare

4

13

Tarif sac pneumatic cu deschidere inferioară de 500 Kgf

5

14

Tarif sac pneumatic cu deschidere inferioară de 1.000 Kgf

5

15

Tarif sac pneumatic cu deschidere inferioară de 2.000 Kgf

5

16

Tarif sac pneumatic cu deschidere inferioară de 3.000 Kgf

5

17

Tarif sac pneumatic cu deschidere inferioară de 5.000 Kgf

5

18

Tarif sac pneumatic cu deschidere inferioară de 10.000 Kgf

5

19

Tarif sac pneumatic ermetic de 500 Kgf

5

20

Tarif sac pneumatic ermetic de 1.000 Kgf

5

21

Tarif sac pneumatic ermetic de 3.000 Kgf

5

22

Tarif sac pneumatic ermetic de 5.000 Kgf

5

23

Tarif sac pneumatic ermetic de 10.000 Kgf

5

24

Tarif sac pneumatic ermetic de 20.000 Kgf

5

25

Tarif cilindri ridicători 200 tf

3

26

Tarif utilizare electropompe submersibile pentru nămol; electropompe submersibile tip EPET; electropompe Q=60 mc/h; alte electropompe si electrocompresoare aer

3

27

Tarif motocompresoare aer respirabil, motocompresoare aer industrial, diverse motocompresoare aer

16

28

Tarif baraj antipoluare “mare liberă”

0,28 euro/ml/oră

29

Tarif baraj antipoluare “port”

0,27 euro/ml/oră

30

Tarif orar utilizare automacara Liebherr - 45 Tf (deplasare)

129

31

Tarif orar utilizare automacara Liebherr - 45 Tf (în lucru efectiv)

38

32

Tarif orar motostivuitor 10 Tf în lucru efectiv/deplasare/asistentă

19

33

Tarif orar grup actionare baraje antipoluare (10 kw) - umflare/dezumflare/rulare/derulare

12

34

Tarif orar grup actionare pompă Skimmer - 25 m3/h “mic”

12

35

Tarif orar grup actionare pompă Skimmer - 50 m3/h “mare”

17

36

Tarif orar utilizare autocamionetă

0,57 euro/km

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.