MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 519/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iulie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

156. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

637. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

163. - Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

647. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

715. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.193/615. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

1.382. - Decizie privind modificarea si completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice

 

Rectificări la:

             - Legea nr. 65/2011


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind organizarea activitătii de expertiză criminalistică”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Expertizele criminalistice judiciare se efectuează de experti criminalisti autorizati care îsi desfăsoară activitatea în cadrul institutelor publice sau în cadrul laboratoarelor publice ori private de specialitate, constituite conform dispozitiilor legale. Expertul criminalist trebuie să fie impartial si independent în exprimarea si formularea opiniilor stiintifice.

(2) La efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa si experti criminalisti autorizati, numiti de organele judiciare la recomandarea părtilor.

(3) Institutele publice, laboratoarele publice sau private de specialitate, precum si expertii criminalisti autorizati sunt cuprinsi în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati, constituit la nivel national, întocmit pe specialităti si actualizat de Ministerul Justitiei. Tabelul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si se afisează pe pagina de internet a Ministerului Justitiei.

(4) Expertii din cadrul aceluiasi institut public sau laborator de expertize criminalistice public ori privat nu pot avea si calitatea de experti numiti de organele judiciare la recomandarea părtilor.”

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face potrivit regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Specialitătile de expertiză criminalistică în care se poate obtine calitatea de expert criminalist autorizat sunt următoarele:

a) expertiza grafică si tehnică a documentelor;

b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare si plantare;

c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinte si obiecte;

d) expertiza balistică a armelor si a munitiilor;

e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;

f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;

g) expertiza criminalistică în accidentele de trafic aerian;

h) expertiza criminalistică în accidentele de trafic fluvial si maritim;

i) expertiza criminalistică în explozii si incendii;

j) expertiza vocii si vorbirii;

k) expertiza imaginilor;

l) expertiza biologică;

m) expertiza genetică;

n) expertiza aplicatiilor si datelor informatice;

o) expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf);

p) expertiza drogurilor si a stupefiantelor.”

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Examenul pentru dobândirea calitătii de expert criminalist autorizat, precum si procedura de retragere a acestei calităti sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.”

6. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Calitatea de expert criminalist autorizat în cadrul institutelor si laboratoarelor publice se dobândeste prin examen, organizat de către acestea, în conditiile legii.”

7. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.

8. La articolul 4 alineatul (1), literele d), f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) a desfăsurat în mod neîntrerupt o activitate de profil de cel putin 4 ani si are studii superioare de specialitate, dovedite cu diplomă de licentă, în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează;

f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infractiune săvârsită în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie;

g) a fost declarată admisă la examenul organizat în acest scop.”

9. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Retragerea calitătii de expert criminalist autorizat se face prin ordin al ministrului justitiei, în situatia în care expertul criminalist autorizat în conditiile art. 3 nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) si f).”

10. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 este înscrisă, la cerere, în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati.

(2) Expertii criminalisti autorizati care îsi desfăsoară activitatea în cadrul institutelor si laboratoarelor publice sunt înscrisi în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati.


(3) Calitatea de expert criminalist autorizat si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert eliberată de Ministerul Justitiei.”

11. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

12. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Partea din proces care solicită să participe la efectuarea expertizei judiciare si un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord, adus la cunostintă, în scris, organului judiciar care numeste expertul.

(2) Cuantumul maxim al onorariilor ce pot fi solicitate si încasate pentru efectuarea expertizelor criminalistice este stabilit prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile expertilor criminalisti autorizati constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, având destinatia prevăzută de dispozitiile legale în vigoare.”

13. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infractiuni săvârsite în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau a unei alte infractiuni săvârsite cu intentie.”

14. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Expertii criminalisti autorizati îsi desfăsoară activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice judiciare în cadrul institutelor sau laboratoarelor publice de specialitate ori în cadrul laboratoarelor private de expertize criminalistice, în conditiile prevăzute de lege privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice.

(2) Expertii criminalisti autorizati pot să îsi exercite activitatea si individual sau în societăti civile profesionale, constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea expertizelor criminalistice, în conditiile legii.”

15. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

16. După articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 122, cu următorul cuprins:

“Art. 122. - Expertii criminalisti autorizati au obligatia de a respecta regulile Codului deontologic, care se aprobă prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului administratiei si internelor.”

17. După articolul 14 se introduce anexa “Regulament privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. - (1) Expertii criminalisti care îsi desfăsoară activitatea în cadrul institutelor si laboratoarelor publice dobândesc, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, calitatea de experti criminalisti autorizati, fără îndeplinirea vreunei formalităti.

(2) Expertii criminalisti autorizati care sunt înscrisi, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati îsi păstrează această calitate.

(3) Expertii criminalisti autorizati potrivit prezentei legi să efectueze expertize criminalistice sunt experti oficiali în sensul Codului de procedură penală.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul justitiei va emite ordinul pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor private de expertize criminalistice în vederea autorizării.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si al personalului care functionează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si al personalului de specialitate criminalistică si al personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în înfăptuirea actului de justitie, munca personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti constituie un sprijin pentru judecători si procurori, competenta acestei categorii de personal si îndeplinirea corectă a sarcinilor care îi revin jucând un rol important în buna desfăsurare a întregii activităti a instantelor judecătoresti si a parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice dispuse de instantele judecătoresti sau de organele de urmărire penală, realizată de personalul care functionează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, constituie un factor important în sporirea eficientei activitătii organelor judiciare, în cadrul procesului de înfăptuire a justitiei.”

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Personalul auxiliar de specialitate functionează în cadrul compartimentelor auxiliare ale instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 116-118 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT.

(3) Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare si grefieri cu studii medii.

(4) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea functiile de agent procedural, aprod si sofer.”

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică functionează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor interjudetene de expertize criminalistice, denumite în continuare INEC, organizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul de specialitate criminalistică este format din experti criminalisti si asistenti criminalisti.

(3) Personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică este format din tehnicieni criminalisti si secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.”


6. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 3 si 31 este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile si libertătile persoanelor, precum si egalitatea lor în fata legii si să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei si să participe la formarea profesională continuă.”

7. După articolul 89 se introduce un nou capitol, capitolul VIM, alcătuit din articolele 891-8944, cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VIM

Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC

 

SECTIUNEA 1

Principiile exercitării profesiei de expert criminalist

 

Art. 891. - Expertul criminalist care functionează în cadrul INEC este independent în formularea opiniilor exprimate în continutul raportului de expertiză criminalistică.

Art. 892. - Expertul criminalist are obligatia să îsi îndeplinească îndatoririle de serviciu cu impartialitate, profesionalism si obiectivitate.

Art. 893. - Expertul criminalist trebuie să se abtină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în impartialitatea si independenta acestuia, precum si de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii prestigiului justitiei si al institutiei în care functionează.

Art. 894. - Expertul criminalist trebuie să cunoască si să respecte limitele competentei sale în activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Incompatibilităti si interdictii

 

Art. 895. - Functia de expert criminalist este incompatibilă cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior, a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesională, precum si a functiilor de cercetare.

Art. 896. - Expertilor criminalisti le este interzis:

a) să participe la efectuarea expertizelor criminalistice în perioada în care detin calitatea de experti criminalisti în cadrul INEC;

b) să efectueze expertize criminalistice în afara celor realizate în cadrul INEC;

c) să exercite orice activităti de natură să lezeze prestigiul institutiei din care fac parte.

Art. 897. - Expertul criminalist nu poate acorda consultatii de specialitate, în legătură cu atributiile ce îi revin, persoanelor care nu functionează în cadrul INEC.

Art. 898. - (1) Expertul criminalist este obligat să dea, anual, o declaratie pe propria răspundere în care să mentioneze dacă sotul, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o functie sau desfăsoară o activitate juridică ori activităti de investigare sau cercetare penală, precum si locul de muncă al acestora.

(2) Declaratia se înregistrează si se depune la dosarul profesional personal al fiecărui expert.

Art. 899. - (1) Expertii criminalisti nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(2) Expertii criminalisti completează anual o declaratie autentică pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(3) Consiliul Suprem de Apărare a Tării verifică, din oficiu sau la sesizarea ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 8910. _ Dispozitiile art. 77 alin. (2) si (3), art. 78, 79 si 81 se aplică în mod corespunzător.

Art. 8911. - Prevederile prezentei sectiuni se aplică si celorlalte categorii de personal care functionează în cadrul INEC.

 

SECTIUNEA a 3-a

Recrutarea si numirea în functie a personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8912. - Recrutarea personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică se realizează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea principiilor transparentei si egalitătii, în conditiile legii.

Art. 8913. - (1) La concursul pentru ocuparea functiilor de specialitate criminalistică se poate înscrie persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română si capacitate deplină de exercitiu;

b) are studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licentă în domeniul specializării în care candidează;

c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

d) cunoaste limba română si are domiciliul în România;

e) are cunostinte de operare pe calculator;

f) este aptă din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;

g) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politică;

h) cunoaste o limbă străină de circulatie internatională, la nivel mediu.

(2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează de INEC, potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 8914. - (1) La concursul pentru ocuparea functiilor auxiliare de specialitate criminalistică se poate înscrie persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

c) cunoaste limba română si are domiciliul în România;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

e) are studii medii, cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere.

(2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează de INEC, potrivit regulamentului aprobat de directorul institutului, la propunerea Consiliului institutului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Formarea profesională continuă si evaluarea personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8915. - (1) Formarea profesională continuă a personalului de specialitate criminalistică se realizează în scopul îmbunătătirii pregătirii profesionale a acestuia si al cresterii calitătii nivelului stiintific al rapoartelor de expertiză criminalistică.

(2) Formarea profesională continuă trebuie să tină seama de evolutia procedeelor tehnice de analiză si interpretare din diversele discipline stiintifice care concură la investigarea probelor materiale din punct de vedere criminalistic, în concordantă cu standardele interne si internationale în materie.


(3) Formarea profesională continuă a personalului de specialitate criminalistică se realizează tinându-se seama de necesitatea specializării acestuia pe genuri de expertiză criminalistică.

Art. 8916. - Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a personalului de specialitate criminalistică revine conducerii institutului prin Consiliul acestuia, sefilor laboratoarelor interjudetene, precum si fiecărui expert si asistent în parte, prin pregătire individuală.

Art. 8917. - (1) Personalul de specialitate criminalistică participă la programe de formare profesională continuă organizate de INEC, de institutii de învătământ superior din tară si din străinătate, precum si la alte forme de perfectionare profesională.

(2) Directorul institutului aprobă anual programul de formare profesională continuă a personalului de specialitate criminalistică propus de Consiliul institutului.

Art. 8918. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competentă si performantă profesională a personalului de specialitate criminalistică, activitatea acestuia este supusă evaluării anuale.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizează de superiorul ierarhic si se avizează de directorul institutului.

(3) Prin raportul de evaluare a activitătii profesionale a personalului de specialitate criminalistică se poate acorda unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.

(4) Expertii criminalisti si asistentii criminalisti care nu sunt de acord cu calificativul acordat pot face contestatie la Consiliul institutului, în termen de 30 de zile de la comunicarea raportului de evaluare de către institut. Hotărârea pronuntată de Consiliul institutului este definitivă.

Art. 8919. - (1) Expertii si asistentii criminalisti care primesc calificativul “satisfăcător” în urma a două evaluări consecutive sunt obligati să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni, cursuri speciale de formare profesională organizate de INEC.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se încheie prin sustinerea unui examen.

(3) Expertul care primeste în urma a două evaluări consecutive calificativul “nesatisfăcător” si care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (2) este eliberat din functie pentru incapacitate profesională, la propunerea Consiliului institutului, de către director.

Art. 8920. - (1) Evaluarea si calificativele anuale obtinute de personalul de specialitate criminalistică se păstrează la dosarul profesional personal.

(2) Dosarele profesionale personale ale personalului de specialitate criminalistică se întocmesc si se păstrează de INEC.

(3) Dispozitiile art. 75 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8921. - (1) Activitatea personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică este evaluată anual de superiorul ierarhic, prin acordarea calificativelor prevăzute la art. 8918 alin. (3).

(2) Dispozitiile art. 8918 alin. (4) si art. 8920 se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 5-a

Promovarea în grade profesionale si accesul la functii de conducere al personalului de specialitate criminalistică si al personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

§1. Promovarea în grade profesionale

 

Art. 8922. - (1) Promovarea personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică în grade profesionale se face numai prin examen. Transferul de la o structură la alta în cadrul INEC nu constituie promovare.

(2) Modul de organizare si desfăsurare a examenului prevăzut la alin. (1) se stabileste prin regulament aprobat de directorul institutului la propunerea Consiliului institutului.

§2. Accesul la functiile de conducere din cadrul INEC

Art. 8923. - Directorul si directorul adjunct ai institutului sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului justitiei dintre expertii cu grad profesional maxim si cu studii juridice care functionează în cadrul institutului.

Art. 8924. - (1) Numirea în celelalte functii de conducere se face de către directorul institutului.

(2) Pentru numirea în functia de sef laborator interjudetean, precum si pentru numirea în functia de sef de sector în cadrul institutului este necesară o vechime de peste 10 ani în profesia de expert criminalist si minimum 3 ani vechime în cadrul INEC.

(3) Numirea sefilor de laboratoare interjudetene nou- Înfiintate se poate face si prin derogare de la conditiile de vechime prevăzute la alin. (2), dar numai în situatia în care numirea nu se poate face în conditiile alin. (2).

 

SECTIUNEA a 6-a

Suspendarea din functie a personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8925. - (1) Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică este suspendat din functie în cazurile prevăzute la art. 48 alin. (1).

(2) Suspendarea din functie se dispune de către directorul institutului, cu avizul Consiliului institutului, prin decizie motivată.

(3) Dispozitiile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8926. - Decizia prevăzută la art. 8925 alin. (2) este comunicată de îndată de către directorul institutului persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura suspendării din functie.

Art. 8927. - Dispozitiile art. 49 alin. (2) si (3), art. 50 si 51 se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 7-a

Eliberarea din functie a personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8928. - (1) Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică este eliberat din functia de executie sau de conducere în cazurile prevăzute la art. 52.

(2) Eliberarea din functie se dispune prin decizie a directorului institutului.

(3) Prevederile art. 54 sunt aplicabile si pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 8-a

Delegarea, detasarea si transferul personalului de specialitate criminalistică si al personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8929. - (1) în cazul în care institutul sau un laborator interjudetean din subordinea acestuia nu poate functiona normal datorită volumului prea mare de lucrări, a lipsei temporare a personalului, a existentei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze obiective, directorul institutului poate delega, prin decizie motivată, personal de specialitate criminalistică sau personal care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC.

(2) Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


Art. 8930. - Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică poate fi detasat sau transferat prin decizie motivată a directorului institutului în conditiile prevăzute la art. 56 si 58, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 8931. - Prevederile art. 57 sunt aplicabile si în cazul delegării sau detasării personalului de specialitate criminalistică sau a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică.

 

SECTIUNEA a 9-a

Drepturile si îndatoririle personalului de specialitate criminalistică si ale personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8932. - Stabilirea drepturilor si îndatoririlor personalului de specialitate criminalistică si ale personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică se face tinându-se seama de locul si rolul acestora în desfăsurarea activitătii de justitie, de răspunderea si complexitatea îndeplinirii functiei detinute, de interdictiile si incompatibilitătile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal si urmăreste garantarea independentei si impartialitătii acestora.

Art. 8933. - Pentru activitatea desfăsurată, personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul INEC au dreptul la o remuneratie stabilită în raport cu functia detinută, cu vechimea si cu alte criterii prevăzute de lege.

Art. 8934. - (1) Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori stiintifice.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit membru al unor comisii de examinare, de acreditare sau al unor comisii de elaborare a proiectelor de acte normative, precum si a unor documente interne ori internationale.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi membru al societătilor stiintifice ori academice, precum si al asociatiilor sau fundatiilor care au scop stiintific ori profesional.

Art. 8935. - (1) Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică au dreptul si îndatorirea de a-si perfectiona în mod continuu pregătirea profesională.

(2) Pe perioada în care personalul prevăzut la alin. (1) urmează forme de perfectionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situatia în care acestea sunt:

a) organizate la initiativa ori în interesul INEC;

b) urmate la initiativa acestuia, cu acordul directorului institutului;

c) organizate de Ministerul Justitiei sau de alte institutii specializate din tară ori din străinătate.

(3) în cazul în care formarea si perfectionarea profesională, în formele prevăzute la alin. (2), se organizează în afara localitătii în care îsi are sediul laboratorul, personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică beneficiază de drepturile de delegare, în conditiile prezentei legi.

(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesională a personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică, organizate în conditiile alin. (2) lit. a) si c), INEC si Ministerul Justitiei au obligatia să prevadă în bugetul propriu fondurile necesare.

Art. 8936. - (1) INEC are obligatia să asigure personalului de specialitate criminalistică si personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică conditii normale de muncă si igienă, de natură să le asigure sănătatea si integritatea fizică si psihică.

(2) Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică au dreptul la asigurarea în mod gratuit a echipamentului de protectie adaptat specificului activitătii desfăsurate în cadrul INEC.

 

SECTIUNEA a 10-a

Răspunderea personalului de specialitate criminalistică si a personalului care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică

 

Art. 8937. - Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică răspund disciplinar, civil, administrativ si penal, în conditiile legii.

Art. 8938. - Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afectează prestigiul justitiei.

Art. 8939. - Constituie abateri disciplinare:

a) refuzul de a executa la timp sarcinile încredintate în mod legal de superiorul ierarhic, precum si neexecutarea acestora din neglijentă, în conditiile cerute si conform indicatiilor primite;

b) părăsirea locului de muncă si lipsa de la serviciu fără aprobarea celui în drept să acorde învoiri;

c) încălcarea normelor de protectie, igienă si securitate a muncii, precum si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor;

d) încălcarea normelor de comportare civică si etică sau folosirea unui limbaj inadecvat în cadrul relatiilor de muncă.

Art. 8940. - (1) Constituie abatere disciplinară gravă oricare dintre următoarele fapte:

a) absenta nemotivată de la serviciu timp de 3 zile consecutiv;

b) plecarea în concediu de odihnă sau concediu fără plată înainte ca acesta să fie aprobat de angajator;

c) refuzul repetat de a executa la timp sarcinile încredintate în mod legal de superiorul ierarhic, precum si neexecutarea acestora din neglijentă, în conditiile cerute si conform indicatiilor primite;

d) asumarea de obligatii sau responsabilităti fată de persoane, organe ori organizatii, interne sau internationale, în numele INEC sau în nume propriu, pe baza calitătii de salariat, fără acordul sau împuternicirea prealabilă a angajatorului.

(2) Săvârsirea de către salariat a oricăreia dintre abaterile disciplinare grave prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, independent de existenta unor antecedente disciplinare ale acestuia.

Art. 8941. - Pentru abaterile disciplinare săvârsite de personalul de specialitate criminalistică sau de personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică, în raport cu gravitatea acestora, se aplică sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a)-d) si f).

Art. 8942. - (1) Nicio sanctiune, cu exceptia celei prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a), nu poate fi aplicată înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) Cercetarea prealabilă este efectuată de comisia de disciplină, numită de directorul INEC.

(3) în vederea desfăsurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de comisia de disciplină care realizează cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

Art. 8943. - Comisia de disciplină are următoarele atributii principale:

a) cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată;

b) stabileste persoanele care urmează să fie audiate;


c) audiază salariatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum si orice alte persoane ale căror declaratii pot înlesni solutionarea cazului;

d) poate solicita declaratii scrise persoanelor prevăzute la lit. c);

e) poate solicita orice documente care sunt de natură să înlesnească solutionarea cazului;

f) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârsite;

g) întocmeste rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează directorului institutului.

Art. 8944. - (1) Cercetarea disciplinară prealabilă se efectuează în termen de 30 de zile de la data luării la cunostintă a săvârsirii abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârsirii faptei. Sanctiunea disciplinară este dispusă de către directorul institutului, prin decizie, emisă în termen de cel mult 10 zile de la data finalizării cercetării disciplinare.

(2) Decizia se comunică persoanei sanctionate în cel mult 5 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.

(3) Prevederile art. 89 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

Art. VI. - Personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică aflat în functie în cadrul INEC la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplineste conditiile legale pentru ocuparea functiilor în care este numit.

Art. VII. - Litigiile în legătură cu aplicarea prevederilor referitoare la personalul de specialitate criminalistică si personalul care ocupă functii auxiliare de specialitate criminalistică care functionează în cadrul INEC se solutionează de instantele specializate pentru solutionarea conflictelor de muncă.

Art. VIII. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. IX. - Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 156.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 75/2000)

 

REGULAMENT

privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice reprezintă componenta asigurării unui sistem al calitătii în efectuarea expertizelor criminalistice judiciare, prin care sunt recunoscute oficial capacitatea si competenta tehnico-stiintifică a acestora de a efectua expertize criminalistice la solicitarea organelor judiciare.

(2) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se face de către o comisie formată din experti criminalisti din cadrul institutiilor publice si asociatiilor profesionale în care acestia îsi desfăsoară activitatea sau, după caz, ai căror membri sunt.

(3) Comisia este alcătuită din 2 reprezentanti ai institutiilor publice în care îsi desfăsoară activitatea experti criminalisti, 2 reprezentanti având calitatea de experti criminalisti din cadrul asociatiilor profesionale ale expertilor criminalisti si un reprezentant al mediului academic desemnat de Academia Română.

(4) Organizarea si functionarea comisiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică laboratoarelor private de expertize criminalistice constituite individual, ca persoană fizică autorizată, sau constituite prin asociere, ca societate civilă profesională cu răspundere limitată si personalitate juridică.

(2) Laboratorul privat de expertize criminalistice are drept obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.

Art. 3. - Rapoartele de expertiză criminalistică efectuate de laboratoarele private de expertize criminalistice sunt valabile în conditiile în care:

a) laboratorul este autorizat si autorizatia este valabilă;

b) sunt efectuate pentru specialitătile de expertize criminalistice pentru care există autorizare;

c) sunt efectuate de un expert criminalist autorizat.

 

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice

 

Art. 4. - Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice constă în:

a) evaluarea capacitătii tehnice a laboratorului, necesară pentru a efectua expertize pe anumite specialităti criminalistice;

b) verificarea îndeplinirii conditiilor legale privind autorizarea si competenta expertilor criminalisti ai laboratorului, pentru a putea efectua expertize criminalistice pe anumite specialităti;

c) verificarea îndeplinirii cerintelor privind asigurarea respectării circuitului documentelor, arhivarea si păstrarea acestora.


Art. 5. - Evaluarea laboratorului se realizează pentru specialitătile de expertiză criminalistică ce vor putea fi efectuate în cadrul acestuia, prevăzute de lege.

Art. 6. - (1) în cadrul laboratoarelor private îsi pot exercita profesia si experti criminalisti autorizati colaboratori, în baza unui contract de colaborare, sau experti criminalisti autorizati si salarizati în baza unui contract de salarizare, potrivit prevederilor legale.

(2) în cadrul laboratoarelor private se poate angaja personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzător, necesar pentru desfăsurarea activitătii.

(3) Laboratoarele private de expertize criminalistice se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmată de sintagma “societate civilă de experti criminalisti autorizati”.

Art. 7. - (1) Poate fi autorizat ca laborator privat de expertize criminalistice orice laborator cu sediul în România, constituit de experti criminalisti autorizati, care functionează sub această formă si îndeplineste conditiile de autorizare.

(2) Laboratoarele private de expertize criminalistice se autorizează, la solicitarea acestora, pe specialităti de expertiză criminalistică, pentru care, pe baza unei evaluări specifice, dovedesc că dispun cel putin de conditiile logistice si de competenta prevăzute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor private de expertize criminalistice în vederea autorizării.

(3) Laboratoarele de expertize criminalistice acreditate de un organism de acreditare recunoscut într-un stat membru al Uniunii Europene să efectueze activităti de încercări pentru anumite specialităti criminalistice se autorizează fără altă evaluare pentru specialitătile de expertiză criminalistică înscrise în certificatul de acreditare si solicitate pentru autorizare, în conditiile prevăzute la art. 9 lit. a).

(4) Laboratoarele private de expertize criminalistice trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza autorizării.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a activitătii de expertiză criminalistică în laboratoare private

 

Art. 8. - (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se realizează de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (2), care se organizează la nivel national.

(2) Comisia de autorizare îsi desfăsoară activitatea pe baza unui set unic de documente cuprinzând:

a) regulamentul de organizare si functionare a comisiei de autorizare, stabilit prin hotărâre a Guvernului;

b) proceduri privind evaluarea laboratoarelor, precum si supravegherea celor autorizate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Componenta comisiei de autorizare si regulamentul de organizare si functionare a acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului administratiei si internelor.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se elaborează de Ministerul Justitiei prin structurile de specialitate.

Art. 9. - Procedura de autorizare a laboratoarelor private de expertize criminalistice cuprinde, în principal, următoarele etape:

a) depunerea cererii cuprinzând specialitătile de expertiză criminalistică pentru care se solicită autorizarea, însotită de un chestionar de informare si autoevaluare completat de laboratorul solicitant, la comisia de autorizare;

b) analizarea de către comisia de autorizare a informatiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin chestionarul de informare si autoevaluare;

c) evaluarea la fata locului de către comisia de autorizare si întocmirea raportului de evaluare;

d) analizarea de către comisia de autorizare a dosarului laboratorului solicitant si stabilirea concluziilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de autorizare de către acesta;

e) întocmirea si eliberarea certificatului de autorizare;

f) supravegherea laboratoarelor private autorizate prin verificări la intervale specificate si întocmirea rapoartelor de supraveghere;

g) analizarea de către comisia de autorizare a situatiei laboratoarelor autorizate, pe baza rapoartelor de supraveghere, a programelor de actiuni corective, a eventualelor sesizări si reclamatii si a altor informatii relevante pe care le detine, si stabilirea concluziilor cu privire la mentinerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, limitare sau retragere.

Art. 10. - (1) Autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice se finalizează printr-un certificat de autorizare, cu o durată de valabilitate de 5 ani.

(2) Pe durata de valabilitate a autorizării, laboratoarele private de expertize criminalistice sunt supuse supravegherii permanente prin verificări pe baza cărora autorizarea poate fi mentinută sau, după caz, suspendată, limitată ori retrasă, potrivit procedurii de autorizare.

Art. 11. - Ministerul Justitiei întocmeste si actualizează lista laboratoarelor private de expertize criminalistice si a specialitătilor pentru care au fost autorizate, pe care o publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si o afisează pe pagina de internet a institutiei.

 

CAPITOLUL IV

Atributii si obligatii

 

Art. 12. - Laboratoarele private de expertize criminalistice autorizate, care fac obiectul prezentului regulament, au următoarele obligatii:

a) să furnizeze toate datele si informatiile cerute pentru autorizare;

b) să faciliteze si să asigure conditiile necesare pentru verificarea la fata locului de către comisia de autorizare a conditiilor de competentă tehnică obligatorii pentru autorizare;

c) să achite, la termenele stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare, taxele prevăzute pentru autorizare si supraveghere;

d) să mentină permanent conditiile de competentă tehnică pe baza cărora au fost autorizate;

e) să îsi desfăsoare activitatea în limitele autorizării, potrivit certificatului de autorizare;

f) să informeze de îndată comisia de autorizare despre orice schimbări survenite privind conditiile avute în vedere la acordarea autorizării.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 13. - Cheltuielile ocazionate de autorizarea si supravegherea laboratoarelor private de expertize criminalistice se suportă de laboratoarele solicitante.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 637.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseele dintre municipiul Bucuresti si localitătile judetului Ilfov, operatorii de transport care detin licentele respective pot utiliza si autobuze urbane, în conditiile în care Consiliul Judetean Ilfov stabileste astfel în licentele de traseu.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judetene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze detinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licente de traseu si caiete de sarcini elaborate si eliberate de primărie sau de consiliul judetean, după caz, în conditiile stabilite prin Norme.”

3. La articolul 14 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) autobuze urbane;”.

4. La articolul 16, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Consiliile judetene sunt obligate să înfiinteze:

a) autorităti judetene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze si să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfăsurat între localitătile judetului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiintat o asociatie de dezvoltare comunitară, precum si să înfiinteze societăti de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există;

b) comisii paritare, din care vor face parte câte un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. din judetul respectiv, prin care să asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.”

5. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Consiliul Judetean Ilfov coordonează serviciul de transport public de persoane prin curse regulate, care se desfăsoară între municipiul Bucuresti si localitătile judetului Ilfov, serviciu care se încadrează în transportul public judetean de persoane.”

6. La articolul 17 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) aprobă atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.”

7. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate între judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, prelungit în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat si gestionat de către Consiliul Judetean Ilfov ca program judetean de transport, respectându-se termenul de valabilitate al acestuia.”

8. La articolul 20 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) participă la comisiile paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si de atribuire a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee judetene, în conformitate cu prevederile prezentei legi;”.

9. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se abrogă.

10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizează prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, după caz, la care autoritatea de autorizare eliberează, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, câte o copie conformă a acestora, precum si contractele de atribuire în gestiune a serviciului, în conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului.”

11. La articolul 37, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(10) În cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate, licentele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului judetean, pe baza propunerilor comisiei paritare formate din câte un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei A.R.R. din judetul respectiv, si se emit/se eliberează de către agentia A.R.R. respectivă.”

12. La articolul 37, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate între judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, licentele de traseu se atribuie prin hotărâre a Consiliului Judetean Ilfov, pe baza propunerilor comisiei paritare, si se emit de către agentia A.R.R. din judetul Ilfov.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul administratiei si internelor va modifica si va completa Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, în conformitate cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2011.

Nr. 163.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 647.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa se modifică după cum urmează:

a) Titlul va avea următorul cuprins:

“NORME METODOLOGICE

privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie”

b) La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Atestările de competentă se emit de către Ministerul Mediului si Pădurilor pe baza unui studiu de evaluare elaborat de ANM.”

c) La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Avizul meteorologic se solicită în toate situatiile prevăzute la art. 15-18.”

d) Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - În baza raportului de evaluare, Comisia de avizare va propune eliberarea sau neeliberarea avizului definitiv pentru activitătile prevăzute la art. 15, 17 si 18 si, respectiv, a unui aviz provizoriu pentru activitatea prevăzută la art. 16.”

e) Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Conditiile prevăzute în prezentele norme, care au fost îndeplinite, sunt considerate valabile timp de 3 ani, perioadă în care se poate solicita o nouă atestare sau avizare.”

f) Articolul 27 se abrogă.

g) La articolul 28, alineatul (1) se abrogă.

h) Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Tarifele pentru operatiunile de certificare, expertiză, examinare si evaluare necesare pentru atestarea si avizarea activitătilor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie”.

i) în anexa nr. 2, rubrica “Certificarea achitării taxei de atestare” se abrogă.

j) în anexa nr. 3, rubrica “Certificarea achitării taxei de avizare” se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor si avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, precum si modalitătile de încasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, sintagma “Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Mediului si Pădurilor”, iar termenul “taxe” se înlocuieste cu termenul “tarife”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 iulie 2011.

Nr. 715.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.193 din 21 iulie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 615 din 21 iulie 2011

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 8.189/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. nr. 2.702 din 21 iulie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 si 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La sectiunea A, capitolul I “Cadrul general de realizare a programelor nationale de sănătate”, articolul 20 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) propune spre aprobare ministrului sănătătii alocarea pe programe, subprograme nationale de sănătate, în completarea fondurilor alocate initial, a cotei de rezervă de 5% din totalul fondurilor retinute în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare, pe baza propunerilor fundamentate ale directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate sau, după caz, ale coordonatorilor nationali, avizate de către directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii;”.

2. La sectiunea A, capitolul I, la articolul 23, literele f) si g) vor avea următorul cuprins:

,,f) transmit Serviciului pentru programe de sănătate, până la sfârsitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activitătilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national prevăzute în prezentul ordin, probleme si disfunctionalităti întâmpinate în realizarea activitătilor, propuneri de îmbunătătire a modului de derulare a programelor nationale de sănătate;”.

3. La sectiunea A, capitolul I, la articolul 24, literele f) si g), vor avea următorul cuprins:

,,f) transmit coordonatorilor tehnici nationali ai programelor nationale de sănătate derulate, precum si directiei de sănătate publică sau, după caz, Serviciului pentru programe de sănătate, în functie de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. e), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activitătilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national prevăzute în prezentul ordin, probleme si disfunctionalităti întâmpinate în realizarea activitătilor, propuneri de îmbunătătire a modului de derulare a programelor nationale de sănătate.”

4. La sectiunea A, capitolul I, articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Coordonatorii programelor nationale de sănătate, desemnati în conditiile prevăzute la art. 26, au următoarele obligatii cu privire la monitorizarea activitătilor cuprinse în cadrul acestora:

a) organizează evidenta nominală a beneficiarilor programelor nationale de sănătate derulate, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

b) raportează conducerii institutiei, trimestrial si anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor nationale de sănătate, în conditiile prezentului ordin;

c) monitorizează modul de derulare a programelor nationale de sănătate pe care le coordonează;

d) monitorizează permanent consumul de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si altele asemenea, care se acordă în cadrul programelor nationale de sănătate pe care le coordonează;

e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii institutiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează;

f) raportul de activitate prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activitătilor prevăzute în cadrul programului, analiza


comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel national prevăzute în prezentul ordin, probleme si disfunctionalităti întâmpinate în realizarea activitătilor, propuneri de îmbunătătire a modului de derulare a programelor nationale de sănătate;

g) informează permanent conducerea institutiei cu privire la disfunctionalitătile identificate în derularea programelor nationale de sănătate si propune măsuri de solutionare a acestora.”

5. La sectiunea A, capitolul II “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Denumirea programului

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer FNUASS

“I. Programele nationale privind bolile transmisibile

56.423

47.686

104.109

97

II. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

 

5.000

5.000

 

III. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

22.000

52.000

74.000

 

IV. Programele nationale privind bolile netransmisibile

317.932

905.406

1.223.338

1.032.504

V. Programul national de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

 

7.720

7.720

 

VI. Programul national de sănătate a femeii si copilului

33.094

10.046

43.140

 

VII. Programul national de tratament în străinătate

29.000

 

29.000

 

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

 

120.000

120.000

120.000

Retinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare

 

35.017

35.017

31.372

Retinere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare

18.891

31.262

50.153

 

Total programe nationale de sănătate

477.340

1.214.137

1.691.477

1.183.973”

 

6. La sectiunea A, capitolul III “Structura programelor nationale de sănătate aprobate pentru anii 2011 si 2012”, la subcapitolul IV “Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 1 “Programul national de boli cardiovasculare”, subpunctul 1.1 “Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare”, titlul “Indicatori de evaluare”, subtitlul 2 “Indicatori de eficientă”, litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) cost mediu/bolnav tratat prin interventii de chirurgie vasculară/an: 3.000.”

7. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV, punctul 5 “Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană”, subpunctul 5.1 “Subprogramul de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană”, titlul “Unităti care derulează subprogramul*)”, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti - Centrul pentru transplant medular, Centrul pentru boli digestive si transplant hepatic, Centrul pentru uronefrologie si transplant renal, Laboratorul de analize II (diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLAsi virusologie);”.

8. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul IV punctul 8 “Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare”, subpunctul 2 “Interventia pentru diagnosticul si managementul amiotrofiilor spinale si distrofiilor musculare de tip Duchenne si Becker, precum si prevenirea transmiterii ereditare a acestora”, titlul “Unităti prin care se derulează interventia 2)”, litera i) se abrogă.

9. La sectiunea A, capitolul III, la subpunctul VI “Programul national de sănătate a femeii si copilului”, punctul 2 “Subprogramul de sănătate a copilului”, subpunctul 2.6 “Prevenirea complicatiilor, prin diagnostic precoce tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale”, titlul “Unităti care se derulează interventia”, litera I) se abrogă.

10. La sectiunea A, capitolul III, la subcapitolul VI punctul 3 “Subprogramul de sănătate a femeii”, subpunctul 3.3 “Profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice”, titlul “Unităti care se derulează interventia”, litera m) se abrogă.

11. La sectiunea B, capitolul VII “Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2011” va avea următorul cuprins:

 


 

 

 

- mii lei -

Denumire programe nationale de sănătate

Credite bugetare aprobate în 2011,

din care:

Transferuri MS

“1. Programe nationale de sănătate cu scop curativ, din care:

2.484.461

1.183.973

1. Programul national de boli transmisibile, din care:

215.003

97

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

200.000

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

15.003

97

2. Programul national de boli cardiovasculare*)

37.304

37.304

3. Programul national de oncologie

761.996

275.428

3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice***)

751.996

265.428

3.2. Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT

10.000

10.000

4. Programul national de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

5.560

5.560

5. Programul national de diabet zaharat

403.664

403.572

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare**)

221.402

221.402

7. Programul national de boli endocrine

4.300

0

8. Programul national de ortopedie

29.972

0

9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

58.786

58.786

10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

563.000

0

11. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

1.650

0

II. Programul national de sănătate profilactică

30.452

30.452

Programul national de depistare activă a afectiunilor oncologice***)

30.452

30.452

Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor***)

120.000

120.000

Retinere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare***)

31.372

31.372


*) Sumele alocate în Programul national de boli cardiovasculare prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligatiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.

**) Din sumele alocate în cadrul programului national de diagnostic si tratament pentru boli rare, în anul 2011, pentru programul national de diagnostic si tratament al sepsisului sever se utilizează fonduri numai pentru stingerea obligatiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010 si neachitate.

***) În fondurile aferente «Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse si:

- suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor», care se regăseste la paragraful «Medicamente cu si fără contributie personală»;

- suma de 30.452 mii lei aferentă «Programului national de depistare activă a afectiunilor oncologice», care se regăseste la paragraful «Spitale generale»;

- din suma de 761.996 mii lei aferentă «Programului national de oncologie», suma de 751.996 mii lei este aferentă «Subprogramului de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice», din care suma de 184.920 mii lei este aferentă medicamentelor specifice bolnavilor cu afectiuni oncologice care începând cu 1 aprilie 2011 se eliberează prin farmaciile cu circuit închis din structura unitătilor sanitare aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, si este cuprinsă la paragraful «Spitale generale»;

- din suma de 31.372 mii lei, suma de 27.201 mii lei este aferentă retinerii de 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare, si este cuprinsă la paragraful «Spitale generale».”

 

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează

programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice

 

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 si 4, art. 10 alin. (2) pct. 4, 5, 8, 10 si 27, art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - La articolul 20 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007 privind Planul national de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile furnizate prin intermediul numerelor independente de locatie vor asigura originarea si/sau terminarea apelurilor la punctele terminale cărora le-au fost asignate aceste numere.”

Art. II. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se abrogă.

2. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) ANCOM verifică îndeplinirea cerintelor legale privind transmiterea, forma si continutul cererii.

(3) în cazul în care ANCOM consideră că informatiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informatii suplimentare.

(4) ANCOM analizează cererile privind resursele de numerotatie pe baza principiilor obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în urma analizei unei cereri privind resursele de numerotatie, pe baza informatiilor furnizate în cuprinsul cererii si a eventualelor informatii suplimentare primite, ANCOM va decide acordarea LURN sau respingerea cererii.”

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) în situatia în care aceleasi resurse de numerotatie fac obiectul mai multor solicitări, ANCOM examinează cererile de acordare a LURN în ordinea în care acestea au fost transmise.”

5. La articolul 15 alineatul (8), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) cedentul sau cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotatie alocate, stabilit de ANCOM, precum si eventuale majorări de întârziere aferente acestuia.”

6. La anexa nr. 2, la punctul II, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Tipul serviciilor:

- servicii de telefonie destinate publicului;

- alte servicii de comunicatii electronice care permit servicii de voce;

- alte servicii de comunicatii electronice care necesită resurse de numerotatie.”

Art. III. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 500/2008 privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 2 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) RN sunt secvente de 5 cifre de forma 18xyz, unde x, y si z pot lua valori cuprinse între 0 si 9. Grupul xyz identifică reteaua sau comutatorul din reteaua publică de comunicatii electronice prin care se oferă servicii prin intermediul unor resurse de numerotatie ori reteaua acceptoare sau un comutator din reteaua acceptoare.”

2. La articolul 14, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) RN se alocă furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului cărora li s-au alocat numere prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie.

(2) Un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur număr de rutare. În cazul în care unui furnizor i s-au alocat prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie mai multe categorii de resurse de numerotatie sau în cazul în care numărul de rutare identifică un comutator de retea, acestuia i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5).”

3. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind acordarea RN sunt următoarele:

a) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor publice fixe care utilizează tehnologia PSTN sau ISDN, cărora li s-au alocat numere geografice sau numere independente de locatie din domeniul 0Z = 02 si 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza unul sau mai multe RN;

b) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor publice fixe care utilizează tehnologie IP, precum si altor furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat numere geografice sau numere independente de locatie din domeniul


OZ = 02 si OZ = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza un singur RN;

c) furnizorilor de servicii de comunicatii electronice cărora le-au fost alocate resurse de numerotatie din mai multe categorii de resurse de numerotatie li se poate aloca fie un singur RN pentru toate categoriile de resurse de numerotatie, fie câte un RN pentru fiecare categorie de resurse de numerotatie, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzător.”

Art. IV. - La articolul 16 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Cu caracter tranzitoriu, numerele nationale scurte 1951 si 1958 pot fi utilizate în conditiile existente la data intrării în vigoare a prezentei decizii, pentru o perioadă de 2 ani de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).”

Art. V. - La articolul 10 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitătii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Procesul de portare a numărului va fi finalizat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atât de furnizorul acceptor, cât si de furnizorul donor, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) abonatul solicită ca portarea să se realizeze într-un termen mai lung;

b) conectarea/deconectarea abonatului implică realizarea unor operatiuni complexe care necesită o perioadă mai mare de timp.”

Art. VI. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar dispozitiile art. V intră în vigoare la o dată stabilită prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2011.

Nr. 1.382.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 16 mai 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- la art. I, după pct. 12 se va citi: “13. La anexa nr. 2, punctul 3 se abrogă.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.