MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 515/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 iulie 2011

 

SUMAR

 

 


LEGI SI DECRETE

 

138. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 

Conventia europeană revizuită în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008

 

616. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 

650. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului logistic întrunit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

703. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a produsului masa deplasabilă si rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA

 

1.147. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

 

2.286. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

31. - Decizie privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia europeană revizuită în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, denumită în continuare conventie.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarea rezervă:

“Potrivit art. 27 alin. (1) din conventie, România declară că nu va aplica dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii) potrivit cărora este permisă adoptia unui copil de către două persoane de sex diferit care au încheiat un parteneriat înregistrat.”

Art. 3. - În conformitate cu dispozitiile art. 15 din conventie se desemnează Oficiul Român pentru Adoptii ca autoritate natională căreia i se pot adresa cererile formulate în temeiul acestui articol.

Art. 4. - Potrivit prevederilor art. 2 din conventie, Oficiul Român pentru Adoptii va notifica Secretariatului General al Consiliului Europei măsurile luate pentru asigurarea conformitătii legislatiei nationale cu dispozitiile conventiei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 138.

 

CONVENTIA EUROPEANĂ REVIZUITĂ

în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008*)

 


*) Traducere

 

Strasbourg, 27 noiembrie 2008

 

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte semnatare ale prezentei conventii,

având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi în vederea salvgardării si promovării idealurilor si a principiilor care reprezintă patrimoniul lor comun,

având în vedere că, desi institutia adoptiei copiilor se regăseste în legislatia tuturor statelor membre ale Consiliului Europei, există încă în aceste tări opinii divergente asupra principiilor care ar trebui să guverneze adoptia, precum si deosebiri în privinta procedurii de adoptie si a efectelor juridice ale adoptiei,

luând în considerare Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, din 20 noiembrie 1989, în special articolul 21 din aceasta,

luând în considerare Conventia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale,

luând act de Recomandarea 1443 (2000) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei intitulată “Pentru respectarea drepturilor copilului în adoptia internatională” si de Cartea Albă a Consiliului Europei cu privire la principiile referitoare la stabilirea si consecintele juridice ale filiatiei,

recunoscând că anumite dispozitii ale Conventiei europene în materia adoptiei de copii din 1967 (STE nr. 58) sunt depăsite si contrare jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si că implicarea copiilor în procedurile familiale care îi privesc a fost îmbunătătită prin Conventia europeană privind exercitarea drepturilor copiilor din 25 ianuarie 1996 (STE nr. 160) si prin jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului,

considerând că acceptarea principiilor si a practicilor comune revizuite în ceea ce priveste adoptia copiilor, care iau în considerare evolutiile intervenite în acest domeniu în cursul ultimelor decenii, ar contribui la reducerea dificultătilor cauzate de diferentele existente între legislatiile nationale si, în acelasi timp, la promovarea intereselor copiilor adoptati,


Fiind convinsi de necesitatea unui instrument international revizuit al Consiliului Europei privind adoptia copiilor care să asigure o completare eficientă pentru Conventia de la Haga din 1993,

recunoscând că interesul superior al copilului trebuie să primeze întotdeauna fată de orice altă consideratie, convin după cum urmează:

 

TITLUL I

Domeniul de aplicare a conventiei si punerea în aplicare a principiilor sale

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare a conventiei

 

(1) Prezenta conventie se aplică în cazul adoptiei unui copil care, în momentul în care adoptatorul solicită adoptia, nu a împlinit vârsta de 18 ani, nu este sau nu a fost căsătorit, nu are ori nu a intrat într-un parteneriat înregistrat si nu a devenit major.

(2) Prezenta conventie priveste numai institutia juridică a adoptiei care creează o legătură de filiatie.

 

ARTICOLUL 2

Punerea în aplicare a principiilor

 

Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru asigurarea conformitătii legislatiei nationale cu dispozitiile prezentei conventii si notifică secretarului general al Consiliului Europei cu privire la măsurile adoptate în acest scop.

 

TITLUL II

Principiile generale

 

ARTICOLUL 3

Valabilitatea adoptiei

 

Adoptia este valabilă numai dacă este pronuntată de către o instantă judecătorească sau de către o autoritate administrativă (denumită în continuare autoritatea competentă).

 

ARTICOLUL 4

Încuviintarea adoptiei

 

(1) Autoritatea competentă nu încuviintează adoptia decât dacă si-a format convingerea că adoptia este în interesul superior al copilului.

(2) în fiecare caz autoritatea competentă acordă o importantă deosebită pentru ca adoptia să asigure copilului un mediu stabil si armonios.

 

ARTICOLUL 5

Consimtămintele la adoptie

 

(1) Sub rezerva alin. (2)-(5), adoptia nu este încuviintată decât dacă cel putin următoarele consimtăminte la adoptie au fost date si nu au fost retrase:

a) consimtământul mamei si al tatălui; ori dacă nu există nici tată, nici mamă care să poată consimti, consimtământul oricărei persoane sau al oricărui organism abilitat să consimtă în locul părintilor;

b) consimtământul copilului despre care se consideră, conform legislatiei, că are un nivel suficient de întelegere; se consideră că un copil are un nivel suficient de întelegere atunci când a împlinit vârsta prevăzută de lege, dar care nu trebuie să depăsească 14 ani;

c) consimtământul sotului sau al partenerului înregistrat al adoptatorului.

(2) Persoanele al căror consimtământ este necesar în vederea adoptiei trebuie să primească consilierea necesară si să fie informate corespunzător asupra consecintelor consimtământului lor, în special cu privire la mentinerea sau încetarea, ca urmare a adoptiei, a relatiei legale dintre copil si familia de origine a acestuia. Consimtământul trebuie să fie dat în mod liber, în forma cerută de lege, si trebuie să fie exprimat ori consemnat în scris.

(3) Autoritatea competentă nu poate renunta la luarea consimtământului si nici nu poate trece peste refuzul de a consimti al uneia dintre persoanele sau organismele mentionate la alin. (1), decât pentru motive exceptionale stabilite prin legislatie. Cu toate acestea, se poate renunta la consimtământul unui copil care suferă de un handicap ce îl împiedică să îsi exprime consimtământul valabil.

(4) Dacă tatăl sau mama nu este titularul drepturilor părintesti cu privire la copil ori cel putin al dreptului de a consimti la adoptie, legislatia poate să prevadă că nu este necesar consimtimântul acestuia/acesteia.

(5) Consimtământul mamei la adoptia copilului său este valabil numai atunci când este dat după nastere, la expirarea termenului prevăzut de legislatie, care nu trebuie să fie mai mic de 6 săptămâni sau, dacă un astfel de termen nu este stipulat, de la momentul la care, în opinia autoritătii competente, mama se va fi restabilit suficient ca urmare a nasterii.

(6) în sensul prezentei conventii, se întelege prin tată si prin mamă persoanele care, în conformitate cu legislatia, sunt părintii copilului.

 

ARTICOLUL 6

Consultarea copilului

 

În cazul în care, în temeiul art. 5 alin. (1) si (3), consimtământul copilului nu este necesar, acesta este consultat, în măsura în care este posibil, iar opinia si dorintele sale sunt luate în considerare tinându-se seama de gradul său de maturitate. Se poate renunta la această consultare dacă este în mod vădit contrară interesului superior al copilului.

 

ARTICOLUL 7

Conditii pentru adoptie

 

(1) Legislatia permite adoptia unui copil:

a) de către două persoane de sex diferit

(i) care sunt căsătorite una cu cealaltă, sau

(ii) atunci când există o astfel de institutie, care au încheiat un parteneriat înregistrat;

b) de către o singură persoană.

(2) Statele au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a prezentei conventii la cuplurile formate din persoane de acelasi sex care sunt căsătorite una cu cealaltă sau care au încheiat un parteneriat înregistrat. De asemenea, acestea au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a prezentei conventii la cuplurile formate din persoane de sexe diferite si de acelasi sex care trăiesc împreună într-o relatie stabilă.

 

ARTICOLUL 8

Posibilitatea unei noi adoptii

 

Legislatia nu permite o nouă adoptie a unui copil care a fost deja adoptat, decât într-unui sau mai multe dintre următoarele cazuri:

a) atunci când copilul este adoptat de către sotul sau partenerul înregistrat al adoptatorului;

b) atunci când adoptatorul precedent a decedat;


c) atunci când adoptia precedentă a fost anulată;

d) atunci când adoptia precedentă a încetat sau încetează în acest mod;

e) atunci când noua adoptie este justificată de motive grave si când legislatia nu permite încetarea adoptiei precedente.

 

ARTICOLUL 9

Vârsta minimă a adoptatorului

 

(1) Un copil poate fi adoptat numai dacă adoptatorul a atins vârsta minimă prevăzută de legislatie în acest scop, această vârstă minimă neputând fi mai mică de 18 ani, nici mai mare de 30 de ani. Trebuie să existe o diferentă de vârstă corespunzătoare între adoptator si copil, respectându-se interesul superior al copilului, de preferat o diferentă de cel putin 16 ani.

(2) Cu toate acestea, legislatia poate să prevadă posibilitatea de derogare de la conditia vârstei minime sau de la diferenta de vârstă, având în vedere interesul superior al copilului:

a) în cazul în care adoptatorul este sotul sau partenerul înregistrat al tatălui ori al mamei; sau

b) în circumstante exceptionale.

 

ARTICOLUL 10

Anchete prealabile

 

(1) Autoritatea competentă încuviintează adoptia numai după ce au fost realizate anchetele corespunzătoare cu privire la adoptator, la copil si la familia acestuia. Pe durata acestor anchete si ulterior, datele pot fi colectate, procesate si comunicate numai în conformitate cu reglementările privind confidentialitatea profesională si protectia datelor cu caracter personal.

(2) Anchetele, în măsura corespunzătoare fiecărui caz în parte, se referă, pe cât posibil si printre altele, la următoarele aspecte:

a) personalitatea, starea de sănătate si mediul social al adoptatorului, situatia familială a acestuia si conditiile de locuit, precum si aptitudinea sa de crestere a unui copil;

b) motivele pentru care adoptatorul doreste să adopte copilul;

c) motivele pentru care, atunci când numai unul dintre cei doi soti sau parteneri înregistrati doreste să adopte copilul, celălalt sot/partener nu se asociază la cerere;

d) potrivirea reciprocă dintre copil si adoptator si perioada pentru care copilul a fost încredintat în grija sa;

e) personalitatea, starea de sănătate si mediul social al copilului, precum si, sub rezerva limitărilor legale, mediul familial si statutul civil al acestuia;

f) originile etnice, religioase si culturale ale adoptatorului si ale copilului.

(3) Aceste anchete sunt încredintate spre efectuare unei persoane sau unui organism recunoscut ori autorizat în acest scop prin legislatie sau de către o autoritate competentă. Acestea sunt, în măsura în care este posibil, efectuate de către asistenti sociali calificati în acest domeniu, ca rezultat al formării sau al experientei acestora.

(4) Dispozitiile acestui articol nu aduc atingere competentei sau obligatiei autoritătii competente de a obtine toate informatiile ori probele care intră sau nu în domeniul de aplicare a acestor anchete si pe care acesta le consideră ca fiind utile.

(5) Ancheta referitoare la aptitudinea de a adopta si la eligibilitatea adoptatorului, la situatia si motivatia persoanelor în cauză si la oportunitatea plasamentului copilului se efectuează înainte ca acesta să fie încredintat în grija viitorului adoptator în vederea adoptiei.

 

ARTICOLUL 11

Efectele adoptiei

 

(1) Prin adoptie, copilul devine membru cu drepturi depline al familiei adoptatorului/adoptatorilor si are în raport cu adoptatorul/adoptatorii si familia acestuia/acestora aceleasi drepturi si obligatii ca si copilul adoptatorului/adoptatorilor a cărui filiatie este legal stabilită. Adoptatorul/Adoptatorii îsi asumă responsabilitatea parentală fată de copil. Adoptia pune capăt legăturii juridice existente între copil si tatăl, mama si familia de origine.

(2) Cu toate acestea, sotul sau partenerul, înregistrat ori nu, al adoptatorului îsi păstrează drepturile si obligatiile fată de copilul adoptat, dacă acesta este copilul său, cu exceptia cazului în care legislatia nu prevede altfel.

(3) în ceea ce priveste încetarea legăturii juridice existente între copil si familia sa de origine, statele părti pot să prevadă exceptii cu privire la unele aspecte cum ar fi numele de familie al copilului, impedimentele la căsătorie sau la încheierea unui parteneriat înregistrat.

(4) Statele părti pot să prevadă dispozitii referitoare la alte forme de adoptie, cu efecte mai putin extinse decât cele mentionate la alineatele precedente ale prezentului articol.

 

ARTICOLUL 12

Cetătenia copilului adoptat

 

(1) Statele părti facilitează dobândirea cetăteniei acestora de către copilul adoptat de unul dintre resortisantii lor.

(2) Pierderea cetăteniei care poate rezulta în urma adoptiei este conditionată de detinerea sau dobândirea unei alte cetătenii.

 

ARTICOLUL 13

Interzicerea restrictiilor

 

(1) Numărul de copii care pot fi adoptati de către acelasi adoptator nu este limitat prin legislatie.

(2) Nu se va interzice prin legislatie unei persoane să adopte un copil pe motiv că aceasta are sau ar putea să aibă un copil.

 

ARTICOLUL 14

Revocarea si anularea unei adoptii

 

(1) O adoptie poate fi revocată sau anulată numai prin decizia autoritătii competente. Interesul superior al copilului trebuie să primeze întotdeauna asupra oricărui alt considerent.

(2) înainte de atingerea de către copil a vârstei majoratului, revocarea adoptiei nu poate să intervină decât pentru motive grave, prevăzute de legislatie.

(3) Cererea de anulare trebuie să fie depusă în termenul stabilit prin legislatie.

 

ARTICOLUL 15

Solicitarea de informatii dintr-un alt stat parte

 

Atunci când ancheta efectuată în conformitate cu art. 4 si 10 se raportează la o persoană care are resedinta sau a avut resedinta pe teritoriul unui alt stat parte, acel stat parte, în cazul în care primeste o cerere de solicitare de informatii, depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea informatiilor solicitate cu promptitudine. Fiecare stat desemnează o autoritate natională căreia să i se adreseze o solicitare de informatii.

 

ARTICOLUL 16

Proceduri de stabilire a filiatiei

 

În cazul în care o procedură de stabilire a paternitătii sau, atunci când există, o procedură de stabilire a maternitătii a fost initiată de către tatăl ori mama biologic/ă prezumat/ă, procedura de adoptie este, după caz, suspendată până la obtinerea rezultatelor procedurii de stabilire a filiatiei. Autoritătile competente actionează cu celeritate în cadrul procedurii de stabilire a filiatiei.

 

ARTICOLUL 17

Interzicerea câstigului material necuvenit

 

Nicio persoană nu poate obtine un avantaj financiar sau de altă natură dintr-o activitate legată de adoptia unui copil.

 

ARTICOLUL 18

Dispozitii mai favorabile

 

Statele părti au în continuare posibilitatea de a adopta dispozitii mai favorabile pentru copilul adoptat.

 

ARTICOLUL 19

Perioada de probă

 

Statele părti au libertatea de a impune încredintarea copilului în grija adoptatorului pentru o perioadă îndeajuns de lungă înainte de încuviintarea adoptiei pentru ca autoritatea competentă să poată aprecia în mod rezonabil relatiile care s-ar stabili între acestia în cazul în care adoptia ar fi încuviintată. În această privintă, interesul superior al copilului trebuie să primeze asupra oricărui alt considerent.

 

ARTICOLUL 20

Consilierea si serviciile postadoptie

 

Autoritătile publice asigură promovarea si functionarea corespunzătoare a serviciilor de consiliere si postadoptie pentru a sprijini si a îndruma viitorii adoptatori, adoptatorii si copiii adoptati.

 

ARTICOLUL 21

Formarea

 

Statele părti se asigură că asistentii sociali care se ocupă de adoptie beneficiază de formarea profesională corespunzătoare cu privire la aspectele sociale si juridice ale adoptiei.

 

ARTICOLUL 22

Accesul la informatii si divulgarea acestora

 

(1) Pot fi adoptate dispozitii pentru ca o adoptie să poată avea loc, după caz, fără ca identitatea adoptatorului să fie dezvăluită familiei de origine a copilului.

(2) Se adoptă dispozitii care să impună sau să autorizeze desfăsurarea procedurii de adoptie cu usile închise.

(3) Copilul adoptat are acces la informatiile detinute de către autoritătile competente cu privire la originile sale. Atunci când părintii săi biologici au dreptul de a nu-si divulga identitatea, o autoritate competentă trebuie să aibă posibilitatea, în măsura în care legislatia o permite, să stabilească dacă este cazul să se renunte la acest drept si să se divulge informatiile privind identitatea, luând în considerare circumstantele si drepturile copilului si ale părintilor săi biologici. Copilul adoptat care nu a ajuns la vârsta majoratului poate fi consiliat în mod adecvat.

(4) Adoptatorul si copilul adoptat pot obtine documente care să contină extrase din registrele publice si care să ateste data si locul nasterii copilului adoptat, dar care să nu dezvăluie în mod expres adoptia sau identitatea părintilor săi biologici. Statele părti pot alege să nu aplice această dispozitie în cazul celorlalte forme de adoptie mentionate la art. 11 alin. (4) din prezenta conventie.

(5) Având în vedere dreptul unei persoane de a-si cunoaste identitatea si originile, informatiile relevante referitoare la adoptie sunt colectate si păstrate timp de cel putin 50 de ani după ce adoptia devine definitivă.

(6) Registrele publice se păstrează si, în orice caz, continutul acestora se reproduce pentru a preveni astfel ca persoanele care nu au un interes legitim să poată lua cunostintă de adoptia unei persoane sau, în cazul în care această informatie a fost divulgată, să poată lua cunostintă de identitatea părintilor biologici ai acesteia.

 

TITLUL III

Clauze finale

 

ARTICOLUL 23

Efectele conventiei

 

(1) Prezenta conventie înlocuieste, în ceea ce priveste statele părti, Conventia europeană în materia adoptiei de copii, care a fost deschisă spre semnare la 24 aprilie 1967.

(2) în relatiile dintre o parte la prezenta conventie si o altă parte la conventia din 1967 care nu a ratificat prezenta conventie, art. 14 din conventia din 1967 se aplică în continuare.

 

ARTICOLUL 24

Semnarea, ratificarea si intrarea în vigoare

 

(1) Prezenta conventie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor nemembre care au participat la elaborarea sa.

(2) Conventia este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

(3) Prezenta conventie intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de 3 luni de la data la care 3 semnatari si-au exprimat consimtământul de a fi parte la conventie în conformitate cu dispozitiile alin. (2) din prezentul articol.

(4) în ceea ce priveste orice stat mentionat la alin. (1), care ulterior îsi exprimă consimtământul de a fi parte la conventie, aceasta intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de 3 luni de la data depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

 

ARTICOLUL 25

Aderarea

 

(1) După intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, după consultarea părtilor, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea conventiei, să adere la aceasta printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.of din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitate de voturi ale reprezentantilor statelor părti care au dreptul de a participa la Comitetul de Ministri.

(2) în ceea ce priveste statul aderent, conventia intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 26

Aplicarea teritorială

 

(1) Orice stat poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să specifice teritoriul sau teritoriile cărora li se aplică prezenta conventie.

(2) Orice stat parte poate, la o dată ulterioară, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă domeniul de aplicare a prezentei conventii asupra oricărui alt teritoriu specificat în declaratie si pentru ale cărui relatii internationale este răspunzător sau în numele căruia este autorizat să îsi asume angajamente. În ceea ce priveste acest teritoriu, conventia intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării perioadei de 3 luni de la data primirii declaratiei de către secretarul general.

(3) Orice declaratie făcută în temeiul celor două alineate precedente poate fi retrasă, în ceea ce priveste teritoriul specificat în această declaratie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce efecte din prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după data primirii acestei notificări de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 27

Rezerve

 

(1) Nu se admite nicio rezervă la prezenta conventie, cu exceptia celor referitoare la dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. b), ale art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si alin. (1) lit. b) si ale art. 22 alin. (3).

(2) Orice rezervă formulată de către un stat în temeiul alin. (1) este exprimată la momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare.

(3) Orice stat poate retrage în totalitate sau partial o rezervă pe care a formulat-o în conformitate cu alin. (1) prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, care produce efecte de la data primirii.

 

ARTICOLUL 28

Notificarea autoritătilor competente

 

Fiecare stat parte notifică secretarului general al Consiliului Europei numele si adresa autoritătii căreia i se pot adresa cererile formulate în temeiul art. 15.

 

ARTICOLUL 29

Denuntare

 

(1) Orice stat parte poate, în orice moment, să denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

(2) Denuntarea produce efecte din prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 30

Notificări

 

Secretarul general al Consiliului Europei notifică statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, oricărui stat parte si oricărui stat invitat să adere la conventie:

a) orice semnătură;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei conventii, în conformitate cu art. 24 din aceasta;

d) orice notificare primită în conformitate cu dispozitiile art. 2;

e) orice declaratie primită în conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (2) si ale art. 26 alin. (2) si (3);

f) orice rezervă si retragere de rezerve efectuate în conformitate cu dispozitiile art. 27;

g) orice notificare primită în conformitate cu dispozitiile art. 28;

h) orice notificare primită în conformitate cu dispozitiile art. 29 si data la care denuntarea produce efecte;

i) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.

Drept care subsemnatii, autorizati în mod corespunzător în acest scop, au semnat prezenta conventie.

Adoptată la Strasbourg, astăzi, 27 noiembrie 2008, în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind în mod egal autentice, într-un singur exemplar care se depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii si oricărui alt stat invitat să adere la prezenta conventie.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 616.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului logistic întrunit

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Comandamentului logistic întrunit.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 650.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a produsului masa deplasabilă si rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare operatiunea de export a produsului masa deplasabilă si rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 15 iulie 2011.

Nr. 703.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

 

Având în vedere:

- art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 649/2001;

- Legea nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.730/2011 al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică,

în temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Carnetului de vaccinări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Carnetul de vaccinări va fi eliberat apartinătorului legal al copilului, la iesirea din maternitate.

Art. 3. - Toate vaccinurile administrate copilului se înregistrează obligatoriu în carnetul de vaccinări, indiferent de tipul vaccinului si de medic/unitatea medicală care a efectuat vaccinarea.

Art. 4. - În situatia administrării de vaccinuri combinate, se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele continute de acesta, în rubricile corespunzătoare.

Art. 5. - La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.

Art. 6. - Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.

Art. 7. - Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultatie, în vederea verificării corectitudinii vaccinărilor efectuate, în conformitate cu vârsta, sexul si calendarul imunizărilor din România.

Art. 8. - (1) Reactiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) vor fi notate în Carnetul de vaccinări, conform clasificării în vigoare în România.

(2) Raportarea RAPI către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti se realizează conform legislatiei în vigoare si este obligatorie pentru toti medicii de familie sau, după caz, medicii vaccinatori (medici pediatri, infectionisti etc).

Art. 9. - Costurile pentru tipărirea Carnetului de vaccinări sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si alocate directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pentru finantarea Programului national de evaluare si promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate.

Art. 10. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si toti furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2011.

Nr. 1.147.

 

ANEXA

 

Carnetul de vaccinări va fi eliberat apartinătorului legal al copilului, la iesirea din maternitate.

Vaccinările vor fi înregistrate obligatoriu în carnetul de vaccinări de către unitatea medicală care efectuează vaccinarea.

În situatia administrării de vaccinuri combinate se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele continute de acesta, în rubricile corespunzătoare.

La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.

Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.

Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultatie.

Carnetul de vaccinări va avea următorul continut:

 

- model -

 

ROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂTII

CARNET DE VACCINĂRI

 

VACCINĂRILE PROTEJEAZĂ COPILUL DUMNEAVOASTRĂ DE BOLI INFECTIOASE GRAVE.

 

HEPATITA B

DIFTERIA

RUJEOLA

TUBERCULOZA

TETANOSUL

RUBEOLA

POLIOMIELITA

TUSEA CONVULSIVĂ

PAROTIDITA

HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

 

EPIDEMICA (OREIONUL)


VACCINĂRILE PREVĂZUTE ÎN CALENDARUL NATIONAL DE IMUNIZĂRI DIN ROMÂNIA SUNT GRATUITE SI ASIGURATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂTII!

 

VACCINĂRILE SE PROGRAMEAZĂ A SE EFECTUA LA DATELE STABILITE DE MEDICUL DE FAMILIE, LA LUAREA ÎN EVIDENTĂ A NOU-NĂSCUTULUI.

 

CARNETUL TREBUIE PREZENTAT LA FIECARE CONSULTATIE.

 

DATE DE IDENTITATE ALE COPILULUI

NUMELE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PRENUMELE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DATA NASTERII:

|_|_| ZIUA |_|_| LUNA |_|_|_|_| ANUL

SEXUL

|_| MASCULIN |_| FEMININ

CNP:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DOMICILIUL STABIL:

.........................................................................................................................

DOMICILIUL ACTUAL:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

TATĂL:

NUME

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

PRENUME

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

MAMA:

NUME

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

PRENUME

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

CALENDARUL VACCINĂRILOR ÎN ROMÂNIA

 

VÂRSTA RECOMANDATĂ

TIPUL DE VACCINARE

COMENTARII

Primele 24 de ore 4-7 zile

Vaccinare antihepatită B Vaccinare antituberculoză

În maternitate în maternitate

2 luni

Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B

Simultan

4 luni

Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B

Simultan

6 luni

Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B

Simultan

12 luni

Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, antioreion

Simultan

4 ani

Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse convulsivă

 

7 ani (în clasa I)

Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, antioreion

Campanii scolare

9 ani (în clasa a III-a)

Vaccinare antipoliomielită

Campanii scolare

14 ani (în clasa a VIII-a)

Vaccinare antidifterie, antitetanos

Campanii scolare

24 de ani si apoi din 10 în 10 ani

Vaccinare antidifterie, antitetanos

 


VACCINARE ANTIHEPATITĂ B (hepatitis B)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA (COMERCIALĂ)

A VACCINULUI UTILIZATSI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

VACCINARE ANTITUBERCULOZĂ (tuberculosis)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

VACCINARE ANTIPOLIOMIELITĂ (poliomielitis)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

VACCINARE ANTIRUJEOLĂ, ANTIRUBEOLĂ, ANTIOREION (measles, mumps, rubella)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 


VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS, ANTITUSE CONVULSIVĂ (diphteria, tetanos, pertussis)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS (diphteria, tetanos)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

VACCINARE ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B (Hib)

 

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI DOZE

RAPI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

ALTE VACCINĂRI (other)

 

VACCINARE

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI UTILIZAT SI SERIA

VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI

DOZE

RAPI*

ANTIPNEUMOCOCICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 


VACCINARE

VÂRSTA

DATA VACCINĂRII

DENUMIREA VACCINULUI

UTILIZAT SI SERIA

VACCINULUI

SEMNĂTURA SI PARAFA MEDICULUI

DATA PROGRAMĂRII URMĂTOAREI

DOZE

RAPI*

ANTIROTAVIRALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIVARICELICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIHPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTELE (OTHER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reactii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debutului).

 

BOLI INFECTIOASE CONTROLABILE PRIN VACCINARE ÎN ANTECEDENTELE COPILULUI

(caz confirmat)

 

DIAGNOSTIC

DATA ÎMBOLNĂVIRII

SEMNĂTURASI PARAFA MEDICULUI CARE A DIAGNOSTICAT BOALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATII

 

Din data....................pacientul posesor al carnetului de vaccinare a fost luat în evidentă de către medicul de familie: numele .......................... prenumele ........................., telefon de contact..........................

 

Status alergic

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Alte observatii:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Cele 7 “reguli de aur” în administrarea vaccinurilor

1. Nu excludeti posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăti sau informatii eronate.

2. Nu administrati niciun vaccin fără recomandarea medicului.

3. Vaccinul se va administra numai dacă există indicatia de vaccinare si nu există contraindicatii.

4. Vaccinul se administrează după consultul medicului si numai în prezenta acestuia.

5. Vaccinarea se face după schema stabilită, iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.

6. După vaccinare, copilul trebuie supravegheat de apartinători o perioadă de 5 zile (mai îndeaproape în primele 24 de ore), pentru depistarea eventualelor reactii postvaccinale (locale si generale).

7. Dacă după vaccinare starea copilului se modifică, în sensul că pot să apară simptomele unor reactii postvaccinale, adresati-vă urgent medicului.

Dacă aveti întrebări nu ezitati să i le puneti medicului! Dacă aveti nelămuriri nu ezitati să le clarificati!

Copilul dumneavoastră are sansa de a trăi în secolului XXI si deci trebuie să beneficieze de toate progresele medicinei, în deplină sigurantă a actului medical!


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

În baza art. 61-65 si 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în vederea aprobării organizatiilor de stat sau a altor organizatii de binefacere ori filantropice care pot beneficia de scutire de taxe vamale în baza prevederilor art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, denumit în continuare Regulament, în cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie câte o comisie pentru aprobarea desfăsurării activitătilor de import numai pentru bunurile importate în conditiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament, comisie formată din:

- presedinte - director executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau sef al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - director adjunct executiv cu atributii în colectarea si administrarea veniturilor statului sau sef administratie, adjunct al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - sef serviciu/birou juridic.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Organizatia solicitantă va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de reprezentantul său legal, în care se vor mentiona: denumirea, sediul social, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicită aprobarea, însotită de următoarele documente:

a) actul de înfiintare (copie);

b) statutul, după caz (copie);

c) codul de identificare fiscală (copie);

d) certificat de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, din care să rezulte că nu au obligatii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plată, precum si a celor suspendate în conditiile legii. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

(2) Odată cu cererea prevăzută la alin. (1), organizatia importatoare de mărfuri care intră sub incidenta prevederilor art. 74 din Regulament depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o declaratie scrisă, prin care se angajează că va achita taxele vamale în cazul în care Comisia Europeană nu aprobă scutirea.

(3) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobării. Decizia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va fi semnată de presedintele comisiei si va fi comunicată solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(4) Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată organizatiei solicitante de către comisie.

(5) în caz de neaprobare a cererii, comisia va emite o decizie de respingere care va fi motivată în fapt si în drept.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Aprobarea se acordă numai pentru bunurile importate în conditiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Autoritatea vamală va solicita originalul deciziei de aprobare, va mentiona pe verso numărul si data declaratiei vamale de punere în liberă circulatie si va retine o copie. Scutirea de taxe vamale se acordă după verificarea îndeplinirii celorlalte conditii prevăzute de lege.”

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Organizatiile care au primit decizia de aprobare transmit directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv administratiei finantelor publice a sectorului municipiului Bucuresti care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfăsurată în baza aprobării, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.”

7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea organizatiei solicitante. Decizia corectată se comunică organizatiei solicitante, potrivit legii.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în situatia constatării de către organele cu atributii de control a nerespectării prevederilor Regulamentului si procedurii de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si 74-80 din Regulament, acestea solicită comisiei revocarea deciziei de aprobare. Decizia de revocare va fi comunicată atât organizatiei solicitante, cât si autoritătii vamale, în vederea încasării taxelor vamale aferente operatiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

(2) Decizia de revocare poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ, conform dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Organele cu atributii de control fiscal vor efectua verificări la entitătile care au beneficiat de aprobare, cel putin o dată pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.”

10. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 2.286.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

Denumirea organizatiei.................................

Codul fiscal...........................................

Adresa ...............................................

Telefon............................................

Nr. de înregistrare.................................

CERERE

 

În conformitate cu prevederile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările si completările ulterioare, si în baza documentatiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăsurarea activitătilor de import numai pentru bunurile importate în conditiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament.

 

Reprezentantul legal al organizatiei,

...........................................

(numele si prenumele)

...........................................

(semnătura si stampila)

Data.....................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului....................

Administratia Finantelor Publice a Sectorului.........................

Comisia pentru aprobarea desfăsurării activitătilor de import numai pentru bunurile importate în conditiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009

 

DECIZIA

Nr.......din...........

 

În conformitate cu prevederile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiei depuse si înregistrate sub nr........................., se aprobă desfăsurarea activitătii de import numai pentru bunurile importate în conditiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulament de către organizatia......................., cu sediul social în localitatea........................, str.................................nr........., codul fiscal.............., telefon................., reprezentată legal de către ....................................................... (numele si prenumele)

 

Presedinte

...........................................,


 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 500, 526 si 546 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 34 si 35 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Comisia de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România are următoarea componentă:

1. prof. univ. dr. Băciut Grigore - Cluj-Napoca - chirurgie OMF si chirurgie dentoalveolară;

2. prof. univ. dr. Bucur Alexandru - Bucuresti - chirurgie OMF si chirurgie dentoalveolară;

3. prof. univ. dr. Cârligeriu Virgil-Timisoara - odontoterapie, endodontie;

4. prof. univ. dr. Dimitriu Bogdan - Bucuresti - endodontie;

5. conf. univ. dr. Dumitriu Anca - Bucuresti - parodontologie;

6. prof. univ. dr. Forna Norina - Iasi - protetică, implantologie;

7. prof. univ. dr. lonescu Ecaterina - ortodontie si ortopedie dentofacială;

8. prof. univ. dr. Maxim Adam - Iasi - pedodontie;

9. prof. univ. dr. Mârtu Silvia - Iasi - parodontologie;

10. prof. univ. dr. Mesaros Michaela - Cluj - ortodontie si ortopedie dentofacială;

11. prof. univ. dr. Mihai Augustin Traian - Bucuresti -implantologie, protetică;

12. prof. univ. dr. Muresan Liviu - Cluj-Napoca - endodontie;

13. prof. univ. dr. Onisei Doina - Timisoara - parodontologie;

14. prof. univ. dr. Petre Alexandru Eugen - Bucuresti - protetică;

15. prof. univ. dr. Popsor Sorin - Târgu Mures - protetică;

16. prof. univ. dr. Preoteasa Elena - Bucuresti - protetică;

17. conf. univ. dr. Răducanu Anca - Bucuresti - pedodontie;

18. gen. prof. univ. dr. Sarbu Ioan - Bucuresti - implantologie;

19. prof. univ. dr. Stanciu Dragos - Bucuresti - ortodontie si ortopedie dentofacială;

20. prof. univ. dr. Surpăteanu Mihai - Craiova - chirurgie OMF si chirurgie dentoalveolară;

21. prof. univ. dr. Serbănescu Alin - Cluj-Napoca - ortodontie si ortopedie dentofacială;

22. conf. univ. Totolici Irina - Constanta - pedodontie;

23. prof. univ. dr. Trăistaru Teodor - Bucuresti - protetică;

24. prof. univ. dr. Urtilă Emil - Timisoara - chirurgie OMF si chirurgie dentoalveolară;

25. prof. univ. dr. Vârlan Constantin - Bucuresti - odontoterapie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 3/2010 privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

prof. univ. dr. Ecaterina lonescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2011.

Nr. 31.


 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.