MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 501/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 iulie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

604. - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

 

680. - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

 

693. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Covasna

 

694. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

73. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.143. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

99. - Decizie privind avizarea constituirii si functionării organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX)


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de actiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011, denumit în continuare Plan de actiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de actiune se stabilesc de către fiecare institutie publică cu atributii în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritătile, resursele disponibile si etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Dascălu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 604.

 

ANEXĂ

 

PLANUL DE ACTIUNE

pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

 

Legendă:

UNHCR - înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati

OIM - Organizatia Internatională pentru Migratie

MAI - Ministerul Administratiei si Internelor

ORI - Oficiul Român pentru Imigrări

DAERI - Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale

IGPR - Inspectoratul General al Politiei Române

IGPF - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

MMFPS - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

ANOFM - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

DGPC - Directia Generală Protectia Copilului

DGPH - Directia Generală Protectia Persoanelor cu Handicap

IM - Inspectia Muncii

MAE - Ministerul Afacerilor Externe

DC - Directia Consulară

MECTS - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

CRPCIS - Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine

MCPN - Ministerul Culturii si Patrimoniului National

MS - Ministerul Sănătătii

DGASPC - Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului

MJ - Ministerul Justitiei

CNAS - Casa Natională de Asigurări de Sănătate

CNPP - Casa Natională de Pensii Publice

CNFPA - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor

CNRR - Consiliul National Român pentru Refugiati

Grupul - Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia constituit în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 572/2008

 


Obiective stabilite prin Strategia natională privind imigratia pentru perioada

2011-2014

Actiuni desfăsurate

Rezultate

Termen

Institutii responsabile

Surse de finantare

Monitorizare/evaluare

1. Promovarea migratiei legale în beneficiul tuturor părtilor: societatea românească, imigranti si statele lor de origine

1.1. Informarea cetătenilor din statele cu potential migrator cu privire la modalitătile legale de admitere/sedere/angajare în muncă în România, prin:

- furnizarea unor informatii în format digital sau direct pe site-urile institutiilor abilitate (MMFPS, MAE, MAI - ORI), precum si prin realizarea unor pliante informative;

- organizarea si desfăsurarea de către reprezentantii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare române din statele terte a unor întâlniri cu oficiali ai tărilor de resedintă, ocazie cu care să fie prezentate prevederile legale privind regimul străinilor în România, precum si politica statului în domeniul migratiei, oportunitătile pe piata fortei de muncă etc.

Cresterea nivelului de informare a potentialilor imigranti către România si, implicit, cresterea gradului de respectare a legislatiei române de către acestia

Cunoasterea de către autoritătile din statele terte a politicii României în domeniul imigratiei

Permanent

MAE,

MAI -ORI,

MMFPS

Buget MAE,

MAI, MMFPS

O primă evaluare a activitătilor va fi prezentată de către institutiile responsabile în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Grupului (iunie 2011).

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.2. Elaborarea si transmiterea, prin intermediul mass-mediei, la nivel national, a unor buletine de informare referitoare la modificările legislative cu privire la regimul juridic al străinilor pe teritoriul României

Cresterea nivelului de informare a străinilor aflati în România si a angajatorilor români ai acestora Cresterea gradului de respectare a legislatiei române în materie de străini

30 de zile de la intrarea în vigoare a modificărilor si completărilor aduse Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare

MAI - ORI

Buget MAI

Stadiul îndeplinirii activitătii va fi prezentat de către ORI după modificarea cadrului legislativ.

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.3. Asigurarea unei informări permanente a străinilor privind posibilitătile si conditiile de migratie legală în România: - diseminarea informatiilor referitoare la posibilitătile si conditiile de migratie legală a străinilor cu prilejul participării României la parteneriatele si misiunile pentru migratie organizate de UE cu tările terte în cadrul Abordării Globale a Migratiei;

- promovarea portalului EU Immigration ca mijloc de informare publică cu privire la conditiile, oportunitătile si avantajele migratiei

legale.

Îmbunătătirea sistemului de furnizare si acces a cetătenilor străini la informatii de interes public în domeniul migratiei legale

Permanent

MAI - ORI, IGPF,

DAERI,

MMFPS,

MAE

 

Ulterior participării la acest gen de actiuni,

reprezentantii MMFPS vor realiza scurte prezentări în cadrul reuniunilor trimestriale ale Grupului. Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


 

1.4. Elaborarea proiectului de act normativ privind numărul de autorizatii de muncă care pot fi eliberate străinilor în anul 2012.

Admiterea cetătenilor statelor terte în scop de muncă potrivit nevoilor identificate pe piata autohtonă a fortei de muncă

Octombrie

MMFPS

ANOFM

MAI - ORI

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.5. Constituirea unui grup de lucru interinstitutional care să gestioneze accesul cetătenilor proveniti din state terte pe piata fortei de muncă din România.

Gestionarea eficientă si unitară a admiterii si a reglementării sederii în scop de muncă a străinilor pe teritoriul României

Decembrie

MAI - ORI

MMFPS

MAE

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.6. Stabilirea în cadrul unui grup de lucru interinstitutional a unei proceduri de recunoastere a calificărilor profesionale ale străinilor proveniti din state terte în scopul eliberării autorizatiilor de muncă.

Reglementarea problematicii privind recunoasterea calificărilor profesionale ale străinilor

Decembrie

MMFPS

MAI - ORI

CNFPA

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.7. Elaborarea unei proceduri de lucru comune si crearea unei baze de date pentru monitorizarea permanentă a situatiei copiilor străini aflati pe teritoriul României, neînsotiti de părinti sau de un alt reprezentant legal.

Eficientizarea relatiilor de colaborare la nivel interinstitutional si îmbunătătirea activitătilor de protectie si asistentă a minorilor

Decembrie

MAI - ORI

MMFPS -DGPC

DGASPC

OIM

Buget MMFPS

Atragere de

finantare pe proiecte

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului

(ianuarie 2012).

1.8. Evaluarea anuală a datelor gestionate de institutiile implicate în procesul de acordare a vizelor de lungă sedere (CRPCIS, MECTS, Secretariatul de Stat pentru Culte si MS).

Armonizarea legislatiei în domeniul de referintă

Decembrie

MAI - ORI

CRPCIS, MECTS

Secretariatul de Stat pentru Culte

MS, MAE

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.9. Participarea la negocieri si încheierea acordurilor bilaterale cu state terte în domeniul schimbului de fortă de muncă.

Dezvoltarea colaborării între autorităti la nivel international în domeniul schimbului de fortă de muncă

La solicitare

MAE

MMFPS

 

Ulterior participării la acest gen de actiuni, reprezentantii MAE vor realiza scurte prezentări ale acestora în cadrul reuniunilor trimestriale ale Grupului.

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în


 

 

 

 

 

 

Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.10. Dezvoltarea unor parteneriate de mobilitate cu state terte

(Republica Moldova si alte posibile state terte implicate), conform recomandărilor UE. În acest sens, vor fi întreprinse următoarele măsuri:

- identificarea, împreună cu Comisia Europeană si ceilalti actori, a interesului statelor-tintă selectate;

- adresarea unor propuneri concrete de participare la parteneriate;

- semnarea de acorduri de readmisie cu statul tert;

- crearea unor centre de selectie a fortei de muncă în statul tert, care să asigure informarea si selectia propriu-zisă.

Armonizarea, respectarea si promovarea la nivel regional a politicilor comunitare în domeniu

Conform recomandărilor UE

MAE

MAI - ORI

MMFPS

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.11. Realizarea unor întâlniri cu reprezentantii oamenilor de afaceri din România si evaluarea concluziilor rezultate din analiza datelor obtinute.

încurajarea investitorilor străini prin identificarea si stabilirea unor modalităti de rezolvare a eventualelor probleme cu care acestia se confruntă.

Decembrie

MAI - ORI

MAE

CRPCIS

Buget

ORI

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.12. Initierea unor proiecte de acte normative pentru modificarea cadrului juridic actual care să excepteze investitorii străini din România si pe cei care gestionează aceste investitii de la îndeplinirea unor conditii de admitere si prelungire a dreptului de sedere.

Crearea unui cadru juridic favorabil admiterii si sederii  pe teritoriul national a acestei categorii de străini si armonizarea acestuia cu normele europene în materie

Iunie

MAI - ORI

CRPCIS

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de  ctivitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.13. Initierea unor proiecte de acte normative pentru modificarea cadrului juridic actual care să faciliteze rămânerea pe teritoriul national a străinilor, absolventi ai unei institutii de învătământ superior din România, pentru domeniile si profesiile identificate ca deficitare, precum si a celor care sunt implicati în proiecte de cercetare.

Promovarea universitătilor românesti si atragerea de străini la studii prin favorizarea rămânerii pe teritoriul national si a accesului la un loc de muncă a unor absolventi de studii superioare specializate.

Iunie

MAI - ORI

MMFPS

MECTS

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


 

 

 

1.14. Organizarea unor seminare tematice privind imigratia Organizarea unor dezbateri pe tema imigratiei cu ocazia Reuniunii anuale a diplomatiei (ambasadori si consuli)

Intensificarea colaborării între autoritătile nationale cu atributii în domeniu si aplicarea unitară a legislatiei specifice

Septembrie

MAE

Buget

MAE

Proiectele programelor seminarelor tematice vor fi prezentate de către MAE în cadrul celei de-a XXIX-a reuniuni a Grupului (septembrie 2011). Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.15. Finalizarea procedurii de modificare si completare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Armonizarea prevederilor legislatiei

nationale cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetătenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 si de abrogare a Directivelor  64/221/CEE, 68/360/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE si Acordul între Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Confederatia Elvetiană, pe de altă parte, privind libera circulatie a persoanelor.

Iunie

MAI -ORI

MAE

 

O primă evaluare a actiunilor a fost prezentată de ORI în cadrul celei de a XXVII-a reuniuni a Grupului (martie 2011). Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.16. Finalizarea procedurii de modificare si completare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se eliberează cetătenilor Uniunii Europene si membrilor lor de familie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006.

Armonizarea prevederilor legislatiei nationale cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetătenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 si de abrogare a Directivelor  64/221/CEE, 68/360/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE si Acordul între Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Confederatia Elvetiană, pe de altă parte, privind libera circulatie a persoanelor.

Iunie

MAI -ORI

MAE

 

O primă evaluare a actiunilor a fost prezentată de ORI în cadrul celei de a XXVII-a reuniuni a Grupului (martie 2011). Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


 

1.17. Finalizarea procedurii de modificare si completare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările ulterioare.

Îmbunătătirea sistemului national de azil în scopul eficientizării si armonizării cu standardele legale europene si internationale aplicabile

După aprobarea modificărilor si completărilor Legii nr. 122/2006.

MAI - ORI

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.18. Modificarea legislatiei nationale privind regimul străinilor în România în conformitate cu prevederile acquis-ului Uniunii Europene

Alinierea cadrului legislativ adecvat la nivelul acquis-ului Uniunii Europene

Iunie

MAI - ORI

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

1.19. Organizarea a două consfătuiri în vederea prezentării ultimelor modificări legislative privind regimul străinilor în România:

- cu reprezentantii institutiilor de învătământ superior de stat si particulare din tară;

- cu reprezentantii tuturor inspectoratelor scolare judetene.

Asigurarea unui sistem de informare si aplicare în mod unitar a tuturor modificărilor regimului juridic aplicabil străinilor care vin să studieze de către toti reprezentantii institutiilor de învătământ din tară.

Septembrie

MECTS

Buget MECTS/Resurse disponibile cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2011

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2. Întărirea controlului legalitătii sederii străinilor pe teritoriul României si aplicarea corespunzătoare a măsurilor de îndepărtare si a măsurilor restrictive

 

 

 

2.1. Organizarea unor campanii de informare cu privire la riscurile la care se expun, sanctiunile si măsurile restrictive ce pot fi aplicate:

- cetătenilor străini cu sedere ilegală sau care desfăsoară muncă nedeclarată:

- persoanelor juridice române care angajează cetăteni terti cu sedere ilegală.

Prevenirea înregistrării unui număr ridicat de cazuri de nerespectare a legislatiei în materie prin informarea străinilor si angajatorilor români cu privire la sanctiunile si la măsurile restrictive care le pot fi aplicate.

Permanent

MMFPS -IM, MAI - ORI

Buget MMFPS

Ulterior organizării unor astfel de actiuni, reprezentantii MMFPS vor realiza scurte prezentări în cadrul reuniunilor Grupului.

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.2. Organizarea unor grupuri de lucru IGPF-IGPR, pentru documentarea în comun a activitătilor infractionale desfăsurate de filierele implicate în traficul de migranti în functie de situatia operativă si aparitia unor cazuri specifice de amploare.

Eficientizarea reactiei autoritătilor competente în combaterea infractionalitătii din sfera migratiei ilegale.

Permanent

MAI -IGPR, IGPF

 

Evaluarea rezultatelor actiunilor comune va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.3. Organizarea si desfăsurarea unor actiuni de informare a minorilor străini neînsotiti, aflati pe teritoriul României.

Cunoasterea drepturilor pe care le au si a riscurilor la care se expun în momentul părăsirii tărilor de origine si a institutiilor specializate în protectia acestora.

Decembrie

MAI - ORI

MMFPS -DGPC,

DGASPC, OIM

Buget MMFPS

Fonduri judetene/locale

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


 

2.4. Încheierea unui plan de cooperare operativă în vederea combaterii imigratiei ilegale a străinilor pe teritoriul României.

Depistarea străinilor cu sedere ilegală si luarea măsurilor ce se impun potrivit legii.

Iunie-decembrie

MAI - ORI

IGPR

IGPF IGJR

 

O primă evaluare a actiunilor va fi prezentată de ORI în cadrul celei de a XXVIII-a reuniuni a Grupului (iunie 2011). Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.5. Întocmirea si implementarea la nivel national a unui plan comun de actiune ORI - IM pe linia combaterii muncii ilegale a străinilor

Depistarea străinilor care desfăsoară activităti lucrative în mod ilegal si luarea măsurilor ce se impun potrivit legii

Iunie-decembrie

MAI - ORI

MMFPS -IM

 

O primă evaluare a actiunilor va fi prezentată de ORI în cadrul celei de a XXX-a reuniuni a Grupului (decembrie 2011).

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.6. Eficientizarea schimbului de informatii de interes operativ prin intermediul agentiilor/institutiilor nationale si internationale abilitate (SECI, EUROPOL, FRONTEX, BIROUL SIRENE)

Intensificarea cooperării internationale si dezvoltarea parteneriatului în domeniul combaterii imigratiei ilegale si al gestionării eficiente a fluxurilor migratorii spre Europa.

Permanent

MAI - ORI, IGPF,

IGPR

 

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.7. Promovarea Pactului European privind migratia si azilul prin reteaua diplomatică a României

Gestionarea eficientă a fenomenului migratiei, în parteneriat cu autoritătile din alte state.

Permanent

MAE

MAI

 

O primă evaluare a activitătii va fi prezentată de MAE în cadrul celei de a XXIX-a reuniuni a Grupului (septembrie 2011).

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.8. Organizarea de reuniuni consulare pe spatii geografice de interes din punct de vedere al admiterii

Consultarea prealabilă a autoritătilor cu atributii în domeniul migratiei ilegale (IGPR, IGPF si ORI)în legătură cu dinamica si componenta grupurilor de migranti clandestini depistate.

Intensificarea colaborării între autoritătile nationale cu atributii în domeniu, inclusiv prin informarea autoritătilor din statele terte în legătură cu politicile României în domeniul imigratiei si aplicarea unitară a legislatiei specifice.

Iunie-decembrie

MAE

Buget MAE

O primă evaluare a activitătii va fi prezentată de MAE în cadrul celei de a XXIX-a reuniuni a Grupului (septembrie 2011).

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


                                                   

2.9. Elaborarea si implementarea efectivă a programelor de returnare fortată.

Gestionarea operatiunilor de returnare fortată a străinilor cu sedere ilegală în România, conform programelor elaborate în concordantă cu standardele europene în domeniu.

Decembrie

MAI - ORI

Fonduri europene din cadrul Programului General Solidaritatea/F.E.R. Cofinantare

natională

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

2.10. Consolidarea sistemului de consultare cu misiunile diplomatice si crearea unui mecanism de cooperare cu autoritătile relevante din tările terte.

Gestionarea eficientă a activitătilor de returnare fortată a străinilor cu identitate necunoscută.

Septembrie

MAI - ORI

Fonduri europene din cadrul Programului General

Solidaritatea/F.E.R. Cofinantare

natională

O primă evaluare a activitătii va fi prezentată de către ORI în cadrul celei de-a XXIX-a reuniuni a Grupului (septembrie

2011).

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

3. Îmbunătătirea sistemului

national de azil în scopul

eficientizării si asigurării

conformitătii cu

standardele legale

nationale, europene si

internationale aplicabile

3.1. Continuarea accesului la procedura de azil si respectarea principiului non refoulement.

Îmbunătătirea asistentei oferite solicitantilor de azil prin extinderea si perfectionarea unei retele de avocati specializati, precum si a serviciilor de interpretare si consiliere.

Decembrie

MAI - ORI

ONG-uri

UNHCR

Buget Fondul European pentru Refugiati

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

3.2. Operationalizarea si consolidarea mecanismului de asigurare si control al calitătii procedurii de azil.

Implementarea standardelor si a controlului de calitate  a procedurilor de azil.

Octombrie

MAI - ORI

UNHCR

Proiect finantat de UE si UNHCR sub egida “Initiativa calitativă”

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

3.3. Facilitarea accesului la informatiile din tările de origine ale solicitantilor de azil a tuturor actorilor implicati în procedura de azil

Utilizarea informatiilor din baza de date comună a Uniunii Europene cu informatii din tările de origine ale solicitantilor de azil; acces la informatii diversificate si traduse în limba română postate pe portalul web creat la nivel national.

În functie de termenul stabilit de

Comisia Europeană pentru punerea în functiune a Portalului Comun UE cu informatii din tările de origine

MAI - ORI

Buget MAI

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

3.4. Implementarea la nivel national a modulelor de pregătire dezvoltate în cadrul Curriculei europene în domeniul azilului

Pregătirea personalului cu atributii pe linia procedurilor de azil din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări în cadrul modulelor de pregătire dezvoltate în cadrul Curriculei europene în domeniul azilului.

Iunie-septembrie

MAI - ORI

Fondul European pentru

refugiati/Buget ORI

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

3.5. Pregătirea personalului PFR privind procedura la frontieră

Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil a străinilor aflati în nevoie de protectie

Decembrie

MAI - IGPF

În baza Memorandumului de

întelegere tripartit UNHCR, CNRR,

IGPF

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


 

3.6. Continuarea participării la mecanismul Dublin si implementarea acordurilor semnate pentru accelerarea măsurilor de urmat în cadrul procedurii Dublin1).

Eficientizarea si intensificarea cooperării regionale în materia Regulamentului Dublin II, în special pe relatia cu Republica Bulgaria.

Iunie

MAI - ORI

Buget ORI

Stadiul îndeplinirii activitătii va fi prezentat de către ORI în cadrul celei de a XXVIII-a reuniuni (iunie 2011).

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

3.7. Asigurarea compatibilitătii si a interoperabilitătii cu celelalte sisteme de azil din statele membre si coordonarea cu Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului (BESA).

Preluarea si implementarea bunelor practici în domeniu si participarea activă la activitătile care vor avea loc în cadrul BESA.

În functie de calendarul

Comisiei Europene

MAI - ORI

Buget ORI/Buget Comisia Europeană

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

4. Participarea activă a

României la eforturile

comunitătii internationale

si ale statelor membre UE

de identificare a unor

solutii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protectie internatională

4.1. Continuarea derulării programelor de integrare pentru străinii care au dobândit o formă de protectie în România.

Străinii cu o formă de protectie în România beneficiază de programe de integrare.

Decembrie

MAI - ORI

Buget Fondul European pentru

Refugiati

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

4.2. Continuarea operatiunilor de relocare a refugiatilor conform obligatiilor asumate de România.

Îndeplinirea cu succes a obligatiilor asumate de România în domeniul relocării refugiatilor (40 de refugiati selectati si transferati în România).

Decembrie

MAI - ORI

Buget Fondul European pentru

Refugiati

Stadiul îndeplinirii activitătii va fi prezentat de către ORI în cadrul reuniunii a XXX-a a Grupului (decembrie 2011). Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

4.3. Implementarea Acordului dintre Guvernul României si înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie, privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008 si ratificat prin Legea nr. 291/2008.

Gestionarea problematicii refugiatilor evacuati temporar în România prin îndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor care revin României conform Acordului dintre Guvernul României si înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie, privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008 si ratificat prin Legea nr. 291/2008.

Permanent

MAI - ORI

OIM

UNHCR

Fonduri puse la dispozitie de statele

donatoare, UNHCR si OIM

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


5. Integrarea socială a

străinilor cu sedere legală

5.1. Continuarea si sustinerea efectivă a programelor de integrare socială pentru străini

Străinii beneficiază efectiv de programe de integrare socială prin organizarea de cursuri de învătare a limbii române, cursuri educationale, de formare profesională sau de orientare culturală.

Decembrie

MAI-ORI

MECTS

MMFPS-ANOFM

Fondul European pentru Integrare/Bugetul asigurărilor pentru somaj/EURES

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual

de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

5.2. Crearea de birouri de informare si consiliere pentru străini.

Străinii beneficiază efectiv de programe de informare si consiliere prin actiuni de informare si consiliere a acestora.

Decembrie

MAI-ORI

Fondul European pentru Integrare

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

5.3. Coordonarea actiunilor pe linia integrării străinilor a tuturor actorilor institutionali, a ONG-urilor implicate în procesul de integrare socială a străinilor si a autoritătilor administratiei publice locale. Asigurarea unui sistem de protectie a minorilor neînsotiti si a persoanelor cu handicap.

Gestionarea problematicii integrării sociale a străinilor în cadrul unui sistem integrat care implică toti actorii cu atributii legale în materie.

Organizarea de întâlniri de coordonare semestriale cu celelalte institutii implicate în procesul de integrare a străinilor.

Iunie-octombrie

MAI-ORI

Buget- ORI/Resurse disponibile cu

încadrarea în bugetul aprobat pe

anul 2011

O primă evaluare a actiunilor va fi prezentată de ORI în cadrul celei de a XXX-a reuniuni a Grupului (decembrie

2011).

Evaluarea finală a activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).

5.4. Realizarea unui mecanism de consultare cu comunitătile reprezentative de străini.

Functionarea unui parteneriat de solutionare a problemelor privind integrarea străinilor (realizarea unor dezbateri publice si seminare cu reprezentantii comunitătilor de străini din România si elaborarea unui studiu referitor la oportunitătile de integrare a străinilor în tara noastră).

Decembrie

MAI-ORI

Fondul European pentru Integrare

Evaluarea activitătii va fi inclusă în Raportul anual de activitate a Grupului (ianuarie 2012).


1) Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilirea criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei tări terte.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, situate în municipiul Galati, judetul Galati, si în comuna Vlădesti, judetul Galati, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - După trecerea imobilelor în domeniul public al statului, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 680.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, care trec în domeniul public al statului

 

Locul unde este situat imobilul

Situatia juridică actuală a imobilului

Persoana juridică la care se dă imobilul

în administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Ministerul Finantelor Publice va atribui număr din inventarul domeniului public

Municipiul Galati, T-189, P-680, judetul Galati

Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Teren extravilan Suprafata terenului = 4.361 m2

Nr. cadastral 19563; C.F nr. 53706 N

43.610,44

 

Comuna Vlădesti, judetul Galati

Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

Teren intravilan Suprafata terenului = 472 m2

Suprafata constructiei = 24,43 m2

Nr. cadastral 324; C.F. nr. 100041

253.422,25

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Covasna.

Art. 2. - După preluare, bunurile prevăzute la art. 1 vor avea ca destinatie reabilitarea si punerea în functiune a căii ferate înguste Covasna-Comandau.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Apărării Nationale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1.

Art. 4. - Preluarea si transportul bunurilor din locul de depozitare a acestora la beneficiar se asigură si se suportă de Consiliul Judetean Covasna.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 693.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Covasna

 

Denumirea bunului

Cantitatea (buc.)

Nr.de inventar

Seria

Valoarea (lei)

Anul de fabricatie

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite

bunul

Locomotivă cu abur

1

20000323

RG 70263

4.000

1967

Proprietatea privată a statului, din

Administrarea Ministerului Apărării Nationale

Proprietatea privată a statului, în

Administrarea Consiliului Judetean

Covasna

Vagon tip corp pază

1

20000326

F.S.

1.200

Vagon tip G

1

20000325

053101263

2.000

Vagon-cisternă

1

20000324

0506

2.000

Vagon tip KS

1

20000327

03665

1.000

Cale ferată cu ecartament îngust

60 ml

20000328

F.S.

1.200


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Apărării Nationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt destinate pentru nevoile de apărare ale Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După semnarea protocolului de predare-preluare a imobilelor, încheiat între cele două institutii, acestea îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul sănătătii

Constantin- Anton Irimie,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 694.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Judetul Olt,

municipiul SIatina,

str. Tunari nr. 1

Statul român, din administrarea

Ministerului Sănătătii

Statul român, în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

- Imobil 539 - partial

- Cod 8.29.09

- Nr. M.F. 103917

- Valoarea de inventar: 1.156.763,10 lei

- Suprafata construită - 2.787 m2

- Suprafata desfăsurată - 2.787 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 35.000 m2

Judetul Cluj,

comuna Floresti

Statul român, din administrarea

Ministerului Sănătătii

Statul român, în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

- Imobil 2350

- Cod 8.29.09

- Nr. M.F. 106695

- Valoarea de inventar: 4.011.172 lei

- Suprafata construită - 358 m2

- Suprafata desfăsurată - 358 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 88.000 m2

Judetul Sibiu,

municipiul Sibiu,

str. Valea Săpunului

Statul român, din administrarea

Ministerului Sănătătii

Statul român, în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

- Imobil 2362 - partial

- Cod 8.29.09

- nr. M.F. 104121

- valoarea de inventar: 1.121.050 lei

Suprafata terenului - 50.000 m2


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 12.248 din 7 iulie 2011, precum si Avizul favorabil nr. 889.494 din 20 mai 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. {V) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Lazăr exercită, cu caracter temporar, pe o perioadă de 6 luni, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2011.

Nr. 73.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

 

Văzând Adresa nr. 367 din 26 mai 2011 a Agentiei Nationale de Transplant si Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A./7.715 din 7 iulie 2011,

având în vedere prevederile art. 3 lit. e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, punctul 15 referitor la Societatea Comercială “Biogenis” - S.R.L. Bucuresti se abrogă.

2. La articolul 22, după punctul 23 se introduc trei noi puncte, punctele 24, 25 si 26, care vor avea următorul cuprins:

“24. Spitalul Clinic Colentina Bucuresti - sectiile de ortopedie-traumatologie;

25. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si de TBC osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

26. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - sectia clinică de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă.”

3. La articolul 3, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:

“(24) Acreditarea unitătilor sanitare prevăzute la art. 22, pct. 24-26 este valabilă maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;”.

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1), (2), (21), (22), (23) si (24) dacă, drept urmare a inspectiilor efectuate de Agentia Natională de Transplant împreună cu autoritatea natională competentă în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, în conditiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă dispozitiile legale în vigoare.”

Art. II. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, Agentia Natională de Transplant, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2011.

Nr. 1.143.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind avizarea constituirii si functionării organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX)

 

Având în vedere dispozitiile art. 125 alin. (1) si ale art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile

conexe, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de Referatul Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice nr. RGII/4.765 din 25 februarie 2011,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se avizează constituirea si functionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artistilor interpreti sau executanti a Asociatiei Române pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX), având sediul în municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 1-3, sectorul 3.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 99.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.