MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 481/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 481       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 iulie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

113. - Lege privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

572. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentrufinantarea Proiectului privind infrastructura urbană în bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii rir. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

134. - Lege pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

612. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

137. - Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

615. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

140. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

618. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

141. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

619. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

72. - Decizie privind stabilirea atributiilor doamnei Crăită Silvia, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

169. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 

2.414. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Amendamentul nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori*) semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 489/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Legea nr. 489/2001 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 1 9 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Finantarea proiectului se efectuează distinct pe componentele prevăzute în anexa A la Contractul de finantare si se va asigura pe întreaga perioadă de executie din împrumutul Băncii Europene de Investitii si:

a) până la data de 31 decembrie 2007, din fonduri de la bugetul de stat si alte fonduri;

b) după data de 31 decembrie 2007, din fonduri alocate de la bugetul propriu al municipiului Bucuresti.

(2) Contributia României la realizarea proiectului prevăzut la alin. (1), reprezentând sumele necesare pentru finantarea proiectului, achitarea taxelor vamale, cheltuielilor neprevăzute si a oricăror impozite si taxe aferente, datorate si plătibile în România, pentru perioada de până la data de 31 decembrie 2007 va fi prevăzută anual prin legea bugetului de stat, în cadrul pozitiei globale privind transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe si din alte fonduri, iar pentru perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2007 va fi prevăzută anual în bugetul propriu al municipiului Bucuresti.

(3) Echivalentul în valută al plătii în lei reprezentând contributia părtii române la finantarea proiectului este cel valabil la data încheierii contractului de finantare si poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistică. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizării si eventualele depăsiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor si taxelor aferente realizării proiectului, pentru perioada de până la data de 31 decembrie 2007, se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetul municipiului Bucuresti pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe si din alte fonduri, iar pentru perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2007 se asigură de la bugetul propriu al municipiului Bucuresti.

(4) Sumele neutilizate din împrumutul Băncii Europene de Investitii până la data de 31 decembrie 2007 pentru componenta A se vor utiliza pentru componenta B, după cum sunt definite aceste componente în anexa A la Contractul de finantare.”

Art. 3. - Legea nr. 489/2001 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 113.


*) Traducere.


 

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

Prin DHL

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060, Bucuresti

România

 

În atentia dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Primăria Municipiului Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5

RO-Bucuresti

În atentia dlui Sorin Oprescu,

Primar

Luxemburg, 31 martie 2010

 

JU Ops/SEE/AIAnr. EXP BEI-EIB

003684 31 martie 2010

 

Subiect: ROMÂNIA - BUCURESTI INFRASTRUCTURĂ URBANĂ

Contract de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Primăria Municipiului Bucuresti, semnat la 18/19 decembrie 2000, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finantare)

 

Amendamentul nr. 5

 

Stimati domni,

Facem referire la dialogul nostru recent, cu ocazia căruia Băncii i s-a solicitat extinderea termenului-limită pentru finalizarea Proiectului în legătură cu operatiunea corespunzătoare acestuia.

Avem plăcerea să vă informăm că Banca acceptă modificarea Contractului de finantare, conform solicitării dumneavoastră, în baza întelegerii că Proiectul va fi finalizat în conformitate cu graficul de implementare revizuit. În acest sens, vă rugăm să tineti cont de faptul că Banca nu are în vedere acordarea unor extinderi suplimentare ale termenului-limită de finalizare.

Drept urmare, punctul 3 al Descrierii tehnice, înscrisă în graficul A al Contractului de finantare, va avea următorul continut:

 

“3. Graficul proiectului

Proiectul trebuie să fie finalizat si complet operational până la data de 31 decembrie 2010.”

Totodată, pentru a evita interpretări eronate,

(i) confirmăm faptul că economiile de costuri realizate în contextul componentei Proiectului de reabilitare a drumurilor urbane, subpunctul 1 .A) al Descrierii tehnice, pot fi folosite pentru a finanta componenta Proiectului de contorizare a vânzării de căldură si apă potabilă, subpunctul 1.B) al Descrierii tehnice; si

(ii) întelegem că, pentru perioada 2008-2010, contributia părtii române la finantarea Proiectului va fi asigurată din “alte fonduri” mentionate în art. 7 din preambulul Contractului de finantare (mai exact, bugetul Primăriei Municipiului Bucuresti).

Toti ceilalti termeni si celelalte conditii ale Contractului de finantare rămân nemodificate.

 

(semnătură indescifrabilă)

 

Bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg, tel. +352 43 791, fax +352 43 77 04, e-mail: info@eib.org. www.eib.org


 

Termenii definiti în Contractul de finantare vor avea aceleasi semnificatii atunci când vor fi folositi în continuare, cu exceptia situatiilor în care se mentionează expres o semnificatie diferită.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă rugăm să aveti amabilitatea

(i) de a initializa, semna si data fiecare dintre cele trei (3) originale ale prezentei scrisori;

(ii) de a transmite toate cele trei (3) originale Primăriei Municipiului Bucuresti în vederea semnării; si

(iii) de a returna un (1) original semnat corespunzător Băncii prin postă recomandată sau prin curier.

 

Prezentul Amendament nr. 5 va intra în vigoare la data primirii de către Bancă a unui (1) exemplar original semnat corespunzător al prezentei scrisori.

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

J.-C. Laloux

(semnătură indescifrabilă)

M. Novo

(semnătură indescifrabilă)

 

Agreat si acceptat pentru si în numele României

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

Data: 19 aprilie 2010.

Agreat si acceptat pentru si în numele Primăriei Municipiului Bucuresti

Sorin Oprescu,

Primar

(semnătură indescifrabilă)

Data: 12 aprilie 2010.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Banca Europeană de Investitii

Bd. Konrad Adenauer 100, Luxemburg-Kirchberg

Marele Ducat al Luxemburgului

 

Fax: +352 4379 67290; +352 4379 67291

 

În atentia: Dlui Cormac Murphy, sef de divizie

Dlui John Mcllwaine, ofiter principal de credit

 

24 martie 2010

 

Subiect: Infrastructura urbană în Bucuresti

Contract de finantare nr. 20.882,datat 18/19 decembrie 2000

 

Amendamentul nr. 5

 

Stimati domni,

La solicitarea Primăriei Municipiului Bucuresti, vă rugăm să aveti amabilitatea de a agrea unele modificări ale Contractului de finantare mentionat mai sus, după cum urmează:

- în articolul 6 din preambul, valoarea de “82.900.000 euro (optzeci si două milioane nouă sute de mii euro)” va fi înlocuită cu “88.706.149 euro (optzeci si opt milioane sapte sute sase mii una sută patruzeci si nouă euro)”.

- articolul 7 din preambul va fi înlocuit cu următorul text: “Costul proiectului va fi finantat după cum urmează:

 

Contributie de la bugetul de stat

22.658.719 euro

Contributie de la bugetul local

24.597.430 euro

Împrumut al Băncii

41.450.000 euro

TOTAL:

88.706.149 euro”

 

 

 

În Contractul de finantare, anexa A, Descriere tehnică, punctul 2 (Costul proiectului) va avea următorul continut: “Costul total al investitiei aferente proiectului este estimat la 88.706.149 euro, din care aproximativ 42.5% corespund componentei de contorizare a vânzării de căldură si apă potabilă, iar restul componentei de reabilitare a drumurilor urbane în Bucuresti.”

În Contractul de finantare, anexa A, Descriere tehnică, punctul 3 (Finalizarea proiectului) va avea următorul continut: “Se estimează că proiectul va fi finalizat si complet operational până la data de 31 decembrie 2010.”

În plus fată de amendamentele prezentate mai sus, pentru a evita orice interpretare eronată, ar fi bine să avem confirmarea BEI asupra faptului că economiile din sumele provenite din împrumut si aferente


componentei Proiectului de reabilitare a drumurilor urbane, subpunctul I.Aal Descrierii tehnice, vor putea fi folosite pentru finantarea componentei Proiectului de contorizare a vânzării de căldură si apă potabilă, subpunctul 1.B al Descrierii tehnice.

Motivarea schimbărilor solicitate

Procesul de licitatie pentru adjudecarea contractelor de contorizare a durat mult mai mult decât era estimat (licitatie publică deschisă, organizată de mai multe ori). Din acest motiv, respectivele contracte vor fi finalizate, iar restul sumelor din împrumut vor fi folosite până la data de 31 decembrie 2010.

La finalizarea proiectului, valoarea totală cheltuită pentru componenta “Contorizarea vânzării de căldură si apă potabilă” va fi de 26.654.817 euro (64,3% din sumele împrumutului), iar pentru componenta “Reabilitarea drumurilor urbane în Bucuresti” va fi de 14.795.183 euro (35,7% din sumele împrumutului).

Valoarea totală a costului proiectului se va majora de la 82.900.000 euro la 88.706.149 euro, din care aproximativ 42,5% corespunzător componentei “Contorizarea vânzării de căldură si apă potabilă”, iar 57,5% corespunzător componentei “Reabilitarea drumurilor urbane în Bucuresti”, ceea ce va genera o modificare a distributiei costurilor nete ale proiectului pe surse de finantare: împrumutul BEI 41.450.000 euro, bugetul de stat 22.658.719 euro si bugetul local 24.597.430 euro. Mentionăm că în perioada 2008-2010 contributia părtii române va fi acoperită doar de la bugetul local al Primăriei Municipiului Bucuresti. Pentru informarea dumneavoastră completă, regăsiti atasat un tabel detaliat prin care este prezentata structura de finantare propusă a proiectului (anexa nr. 2 - Statutul finantării proiectului “Infrastructura urbană în Bucuresti”).

Exprimându-ne speranta că solicitarea noastră va beneficia de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm cu interes primirea unui răspuns în cel mai scurt timp.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

(semnătură indescifrabilă)

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 572.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La alineatul (1) al articolului 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) functia de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier al federatiilor si confederatiilor sindicale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 134.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 612.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă:

a) transmiterea unui teren în suprafată de 18,15 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, în vederea amenajării Centrului de Afaceri Brasov;

b) transmiterea unui teren în suprafată de 6,57 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, în vederea intabulării blocurilor de locuinte construite pe acest teren înainte de anul 1989 si a apartamentelor proprietate a cetătenilor din cadrul acestor blocuri;

c) transmiterea unui teren în suprafată totală de 9.071 m2, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, în vederea construirii centurii ocolitoare a municipiului Brasov, tronsonul 3 DN 13-DN 1;

d) transmiterea a 4 parcele de teren în suprafată totală de 35.198 m2si a drumurilor de acces aferente, respectiv: drum de acces de la barieră la institut (1,52 ha) - parcela 1163, T 153, nr. de inventar 210089-3; drum de la institut la ferma de taurine (0,91 ha) - parcela 1149, T 151, nr. de inventar 200065-9; drum de la ferma de taurine la pod Ghimbăsel (0,86 ha) - parcela 1138, T 150, nr. de inventar 200064-4; drum de la pod Ghimbăsel la drum Stupini (0,23 ha) - parcela 1105, T 145, nr. de inventar 200066-5; pod de beton armat peste Ghimbăsel, nr. de inventar 200081-3, care este înregistrat ca mijloc fix propriu al institutului, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, în vederea extinderii si reabilitării drumului de acces spre cartierele municipiului Brasov Bartolomeu Nord si Stupinii Brasovului;

e) transmiterea unui teren în suprafată de 5,03 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 5 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, în vederea realizării accesibilitătii în zona de afaceri.

(2) Schimbarea destinatiei suprafetelor de teren transmise potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) si b) este interzisă si se sanctionează conform legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Suprafata de teren aflată în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov se diminuează cu suprafetele de teren transmise potrivit prevederilor art. 1 în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov.

Art. 4. - Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 137.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Brasov,

extravilan

Statul român, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

Municipiul Brasov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Teren extravilan, arabil, în suprafată de 18,15 ha

Nr. parcelă A 1151

Nr. tarla 151

Nr. M.F. 105043-104651

2.

Municipiul Brasov,

intravilan

Statul român, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

Municipiul Brasov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Teren intravilan

Curti-constructii, în suprafată de 3,70 ha

Nr. parcelă CC 1086

Nr. tarla 143

Teren intravilan

Curti-constructii, în suprafată de 0,82 ha

Nr. parcelă CC 1083

Nr. tarla 143

Teren intravilan, arabil, în suprafată de 2,05 ha

Nr. parcelă A 1085

Nr. tarla 146

Nr. M.F. 105043-104651

3.

Municipiul Brasov,

extravilan

Statul român, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

Municipiul Brasov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Teren extravilan, arabil, în suprafată de 9.071 mp2

Nr. parcelă A 1170

Nr. tarla 156

Nr. M.F. 105043-104651

4.

Municipiul Brasov,

extravilan

Statul român, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

Municipiul Brasov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Teren extravilan

Drum de exploatare în suprafată de 15.181,63 m2

Nr. parcelă DCL 1163

Nr. tarla 153

Nr. M.F. 105043-104651

Teren extravilan

Drum de exploatare în suprafată de 9.109,16 m2

Nr. parcelă DCL 1149

Nr. tarla 151

Nr. M.F. 105043-1046511

Teren extravilan

Drum de exploatare în suprafată de 8.607,04 m2

Nr. parcelă DE 1138

Nr. tarla 150

Nr. M.F. 105043-104651

Teren extravilan

Drum de exploatare în suprafată de 2.300,00 m2

Nr. parcelă DE 1105

Nr. tarla 145

Nr. M.F. 105043-104651

5.

Municipiul Brasov,

extravilan

Statul român, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov

Municipiul Brasov, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Teren extravilan, arabil, în suprafată de 5,03 ha

Nr. parcelă A 25/1

Nr. tarla 4

Nr. M.F. 105043-104651

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 615.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 140.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 618.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008, cu următoarea modificare:

- La articolul IV, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. IV. - (1) în cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plătite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008, diferenta dintre taxa stabilită potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare până la data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 141.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2011.

Nr. 619.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor doamnei Crăită Silvia, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării in vigoare a prezentei decizii, doamna Crăită Silvia, inspector guvernamental, este desemnată să îndeplinească atributii ce intră în sfera de competentă a Secretariatului General al Guvernului. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 434/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei Crăită Silvia, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, îsi încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2011.

Nr. 72.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 

În baza Referatului de aprobare nr. 2.243/2011 al Agentiei Domeniilor Statului, pentru finalizarea procesului de privatizare la Societatea Natională “îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti,

în conformitate cu prevederile art. 180 si următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “îmbunătătirii Funciare” - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, ultima liniută va avea următorul cuprins:

“- urmărirea suspendării oricăror termene de prescriptie a actiunilor judiciare si extrajudiciare pornite împotriva S.N.I.F, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011.”

Art. II. - Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 1 iulie 2011.

Nr. 169.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) si al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Comisia de disciplină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplină, supleantii acestora, precum si persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în conditiile stabilite de prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările si completările ulterioare, pentru activitatea desfăsurată în cadrul Comisiei de disciplină au dreptul la o indemnizatie lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia si se acordă în lunile în care Comisia de disciplină îsi desfăsoară activitatea, în situatia în care acestia sunt prezenti. Sporul se acordă de către Directia buget si contabilitate internă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, ca urmare a solicitării transmise de către presedintele Comisiei de disciplină, cu mentionarea datei în care comisia si-a desfăsurat activitatea.

(2) Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplină, supleantii acestora care îsi desfăsoară activitatea în alte localităti decât cea de domiciliu, precum si persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice. Decontarea acestor cheltuieli se asigură de institutiile publice unde îsi desfăsoară activitatea membrii comisiilor de disciplină.

(3) Pentru o evidentă exactă a participării presedintelui, membrilor si a secretarului Comisiei de disciplină, precum si a supleantilor acestora la activitatea desfăsurată în cadrul Comisiei de disciplină, secretarul Comisiei de disciplină va tine un registru de evidentă a prezentei persoanelor mentionate anterior, pentru fiecare sedintă de lucru, pe bază de semnătură, care se anexează la solicitarea mentionată la alin. (1).

(4) Cheltuielile legate de citarea părtilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum si alte cheltuieli care au legătură cu desfăsurarea activitătii Comisiei de disciplină se suportă din bugetul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Sesizările înregistrate si aflate pe rolul comisiilor de disciplină până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se solutionează de către Comisia de disciplină potrivit prezentului regulament.

Art. 4. - Directiile (generale) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Comisariatul General al Gărzii Financiare si directiile din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentului ordin în ceea ce priveste competenta de solutionare, astfel cum este reglementată prin art. 5 alin. (1) din anexa la prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 5 iulie 2011.

Nr. 2.414.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 1. - Activitatea Comisiei de disciplină din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Comisia de disciplină, are la bază următoarele principii:

a) prezumtia de nevinovătie, conform căreia se prezumă că functionarul public este nevinovat atât timp cât vinovătia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căreia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa si de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;


c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, cu modificările si completările ulterioare;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitătii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină;

e) proportionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele săvârsirii acesteia si sanctiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

f) legalitatea sanctiunii, conform căreia Comisia de disciplină nu poate propune decât sanctiunile disciplinare prevăzute de lege si cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

g) unicitatea sanctiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sanctiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al Comisiei de disciplină are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflată pe rolul Comisiei de disciplină.

Art. 2. - (1) Comisia de disciplină are următoarele atributii principale:

a) atributii administrative;

b) atributii functionale.

(2) Comisia de disciplină are următoarele atributii administrative:

a) alege presedintele Comisiei de disciplină, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) primeste sesizările si toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei de disciplină;

c) întocmeste procese-verbale, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare;

d) întocmeste rapoarte, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare;

e) întocmeste orice alte înscrisuri, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Comisia de disciplină are următoarele atributii functionale:

a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) propune sanctiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu votul majoritătii membrilor comisiei;

c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care aceasta a fost contestată la presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Presedintele Comisiei de disciplină are următoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora când au loc sedintele Comisiei de disciplină;

b) conduce sedintele Comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea Comisiei de disciplină si a secretarului acesteia;

d) reprezintă Comisia de disciplină în fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, a altor autorităti sau institutii publice, a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si în fata oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4. - (1) Secretarul Comisiei de disciplină are următoarele atributii principale:

a) primeste si înregistrează în registrul de evidentă sesizarea referitoare la fapta functionarului public, precum si toate documentele adresate Comisiei de disciplină;

b) înaintează presedintelui Comisiei de disciplină sesizarea, în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în registrul de evidentă al Comisiei de disciplină;

c) convoacă, la cererea presedintelui Comisiei de disciplină, membrii Comisiei de disciplină, functionarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea si persoanele care urmează să fie audiate;

d) redactează si semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină si de presedintele acesteia, procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de disciplină;

e) redactează si semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină si de presedintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplină si le înaintează presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

f) tine evidentele sesizărilor si ale rapoartelor si efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăsurării activitătii Comisiei de disciplină;

g) asigură transmiterea corespondentei Comisiei de disciplină.

(2) Secretarul Comisiei de disciplină are obligatia să înregistreze toate sesizările primite, în ordinea cronologică a sosirii, în registrul de evidentă a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină si să le prezinte presedintelui Comisiei de disciplină în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării.

(3) în cazul în care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfăsurarea lucrărilor, acesta are obligatia să anunte presedintele cu cel putin 24 de ore înainte de începerea sedintelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant.

(4) Presedintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezolutie scrisă, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor legale.

(5) Procedura de citare în fata Comisiei de disciplină, precum si întocmirea întregii corespondente a Comisiei de disciplină se îndeplinesc prin grija secretarului comisiei.

(6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplină si distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la sedintă sunt obligati să anunte presedintele comisiiei cu cel putin 24 de ore înainte de desfăsurarea lucrărilor. În această situatie, presedintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestora cu membrii supleanti. În cazul în care din motive obiective presedintele Comisiei de disciplină nu poate participa la sedintă, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător, presedintele urmând a fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei

(7) în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare, presedintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestuia cu membrul supleant.

Art. 5. - (1) Sesizarea se adresează Comisiei de disciplină în situatia în care este îndreptată împotriva următorilor functionari publici:

a) directori generali si directori generali adjuncti, directori si directori adjuncti, sefi de serviciu si sefi de birou din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

b) functionari publici de executie din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

c) directori executivi si directori executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor


generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

d) sefi de administratie si sefi de administratie adjuncti din cadrul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii;

e) sefi de administratie si sefi de administratie adjuncti din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publică -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) directori si directori adjuncti din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor;

g) directori executivi si directori executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti;

h) persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General al Gărzii Financiare, cu exceptia sefilor de serviciu si a sefilor de birou;

i) comisari sefi sectie, comisari sefi sectie adjuncti ai sectiilor judetene si ai sectiei municipiului Bucuresti.

(2) Pentru faptele săvârsite în perioada în care functionarii publici au fost supusi mobilitătii conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, competenta de solutionare a sesizărilor formulate împotriva acestora apartine Comisiei de disciplină.

(3) în cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului structurii/compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă este sesizată sau unei comisii de disciplină necompetentă, acesta are obligatia să o transmită de îndată Comisiei de disciplină.

(4) în cazuri justificate, Comisia de disciplină îsi poate desfăsura lucrările si în afara sediului aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 6. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2), Comisia de disciplină poate fi sesizată de:

a) primul-ministru, ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ori comisarul general al Gărzii Financiare, după caz;

b) conducătorul compartimentului/directiei (generale) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care efectuează, potrivit regulamentului de organizare si functionare, operatiuni de control, verificare si monitorizare a activitătii desfăsurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

c) conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă este sesizată;

d) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui functionar public.

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă elementele si să respecte conditiile prevăzute de art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplină si prin rezolutie scrisă, în situatia în care din documentele anexate rezultă toate elementele obligatorii pe care trebuie să le contină sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în cazul în care sesizarea este primită de o altă persoană/structură decât secretariatul Comisiei de disciplină, aceasta se depune de către persoana/structura care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplină, care are obligatia să o înregistreze si să o prezinte de îndată presedintelui acesteia.

(5) în cazul în care sesizarea nu priveste un functionar public dintre cei prevăzuti la art. 5, Comisia de disciplină va analiza

sesizarea si o va redirectiona către institutia din care face parte functionarul public sesizat, cu înstiintarea persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 7. - (1) Presedintele Comisiei de disciplină va fixa termenul la care urmează a fi analizată sesizarea si va dispune citarea functionarului public a cărui faptă a fost sesizată si a persoanelor indicate în sesizare, precum si a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în fata Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele Comisiei de disciplină.

(3) Citatia este individuală si va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, elementele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru primul termen de prezentare în fata Comisiei de disciplină, citatia va fi comunicată împreună cu un exemplar al sesizării, precum si cu copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.

(5) în situatia în care Comisia de disciplină consideră că functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenta cercetarea administrativă, aceasta va întocmi un raport prin care va propune interzicerea accesului acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau mutarea temporară a acestuia în cadrul altui compartiment ori altei structuri a institutiei publice sau, după caz, suspendarea raportului de serviciu al acestuia.

Art. 8. - Functionarul public a cărui faptă se cercetează se înfătisează personal în fata Comisiei de disciplină. Functionarul public îsi poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

Art. 9. - (1) La primul termen, Comisia de disciplină verifică îndeplinirea următoarelor conditii:

a) dacă a fost sesizată de o persoană care avea competente în acest sens, potrivit art. 6 alin. (1);

b) dacă sesizarea cuprinde elementele si îndeplineste conditiile prevăzute în art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sesizarea este clasată în cazul în care Comisia de disciplină constată următoarele:

a) sesizarea nu a fost depusă în termen de maximum 1 an si 6 luni de la data săvârsirii faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevăzute în art. 28 alin. (1) lit. a)-c), f) si g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare;

c) functionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare;

d) sesizarea priveste acelasi functionar public si aceeasi faptă săvârsită în aceleasi circumstante pentru care s-a desfăsurat procedura de cercetare administrativă si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizării.

(3) în situatia în care Comisia de disciplină constată că nu a intervenit niciuna dintre situatiile prevăzute la alin. (2), poate începe cercetarea abaterii disciplinare. În situatia în care pentru solutionarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplină solicită functionarului public a cărui faptă a fost sesizată, persoanelor indicate în sesizare sau celui care a formulat sesizarea, după caz, să le depună până la următorul termen.

(4) în procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplină stabileste, în mod obligatoriu, termenul până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate atât în fata comisiei, cât si în fata persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, dar nu mai


târziu de termenul-limită la care Comisia de disciplină administrează probele.

Art. 10. - (1) Cercetarea administrativă a abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare administrativă a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea functionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea oricăror alte persoane care pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului, dacă este cazul;

d) audierea persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în conditiile prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare, dacă consideră necesar;

e) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

f) administrarea probelor propuse de părti, precum si a celor solicitate de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

g) dezbaterea cazului.

Art. 11. - (1) Audierea persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) trebuie consemnată în scris într-un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează de presedintele Comisiei de disciplină, de membrii si de secretarul acesteia, precum si de persoana audiată. În procesul-verbal se consemnează cu fidelitate întrebările formulate de membrii Comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în conditiile stabilite de art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si răspunsurile persoanei audiate. Adăugările, stersăturile sau schimbările aduse se semnează în acelasi mod, sub sanctiunea de a nu fi luate în considerare.

(2) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se mentionează în procesul-verbal si nu împiedică desfăsurarea cercetării administrative.

(3) Pentru a se asigura consemnarea întocmai a declaratiilor, se pot folosi mijloace tehnice de înregistrare, stenografie eto, cu înstiintarea prealabilă a functionarului public sesizat. În acest caz, procesul-verbal se va finaliza pe baza mijloacelor tehnice de înregistrare, după care se semnează de persoanele audiate, de presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplină.

Art. 12. - (1) Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfăsoare si în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu exceptia termenelor stabilite pentru audiere.

(2) în cazul în care functionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea sau autorul sesizării nu se prezintă la termenul pentru care a fost citat, Comisia de disciplină are dreptul să solutioneze cauza în lipsa acestuia, pe baza documentelor aflate la dosar.

Art. 13. - (1) Sedintele Comisiei de disciplină, respectiv sedintele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în conditiile prevăzute în art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare, sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.

(2) Lucrările fiecărei sedinte a Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul acesteia.

(3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfăsurarea sedintelor Comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerintelor prevăzute de lege. Constituie lipsă justificată orice împrejurare care presupune imposibilitate fizică de deplasare la sedinta Comisiei de disciplină.

(4) în situatia lipsei nejustificate a persoanelor legal citate, acestea pot formula apărări în scris în termen de două zile de la data la care au fost citate să se prezinte în fata Comisiei de disciplină.

Art. 14. - (1) În urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevăzute în art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările si completările ulterioare, presedintele si membrii Comisiei de disciplină îsi formulează opiniile, iar pe baza concluziilor majoritătii membrilor se întocmeste raportul cu privire la sanctiunea aplicabilă. Toti membrii Comisiei de disciplină sunt obligati să îsi exprime opinia în urma dezbaterii cazului.

(2) Comisia de disciplină finalizează procedura de cercetare administrativă atunci când:

a) a fost închisă dezbaterea cazului;

b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu exceptia situatiei în care intervine decesul functionarului public, în măsura în care functionarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândeste calitatea de functionar public în această perioadă;

c) se înregistrează decesul functionarului public.

Art. 15. - (1) în exercitarea atributiilor sale, Comisia de disciplină întocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritătii membrilor săi.

(2) Raportul Comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să contină următoarele elemente:

a) numărul si data de înregistrare a sesizării;

b) numele, prenumele si functia detinută de functionarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum si compartimentul în care acesta îsi desfăsoară activitatea;

c) numele, prenumele si domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă si functia detinută de aceasta;

d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, prin prezentarea pe scurt a faptei si a circumstantelor în care a fost săvârsită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sanctiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele si semnătura presedintelui, ale membrilor Comisiei de disciplină, precum si aie secretarului acesteia;

i) data întocmirii raportului.

(3) întocmirea raportului se face de către aceiasi membri care au participat la cercetarea abaterii disciplinare, iar în cazuri bine justificate pot participa la întocmirea raportului supleantul presedintelui sau membrii supleanti care nu au participat la cercetarea abaterii disciplinare. În atare situatie opiniile membrilor comisiei se formulează pe baza materialelor existente la dosarul cauzei.

(4) Opiniile separate, formulate în scris si motivate, se vor anexa la raportul Comisiei de disciplină.

(5) Raportul Comisiei de disciplină se întocmeste în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative si se înaintează presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(6) Raportul Comisiei de disciplină se va aduce la cunostinta persoanei care are competentă legală de aplicare a sanctiunii, persoanei care a formulat sesizarea si functionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

Art. 16. - (1) Comisia de disciplină poate să propună în urma dezbaterii cazului:

a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care s-a dovedit săvârsirea unei abateri disciplinare;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârsirea unei abateri disciplinare.

(2) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public, Comisia de disciplină tine seama de:

a) cauzele care au determinat săvârsirea abaterii disciplinare;


b) împrejurările în care aceasta a fost săvârsită;

c) gradul de vinovătie;

d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

e) conduita functionarului public;

f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate în conditiile legii.

(3) în cazul în care Comisia de disciplină propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute în art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aceasta va propune si durata acestora si, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv functia pe care urmează a se aplica sanctiunea retrogradării.

Art. 17. - În cazul în care Comisia de disciplină are indicii că fapta săvârsită de functionarul public poate angaja răspunderea civilă, contraventională sau penală, Comisia de disciplină are obligatia de a lua măsurile legale care se impun în vederea sesizării organelor abilitate.

Art. 18. - (1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este ordinul emis de către persoana care are competenta legală de începere, modificare sau încetare a raportului de serviciu, pe baza propunerii cuprinse în raportul Comisiei de disciplină.

(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, în actul administrativ prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) temeiul legal în baza căruia sanctiunea disciplinară se aplică;

c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sanctiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

d) termenul în care sanctiunea disciplinară poate fi contestată;

e) instanta competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinară poate fi contestat.

(3) Persoana care are competenta legală de a aplica sanctiunea disciplinară poate să aplice o altă sanctiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, având obligatia de a motiva această decizie.

(4) Actul administrativ de sanctionare se emite în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului Comisiei de disciplină.

(5) Actul administrativ de sanctionare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea raportului Comisiei de disciplină de către persoana care are competenta legală de aplicare a sanctiunii disciplinare către:

a) compartimentele cu atributii în domeniul resurselor umane din cadrul institutiei publice în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

b) Comisia de disciplină care a elaborat si transmis raportul;

c) functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

d) persoana care a formulat sesizarea.

Art. 19. - (1) în cazul în care sanctiunea a fost aplicată direct de persoana care are competenta legală, la propunerea conducătorului compartimentului, potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, functionarul public poate formula contestatie în conditiile legii.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), Comisia de disciplină trebuie să fie sesizată în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestatiei. În acest caz, Comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sanctiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) si (5) si ale art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în functie de rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de disciplină poate să propună prin raport mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplină nu poate să propună o sanctiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.