MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 46/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 46         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 

59. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 

Având în vedere prevederile art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 175/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 27 august 2009, precum si punctul nr. 26 din Lista cu informatiile, datele si documentatiile ce constituie secret de serviciu din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea listei cu informatiile ce constituie secret de serviciu în cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererile privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare ori ridicare a abandonării/conservării sondelor, aflate în curs de solutionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv documentatiile ce însotesc aceste cereri, se supun prevederilor legale în vigoare de la data înregistrării la Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 

1. Dispozitii generale

1.1. Prezentele instructiuni tehnice se aplică titularilor cărora li s-a acordat dreptul de a efectua operatiuni petroliere în baza unui acord petrolier/permis de prospectiune si stabilesc cadrul tehnic si normele minime privind avizarea lucrărilor de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor.

1.2. Conservarea, abandonarea si, respectiv, ridicarea abandonării/conservării sondelor de petrol se solicită de către titulari în baza unui proiect tehnic, aprobat si însusit de către acestia.

1.3. Conservarea, abandonarea si, respectiv, ridicarea abandonării/conservării sondelor se avizează de către directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.)

1.4. Tarifarea acordului pentru abandonarea sondelor si a extinderii valabilitătii acestuia se face în aceleasi conditii ca si la avizul de abandonare a sondelor.

1.5. Proiectele tehnice de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor întocmite de către titular, respectiv avizele/acordurile aferente emise de A.N.R.M. nu vor contine date si informatii privind

resursele geologice/rezervele de petrol din cadrul zăcământului comercial.

2. Definitii

2.1. Conservare semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă care au ca scop punerea ei în sigurantă până la realizarea conditiilor tehnice, tehnologice si economice necesare punerii în exploatare a zăcămintelor de petrol sau a depozitelor subterane de gaze naturale.

2.2. Abandonare semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă pentru protectia tuturor formatiunilor geologice traversate, precum si al lucrărilor de suprafată executate în scopul refacerii si reabilitării mediului.

2.3. Ridicarea abandonării/conservării semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă în scopul reactivării acesteia.

3. Domeniul de aplicare

3.1. Conservarea sondelor de petrol se impune în următoarele cazuri:

- lipsa conditiilor tehnologice necesare punerii în productie a sondelor;

- protejarea capetelor de gaze din zăcămintele de titei;

- imposibilitatea punerii în exploatare a sondelor de cercetare din perimetrele de explorare;


- necesitatea efectuării unei analize economice a conditiilor de exploatare.

3.2. Abandonarea sondelor de petrol se impune în situatia în care:

- lucrările de foraj nu mai pot fi continuate din motive tehnice, geologice sau economice;

- sonda a epuizat rezervele din toate stratele cunoscute ca fiind productive si/sau a inventariat toate colectoarele posibil a fi saturate;

- sonda nu mai poate fi repusă în productie din motive tehnice;

- debitele sondelor au coborât sub limita de exploatare economică stabilită pentru zăcământ;

- utilitatea publică necesită o asemenea decizie;

- titularul nu le mai poate utiliza în alte scopuri;

- titularul renuntă la concesiune.

3.3. Ridicarea abandonării/conservării sondelor de petrol poate fi cerută de către titulari pe baza unor documentatii tehnice care să ateste modificările structurale evidentiate ca urmare a obtinerii unor noi informatii geologice, prin utilizarea de noi tehnologii de interpretare a datelor, ori pentru repunerea sondei în productie sau reluarea operatiunilor petroliere.

4. Descrierea instructiunilor

4.1. Conservarea, abandonarea si, respectiv, ridicarea abandonării/conservării sondelor de petrol se solicită de către titulari, în baza unui proiect tehnic, prin scrisoare-comandă, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

4.2. Documentatiile se înaintează directiei generale de specialitate din cadrul A.N.R.M., care, după caz, va elibera acordul/avizul solicitat.

4.3. A.N.R.M., prin directia generală de specialitate, analizează documentatiile si emite comunicarea de plată prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei. Eliberarea acordului/avizului se va face după ce titularul acordului petrolier prezintă dovada achitării tarifului legal.

4.4. În situatia în care directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M. solicită completări, termenul de 30 de zile pentru emiterea comunicării de plată se calculează de la data depunerii completărilor.

4.5. Continutul-cadru al proiectelor tehnice

4.5.1. Proiectul tehnic de conservare a sondei, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M., va fi însusit si semnat de către titular si se înaintează pe hârtie si pe suport magnetic.

Proiectul tehnic cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70), numărul avizului de săpare, scurt istoric al forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată sonda, denumirea firmei care a executat forajul sondei;

- limitele geologice, constructia sondei, programul de tubaj si deviatia, atât cele proiectate, cât si cele realizate;

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- cauzele si motivatia pentru care se solicita trecerea în conservare a sondei;

- mentionarea studiului tehnico-economic prin care sonda a fost propusă pentru conservare (după caz);

- anexe - grafice (fragmente de hărti structurale, diagrafii geofizice);

- programul lucrărilor de conservare, cu precizarea perioadei pentru care se solicită conservarea sondei.

4.5.2. Proiectul tehnic de abandonare, elaborat de un proiectant atestat de A.N.R.M., va fi însusit si semnat de către titular, va fi înaintat pe hârtie si pe suport magnetic si va cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul sondei, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70);

- un scurt istoric al lucrărilor executate în sondă si starea instalatiilor de fund si de suprafată;

- cauzele si motivele pentru care se solicită abandonarea sondei;

- schita topografică cu amplasamentul sondei, careul sondei si drumul de acces;

- limitele geologice, constructia sondei, programul de tubaj si deviatia, atât cele proiectate, cât si cele realizate;

- mentionarea studiului tehnico-economic prin care sonda a fost propusă pentru abandonare (după caz);

- sondele prin care se poate recupera rezerva rămasă (după caz) si situatia lor actuală (de unde exploatează, starea tehnică etc);

- data si modul în care sonda a fost asigurată tehnic până la abandonare;

- programul lucrărilor de abandonare;

- anexe - grafice (schita cu constructia sondei, imagini foto ale careului si facilitătilor sondei, planul ortofoto 1:5.000, fragmente de hărti structurale, sectiuni geologice, diagrafiile geofizice echipate cu datele geologico-tehnice si probele de productie etc).

4.5.3. Proiectul tehnic de obtinere a avizului de abandonare, elaborat de un proiectant atestat de A.N.R.M., cuprinde:

- raportul tehnic de executare a lucrărilor prevăzute în acord, întocmit de un expert/specialist atestat de A.N.R.M. si însusit de titular;

- dovada privind executarea lucrărilor de refacere a mediului, vizată de autoritatea de mediu.

4.5.4. Proiectul tehnic de ridicare a abandonării/conservării sondelor, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M. (înaintat si pe suport magnetic), însusit si semnat de titular, cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70), numărul avizului de săpare, scurt istoric al forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată sonda, denumirea firmei care a executat forajul sondei;

- limitele geologice, constructia sondei, programul de tubaj si deviatia, atât cele proiectate, cât si cele realizate;

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- cauzele si motivatia care au condus la oprirea din productie si abandonarea/conservarea sondei;

- cauzele si motivatia pentru care se solicită ridicarea abandonării/conservării sondei;

- programul lucrărilor de reactivare a sondei;

- anexe - grafice (schita cu constructia sondei, fragmente de hărti structurale, sectiuni geologice, diagrafiile geofizice echipate cu datele geologico-tehnice si probele de productie etc).

4.6. Numai după obtinerea avizului de conservare sau de ridicare a abandonării/conservării sondelor, respectiv a acordului de abandonare se va trece la executarea lucrărilor conform programelor din proiectele tehnice.

4.7. În cazul în care titularul desfăsoară operatiuni petroliere în sondă, la solicitarea argumentată, titularul poate obtine acceptul pentru continuarea operatiunilor petroliere cu lucrările de abandonare, urmând ca în 30 de zile de la data solicitării să transmită proiectul de abandonare în sondă.


4.8. Sonda va fi scoasă din evidenta contabilă numai după obtinerea avizului de abandonare.

5. Programe de lucrări, ca norme tehnice minime

5.1. Programul lucrărilor de conservare a sondelor constă în:

5.1.1. umplerea putului cu un fluid având aceleasi caracteristici ca si cel utilizat în timpul forajului;

5.1.2. echiparea sondei cu material tubular si echipament de suprafată care să asigure posibilitatea de executie a interventiilor în sondă si monitorizarea acesteia;

5.1.3. În cazul în care potentialul energetic al zăcământului impune luarea unor măsuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipări si/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

5.2. Programele de lucrări de abandonare constau, după caz, în lucrări prevăzute în mod minimal, conform prezentelor instructiuni tehnice.

5.2.1. Pentru sondele ce se vor abandona din foraj se va executa următorul program minim de lucrări:

- umplerea găurii de sondă cu fluid de densitatea celui folosit în timpul forajului, executarea unui dop de ciment de cea 50 m deasupra obiectivelor pentru care a fost săpată sonda, dopuri de ciment de cea 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor poros-impermeabile) din 200 în 200 m pe portiunea de gaură liberă, dop de ciment de cea 100 m în teren sub siul ultimei coloane tubate, respectiv de cea 50 m în coloana aflată deasupra siului;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la put se va executa un dop de ciment pe o lungime de 50 m deasupra capului de operare;

- la gura sondei se va tăia coloana la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

5.2.2. Pentru sondele care se abandonează din probe de productie, după iesirea din productie sau pentru alte categorii de sonde se va executa următorul program minim de lucrări:

- se va efectua un dop de ciment în coloană cu oglinda la 50 m deasupra perforaturilor;

- se va umple gaura de sondă cu un fluid având aceleasi caracteristici ca si cel utilizat în timpul forajului;

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentată pe toată lungimea si se constată presiuni între coloane se va perfora coloana de exploatare si se va executa o cimentare sub presiune, astfel încât să se obtină un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m sub siul ultimei coloane cimentate la zi;

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la put se va executa un dop de ciment suspendat pe o lungime de 50 m, deasupra capului de operare;

- în sondele care probează strate în gaură liberă se vor executa dopuri de ciment de cea 50 m deasupra siului ultimei coloane tubate si de 100 m în teren sub siul ultimei coloane cimentate la zi, astfel încât să se asigure etanseitatea sondei;

- se va efectua un dop de ciment de 50 m la gura sondei si se va blinda si stanta pe capul de coloană numărul sondei;

- în cazul sondelor a căror stare tehnică nu mai permite reintrarea în sondă, cu avizul A.N.R.M., se vor tăia coloanele la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal;

- pentru sondele afectate de alunecări de teren/viituri etc. (coloane rupte/smulse în teren, rămase în albia râurilor etc), programul de abandonare a sondelor va face obiectul unei analize speciale pentru fiecare sondă, împreună cu A.N.R.M.

5.3. Lucrările necesare pentru ridicarea abandonării/conservării sondelor depind de natura lucrărilor executate anterior si presupun următoarele operatiuni petroliere:

- spălarea dopurilor de nisip, extragerea dopurilor mecanice, frezarea dopurilor de ciment până la baza intervalului de interes;

- perforare, reperforare, testare, tratamente de stimulare pe intervalele de interes;

- echiparea sondei pentru noua utilizare.

6. Monitorizarea lucrărilor de abandonare

6.1. Realizarea abandonării în conformitate cu proiectul tehnic va fi supervizată de un expert/specialist independent, atestat de A.N.R.M., care în raportul de abandonare va confirma exactitatea operatiunilor efectuate.

6.2. În cazuri speciale, când pe parcursul desfăsurării lucrărilor apar situatii tehnice neprevăzute, de natură să modifice programul avizat de A.N.R.M., atât expertul/specialistul, cât si titularul/operatorul sunt obligati să informeze imediat directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M., astfel:

- aparitia unor presiuni tubing-coloană si/sau între coloane (altele decât cele măsurate/cunoscute) ce pot conduce la manifestări eruptive;

- alte accidente tehnice decât cele cunoscute (material tubular scăpat la put, coloane sparte si/sau deformate);

- instalatii de fund sau de suprafată afectate de alunecări de teren sau de alte calamităti.

Directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M., de comun acord cu reprezentantii titularului, stabileste noul program de operatiuni petroliere în sondă, supus aprobării conform prezentelor instructiuni tehnice.

6.3. Listele cu expertii/specialistii si proiectantii atestati de A.N.R.M. se afisează la toate compartimentele de inspectie teritorială, precum si pe site-ul A.N.R.M.

7. Durata de executare a lucrărilor si termenele de valabilitate a actelor emise

În urma analizării proiectelor tehnice de conservare, abandonare, ridicare a abandonării/conservării sondelor, A.N.R.M., prin directia generală de specialitate, emite următoarele avize/acorduri:

- avizul de conservare a sondei, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, valabil 36 de luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în conditiile refacerii documentatiei tehnice si reluării procedurii; lucrările de conservare în sondă se execută în termen de 6 luni de la data emiterii avizului;

- avizul de conservare a sondei care a deschis capul de gaze în cadrul unor zăcăminte de titei cu cap de gaze, cu durata stabilită prin studiile de zăcământ confirmate de autoritatea competentă;

- acordul de abandonare a sondei, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, valabil 24 de luni de la data emiterii;

- în cazul în care titularul nu solicită obtinerea avizului de abandonare până la expirarea valabilitătii acordului de abandonare, acesta va înainta autoritătii competente o documentatie de prelungire a acordului de abandonare, prin care va prezenta/justifica întârzierea încheierii lucrărilor de abandonare, solicitând prelungirea acordului de abandonare cu încă un an;


- avizul de abandonare a sondei, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, are valabilitate nedeterminată;

- avizul de ridicare a abandonării/conservării, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice; lucrările privind ridicarea abandonării/conservării sondelor se execută în termen de 6 luni de la data emiterii avizului, care are valabilitate nedeterminată, în cazul executării în termen a lucrărilor.

8. Sanctiuni

8.1. Nerealizareaîn conformitate cu documentatia a lucrărilor de abandonare, în termenele precizate la pct. 7, atrage anularea acordului de abandonare si reluarea procedurii de abandonare.

8.2. Realizarea altor lucrări decât cele prevăzute în acordul eliberat se face numai cu aprobarea A.N.R.M., prin directia generală de specialitate.

8.3. Neinformarea A.N.R.M. de către expert/specialist, respectiv titular cu privire la una dintre situatiile prevăzute la subpct. 6.2 se sanctionează cu anularea atestatului pentru expert/specialist, respectiv sanctionarea cu amendă a titularului.

8.4. Nerealizarea lucrărilor de conservare si de ridicare a abandonării/conservării sondelor conform cu avizul, în termen de 6 luni de la data emiterii, atrage anularea avizului.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

Persoana juridică........................................

Reprezentată prin........................................

Adresa ...................................................

Cod unic de înregistrare.................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..............

Telefon/Fax.............................................

SCRISOARE-COMANDĂ

 

Către Agentia Natională pentru Resurse Minerale

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, vă transmitem anexat proiectul privind ................................... sondei .........................., amplasată în perimetrul ................................., judetul .........................., în vederea emiterii acordului/avizului.

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentantul autorizat al operatorului economic,

......................................................................................

 

 

Director general,

......................................................................................

Director economic,

......................................................................................

 

 

Încadrarea documentatiei

Proiectul a fost evaluat în cadrul directiilor de specialitate si se încadrează la pozitia ...... din anexa nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, si se tarifează cu suma de .............................. lei.

 

Data

...................................

Director general,

......................................................................................

ANEXA Nr. 2

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Adresa ..............................................

Telefon/Fax.........................................

Nr.........../....………….

COMUNICARE DE PLATĂ

 

Denumirea operatorului economic .......................................................................................................................................

Adresa sediului ......................................., cod unic de înregistrare .............................., cod fiscal .......................................

Potrivit art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si anexei nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în vederea desfăsurării operatiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, vă comunicăm că pentru întocmirea si eliberarea acordului/avizului privind .................. sondei ...................., solicitat de către dumneavoastră prin Scrisoarea-comandă nr. ....................., urmează să achitati tariful în suma de ............................ lei în contul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale ......................, deschis la ............................

Tariful poate fi achitat si în numerar la casieria Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

La primirea de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale a extrasului de cont în care este înregistrată plata sau, după caz, la achitarea la casierie a tarifului, se va emite factura.

Avizele/Acordurile solicitate nu se eliberează fără dovada achitării tarifului.

Mentionăm că aveti obligatia, conform angajamentului asumat prin Scrisoarea-comandă nr. .................., să achitati tariful sus-mentionat în termen de 10 zile de la data primirii prezentei comunicări.

 

Director general,

......................................................................................

ANEXA Nr. 3

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Adresa ..................................

AVIZ Nr................./.....................

 

Obiect: conservarea sondei ........................... Judetul .............................................., perimetrul .........................................

I. Titularul acordului de concesiune .............................................................................. (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia de specialitate cu nr. ........................., solicită avizarea executării lucrărilorde conservare a sondei ................................, judetul ......................., perimetrul .................................................

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, de către cine;

- constructia sondei;

- limite geologice;

2. date despre probele de productie/exploatare:

- obiectivele productive;

3. cauzele si motivatia care au condus la conservarea sondei;

4. perioada pentru care se acordă trecerea în conservare.

III. Avizul

În urma analizării proiectului tehnic de conservare si în conformitate cu legislatia în vigoare, Directia de specialitate avizează executarea lucrărilorde conservare a sondei............

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director general,

......................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Adresa ..............................................

ACORD Nr...................../..................................

 

Obiect: acord de abandonare în sonda ..................................... Judetul ....................................., perimetrul .......................

I. Titularul acordului de concesiune .............................................................................. (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia de specialitate cu nr. ................., solicită acordul de abandonare în sonda ........................, judetul ...........................,

Perimetrul .................

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, de către cine;

- constructia sondei;

- limite geologice;

2. scurt istoric de productie/exploatare:

3. cauzele si motivatia care au condus la abandonarea sondei; Ml. Acordul

În urma analizării proiectului tehnic de abandonare în sondă si în conformitate cu legislatia în vigoare, Directia de specialitate emite acordul de abandonare a sondei ................................., cu respectarea următoarelor măsuri:


- definitivarea lucrărilor de abandonare nu va depăsi 6 luni de la obtinerea acordului;

- asigurarea tehnică a sondei si inscriptionarea ei.

Eventualele modificări ale prevederilor acordului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director general,

......................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Adresa ..............................................

AVIZ Nr. ................/.....................

 

Obiect: abandonarea sondei ......., judetul ...............

I. Titularul acordului de concesiune .............................................................................. (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia de specialitate cu nr. .............................., solicită avizarea abandonării sondei ..................., judetul .....................................,

Perimetrul ...............

II. Din examinarea proiectului tehnic de abandonare au rezultat următoarele:

1. lucrările de abandonare efectuate în sondă au fost executate în baza Acordului de abandonare nr. .... si expertizate de ..............................................., atestat nr. ................;

2. lucrările de refacere a mediului executate la sondă au fost validate de inspectoratul teritorial de mediu ......................

III. Avizul

În urma analizării proiectului tehnic de abandonare si în conformitate cu legislatia în vigoare, Directia de specialitate avizează abandonarea sondei.

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director general,

......................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Adresa ..............................................

AVIZ Nr. ................/.....................

 

Obiect: ridicarea abandonării/conservării sondei .................................... Judetul ..........................., perimetrul ..................

I. Titularul acordului de concesiune ................................................................................... (numele si adresa), prin Adresa nr. ..............., înregistrată la Directia de specialitate cu nr. ........................, solicită avizarea ridicării abandonării/conservării sondei .............., judetul ..................................

II. Din examinarea proiectului tehnic de ridicare a abandonării/conservării au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, adâncimea realizată, obiectivul;

- constructia sondei;

- limite geologice;

- perioada în care a produs;

- obiectivele productive;

- lucrările de abandonare/conservare executate la sondă;

2. datele care justifică ridicarea abandonării/conservării sondei.

III. Avizul

În urma analizării proiectului tehnic de ridicare a abandonării/conservării si în conformitate cu legislatia în vigoare, Directia de specialitate avizează ridicarea abandonării/conservării sondei.

Definitivarea lucrărilor nu va depăsi 6 luni de la obtinerea acordului.

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director general,

......................................................................................


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare acestuia.

Art. 3. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2011.

Nr. 59.

 

ANEXA

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situatii financiare trimestriale si anuale.

1.2. Situatiile financiare ale anului 2010 reprezintă documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2010.

1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetară si anexe la situatiile financiare care includ: politici contabile si note explicative.

1.4. Situatiile financiare se întocmesc în moneda natională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităti proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot întocmi situatii financiare si într-o altă monedă.

1.5. Situatiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009;

- prezentele norme metodologice.

Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati în Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare, si altor reglementări în vigoare.

1.6. Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2010 sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/legislatie

La aceeasi adresă sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare.

1.7. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare: “Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, si în urma verificării si analizării acestora, Ministerul Finantelor Publice elaborează contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului.” După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi a României, acestea se aprobă de Parlament.

1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finantelor Publice întocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finantelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

1.9. La întocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010, institutiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si următoarele:

- Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010;

- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, cu exceptia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008, cu exceptia prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) si a înregistrărilor contabile de la lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Inventarierea, evaluarea, înregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale în bilant

 

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii cu ocazia inventarierii si la închiderea exercitiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către institutiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, conform căruia: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, tinându-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă”, precum si ale art. 22, conform căruia: “începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate în patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o dată ia 3 ani, în conditiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.”

2.3.(2) Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): “Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare”, iar potrivit alin. (5) al aceluiasi articol: “în situatia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizati, valoarea justă la data bilantului se determină de o comisie numită de conducătorul institutiei publice.”

2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de către organismele profesionale de profil.

2.3.(4) în cazul reevaluării efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfăsurarea în bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică si tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică si morală, utilitatea si valoarea de piată a acestora.

2.4. La întocmirea bilantului contabil se vor avea în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică si sistematică a operatiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) ultima balantă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2010, pusă de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si să corespundă functiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 “Alte active ale statului”, astfel încât acesta să evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tării, în subsolul tării si al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat în conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 411 “Clienti”, 4281 “Alte datorii în legătură cu personalul”, 4282 “Alte creante în legătură cu personalul”, 461 “Debitori”, 462 “Creditori”, 473 “Decontări din operatiuni în curs de clarificare” etc, urmărindu-se achitarea obligatiilor si încasarea creantelor în lei si în valută, după caz;

e) în situatia în care operatiunile îsi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 “Cheltuieli în avans” si 472 “Venituri în avans”, după caz;

f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilitătilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul “Situatia dobânzilor acordate la data ....”, eliberat de unitătile Trezoreriei Statului.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzactiilor în valută, cât si evaluarea la cursul Băncii Nationale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuării operatiunii (încasare, plată, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor în valută, a disponibilitătilor în valută si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele si depozitele în valută, existente în sold la sfârsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Băncii Nationale a României si al Ministerului Finantelor Publice).

2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile pct. 1.3 “Moneda si cursul de înregistrare”, cap. I “Dispozitii generale” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care există reglementări specifice.

2.6. Pentru realizarea cerintei prevăzute în functiunea contului 8067 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele:

a) analiza si regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 “Personal - salarii datorate”, 431 “Asigurări sociale”, 437 “Asigurări pentru somaj” etc, pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerintelor contabilitătii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani si în natură si contributiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate în conturile precizate mai sus, pot depăsi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2010, a căror plată se va face esalonat în exercitiile următoare, se vor înregistra în contabilitatea institutiilor publice la momentul plătii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie;

b) analiza si regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori si alti creditori, în limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori si alti creditori, în limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidentiate în conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 462 “Creditori”.

Potrivit cerintelor contabilitătii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate si lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc, care reflectă consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice până la data întocmirii bilantului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate în conturile precizate mai sus pot depăsi valoarea angajamentelor legale neachitate;

c) analiza si regularizarea sumelor reprezentând pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum si cheltuielile cu dobânzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 “Angajamente legale”, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru institutiile publice.

2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exercitiul bugetar, în limitele aprobate.

Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercitiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercitiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat în exercitiile bugetare următoare, în conditiile legii.

La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) în situatia în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament, care vor fi egale cu creditele bugetare aprobate pentru exercitiul respectiv, în baza cărora se pot ordonanta si efectua plăti.

2.8. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:

a) soldul contului 481 “Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” si al contului 482 “Decontări între institutii subordonate”, care evidentiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la institutia care a transferat, cât si la institutia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 “Rezultatul reportat”. Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situatie conturile de decontări 481 si 482 închizându-se la momentul întocmirii bilantului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.


Institutiile publice implicate în astfel de operatiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar institutia care a primit bunurile si Ie-a consumat va solicita în scris institutiei care Ie-a transferat închiderea contului de decontare;

b) eliminarea conturilor 481 “Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” si 482 “Decontări între institutii subordonate” din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;

c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel încât în bilantul centralizat al ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) optional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între institutii sau redistribuiri între unităti aflate în subordinea aceluiasi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situatia în care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între institutii care nu se află în subordinea aceluiasi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.

2.10. În bilantul contabil încheiat la 31 decembrie 2010 următoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:

- contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat” (se închide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial - bugetul de stat” cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile încasate);

- contul 5121 “Conturi la bănci în lei” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- contul 5124 “Conturi la bănci în valută” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- conturile 6xx “Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

- conturile 7xx “Venituri .......” (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial - bugetul de stat”;

- contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” se închide prin creditul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

- conturile 7xx “Venituri .........” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 “Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantări din bugetul de stat”, pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legătură cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc).

2.10.(2) La unitătile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 “Disponibil al bugetului local”;

- contul 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (în situatia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzi, comisioane, speze si alte costuri aferente);

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- contul 4687 “Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii”;

- contul 5197 “Sume primite din fondul de rulment conform legii”;

- conturile 6xx “Cheltuieli ..........” (efectuate din fondurile constituite în afara bugetelor locale) se închid prin debitul conturilor:

131 “Fondul de rulment”;

134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”;

135 “Fondul de risc”;

136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte”;

137 “Taxe speciale”;

1399 “Alte fonduri”, după caz;

- conturile 6xx “Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local” sau 121.02 “Rezultatul patrimonial - bugetul local” la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;

- conturile 7xx “Venituri.......” (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 “Rezultatul patrimonial - bugetul local”;

- contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale” se închide prin creditul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local”;

- conturile 7xx “Venituri....” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 “Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantări din bugetul local”, pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legătură cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc).

2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

- contul 5251”Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- contul 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- conturile 6xx “Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”;

- conturile 7xx “Venituri .......” (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”;

- contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat” se închide prin creditul contului 5251 “Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”, cu totalul plătilor nete de casă.

2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj:

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- contul 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- conturile 6xx “Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor pentru somaj) se închid prin debitul contului 121.04 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru somaj”;

- conturile 7xx “Venituri .......” (ale bugetului asigurărilor pentru somaj) se închid prin creditul contului 121.04 “Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru somaj”;

- contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj” se închide prin creditul contului 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”, cu totalul plătilor nete de casă.

2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- contul 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- conturile 6xx “Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- conturile 7xx “Venituri .......” (ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- contul 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se închide prin creditul contului 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, cu totalul plătilor nete de casă. 2.10.(6) La institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, somaj):

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010);

- conturile 6xx “Cheltuieli ..........” (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se închid prin debitul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii”;

- conturile 7xx “Venituri.......” (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se închid prin creditul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii”.

2.10.(7) în contabilitatea Trezoreriei Centrale:

- contul 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei statului” se închide prin creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” (cu totalul plătilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, si nu pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile încasate).

 

CAPITOLUL III

Prevederi referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare

 

3.1. În contabilitatea Autoritătii de certificare si plată si a autoritătilor de management

3.1.(1) înregistrarea diferentelor rezultate între sumele autorizate/certificate si sumele solicitate Comisiei Europene de către Autoritatea de certificare si plată la momentul transmiterii Declaratiei de cheltuieli (pentru obiectivul convergentă si obiectivul cooperare teritorială europeană) se efectuează astfel:

a) în situatia în care sumele autorizate de autoritătile de management si plătite beneficiarilor sunt mai mari decât sumele solicitate Comisiei Europene:

 

%

4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

473 “Decontări din operatii în curs de clarificareVanalitic distinct - “Diferente între sumele autorizate si sumele solicitate Comisiei Europene”

=

474 “Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri”

 

b) în situatia în care sumele autorizate de autoritătile de management si plătite beneficiarilor sunt mai mici decât sumele solicitate Comisiei Europene:

 

4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

=

%

474 “Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri”

473 “Decontări din operatii în curs de clarificareVanalitic distinct - “Diferente între sumele autorizate si sumele solicitate Comisiei Europene”

 

3.1.(2) în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare, înregistrarea în contabilitatea Autoritătii de certificare si plată/autoritătilor de management (care utilizează mecanismul plătilor indirecte) a plătilor efectuate din fondurile externe nerambursabile postaderare în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către autoritătile de management, se efectuează astfel:

a) la Autoritatea de certificare si plată, prin formulele: 4555.1 (4555.2, 4555.3) = 5151 si concomitent 474 = 4505.1 (4505.2, 4503.3);

b) la autoritătile de management, prin formulele: 4555.1 (4555.2, 4555.3)= 5151 si concomitent 476 = 4505.1 (4505.2, 4505.3).

Ca urmare a înregistrărilor de mai sus, contul 476 “Sume în curs de declarare/certificare - alte institutii publice decât cele finantate integral din buget si alte entităti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri” îsi schimbă denumirea în: “Sume în curs de declarare Autoritătilor de Certificare - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”. Cu ajutorul acestui cont autoritătile de management care utilizează mecanismul plătilor indirecte, agentiile de plăti si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale tin evidenta sumelor aflate în curs de declarare la autoritătile de certificare în vederea certificării acestora, după virarea sumelor datorate beneficiarilor.

3.2. În contabilitatea institutiilor publice - beneficiari de fonduri externe nerambursabile postaderare

3.2.(1) La institutiile publice finantate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrarea cererilor de rambursare reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare solicitate autoritătilor de management se efectuează astfel:

 

4583 “Sume de primit de la Autoritătile de :

Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri - (la beneficiari)”

=

775 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare”

 

Contul 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget” se utilizează numai de către institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice de subordonare locală finantate integral din bugetele locale, pentru derularea proiectelor.

Institutiile mentionate mai sus nu utilizează contul 8077 dacă au calitatea de lider de proiect în cadrul proiectelor derulate în parteneriat.

3.2.(2) în vederea evidentierii distincte a taxei pe valoarea adăugată din facturile emise de furnizori pentru bunuri livrate, lucrări executate sau servicii prestate, în contabilitatea beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare (neplătitori de taxă pe valoarea adăugată) se pot efectua următoarele înregistrări:

 

a) 2xx “Conturi Clasa 27 analitic pe proiect

=

404 “Furnizori de active fixe” analitic distinct - valoarea fără TVA/ analitic pe proiect analitic distinct - valoarea TVA/ analitic pe proiect

b) 3xx “Conturi de Stocuri”/ analitic pe proiect

=

401 “Furnizori” analitic distinct - valoarea fără TVA/ analitic pe proiect analitic distinct - valoarea TVA/ analitic pe proiect

c) 6xx “Conturi de Cheltuieli”/ analitic distinct

=

401 “Furnizori” analitic distinct - valoarea fără TVA/ analitic pe proiect analitic distinct - valoarea TVA/ analitic pe proiect

 

3.2.(3) Institutiile publice care derulează proiecte cu finantare nerambursabilă postaderare evidentiază creanta fată de Comisia Europeană la nivelul plătilor efectuate de ia titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe postaderare, aferente anului 2010, pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare astfel:

 

a) 4505.1 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.2 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

=

473 “Decontări din operatii în curs de clarificareVanalitic distinct:

 

“Sume în curs de solicitare la rambursare”


4505.3 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.4 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.5 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

 

NOTĂ:

Începând cu luna ianuarie 2011, operatiunea de mai sus se va înregistra concomitent cu plătile efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente FEN postaderare.

b) după întocmirea cererii de rambursare si transmiterea acesteia autoritătilor de management se înregistrează stingerea creantei cu Comisia Europeană prin inversarea operatiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.1; 4505.2; 4505.3; 4505.4; 4505.5).

3.2.(4) în situatia în care fondurile necesare pentru programe/proiecte sunt incluse atât în bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cât si în bugetul de stat (sursa 01), institutiile publice, în calitate de beneficiari de fonduri externe nerambursabile postaderare, efectuează următoarele înregistrări:

a) încasarea sumelor în conturi de disponibilităti, reprezentând prefinantare pentru programe/facilităti/instrumente postaderare:

 

5152 “Disponibil in valuta din fonduri = externe nerambursabile”

=

4506 “Sume avansate de Comisia Europeană - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

b) plata furnizorilor din bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa 08:     

 

401 “Furnizori”

(404 “Furnizori de active fixe”)

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

(5152 “Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile”)/

08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile/titlul 56 art. ... alin. ...

 

c) plata furnizorilor din bugetul institutiei - sursa 01:                                                   

 

401 “Furnizori” = (404 “Furnizori de active fixe”)

=

7701 “Finantarea de la bugetul de stat”/ titlul 56 art. ... alin. ...

 

 

d) înregistrarea creantei cu Comisia Europeană/alti donatori si a sumelor datorate bugetului de stat în lună în aceeasi care s-au efectuat plătile:                

 

4505.1 “Sume de primit de la Comisia = Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat –

bugetul de stat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

=

 

4555.1 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 


e) stingerea creantei cu Comisia Europeană/alti donatori, odată cu întocmirea declaratiei financiare:

 

474 “Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri”

=

4505.1 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

f) înregistrarea declaratiei financiare:                                                                         

 

%

4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

=

775 “Finantare din fonduri externe (pentru sumele cheltuite din prefinantarea de la Comisia Europeană/alti donatori - sursa 08 - titlul

474 “Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (pentru sumele cheltuite din bugetul institutiei - sursa 01 - titlul 56)

 

g) înregistrarea sumelor cuprinse în declaratia financiară reprezentând justificarea prefinantării de la Comisia Europeană/alti donatori - sursa 08:  

 

4506 “Sume avansate de Comisia Europeană - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

=

4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

3.2.(5) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice de subordonare locală finantate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget”. Aceste sume nu se raportează în anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

3.3. Înregistrarea în contabilitate a proiectelor implementate în parteneriat finantate din instrumente structurale, pentru obiectivul convergentă

3.3.(1) în contabilitatea liderului:

 

a) încasarea prefinantării de la autoritătile de management/Autoritatea de certificare si plată:

 

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

=

4585 “Avansuri primite de la Autoritătile de Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti reprezentând prefinantare - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (la beneficiari)”

 

b) virarea prefinantării în conturile proprii: 

- la institutiile finantate integral din bugetul local:

 

5211 “Disponibil al bugetului local” =

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

 

- la institutiile publice finantate integral din venituri proprii sau venituri proprii si subventii:

 

581 “Viramente interne

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

 

560 “Disponibil al institutiilor publice  finantate integral din venituri proprii”

(561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”)

=

581 “Viramente interne”


c) virarea prefinantării în conturile partenerilor:                                                                          

 

461 “DebitoriVanalitic distinct

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

 

d) înregistrarea plătilor efectuate din bugetul liderului, de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”:

 

%

401 “Furnizori”

404 “Furnizori de active fixe”

=

770 “Finantarea de la buget”

(560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

6xx “Cheltuieli

 

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”)

 

e) evidentierea creantei fată de Comisia Europeană la nivelul plătilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, aferente anului 2010, pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare:

 

 

4505.1 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

(4505.2 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.3 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

=

473 “Decontări din operatii în curs de clarificareVanalitic distinct: “Sume în curs de solicitare la rambursare”

4505.4 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

 

 

4505.5 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”)

 

 

 

NOTĂ:

Începând cu luna ianuarie 2011, operatiunea de mai sus se va înregistra concomitent cu plătile efectuate de la titlul 56

“Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente FEN postaderare.

 

f) după întocmirea cererii de rambursare si transmiterea acesteia autoritătii de management se înregistrează stingerea creantei fată de Comisia Europeană prin inversarea operatiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.1; 4505.2; 4505.3; 4505.4; 4505.5).

g) înregistrarea cererii de rambursare centralizată a liderului si a partenerilor în situatia în care liderul este institutie publică finantată integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale, precum si din venituri proprii sau venituri proprii si subventii:

 


4583 “Sume de primit de la Autoritătile de Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (la beneficiari)”

=

%

775 “Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”

7721 “Subventii de la bugetul de stat”

462 “CreditoriVanalitic distinct (parteneri care nu sunt finantati integral din bugetul de stat)

4555.1 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri - buget de stat” (parteneri care sunt finantati integral din bugetul de stat)

 

h) înregistrarea cererii de rambursare centralizată a liderului si a partenerilor în situatia în care liderul este institutie publică finantată integral din buget de stat:

 

4583 “Sume de primit de la Autoritătile de Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (la beneficiari)”

=

%

4555.1 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri - buget de stat” (lider si parteneri finantati integral din bugetul de stat)

462 “CreditoriVanalitic distinct (parteneri care nu sunt finantati integral din bugetul de stat)

 

i) deducerea prefinantării acordate partenerilor:                                                             

 

462 “Creditori / analitic distinct

=

461 “Debitori / analitic distinct

 

j) deducerea prefinantării primite de la autoritătile de management/Autoritatea de certificare si plată, din cererea de rambursare centralizată a liderului si a partenerilor:

 

4585 “Avansuri primite de la Autoritătile de Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti reprezentând prefinantare - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (la beneficiari)”

=

4583 “Sume de primit de la Autoritătile de Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (la beneficiari)”

 

k) încasarea sumelor rambursate de autoritătile de management/Autoritatea de certificare si plată:          

 

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

=

4583 “Sume de primit de la Autoritătile de Certificare/Autoritătile de Management/Agentiile de Plăti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri (la beneficiari)”


1) virarea sumelor rambursate în conturile proprii de venituri:                                    

 

5251 “Disponibil al bugetului asigurărilor = sociale de stat”

(5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”

5211 “Disponibil al bugetului local”)

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

 

m) virarea sumelor rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat (în situatia în care liderul de proiect sau partenerii sunt institutii publice finantate integral din bugetul de stat):     

 

4555.1 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate

- Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri - buget de stat”

=

 

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

 

n) virarea sumelor rambursate în conturile proprii de disponibilităti:                            

 

581 “Viramente interne”

560 “Disponibil al institutiilor publice = finantate integral din venituri proprii”

(561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”)

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

581 “Viramente interne”

 

o) virarea sumelor datorate partenerilor, altii decât cei finantati integral din bugetul de stat:

 

462 “CreditoriVanalitic distinct

=

5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”

 

3.3. (2). În contabilitatea partenerilor:

a) încasarea prefinantării de la lider:         

 

5211 “Disponibil al bugetului local”

(560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”)

=

462 “CreditoriVanalitic distinct

 

b) înregistrarea plătilor efectuate din bugetele partenerilor, de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”:

 

%

=

770 “Finantarea de la buget”

401 “Furnizori”

404 “Furnizori de active fixe”

 

 

(560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

6xx “Cheltuieli

 

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”)/titlul 56


c) evidentierea creantei fată de Comisia Europeană la nivelul plătilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, aferente anului 2010, pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare:

 

4505.1 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

(4505.2 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.3 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.4 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local – Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”

 

4505.5 “Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii -Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură si alte fonduri”)

=

473 “Decontări din operatii în curs de clarificareVanalitic distinct: “Sume în curs de solicitare la rambursare”

 

NOTĂ:

Îcepând cu luna ianuarie 2011, operatiunea de mai sus se va înregistra concomitent cu plătile efectuate de la titlul 56

“Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente FEN postaderare.

d) după întocmirea cererii de rambursare si transmiterea acesteia autoritătii de management se înregistrează stingerea creantei cu Comisia Europeană prin inversarea operatiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.1; 4505.2; 4505.3; 4505.4; 4505.5).

e) înregistrarea cererii de rambursare transmisă liderului în situatia în care partenerii sunt institutii publice finantate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale, precum si din venituri proprii sau venituri proprii si subventii:

 

461 “DebitoriVanalitic distinct

=

775 “Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”

(7721 “Subventii de la bugetul de stat”)

 

f) înregistrarea sumelor solicitate liderului reprezentând cota-parte din cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în cererea de rambursare, în debitul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget” - cont în afara bilantului, în situatia în care partenerii sunt institutii publice finantate integral din bugetul de stat sau institutii publice de subordonare locală, finantate integral din bugetul local.

Înregistrarea sumelor virate de lider la bugetul de stat sau la bugetul local reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în contul plătilor efectuate, în creditul contului 8077 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget” - cont în afara bilantului.

 


g) deducerea prefinantării acordate de lider:                        

 

462 “CreditoriVanalitic distinct

=

461 “DebitoriVanalitic distinct

 

h) încasarea sumelor rambursate de lider:                            

 

5251 “Disponibil al bugetului asigurărilor  sociale de stat”

(5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”

5211 “Disponibil al bugetului local”

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii”)

=

461 “Debitori / analitic distinct

 

3.3.(3) înregistrările contabile prevăzute la pct. 3.3.(1) si 3.3.(2) se pot efectua si pentru alte fonduri externe nerambursabile postaderare, adaptate fluxurilor financiare specifice de derulare a fondurilor respective.

3.3.(4) Soldul contului 461 “DebitoriVanalitic distinct reprezentând creante din operatiuni cu FEN postaderare si fonduri de la buget în cadrul proiectelor derulate în parteneriat se raportează în “Bilant” (cod 01) la rândul 25 “Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget”, iar soldul contului 462 “CreditoriVanalitic distinct reprezentând datorii din operatiuni cu FEN postaderare si fonduri de la buget în cadrul proiectelor derulate în parteneriat se raportează în “Bilant” (cod 01) la rândul 65 “Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale”.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea situatiilor financiare anuale

 

4.1.(1) în anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operatională, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situatia plătilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”.

Plătile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operatională, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, în functie de natura acestora.

4.1.(2) Institutiile publice au obligatia să prezinte la unitătile de trezorerie a statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea plătilor nete de casă si a soldurilor conturilor de disponibilităti, după caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitătilor de trezorerie a statului.

Soldul pentru conturile de finantare bugetară se stabileste ca diferentă între plăti efectuate si încasări (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflectă totalul plătilor nete de casă.

Datele înscrise în “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) trebuie să corespundă cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.

Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 si 15 coloana 3 si următoarele ce se înscriu de institutia publică.

4.1 .(3) în anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), la rândurile 15 si 16 se înscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfârsitul perioadei de raportare.

4.2.(1) Conturile de executie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 si 2 se completează cu:

- prevederi bugetare initiale;

- prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) în “Conturile de executie a bugetului institutiei publice -Venituri” (formulare din situatiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 si 19 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).

4.2.(3) “Conturile de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (formulare din situatiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 si 19 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se întocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.

Institutiile publice finantate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiază sumele datorate bugetelor respective:

461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.

4.3.(1) La “Conturile de executie bugetară - Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 si 20 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), coloana 1 se completează cu credite de angajament definitive aferente actiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.

4.3.(2) “Conturile de executie bugetară - Cheltuieli”, la raportarea anuală, coloanele 2 si 3 se completează cu:

- credite bugetare initiale;

- credite bugetare definitive.

4.3.(3) Cu privire la raportarea informatiilor în “Conturile de executie bugetară - Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 si 20 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se vor avea în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 3);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăsi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc);

- angajamentele legale (coloana 5) pot depăsi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2009, evidentiate în soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

- plătile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) si în angajamentele bugetare (coloana 4);

- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2010, evidentiate în soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor si serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raportează în conturile de executie bugetară - coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar în anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raportează în conturile de executie bugetară în coloana 8 “Cheltuieli efective”, numai în situatia în care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.4. Anexa 5 “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si institutiile publice finantate din fonduri externe nerambursabile si de către institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activităti finantate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.5. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează si utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:

a) executia bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 12/2010, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) executia cumulată a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitătilor finantate integral din venituri proprii, care va include executia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) si b), cât si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii si subventii (altele decât cele de subordonare locală) cu informatii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

În formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.7. Anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economică).

În formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.8. La întocmirea formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea în vedere si următoarele:

- institutiile publice care în anul 2010 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învătământ vor depune anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” întocmită pe titluri, articole si alineate în cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “învătământ”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2011;

- institutiile publice care în anul 2010 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” întocmită pe titluri, articole si alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Apărare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2011;

4.9. Anexa 8 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.10. Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locală) - Venituri” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.11. Anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.12. Anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.13. Anexa 12 “Contul de executie a bugetului local - Venituri” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functională).

4.14. Anexa 13 “Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.15. Anexa 14a “Disponibil din mijloace cu destinatie specială” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 “Alte fonduri cu destinatie specială” se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilant.

4.16. Anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinatie specială” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către institutiile publice de subordonare locală.


4.17. Anexa 15 “Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.18. Anexa 16 “Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.19. Anexa 17 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.20. Anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.21.(1) Anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Venituri” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.21.(2) în anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Venituri”, la indicatorul “Venituri” de la codul 36.11.10 “Fondul de rulment” se vor raporta veniturile încasate provenite din:

- excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora, la finele anului;

- dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitătile aflate în conturi la Trezoreria Statului.

4.22.(1) Anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa 7.

4.22.(2) în anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Cheltuieli”, la raportarea plătilor din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2010, la subcapitolul 54.11.08 “Fondul de rulment”, articolul 80.08 “Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, se vor avea în vedere următoarele:

a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile anului curent evidentiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687 = 5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2010 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221 = 4687, codul 80.08 în rosu);

b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.

4.23. Anexa 21 “Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la.....” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de unitătile administrativ-teritoriale.

4.24. Anexa 22 “Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unităti administrativ-teritoriale la......” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de unitătile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii si celelalte surse în completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.

4.25. Anexa 23 “Contul de executie a donatiilor/sponsorizărilor primite si utilizate în anul...” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.26. Anexa 24 “Situatia privind veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unităti administrativ-teritoriale” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

4.27. Anexa 25 “Sinteza finantării programelor” si anexa 26 “Fisa programului” (formulare din situatiile financiare anuale, anexe la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de alte autorităti publice, care au obligatia să întocmească si să anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performantă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.

Spitalele publice transferate la autoritătile administratiei publice locale întocmesc anexa 25 si anexa 26, pe care le depun ia directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în vederea centralizării la Ministerul Sănătătii.

4.28. Anexa 27 “Situatia plătilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»“ (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare) se completează de institutiile publice care derulează proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul plătilor raportate în anexa 27 se corelează cu plătile raportate în anexa 7 la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.29. Anexa 28 “Situatia plătilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă» (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare) se completează de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informatii privind plătile efectuate pentru programele cu finantare rambursabilă.

4.30. Anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (formular din situatiile financiare), anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, se completează de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.

4.31.(1) Anexa 30 “Plăti restante” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de către toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, cu sumele reprezentând plăti restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activităti finantate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

4.31.(2) Pentru plătile restante către furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 si 462 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operatiuni decât cele comerciale).

4.31.(3) Pentru plătile restante fată de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 si 4481 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut de actele normative.

4.31.(4) Pentru plătile restante fată de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 si 438 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut de actele normative, (drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăti restante.)

4.31.(5) Pentru plătile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadentă si dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 si 5198 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

4.31.(6) Pentru plătile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăsit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.32.(1) Anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, în numele statului român, la societăti comerciale, societăti/companii nationale, precum si în capitalul unor organisme internationale si companii străine” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de către institutiile publice care detin în numele statului român actiuni la societăti comerciale, societăti/companii nationale, precum si în capitalul unor organisme internationale si companii străine.

4.32.(2) La finele exercitiului se raportează separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate la valoarea de piată, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7. din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.

4.33. Anexa 32 “Situatia sumelor evidentiate în conturi în afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Natională de Pensii Publice, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă si ca modalitate de executare silită, a garantiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilantului specifice operatiunilor respective.

4.34. Anexa 33 “Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de unitătile administrativ-teritoriale.

4.35. Anexa 34 “Situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (formular din situatiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie să fie însotite de informatii prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura si scopul constituirii rezervelor;

- orice informatii semnificative.

4.36. Anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (formulare din situatiile financiare anuale, anexe la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010) se completează de institutiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, după caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.

4.37.(1) Anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de.........” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009 aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice autonome si institutii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.37.(2) în subsectorul administratie publică centrală (codS1311) se cuprind institutiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administratia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.38.(1) Anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de.........” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.38.(2) în subsectorul administratie publică locală (cod S1313) se cuprind institutiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, incluzând comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.39.(1) Anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de .........” (formular din situatiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se completează de institutii si autorităti publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. 4.39.(2) în subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate si institutiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti;

- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

- Casa Natională de Pensii Publice si institutiile subordonate;

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate.

4.40. În vederea întocmirii corecte a anexei 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de......”, a anexei 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de.........” si a anexei 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de.........” (formulare din situatiile financiare, anexe la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), institutiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publică centrală, subsectorul administratie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

4.41. Anexa 41 “Corelatii între formularele de situatii financiare” - anexă la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

4.42. Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice se raportează în anexa 6 “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli”, anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli”, anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli”, după caz, puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de plăti si contractare PHARE sau alte agentii/autorităti de implementare).

Anexele 6 si 7 la situatiile financiare trimestriale si anuale, întocmite de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, care se depun la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice, vor purta viza agentiilor/autoritătilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plătilor raportate în conturile de executie de către institutiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.

Totodată, aceste plăti nu se raportează de către institutiile publice în “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 si 4).

4.43. Spitalele publice transferate la autoritătile administratiei publice locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul “Bilant”, cuprinzând toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sursa de finantare a acestora, Situatia fluxurilor de trezorerie, care va include soldurile tuturor conturilor de disponibilităti, precum si celelalte anexe la situatiile financiare. Contul de rezultat patrimonial care se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile, finantările si cheltuielile institutiei efectuate după data preluării la bugetul local. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, prin unitătile teritoriale ale Ministerului Sănătătii, spitalele depun la 31 decembrie 2010 la directiile de sănătate publică Conturile de executie pentru venituri si cheltuieli, precum si Contul de rezultat patrimonial pentru perioada în care au functionat în subordinea acestora.

4.44.(1). Situatiile financiare anuale vor fi însotite de Raportul de analiză pe bază de bilant, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2006, precum si modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, precum si de alte note considerate necesare.

Institutiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2010 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferentele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2009 si soldurile initiale de la 1 ianuarie 2010.

4.44.(2) În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenta unor obligatii neachitate la scadentă pentru bunuri achizitionate, lucrări executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligatia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilant măsurile luate.

4.44.(3) Institutiile publice care în anul 2010 au inclus pe cheltuieli, în conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane mentionează în Raportul de analiză pe bază de bilant natura si valoarea pagubelor respective.

4.45. Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităti de supraveghere a pietei financiare non-bancare si au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 - Subsector auxiliar-financiar. Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinte asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil si de raportare a situatiilor financiare. În consecintă, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la institutiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si normele metodologice referitoare la întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si, respectiv, a raportărilor financiare lunare.

4.46. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011, raportările financiare lunare se întocmesc de institutiile publice în anul 2011 în baza prevederilor cap. B

“Raportări financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare, cu exceptia raportărilor prevăzute la pct. 2 lit. b) pentru unitătile administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL V

Semnarea, auditarea si depunerea situatiilor financiare anuale

 

5.1. Situatiile financiare anuale se semnează de conducătorul institutiei publice si de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

Pentru situatiile financiare centralizate ordonatorii principali si secundari de credite nu întocmesc declaratia scrisă.

5.2. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii  ncât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni: “[.....] prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare”.

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din aceeasi lege, contraventia prevăzută la art. 41 pct. 3 se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

5.3. În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, si în consens cu buna practică în domeniu, situatiile financiare anuale proprii ale ministerelor, ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, ale altor autorităti publice, ale institutiilor publice autonome si ale institutiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2010, vor fi însotite, după caz, de un raport de audit intern sau de o notă care să prezinte, în sinteză, managementul general, gradul de conformitate si nivelul de apreciere al controlului intern asupra sistemului financiar contabil.

Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor principali si secundari de credite nu trebuie să fie însotite de raportul de audit.

5.4. Reprezentantii desemnati ai autoritătilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia să se prezinte la Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, în vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2010 fără prezentarea acestora si pe suport magnetic.

5.5. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “60 de zile de la încheierea exercitiului financiar”.

Astfel, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2010, executia bugetului asigurărilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2010, întocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice, până la data de 2 martie 2011.

5.6. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.

Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.7. Autoritătile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

5.8. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii în activitatea de analiză si centralizare a acestora, care să poată oferi informatiile necesare în legătură cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

 

CAPITOLUL VI

Operatiuni ce se efectuează în luna ianuarie 2011

 

6.1. Institutiile publice locale (comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti), ca urmare a aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2010, vor înregistra următoarele operatiuni:

6.1. (1) Referitor la Fondul de rulment:

a) încasarea în luna ianuarie 2011 a dobânzilor înregistrate în luna decembrie 2010:

 

%

5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local”

5222 “Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local”

=

5187 “Dobânzi de încasat”

 

b) virarea soldului depozitelor din fondul de rulment si a dobânzilor încasate (contul 5222) în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local”:

 

581 “Viramente interne”

=

5222 “Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local”

5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local”

=

581 “Viramente interne”

 

c) virarea soldului contului 50.39 “Disponibil din fondul de rulment” (contul 5221) în excedentul bugetului local, după finalizarea operatiunilor de închidere a bugetului local:

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

 

=

5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local”

 

concomitent:

d) transferul soldului contului 131 “Fond de rulment” asupra contului 117.02 “Rezultat reportat-buget local:

 

131 “Fond de rulment”

=

117.02 “Rezultat reportat-buget local”

 

 

6.1.(2) Referitor la fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte:

a) virarea soldului contului 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” în excedentul bugetului local:

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte”

 

concomitent:

b) transferul soldului contului 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte” asupra rezultatului reportat al bugetului local:

 

136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte”

=

117.02 “Rezultat reportat-buget local”


c) în cursul anului 2011, încasarea sumelor de la persoanele beneficiare de locuinte, în baza contractului de vânzare, sau de la operatorii economici în a căror evidentă se află investitiile respective si în a căror răspundere s-au preluat evidenta, urmărirea si încasarea ratelor la împrumuturile acordate si a dobânzilor la împrumuturile respective:

 

5211 “Disponibil al bugetului local”

=

461 “Debitori”

 

 

6.1.(3). Referitor la taxele speciale:

a) virarea soldului contului 553 “Disponibil din taxe speciale” în excedentul bugetului local:

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

553 “Disponibil din taxe speciale”

 

concomitent:

b) transferul soldului contului 137 “Taxe speciale” asupra rezultatului reportat al bugetului local:

 

137 “Taxe speciale”

=

117.02 “Rezultat reportat-buget local”

 

 

c) în cursul anului 2011, încasarea sumelor reprezentând taxe speciale constituite:

 

5211 “Disponibil al bugetului local”

=

461 “Debitori”

 

 

6.1.(4) Referitor la fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local:

a) virarea soldului contului 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” în excedentul bugetului local:

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”

 

concomitent:

b) transferul soldului contului 134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” asupra rezultatului reportat al bugetului local:

 

137 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”

=

117.02 “Rezultat reportat-buget local”

 

c) în cursul anului 2011, încasarea sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate de serviciile publice de interes local care desfăsoară activităti de natură economică si care au obligatia calculării, înregistrării si recuperării fizice si morale a activelor fixe prin tarif sau pret si constituirea fondului de amortizare:

 

5211 “Disponibil al bugetului local”

=

411 “Clienti”

 

6.2.(1) La data efectuării regularizărilor cu excedentul bugetului local potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.839/2010, în Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce contul 5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”.

Contul 521 “Disponibil al bugetului local” se desfăsoară în următoarele conturi sintetice de gradul II:

5211 “Disponibil al bugetului local” - functionează în cursul anului;

5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” - functionează la sfârsitul anului;

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” - functionează în cursul anului.

Contul 5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează excedentul rezultat din executia bugetului local, iar în credit, excedentul din anii precedenti utilizat pentru acoperirea deficitului.

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local din anii precedenti.

6.2.(2) La aceeasi dată, din Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:

- 131 “Fond de rulment”;

- 134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”;

- 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte”;

- 137 “Taxe speciale”;

- 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local”;

- 5222 “Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local”;

- 553 “Disponibil din taxe speciale”;

- 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”;

- 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte”;

- 4687 “Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii”;

- 5197 “Sume primite din fondul de rulment conform legii”.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

(Anexa 29 la situatiile financiare)

 

Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective

 

COD 31

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea si simbolul conturilor

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârsitul perioadei

A

B

C

1

2

1

Avansuri acordate furnizorilor (ct. 232+234+409) - total (rd. 02+03), din care:

01

 

 

 

- din finantare bugetară (ct. 770)

02

 

 

 

- din alte surse de finantare

03

 

 

2

Acreditive deschise la dispozitia tertilor ( ct. 541) - total (rd. 05+06), din care:

04

 

 

 

- din finantare bugetară (ct. 770)

05

 

 

 

- din alte surse de finantare

06

 

 

3

Disponibilităti la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - total (rd. 08+09), din care:

07

 

 

 

- din finantare bugetară (ct. 770)

08

 

 

 

- din alte surse de finantare

09

 

 

4

Disponibilităti ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în străinătate, mai putin dobânda încasată în cont (contul 5124) - total (rd. 11+12), din care:

10

 

 

 

- din finantare bugetară (ct. 770)

11

 

 

 

- din alte surse de finantare

12

 

 

5

Avansuri de trezorerie acordate în valută misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în străinătate (contul 542) - total (rd. 14+15), din care:

13

 

 

 

- din finantare bugetară (ct. 770)

14

 

 

 

- din alte surse de finantare

15

 

 

6

Alte disponibilităti provenite din finantare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc.*) si în conturi de disponibil în lei si în valută la institutii de credit din tară, mai putin dobânda încasată în cont (ct.*5121 +5124+5583+559+ ... etc.*) - total (rd. 17+18), din care:

16

 

 

 

- din finantare bugetară (ct. 770)

17

 

 

 

- din alte surse de finantare

18

 

 

7

Total (rd. 01+04+07+10+13+16)

19

 

 

 

*Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei si valută din institutiile de credit, al căror sold provine din finantarea bugetară (ct. 770).

 

Ordonator de credite,

…………………………………………………………………………..

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………………………………………..


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modificări si completări la anexa 41 “Corelatii între formularele de situatii financiare”

 

Corelatii între formularele de situatii financiare: Corelatii între formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)

NOTĂ:

Corelatiile nu se respectă în următoarea situatie:

4) La Ministerul Sănătătii, cu soldul contului 121 “Rezultatul patrimonial”, în cazul spitalelor publice transferate la unitătile administrativ-teritoriale.

Corelatii între formularele de situatii financiare: Bilant (cod form. 01) si formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31)

Rd. 22.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31)

Rd. 22.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31)

Corelatii între formularele de situatii financiare:

Anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) si formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală ladatade..................”(cod 17)

Rd.04 col.01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...”(cod 17)

Corelatii între formularele de situatii financiare: Corelatii între formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

NOTĂ:

Corelatiile nu se respectă în următoarele situatii:

3) La unitătile administrativ-teritoriale: în cazul spitalelor publice transferate la unitătile administrativ-teritoriale.


În bilantul centralizat al unitătii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al acestora, în timp ce în “Contul de rezultat patrimonial al bugetului local” acesta nu va fi preluat.

Corelatii între formularele de situatii financiare:

“Bilant” (cod form. 01) si formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Corelatii între formularele de situatii financiare:

Anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) si formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de.................” (cod 18)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...” (cod 18)

Corelatii între formularele de situatii financiare:

“Bilant” (cod form. 01) si formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Corelatii între formularele de situatii financiare:

Anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) si formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)


Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia plătilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective” (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de ...” (cod 19)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.