MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 19/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

291/2010. - Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

 

Protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

 

1.286/2010. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

 

292/2010. - Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

 

Acord privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)

 

1.287/2010. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

 

4. - Decret privind trecerea în rezervă a unui amiral cu patru stele din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.364/2010. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010

 

Acord de cooperare între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei

 

3. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

2. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.358/2010. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH - 051

 

2.922/C/2010. - Ordin al ministrului justitiei privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995

 

2.924/C/2010. - Ordin al ministrului justitiei pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Protocolul, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 39/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 martie 1999, denumit în continuare Protocol.

Art. 2. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului adoptă măsurile necesare pentru îndeplinirea dispozitiilor Protocolului.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 291.

 

PROTOCOL

de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părti,

discutând intentiile ambelor părti de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la 20 iunie 1998 (denumit în continuare Acordul), în vederea modernizării si actualizării sale potrivit reglementărilor nationale,

dorind să mentină un cadru juridic care să permită cetătenilor Republicii Moldova si ai României recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice,

hotărând, prin urmare, că este necesară introducerea unor amendamente la Acord pentru a evita incompatibilitătile apărute,

au convenit să încheie următorul protocol de amendare a Acordului:

 

ARTICOLUL 1

 

Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Absolvirea unei perioade de studii din învătământul preuniversitar în Republica Moldova si în România, confirmată prin documente scolare, se recunoaste reciproc, dacă durata studiilor si curriculumul sunt similare.”

 

ARTICOLUL 2

 

Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Diplomele sau certificatele de absolvire a unei scoli profesionale ori a scolii de meserii din Republica Moldova cu durata de 1-3 ani, după absolvirea a cel putin 9 clase, si diplomele sau certificatele de absolvire a scolii profesionale ori a scolii de arte si meserii cu durata de 2-4 ani, după terminarea scolii generale de 8 clase, eliberate în România, se recunosc reciproc pentru aceeasi meserie sau meserii înrudite, conform nomenclatorului de profesii si meserii.”

 

ARTICOLUL 3

 

Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Diplomele de bacalaureat din Republica Moldova si din România, obtinute în urma absolvirii a 12 clase, se recunosc reciproc pentru aceleasi tipuri, domenii si profiluri de învătământ sau similare. Aceste diplome permit continuarea studiilor, inclusiv în învătământul superior.

(2) Diplomele de absolvire a institutiilor de învătământ secundar cu o durată de 10-11 ani obtinute pe teritoriul unuia din statele părti se recunosc reciproc cu diplome de bacalaureat de pe teritoriul celeilalte părti, pe baza principiului dreptului câstigat, dacă diploma în cauză este însotită de o diplomă de absolvire a unui program de studii universitare de nivel licentă, master sau doctorat.

(3) Diplomele de absolvire a colegiilor medicale (scoli medicale de bază), cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea scolii generale de 9 ani de studii eliberate pe teritoriul Republicii Moldova, se echivalează cu diplome de bacalaureat, profil sanitar, din România.

(4) Diplomele de absolvire eliberate de institutiile de învătământ mediu de specialitate din Republica Moldova si diplomele de absolvire a scolilor postliceale de specialitate din România se recunosc reciproc pentru calificări similare, conform legislatiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părti.”

 

ARTICOLUL 4

 

Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Diplomele de absolvire eliberate de colegiile care au realizat învătământ superior de scurtă durată din Republica Moldova, după absolvirea învătământului liceal si obtinerea diplomei de bacalaureat sau echivalent, si diplomele de absolvire a colegiilor universitare de 3 ani din România, obtinute anterior adoptării reglementărilor nationale care implementează Procesul Bologna, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părti.”

 

ARTICOLUL 5

 

Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Diplomele de învătământ superior eliberate de institutiile de învătământ superior din Republica Moldova, recunoscute conform legii, anterior adoptării reglementărilor nationale care implementează Procesul Bologna, si diplomelede licentă eliberate de institutiile acreditate de învătământ superior, anterior adoptării reglementărilor nationale care implementează Procesul Bologna în România, pentru durate de studii identice, domeniu si profil similare, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părti.

(2) Diplomele de licentă, ciclul I de învătământ superior din Republica Moldova, ulterior adoptării reglementărilor nationale care implementează Procesul Bologna, si diplomele de licentă, respectiv ciclul I de studii universitare din România, ulterior adoptării reglementărilor nationale care implementează Procesul Bologna, se recunosc reciproc pentru durate de studii, domeniu si profil similare, număr de credite transferabile acumulate si curriculum national similar.

(3) Calificările profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România a căror curriculă este armonizată la nivel european se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părti, de la caz la caz, în functie de legislatia si curriculumul national al fiecărei părti.”

 

ARTICOLUL 6

 

Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Diplomele si certificatele eliberate de institutiile de învătământ universitar, pentru specializări acreditate din România obtinute la absolvirea studiilor de master, a studiilor aprofundate, a studiilor academice postuniversitare, a studiilor de specializare si a cursurilor de perfectionare, si diplomele eliberate de institutiile recunoscute din Republica Moldova conform legii, pentru studii de acelasi tip, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părti pentru durate de studii, domeniu si profil similare, număr de credite transferabile acumulate si curriculum national similar.

(2) Recunoasterea specializărilor care conduc la obtinerea titlului de specialist pentru medici, medici dentisti si farmacisti se face cu respectarea prevederilor art. 10.”

 

ARTICOLUL 7

 

Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Diplomele de doctor în ramurile de stiintă acordate în Republica Moldova si diplomele de doctor în ramurile de stiintă acordate în România se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părti pe baza îndeplinirii procedurilor nationale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile propriilor cetăteni, conform legislatiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părti.”

 

ARTICOLUL 8

 

Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Perioadele de studii din învătământul superior din Republica Moldova si din învătământul universitar din România, confirmate prin documente justificative, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părti, dacă durata studiilor si curriculumul sunt similare.”

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Prezentul protocol face parte integrantă din Acord.

(2) Prezentul protocol va intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 14 alin. (1) din Acord.

Semnat la Chisinău la 26 august 2010, in doua exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,

Daniel Petru Funeriu

Pentru Guvernul Republicii Moldova

Leonid Bujor

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învătământ acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinău la 20 iunie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.286.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010.

Art. 2. - Categoriile de cheltuieli ocazionate de aplicarea acordului prevăzut la art. 1 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului si se asigură din fondurile de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 292.

 

ACORD

privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)*)

 


*) Traducere.

 

Părtile contractante, dorind să promoveze cooperarea în domeniul învătământului superior, în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală, denumit în continuare CEEPUS III, au decis următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Cooperarea în domeniul învătământului superior si al cercetării asociate acestuia dintre părtile contractante, în special cooperarea si mobilitatea interuniversitară, va fi promovată în conformitate cu prezentul acord.

2. Cooperarea mentionată la paragraful 1, cu exceptia mobilitătilor din afara retelelor (“Freemovers”), mentionate la art. 2 paragraful 6, se va realiza în cadrul retelelor din Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală, asa cum este definit în prezentul acord.

3. Bursele CEEPUS III asigură integral, pe durata sederii în tara-gazdă, cheltuielile aferente costului de trai, costurilor legate de taxele de laborator, conform uzantei din tara-gazdă, costurile de cazare si asigurare medicală de urgentă, după caz. Bursele CEEPUS III vor fi stabilite în raport cu costul de trai în tara-gazdă si vor fi ajustate în functie de inflatie.

4. În cadrul prezentului acord nu se vor efectua transferuri de fonduri între părtile contractante. Bursele CEEPUS III vor fi finantate de tara-gazdă, cu exceptia costurilor de transport. Costurile de transport vor fi finantate, dacă este cazul, de către tara trimitătoare. Tările-gazdă si universitătile participante sunt încurajate să aloce voluntar fonduri suplimentare pentru bursele CEEPUS III.

5. În conformitate cu prezentul acord si cu regulile procedurale adoptate de Comitetul mixt al ministrilor, părtile contractante vor anunta, anual, lunile-bursă oferite pentru cooperare (valoarea internă a CEEPUS) pentru anul academic următor. Valoarea minimă CEEPUS va fi de 100 de luni-bursă.

6. Bursele CEEPUS III vor fi folosite doar pentru mobilităti si nu vor acoperi costurile globale sau cheltuielile organizatorice ori administrative. Părtile contractante si universitătile participante sunt încurajate să aloce voluntar fonduri suplimentare pentru a acoperi aceste costuri sau cheltuieli.

7. Întâlnirile de coordonare ale retelelor pot fi finantate folosind lunile-bursă neutilizate, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 2

 

1. În cadrul prezentului acord, termenul “universitate” va defini o institutie de învătământ superior, recunoscută de autoritătile competente ale părtii contractante ca apartinând sistemului său de învătământ superior. Fiecare parte contractantă va prezenta anual o listă cu universitătile eligibile pentru participarea la programul CEEPUS III.

2. În cadrul prezentului acord, termenul “an universitar” se va aplica perioadei cuprinse între 1 septembrie al anului în curs si 31 august al anului următor.

3. Sunt eligibili pentru a beneficia de burse CEEPUS III studentii înmatriculati în universităti, la toate nivelurile de studii, inclusiv doctoral, indiferent de domeniul de studiu, cu conditia ca perioada de studii, pregătirea sau stagiul să se desfăsoare la o universitate ori institutie-gazdă, după caz, în conformitate cu prezentul acord, a cărei programă analitică este compatibilă cu cea a universitătii trimitătoare si face parte din programul de studiu universitar al respectivului student.

4. Bursele vor fi acordate, de asemenea, studentilor, pentru pregătirea practică sau stagiu într-o întreprindere comercială, unitate de cercetare, institutie guvernamentală ori altă organizatie din tara-gazdă, după caz, cu conditia formulării de către solicitant a unei propuneri bine definite.

5. Programul CEEPUS III va sprijini si mobilitatea membrilor facultătilor - personal didactic, de cercetare si/sau personal artistic,din institutiile de învătământ superior, prin acordarea de burse CEEPUS III în scopul promovării cooperării interuniversitare transnationale si pentru a creste dimensiunea central-europeană a programelor analitice universitare.

6. Se pot acorda, de asemenea, burse studentilor înmatriculati la universităti, precum si membrilor universitătilor, din afara unei retele CEEPUS III (“Freemovers”), cu conditia existentei unor întelegeri speciale pentru studiu sau activitate didactică si de coordonare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Se constituie un Comitet mixt al ministrilor, denumit în continuare Comitet mixt, alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei părti contractante. Comitetul mixt este responsabil pentru toate măsurile si deciziile necesare pentru asigurarea implementării prezentului acord, inclusiv aprobarea rapoartelor de evaluare. Comitetul mixt va adopta un program de lucru privind cooperarea în cadrul CEEPUS III.

2. Comitetul mixt se va reuni ori de câte ori va fi necesar. Acesta va adopta propriile reguli procedurale si va alege un presedinte dintre membrii săi. Comitetul mixt poate stabili grupuri de lucru pentru implementarea prezentului acord si decide componenta acestora.

3. Comitetul mixt va depune toate eforturile pentru a lua deciziile prin consens. Dacă toate modalitătile de a lua deciziile prin consens au fost utilizate, iar acesta nu a fost atins, deciziile vor fi adoptate, în ultimă instantă, printr-o majoritate de două treimi din numărul membrilor Comitetului mixt prezenti si care îsi exprimă votul.

4. Comitetul mixt va adopta în unanimitate deciziile referitoare la suma totală a lunilor-bursă CEEPUS III, pe baza comunicărilor făcute în conformitate cu prevederile art. 1 paragraful 5.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Deciziile privitoare la procedura de selectie a retelelor CEEPUS III vor fi luate de către un grup de lucru al Comitetului mixt.

2. Fiecare parte contractantă va înfiinta o comisie natională, compusă din cadre universitare si/sau alti experti, pentru a sprijini procesul de selectie mentionat la paragraful 1.

3. Fiecare parte contractantă va înfiinta un Oficiu national CEEPUS, cu următoarele responsabilităti:

- promovarea cooperării si oferirea de informatii asupra tuturor aspectelor legate de aceasta, în special referitoare la diplome comune, în strânsă cooperare cu Oficiul Central CEEPUS si cu celelalte oficii nationale CEEPUS;

- primirea si evaluarea aplicatiilor;

- pregătirea acordării burselor pentru solicitanti;

- oferirea burselor după obtinerea unui loc de studiu;

- acordarea burselor conform prezentării din programul de lucru;

- organizarea plătii burselor;

- primirea rapoartelor;

- realizarea evaluării nationale a cooperării si contribuirea la realizarea evaluării generale, atunci când este necesar;

- raportarea anuală asupra implementării cooperării la nivel national.

4. Părtile contractante vor notifica Oficiul Central CEEPUS privind înfiintarea oficiului national CEEPUS.

5. Oficiile nationale CEEPUS vor participa la întâlnirile organizate de Oficiul Central CEEPUS.

6. Părtile contractante vor lua măsuri pentru a asigura respectivului oficiu national CEEPUS mijloacele necesare pentru îndeplinirea atributiilor.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Oficiul Central CEEPUS are sediul la Viena. Oficiul Central CEEPUS va avea capacitatea legală necesară pentru exercitarea atributiilor sale.

2. Secretarul general al Oficiului Central CEEPUS va fi ales, la propunerea Republicii Austria, pentru o perioadă de 7 ani, cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate de Comitetul mixt. Secretarul general poate fi revocat înainte de termen prin decizia unanimă a Comitetului mixt.

3. Infrastructura necesară îndeplinirii atributiilor Oficiului Central CEEPUS, inclusiv salariile secretarului general si ale personalului oficiului, va fi finantată de Republica Austria.

4. Costurile pentru reprezentantii părtilor contractante sau pentru personalul trimis pe lângă Oficiul Central CEEPUS vor fi suportate de respectiva parte contractantă.

5. Părtile contractante sunt încurajate să ofere, în mod voluntar, fonduri pentru activităti ale Oficiului Central CEEPUS care sunt menite să îmbunătătească implementarea programului.

6. Oficiul Central CEEPUS va avea functie de coordonare si de evaluare, iar părtile contractante îsi vor păstra depline puteri si control asupra bugetului national destinat cooperării.

7. Oficiul Central CEEPUS:

- va notifica Comitetul mixt, la următoarea sa întâlnire, asupra deciziilor referitoare la chestiuni urgente, tehnice si administrative, luate de secretarul general în perioada dintre reuniunile Comitetului mixt;

- va pregăti un raport anual de progres si va realiza evaluarea generală a implementării prezentului acord;

- va face propuneri pentru dezvoltarea viitoare a programului;

- va pregăti si va organiza reuniunile Comitetului mixt si ale grupurilor de lucru si va realiza minutele acestor reuniuni;

- va sprijini implementarea deciziilor luate de Comitetul mixt;

- va dezvolta o strategie comună de relatii publice privind cooperarea si va oferi consultantă părtilor contractante asupra politicilor de informare;

- va publica informatii privind cooperarea dintre universitătile părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Părtile contractante, în conformitate cu prezentul acord, vor depune toate eforturile pentru evitarea restrictiilor privind libera circulatie si rezidenta participantilor la programul CEEPUS III.

2. Părtile contractante vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legislatia natională, pentru eliminarea obstacolelor administrative saufinanciare aflate în calea implementării depline a programului.

 

ARTICOLUL 7

 

O revizuire a prezentului acord, efectuată de Comitetul mixt, va fi realizată înaintea celui de-al patrulea an academic după intrarea în vigoare. Această revizuire va avea la bază o evaluare generală a programului.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Orice diferend între părtile contractante sau între părtile contractante si Oficiul Central CEEPUS privind interpretarea ori aplicarea prezentului acord sau a programului de lucru va fi solutionat prin negocieri si consultări de bună-credintă între părtile în dispută. Orice diferend care nu poate fi solutionat prin asemenea negocieri sau consultări va fi stabilit pe cale amiabilă de către Comitetul mixt. În acest scop, Comitetul mixt poate stabili un grup de lucru, în conformitate cu art. 3 paragraful 2. Grupul de lucru va face recomandări Comitetului mixt în vederea rezolvării diferendului. Dacă diferendul nu poate fi solutionat de


Comitetul mixt, acesta va fi supus arbitrajului, la cererea oricărei părti aflate în litigiu.

2. Tribunalul de arbitraj va fi alcătuit din 3 membri. Fiecare parte aflată în litigiu va nominaliza un arbitru. Acesti 2 arbitri îl vor nominaliza pe cel de-al treilea, care va fi presedintele tribunalului.

3. Tribunalul de arbitraj îsi va stabili sediul si propriile reguli de procedură.

4. Decizia tribunalului de arbitraj va fi luată cu majoritatea voturilor membrilor săi. Membrii tribunalului de arbitraj nu se pot abtine de la vot. Această decizie va fi definitivă si obligatorie pentru toate părtile aflate în litigiu, fără drept de apel. Părtile se vor supune verdictului fără întârziere. În cazul unui diferend referitor la sensul sau sfera de actiune a deciziei, tribunalul de arbitraj, în cazul în care este necesar, va interpreta, prin majoritate de voturi, decizia, la cererea oricărei părti aflate în litigiu.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare de către toate părtile contractante ale Acordului pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II).

2. Prezentul acord va fi supus aprobării de către statele semnatare, în conformitate cu procedurile nationale proprii. Instrumentele de aprobare vor fi depozitate la Oficiul Central CEEPUS, în calitate de depozitar al prezentului acord.

3. Depozitarul va informa toate părtile contractante în legătură cu notificările si instrumentele de aprobare primite.

4. Originalul prezentului acord va fi păstrat de către depozitar.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data de 1 mai 2011 pentru statele semnatare care au depozitat instrumentele de aprobare. Dacă mai putin de 3 instrumente de aprobare au fost depozitate până la respectiva dată, prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după depozitarea celui de-al treilea instrument de aprobare. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 7 ani de la data intrării sale în vigoare.

2. Pentru statele semnatare care vor depozita instrumentul de aprobare după data intrării în vigoare a prezentului acord în conformitate cu paragraful 1, prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează datei în care a fost depozitat instrumentul de aprobare.

3. Prezentul acord va fi reînnoit automat pentru o nouă perioadă de 7 ani dacă Comitetul mixt nu decide, în unanimitate, altfel. Pentru părtile contractante care trebuie să obtină reînnoirea prezentului acord conform procedurilor lor nationale, reînnoirea va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după data notificării depozitarului asupra finalizării procedurilor interne pentru reînnoire.

4. Fiecare parte contractantă poate propune, în orice moment, un amendament la prezentul acord. Un astfel de amendament va fi înaintat în scris presedintelui Comitetului mixt si celorlalte părti contractante cu cel putin 6 săptămâni înaintea reuniunii Comitetului mixt, dacă presedintele nu decide altfel. Deciziile privind amendarea prezentului acord vor fi luate în unanimitate de Comitetul mixt. Amendamentul va fi supus semnăturii si aprobării părtilor contractante în conformitate cu procedurilelor nationale.Instrumentele de aprobare vor fi depozitate la depozitar. Amendamentul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după depozitarea celui de-al treilea instrument de aprobare, dacă nu este prevăzut altfel în amendament.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Prezentul acord rămâne deschis aderării statelor care nu sunt părti contractante ale Acordului CEEPUS II în baza deciziei unanime a Comitetului mixt. Statele care doresc să adere la prezentul acord vor notifica în scris depozitarul. Depozitarul va informa în scris celelalte părti contractante referitor la intentia unui stat de a adera la prezentul acord.

2. Instrumentele de aderare vor fi depozitate la Oficiul Central CEEPUS. Depozitarul va informa părtile contractante referitor la instrumentele de aderare primite.

3. Pentru statele care aderă la prezentul acord după intrarea sa în vigoare, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după depozitarea instrumentului de aderare.

4. Statele care au aderat la prezentul acord, după intrarea acestuia în vigoare, vor participa la activitătile CEEPUS III asa cum se specifică în programul de lucru si în conformitate cu deciziile Comitetul mixt.

 

ARTICOLUL 12

 

Orice parte contractantă se poate retrage din prezentul acord în orice moment, adresând în prealabil o notificare scrisă depozitarului. O astfel de retragere îsi va produce efectul în 6 luni de la data primirii de către depozitar a notificării de retragere.

Aceasta nu va afecta retelele, actiunile sau activitătile începute în baza prezentului acord înainte ca retragerea să îsi producă efectul.

Semnat la Budva, Muntenegru, la data de 25 martie 2010, într-un singur exemplar original în limba engleză.

 

Statele semnatare:

Republica Albania

Republica Austria

Republica Bulgaria

Republica Bosnia si Hertegovina

Republica Croatia

Republica Cehă

Republica Macedonia

Muntenegru

Republica Polonia

România

Republica Serbia

Republica SIovacă

Republica SIovenia

Republica Ungară


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.287.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui amiral cu patru stele din Ministerul Apărării Nationale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul amiral cu patru stele Marin Gheorghe Gheorghe trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2011.

Nr. 4.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Romulus Doru Costea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.364.

 

ACORD DE COOPERARE

între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei

 

Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei (denumite în continuare părti)

fiind convinse de rolul important pe care îl au autoritătile din domeniul justitiei la nivel national si international,

fiind constiente de importanta cooperării internationale si de necesitatea armonizării legislatiei nationale cu standardele internationale si europene,

dorind să intensifice si să îmbunătătească buna cooperare în domeniul justitiei dintre cele două tări,

recunoscând necesitatea unei cooperări mai strânse între România si Regatul Norvegiei pentru îmbunătătirea activitătii în materie penală, civilă si comercială,

tinând cont de angajamentele internationale, legislatia internă si competentele părtilor, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul acord se aplică următoarelor activităti:

1. schimbul reciproc de informatii în problemele juridice de interes comun;

2. schimburi de experientă în domeniul de activitate al părtilor si al autoritătilor lor competente;

3. schimburi de experientă la nivelul personalului propriu;

4. Îmbunătătirea activitătilor din domeniul administratiei penitenciare;

5. Îmbunătătirea cooperării judiciare internationale în domeniul lor de competentă prin intermediul unor proceduri mai rapide;

6. dezvoltarea altor domenii de cooperare care pot fi convenite ulterior de către părti.

 

ARTICOLUL 2

Cooperarea în domeniul administratiei penitenciare

 

Administratia Natională a Penitenciarelor, aflată în subordinea Ministerului Justitiei din România, si Administratia Natională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei acordă o atentie deosebită


cooperării în cadrul reformei si modernizării administratiei penitenciare, în conformitate cu standardele internationale si europene.

 

ARTICOLUL 3

Alte forme de cooperare

 

Părtile colaborează strâns în scopul facilitării aplicării tratatelor internationale privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, civilă si comercială la care statele lor sunt parte.

Părtile actionează, în limitele competentei lor, în vederea schimbului reciproc de informatii privind eforturile lor pentru prevenirea si combaterea formelor grave ale criminalitătii.

Părtile stabilesc puncte de contact permanente pentru schimbul de informatii si de corespondentă referitoare la activitătile mentionate în alin. 1 din prezentul articol.

 

ARTICOLUL 4

Cheltuieli

 

Pe bază de reciprocitate si în conformitate cu legislatia lor natională, părtile îsi suportă propriile cheltuieli referitoare la

sedere si transport. Partea primitoare acoperă alte cheltuieli care rezultă din aplicarea prezentului acord pentru activitătile care au loc pe teritoriul statului său.

 

ARTICOLUL 5

Consultări

 

Părtile organizează, dacă este necesar, consultări periodice în vederea solutionării eventualelor probleme si a găsirii solutiilor de eficientizare a aplicării prezentului acord.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord se poate modifica în orice moment prin acordul scris al părtilor.

Prezentul acord intră în vigoare după primirea ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare si continuă a-si produce efectele până când oricare dintre părti îl denuntă prin notificare scrisă adresată celeilalte părti, cu cel putin 3 luni înainte de a-si înceta valabilitatea.

Semnat la Oslo la data de 20 septembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, norvegiană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Justitiei din România,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Pentru Ministerul Justitiei si Politiei din Regatul Norvegiei

Knut Storberget,

ministrul justitiei si politiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - Domnul Gabriel George Stănescu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză.

Art. 2. - Domnul Gabriel George Stănescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Romulus Doru Costea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2011.

Nr. 3.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 21 ianuarie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia reprezentată

Functia persoanei în cadrul institutiei reprezentate

Functia persoanei în cadrul Comisiei

„1.

Cosmin Andrei Tănasie

Secretariatul General al Guvernului

Director al Directiei economice

presedinte”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2011.

Nr. 2.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH – 051

 

Având în vedere Referatul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Autoritătii pentru Inundatii si Managementul Apelor nr. 123.293/AAdin 28 octombrie 2010,

în baza avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei nationale pentru siguranta barajelor si a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB) din data de 24 iunie 2010,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH - 051, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 22 decembrie 2010.

Nr. 2.358.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH - 051

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - În sensul prezentului regulament, se introduc următoarele sintagme, ale căror semnificatii sunt detaliate mai jos:

a) EHEM - echipamentele hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D;

b) experti EHEM - experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D;

c) evaluarea sigurantei EHEM - evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D;

d) comisie de atestare - comisie organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru atestarea expertilor EHEM.

 

CAPITOLUL II

Corpul de experti EHEM

 

Art. 2. - Evaluarea sigurantei EHEM se realizează în conditiile prevăzute de Normativul tehnic privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor, NTLH - 050, de către experti EHEM atestati, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. - (1) Se constituie corpul de experti EHEM, în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.216/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH - 050, publicat în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.

(2) Corpul expertilor EHEM este format din maximum 25 de membri.

 

CAPITOLUL III

Structura corpului de experti EHEM

 

Art. 4. - (1) Atestarea expertilor EHEM este realizată de către o comisie de atestare a cărei componentă nominală este numită prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Atestarea expertilor EHEM se face pe bază de analiză de dosar de activitate si calificare profesională si prin sustinerea unui interviu.

Art. 5. - (1) Componenta comisiei de atestare este următoarea:

a) un presedinte, care reprezintă conducerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor;


b) un vicepresedinte - directorul directiei care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor;

c) membri:

- un reprezentant al autoritătii publice centrale din domeniul apelor;

- 2 reprezentanti din învătământul tehnic superior de specialitate;

- 2 reprezentanti ai detinătorilor cu orice titlu de baraje;

- un reprezentant al institutelor de proiectare specializate în domeniu;

- un secretar;

d) 3 membri supleanti.

(2) Secretariatul comisiei de atestare va fi asigurat de către directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(3) Comisia de atestare este valabil constituită prin prezenta obligatorie a presedintelui sau a vicepresedintelui si a cel putin două treimi din numărul total al membrilor.

(4) Membrii comisiei de atestare beneficiază de o indemnizatie de sedintă stabilită prin ordin al conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, potrivit Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare, în raport cu timpul lucrat în afara programului normal de lucru.

(5) Comisia de atestare are un casier însărcinat cu plata indemnizatiilor specificate la alin. (4). Casierul este numit prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale “Apele Române”.

 

CAPITOLUL IV

Selectia, atestarea si revocarea expertilor EHEM

 

Art. 6. - Pentru obtinerea atestatului de expert EHEM se pot înscrie persoane fizice, absolventi de învătământ superior tehnic, cu experientă de minimum 10 ani în domeniul EHEM.

Art. 7. - (1) în vederea sustinerii interviului pentru obtinerea atestatelor de expert EHEM, candidatii vor depune un dosar de activitate si calificare profesională cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copie legalizată a diplomei de studii;

c) cel putin o recomandare, semnată de reprezentantul legal al unor unităti din domeniul proiectării, exploatării sau executiei EHEM sau din partea unei/unor asociatii profesionale reprezentative pentru domeniu, care să confirme experienta de 10 ani a solicitantului;

d) curriculum vitae;

e) memoriu de activitate în domeniul de atestare;

f) cazier judiciar la zi;

g) dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.

(2) Membrii comisiei de atestare pot solicita dobândirea calitătii de expert EHEM; în acest caz, pentru analiza dosarului de activitate si calificare profesională, precum si pentru interviu, acestia vor fi înlocuiti în comisia de atestare cu membri supleanti.

Art. 8. - (1) Anuntul privind organizarea atestării expertilor EHEM se publică si se actualizează pe site-ul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Dosarele de activitate si calificare profesională se depun si se tin în evidentă la directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, prin grija secretariatului comisiei de atestare.

(3) Candidatii care, conform continutului dosarului de activitate si calificare profesională, îndeplinesc conditiile pentru atestare vor fi convocati, prin grija secretariatului comisiei de atestare, pentru sustinerea interviului. Convocarea se face cu o anticipare de cel putin 10 zile fată de data stabilită pentru desfăsurarea sedintei de atestare.

Art. 9. - (1) în urma verificării dosarelor de activitate si calificare profesională, comisia de atestare decide:

a) convocarea pentru sustinerea interviului în vederea obtinerii atestatului de expert EHEM;

b) solicitarea de completări la dosar;

c) respingerea dosarului.

(2) Deciziile comisiei de atestare se consemnează într-un proces-verbal al sedintei, întocmit de secretariatul comisiei de atestare, care se va transmite candidatilor de către directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, prin grija secretariatului comisiei de atestare, în termen de 10 zile de la data sedintei de verificare si analiză a dosarelor de activitate si calificare profesională.

(3) în cazul în care comisia de atestare solicită completări sau clarificări, candidatului i se vor comunica termenul de depunere si documentele solicitate. Nedepunerea în termen a documentelor solicitate conduce automat la respingerea dosarujui.

(4) în cazul în care comisia de atestare decide respingerea dosarului de activitate si calificare profesională, candidatului i se vor comunica motivele care au condus la această decizie. Dosarele respinse se restituie candidatului, pe bază de semnătură.

(5) Decizia de respingere a dosarului de activitate si calificare profesională poate fi contestată în scris si depusă la secretariatul comisiei de atestare în termen de 10 zile de la comunicare. Contestatia va fi analizată si solutionată în termen de 15 zile de la data depunerii de către o comisie de analiză si solutionare a contestatiilor, constituită ad-hoc si formată din 3 reprezentanti ai învătământului superior tehnic de specialitate.

Art. 10. - (1) Lista corpului de experti EHEM constituit potrivit prevederilor prezentului regulament se avizează de către Biroul operativ al Comisiei nationale pentru siguranta barajelor si a altor lucrări hidrotehnice (B.O. CONSIB), se actualizează periodic si se publică pe site-ul autoritătii publice centrale din domeniul apelor si în publicatiile de specialitate din domeniu.

(2) Expertii EHEM vor răspunde solicitărilor B.O. CONSIB în cazul necesitătii efectuării în regim de urgentă a evaluării sigurantei EHEM în situatii exceptionale (după viituri sau cutremure importante, incidente, accidente, avarii, ruperi), în cazul contraexpertizelor solicitate de beneficiarii expertizelor si/sau de organele abilitate conform legii să controleze barajele.

Art. 11. - Directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor emite, în termen de 30 de zile de la data sedintei, atestatul de expert EHEM, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. - (1) Atestatul de expert EHEM este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii valabilitătii acestuia pentru o perioadă de încă 5 ani.

(2) Prelungirea valabilitătii atestatului de expert EHEM se face în baza analizării de către comisia de atestare a unui nou dosar de activitate si calificare profesională pe care expertul îl depune la directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor cu cel putin 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.

(3) Dosarul de activitate si calificare profesională pentru prelungirea valabilitătii atestatului de expert EHEM va contine:

a) cerere de prelungire;

b) memoriu de activitate în domeniul de atestare, pentru perioada de când acesta este expert EHEM;

c) dovada de achitare a tarifului de prelungire a valabilitătii atestatului de expert EHEM;

d) cazier judiciar la zi.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) aduce suspendarea dreptului de exercitare a activitătii de expert EHEM pentru o perioadă de până la 90 de zile, situatie care se va consemna si în Lista corpului de experti EHEM.

(5) Abateri repetate de la prevederile alin. (1) determină revocarea dreptului de exercitare a activitătii de expert EHEM si scoaterea din Lista corpului de experti EHEM.

Art. 13. - (1) Tariful pentru verificarea dosarului de activitate si calificare profesională este de 200 lei.

(2) Tariful pentru eliberarea atestatului de expert EHEM este de 300 lei.

(3) Tariful pentru prelungirea valabilitătii atestatului de expert EHEM este de 200 lei.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi actualizate periodic, în raport cu rata inflatiei, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1)-(3) încasate de la persoanele fizice care solicită atestarea se depun în contul pentru siguranta barajelor deschis de Administratia Natională “Apele Române” la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Numărul de cont va fi comunicat candidatilor prin grija secretariatului comisiei de atestare. Copiile dovezilor de plată a tarifelor se depun la dosarele de activitate si calificare profesională ale candidatilor.

(6) Pentru fiecare membru sau, după caz, membru supleant al comisiei de atestare indemnizatia de sedintă este de până la nivelul salariului minim brut pe tafă; pentru secretarul comisiei de atestare indemnizatia de sedintă este de până la 75% din nivelul salariului minim brut pe tară; pentru casierul comisiei de atestare indemnizatia de sedinta este de până la 50% din nivelul salariului minim brut pe tară.

(7) Sumele depuse în contul precizat la alin. (5) au următoarele destinatii:

a) plata indemnizatiilor cuvenite membrilor comisiei de atestare si persoanelor mentionate la alin. (6);

b) plata unor studii de fundamentare a unor acte normative, de reglementare sau norme tehnice din domeniul sigurantei EHEM;

c) plata pentru efectuarea de contraexpertize dispuse de Comisia natională pentru siguranta barajelor si a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB) în situatia unor contestatii ale beneficiarului sau ale organelor abilitate cu controlul în domeniul sigurantei EHEM;

d) plata unor expertize pentru evaluarea sigurantei EHEM determinate de situatii speciale;

e) cheltuieli de dotare cu aparatură de secretariat si birotică pentru desfăsurarea activitătii comisiei de atestare;

f) cheltuieli de documentare pentru achizitionarea de publicatii de specialitate (periodice, manuale, cărti de specialitate, volume ale unor conferinte etc);

g) cheltuieli de participare la manifestări interne sau internationale pe probleme din domeniul sigurantei EHEM.

(8) Plata indemnizatiilor de sedintă către membrii comisiei de atestare, precum si achizitiile în vederea bunei desfăsurări a sedintelor de atestare se efectuează pe bază de referat de necesitate avizat de B.O. CONSIB; decontările se fac prin grija casierului, pe bază de documente justificative si cu respectarea prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Membrii corpului de experti EHEM vor detine si vor utiliza stampile individuale de experti atestati EHEM.

(2) Stampila expertilor EHEM are formă rotundă, cu două cercuri concentrice, unul exterior, de regulă cu diametrul de 50 mm, si altul interior, cu diametrul de 30 mm. În partea superioară se înscriu numele, prenumele si initiala tatălui expertului, iar în partea inferioară se va înscrie “Expert EHEM”. În interior se înscrie, în partea superioară, “ROMÂNIA”, iar în partea inferioară, denumirea actualizată a autoritătii publice centrale din domeniul apelor. În partea centrală se va înscrie numărul atestatului emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertul în cauză.

(3) Stampilele se confectionează pe cheltuială proprie de către expertii EHEM; în momentul schimbării denumiri autoritătii publice centrale din domeniul apelor, stampilele rămân valabile conform atestatelor care poartă amprenta acestor stampile.

(4) Stampilele se aplică de expertii EHEM pe documentatiile de evaluare a sigurantei EHEM, precum si pe alte documente întocmite în activităti desfăsurate în domeniul sigurantei EHEM si sunt valabile împreună cu semnătura olografă a acestora.

Art. 15. - (1) Expertii EHEM încetează să mai facă parte din corpul de experti în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului pentru care s-a eliberat atestatul de expert EHEM, dacă acesta nu a fost prelungit;

b) prin decesul titularului;

c) la cererea titularului, înregistrată la directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Atestatul de expert EHEM se revocă:

a) dacă persoana fizică certificată a fost condamnată prin sentintă definitivă pentru fapte comise în exercitarea profesiei;

b) în caz de inactivitate a titularului pe o perioadă mai mare de 5 ani;

c) dacă pentru persoana fizică atestată a fost efectuată o sesizare a organelor abilitate cu controlul în domeniul sigurantei barajelor sau lucrărilor publice privind exercitarea necorespunzătoare a profesiei, sesizare analizată si validată de comisia de atestare.

(3) Atestatul de expert EHEM este suspendat:

a) pe perioada în care titularul atestatului ocupă o functie care, în conformitate cu prevederile legii, intră în conflict de interese sau incompatibilitate cu exercitarea functiei de expert EHEM; declaratia expertului EHEM prin care se precizează conflictul de interese se depune la directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor;

b) dacă pentru persoana fizică atestată a fost emisă o decizie a comisiei de atestare privind suspendarea, efectuată ca urmare a unei sesizări a organelor abilitate cu controlul în domeniul sigurantei barajelor sau lucrărilor publice, precum si de către alte autorităti din domeniile de specialitate. Sesizarea privind exercitarea necorespunzătoare a profesiei se depune la directia care gestionează problemele de sigurantă a constructiilor hidrotehnice din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor si va fi analizată de comisia de atestare care va decide, după caz, suspendarea sau mentinerea calitătii de expert EHEM.

 

CAPITOLUL V

Conditiile de exercitare a calitătii de expert EHEM

 

Art. 16. - Evaluarea sigurantei EHEM se realizează de către experti EHEM în conformitate cu prevederile art. 2, pentru fiecare obiectiv în parte.

Art. 17. - (1) Angajarea expertului EHEM se face de către beneficiarul expertizei - detinătorul cu orice titlu al barajului - în conditiile legii.

(2) în exercitarea activitătii de evaluare a sigurantei EHEM, expertii EHEM vor respecta conditiile de evitare a situatiilor de conflict de interese. În acest sens, vor depune o declaratie pe propria răspundere că nu au fost sau nu sunt implicati în diferite etape de proiectare, executie sau urmărire a comportării în timp a EHEM respective.

Art. 18. - (1) Expertul EHEM este direct răspunzător, în conditiile legii, pentru solutiile si recomandările făcute în evaluarea sigurantei EHEM, inclusiv pentru consecintele acestora.

(2) Aplicarea solutiilor si/sau a recomandărilor expertului EHEM, care vor fi avizate de expertul pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajului, este în sarcina detinătorului cu orice titlu, care răspunde, conform legii, de siguranta barajelor din patrimoniu.

Art. 19. - (1) Contestarea evaluării sigurantei EHEM se poate face, potrivit legii, de detinătorul cu orice titlu sau de organele abilitate să controleze siguranta barajelor.


(2) Contestatia se solutionează prin reanalizarea documentatiei de evaluare a sigurantei EHEM sau printr-o contraexpertiză realizată de experti EHEM nominalizati de B.O. CONSIB, care se analizează si se avizează în cadrul B.O.

CONSIB, concluziile si recomandările acesteia devenind definitive si obligatorii pentru contestatar.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE-TIP

în vederea obtinerii atestatului de expert pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor

- model -

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................., domiciliat/domiciliată în .........................., str. ........................nr. ......, judetul/sectorul ............., bloc nr. ..........., sc. ........, ap. .........., codul numeric personal ............................................., buletin/carte de identitate seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de .......... la data ............., solicit obtinerea/prelungirea valabilitătii atestatului de expert pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

Anexez toate documentele precizate în art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH-051.

 

Data

Numele si prenumele

..................................

Semnătura

..................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor)

ATESTAT

de expert pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor nr...............din....................

- model -

 

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicată, ale Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.216/2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH - 050, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 2.358/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si atestarea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importantă A, B, C si D, NTLH - 051, ale Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. ........./............ pentru aprobarea componentei nominale a comisiei de atestare a corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor si ale Procesului-verbal nr. ... din data .... al comisiei de atestare,

(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor) emite următorul atestat:

Domnul/Doamna .................................., domiciliat/domiciliată în .........................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ........, bloc nr. .........., sc. ........, ap. .........., codul numeric personal ............................, buletin/carte de identitate seria  ......... nr. .........., eliberat(ă) de ........... la data ............., se atestează ca expert pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor.

Prezentul atestat a fost emis la data de.......si este valabil până la data de..........

 

Presedintele comisiei de atestare,

..................................

(semnătura si parafa reprezentantului conducerii autoritătii publice centrale din domeniul apelor)

Expert atestat,

..................................

(stampila si semnătura expertului)

Secretarul comisiei de atestare,

..................................

(semnătura)

 

Atestatul a fost emis în două exemplare, egal valabile. Ex. nr. 1 din 2 (Ex. nr. 2 din 2).


 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995

 

Având în vedere Hotărârea nr. 316 din 29 noiembrie 2010 a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici de aprobare a propunerilor privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificările si completările ulterioare,

văzând dispozitiile art. V si VI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

“Art. 611. - Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către camerele notarilor publici pe actele notariale, precum si modul de organizare si desfăsurare a acestei activităti se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 2.922/C.

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 276 din 19 noiembrie 2010, prin care s-a aprobat completarea proiectului Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici,

în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu dispozitiile art. 28 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, se completează după cum urmează:

- După punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins:

 

“171. Încheiere privind verificările efectuate în registrele de evidentă ale camerelor notarilor publici si Uniunii Nationale a Notarilor Publici

 

Un exemplar pentru parte

10 lei

10 lei

5 lei

X

45 lei

15 lei

5 lei

Lv: 900.000

Ln: 90”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucuresti, 9 decembrie 2010.

Nr. 2.924/C.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.