MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 84/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 84         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 februarie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

11. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Administratiei si Internelor

 

12. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.393/2010. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitătile radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară

 

2. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului Guvernatorilor nr. 86 a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor

 

17 - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

2. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din data de 23 ianuarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.273/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2011

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele Secară Petru Vladimir trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 11.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru meritele deosebite în dezvoltarea si aprofundarea relatiilor si comunicării interculturale, pentru contributia personală la promovarea intereselor nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic: - Se conferă, post-mortem, Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler deputatei Liana Dumitrescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 12.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 33 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 242/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 20 martie 2007;

b) Hotărârea nr. 1.129/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la “Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007;

c) Hotărârea Guvernului nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 11 mai 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.

Nr. 53.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, denumită în continuare lege, pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege.

(2) Coridorul de expropriere reprezintă suprafata de teren cu sau fără alte imobile aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilită pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentatiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si delimitată în baza unui plan topografic realizat în sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970.

(3) Pentru lucrările necesare dezvoltării retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din lege, coridorul de expropriere este reprezentat de suprafetele de teren ce urmează a fi afectate de lucrări, astfel cum vor fi evidentiate în planurile topocadastrale cuprinse în studiul de prefezabilitate, respectiv în varianta finală a studiului de fezabilitate, după caz.

(4) Planurile topocadastrale anterior mentionate vor avea anexate inventarele de coordonate ale suprafetelor de teren necesar a fi expropriate în vederea realizării lucrărilor.

(5) Documentatia privind coridorul de expropriere va avea anexată lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si ale unitătilor administrativ-teritoriale. Elementele coridorului de expropriere vor fi stabilite, în conditiile legii, în studiul de fezabilitate si/sau în documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului.

(6) Amplasamentul lucrării este stabilit pe baza variantei finale a studiului de fezabilitate sau a documentatiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acesta va fi delimitat în baza planurilor topografice realizate în sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970 pentru lucrările necesare dezvoltării retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, respectiv în baza unui plan topografic realizat în sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970 si materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc, pentru toate celelalte lucrări prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege.

Art. 2. - (1) Lucrările de utilitate publică enumerate la art. 2 alin. (1) din lege includ totalitatea lucrărilor prealabile, a lucrărilor executiei propriu-zise, precum si a celor ce urmează finalizării operatiunilor de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare, deviere, extindere, amenajare, ecologizare etc.

(2) Sunt de interes national lucrările miniere executate de operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, în baza unei licente de exploatare acordate potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în vederea extractiei lignitului (PCS < 23.865 kj/kg) destinat productiei de energie electrică si termică.

(3) După finalizarea lucrărilor, imobilele care fac obiectul prevederilor art. 28 alin. (1) din lege, aflate în domeniul publicai statului, se pot transfera în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale, în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Documentatia tehnico-economică aferentă lucrărilor de utilitate publică de interes national, judetean si local corespunzătoare unui coridor de expropriere se elaborează potrivit dispozitiilor referitoare la studiul de fezabilitate din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

(2) Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului aferente obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre se elaborează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Etapele procedurii de expropriere

 

Art. 4. - (1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de utilitate publică de interes national, judetean sau local, a documentatiilor de urbanism si/sau amenajare a teritoriului pentru lucrările de interes national, judetean sau local, respectiv pentru realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, se face prin hotărâre de Guvern pentru aprobarea declansării procedurii de expropriere sau, după caz, prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Prin hotărârea pentru aprobarea declansării procedurii de expropriere, în cazul lucrărilor de investitii, se aprobă:

a) indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes national, judetean si local, pe baza documentatiei tehnico-economice aferente;

b) amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz;

c) sursa de finantare;

d) declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;

e) lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si ale unitătilor administrativ-teritoriale;

f) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici;

g) termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile.

(3) în cazul lucrărilor de investitii, documentatiile de urbanism si/sau amenajare a teritoriului necesare a fi realizate pentru autorizarea executării lucrărilor se întocmesc si se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Hotărârea pentru aprobarea documentatiilor de urbanism si/sau amenajare a teritoriului va contine:

a) documentatia de urbanism si/sau amenajare a teritoriului;

b) sursa de finantare;

c) declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;

d) lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si ale unitătilor administrativ-teritoriale;

e) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici;

f) termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile.

(5) Hotărârea va fi însotită de planul topografic care contine coridorul de expropriere, realizat în sistem national de proiectie STEREOGRAFIC 1970, avizat si receptionat de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

(6) Indicatorii tehnico-economici aferenti realizării lucrărilor de utilitate publică vor fi elaborati în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale celorlalte acte normative incidente si vor contine varianta finală a studiului de fezabilitate.


(7) Listele imobilelor afectate, cele ale proprietarilor si cele ale altor titulari de drepturi reale, identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si ale unitătilor administrativ-teritoriale, vor cuprinde informatiile privind:

a) judetul, unitatea administrativ-teritorială, tarlaua, parcela, numele si prenumele/denumirea detinătorului, puse la dispozitie de unitătile administrativ-teritoriale;

b) judetul, unitatea administrativ-teritorială, numărul cadastral sau topografic, după caz, si numărul de carte funciară, numele si prenumele/denumirea detinătorului terenului, suprafata înscrisă în evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară;

c) suprafata care urmează a fi expropriată si valoarea despăgubirii stabilită conform raportului de evaluare întocmit pe categorii de folosintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

(8) în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii prevăzute la alin. (1), la solicitarea expropriatorului, ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice aprobă deschiderea de credit bugetar în contul acestuia pentru suma reprezentând valoarea totală a despăgubirilor, în conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) După publicarea hotărârii si efectuarea deschiderilor de credit bugetar în conformitate cu art. 4 alin. (8), cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are obligatia de a consemna sumele individuale reprezentând plata despăgubirii pe numele expropriatilor conform listei prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2) Expropriatorul are obligatia de a afisa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate si planul topografic care contine coridorul de expropriere la sediul consiliului local si pe pagina proprie de internet si de a notifica intentia de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere.

(3) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmite către proprietari prin postă.

(4) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (3), proprietarii imobilelor au obligatia de a se prezenta la sediul expropriatorului si de a depune actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

(5) Sumele individuale prevăzute la art. 7 din lege pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situatia modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate ca urmare a modificării studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic, precum si în orice alte situatii, temeinic motivate.

Art. 6. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape.

(2) în cazul în care există imobile afectate de expropriere care sunt înscrise în evidentele de cadastru si carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu număr cadastral sau topografic si număr de carte funciară.

(3) în cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt înscrise în evidentele de cadastru si carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu numărul de tarla si de parcelă sau prin orice altă modalitate de identificare a acestora.

(4) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii si constituie titlu executoriu, fără alte formalităti, pentru predarea bunului imobil împotriva celor expropriati, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

(5) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii si constituie titlu executoriu, fără alte formalităti, si împotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobil expropriat până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile cu privire la dreptul asupra imobilului expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

(6) Decizia de expropriere va fi afisată la sediul consiliilor locale de pe raza unitătilor administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere, precum si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(7) Decizia de expropriere se emite si îsi produce efecte de la data emiterii, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii si în situatia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul stabilit la art. 8 alin. (2) din lege, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum si în situatia succesiunilor nedeschise sau aflate în dezbatere, precum si a succesorilor necunoscuti sau când nu se ajunge la o întelegere privind valoarea despăgubirii.

(8) în baza deciziei de expropriere si a documentatiei întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere.

(9) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, care se includ în coridorul de expropriere, odată cu intabularea dreptului de proprietate al expropriatorului asupra coridorului de expropriere, se va nota din oficiu în cărtile funciare existente suprapunerea acestor imobile cu coridorul de expropriere. Prin exceptie, în situatia în care se expropriază întregul imobil înscris în cartea funciară, aceasta se închide, cu mentionarea transcrierii imobilului în cartea funciară a coridorului de expropriere.

(10) Notarea suprapunerii se va radia, din oficiu, în baza documentatiilor cadastrale individuale întocmite prin grija expropriatorului si receptionate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, în conditiile legii.

(11) După înscrierea în cartea funciară a coridorului de expropriere pe numele expropriatorului, acesta are obligatia de a începe executia lucrărilor într-un termen considerat rezonabil, în functie de complexitatea acestora.

 

CAPITOLUL III

Documentatiile cadastrale

 

Art. 7. - (1) în vederea clarificării situatiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentatiile cadastrale individuale conform dispozitiilor legale aplicabile, pe baza planurilor parcelare întocmite pe sectoare cadastrale.

(2) Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv planurile de amplasament si delimitare a imobilelor receptionate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale. În situatia în care planurile parcelare nu au fost întocmite până la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate să întreprindă demersurile legale pentru întocmirea acestora cu celeritate. În zonele foste necooperativizate suprapunerea se face peste planurile cadastrale si de carte funciară.

(3) Pentru lucrările prevăzute la art. 1 alin. (3) coridorul de expropriere se va suprapune cu planurile cadastrale existente în baza de date a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

(4) în cazul în care nu există documentatie cadastrală si se expropriază o parte dintr-un imobil, expropriatorul va întocmi o documentatie cadastrală pentru întreg imobilul, o documentatie cadastrală pentru suprafata care rămâne expropriatului si o documentatie cadastrală pentru suprafata expropriată. Numărul cadastral se va acorda doar pentru suprafata neexpropriată. Documentatia cadastrală pentru suprafata expropriată va fi respinsă cu mentiunea că aceasta a fost înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.

(5) în cazul în care există documentatie cadastrală si se expropriază doar o parte dintr-un imobil care este înscris în cartea funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafata expropriată, cât si cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă doar pentru suprafata neexpropriată. Documentatia cadastrală pentru suprafata expropriată va fi respinsă cu mentiunea că aceasta a fost înscrisă în cartea funciară pe numele expropriatorului.

(6) în cazul în care documentatiile cadastrale din arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară sunt executate în sistem local de coordonate, expropriatorul este obligat să integreze documentatia în sistemul national de proiectie STEREOGRAFIC 1970, păstrând toate elementele definitorii ale planului de amplasament si delimitare.

(7) Având în vedere caracterul de exceptie al măsurilor de expropriere, în cazul documentatiilor cadastrale aferente imobilelor înscrise în cartea funciară, actualizarea informatiilor tehnice se face cu acordul proprietarului, iar în lipsa consimtământului acestuia, cu acordul presedintelui comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului sau al reprezentantului expropriatorului, după o prealabilă notificare prin postă a proprietarului.

(8) Documentatiile cadastrale pentru imobilele expropriate se receptionează în termen de 10 zile lucrătoare de la depunere de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale.

Art. 8. - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietătilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevăzute la alin. (1).

(3) în aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Natională a Notarilor Publici din România va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele întocmite de camerele notarilor publici

Art. 9. - (1) Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilitătilor pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut pentru asigurarea servitutilor aeronautice, precum si cele necesare pentru constructii hidrotehnice speciale si alte amenajări necesare protectiei/realizării lucrării de utilitate publică pot fi expropriate si se supun prevederilor legii.

(2) în cazul în care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate, terenurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către expropriator si pot fi expropriate potrivit prevederilor din lege.

Art. 10. - (1) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale, după receptia amplasamentului lucrării si a fiecărei documentatii cadastrale de expropriere, are obligatia de a transmite unitătilor administrativ-teritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere după care se interzice emiterea de către autoritătile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii.

(2) Atât procedura de expropriere, cât si realizarea lucrărilor de utilitate publică ce fac obiectul legii nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.

Art. 11. - La cererea expropriatorilor prevăzuti la art. 2 din lege, secretarii unitătilor administrativ-teritoriale în raza cărora sunt situate imobilele expropriate, precum si notarii publici sunt obligati ca în termen de 5 zile să comunice informatii cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

 

CAPITOLUL IV

Accesul la imobilele afectate de expropriere

 

Art. 12. - (1) Detinătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligati, după o prealabilă si obligatorie înstiintare efectuată de către expropriator, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricăror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si a studiilor de teren arheologice.

(2) Aceste dispozitii se aplică si pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum si pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităti necesare, prevăzute de lege.

(3) în vederea efectuării activitătilor prevăzute la alin. (1) si (2), înstiintarea efectuată de expropriator se face printr-un anunt afisat la sediul consiliului local al unitătii administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ce va cuprinde cel putin amplasamentul lucrării si calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activitătile respective.

Art. 13. - Autoritătile administratiei publice locale si fortele de ordine publică sunt obligate să îsi dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16 din lege.

 

CAPITOLUL V

Functionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despăgubirilor

 

Art. 14. - (1) La nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată si constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.

(2) Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (denumită în continuare comisie) nu are personalitate juridică.

Art. 15. - (1)Se consideră cerere în întelesul art. 19 alin. (2) din lege manifestarea de vointă făcută în formă scrisă de către titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de către persoanele care justifică un interes legitim, denumiti în continuare persoane interesate, ce va fi însotită de documentele doveditoare prevăzute de lege. Cererea va cuprinde următoarele elemente:

a) numele si prenumele persoanei interesate;

b) adresa de domiciliu;

c) documentele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;

d) optiunea privind cuantumul despăgubirii.

(2) în cazul în care comisia va fi constituită la nivelul unei localităti unde nu functionează birouri ale notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de către secretarii unitătilor administrativ-teritoriale ale localitătilor respective, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toti, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atasa cererii.

(4) După numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care are obligatia de a asigura prin secretarul unitătii administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, înregistra si arhiva cererile si documentele doveditoare depuse potrivit art. 5 alin. (4).

(5) Secretariatul comisiei va constitui registre si arhive speciale, în care se vor înregistra cererile si originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhivează si se păstrează prin grija secretariatelor constituite la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde mentiuni privitoare la:

a) data înregistrării cererii;

b) numele si prenumele titularului/titularilor cererii;

c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită despăgubirea, respectiv numărul cadastral, suprafata, unitatea administrativ-teritorială în care se situează, proprietarul sau titularul altui drept real;

d) documentele doveditoare care însotesc cererea.

(6) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre si arhive.

(7) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, registrele si arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi păstrate de acesta, conform reglementărilor în vigoare.

(8) Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează:

a) primarul unitătii administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul;

b) un reprezentant al institutiei prefectului;

c) un reprezentant al oficiului de cadastru si publicitate imobiliară;

d) 2 reprezentanti ai expropriatorului, având calificare juridică.

(9) Comisia îsi începe activitatea la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit art. 11 alin. (5) din lege.

(10) Sedintele comisiei se vor tine zilnic până la data la care vor fi emise si comunicate, potrivit legii, toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.

(11) Comisia este legal întrunită si îsi poate desfăsura lucrările în prezenta a cel putin 3 membri, prezenta reprezentantilor expropriatorului fiind obligatorie.

(12) în termen de 10 zile de la data începerii activitătii, comisia va analiza cererile si documentele anexate acestora si, după caz:

a) constată că dosarul este complet si convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului-verbal;

b) constată că dosarul nu este complet si convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenul prevăzut de lege, în vederea completării documentelor si a semnării procesului-verbal.

(13) Convocarea va cuprinde data, ora si locul sedintei în cadrul căreia va fi încheiat procesul-verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numărul topografic sau numărul cadastral, după caz, si numărul de carte funciară, după caz, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare, si, după caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate în completarea celor anexate cererii.

(14) În situatia în care titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real care este cunoscut a fost identificat pe baza datelor de carte funciară, respectiv extrase de carte funciară pentru informare, a documentatiei cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere în posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol si a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii nu întocmeste cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate în completare, după împlinirea termenelor prevăzute de lege pentru îndeplinirea acestor obligatii, comisia va face mentiune despre aceasta într-un proces-verbal, va emite si va comunica hotărârea conform art. 20 din lege. Sumele datorate ca despăgubire vor fi consemnate de expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate.

(15) în cazul în care nicio persoană interesată nu a depus cerere, iar documentatia cadastral-juridică prevăzută de lege a fost întocmită pe baza documentelor puse la dispozitie de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si/sau consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale competente si din aceste documente nu rezultă adresa completă a titularilor drepturilor reale, comisia va face mentiune despre aceasta într-un proces-verbal si va emite hotărârea pentru sumele propuse cu titlu de despăgubire. Notificarea respectivelor sume către acestia se va realiza prin afisare la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii.

(16) În cazurile prevăzute la alin. (14) si (15) persoana îndreptătită se poate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere însotită de documentele doveditoare în conditiile prevăzute de lege sau de o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, solicitând eliberarea despăgubirii, potrivit legii.

(17) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, a depus în termen documentele care fac dovada calitătii sale si este de acord cu suma propusă cu titlu de despăgubire, între comisie si aceasta se încheie un proces-verbal în care se mentionează acordul cu privire la valoarea despăgubirii. Proces ui-verb al se semnează de către membrii comisiei si de către persoana interesată.

(18) În situatia în care persoana îndreptătită nu este de acord cu cuantumul despăgubirii, comisia face mentiune despre această situatie în procesul-verbal, arătând că persoana îndreptătită este în drept să se adreseze instantei de judecată în conditiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si de către persoana îndreptătită sau se mentionează faptul că aceasta nu poate semna ori refuză să semneze.

(19) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, dar nu a depus în termen documentele care fac dovada calitătii sale, comisia va face mentiune despre acesta într-un proces-verbal si va adopta hotărârea prevăzută de art. 20 din lege.

(20) În situatia în care coproprietarii aflati în concurs sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse, între acestia si comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea, urmând ca plata despăgubirilor să se facă în contul deschis de către expropriator pe numele acestora.

(21) În situatia în care coproprietarii aflati în concurs nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse sau unii dintre acestia nu se prezintă în fata comisiei, între coproprietarii prezenti si comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. În cazul în care coproprietarii prezenti refuză semnarea procesului-verbal, se va face mentiune în acest sens în cuprinsul acestuia. În temeiul procesului-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor.

(22) În situatia în care aceeasi despăgubire este cerută în contradictoriu de mai multe persoane ce se pretind deopotrivă îndreptătite si între care există un litigiu pe rolul instantelor judecătoresti, comisia va solicita părtilor să prezinte un certificat de grefă din care să rezulte existenta litigiului. Între comisie si persoanele aflate în litigiu se va încheia un proces-verbal care va atesta situatia de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părtilor aflate în litigiu.

(23) În situatia în care titularul dreptului de proprietate a înstrăinat imobilul prin simpla traditiune a titlului sau prin traditiunea titlului însotită de acte sub semnătură privată, comisia, împreună cu cel putin una dintre părti, va încheia un proces-verbal în care se va consemna situatia de fapt existentă si se va indica părtilor să procedeze la întocmirea formalitătilor legale de înstrăinare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părtilor.

(24) În toate cazurile procesele-verbale se înregistrează într-un registru unic, numerotat si sigilat. Originalele proceselor-verbale se anexează la hotărârile de acordare a despăgubirilor.

(25) În situatia în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorală nu a fost deschisă sau în cazul în care comisia este sesizată de către o persoană în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu detine certificat de mostenitor, comisia consemnează aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoană interesată, se va adresa unui notar din circumscriptia în care si-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i informatii cu privire la deschiderea procedurii succesorale.

(26) Suma reprezentând despăgubirile se va consemna pe numele mostenitorilor aparenti, cu mentiunea că suma face parte din masa succesorală. Această sumă va fi eliberată la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de mostenitor sau pe baza unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(27) în situatia în care procedura succesorală a fost deja deschisă, expropriatorul va consemna suma în conditiile prevăzute la alin. (26).

(28) în cazul în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar mostenitorii aparenti nu pot fi cunoscuti sau identificati, suma reprezentând despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii, cu mentiunea că suma face parte din masa succesorală. Suma va rămâne consemnată până la stabilirea mostenitorilor, când se va proceda potrivit alin. (26) teza a doua, sau, după caz, până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru vacanta succesorală.

Art. 16. - (1) în toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor în termen de două zile de la încheierea procesului-verbal, care va cuprinde mentiuni privitoare la:

a) data emiterii si componenta comisiei;

b) elementele de identificare a imobilului afectat: judetul, localitatea, numărul cadastral si numărul de carte funciară, după caz, suprafata si numele proprietarului/detinătorului;

c) datele de identificare a titularului cererii, dacă a fost formulată cererea, numele si prenumele persoanelor îndreptătite să primească despăgubiri sau mentiunea conform căreia nu a fost depusă nicio cerere întemeiată pe dispozitiile art. 5 din lege;

d) acordul/dezacordul persoanelor îndreptătite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul despăgubirilor, exprimat în cuprinsul procesului-verbal, sau mentiunea referitoare la neprezentarea acestuia în fata comisiei;

e) valoarea despăgubirilor si modul de plată a acestora;

f) documentele avute în vedere la emiterea hotărârii;

g) concluzia comisiei si textul de lege pe care se întemeiază; h) calea de atac împotriva hotărârii si termenul în care poate fi exercitată.

(2) Hotărârea comisiei se emite în 4 exemplare originale si poartă semnăturile membrilor comisiei prezenti. Hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit în conditiile prezentelor norme metodologice. În cazul pluralitătii persoanelor interesate, hotărârea se emite într-un număr de exemplare originale corespunzător.

(3) Hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinice. În acest caz titularul cererii va fi notificat.

(4) Hotărârea se comunică în original titularului cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poate fi ridicată personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procură specială autentică, cu semnătură de primire.

(5) Hotărârea comisiei poate fi consultată la sediul expropriatorului. Hotărârile, cuprinzând si cuantumul despăgubirilor, se vor afisa în extras atât la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti în raza căruia se află situat imobilul expropriat, cât si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(6) în cazul în care, potrivit hotărârii comisiei, expropriatorul consemnează despăgubirile într-un cont bancar, un exemplar al hotărârii se va comunica unitătii bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.

Art. 17. - (1) în cazul în care există mai multe persoane îndreptătite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică si specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.

(2) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unităti bancare, după următoarea procedură:

a) în cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele acestuia;

b) în cazul în care există mai multi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despăgubirilor, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care îsi probează dreptul real în fata expropriatorului, în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfinteste învoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei;

c) în cazul în care există mai multe persoane care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părtilor aflate în litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanei care îsi probează dreptul real în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile;

d) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat si procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe numele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu mentiunea că suma reprezintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar mostenitorilor, pe bază de certificat de mostenitor sau în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile;

e) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat si succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. În acest caz, procedura de consemnare si de acordare a despăgubirilor este cea prevăzută la lit. d).

(3) La cererea expropriatorului, unitatea bancară va deschide conturi pe numele persoanelor expropriate pe baza informatiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor si la elementele de identificare a imobilului, respectiv numărul cadastral si numărul de carte funciară, ce a fost expropriat. Unitatea bancară va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului si numai persoanei indicate de către acesta.

 

CAPITOLUL VI

Avize, acorduri, certificate si autorizatii

 

Art. 18. - Documentatia de avizare si aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de utilitate publică de interes national, judetean si local din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, se va întocmi, conform reglementărilor în vigoare, de către expropriator. Documentatia pentru terenurile forestiere se întocmeste în conditiile art. 19 si 20.

Art. 19. - Pentru terenurile forestiere cu suprafata mai mică de 1,0 ha, documentatiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier national contin următoarele documente:

a) solicitarea expropriatorului de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier national, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier;

b) plan de încadrare în zonă;

c) plan de situatie al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezulta situatia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum si după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;

d) fisa tehnică de transmitere-defrisare;

e) avizul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul a fost expropriat fără să mai fie transmis în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, nu este nevoie de aviz;

f) actul administrativ al autoritătii de protectie a mediului;

g) decizia de expropriere si documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza legii.

Art. 20. - Pentru terenurile forestiere cu suprafata mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentatiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier national contin următoarele documente:

a) solicitarea de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier national, adresată autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) plan de încadrare în zonă;

c) plan de situatie al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezulta situatia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum si situatia terenului după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;

d) fisa tehnică de transmitere-defrisare a terenului solicitat pentru scoatere din fondul forestier national, întocmită de unităti abilitate. Fisa tehnică va fi vizată de către inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare;

e) avizul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul forestier a fost expropriat, nu mai este nevoie de acest aviz;

f) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier national;

g) acordul de mediu;

h) decizia de expropriere si documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza legii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitătile radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.122 din 27 august 2010,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidul de practică medicală pentru specialitatea radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară “Ghid de utilizare a examenelor radiologice si imagistice medicale” prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2010.

Nr. 1.393.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezolutiei Consiliului Guvernatorilor nr. 86 a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, precum si textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

în baza Legii nr. 43/1992 pentru ratificarea Conventiei de constituire a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului Guvernatorilor nr. 86 a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2011.

Nr. 2.


 

ANEXA

 

AGENTIA MULTILATERALĂ DE GARANTARE A INVESTITIILOR

CONSILIUL GUVERNATORILOR

 

REZOLUTIA Nr. 86

Modernizarea mandatului MIGA: Amendamente la Conventia de constituire a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor (MlGA)

 

În conditiile în care art. 59 din Conventia MIGAde constituire a Agentiei Multilaterale de Garantare a Investitiilor (Conventia MIGA) stipulează că “această conventie si anexele sale pot fi modificate prin votul a 3/5 din guvernatori, exercitând 4/5 din totalul capacitătii de vot”; si

în conditiile în care art. 60 din Conventia MIGA stipulează că “Orice propunere de modificare a acestei conventii, dacă emană de la un stat membru sau un guvernator ori un director, va fi comunicată presedintelui Consiliului de conducere, care va aduce propunerea la cunostinta Consiliului de conducere. Dacă modificarea propusă este recomandată de Consiliul de conducere, ea va fi supusă spre aprobare Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu art. 59. Când o modificare a fost aprobată în regulă de Consiliul guvernatorilor, agentia va certifica aceasta printr-o comunicare formală adresată tuturor membrilor săi. Modificările vor intra în vigoare pentru toti membrii în 90 de zile după data comunicării formale, numai dacă Consiliul guvernatorilor nu va specifica o dată diferită.”,

având în vedere cele prezentate,

 

Consiliul Guvernatorilor decide:

 

1. Articolul 11 al Conventiei MIGA se modifică după cum urmează:

“ARTICOLUL 11

Riscuri acoperite

a) Tinând cont de prevederile sectiunilor b) si c) de mai jos, Agentia poate garanta investitii eligibile împotriva unei pierderi rezultate ca urmare a unuia sau mai multora dintre următoarele tipuri de risc:

(i) transfer valutar - implementarea oricăror restrictii, imputabilă guvernului-gazdă, asupra transferului, în afara statului-gazdă, a monedei nationale într-o valută liber convertibilă sau într-o altă valută acceptabilă pentru beneficiarul garantiei, inclusiv un esec al guvernului-gazdă de a reactiona într-un interval de timp rezonabil la o solicitare a unui asemenea beneficiar pentru un transfer de acest gen;

(ii) expropriere sau măsuri similare - orice actiune legislativă sau administrativă ori omisiune imputabilă guvernului-gazdă si care are efectul de a priva beneficiarul garantiei de proprietatea sau controlul asupra investitiei sale ori de un beneficiu substantial rezultat din investitia sa, cu exceptia măsurilor cu caracter nediscriminatoriu si cu aplicare generală pe care autoritătile guvernamentale le adoptă în mod normal pentru reglarea activitătii economice în teritoriile sale;

(iii) denuntarea contractului - orice respingere sau denuntare a contractului de către guvernul-gazdă a unui contract cu beneficiarul garantiei, atunci când:

a) beneficiarul garantiei nu are posibilitatea de a apela la o instantă de judecată sau arbitrală pentru a analiza plângerea privind respingerea ori denuntarea contractului; sau

b) o decizie a unei asemenea instante nu este emisă într-un interval rezonabil de timp, după cum va fi prevăzut în contractele de garantare în conformitate cu reglementările Agentiei; sau

c) o asemenea decizie nu poate fi pusă în aplicare; si

(iv) război sau conflicte civile - orice actiune militară sau conflicte civile în orice teritoriu al statului-gazdă asupra căruia prezenta conventie va fi aplicabilă conform prevederilor art. 66.

b) în plus, Consiliul de conducere, cu majoritate specială, poate aproba extinderea acoperirii, în conditiile prezentului articol, la riscuri necomerciale specifice, altele decât cele mentionate în sectiunea a) de mai sus, dar sub nicio formă nu poate include riscul de devalorizare sau de depreciere monetară.

c) Nu vor fi acoperite pierderile rezultate din următoarele situatii:

(i) orice actiune sau omisiune a guvernului-gazdă care a fost agreată de beneficiarul garantiei sau pentru care acesta a fost responsabil; si

(ii) orice actiune sau omisiune a guvernului-gazdă sau orice alt eveniment care s-a produs înainte de încheierea contractului de garantare.”

2. Articolul 12 al Conventiei MIGA se modifică după cum urmează:

“ARTICOLUL 12

Investitii eligibile

a) Investitiile eligibile vor include participatii de capital, inclusiv împrumuturi pe termen mediu si lung contractate sau garantate de actionarii societătii vizate, si alte forme similare de investitii directe, care pot fi stabilite de către Consiliul de conducere.

b) împrumuturi, altele decât cele mentionate în sectiunea a), sunt eligibile pentru a fi acoperite de garantie (i) dacă sunt contractate pentru finantarea sau sunt relationate în alt fel cu o investitie ori un proiect specific în care se regăseste o altă formă de investitie directă, garantată sau nu de către Agentie si indiferent de momentul în care respectiva investitie a fost efectuată, sau (ii) în alte situatii care pot fi aprobate de către Consiliul de conducere prin majoritate specială.

c) Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate încadra drept eligibilă orice altă formă de investitie pe termen mediu sau lung.

d) Garantiile se vor limita, în general, la investitii a căror implementare începe după înregistrarea solicitării de garantare de către Agentie sau după primirea de către Agentie a unei alte dovezi satisfăcătoare cu privire la intentia investitorului de a obtine garantii din partea Agentiei. Astfel de investitii pot include:

(i) un transfer de valută efectuat pentru modernizarea, extinderea sau dezvoltarea unei investitii existente, caz în care atât investitia initială, cât si cea suplimentară pot fi considerate eligibile spre a fi acoperite de garantie;

(ii) folosirea veniturilor din investitii existente, care, în caz contrar, ar putea fi transferate în afara statului-gazdă;

(iii) achizitia unei investitii existente de către un investitor eligibil nou;

(iv) investitii existente, în cadrul cărora un investitor eligibil încearcă să implementeze un mixde investitii existente si noi;

(v) investitii existente aflate în proprietatea unui investitor eligibil, la nivelul cărora are loc o îmbunătătire sau o dezvoltare a proiectului care stă la baza acestora sau la care investitorul demonstrează în alt fel angajamentul său pe termen mediu sau lung fată de proiect, iar Agentia este convinsă de faptul că proiectul va continua să aibă un impact de dezvoltare ridicat în statul-gazdă; si

(vi) alte investitii care pot fi aprobate de către Consiliul de conducere prin majoritate specială.

e) La garantarea unei investitii, Agentia va trebui să se asigure cu privire la:

(i) performanta economică a investitiei si contributia sa la dezvoltarea statului-gazdă;

(ii) respectarea de către investitie a legislatiei si a reglementărilor legale ale statului-gazdă;

(iii) încadrarea investitiei în prioritătile si obiectivele de dezvoltare declarate ale statului-gazdă; si

(iv) mediul investitional din statul-gazdă, inclusiv existenta unui tratament corect si echitabil si protectia juridică a investitiei.”

(Adoptat la 30 iulie 2010.)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Referatului de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 69.084 din 7 ianuarie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin aprobă reducerile si excluderile aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.


Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiari - beneficiarii ajutorului specific acordat conform Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările si completările ulterioare;

b) suprafata solicitată - suprafata pentru care beneficiarul solicită ajutorul specific prin cererea de plată;

c) numărul de animale/păsări/familii de albine solicitat - numărul de animale/păsări/familii de albine pentru care beneficiarul solicită ajutorul specific prin cererea de plată;

d) suprafata determinată - suprafata care îndeplineste toate conditiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului specific, stabilită în urma controalelor administrative si la fata locului;

e) numărul de animale/păsări/familii de albine determinat - numărul de animale/păsări/familii de albine care îndeplineste toate conditiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului specific, stabilit în urma controalelor administrative si la fata locului.

Art. 3. - (1) Beneficiarilor li se pot aplica reduceri si excluderi de la plată pe toată perioada angajamentului de mentinere în sistemul de agricultură ecologică, în limita perioadei de acordare a ajutorului specific.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile de fortă majoră, circumstante exceptionale si circumstante naturale, mentionate la art. 67, 73 si 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

(3) Excluderile de la plată se aplică în următoarele cazuri:

a) depunerea cu întârziere a cererii de plată, după data-limită de depunere;

b) depunerea cererilor de plată pentru exploatatiile care nu sunt în perioada de conversie la agricultura ecologică;

c) depunerea mai multor cereri pentru solicitarea ajutorului specific, începând cu a doua cerere depusă în ordine cronologică;

d) neîndeplinirea uneia sau mai multor conditii de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările si completările ulterioare;

e) nerespectarea angajamentului de mentinere în sistemul de agricultură ecologică, depus de beneficiar în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările si completările ulterioare;

f) în cazul în care diferenta dintre suprafata determinată si suprafata solicitată sau numărul de animale/păsări/familii de albine determinat si numărul de animale/păsări/familii de albine solicitat este mai mare de 20%.

(4) Reducerea sumei de plată se aplică în următoarele cazuri:

a) documentele care fac dovada folosintei terenului atestă o suprafată mai mică decât suprafata pentru care se solicită ajutorul specific;

b) suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine pentru care organismul de inspectie si certificare a emis certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei este mai mică decât suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine pentru care se solicită ajutorul specific.

(5) Pentru productia vegetală, reducerea sumei de plată se aplică în cazul în care diferenta dintre suprafata determinată si cea solicitată se încadrează între 3% si 20%, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Pentru diferente mai mici de 3% sau 2 ha nu se aplică nicio reducere.

(6) Pentru productia animalieră, reducerea sumei de plată se aplică în cazul în care diferenta dintre numărul de animale/păsări/familii de albine determinat si cel solicitat se încadrează între 3% si 20%, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Pentru diferente mai mici de 3% sau 3 animale/păsări/familii de albine nu se aplică nicio reducere.

Art. 4. - Începând cu al doilea an de la semnarea angajamentului de mentinere în sistemul de agricultură ecologică, beneficiarul este obligat să restituie suma încasată anterior dacă nu a mentinut exploatatia în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data depunerii cererii. În cazul în care nu a mentinut în sistemul de agricultură ecologică cel putin suprafata, numărul de animale/păsări/familii de albine pentru care a încasat ajutorul specific, se va proceda la reducerea de la plată/restituirea sumei proportional cu diferenta fată de cererea initială.

Art. 5. - Beneficiarul trebuie să depună anual, începând cu anul 2011, până la data de 15 octombrie, pe toată perioada angajamentului, copia certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei din care să reiasă că suprafata sau numărul de animale/păsări/familii de albine care a fost determinată/determinat în primul an ca eligibilă/eligibil pentru acordarea ajutorului specific este mentinută/mentinut în sistemul de agricultură ecologică.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2011.

Nr. 17.

 


ANEXĂ

 

Dimensiunea exploatatiei

Plata anuală - euro -

% diferentă*)

Reducerea aplicată

- % -

Restul de plată după reducere

Productia vegetală - suprafete în conversie

0,3-5 ha

1.500

3-10%

5%

1.425

 

 

10-15%

10%

1.350

 

 

15-20%

15%

1.275

5-20 ha

2.300

3-10%

5%

2.185

 

 

10-15%

10%

2.070

 

 

15-20%

15%

1.955

20-50 ha

2.900

3-10%

5%

2.755

 

 

10-15%

10%

2.610

 

 

15-20%

15%

2.465

50-100 ha

3.400

3-10%

5%

3.230

 

 

10-15%

10%

3.060

 

 

15-20%

15%

2.890

peste 100 ha

3.800

3-10%

5%

3.610

 

 

10-15%

10%

3.420

 

 

15-20%

15%

3.230

Cresterea animalelor în conversie

Păsări

sub 500 de capete

1.500

3-10%

5%

1.425

 

 

10-15%

10%

1.350

 

 

15-20%

15%

1.275

peste 500 de capete

3.000

3-10%

5%

2.985

 

 

10-15%

10%

2.700

 

 

15-20%

15%

2.550

Bovine

sub 20 de capete

800

3-10%

5%

760

 

 

10-15%

10%

720

 

 

15-20%

15%

680

peste 20 de capete

2.000

3-10%

5%

1.900

 

 

10-15%

10%

1.800

 

 

15-20%

15%

1.700

Ovine/Caprine

sub 20 de capete

500

3-10%

5%

475

 

 

10-15%

10%

450

 

 

15-20%

15%

425

21-100 de capete

1.500

3-10%

5%

1.425

 

 

10-15%

10%

1.350

 

 

15-20%

15%

1.275

peste 100 de capete

3.500

3-10%

5%

3.325

 

 

10-15%

10%

3.150

 

 

15-20%

15%

2.975

Apicultură

0-50 de familii

750

3-10%

5%

712,5

 

 

10-15%

10%

675

 

 

15-20%

15%

637,5

51-100 de familii

850

3-10%

5%

807,5

 

 

10-15%

10%

765

 

 

15-20%

15%

722,5

peste 100 de familii

950

3-10%

5%

902,5

 

 

10-15%

10%

855

 

 

15-20%

15%

807,5


*) % diferentă se stabileste ca fiind raportul dintre diferenta dintre suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine solicitat/ă si suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine determinat/ă si suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine determinat/ă înmultit cu 100.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din data de 23 ianuarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor

electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.273/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru Consiliul Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare

 

Comuna Orasu Nou, judetul Satu Mare

- Uniunea Democrată Maghiară din România

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partidul Democrat Liberal

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2011.

Nr. 2.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna februarie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2011.

Nr. 5.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la semnături, în loc de: “Ministrul sănătătii, Cseke Attila” se va citi: “p. Ministrul sănătătii, Raed Arafat”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.