MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 146/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 146         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 februarie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

 

133. - Hotărâre privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

 

ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE DE INTEGRITATE

 

53. - Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 340/2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

4. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

 

Luând în considerare faptul că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeană atrage atentia asupra încălcării prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directivă-cadru), prin faptul că autoritătile române nu asigură separarea structurală efectivă a functiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activitătile legate de proprietate sau de control, pe de altă parte,

tinând seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurării acestei separări functionale,

având în vedere faptul că Guvernul României, în răspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul actiunii declansate în data de 29 octombrie 2009, si-a asumat modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,

luând în considerare faptul că Guvernul României, în acelasi răspuns la punerea în întârziere incidentă, si-a asumat si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere faptul că, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeană a adresat o cerere oficială României - care îmbracă forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicită să se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de două luni, în caz contrar urmând să sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene,

luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în următoarele luni si ar duce la plata unei amenzi,

deoarece singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului Uniunii Europene o reprezintă modificarea, în regim de urgentă, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii adoptă Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, prin decizie a presedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental.

(3) Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea partială sau totală a unei benzi de frecventă ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autoritătilor publice competente, în cazul în care siguranta natională, ordinea publică sau apărarea natională impune această măsură.

(5) Costurile ocazionate de schimbarea destinatiei sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvente radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licentă prevăzute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, initiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Activitatea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind administrarea si coordonarea gestionării spectrului de frecvente radio este asistată de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicatii, organism consultativ, fără personalitate juridică, înfiintată prin hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:

(4) în cazul frecventelor radio necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obtinerea unei licente, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, cu îndeplinirea următoarelor conditii:”.

4. La articolul 15, alineatele (3) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prin intermediul unor proceduri de selectie competitivă sau comparativă este conditionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licentă, al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, initiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.

(6) Tipul de procedură de selectie aplicată pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileste prin hotărâre a Guvernului, initiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, iar reglementarea detaliată a modului de desfăsurare a procedurilor de selectie competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. initiază propuneri de acte normative pentru modificarea si completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor functii si atributii de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitătii electromagnetice, precum si în domeniul serviciilor postale;”.

2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4,11,12 si 14 vor avea următorul cuprins:

“4. adoptă PNN si orice modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de securitate natională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa MCSI în legătură cu modificările aduse;

11. adoptă TNABF si orice modificări si/sau completări ale acestuia;

12. acordă licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si încasează tariful de utilizare a spectrului;

14. acordă autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;”.

Art. III. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) în vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizării frecventelor radio, a Planului national de frecvente radio atribuite serviciilor media audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltări tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixtă consultativă, compusă din 3 membri propusi de Consiliu, 3 membri propusi de Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si un membru propus de Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu rol de observator.”

2. La articolul 59, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Modul de desfăsurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru, precum si cuantumul taxei de licentă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.”

3. La articolul 65, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - Licenta de emisie se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în următoarele situatii:”.

4. La articolul 651, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 651. - Licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, prin decizie a presedintelui, în următoarele situatii:”.

5. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - (1) Utilizarea statiilor de emisie de radiodifuziune sonoră terestră si televiziune terestră aflate sub jurisdictia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obtinerea autorizatiei tehnice de la Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Vasile Timis,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 19.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - În cazul atribuirii directe a conducerii de programe prevăzute în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare impune în mod univoc clauzele contractului de finantare si nu se aplică prevederile art. 9 si 10.”

2. La articolul 14, litera a) se abrogă.

3. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Odată cu anuntul public al intentiei de lansare a competitiei se solicită si exprimarea interesului potentialilor contractori de a participa la aceasta, adresată în scris autoritătii contractante, în termen de cel putin 30 de zile calendaristice de la data publicării anuntului.”

4. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Conducerea de către autoritatea contractantă a unui program component al Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare se realizează în coordonarea stiintifică a unui consiliu stiintific, care are următoarele atributii:

a) elaborează, cu sprijinul tehnic al conducătorului de program, propuneri de pachete de informatii pentru program si pentru subprogramele acestuia;

b) stabileste procedurile de selectie a expertilor evaluatori care asigură evaluarea si monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către evaluatori, procedurile de evaluare si monitorizare stiintifică a proiectelor, precum si procedurile de negociere a contractelor de finantare, cu respectarea pachetelor de informatii aprobate;

c) supraveghează si controlează selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesele de evaluare si monitorizare stiintifică a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese;

d) avizează rezultatele evaluării, negocierii si monitorizării stiintifice;

e) alte atributii stabilite prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform legii.”

5. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Pachetul de informatii al unui program sau al unui subprogram este elaborat de către consiliul stiintific coordonator al programului cu sprijinul tehnic al conducătorului de program, în corelare cu prevederile Planului national de cercetare- dezvoltare si inovare, si se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

6. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Programele de finantare pot include unul sau mai multe subprograme, care pot fi denumite si module, instrumente, obiective sau tipuri de proiecte.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide deschiderea competitiei doar pentru o parte din subprogramele din cadrul unui program, caz în care anuntul public prevăzut la art. 41 si pachetele de informatii se referă doar la subprogramele pentru care s-a deschis competitia.”

7. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Tn vederea evaluării proiectelor, conducătorul de program selectează evaluatori pentru fiecare proiect, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) fiecare propunere de proiect este evaluată de cel putin 3 evaluatori, specialisti în domeniul proiectului respectiv;

b) fiecare evaluator îsi declară în scris impartialitatea, confidentialitatea si competenta în domeniul căruia îi apartine propunerea de proiect supusă evaluării si se angajează ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste conditii nu este satisfăcută sau că se găseste în conflict de interese, să semnaleze de îndată acest fapt conducătorului de program, în scris;

c) în cazurile în care conducătorul de program constată sau este sesizat în legătură cu existenta unui conflict de interese ori a unei alte nerespectări a declaratiei prevăzute la lit. b), acesta are obligatia de a lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză si desfăsurării normale a procesului de evaluare.

(2) Consiliul stiintific coordonator al programului poate desemna reprezentanti ai săi în scopul supravegherii si controlului procesului de evaluare, fără a participa la evaluarea propunerilor de proiecte si fără a comunica cu evaluatorii sau a influenta în vreun fel opiniile si deciziile acestora.”

8. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Procedurile de selectie a evaluatorilor si de alocare a proiectelor către evaluatori se stabilesc de către consiliul stiintific care coordonează stiintific conducerea programului, cu respectarea pachetelor de informatii aprobate, si se publică pe site-ul web al conducătorului de program.

(2) Evaluatorii sunt experti recunoscuti pe plan international si trebuie să îndeplinească standardele minimale prevăzute în pachetele de informatii.

(3) Ponderea expertilor din străinătate, selectati din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, este de cel putin 50% pentru fiecare proiect si program, cu exceptia proiectelor din domenii stiintifice cu specific românesc, a proiectelor care solicită o finantare mai mică decât echivalentul în lei a 20.000 euro si a cazurilor în care cel putin 50% din bugetul proiectului evaluat este cofinantat în bani de către persoane de drept privat.


(4) Domeniile stiintifice cu specific românesc, precum si ponderea minimă a expertilor din străinătate în evaluarea proiectelor din aceste domenii se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

9. Articolul 48 se modifică si va avea următorul continut:

“Art. 48. - Evaluarea propunerilor de proiecte se face conform criteriilor de evaluare stabilite prin pachetul de informatii.”

10. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - Evaluarea propunerilor de proiecte ia în considerare:

a) competenta si rezultatele anterioare ale directorului de proiect si, după caz, ale altor persoane-cheie ale echipei proiectului;

b) relevanta stiintifică/tehnică, pe plan international, a proiectului;

c) impactul potential al proiectului;

d) modul de implementare a proiectului;

e) adecvarea bugetului si a modului de repartizare a acestuia;

f) alte aspecte stiintifice/tehnice, financiare, administrative sau manageriale specificate în pachetul de informatii.”

11. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Procedura de evaluare specifică proiectelor derulate în cadrul unui program sau subprogram se stabileste prin pachetul de informatii si are în vedere mai multe faze, incluzând:

a) faza evaluării individuale în care, pentru fiecare propunere de proiect, fiecare evaluator din comitetul desemnat pentru evaluarea proiectului acordă pentru fiecare criteriu examinat un punctaj si consemnează un comentariu atasat criteriului;

b) faza evaluării în comitetul de evaluatori în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizată acestuia, evaluatorii din comitet discută evaluările individuale si îsi ajustează punctajele si comentariile pentru a ajunge la consens. Propunerile de proiecte pentru care comitetul de evaluatori nu poate ajunge la consens se evaluează de către un alt comitet.

(2) Se consideră că a fost atins consensul dacă diferentele dintre punctajele proiectelor, acordate de fiecare evaluator, si media acestor punctaje nu depăsesc un prag stabilit prin pachetul de informatii.”

12. Articolul 51 se abrogă.

13. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Expertii evaluatori, personalul conducătorului de program, precum si reprezentantii consiliului stiintific coordonator al programului care supraveghează si controlează procesul de evaluare au obligatia de a sesiza conducătorului de program nerespectarea procedurilor stabilite pentru evaluare si existenta informatiilor false în solicitările de finantare, iar conducătorul de program are obligatia de a verifica sesizările si de a le transmite, împreună cu rezultatul verificărilor, consiliului stiintific coordonator al programului.

(2) în cazul în care consiliul stiintific coordonator al programului constată nerespectarea procedurilor stabilite pentru evaluare, în urma unor sesizări primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective se alocă spre evaluare unor noi comitete de evaluatori, cu reluarea fazei evaluării individuale.

(3) în cazul în care consiliul stiintific coordonator al programului constată existenta informatiilor false în solicitările de finantare, în urma unor sesizări primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective sunt declarate respinse, iar conducătorul de program are obligatia de a sesiza Consiliul National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării pentru analiza cazurilor si stabilirea sanctiunilor care urmează a fi aplicate, conform legii.”

14. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

“Art. 521. - (1) Pentru programele sau subprogramele de sustinere a performantei institutionale sau de premiere a rezultatelor cercetării, în cazul în care, conform pachetului de informatii aprobat, evaluarea proiectului se face prin evaluarea rezultatelor anterioare ale entitătii care solicită finantare, folosindu-se exclusiv indicatori cantitativi de evaluare a acestor rezultate, conform unei grile de punctaj, se aplică următoarele prevederi, prin exceptie de la prevederile art. 46, 49 si 50:

a) proiectul se bazează pe autoevaluarea prin completarea grilei de punctaj, conform rezultatelor anterioare ale entitătii care solicită finantare;

b) grilele de punctaj completate prin autoevaluare se publică pe site-ul web al conducătorului de program;

c) conducătorul de program verifică grilele de punctaj completate prin autoevaluare;

d) în cazul în care, în urma verificării prevăzute la lit. c), se depistează erori în punctajele rezultate din autoevaluare, acestea se corectează de către conducătorul de program;

e) în cazul în care, în urma verificării prevăzute la lit. c), se depistează informatii false în grilele de punctaj completate prin autoevaluare, se aplică prevederile art. 52;

f) grilele de punctaj verificate si corectate se publică pe site-ul web al conducătorului de program;

g) punctajul obtinut în urma evaluării este punctajul corespunzător grilelor verificate si corectate de către conducătorul de program.

(2) Pentru programele sau subprogramele prin care se cofinantează proiecte de cercetare-dezvoltare care sunt finantate partial în urma unor competitii internationale si au fost evaluate anterior în cadrul acestor competitii, evaluarea proiectelor se poate baza pe rezultatele evaluării anterioare, prin exceptie de la prevederile art. 46, 49 si 50.”

15. Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - Clasamentul propunerilor de proiecte se stabileste în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut în urma evaluării.”

16. Articolul 57 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - (1) Pe baza listei elaborate, avizate si aprobate potrivit prevederilor art. 53-55 si în limita fondurilor publice alocate cu această destinatie programului sau, după caz, subprogramului ori domeniului care face obiectul competitiei, autoritatea contractantă desfăsoară negocierea contractului de finantare pentru fiecare proiect, în ordinea din listă, până la concurenta valorii fondurilor publice alocate cu această destinatie.

(2) Negocierea fiecărui contract de finantare are în vedere cuantumul si structura bugetului solicitat, în baza recomandărilor evaluatorilor.”

17. Articolul 61 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Instrumentele de planificare, programare, monitorizare si evaluare a proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare se stabilesc prin contractele de finantare.

(2) Instrumentele de planificare, programare, monitorizare si evaluare a programelor si subprogramelor de cercetare-dezvoltare si inovare includ:

a) planuri periodice;

b) rapoarte punctuale sau periodice înaintate de conducătorul de program autoritătii contractante finantatoare.

(3) Planificarea si programarea programelor si subprogramelor se elaborează si se publică sub forma următoarelor documente:

a) planul strategic, elaborat, pentru întreaga durată a programului, de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si inovare, cu consultarea Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare si a consiliului stiintific coordonator al programului;


b) planul anual, elaborat de conducătorul programului, cu consultarea consiliului stiintific coordonator al programului, si aprobat de autoritatea contractantă finantatoare;

c) programul de lucru, elaborat de conducătorul programului pentru durata unei etape, pe baza planului anual, si aprobat de autoritatea contractantă finantatoare.

(4) Evaluarea si monitorizarea programelor si subprogramelor se efectuează de către autoritatea contractantă finantatoare pe baza rapoartelor periodice si a altor rapoarte necesare înaintate de conducătorul de program, specificate prin contractul de finantare sau prin cerere punctuală din partea autoritătii contractante finantatoare.

(5) Structurile-cadru ale rapoartelor înaintate de conducătorul de program sunt stabilite de autoritatea contractantă finantatoare prin contractul de finantare a programului sau, în cazul cererilor punctuale, prin textul cererii.

(6) Toate instrumentele de planificare, programare, monitorizare si evaluare a programelor si subprogramelor de cercetare-dezvoltare si inovare sunt informatii de interes public si se publică pe site-ul web al autoritătii contractante finantatoare.”

18. La anexa nr. 1, “Definitiile termenilor utilizati”, punctele 4, 21-25, 31, 32 si 35 se modifică după cum urmează:

“4. comisie de evaluare - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competentă, obiectivitate si impartialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitatii restrânse sau al unei cereri de ofertă;

21. pachet de informatii al programului sau subprogramului- prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, continutului tematic, a calendarului actiunilor, a fondurilor publice alocate cu această destinatie, a conditiilor de eligibilitate, a modului de acces la un program, a modelelor-cadru de contracte de finantare si de documente de raportare aplicabile proiectelor, a categoriilor de cheltuieli eligibile, a calendarului de evaluare, negociere, contractare, raportare si decontare, dacă acesta este cunoscut, a criteriilor si indicatorilor de evaluare si monitorizare si a standardelor minimale pe care trebuie să le îndeplinească evaluatorii proiectelor si/sau directorii de proiect;

22. panel de evaluatori - grup compus din cel putin 9 experti în domeniul de specialitate sau unul din domeniile de specialitate ale proiectelor evaluate, alcătuit în vederea evaluării mai multor propuneri de proiecte;

23. plan anual- instrument de planificare a implementării unui program si a subprogramelor aferente, elaborat pentru durata unui an bugetar din derularea programului, pe baza planului strategic corespunzător si a sumelor alocate anual programului. În cazul începerii si încheierii programului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;

24. plan strategic - principalul instrument de planificare a implementării unui program, elaborat pentru întreaga durată a programului, care stă la baza contractului de finantare, si care cuprinde:

a) planul operational prin care sunt descrise principalele activităti necesare implementării programului si subprogramelor aferente, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse si termenele pentru elaborarea si prezentarea programelor de lucru;

b) planificarea implementării programului si subprogramelor aferente, continând esalonarea în timp a principalelor activităti si termenele prevăzute, inclusiv pentru anuntarea/organizarea de competitii/licitatii;

25. program de lucru - instrument de programare a implementării unui program si a subprogramelor aferente, pe baza căruia se fundamentează derularea finantării, elaborat pentru durata unei etape din derularea programului. Programul de lucru detaliază actiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;

31. raport de evaluare - document elaborat de către sau prin grija autoritătii contractante, în urma evaluării rezultatelor efective;

32. monitor de proiect - persoană stabilită de către si la nivelul autoritătii contractante, în scopul de a asigura monitorizarea unui proiect finantat de autoritatea contractantă;

35. subcontractor- persoană juridică sau fizică către care contractorul poate subcontracta o parte din activităti, în conditiile prevăzute de contractul de finantare;”.

19. La anexa nr. 1 “Definitiile termenilor utilizati”, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

“221. comitet de evaluatori - grup compus din cel putin 3 experti în domeniul de specialitate al proiectelor evaluate, alcătuit în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;”.

20. La anexa nr. 1 “Definitiile termenilor utilizati”, punctul 28 se abrogă.

21. Anexa nr. 2 “Instrumente de planificare, programare, monitorizare si evaluare a programelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare” se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Resurse umane, pentru cresterea numărului de cercetători, îmbunătătirea performantelor acestora, atragerea în România a cercetătorilor din afara granitelor tării si cresterea atractivitătii carierei în cercetare;”.

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Plafoanele de angajare a fondurilor bugetare pe programele componente ale Planului national II, pe subprograme, domenii prioritare si domenii stiintifice, după caz, pe perioade multianuale, se stabilesc prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.”

3. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Conducerea programelor cuprinse în Planul national II se realizează în sistem descentralizat de către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării.

(2) în baza caracterului de recurentă al contractului încheiat de către A.N.C.S. cu institutia prevăzută la alin. (1), aceasta dobândeste calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finantarea de proiecte.

(3) Conducerea programelor cuprinse în Planul national II se realizează în coordonarea stiintifică a următoarelor consilii stiintifice:

a) programele Resurse umane, Idei si Capacităti sunt coordonate de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice;

b) programele Parteneriate în domeniile prioritare si Inovare sunt coordonate de către Consiliul National pentru Dezvoltare si Inovare;


c) programul Sustinerea performantei institutionale este coordonat de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.”

4. La articolul 7, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) posibilitătile de efectuare a unor plăti în avans pentru realizarea activitătilor contractate, conform legii, precum si modalitătile de decontare a cheltuielilor după încheierea fiecărei perioade de raportare stiintifică si tehnică si cele de efectuare a plătilor.”

5. La articolul 8, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Pentru evaluarea proiectelor si a programelor se utilizează experti recunoscuti pe plan international. Ponderea expertilor din străinătate, selectati din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, este de cel putin 50% pentru fiecare proiect si program, cu exceptia proiectelor din domenii stiintifice cu specific românesc, a proiectelor care solicită o finantare mai mică de echivalentul în lei a 20.000 euro si a cazurilor în care cel putin 50% din bugetul proiectului evaluat este cofinantat în bani de către persoane de drept privat. Selectia acestor experti se face conform principiilor si procedurilor de bună practică utilizate la nivel international.

(5) Anual, fiecare conducător de program face publică, pe site-ul web propriu, lista cuprinzând numele expertilor folositi pentru evaluarea proiectelor de la competitiile din anul precedent, inclusiv pentru fiecare expert folosit, numărul de proiecte evaluate. Lista expertilor folositi pentru evaluarea programelor se publică pe site-ul web al A.N.C.S.”

6. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor realizate în cadrul programelor din Planul national II se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri, completate cu prevederile Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în cazul în care, ca urmare a reducerii bugetului alocat A.N.C.S. fată de nivelul prevăzut la data contractării proiectelor, finantarea proiectelor contractate nu poate fi asigurată la nivelul prevăzut initial, selectia proiectelor care continuă să fie finantate si redimensionarea bugetelor se fac conform unei metodologii stabilite prin pachetele de informatii ale competitiilor în urma cărora au fost contractate proiectele, în functie de unul sau mai multe din următoarele criterii:

a) punctajul obtinut în urma evaluării initiale din cadrul competitiei de proiecte;

b) rezultatele obtinute în cadrul proiectului, în cazul în care proiectul se derulează de peste 18 luni.”

7. La anexa nr. 1, punctul 2 “Programele Planului national II”, paragraful 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Programul Sustinerea performantei institutionale stabileste mecanisme de finantare complementară, prin competitie, de sustinere a performantei institutiilor si unitătilor de cercetare-dezvoltare de drept public si de drept privat fără scop patrimonial. Programul are drept obiectiv sprijinirea entitătilor de cercetare performante pentru ca ele să îsi implementeze strategiile proprii de dezvoltare în acord cu Strategia Natională pentru CDI. Acest program va asigura concentrarea resurselor si dezvoltarea institutională necesare obtinerii unor performante internationale. În cadrul acestui program, evaluarea competitivă are ca obiect, în principal, evaluarea rezultatelor anterioare ale entitătii care solicită finantarea, iar finantarea are drept scop, în principal, sustinerea directiilor de cercetare-dezvoltare în derulare în cadrul entitătii, pentru dezvoltarea acestora, sau a dezvoltării unor directii noi de cercetare-dezvoltare complementare celor existente, prevăzute în planul strategic de dezvoltare al entitătii solicitante. Evaluarea rezultatelor anterioare se face în baza unor indicatori cantitativi care reflectă rezultatele cu relevantă internatională în cercetare-dezvoltare. Evaluarea rezultatelor anterioare se poate baza pe evaluări realizate de experti, caz în care se utilizează, în majoritate, experti din străinătate, selectati din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.”

8. La anexa nr. 1, punctul 2 “Programele Planului national II”, indicatorii de rezultat ai programelor Planului national II, prevăzuti în tabelele fiecărui program, se înlocuiesc cu indicatorii de proces si de rezultat, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. La anexa nr. 1, punctul 2 “Programele Planului national II”, după tabele se introduc două noi paragrafe cu următorul cuprins:

“Programele vor fi evaluate pe baza indicatorilor de rezultat, avându-se în vedere intervalele tipice de timp necesare pentru publicarea, brevetarea si comercializarea rezultatelor obtinute în cadrul unui proiect.

Următorii termeni: fluxul stiintific principal international, factorul de impact relativ cumulat, numărul de citări normalizat la domeniu al publicatiilor, veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de proprietate intelectuală se definesc prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

10. La anexa nr. 1, punctul 2 “Programele Planului national II”, după tabelul 1 “Domeniile de cercetare fundamentală cu potential, din România” se introduce o notă cu următorul cuprins:

NOTĂ:

Informatiile din tabelul 1 au un rol orientativ si se pot actualiza, prin hotărâre a Guvernului, conform rezultatelor cercetării si dezvoltării stiintifice pe plan international.”

11. La anexa nr. 1, punctul 3.1 “Modelul investitional” primele trei paragrafe se modifică si vor avea următorul cuprins:

“3.1. Modelul investitional

Modelul investitional reprezintă ansamblul procedurilor prin care se stabileste nivelul initial al bugetelor pe programe ale PN II si se ajustează pe parcursul derulării planului.

Derularea programului investitional constă în parcurgerea următoarelor etape:

Etapa 1: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului între:

- Planul national II (minimum 65%, în anul 2011, si minimum 70%, începând cu anul 2012);

- alte capitole de cheltuieli ale bugetului A.N.C.S.

Etapa 2: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului Planului national II între:

- programele 1-5 (65-90%); si

- programul 6 (10-35%).

Etapa 3: Dimensionarea initială, în primul an al derulării Planului national II, a bugetelor alocate fiecăruia dintre programele 1-5, conform prevederilor din anexa nr. 2.


Etapa 4: Evaluarea programelor 1-5 ale PNCDI Evaluarea se face pe baza următorilor indicatori:

- indicatorii de rezultat ai programelor;

- indicatorii-tintă de evaluare a sistemului de CDI (tabelul 2);

- indicatorii de impact al sistemului de CDI (tabelul 3). Etapa 5: Ajustarea alocatiilor initiale pentru programele 1-5 Ajustarea se va efectua anual în functie de:

a) rezultatele fiecărui program;

b) prioritătile economico-sociale ale României;

c) tendintele cercetării stiintifice pe plan mondial. Performantele programelor se măsoară prin indicatorii de

rezultat ai fiecărui program si prin contributia programelor la

realizarea valorilor-tintă stabilite de A.N.C.S. pentru indicatorii prezentati în tabelele 2 si 3.”

12. La anexa nr. 1, punctul 3.3 “Cadrul institutional” se modifică si va avea următorul cuprins:

“3.3. Cadrul institutional

În vederea coordonării stiintifice a conducerii unor programe, se constituie Consiliul National pentru Dezvoltare si Inovare, organism consultativ de nivel national al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică. Componenta, structura si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 133.

 

ANEXA

INDICATORI DE PROCES SI DE REZULTAT

pentru programele componente ale Planului national II

 

Programul Resurse umane

 

 

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Numărul de doctoranzi finantati prin proiecte de cercetare

Nr.

 

Numărul de doctoranzi în cotutelă cu universităti din străinătate, finantati prin proiecte de cercetare

Nr.

 

Ponderea doctoratelor obtinute în termen din totalul celor finantate

%

 

Numărul de cercetători postdoctorat finantati prin proiecte de cercetare

Nr.

 

Stagii de formare interne intrasectoriale

Luni x om

 

Stagii de formare interne intersectoriale

Luni x om

 

Stagii de formare internationale

Luni x om

 

Numărul de participări la conferinte internationale finantate

Nr.

 

Numărul de scoli de excelentă finantate

Nr.

 

Numărul de doctoranzi în scolile doctorale sustinute prin program

Nr.

 

Numărul de postdoctoranzi în scolile doctorale sustinute prin program

Nr.

 

Numărul de persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul managementului cercetării si/sau inovării

Nr.

Indicatori de rezultat

Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul stiintific principal international

Nr.

 

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 

 

Numărul de citări normalizat la domeniu al publicatiilor

 

 

Numărul de cercetători din afara granitelor tării integrati în sistemul CDI

Nr.

 

Cresterea relativă a numărului de cercetători

%


Programul Capacităti

 

 

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Investitii noi în infrastructura CDI

Mii lei

 

Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI

%

 

Numărul de entităti sustinute pentru cresterea capacitătii de ofertare a serviciilor de experiment

Nr.

 

Numărul de reviste stiintifice din fluxul stiintific principal international finantate

Nr.

 

Numărul de conferinte internationale organizate

Nr.

 

Numărul de expozitii finantate

Nr.

 

Valoarea investitiei în infrastructură si servicii de comunicatii

Mii lei

 

Ponderea cercetătorilor care au acces on-line la principalele reviste stiintifice internationale din domeniul lor de activitate

%

 

Numărul de articole si emisiuni dedicate popularizării stiintei

Nr.

 

Numărul de proiecte de comunicare stiintă-societate

Nr.

 

Numărul de proiecte de studii prospective

Nr.

 

Numărul de proiecte de pregătire a unor participări la programe internationale

Nr.

 

Valoarea apelurilor tematice comune cu agentii internationale de finantare a cercetării-dezvoltării

Mii lei

Indicatori de rezultat

Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul stiintific principal international

Nr.

 

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 

 

Numărul de citări normalizat la domeniu al publicatiilor

 

 

 

Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de proprietate intelectuală

Mii lei

 

Valoarea fondurilor atrase din surse internationale prin proiecte sustinute prin program

Mii lei

 

Valoarea fondurilor atrase prin Programele-cadru (PC) ale UE, JTI, CIP prin proiecte sustinute prin program

Mii lei

 

Valoarea fondurilor atrase din surse private, nationale sau internationale, prin proiecte sustinute prin program

Mii lei

 

Numărul de entităti române participante la PC al UE

Nr.

 

Rata de succes a participării entitătilor române la PC al UE

%

 

Numărul de infrastructuri paneuropene sustinute

Nr.

 

Numărul de infrastructuri partenere regionale create si/sau sustinute

Nr.

 

Valoarea fondurilor atrase din surse nationale, altele decât PNCDI, prin proiecte sustinute prin program

Mii lei


Programul Idei

 

 

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Numărul de workshopuri exploratorii

Nr.

 

Valoarea proiectelor în colaborare internatională

Mii lei

Indicatori de rezultat

Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul stiintific principal international

Nr.

 

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 

 

Numărul de citări normalizat la domeniu al publicatiilor

 

 

Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de proprietate intelectuală

Mii lei

 

Programul Parteneriate în domeniile prioritare

 

 

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Numărul de proiecte realizate în parteneriat international

Nr.

 

Mobilităti interne

Lună x om

 

Mobilităti internationale

Lună x om

 

Valoarea investitiilor în echipamente pentru proiecte

Mii lei

 

Numărul de întreprinderi participante

Nr.

 

Numărul de IMM participante

Nr.

Indicatori de rezultat

Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul stiintific principal international

Nr.

 

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 

 

Numărul de citări normalizat la domeniu al publicatiilor

 

 

 

Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de proprietate intelectuală

Mii lei

 

Veniturile rezultate în urma exploatării produselor, serviciilor si tehnologiilor dezvoltate

Mii lei

 

Ponderea contributiei financiare private la proiecte

%

 

Valoarea contributiei financiare private la proiecte

Mii lei

Programul Inovare

 

 

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Numărul de întreprinderi participante

Nr

 

Numărul de IMM participante

Nr

 

Numărul de proiecte de parcuri stiintifice

Nr

 

Numărul de centre de brokeraj sustinute

Nr

 

Numărul de incubatoare tehnologice sprijinite

Nr

 

Numărul de retele inovative sprijinite

Nr

 

Numărul de platforme tehnologice sprijinite

Nr

 

Valoarea proiectelor CDI desfăsurate în cadrul concursurilor nationale de inovare

Mii lei

Indicatori de rezultat

Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr

 

Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr

 

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de proprietate intelectuală

Mii lei

 

Veniturile rezultate în urma exploatării produselor, serviciilor si tehnologiilor dezvoltate

Mii lei

 

Ponderea contributiei financiare private la proiecte

%

 

Valoarea contributiei financiare private la proiecte

Mii lei

 

Valoarea tranzactiilor de tehnologie efectuate în centrele de transfer tehnologic

Mii lei

 

Programul Sustinerea performantei institutionale

 

 

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces

Ponderea investitiilor în totalul finantării obtinute prin program

%

 

Ponderea finantării din program în totalul bugetului entitătilor finantate

%

 

Ponderea finantării din proiecte internationale în totalul bugetului entitătilor finantate

%

 

Ponderea finantării din proiecte cu operatori economici privati în totalul bugetului entitătilor finantate

%

Indicatori de rezultat

Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul stiintific principal international

Nr.

 

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate spre publicare

 

 

Numărul de citări normalizat la domeniu al publicatiilor

 

 

 

Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

 

Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care:

- nationale;

- EPO (Oficiul European de Brevete);

- USPTO (Oficiul SUAde Brevete si Mărci);

- triadice.

Nr.

 

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de proprietate intelectuală

Mii lei


ACTE ALE AGENTIEI NATIONALE DE INTEGRITATE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE INTEGRITATE

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 340/2010

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Integritate emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 340/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, în structura Agentiei se organizează si functionează cabinetul presedintelui, cu statut de compartiment distinct, cu activitate permanentă.”

2. La articolul 29 alineatul (1), litera o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) cu sprijinul cabinetului presedintelui, organizează si urmăreste modul de rezolvare a audientelor cetătenilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;”.

3. La capitolul V, titlul sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA 1

Cabinetul presedintelui”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se aduce la cunostinta salariatilor prin grija Serviciului resurse umane si a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agentiei Nationale de Integritate.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Integritate

Alexandru Cătălin Macovei

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2011.

Nr. 53.

 


ANEXĂ1)

(Anexa la regulament)

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 februarie 2011 prin care s-au adoptat Normele privind raportul actuarial,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 121 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind raportul actuarial, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.115/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 4.

 

ANEXA

NORME

privind raportul actuarial

 

Art. 1.- În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele din prezentele norme, actuarul aflat în relatii de muncă cu un asigurător si desemnat de acesta are obligatia de a elabora, de a certifica si de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportul actuarial anual.

Art. 2. - (1) Raportul actuarial va fi elaborat pe fiecare categorie de asigurări.

(2) Raportul actuarial va purta următoarele denumiri:

a) Raport actuarial anual privind activitatea de asigurări de viată;

b) Raport actuarial anual privind activitatea de asigurări generale.

Art. 3. - Raportul actuarial va fi structurat conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 4. - Raportul actuarial va cuprinde cel putin următoarele elemente, în functie de categoria de asigurări pentru care se emite:

a) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveste calculul primelor de asigurare si al rezervelor tehnice, incluzând prezentarea oricăror situatii prevăzute la art. 121 alin. (3)-(5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care s-au întâmplat în cadrul perioadei pentru care a fost emis raportul actuarial;

b) opinia actuarului cu privire la adecvarea nivelului primelor de asigurare, rezervelor tehnice si a capitalurilor proprii, incluzând prezentarea analizelor detaliate care au stat la baza fundamentării opiniei;

c) descrierea tehnică a tuturor produselor de asigurare, incluzând toate detaliile tehnice ale produselor de asigurare practicate de către asigurător necesare efectuării calculului primelor si rezervelor tehnice, precum si prezentarea tuturor optiunilor si garantiilor contractelor de asigurare;

d) prezentarea datelor/tabelelor statistice, precum si a tabelelor de mortalitate/morbiditate utilizate în calculul primelor si rezervelor tehnice pentru fiecare produs de asigurare. Aceste informatii vor fi prezentate fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, mentionându-se referintele corespunzătoare din punctul de vedere al utilizării datelor/tabelelor în cadrul calculului matematic asociat pentru fiecare tarif de primă si pentru fiecare tip de rezervă tehnică;

e) prezentarea criteriilor de stabilire a primelor pentru fiecare produs de asigurare, incluzând comisioane si cheltuieli incluse în primă. În cazul în care în stabilirea tarifelor de primă practicate de asigurător au fost utilizate metode de calcul actuariale/statistice, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luati în considerare. În cazul în care în stabilirea tarifelor de primă practicate de asigurător nu au fost utilizate metode de calcul actuariale/statistice, se va prezenta o analiză detaliată privind adecvarea nivelului primelor de asigurare;

f) structura pe tip de active a fiecărui program investitional, randamente investitionale, structura costurilor, precum si modul de calcul al pretului unitătii pentru fiecare program investitional, pentru asigurările de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii;

g) prezentarea dobânzilor tehnice garantate pentru fiecare produs de asigurare practicat si adecvarea lor în conformitate cu politica investitională a asigurătorului, incluzând prezentarea unei analize comparative între ratele dobânzilor tehnice garantate si randamentele prezente/viitoare ale activelor admise să acopere rezervele tehnice;

h) descrierea modului de calcul al sumelor de răscumpărare, restituiri de prime si al sumelor asigurate reduse pentru fiecare produs de asigurare;

i) descrierea modului de calcul al beneficiilor obtinute din investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice, precum si a modului în care acestea sunt distribuite asiguratilor, pentru produsele de asigurare care oferă asiguratilor aceste drepturi;

j) descrierea modului de calcul în cazul unor reduceri de prime acordate asiguratilor, pentru fiecare produs de asigurare care oferă asiguratilor acest drept;

k) prezentarea detaliată a metodologiilor de calcul al rezervelor tehnice pentru fiecare tip de rezervă tehnică si pentru fiecare tip de produs de asigurare/clasă de asigurare, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luati în considerare, mentionarea datelor la care aceste metodologii au fost aprobate de către conducerea asigurătorului, respectiv a termenelor de când acestea au fost aplicate în mod consecvent. În cazul în care în cadrul perioadei pentru care se realizează raportul actuarial a fost modificată o anumită metodologie de calcul al rezervelor tehnice, se va prezenta analiza care a stat la baza fundamentării luării acestei măsuri;

l) descrierea modului de calcul al cheltuielilor de achizitie reportate pentru fiecare tip de produs de asigurare;

m) descrierea tehnică a tratatelor de reasigurare în vigoare si prezentarea primelor cedate si a comisioanelor din reasigurare;

n) prezentarea detaliată a metodologiilor de calcul al rezervelor tehnice cedate în reasigurare, respectiv formulele de calcul al rezervelor tehnice nete de reasigurare pentru fiecare

tip de rezervă tehnică si pentru fiecare tip de produs de asigurare/clasă de asigurare, în conformitate cu tratatele de reasigurare în vigoare, cu definirea tuturor termenilor/factorilor luati în considerare;

o) descrierea tipurilor de active pe care asigurătorul le utilizează în acoperirea rezervelor tehnice, gradul lor de dispersie, precum si randamentul investitional obtinut în perioada analizată, informatii despre evaluarea activelor, metoda aleasă, active asupra cărora s-au creat sarcini, incluzând prezentarea unei analize referitoare la controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice brute;

p) analiza gradului de adecvare a capitalurilor si a solvabilitătii asigurătorului.

Art. 5. - Raportul actuarial, semnat de către actuarul asigurătorului si stampilat, se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de până la 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar pentru care se face analiza.

Art. 6. - Raportul actuarial pentru anul 2010 va fi transmis în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA

la norme

 

RAPORT ACTUARIAL ANUAL

privind activitatea de asigurări generale/de viată

 

- model -

 

Numele asigurătorului..................................................................................

Perioada pentru care se realizează evaluarea..............................................

 

I. Certificat actuarial

II. Produse de asigurare

III. Date statistice, tabele de morbiditate/mortalitate, dobânzi tehnice garantate

IV. Prime de asigurare

V. Fonduri de investitii

VI. Sume de răscumpărare/retur de prime

VII. Participare la profit

VIII. Rezerve tehnice

IX. Cheltuieli de achizitie reportate

X. Reasigurări

XI. Active admise să acopere rezervele tehnice

XII. Marja de solvabilitate

 

Întocmit, actuar...................

Nr. si data înregistrării în Registrul actuarilor........................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.