MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 142/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 februarie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

11/215. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000

 


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000

 

În temeiul:

- Avizului Ministerului Finantelor Publice nr. 3.020 din 8 februarie 2011;

- art. 20 lit. c) si art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, 18, 25 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Perioada de stagiu începe la 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana a sustinut si promovat examenul de admitere. În acest scop:”.

2. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Perioada de stagiu poate fi redusă cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului, după cum urmează:

a) cu 1/2 când stagiarul are o vechime în activităti financiar-contabile de cel putin 20 de ani, din care cel putin jumătate în functii de conducere;

b) cu 1/3 când stagiarul are o vechime în activităti financiar-contabile de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani în functii de conducere în domeniul financiar-contabil.

(8) Stagiarul trebuie să facă dovada practicii în profesie cu documente privind evidenta muncii, contracte, adeverinte etc, precum si cu o listă a lucrărilor, operatiile financiar-contabile efectuate, cu perioadele corespunzătoare de timp.”

3. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Repartitia orelor de stagiu este comunicată de tutorele de stagiu directorului executiv al filialei în cadrul căreia îsi desfăsoară stagiul, care se asigură că prevederile alin. (1) au fost respectate.

(3) Când directorul executiv al filialei refuză să îsi dea acordul fie asupra numărului de ore, fie asupra repartitiei lor, litigiul este prezentat presedintelui consiliului filialei Corpului, care analizează si decide.”

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Acordarea si retragerea abilitării sunt hotărâte de Biroul permanent al Consiliul superior al Corpului după consultarea avizelor directorului executiv de filială si a rapoartelor Directiei de specialitate din cadrul Corpului.”

5. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Stagiarul trebuie să aducă la cunostintă directorului executiv al filialei Corpului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului, potrivit modelelor din anexele nr. 3 si nr. 3a):”.

6. Denumirea capitolului VII “Rapoarte de activitate” se modifică după cum urmează: “Evaluarea semestrială a stagiarilor”.

7. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Stagiarul va sustine semestrial un test de evaluare, a cărui promovabilitate îi va da dreptul să continue stagiul; în caz de nepromovare, va trebui să repete semestrul încheiat. Testul constă în rezolvarea în sala de examen a unor exercitii, studii de caz sau probleme care să ateste nivelul cunostintelor practice acumulate.

(2) Testul semestrial se organizează si se desfăsoară potrivit normelor aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) în cazul expertilor contabili, cel putin două din 6 teste semestriale trebuie să se refere si la activitatea de expertiză contabilă si audit.”

8. La articolul 22, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) directorul executiv al filialei, cu consultarea Directiei de specialitate a Corpului, repartizează fiecărui stagiar al filialei un număr de 30-50 de întrebări, exercitii si studii de caz din lista si tematica indicate de această directie, la începutul fiecărui semestru;”.


9. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Plata lectorilor formatori de stagiu se face în baza rapoartelor de activitate, potrivit metodologiei ce se aprobă de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.”

10. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 271 si 272, cu următorul cuprins:

“Art. 271. - Consiliul superior al Corpului desemnează vicepresedintele care răspunde de Directia de specialitate a Corpului, care orientează si coordonează activitatea lectorilor de la nivelul filialelor Corpului.

Art. 272. - Directia de specialitate organizează cel putin o dată pe an o reuniune cu toti lectorii de stagiu, în care se analizează activitatea de stagiu în cadrul Corpului.”

11. Capitolul X se abrogă.

12. La articolul 36, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Activitătile desfăsurate de stagiar, documentele si testele semestriale sunt consemnate si conservate într-un dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10).

(3) Lucrările (testele) întocmite de stagiarii care efectuează pregătirea în sistem colectiv se centralizează de către directorul executiv al filialei sau de către responsabilul de stagiu din cadrul filialei si se consemnează în Registrul matricol la rubrica «Teste», la semestrul corespunzător.”

13. La articolul 42, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în termen de maximum 30 de zile, absolventul examenului de aptitudini are obligatia înscrierii în evidentele Corpului.”

14. La articolul 43, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Semestrial, responsabilul de stagiu împreună cu directorul executiv al filialei întocmesc un raport privind activitatea de stagiu, care trebuie să contină informatiile din anexele nr. 15 si 16. După analiza în consiliul filialei, raportul si anexele se înaintează Directiei de specialitate a Corpului până la data de 25 iulie pentru semestrul I si până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru întregul an încheiat.”

15. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 42 alin. (2) si art. 43 alin. (5) constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit reglementărilor interne ale Corpului.”

16. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

17. Anexa nr. 3a) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

18. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

19. Anexa nr. 5a) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

20. Anexa nr. 6 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

21. Anexa nr. 6a) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

22. Anexele nr. 7 si 8 se abrogă.

23. Anexa nr. 9 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

24. Anexa nr. 9a) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

25. Anexa nr. 11 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.

26. Anexa nr. 12 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.

27. Anexa nr. 12a) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 11 la prezenta hotărâre.

28. Anexa nr. 12b) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.

29. Anexa nr. 12c) se modificasi se înlocuieste cu anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.

30. Anexa nr. 12d) se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.

31. Anexa nr. 14 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.

32. Anexa nr. 15 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.

33. După anexa nr. 15 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 16, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 17 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. V. - Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

prof. univ. dr. Marin Toma

 

Bucuresti, 15 februarie 2011.

Nr. 11/215.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

(Model de scrisoare a stagiarului)

Numele si prenumele....................................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie......................

Adresa ...........................................................

Telefon...........................................................

Data...............................................................

Domnule/Doamnă director executiv,

Conform dispozitiilor art. 9 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, cu modificările si completările ulterioare, vă informez că domnul/doamna..........................., având domiciliul/sediul social în..........................., abilitat/abilitată în calitate de tutore de stagiu, a acceptat să mă ia în calitate de stagiar începând cu data de............................

Anexez la prezenta atestarea tutorelui meu de stagiu.

Doresc/Nu doresc să efectuez stagiul în paralel si la Camera Auditorilor Financiari din România, în baza Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării si monitorizării stagiului de pregătire practică.

 

Localitatea...............................

Data........................................

 

Semnătura...............................

 

(Se trimite la filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România din raza de domiciliu, recomandat, cu confirmare de primire.)

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr. 3a) la regulament)

 

Pregătire în sistem colectiv

Directorul executiv al filialei

Numele si prenumele

...............................................

Semnătura si stampila

 

Numele si prenumele.........................................................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie............................................................

Adresa ..................................................................................

Telefon.................................................................................

Data.....................................................................................

 

Domnule/Doamnă director executiv,

 

Conform dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, cu modificările si completările ulterioare, vă informez că nu am găsit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut să îmi recomande unul.

În această situatie, solicit să urmez pregătirea profesională în sistem colectiv.

Doresc/Nu doresc să efectuez stagiul în paralel si la Camera Auditorilor Financiari din România, în baza Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării si monitorizării stagiului de pregătire practică.

 

Localitatea...............................

Data........................................

 

Semnătura...............................

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

 

Localitatea..................

Data.........................

 

Domnului/Doamnei...........................

 

Vă facem cunoscut că filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de..........................., însotită de atestarea tutorelui de stagiu din data de............................

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr..............., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de................................

 

Directorul executiv al filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

……………………………………………………………..

 

ANEXA Nr. 4

[Anexa nr. 5a) la regulament]

 

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

 

Localitatea..................

Data.........................

 

Domnului/Doamnei...........................

 

Vă facem cunoscut că filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de....................., prin care solicitati pregătirea în sistem colectiv.

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr........., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de................................

 

Directorul executiv al filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

……………………………………………………………..

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la regulament)

 

TEMATICA

pentru cursurile de pregătire tehnică

 

 

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Anul 1

- Organizarea profesiei; organizarea unui cabinet

0,5 zile

1 zi

- Documente de lucru:

- norme

- foi de lucru

- dosare de lucru pe feluri de lucrări si exercitii

0,5 zile

0,5 zile

- Sistemul contabil si de control intern:

- continut

- utilitate

- limite

0,5 zile

0,5 zile

- Audit:

- cadrul conceptual si principiile generale ale auditului

- serviciile conexe

- terminologie

- organizarea activitătii de audit în România

1,5 zile

 

- Contabilitatea financiară

-

2 zile

- Diagnosticul financiar contabil; verificarea stării de sănătate a firmei

1 zi

-

Anul II

- Recapitularea cursurilor de formare din anul 1

- Aprecierea sistemului contabil si de control intern

- Evaluarea întreprinderii

- Fiscalitatea întreprinderilor

- Contabilitatea analitică (de gestiune)

0,5 zile

0,5 zile

1,5 zile

1,5 zile

-

0,5 zile

-

-

1,5 zile

2 zile

Anul III

- Recapitularea cursurilor din anul II

- Audit:

- obtinerea elementelor probante, examenul analitic

- riscurile în audit

- norme de raportare

- misiuni speciale

- misiuni conexe

- Directive europene si standarde internationale în domeniul contabilitătii si auditului

- Drept si legislatia contabilă în România

- Standarde nationale ale profesiei contabile

0,5 zile

1,5 zile

 

 

 

 

 

1,5 zile

-

0,5 zile

0,5 zile

 

 

 

 

 

 

-

3,5 zile

-

 

ANEXA Nr. 6

[Anexa nr. 6a) la regulament]

TEMATICA

de pregătire deontologică si doctrină profesională pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Zilele 1-3

 

Doctrina profesională

I. Profesia contabilă: continut, structură, modul de organizare si de reglementare; rolul profesiei contabile

II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat

1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat

2. Accesul la profesie

3. Răspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati

III. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

1. Atributiile Corpului

2. Organizarea teritorială

3. Organele de conducere ale Corpului, atributii

4. Organizarea internă a Corpului

5. Relatiile Corpului cu administratia (Guvern)

6. Finantarea activitătilor Corpului

IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat

V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili/contabililor autorizati

VI. Standardele nationale ale profesiei contabile

 

Zilele 4-6

 

Deontologie profesională

I. Profesia contabilă si interesul public

II. Codul etic national al profesionistilor contabili

1. Însemnătatea (importanta) existentei unui cod de etică profesională

2. Structura codului etic

3. Obiectivele codului etic

4. Principiile etice fundamentale:

a) integritatea;

b) obiectivitatea;

c) competenta profesională;

d) confidentialitatea;

e) profesionalismul;

f) respectarea normelor tehnice si profesionale.

5. Independenta - principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil si de contabil autorizat


 

Bibliografie

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat

3. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

4. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 07/80/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 si 429 bis din 27 iunie 2007, si la Editura CECCAR, 2007, editia a IV-a, revizuită.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 9 la regulament)

 

(Raportul tutorelui de stagiu asupra conditiilor de derulare a stagiului)

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., tutore de stagiu abilitat prin ................................, certific că domnul/doamna............................................, născut/născută în ........................................, la data de ...................................., cu domiciliul în ............................................, a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Stagiul s-a efectuat de la data de........................la data de...........................

Conditii de derulare a stagiului:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Localitatea..............................

Data........................................

Semnătura tutorelui de stagiu

...............................

 

ANEXA Nr. 8

[Anexa nr. 9a) la regulament]

 

(Raportul directorului executiv al filialei asupra conditiilor de derulare a stagiului pentru “Pregătirea în sistem colectiv”)

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, în calitate de director executiv al filialei, certific că domnul/doamna...................................., născut/născută în .........................................................., la data de ..........................., cu domiciliul în ............................................., a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată, urmând “Pregătirea în sistem colectiv”.

Stagiul s-a efectuat de la data de........................la data de........................

Conditii de derulare a stagiului:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Localitatea..............................

Data........................................

 

Semnătura directorului executiv al filialei

...............................

Observatii si viza directorului executiv de filială

...............................

Semnătura directorului executiv de filială

...............................

 


ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 11 la regulament)

 

CERTIFICAT DE STAGIU

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................., director executiv al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.........., atest că domnul/doamna.................., stagiar/stagiară, a efectuat succesiv următoarele perioade de stagiu:

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu,

însumând o perioadă de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Cu privire la modul de efectuare a stagiului mentionez următoarele:

Tinând seama si de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu, apreciez că stagiul domnului/doamnei...........................este satisfăcător si îl/o autorizez să se prezinte la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil/contabil autorizat.

 

Localitatea..............................

Data........................................

 

Directorul executiv al filialei,

...............................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 12 la regulament)

 

TEMATICA

examenului de aptitudini

 

1. Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

a) calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat;

b) accesul la profesie;

c) organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

d) incompatibilităti în profesie;

e) responsabilitatea profesionistului contabil;

f) evidenta membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

g) Codul etic national al profesionistilor contabili.

2. Drept: comercial, civil, penal si fiscal

3. Audit [anexa nr. 12a)]

4. Evaluarea întreprinderilor [anexa nr. 12b)]

5. Doctrina si deontologia profesiei contabile [anexa nr. 12c)*)]

6. Expertiza contabilă [anexa nr. 12d)]

7. Contabilitatea si finantele operatorilor economici si institutiilor financiar-bancare:

a) contabilitate generală: planul de conturi*) (operatori economici, bănci, societăti de asigurări, piete de capital);

b) conturile consolidate;

c) publicarea conturilor anuale;

d) functiile întreprinderilor;

e) fuziuni si divizări de întreprinderi;

f) dizolvarea si lichidarea întreprinderilor;

g) analiza situatiei financiare a întreprinderii;

h) gestiunea financiară (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalităti de finantare); i) informatică; cunostinte generale*).

8. Contabilitate de gestiune:

a) analiza conturilor si politici de preturi;

b) evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor*).

9. Metode cantitative si matematici aplicate:

a) matematici financiare;

b) statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici);

c) probabilităti, sondaje si esantionări.

10. Standardele nationale ale profesiei contabile


*) Teme valabile si pentru contabili autorizati.


 

Bibliografie**)

1. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată

2. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

3. Codul comercial român

4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare

6. Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, cu modificările si completările ulterioare

7. Codul etic national al profesionistilor contabili, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 07/80/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 si 429 bis din 27 iunie 2007 si la Editura CECCAR, 2007, editia a IV-a, revizuită

8. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - Culegere de acte normative si reglementări ale profesiei, elaborată de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

9. Standardele internationale de audit (ISA) emise de IFAC

10. Standarde internationale de raportare financiară (IFRS) - traducere în limba română, publicată de CECCAR

11. Standarde profesionale emise de CECCAR pentru misiunile expertului contabil.


**) Se actualizează pe măsură ce vor fi adoptate noi acte normative.

 

ANEXA Nr. 11

[Anexa nr. 12a) la regulament]

 

Disciplina: Audit

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Practici de control al conturilor si de examinare a situatiilor financiare

1. Auditul imobilizărilor

2. Auditul stocurilor

3. Auditul capitalurilor proprii

4. Auditul creantelor si datoriilor

5. Auditul operatiilor financiare

6. Auditul veniturilor si cheltuielilor

II. Supravegherea publică în auditul statutar

7. Concept; arie de aplicabilitate

8. Sisteme si organisme de supraveghere publică

III. Raportarea în audit

9. Raportarea în auditul statutar

10. Alte tipuri de raportare de audit

IV. Organizarea activitătii de audit

11. Organizarea si functionarea unui cabinet de audit

12. Rolul organismelor profesionale

V. Controlul de calitate în audit

13. Controlul extern

14. Controlul intern

VI. Standardele internationale de audit

15. Structura, clasificarea si aria de aplicabilitate a standardelor

VII. Standardul profesional numărul 24

 

Bibliografie:

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată

2. Directiva 2006/43/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (art. 32-33), disponibilă pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/

3. CECCAR, Standardul profesional nr. 24, Editura CECCAR, 2007

4. CECCAR, Standardul profesional nr. 23, editia a lII-a, revizuită si adăugită, Editura CECCAR, 2008

5. Suportul de curs pentru pregătirea stagiarilor si dezvoltarea profesională continuă a membrilor

 


ANEXA Nr. 12

[Anexa nr. 12b) la regulament]

 

Disciplina: Evaluarea întreprinderilor

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

I. Aspecte particulare în evaluarea întreprinderilor

1. Evaluarea întreprinderilor în dificultate

2. Evaluarea pentru fuziuni, divizări si asocieri cu părti ale întreprinderilor

3. Evaluarea pentru garantii si ipoteci

4. Evaluarea pentru asigurare

5. Evaluarea în scopuri fiscale

6. Evaluarea pentru raportarea financiară

7. Evaluarea pentru închiriere/leasing

8. Evaluarea proprietătilor agricole

II. Contractarea si raportarea lucrărilor de evaluare

9. Angajarea unei lucrări de evaluare

10. Raportarea evaluării

11. Verificarea evaluărilor

III. Codul etic al evaluatorului

12. Introducere, definitii si arie de aplicabilitate

13. Principii si reguli de bună practică în evaluarea întreprinderilor

IV. Standardele internationale de evaluare

14. Obiective, structură si aria de aplicabilitate V Standardul profesional numărul 37

 

Bibliografie

1. Standardele Internationale de Evaluare, editia a 7-a, 2005

2. CECCAR, Standardul profesional nr. 37 (integral)

3. Recomandările CECCAR nr. 100, 101 si 102

4. CECCAR, Suport de curs

 

ANEXA Nr. 13

[Anexa nr. 12c) la regulament]

 

Disciplina: Doctrina si deontologia profesiei contabile

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

I. Tezele fundamentale ale profesiei contabile

1. Contabilitatea - stiintă sau artă? Standarde si reglementări contabile

2. Profesia contabilă: concept si structură

3. Reglementarea profesiei contabile

4. Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public si pentru dezvoltarea economiei

5. Organizarea profesiei contabile:

- la nivel global;

- la nivel regional;

- la nivel national.

6. Standardele internationale ale profesiei contabile:

- de educatie;

- de calitate;

- de etică;

- de contabilitate;

- de audit.

II. Etica în profesia contabilă

7. Etica profesională: concept

8. Rolul unui cod etic al profesionistilor contabili

9. Integritatea

10. Obiectivitatea

11. Competenta

12. Confidentialitatea

13. Respectul fată de standarde si norme

14. Profesionalismul

15. Independenta


16. Amenintări la adresa independentei

17. Măsuri de protectie împotriva amenintărilor la adresa independentei

III. Organizarea profesiei contabile în România

18. Profesia contabilă din România = o profesie excesiv reglementată

19. Menirea si obiectivele CECCAR

20. Organizarea si functionarea CECCAR

21. Activitătile CECCAR pentru sprijinirea profesionistilor contabili:

a) în domeniul educatiei;

b) în domeniul eticii;

c) elaborarea standardelor de calitate;

d) apărarea intereselor membrilor săi.

22. Drepturile si obligatiile membrilor CECCAR

 

Bibliografie

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată (art. 20)

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr.1/1995, republicat - integral

3. Codul etic national al profesionistilor contabili, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 07/80/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 si 429 bis din 27 iunie 2007, Editura CECCAR, 2007, editia a IV-a, revizuită, integral

4. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor autorizati din România nr.00/33/2000, republicat, cu modificările si completările ulterioare

5. CECCAR, suport de curs pentru disciplina Doctrina si Deontologia profesiei contabile.

 

 

ANEXA Nr. 14

[Anexa nr. 12d) la regulament]

 

Disciplina: Expertiza contabilă

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

1. Demersul deontologic într-o misiune de expertiză contabilă

2. Demersul tehnic într-o misiune de expertiză contabilă

3. Expertize contabile:

a) în cazul unor litigii contractuale;

b) în cazul unor lipsuri si degradări;

c) în cauze fiscale;

d) în litigii de muncă;

e) în ce priveste drepturi si obligatii izvorâte din legislatia financiar-contabilă.

4. Expertize privind starea de sănătate a unei întreprinderi

5. Standardul profesional numărul 35

 

Bibliografie

1. CECCAR, Standardul profesional nr. 35, editia a lII-a, revizuită, Editura CECCAR, 2009

2. Legislatia specifică pe domenii

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 14 la regulament)

 

PROGRAM-CADRU

de pregătire practică în sistem colectiv a stagiarilor

 

Nr. crt.

 

 

Categoria de lucrări profesionale

 

 

Tema

 

 

Continutul lucrării practice*)

 

 

Numărul de ore

anul I

anul II

anul III

0

1

2

3

4

5

6

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

Bilantul întreprinderii

Contul de profit si pierdere

Situatia miscării capitalurilor proprii

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatiile anexe la bilant

Politicile contabile de întreprindere

Raportul anual al administratorilor

Raportările intermediare

Standardul profesional numărul 21 si 22

 

125

90

55

II.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Auditul statutar si alte misiuni de audit si certificare

 

Auditul statutar

Misiuni de verificare si certificare (cenzoratul)

Examenul limitat al situatiilor financiare

Misiuni speciale si misiuni conexe de audit realizate de expertii contabili

Standardele internationale de audit

Standardul profesional numărul 24

 

65

 

 

 

 

15

70

 

 

 

 

10

80

 

 

 

 

10

III.

16.

17.

18.

19.

20.

 

21.

Expertize contabile

 

Expertize contabile în cazul unor litigii contractuale

Expertiza contabilă în cazul unor lipsuri în gestiune

Expertiza contabilă în cazul neîndeplinirii unor obligatii fată de bugetul statului

Expertizarea contabilă a unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia muncii

Expertiza contabilă asupra unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia financiar- contabilă si fiscală

Standardul profesional numărul 35

 

25

25

25

IV.

22.

23.

24.

Evaluarea întreprinderilor

 

Evaluarea întreprinderilor

Evaluarea valorilor mobiliare

Standardul profesional numărul 37

 

15

15

15

V.

25.

26.

27.

28.

Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

Fuziunea întreprinderilor

Divizarea întreprinderilor

Asocierea cu părti ale patrimoniului întreprinderii

Standardul profesional numărul 32

 

10

10

10

VI.

29.

30.

31.

Administrarea si lichidarea întreprinderilor

 

Administrarea întreprinderilor

Administrarea judiciară a întreprinderii

Lichidarea întreprinderii

 

 

10

20

VII.

32.

33.

34.

Studii de fezabilitate

 

Studii pentru investitii

Fezabilitatea unei afaceri comerciale

Planul de afaceri

 

Studiu de caz pentru un credit

Studiu de caz din practica firmei sau din manual

Continuturi. Exemple

10

-

-

10

15

15

-

-

20

-

20

-

 

*) Se stabileste de Directia de specialitate, se aprobă de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului si se completează periodic, în functie de necesităti.

 


0

1

2

3

4

5

6

VIII.

35.

36.

Analiza-diagnostic a întreprinderii

 

Analize pentru managementul si actionariatul întreprinderii

Analize pentru utilizatorii externi (due dilligence)

 

Studii de caz

Studii de caz. Exemple

10

10

-

15

-

15

20

10

10

IX.

37.

38.

39.

40.

Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

Impozite directe

Impozite indirecte

Impozite si taxe locale

Standardul profesional numărul 34

 

Procedura fiscală: continut, ex.

Procedura fiscală: continut, ex.

Procedura fiscală: continut, ex.

30

30

-

-

30

-        

30

-

30

-

-

30

X.

41.

42.

43.

44.

Organizarea auditului intern si controlul intern al întreprinderii

 

Organizarea si planificarea contabilitătii unei întreprinderi

Organizarea controlului intern al unei întreprinderi

Exercitarea unei misiuni de audit intern la o întreprindere

Standardul profesional numărul 36

 

Reglementare. Studiu de caz

Reglementare. Studiu de caz

Reglementare. Studiu de caz

25

25

-

-

30

-        

30

-

35

-

-

35

XI.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Tinerea contabilitătii unei entităti

 

Contabilitatea financiară a unei entităti care aplică IFRS

Contabilitatea financiară în sistem simplificat

Contabilitatea de gestiune a unei întreprinderi

Contabilitatea unei întreprinderi de constructii

Contabilitatea operatiunilor de comert exterior

Contabilitatea unei institutii de credit

Contabilitatea unei institutii bugetare

Contabilitatea unei societăti de investitii financiare

Contabilitatea în partidă simplă

Standardul profesional numărul 21

 

Studiu de caz.

Comentarii

Studiu de caz

Studiu de caz (exemple)

Studiu de caz (exemple)

Studiu de caz (exemple)

Studiu de caz (exemple)

Studiu de caz (exemple)

Studiu de caz (exemple)

15

10

 

XII.

Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor]

 

 

70

80

90

 

Recapitularea numărului de ore de pregătire practică pe categorii de lucrări profesionale

 

 

anul I

anul II

anul III

Total

%

I

125

90

55

270

22,5

II

65

70

80

215

15

III

25

25

25

75

6,25

IV

15

15

15

45

3,75

V

10

10

10

30

2,5

VI

-

10

20

30

2,5

VII

10

15

20

45

3,75

VIII

10

15

20

45

3,75

IX

30

30

30

90

7,5

X

25

30

35

90

7,5

XI

15

10

-

25

5,0

XII

70

80

90

240

20

Total

400

400

400

1.200

100

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 15 la regulament)

 

Filiala....................

 

RAPORT

privind activitatea de stagiu pentru semestrul I (anul)............

 

1. Care este numărul stagiarilor în evidentă la sfârsitul semestrului (anului)?

- anul I................................

- anul II...............................

- anul III...............................

2. Câte exercitii si studii de caz a efectuat fiecare stagiar în sistem colectiv, pe categorii de lucrări profesionale?

 

Categorii de lucrări

Anul I

Anul II

Anul III

I. Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

 

 

II.Auditul statutar al situatiilor financiare

 

 

 

III. Expertize contabile

 

 

 

IV Evaluarea întreprinderilor

 

 

 

V Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

 

 

VI. Administrarea si lichidarea întreprinderilor

 

 

 

VII. Studii de fezabilitate

 

 

 

VIII. Analiza-diagnostic a întreprinderii

 

 

 

IX. Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

 

 

X. Organizarea auditului si controlul intern al întreprinderii

 

 

 

XI. Tinerea contabilitătii unei entităti

 

 

 

XII. Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor]

 

 

 

 

3. Câte zile de pregătire deontologică si doctrină profesională au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6 a)?

4. Câte zile de pregătire tehnică au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6?

5. Lectorii folositi pentru pregătirea practică

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;


6. Lectorii folositi pentru pregătirea deontologică:

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

7. Lectorii folositi pentru pregătirea tehnică:

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

8. Comentarii si propuneri cu privire la îmbunătătirea activitătii de stagiu.

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 16 la regulament)

 

(se completează anual)

SITUATIA

miscării stagiarilor în anul,

 

Nr. crt.

Explicatii

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Total

1.

Număr stagiari la 1 ianuarie - total:

 

 

 

 

- experti contabili

 

 

 

 

- contabili autorizati

 

 

 

 

2.

Număr absolventi ai examenului de acces la stagiu (tinut în cursul anului)

 

 

 

 

3.

Alte intrări (transferuri etc.)

 

 

 

 

4.

Număr absolventi ai examenelor de aptitudini (tinute în cursul anului)

 

 

 

 

5.

Alte iesiri (transferuri etc.)

 

 

 

 

6.

Număr stagiari la 31 decembrie - total:

 

 

 

 

- experti contabili

 

 

 

 

- contabili autorizati

 

 

 

 


 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.