MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 137/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 februarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2011

 

123. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

124. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

125. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

126. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

127. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010

Memorandum de cooperare între Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria

 

134. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităti de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării, finantate de la bugetul de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.654. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor bănesti primite sub formă de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.810/2010

 

3.643. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind înfiintarea Centrului National de Excelentă Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, si a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2011, prevăzut în anexa nr. 1, si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării operatorilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie retine permanent la dispozitia sa, potrivit Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare, precum si diferenta dintre veniturile constituite si cheltuielile efectuate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, în vederea utilizării exclusive pentru restructurarea si reorganizarea operatorilor economici din sectorul productiei de apărare.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 122.


 

ANEXA Nr. 1

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

aferent activitătii de privatizare pe anul 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

PREVEDEDERI ANUALE

I.

VENITURI TOTALE, din care:

 

3.769.490,00

1.

Venituri curente

 

884.190,00

1.1

Venituri din dividende

30.10.08

884.000,00

1.2

Alte venituri, din care:

36.10.50

190,00

 

- Venituri din dobânzi

31.10.03

100,00

2.

Venituri din capital

 

2.885.300,00

2.1

Venituri din privatizare

39.10.04

2.885.300,00

II.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

87.10.50

3.733.240,00

1.

Cheltuieli curente, din care:

01

3.733.240,00

1.1

Cheltuieli administrare, privatizare

20

86.700,00

I.1.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

 

63.750,00

1.1.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu, precum si alte asemenea cheltuieli

 

450,00

1.1.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară sî lichidarea societătii comerciale *

 

900,00

1.1.4

Cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

 

-

1.1.5

Sumele cu care institutia publica implicata participa la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale, în cazurile prevăzute de lege;

 

 

1.1.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de institutia publica implicata ca urmare a garantiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-cumparare de actiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător;

 

20.400,00

1.1.7

Despăgubiri acordate cumpărătorilor pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii in sarcina societătii comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activităti trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorilor de institutia publica implicata sau de autoritatea de mediu;

 

400,00

1.1.8

Garantii acordate cumpărătorilor pentru daune cauzate acestora, prin faptul ca societatea comerciala este tinuta sa îndeplinească vreo obligatie, inclusiv fata de terti, sau sa suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operatiuni care nu au fost dezvăluite si nici nu puteau fi cunoscute de cumpărători, ca urmare a efectuării propriului audit asupra societătii comerciale si a căror cauza a existat la data încheierii contractelor de vanzare-eumparare de actiuni;

 

500,00

1.1.9

Prejudicii cauzate cumpărătorilor prin executarea unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care obliga la restituirea in natura, către fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat;

 

300,00

1.2

Transferuri

 

3.646.540,00

1.2.1

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

55.01.20

2.762.350,00

1.2.2

Vărsăminte la bugetul statului din dividende

51.01.41

884.000,00

1.2.3

Varsaminte la bugetul statului din alte venituri, din care: - varsaminte din dobânzi

51.01.41

190,00 100,00

 

Excedent/Deficit (I. - II.)

 

36.250,00

III.

Informatii privind disponibilul, din care :

1. Disponibil la începutul perioadei conform Legii nr. 399/2002

2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cf. O.U.G. nr. 13/2009, aprobata cu modificări prin Legea nr. 234/2009

3. Disponibil constituit in cursul anului, conform Legii nr. 399/2002

4. Garantie de participare licitatie pentru privatizare S.C. Uzina Termoelectrica MIDIA S.A.

5. Total disponibil la sfârsitul anului, conform Legii nr. 399/2002(1+2 + 3-4)**

 

 

1.003,00

7.597,00

36.250,00

1.500,00

43.350,00


* - Suma include si finantarea cheltuielilor necesare înregistrării la Registrul Comertului a Ministerului Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri a calitătii de actionar la S.C. IPIU CONSULTING ENGINEERING S.A., cele necesare lichidatorului penlru lichidarea societătii comerciale care nu are patrimoniu de valorificai, precum si indemnizatia cuvenita administratorilor speciali numiti conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. inclusiv contributiile aferente acestora.

** - Disponibil la sfârsitul anului, conform Legii nr. 399/2002. cu exceptia sumelor reprezentând garantii de participare la licitatii, garantii de buna executie, garantii pentru plata pretului contractului.

 


ANEXA Nr. 2

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI SI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011,

conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării operatorilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002

 

- mii lei -

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI ANUALE

I.

Venituri constituite conform Legii nr. 380/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării operatorilor economici din sectorul productiei de apărare

200,00

II.

Cheltuieli pentru restructurarea si reorganizarea operatorilor economici din sectorul productiei de apărare, conform Legii nr. 380/2002

150,00

 

Excedent (I.-II.)

50,00

III.

Informatii privind disponibilul din care:

1. Disponibil la începutul perioadei

2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia Ia data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006. ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009

3. Disponibil constituit în cursul anului 2010

4. Total disponibil la sfârsitul anului (1+2+3)

 

0,00

393,00

 

 

50,00

443,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale “RADIONAV” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judetul Constanta

Cod unic de înregistrare: R011121156

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

5.130,00

 

 

 

Venituri din exploatare, din care:

2

5.065,00

 

 

a)

Venit din productia vândută

3

636,00

 

 

b)

Venit din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

Venit din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

3.064,00

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

3.064,00

 

 

 

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

Venit din productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

Alte venituri din exploatare

9

1.365,00

 

2

Venituri financiare, din care:

10

65,00

 

 

a)

Venit din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

Venit din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

Venit din dobânzi

13

10,00

 

 

d)

Alte venituri financiare

14

55,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

!

CHELTUIELI TOTALE

16

5.123,66

 

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

5.043,66

 

 

a)

Cheltuieli materiale

18

160,00

 

 

b)

Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

68,00

 

 

c)

Cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

Cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.498,56

 

 

 

d1

Chelt. cu salariile

22

1.905,30

 

 

 

d2

Cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

563,91

 

 

 

 

- ch. privind contributia la asigurări sociale

24

413,00

 

 

 

 

- ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

9,93

 

 

 

 

- ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

120,13

 

 

 

 

- ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

20,85


 

 

 

d3

Alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

29,35

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

29,35

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

Ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

Chelt. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

Chelt. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.490,00

 

 

h)

Chelt. cu prestatiile externe

37

505,00

 

 

i)

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

322,10

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) chelt. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) chelt. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) chelt. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) chelt. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) chelt. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

80,00

 

 

a)

Cheltuieli privind dobânzile

49

5,00

 

 

b)

Alte cheltuieli financiare

50

75,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6,34

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

0,96

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5,38

 

1

Rezerve legale

55

0,32


 

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

5,06

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat 90%

62

4,55

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0,51

VI

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

700,00

 

1

Surse proprii

65

 

 

2

Alocatii de la buget, total din care :

66

700,00

 

 

a)

- investitii

66a

700,00

 

 

b)

- programe PHARE

66b

 

 

3

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

Alte surse (fd.externe nerambursabile)

70

 

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

700,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

700,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

- interne

74

 

 

 

b)

- externe

75

 

VIII

REZERVE, din care:

76

 

 

1

Rezerve legale

77

 

 

2

Rezerve statutare

78

 


 

3

Alte rezerve

79

 

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

Venituri totale

81

5.130,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

5.123,66

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

70

 

4

Nr. mediu de salariati total

84

70

 

5

Fond de salarii, din care:

85

1.905,30

 

 

a)

Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

1.898,06

 

 

b)

Alte cheltuieli cu personalul

87

7,24

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.259,60

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

65.825,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

92

998,76

 

11

Plăti restante

93

476,00

 

 

a)

preturi curente

94

476,00

 

 

b)

preturi comparabile

95

476,00

 

12

Creante restante

96

560,00

 

 

a)

preturi curente

97

560,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

560,00

 

Indicator fizic - număr cuvinte transmise si receptionate


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 124.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă “REGISTRUL AUTOROMÂN”

Calea Grivitei nr. 391 A, sectorul 1, Bucuresti

C.I.F.RO 1590236

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

233.645,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

228.440,00

 

 

a)

din productia vândută

3

219.520,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

8.920,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

5.205,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5.045,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

160,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

149.240,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

149.040,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

9.900,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

3.200,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

90.651,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

70.692,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

19.959,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

14.720,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

353,46

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.680,54


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.205,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

3442,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

575,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

3,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.864,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) participarea sal. la profit

34

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

20,26

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

36

40,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

37

12.800,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

38

31.848,44

 

 

 

h1

ch. cu serviciile executate de terti

39

15.829,00

 

 

 

h2

ch. cu alte prestatii executate de terti, taxe, vărsăminte si impozite locale

40

11.147,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

580,30

 

 

 

i1) contract de mandat

42

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

43

400,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

45

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

48

100,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

50

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

51

200,00


 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

53,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

53

147,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

84.405,00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

13.505,00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

70.900,00

 

1

 

Rezerve legale

58

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

59

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

60

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

61

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.58,59,60,61,62

63

70.900,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

64

7.090,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

63.810,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

66

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

67

47.914,00

 

1

 

Surse proprii

68

17.914,00

 

2

 

Alocatii de la buget

69

 

 

3

 

Credite bancare

70

30.000,00

 

 

a)

- interne

71

30.000,00

 

 

b)

- externe

72

 

 

4

 

Alte surse

73

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

74

47.914,00


 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

75

47.914,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

76

 

 

 

a)

interne

77

 

 

 

b)

externe

78

 

VII

 

 

REZERVE, din care:

79

 

 

1

 

Rezerve legale

80

 

 

2

 

Rezerve statutare

81

 

 

3

 

Alte rezerve

82

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

Venituri totale

84

233.645,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

85

149.240,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

86

1.619

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

87

1.619

 

5

 

Fond de salarii, din care:

88

70.692,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

89

70.685,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

90

7,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

91

3.638,31

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

92

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

93

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

94

1.905,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

95

638,75

 

11

 

Plăti restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 

12

 

Creante restante

99

60,00

 

 

a)

preturi curente

100

60,00

 

 

b)

preturi comparabile

101

60,00

 

Indicator fizic: “număr de operatiuni cu cărti si folii identitate vehicule, omologări, verificări si reverificări tehnice”.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 125.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”

Sediul/Adresa: municipiul Galati, Str. Portului nr. 32, judetul Galati Cod unic de înregistrare: RO 1644670

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE+ ALTE SURSE

1

76.421.17

A

 

 

VENITURI TOTALE

2

75.688.00

 

I

 

Venituri din exploatare, din care:

3

72.568.00

 

 

a)

din productia vânduta

4

29.300.00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

6

39.538.00

 

 

 

 

subventii, ef. prevederilor legale în vigoare

7

39.538.00

 

 

 

 

Venituri amânate

8

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

9

 

 

 

d)

productia de imobili/ari

10

400.00

 

 

c)

alte venituri din exploatare din care:

11

3.330.00

 

 

 

 

din vânzări nave

11a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

3.120.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

40.00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

3.080.00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

B

 

 

ALTE SURSE

18

733.17

 

 

 

 

- proieele cu finantare nerambursabila - derulate M.D.R.T.

18a

733.17

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE

19

76.421.17

A

 

 

CHELTUIELI TOTALE

20

75.688.00

B

l

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

21

72.608.00

 

 

a)

cheltuieli materiale

22

6.700.00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

23

550.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

24

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

25

31.589.20

 

 

 

dl

ch. cu salariile

26

22.719.80

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

27

7.647.00

 

 

 

 

-ch. privind contributia la asigurări sociale

28

5.703.00

 

 

 

 

-ch. privind contributia la asigurări pl.somaj

29

137.00

 

 

 

 

-ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

30

1.426.00

 

 

 

 

-ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

31

381.00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul.din care:

32

1.222.40

 

 

 

 

d3.l) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

33

452.40

 

 

 

 

- tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

34

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

35

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

36

770.00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

37

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

38

4.700.00


 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

39

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

40

6.100.00

 

 

10

ch. cu prestatiile externe, din care

41

20.921.90

 

 

 

hi)

- dragaj

41a

5.600.00

 

 

 

h2)

- lucrări de întretinere si conlructii hidrotehnice

41b

4.300.00

 

 

 

h3) 1 - întretinere si reparatii nave, utilaje

41c

2.200.00

 

 

1)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

42

2.046.90

 

 

 

i1) -contract de mandat

43

80.30

 

 

 

i2) - ch. de protocol, din care:

11

65.00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

 

 

 

 

i3) - ch. de reclama si publicitate, din care:

46

10.00

 

 

 

 

-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivii Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

 

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. eu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

i4) -ch. cu sponsorizarea

49

 

 

 

 

15) -ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

50

 

 

 

 

i6) -ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

51

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

52

3.080.00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

53

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

54

3.080.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

55

 

C

 

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

56

733,17

 

 

 

 

- proiecte cu finantare nerambursabila - derulate prin M.D.R.T.

56a

733.17

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

57

0.00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

58

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

59

 

 

1

 

Rezerve legale

60

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

61

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

62

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

63

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

64

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.60.61.62.63.64

65

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

66

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stal

67

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

68

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTĂRI A INVESTITIILOR, din care:

69

121.046.00

 

1

 

Surse proprii

70

2.100.00

 

2

 

Alocatii de la buget

71

 

 

3

 

Credite bancare

77

 

 

 

a)

- interne

78

 

 

 

b)

- externe

74

 

 

4

 

Alte surse

75

1 1 8.946.00


 

 

 

 

-cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă conform OUG 187/2002.Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finantare 21490/2002

75a

50.716.00

 

 

 

 

- investitii ale agentilor economici cu capital de stal

75 b

2.500.00

 

 

 

 

- alte transferuri- cheltuieli neeligibile 1SPA conform OMFP 304/2007

75c

 

 

 

 

 

-proiecte cu Finantare din fonduri externe nerambursabile-programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013

75d

 

 

 

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe 11

75c

1.470.00

 

 

 

 

- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar

75 f

4.210.00

 

 

 

 

- retea de borne geodezice pe malurile Dunării

75g

1.260.00

 

 

 

 

- monitorizarea conditiilor de navigatie pe sectorul Călărasi -Brăila

75h

8.420.00

 

 

 

 

- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Elapa II si extinderea de la Mm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)

75i

8.420.00

 

 

 

 

- îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe sectorul Călărasi-Brăila, etapa 1

75j

41.950.00

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

76

121.046.00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

77

121.046.00