MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 134/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 februarie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.653 din 16 decembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonantă de urgentă pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

986. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.653

din 16 decembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, exceptie ridicată de Valentin Gruber în Dosarul nr. 7.137/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, Valentin Gruber. Lipsesc părtile Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si Guvernul României, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul criticii solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate fac derogare de la principiul contributivitătii, încălcând astfel dreptul la pensie. De asemenea, arată că dificultătile bugetului nu pot fi opuse dreptului la pensie pentru diminuarea cuantumului, iar suspendarea aplicării art. 1651 din Legea nr. 19/2000 este de natură să creeze discriminări între persoane aflate în situatii identice, respectiv cei care au lucrat în grupele superioare de muncă, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 7.137/3/2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare.

Exceptia a fost ridicată de Valentin Gruber cu prilejul solutionării unei actiuni având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate care suspendă pentru anul 2010 aplicarea art. 1651 din Legea nr. 19/2000 sunt contrare principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, întrucât creează discriminări între diferite grupuri de pensionari. În acest sens, arată că, prin amânarea recalculării pensiilor, se perpetuează, în realitate, tratamentul inechitabil al persoanelor care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, tratament pe care Legea nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a urmărit să îl înlăture prin introducerea în Legea nr. 19/2000 a art. 1651. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 20 alin. (1) din Constitutie prin raportare la prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în acest sens sunt amintite considerentele Hotărârii din 7 mai 2002 pronuntate în Cauza Burdov contra Rusiei, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut că dificultătile financiare ale unui stat nu pot justifica încălcarea drepturilor omului. Or, arată că emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale este justificată tocmai de astfel de ratiuni financiare. De asemenea, aminteste Hotărârea din 12 octombrie 2004 pronuntată în Cauza Kjartan Asmundsson contra Islandei, în care aceeasi Curte a retinut încălcarea dispozitiilor art. 1 din Primul Protocol la Conventia mai sus amintită într-o cauză având ca obiect dreptul la pensie. În legătură cu aceasta, arată că prevederile de lege criticate nu respectă drepturile bănesti ce i se cuvin. În continuare, autorul exceptiei consideră că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât elementele invocate în preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 nu definesc corect elementele obiective ale situatiei extraordinare care impun modificarea imediată a termenelor. În sfârsit, arată că este încălcat si principiul separatiei puterilor în stat, întrucât Guvernul a emis actul normativ criticat cu încălcarea vointei Parlamentului. În acest sens, arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 contine prevederi care modifică dispozitiile Legii nr. 218/2008, act adoptat de Parlament. Astfel, continutul art. 782 din Legea nr. 19/2000, asa cum este reglementat de Legea nr. 218/2008, este restrâns prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008, în sensul excluderii asiguratilor care lucrează în conditii speciale de la beneficiul majorării punctajelor realizate. Aceeasi critică este valabilă si pentru modificările referitoare la dispozitiile art. 1651 din Legea nr. 19/2000.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că recalcularea si acordarea beneficiului de grupă de muncă presupun existenta unor fonduri în bugetul asigurărilor sociale care să acopere aceste sume suplimentare, stabilirea fondurilor si disponibilitătilor bugetare fiind de competenta legiuitorului, care si-a motivat necesitatea prelungirii succesive a acestor termene conform notelor de fundamentare pe situatia economică actuală si lipsa disponibilitătilor materiale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, dispozitii potrivit cărora: “Articolul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 155/2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. II. - (1) Prevederile art. 1651 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2010.

(3) în situatia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.

(4) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) si (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011.»“

Autorul exceptiei consideră că prevederile actelor normative criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 1 alin. (4) referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor si art. 115 alin. (4) privind situatiile în care Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. De asemenea, consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 20 din Constitutie prin raportare la dispozitiile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.278 din 12 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2010, s-a mai pronuntat cu privire la unele dintre aspectele de constitutionalitate invocate si în prezenta cauză. Astfel, respingând ca neîntemeiate criticile raportate la dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a retinut că “nu se poate sustine că art. II si IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 ar fi discriminatorii în sensul că perpetuează existenta unei stări de inegalitate, legiuitorul fiind suveran să decidă momentul intrării în vigoare a unei măsuri reparatorii. Desigur, prorogarea repetată a intrării în vigoare a prevederilor art. 1651 din Legea nr. 19/2000 nu este de dorit, întrucât ar putea înfrânge, în final, chiar esenta dreptului la pensie, ceea ce este inadmisibil.”

Curtea apreciază că aceste considerente răspund si criticilor formulate, în prezenta cauză, cu privire la încălcarea dispozitiilor art. 20 din Constitutie raportat la prevederile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, de vreme ce, din perspectiva invocată de autorul exceptiei cu referire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la pensie este considerat un “bun”.

De asemenea, cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, a arătat că “Emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 poate fi catalogată ca fiind făcută în conditiile existentei unei situatii extraordinare atât prin prisma existentei unui conflict de legi si reglementări, cu efecte dezastruoase cu privire la cuantumul pensiei persoanelor îndreptătite, cât si prin prisma evitării eventualelor disfunctionalităti sistemice ce ar putea să apară tocmai prin conflictul de reglementări existent.[...] Prin urmare, era nevoie de o interventie energică a Guvernului prin care să regleze aceste disfunctionalităti majore existente într-un domeniu atât de sensibil cum este cel al pensiilor.”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie, Curtea apreciază că aceasta nu este întemeiată, întrucât principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat nu are semnificatia interzicerii Guvernului de a interveni pe cale legislativă delegată, în sensul modificării, completării sau al abrogării, cu respectarea limitelor prevăzute de art. 115 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, exceptie ridicată de Valentin Gruber în Dosarul nr. 7.137/3/2010 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

 

Având în vedere faptul că transpunerea si implementarea în legislatia natională a Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protectia consumatorilor în ceea ce priveste anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosintă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacantă cu drept de folosintă pe termen lung, precum si la contractele de revânzare si de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009, trebuie realizate până la data de 23 februarie 2011, adoptarea prezentei ordonante de urgentă se impune pentru a permite comerciantilor să îndeplinească obligatiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Tinând cont de faptul că actul normativ european mentionat reglementează noi tipuri de contracte, adaptate evolutiei pietei si noilor produse existente, oferind o protectie eficientă consumatorilor si în aceste cazuri,

luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a acestor tipuri de contracte, consumatorii nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european mentionat, creându-se o denaturare a concurentei,

pentru a se evita posibilitatea declansării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,

tinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Obiect, domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1, - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protectie a consumatorilor.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică tranzactiilor dintre comercianti si consumatori.

(2) Comerciantii pot desfăsura tranzactiile reglementate prin prezenta ordonantă de urgentă în baza licentei de turism emise de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism.

Art. 3. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

a) modalitătile de reparare a prejudiciului si la căile de atac prevăzute în dreptul comun;

b) înregistrarea bunurilor mobile sau imobile si transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile;

c) conditiile de amplasare sau criteriile si metodologia de autorizare ori licentiere;

d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) contract privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare- contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeste, cu titlu oneros, dreptul de folosintă a unuia sau a mai multor spatii de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare;

b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă - contractul cu durata mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeste, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri si de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii;

c) contract de revânzare - contractul în temeiul căruia un comerciant acordă asistentă, cu titlu oneros, unui consumator pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă;

d) contract de schimb - contractul în temeiul căruia un consumator participă, cu titlu oneros, la un sistem de schimb care îi permite accesul la spatii de cazare peste noapte ori la alte servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele ce decurg din contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare;

e) comerciant - orice persoană fizică ori juridică ce actionează în cadrul activitătii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoană care actionează în numele sau pe seama acesteia;

f) consumator - orice persoană fizică ce actionează în scopuri din afara activitătii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;

g) contract accesoriu - contractul în temeiul căruia consumatorului îi sunt prestate de către un comerciant sau de către un tert, în baza unei întelegeri între comerciant si acel tert, servicii conexe unui contract privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă;

h) suport durabil - orice instrument care îi permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informatii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinte ulterioare, pe o durată corespunzătoare scopului informatiilor, si care să permită reproducerea nealterată a acestora;

i) cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislatie ori prin dispozitii administrative si care defineste comportamentul comerciantilor ce se angajează să îl respecte, cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;

j) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianti, responsabilă cu întocmirea si revizuirea unui cod de conduită si/sau cu supravegherea respectării acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte.

Art. 5. - Pentru a calcula durata contractelor definite la art. 4 lit. a) si b) se vor lua în considerare toate clauzele contractuale care permit reînnoirea tacită sau prelungirea duratei contractului.

 

CAPITOLUL II

Informatii preliminare încheierii contractului

 

SECTIUNEA 1

Publicitatea

 

Art. 6. - Orice formă de publicitate trebuie să precizeze posibilitatea obtinerii informatiilor mentionate la art. 10, precum si locul de unde acestea pot fi obtinute.

Art. 7. - (1) în cazul în care în cadrul unei oferte promotionale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial urmează a i se oferi consumatorului, personal, oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), comerciantul trebuie să precizeze în mod clar în invitatie scopul comercial si natura evenimentului.

(2) Informatiile prevăzute la art. 10 se pun la dispozitia consumatorului în orice moment pe toată durata evenimentului.

Art. 8. - Niciunul dintre produsele care pot face obiectul contractelor definite la art. 4 lit. a) si b) nu poate fi promovat sau comercializat drept o investitie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informatii precontractuale

 

Art. 9. - (1) Comerciantul furnizează consumatorului toate informatiile prevăzute la art. 10:

a) gratuit;

b) într-un mod clar si usor de înteles;

c) pe hârtie sau pe un alt suport durabil, usor accesibil consumatorului;

d) în limba română sau, în cazul în care consumatorul este cetătean străin ori îsi are resedinta în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, si în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îsi are resedinta ori al cărui cetătean este, cu conditia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene;

e) cu suficient timp, dar cu cel putin 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă.

(2) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

Art. 10. - (1) Comerciantul furnizează consumatorului informatii precontractuale, după cum urmează:

a) în cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, prin intermediul formularului standard de informatii prevăzut în anexa nr. 1 si al informatiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

b) în cazul unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, prin intermediul formularului standard de informatii prevăzut în anexa nr. 2 si al informatiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

c) în cazul unui contract de revânzare, prin intermediul formularului standard de informatii prevăzut în anexa nr. 3 si al informatiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

d) în cazul unui contract de schimb, prin intermediul formularului standard de informatii prevăzut în anexa nr. 4 si al informatiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv.

(2) Comerciantul are obligatia să completeze formularele standard prevăzute la alin. (1) cu informatii suficiente si precise, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul si pentru a permite consumatorului să ia o decizie în deplină cunostintă de cauză.

 

CAPITOLUL III

Informatii si drepturi contractuale

 

SECTIUNEA 1

Informatii contractuale

 

Art. 11. - Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, si se redactează în mod vizibil si usor de citit, cu font de minimum 12. Culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

Art. 12. - (1) Contractul se redactează în limba română.

(2) în cazul în care consumatorul este cetătean străin sau îsi are resedinta în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, si în limba sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia îsi are resedinta ori al cărui cetătean este, cu conditia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

(3) în cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, comerciantul furnizează consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului în limba sau în una dintre limbile statului membru în care se află bunul imobil, cu conditia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene, în termen de 15 zile calendaristice de la data mentionată la art. 18 alin. (1).

Art. 13. - Contractul include următoarele:

a) informatii privind numele si domiciliul si, după caz, denumirea sau sediul social al părtilor contractante;

b) formularul standard prevăzut la art. 10, care devine parte integrantă a contractului;

c) separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere prevăzut în anexa nr. 5, care are ca scop facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract, în conformitate cu prevederile art. 17-20;

d) semnătura fiecărei părti;

e) data si locul încheierii contractului;

f) modalitătile de notificare.

Art. 14. - (1) Informatiile continute în formularul standard prevăzut la art. 10 nu pot fi modificate decât cu acordul expres al părtilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstante neobisnuite si neprevăzute, independente de vointa comerciantului, si ale căror consecinte nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.

(2) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hârtie sau pe un alt suport durabil usor accesibil acestuia si pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului.

(3) Modificările se mentionează în mod expres în contract.


Art. 15. - (1) înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage atentia consumatorului într-o manieră explicită asupra:

a) existentei dreptului de retragere din contract;

b) duratei de timp în care acesta îsi poate exercita dreptul de retragere, în conformitate cu prevederile art. 17-20;

c) interzicerii plătilor în avans în această perioadă, în conformitate cu prevederile art. 24 si 25.

(2) Consumatorul confirmă primirea informatiilor contractuale prevăzute la alin. (1) prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în anexele nr. 1-4.

Art. 16. - La momentul încheierii contractului, consumatorul primeste cel putin un exemplar al acestuia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dreptul de retragere

 

Art. 17. - Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractele definite la art. 4 lit. a)-d) în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

Art. 18. - (1) Termenul de 14 zile calendaristice prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere începe să curgă astfel:

a) de la data încheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu;

b) de la data la care consumatorul intră în posesia contractului sau a oricărui precontract obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei mentionate la lit. a).

(2) în cazul în care comerciantul a completat si a pus la dispozitia consumatorului, separat, formularul standard privind dreptul de retragere, prevăzut la art. 13 lit. c), în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de un an de la data mentionată la alin. (1), termenul de retragere din contract începe să curgă de la data la care consumatorul primeste acest formular.

(3) în cazul în care informatiile mentionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, au fost puse la dispozitia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de 3 luni de la data mentionată la alin. (1), termenul de retragere din contract curge de la data la care consumatorul primeste aceste informatii.

Art. 19. - Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din contract în termen de:

a) un an si 14 zile calendaristice de la data mentionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care comerciantul nu a completat si nu a pus la dispozitia consumatorului, în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de retragere din contract, prevăzut la art. 13 lit. c);

b) 3 luni si 14 zile calendaristice de la data mentionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care informatiile mentionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, nu au fost puse la dispozitia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.

Art. 20. - (1) în cazul în care contractul de schimb si contractul privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare sunt încheiate concomitent, în ambele contracte va fi prevăzut acelasi termen de retragere din contract.

(2) Pentru ambele contracte termenul de retragere se calculează în conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1), asa cum se aplică în cazul contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare.

Art. 21. - (1) în cazul în care consumatorul are intentia de a-si exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifică în scris comerciantul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi valabilă, notificarea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din contract, prin mijloace care asigură confirmarea transmiterii acesteia.

(2) Consumatorul poate utiliza formularul notificării de retragere din contract, prin intermediul formularului standard de informatii prevăzut în anexa nr. 5, furnizat de comerciant în conformitate cu prevederile art. 13 lit. c).

(3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificării de către consumator.

Art. 22. - În cazul exercitării dreptului de retragere de către consumator, încetează obligatia părtilor de a executa contractul.

Art. 23. - Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a fi răspunzător pentru plata vreunei sume sau pentru alte obligatii aferente eventualelor servicii prestate înaintea exercitării dreptului de retragere din contract.

 

SECTIUNEA a 3-a

Plăti în avans

 

Art. 24. - În cazul contractelor definite la art. 4 lit. a), b) si d), sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert înainte de expirarea termenului de retragere, în conformitate cu prevederile art. 17-20.

Art. 25. - În cazul unui contract de revânzare, definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert înainte ca respectivul contract de revânzare să îsi producă efectele sau să înceteze pe alte căi.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii specifice contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă

 

Art. 26. - (1) în cazul contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, plata se efectuează conform unui calendar fix de plăti.

(2) Sunt interzise orice plăti ale pretului specificat în contract care nu sunt efectuate conform calendarului fix de plăti.

(3) Plătile, inclusiv plata cotizatiei de membru, sunt esalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea având aceeasi valoare.

(4) Comerciantul trimite o solicitare scrisă de plată, pe hârtie sau pe alt suport durabil acceptat de consumator, cu cel putin 14 zile calendaristice înainte de data scadentei.

Art. 27. - (1) Consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără penalizări, oricând după plata celei de a doua dintre ratele prevăzute la art. 26 alin. (3).

(2) în cazul în care consumatorul are intentia de a înceta contractul, acesta va notifica comerciantul în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferente fiecărei rate.

(3) Acest drept nu afectează dreptul consumatorului de a înceta contractul în temeiul prevederilor dreptului comun.

 

SECTIUNEA a 5-a

Încetarea contractelor accesorii

 

Art. 28. - În cazul în care consumatorul îsi exercită dreptul de retragere din contractul privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, orice contract de schimb care depinde de acesta sau orice alt contract accesoriu încetează în mod automat, fără niciun fel de cost pentru consumator.

Art. 29. - (1) Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 288/2010, în cazul în care consumatorul îsi exercită dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), iar pretul este acoperit în întregime sau partial de un credit acordat consumatorului de către comerciant ori de către un tert, pe baza unui contract încheiat între acel tert si comerciant, contractul de credit încetează fără niciun fel de cost pentru consumator.

(2) Contractul dintre tert si comerciant va preciza în mod expres faptul că nu va fi suportat de către consumator niciun fel de cost în cazul în care consumatorul îsi exercită dreptul de retragere conform prezentei ordonante de urgentă.

Art. 30. - (1) în cazul în care creditul este acordat consumatorului de către un tert, consumatorul transmite creditorului o notificare privind retragerea din contract.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1):

a) se face pe hârtie sau pe un alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului si accesibil acestuia;

b) se comunică prin mijloace care asigură confirmarea transmiterii acesteia;

c) se expediază înainte de expirarea termenului de retragere din contract, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificării de către consumator.

 

CAPITOLUL IV

Competentă, sesizare si control

 

Art. 31. - În vederea asigurării respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către comercianti, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor atunci când le sunt sau le pot fi încălcate drepturile.

Art. 32. - (1) încălcarea prevederilor art. 6-10 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 40.000lei.

(2) încălcarea prevederilor art. 11-16 si ale art. 22-29 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei.

(3) Nerespectarea de către comerciant a dreptului consumatorului de a se retrage din contract, conform prevederilor art. 17, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei.

(4) Nerespectarea de către comerciant a modului de calcul al termenului în care consumatorul îsi poate exercita dreptul de retragere, conform prevederilor art. 18-20, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei.

(5) Nerespectarea de către comerciant a momentului de la care începe să producă efecte dreptul de retragere din contract, conform prevederilor art. 21 alin. (3), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 80.000 lei.

(6) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 33. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care prin încălcarea prevederilor legale sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Art. 34. - (1) Odată cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune următoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;

b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, în termen de maximum 15 zile calendaristice;

c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile calendaristice;

d) repararea deficientelor constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile calendaristice.

(2) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conformitate cu alin. (1), în termenele si în conditiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contraventiei, sau săvârsirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.OOOlei.”

(3) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contestarea în instantă a sanctiunilor contraventionale complementare dispuse nu suspendă de drept executarea acestora.

Art. 35. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate retrage licenta de turism, poate constata si poate aplica sanctiuni contraventionale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 36. - Contraventiilor prevăzute la art. 32 alin. (1)-(5) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 37. - Contractelor aflate în curs de derulare li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, cu modificările ulterioare.

Art. 38. - (1) Atunci când legislatia aplicabilă contractului este legislatia unui stat membru, consumatorul nu poate renunta la drepturile sale care îi sunt conferite prin legislatia natională a respectivului stat membru care transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protectia consumatorilor în ceea ce priveste anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosintă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacantă cu drept de folosintă pe termen lung, precum si la contractele de revânzare si de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.

(2) Consumatorii nu îsi pierd protectia acordată prin prezenta ordonantă de urgentă în cazul în care legislatia aplicabilă contractului este legislatia unui stat tert în oricare dintre următoarele situatii:

a) dacă oricare dintre bunurile imobile în cauză este situat pe teritoriul unui stat membru;

b) pentru contractele care nu sunt legate în mod direct de bunuri imobile, în cazul în care comerciantul îsi desfăsoară activitătile comerciale sau profesionale într-un stat membru ori, prin orice mijloace, îsi directionează aceste activităti către un stat membru, iar contractul face parte din sfera de aplicare a acestor activităti.

Art. 39. - Pentru solutionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute si fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni în justitie împotriva comerciantilor care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 40. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Codului civil si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 282/2004 privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, se abrogă.

Art. 42. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în data de 23 februarie 2011.

Art. 43. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protectia consumatorilor în ceea ce priveste anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosintă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacantă cu drept de folosintă pe termen lung, precum si la contractele de revânzare si de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULAR STANDARD DE INFORMATII

pentru contractele privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare

 

Partea 1

 

Denumirea, sediul social si forma juridică a comerciantului parte în contract:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului (de exemplu, descrierea bunului imobil):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia si conditiile de exercitare a acestui drept:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Perioada exactă în care dreptul care face obiectul contractului poate fi exercitat si, după caz, durata acestuia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data de la care consumatorul poate începe să îsi exercite drepturile contractuale:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

În situatia în care contractul se referă la un anumit bun aflat în constructie, data la care spatiul de cazare si facilitătile vor fi finalizate:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretul care va fi plătit de consumator pentru dobândirea drepturilor contractuale:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri si sumele exacte (de exemplu, taxe anuale, orice alte taxe speciale, taxe locale):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispozitia consumatorului (de exemplu, energie electrică, apă, întretinere, colectarea deseurilor) si precizarea pretului care trebuie plătit de consumator pentru aceste servicii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O scurtă descriere a facilitătilor puse la dispozitia consumatorului (de exemplu, piscină sau saună):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sunt aceste facilităti incluse în costurile sus-mentionate?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

În cazul în care nu sunt incluse, specificati ceea ce este inclus si ceea ce trebuie plătit:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Există posibilitatea de a participa la un sistem de schimb al drepturilor contractuale?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dacă da, indicati denumirea sistemului de schimb:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indicati costurile pe care le implică participarea la sistemul de schimb:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită si, în caz afirmativ, unde poate (pot) fi găsit (găsite)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Partea a 2-a

 

Informatii generale:

- Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.

- în cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert.

- Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligatii, cu exceptia celor specificate în contract.

- în conformitate cu dreptul international privat, contractul se poate supune si altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea pot fi aduse în fata unor instante diferite de cele din statul membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul.

 

 

Semnătura consumatorului:.............................................

 

 

Partea a 3-a

 

Informatii suplimentare pe care consumatorul este îndreptătit să le cunoască si locul precis de unde acestea pot fi obtinute (de exemplu, capitolul unei brosuri), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare:

1. INFORMATII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE

- conditiile de exercitare a dreptului care face obiectul contractului pe teritoriul statului (statelor) membru (membre) în care este (sunt) situat (situate) bunul (bunurile) în cauză si dacă aceste conditii au fost îndeplinite sau, în caz contrar, ce conditii mai trebuie îndeplinite:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- în cazul în care contractul prevede dreptul de a ocupa un spatiu de cazare care va fi selectat dintr-un ansamblu cu mai multe spatii de cazare, informatii referitoare la restrictiile impuse consumatorului cu privire la dreptul de a folosi oricând si alte spatii de cazare din cadrul ansamblului respectiv:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. INFORMATII CU PRIVIRE LA BUNURI

- în cazul în care contractul se referă la un anumit bun imobil, o descriere exactă si detaliată a acestuia si a amplasării:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- în cazul în care contractul se referă la mai multe bunuri (mai multe locuri de vilegiatură), o descriere adecvată a bunurilor si a amplasării acestora:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- în cazul în care contractul se referă la un spatiu de cazare, altul decât un bun imobil, o descriere adecvată a spatiului de cazare respectiv si a facilitătilor acestuia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- serviciile la care consumatorul are sau va avea acces (de exemplu, electricitate, apă, întretinere, colectarea deseurilor) si conditiile de acces:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- după caz, facilitătile comune, precum piscină, saună etc, la care consumatorul are sau ar putea avea acces si conditiile de acces:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. CERINTE SUPLIMENTARE PRIVIND SPATIILE DE CAZARE ÎN CONSTRUCTIE

(dacă este cazul)

- stadiul constructiei spatiului de cazare si al lucrărilor de amenajare care îl fac pe deplin functional (alimentare cu gaz, electricitate, canalizare, apă si conexiuni telefonice) si orice alte facilităti la care consumatorul va avea acces:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- termenul pentru finalizarea spatiului de cazare si a lucrărilor de amenajare care îl fac pe deplin functional (alimentare cu gaze, electricitate, canalizare, apă si conexiuni telefonice), precum si o estimare rezonabilă privind finalizarea oricărei facilităti la care consumatorul va avea acces:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- numărul autorizatiei de constructie, precum si numele si adresa (adresele) completă (complete) a (ale) autoritătii sau autoritătilor competente:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- o garantie privind finalizarea constructiei spatiului de cazare sau o garantie privind rambursarea oricăror plăti efectuate de consumator în cazul în care constructia nu este finalizată si, după caz, conditiile de aplicare a garantiilor respective:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. INFORMATII CU PRIVIRE LA COSTURI

- o descriere precisă si adecvată a tuturor costurilor asociate contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- modul în care aceste costuri vor reveni consumatorului, precum si detalii privind modul sau termenul la care aceste costuri pot creste:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- metoda de calcul al tuturor cheltuielilor aferente folosirii bunului, cheltuielile legale obligatorii (de exemplu, taxe si onorarii), precum si cheltuielile administrative (de exemplu, cheltuieli de gestionare, întretinere si reparatii):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dacă este cazul, informatii privind existenta oricăror cheltuieli, ipoteci, servituti sau a oricărui alt drept care este grevat asupra spatiului de cazare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. INFORMATII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- dacă este cazul, informatii privind modalitătile de încetare a contractelor accesorii si consecintele încetării:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- conditiile privind încetarea contractului, consecintele încetării si informatii cu privire la orice obligatii care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. INFORMATII SUPLIMENTARE

- informatii privind administrarea si gestionarea bunului, precum si modul în care se realizează întretinerea si reparatiile acestuia, inclusiv informatii privind modul în care consumatorul poate influenta si participa la deciziile privind aceste aspecte:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- informatii privind posibilitatea de a participa la un sistem de revânzare a drepturilor contractuale, informatii referitoare la sistemul corespunzător, precum si informatii referitoare la orice costuri pe care le implică sistemul respectiv de revânzare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, în ceea ce priveste deciziile privind administrarea bunurilor, cresterea costurilor sau în cazul solicitărilor de informatii si al reclamatiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dacă este cazul, posibilitatea solutionării extrajudiciare a litigiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Confirmarea primirii informatiilor: ………………………………………………….

Semnătura consumatorului: ………………………………………………….


 

ANEXA Nr. 2

FORMULAR STANDARD DE INFORMATII

pentru contractele pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă

 

Partea 1

 

Denumirea, sediul social si forma juridică a comerciantului parte în contract:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia si conditiile de exercitare a acestui drept:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Perioada exactă în care dreptul ce face obiectul contractului poate fi exercitat si, după caz, durata acestuia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data de la care consumatorul poate începe să îsi exercite drepturile contractuale:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretul care va fi plătit de consumator pentru dobândirea drepturilor contractuale, inclusiv costurile recurente pe care consumatorul le va suporta în legătură cu dreptul său de acces la spatiul de cazare, la transport si la alte produse si servicii conexe, după cum s-a specificat în contract:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Calendarul fix de plăti prin care se stabilesc rate egale pentru fiecare an de contract, valoarea acestor rate si datele la care ele trebuie plătite:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

După un an, sumele ulterioare pot fi ajustate pentru a asigura mentinerea valorii reale a ratelor respective, de exemplu, pentru a lua în considerare inflatia.

Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri si sumele exacte (de exemplu, taxa anuală de membru):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispozitia consumatorului (de exemplu, tarife preferentiale pentru cazare si zboruri):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sunt aceste facilităti incluse în costurile sus-mentionate?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

În cazul în care nu sunt incluse, specificati ceea ce este inclus si ceea ce trebuie plătit (de exemplu, în cotizatia anuală sunt incluse 3 nopti de cazare, toate celelalte cazări vor fi plătite separat):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită si, în caz afirmativ, unde poate (pot) fi găsit (găsite)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Partea a 2-a

 

Informatii generale:

- Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.

- în cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert.

- Consumatorul poate înceta contractul fără penalizări, notificând acest lucru comerciantului în termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferente fiecărei rate.

- Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligatii, cu exceptia celor specificate în contract.

- în conformitate cu dreptul international privat, contractul se poate supune si altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea pot fi aduse în fata unor instante diferite de cele din statul membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul.

 

 

Semnătura consumatorului:.............................................

 

 


Partea a 3-a

 

Informatii suplimentare pe care consumatorul este îndreptătit să le cunoască si locul precis de unde acestea pot fi obtinute (de exemplu, capitolul unei brosuri), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare:

1. INFORMATII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE

- o descriere corespunzătoare si corectă a reducerilor pentru rezervări viitoare, exemplificată printr-o serie de oferte recente:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- informatii despre restrictiile privind capacitatea consumatorului de a-si exercita drepturile, precum disponibilitatea limitată a ofertei sau oferte în functie de ordinea sosirii, timpul limitat al unei reduceri speciale ori care a făcut obiectul unei promotii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. INFORMATII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- dacă este cazul, informatii privind modalitătile de încetare a contractelor accesorii si consecintele încetării:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- conditiile privind încetarea contractului, consecintele încetării si informatii cu privire la orice obligatii care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. INFORMATII SUPLIMENTARE

- indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, în cazul solicitărilor de informatii si al reclamatiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dacă este cazul, posibilitatea solutionării extrajudiciare a litigiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Confirmarea primirii informatiilor:..........................................

Semnătura consumatorului:..........................................

 

ANEXA Nr. 3

FORMULAR STANDARD DE INFORMATII

pentru contractele de revânzare

 

Partea 1

 

Denumirea, sediul social si forma juridică a comerciantului parte în contract:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scurtă descriere a serviciilor care fac obiectul contractului (de exemplu, marketing):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Durata contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretul care va fi plătit de consumator pentru achizitionarea serviciilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri si sumele exacte (de exemplu, taxe locale, taxe de notariat, costuri pentru publicitate):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită si, în caz afirmativ, unde poate (pot) fi găsit(găsite)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Partea a 2-a

 

Informatii generale:

- Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.

- Până la efectuarea vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare prin alte mijloace sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert.

- Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligatii, cu exceptia celor specificate în contract.

- în conformitate cu dreptul international privat, contractul se poate supune si altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea pot fi aduse în fata unor instante diferite de cele din statul membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul.

 

 

 

Semnătura consumatorului:.............................................

 

 


Partea a 3-a

 

Informatii suplimentare pe care consumatorul este îndreptătit să le cunoască si locul precis de unde acestea pot fi obtinute (de exemplu, capitolul unei brosuri generale), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare:

- conditiile privind încetarea contractului, consecintele încetării si informatii cu privire la orice obligatii care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, în cazul solicitărilor de informatii si al reclamatiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dacă este cazul, posibilitatea solutionării extrajudiciare a litigiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Confirmarea primirii informatiilor:..........................................

Semnătura consumatorului:..................................................

 

ANEXA Nr. 4

FORMULAR STANDARD DE INFORMATII

pentru contractele de schimb

 

Partea 1

 

Denumirea, sediul social si forma juridică a comerciantului parte în contract:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scurtă descriere a produsului care face obiectul contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Natura exactă a dreptului care face obiectul contractului, descrierea acestuia si conditiile de exercitare a acestui drept:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Perioada exactă în care dreptul care face obiectul contractului poate fi exercitat si, după caz, durata acestuia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data de la care consumatorul poate începe să îsi exercite drepturile contractuale:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Valoarea cotizatiei de membru al sistemului de schimb:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prezentarea costurilor suplimentare obligatorii impuse în temeiul contractului; tipurile de costuri si sumele exacte (de exemplu, comisioane de reînnoire, alte comisioane recurente, cotizatii speciale, taxe locale):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O scurtă descriere a celor mai importante servicii puse la dispozitia consumatorului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sunt aceste facilităti incluse în costurile sus-mentionate?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

În cazul în care nu sunt incluse, specificati ceea ce este inclus si ceea ce trebuie plătit (tipurile de costuri si sumele exacte; de exemplu, o estimare a costurilor tranzactiilor de schimb individuale, inclusiv costurile suplimentare):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comerciantul a semnat un cod (coduri) de conduită si, în caz afirmativ, unde poate (pot) fi găsit (găsite)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Partea a 2-a

 

Informatii generale:

- Consumatorul beneficiază de dreptul de retragere din contract, fără invocarea niciunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului sau a oricărui precontract cu caracter obligatoriu ori de la primirea acestora, dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.

- În cazul în care contractul de schimb este oferit consumatorului împreună si în acelasi timp cu contractul privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, se aplică ambelor contracte un singur termen de retragere din contract.

- În cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert.

- Consumatorul nu va suporta alte costuri sau obligatii, cu exceptia celor specificate în contract.

- În conformitate cu dreptul international privat, contractul se poate supune si altor prevederi legale decât cele ale statului membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul, iar în cazul eventualelor litigii, acestea pot fi aduse în fata unor instante diferite de cele din statul membru în care consumatorul îsi are resedinta sau domiciliul.

 

 

Semnătura consumatorului:.............................................

 


Partea a 3-a

 

Informatii suplimentare pe care consumatorul este îndreptătit să le cunoască si locul precis de unde acestea pot fi obtinute (de exemplu, capitolul unei brosuri), în cazul în care nu sunt furnizate în continuare:

1. INFORMATII CU PRIVIRE LA DREPTURILE DOBÂNDITE

- descrierea modului în care functionează sistemul de schimb; posibilitătile si modalitătile de schimb; precizarea valorii care se atribuie contractului consumatorului privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare în sistemul de schimb, precum si exemple concrete de posibilităti de schimb:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- indicarea numărului de locuri de vilegiatură disponibile în sistemul de schimb si a numărului de participanti:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- indicarea, în cazul unui anumit spatiu de cazare selectat de către consumator, a disponibilitătii limitate, de exemplu, dacă în sezon de vârf este necesar să se facă rezervarea cu mai mult timp înainte:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- indicarea oricăror restrictii cu privire la posibilitatea consumatorului de a alege dintre drepturile dobândite prin contractul său privind dreptul de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare pe acelea pe care le înregistrează în sistemul de schimb:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. INFORMATII CU PRIVIRE LA BUNURI

- o descriere scurtă si adecvată a bunurilor si a amplasării acestora; în cazul în care contractul se referă la spatii de cazare care nu sunt bunuri imobile, o descriere adecvată a spatiilor respective si a facilitătilor acestora; de asemenea, se mentionează de unde poate consumatorul să obtină informatii suplimentare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. INFORMATII CU PRIVIRE LA COSTURI

- informatii privind obligatia comerciantului de a oferi, pentru fiecare schimb propus, detalii în privinta oricăror costuri suplimentare suportate de consumator pentru efectuarea schimbului înainte de realizarea acestuia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. INFORMATII CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- dacă este cazul, informatii privind modalitătile de încetare a contractelor accesorii si consecintele încetării:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- conditiile privind încetarea contractului, consecintele încetării si informatii cu privire la orice obligatii care revin consumatorului pentru orice costuri care ar putea decurge din încetarea contractului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. INFORMATII SUPLIMENTARE

- indicarea limbii (limbilor) utilizate în comunicările cu comerciantul cu privire la contract, de exemplu, în cazul solicitărilor de informatii si al reclamatiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dacă este cazul, posibilitatea solutionării extrajudiciare a litigiilor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Confirmarea primirii informatiilor:..........................................

Semnătura consumatorului:..........................................

 


ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR STANDARD

pentru facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract

Dreptul de retragere

- Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

- Dreptul de retragere din contract începe de la: ...............................................

(A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la dispozitia consumatorului.)

- în cazul în care consumatorul nu a primit prezentul formular, termenul de retragere din contract începe odată cu primirea de către consumator a informatiilor complete, dar expiră, în orice caz, după un an si 14 zile calendaristice.

- în cazul în care consumatorul nu a primit toate informatiile solicitate, termenul de retragere din contract începe odată cu primirea de către consumator a informatiilor complete, dar expiră, în orice caz, după 3 luni si 14 zile calendaristice.

- Pentru a-si exercita dreptul de retragere din contract, consumatorul notifică comerciantul, ale cărui denumire si adresă ale sediului social sunt indicate mai jos, utilizând un suport durabil (de exemplu, scrisoare expediată prin postă, e-mail). Consumatorul poate utiliza formularul de notificare de mai jos, dar acest lucru nu este obligatoriu.

- în cazul exercitării dreptului de a se retrage din contract, consumatorul nu suportă niciun cost. În plus fată de dreptul de denuntare unilaterală a contractului, normele de drept intern privind dreptul

contractual pot reglementa drepturile consumatorului, de exemplu, dreptul de a rezilia contractul în cazul omisiunii de informatii.

Interzicerea plătilor în avans

- în cursul termenului de retragere din contract sunt interzise orice plăti în avans, acordarea de garantii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoasterea explicită a sumelor datorate, precum si orice alte plăti sau contraprestatii efectuate de consumator către comerciant ori către orice tert înainte de sfârsitul termenului de retragere.

Notificare de retragere din contract

Către (denumirea si sediul comerciantului)*:....................................................................

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnatii**, ............................................., notific/notificăm** retragerea din contract.

Data încheierii contractului*:...........................................................................

Numele si prenumele consumatorului (consumatorilor)***:..................................................

Adresa (Adresele) consumatorului (consumatorilor)***:.....................................................

Semnătura (Semnăturile) consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care notificarea se face în scris)***:..........................................................................................

Data***:.............................................................

 

*A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la dispozitia consumatorului.

** A se tăia varianta necorespunzătoare.

***A se completa de către consumatorul (consumatorii) care se retrage (retrag) din contract.

 

Confirmarea primirii informatiilor:..........................................

Semnătura consumatorului:...................................................


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pentru anul 2011

 

Având în vedere dispozitiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1, - Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă se stabileste, pentru anul 2011, la valoarea de 345,94 lei.

Art. 2. - Taxa se achită pentru fiecare serviciu prestat.

Art. 3. - Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se fac venit la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 15 februarie 2011.

Nr. 986.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.